Anda di halaman 1dari 5

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan
karuania-Nya sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta
salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang mengajarkan
kebaikan kepada manusia, penuntun kepada kebenaran dan mengeluarkan mereka
dari kegelapan kecahaya menuju jalannya-Nya.
Adapun judul dari skripsi ini adalah Hubunga pola makan terhadap
kejadian anemia remaja putri SMA 4 kota Pariaman tahun 2011 skripsi ini
merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan Diploma IV Bidan
Pendidik STIKes Prima Nusantara Bukittinggi.
Selama proses penyusunan skripsi ini dari awal sampai akhir tidak terlepas
dari peran dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini
peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada :
1. Ibu Hj. Evi

Susanti, S.ST, M.Biomed sebagai ketua STIKes Prima

Nusantara Bukittinggi.
2. Ibu Ns. Yanti Puspita S.S.Kep, M.Kep sebagai Pjs. Prodi D-IV Bidan
Pendidik STIKes Prima Nusantara Bukittinggi sekaligus pembimbing I.
3. Ibu Novi Arma S.SiT sebagai pembimbing yang juga besedia memberikan
arahan, bimbingan dengan kesabaran dan perhatian sehingga peneliti dapat
menyelesaikan Skripsi ini.

iii

4. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh staf Prodi D-IV Bidan Pendidik
STIKes Prima Nusantara Bukittinggi yang telah banyak memberikan
kemudahan kepada peneliti dalam penyusunan skripsi ini.
5. Kepala Sekolah SMA Negeri 4 Kota Pariaman yang telah memberi izin
penulis dalam melakukan penelitian, beserta siswi SMA Negeri 4 Kota
Pariaman yang telah bersedia menjadi responden dalam penelitian ini
6. Suami serta anak-anak tercinta yang telah memberikan dorongan baik
moril atau pun materil, tuntunan dan kasih sayang serta doa yang tiada
henti-hentinya. Sebuah cinta yang pernah ada, masih ada dan mungkin
akan tetap ada walau hidup takkan pernah berpihak lagi untuk kita.
Penulis mengharapkan masukan berupa saran dan kritikan yang sifatnya
membangun dari semau pihak demi kelancaran dan kesempurnaan skripsi ini.

Bukittinggi, Agustus 2011

Penulis

iv

DAFTAR ISI

Halaman
LEMBAR PERNYATAAN ..................................................................................ii
LEMBAR PERSETUJUAN................................................................................ iii
LEMBAR PENGESAHAN................................................................................. iv
ABSTRAK............................................................................................................. v
ABSTRACT...........................................................................................................vi
KATA PENGANTAR......................................................................................... vii
DAFTAR ISI...................................................................................................... viii
DAFTAR TABEL................................................................................................ ix
DAFTAR LAMPIRAN......................................................................................... x
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang....................................................................................... 1
B. Rumusan Masalah.................................................................................. 4
C. Tujuan Penelitian.................................................................................... 4
1. Tujuan Umum....................................................................................4
2. Tujuan Khusus...................................................................................4
D. Manfaat Penelitian.................................................................................. 5
E. Ruang Lingkup Penelitian...................................................................... 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Anemia................................................................................................... 6
1. Pengertian anemia............................................................................. 6
2. Tanda anemia.................................................................................... 6
3 Dampak anemia.................................................................................. 6
4. Klasifikasi Anemia............................................................................ 7
B. Anemia gizi besi..................................................................................... 9
C. Patofisiologi anemia............................................................................. 10

D. Hemoglobin.......................................................................................... 11
E. Zat Besi ................................................................................................13
F. Remaja.................................................................................................. 17
G. Kerangka Teori..................................................................................... 18
BAB III METODE PENELITIAN
A. Desain Penelitian .................................................................................27
B. Tempat dan Waktu Penelitian............................................................. 27
C. Populasi dan Sampel Penelitian........................................................... 27
1 Populasi............................................................................................ 27
2 Sampel.............................................................................................. 28
D. Pengumpulan Data penelitian............................................................... 29
E. Instrumen dan bahan penelitian ...........................................................30
F. Prosedur Kerja .....................................................................................30
G. Kerangka konsep .................................................................................31
H. Definisi Operasional ............................................................................31
I. Hipotesa .................................................................................................31
BAB IV HASIL PENELITIAN
A. Gambaran Umum Penelitian ................................................................41
B. Hasil Penelitian .....................................................................................42
1. Analisa Univariat...............................................................................42
2. Analisa Bivariat ................................................................................43
C. Pembahasan...........................................................................................44
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan ...........................................................................................49
B. Saran......................................................................................................49
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

vi

DAFTAR LAMPIRAN
Lampiran 1 Permohonan kepada calon responden
Lampiran 2 Lembar persetujuan menjadi responden
Lampiran 3 Kisi-kisi Kuesioner
Lampiran 4 Kuesioner Penelitian
Lampiran 5 Izin Penelitian
Lampiran 6 Lembar Konsultasi

vii