Anda di halaman 1dari 8

Cara Meningkatkan Tahap Profesional Guru Peranan guru menjadi semakin penting, lebih-lebih lagi dalam era globalisasi

yang banyak diperkatakan sekarang. Tanggungjawab guru kini bukan terhad seperti dulu malah semakin bertambah. Ia merupakan satu cabaran baru kepada guru bagi menentukan bahawa dalam zaman ledakan maklumat , murid lebih pandai daripada guru. Justeru itu, guru perlu menimba lebih banyak ilmu pengetahuan melalui penggunaan teknologi maklumat dan kaedah pengajaran terkini. Antara cara-cara untuk meningkatkan profesionalnya ialah yang pertama seseorang guru itu perlu memahami dan melaksanakan etika perguruan dengan mencintai profesion perguruan itu sendiri, yakni bukan bekerja untuk dapat gaji pada hujung bulan semata-mata. Martabat profesion perguruan harus dilihat bukan sahaja dari segi pendapatan tetapi juga dari peranan dan sumbangannya. Kedua, guru harus mempunyai sikap ingin belajar sepanjang hayat kerana ia amat penting untuk guru itu sendiri. Ini adalah kerana dengan mengikuti latihan ikhtisas selama beberapa tahun sahaja, tidak boleh menjamin bahawa seseorang guru itu sudah terlatih untuk selama-lamanya. Sebaliknya, jika guru tidak mempunyai sikap untuk belajar dan menambah ilmu pengetahuan selepas dilatih, guru itu akan ketinggalan dan profesion keguruan mungkin akan kehilangan martabatnya. Ketiga, guru perlu mempunyai komitmen yang tinggi untuk memastikan muridmurid mendapat pendidikan yang berkualiti. Salah satu cara guru boleh meningkatkan martabat profesion keguruan ialah melalui kecemerlangan keputusan peperiksaan awam di mana masyarakat setempat membuat penilaian kepada pengajaran guru. Justeru itu, guru perlu memberikan pendidikan yang berkualiti kepada murid-murid. Akhir sekali, guru perlu mengambil peluang untuk meningkatkan diri dengan menerima lebih banyak pendedahan kepada perkembangan terkini dalam bidang pendidikan melalui latihan supaya maklumat yang diperolehi boleh disampaikan kepada lebih ramai guru yang lain. Ini adalah kerana tanggungjawab sebagai seorang guru adalah kompleks, iaitu guru bukan sahaja perlu mempertingkatkan pencapaian akademik murid tetapi juga perlu menaikkan martabat profesion perguruan.

Perkembangan profesional guru sepatutnya mampu membawa perubahan kepada organisasi sekolahdan meningkatkan sistem perguruan. Dalam menghadapi zaman yang teknologinya berkembangdengan begitu pesat dewasa ini, guru harus mempersiapkan diri mereka dengan profesionalisme dirisupaya seiring dengan perkembangan zaman.Secara amnya, usaha-usaha kearah membangunkan modal insan seorang guru dapatdilaksanakan berdasarkan ciri-ciri dan nilai-nilai yang terdapat dalam 10 Prinsip Islam Hadhari(Abdullah Md. Zain, 2007). Diantaranya ialah dengan memperbetulkan dan memperkasakanpengetahuan umat Islam tentang Tasawwur Islam, memperkasakan ketakwaan dan keimanan umatIslam, mempertingkatkan usaha penguasaan ilmu secara meluas, berterusan dan besepadu antara ilmufardhu ain dan fardhu kifayah, melahirkan lebih ramai pakar dalam pelbagai bidang dan menggunakansepenuhnya kepakaran dalam membangunkan negara, menjadikan Malaysia sebagai pusatkecemerlangan ilmu dalam semua bidang, memperbanyakkan hasil kajian baru yang bolehdimanfaatkan semua manusia dan menonjolkan peranan ilmuan dan sumbangan mereka kepadapembangunan ummah serta berusaha menjadikan mereka sebagai role model dalam masyarakat yangbertamadun.

9 Di antara strategi khusus yang membolehkan perkembangan profesionalisma seorang guru dalammembangunkan modal insan mereka termasuklah aktiviti pementoran, melibatkan diri dalam latihandalam perkhidmatan, kursus dan seminar, amalan refleksi, amalan Salah satu cara untuk meningkatkan profesionalisma di kalangan guru ialah sistempementoran di sekolah. Sistem pementoran adalah suatu sistem dimana seorang guru yang lebih berpengalaman bertindak sebagai role model , penasihat dan pembimbing kepada gurulain yang kurang berpengalaman untuk memindahkan perkembangan profesional danperibadinya. Ini dilaksanakan secara bersahaja dalam suasana kasih sayang di sepanjangwaktu (Anderson & Shannon, 1995). Proses pementoran melibatkan pengajaran, bimbingan,memberi galakan, kaunseling dan membina persahabatan dengan guru yang lebihberpengalaman. Guru juga sepatutnya bertanggungjawab bukan sahaja dalam peningkatanprofesional guru dibawahnya, malah sepatutnya peningkatan keseluruhan perkembangan gurutersebut. Pada kebiasaannya, seorang guru akan mempunyai seorang atau beberapa orangmentor untuk membimbingnya. Konsep belajar seumur hidup memberi peluang kepada guru membaca, menulis dan membuatpenyelidikan tindakan. Ini dapat memahirkan guru, seterusnya dapat meningkatkanprofesionalisme guru tersebut. Hanya dengan ilmu pengetahuan dapat menjadikan manusiabertaqwa dan mengagumi Tuhannya (Tajul Ariffin & Noraini, 2002). Dengan ilmu jugalahmanusia mampu memikul tanggungjawab mengurus dan mentadbir alam ini. Dunia sekarangsemakin maju dan teknologinya juga cepat berkembang. Kemajuan dalam bidang internetmemungkinkan guru di Malaysia dapat berhubungan penyelidikan tindakan, latihanprofesional berterusan, perkembangan profesional online dan penglibatan dalam aktiviti PusatKegiatan Guru.

dan bertukar maklumat. Bukan itusahaja, kini dengan konsep dunia tanpa sempadan, membolehkan ilmu dan pengalaman dapatsampai ke negara kita dengan cepat. Menurut Mohd Amin (2002), guru-guru bahasa Inggerissangat bagus dengan dengan penggunaan internet sebagai contohnya ialah VirTEC ( VirtualTeacher Education Center ) telah berjaya merangsang guru dalam membina profesionalismemereka. Mengadakan program perkembangan staf. Diantara peranan yang dimainkan olehperkembangan staf termasuklah memberi sumbangan kepada peningkatan ilmu, ketrampilandan kepakaran staf, membina semangat berpasukan dan meningkatkan kualiti pembelajarandan pengajaran di sekolah. Menurut Sani et al. (2008), adalah mustahil untuk meningkatkankeberkesanan sekolah atau menggerakkan profesionalisme guru tanpa program perkembanganstaf. Malah, banyak kajian tentang perkembangan staf telah membuktikan bahawapenglibatan melalui aktiviti kerjasama dalam pasukan akan mencetuskan pemikiran dan 11 pengintegrasian teknologi maklumat dan komunikasi melalui sokongan, perbincangan danperkongsian amalan pengajaran. Ia juga boleh dikatakan sebagai satu kaedah peningkatanprofesional yang dapat meningkatkan mutu pengajaran. Ianya satu program dimana guruberkongsi kemahiran dan menyumbang kepada sokongan dan bantuan untuk belajar skil-skilpengajaran yang baru dan menyelesaikan masalah berkaitan pengajaran (Dalton, 1991). Ia juga dilihat sebagai satu strategi yang sangat baik untuk meningkatkan profesional se orangguru kerana melalui strategi ini guru dapat mengemaskini latihan pengajarannya danmeningkatkan pencapaian pelajar (Joyce et al., 1996). Diantara peranan program ini ialah iadapat merangsang perkembangan peribadi dan profesionalisme, berkongsi strategi yangberkesan dalam proses pengajaran, memberi peluang untuk membina dan

mengguna skilbimbingan dan akhirnya membantu dalam melibatkan diri dalam isu peribadi atauprofesional. Pihak sekolah dicadangkan membudayakan kerja berkumpulan di sekolah masingmasing.Satu kumpulan terdiri daripada 2 hingga 5 orang guru bekerja bersama untuk merancang,melaksanakan dan menilai aktiviti pembelajaran untuk sekumpulan pelajar yang sama. Gurudalam satu kumpulan itu sebaiknya berbeza dari segi subjek yang diajar, minat, perspektif dantahap pembelajaran. Ini akan memberi kekuatan pada kumpulan dan perkembangan setiapahli. Kelebihan cara ini ialah dapat meningkatkan prestasi pelajar dari sudut bertambahnyatanggungjawab terhadap pembelajaran. Pendedahan kepada skil dan pandangan dari lebihdaripada seorang guru boleh membina kefahaman yang lebih matang. Pembelajaran juga akanmenjadi lebih aktif. Ini boleh membawa pelajar mengarah kepada kerja berpasukan. Kajianmendapati bahawa pelajar Pihak kementerian atau pihak swasta diharapkan tampil dengan model-model baru dalammeningkatkan pembangunan profesional guru. Kini, terdapat banyak model baru dari luarnegara yang boleh kita ubahsuai dan adaptasikan dengan budaya masyarakat kita. Contohyang ada sekarang ini ialah Model Kitar Penyelesaian Masalah. Didalam model ini terdapat 3bengkel yang saling berkaitan untuk guru matematik menyelesaikan masalah matematik.Proses penyelesaian ini akan memberi peluang guru matematik untuk berkongsipembelajaran, pelan pengajaran dan pengalaman mengajar. Disini guru juga akan memikirkansecara mendalam tentang isi kandungan matematik dan arahan dalam matematik. Guru danfasilitator akan bekerja bersama untuk memilih matlamat untuk bengkel pembangunanprofesional termasuk matlamat untuk silibus matematik dan meninjau latihan pedagogi yangbaru (Jacob, 2005). Model ini dianggap sangat penting dalam membina profesional guru. Iniadalah kerana dalam membina masyarakat telah menilai yang kerja berkumpulan benar-benar berkesan dalampembelajaran mereka (Quinn et al., 1984).

yang produktif dan bersaing dalam dunia yangsemakin mencabar, pelajar sangat memerlukan penerapan ilmu matematik yang berkesan.

12 Ilmu tentang matematik sangat besar peranannya dalam pembentukan diri pelajar dimasa akandatang. Strategi-strategi lain yang boleh digunakan juga dalam meningkatkan profesionalisme guruialah dengan menetapkan laluan kerjaya untuk guru-guru dan mengenalpasti guru yang bolehdilantik sebagai guru cemerlang dan memastikan guru lebih komited kepada matlamat dannilai organisasi masing-masing.

Kesimpulan

Perkembangan profesional guru dilihat dari persepsi Islam ialah satu pembangunan yang dilaksanakanuntuk membangunkan hakikat diri guru itu sendiri iaitu rohnya ( spiritual science ). Ia merupakandidikan yang dilaksanakan secara saksama dan bersepadu dalam membina akal, nafsu, roh dan fizikalmanusia. Perkembangan ini sangat jauh berbeza jika dibandingkan dengan perkembangan profesionaldi Barat yang hanya menumpukan pembinaan akal, fizikal dan nafsu semata-mata. Maka lahirlahguru-guru yang tidak seimbang antara pembangunan akal, fizikal, roh dan nafsunya. Kesan daripadadidikan yang tidak seimbang, realiti berlaku sekarang sangat berbeza dengan apa yang dibuktikanoleh sejarah. Bagi orang-orang dahulu, roh dan akal mereka turut dewasa bersama fizikalnya. Sebagaicontoh, Sayidina Usamah bin Zaid telah dilantik sebagai

panglima perang ketika umurnya 18 tahun.Hasan Al-Basri, pada usia mudanya, iaitu 10 tahun, telah diiktiraf oleh Sayidina Ali untuk mengajar ulama dan Sahabat dalam tafsir, fekah, tasauf dan lain -lain sedangkan beliau dari tabiin. Imam As-Syafie pula telah dilantik menjadi mufti di Baghdad ketika berusia 15 tahun. Oleh itu, negara perlumerancang untuk membina persekitaran yang merangsang pembinaan roh dan akal guru sehinggaboleh melagang sistem pendidikan dengan berkesan. Perlaksanaan sistem ini mesti dimulakansekarang supaya menjadi role model kerana setakat ini kita belum mempunyai contoh untuk diketengahkan. Mari kita ulang sejarah Muhammad Al-Fateh yang ketika umurnya 21 tahun di Turkitelah mampu membina empayar yang menundukkan kuasa besar di kota Konstantinopel. Inilah buktikebenaran yang dibawa oleh sistem pendidikan yang mendewasakan roh dan akal selari dengankedewasaan fitrah dan fizikal manusia. Kalaulah di usia muda manusia mampu melakukantanggungjawab yang besar, apatah lagi jika mereka telah mencapai usia yang lebih dewasa. Sudahtentulah berbagai kejayaan lagi dapat mereka cetuskan. Perkembangan profesional guru ini sangatpenting kerana gurulah yang mendidik anak bangsa kita. Harus diingat bahawa pendidikan itu adalahnyawa, roh dan nadi pada sesuatu bangsa dan negara. Identiti sesuatu bangsa ditentukan olehpendidikan. Ertinya pendidikanlah yang akan menentukan maju atau mundurnya sesuatu bangsa,bertamadun atau tidak, berani atau penakut, bersatu atau berpecah, berjiwa besar atau kecil dan adacita-cita atau tidak. Pendidikan jugalah yang akan menentukan hala tuju sesuatu bangsa di sesebuahnegara samada bangsa itu menjadi satu bangsa yang baik atau jahat, lembut atau kasar, bangsa yangindividunya memikirkan diri sendiri atau memikirkan bangsa, agama dan negaranya. Perkembangan

13 profesionalisme guru secara berterusan adalah aspek yang tidak patut diabaikan oleh pentadbirinstitusi pendidikan termasuk sekolah. Ianya perlu dijadikan sebagai aktiviti wajib dalam usaha untuk menginstitusikan konsep pembangunan sumber manusia. Sekiranya aspek ini tidak dititikberatkan iaakan menjejaskan profesion perguruan. Di

Malaysia,

program perkembangan

profesionalisme

untuk guru-guru

belum lagi

merupakan program yang telah diinstitusikan diperingkat sekolah. Kegagalandalam perkembangan profesional mendatangkan banyak kelemahan seperti kekurangan kemahiranyang nanti akan mempengaruhi pengajaran guru. Diharapkan kajian ini dapat memberikan sedikitgambaran tentang langkah-langkah yang dapat diambil oleh semua pihak dalam meningkatkanperkembangan profesionalisme para guru. RUJUKAN Abdullah Md Zain. (2007). Ulul Albab: Pendekatan Islam Hadhari kea rah melahirkan modal insanterbilang. Kertas Kerja Seminar Ulul Albab. Anjuran JAKIM. Kuala Terengganu, 21September 2006.hal 40

Cirri pembinaan insane dan warga kea rah proses pembentukan Negara bangsa msia

350-550pp

Anda mungkin juga menyukai