Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari & Tanggal

:

A.PILIHAN GANDA 1. Kecap runtah, ditambah rarangken hareup N-(nasal) jadi… a. Ngaruntah b. Raruntah c. Ruruntahan d. Runtahan e. Raruntaha 2. Karya rekaan (fiksi) dina wangun prosa nu di wengku ku sababaraha palaku jeung galur (plot) ngarancabang (loba) di sebut…. a. Carpon b. Novel c. Drama d. Sajak e. Pupuh 3. Novel “Baruang kanu ngarora” pangarangna…. a. Joehana b. Moch Amri c. Caraka d. D.K.Ardiwinata e. Adang S 4. Robah kalimah di handap ngagunakeun basa sunda anu merenah! Wilujeng pagi pamiarsa, bersua lagi dengan sim kuring Titin dalam acara yang maneuh Tanggara pasundan. a. Wilujeung enjing pamiarsa, patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan. b. Selamat pagi pamiarsa, berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan.

dalam acara d. bersua lagi.2. b. mung hoyong cumarios ngedalken kareteg angen 3) bapa miwah ibu hormateun sim kuring 4) Hapunteun anu kasuhun Susunan eusi biantara anu merenah nyaeta….1 3. tanggara pasundan 6. e. sanes tiasa cumarios. Wilujeung pagi. Agustusan Maulid Nabi Basa biantara Tujuh belasan 7. Sakumaha kauninga ku urang sadayana. sim kuring. estuning asa sajorelat 2) sim kuring ngadeg di tempat. b. unggal kaping 17 agustus urang ngalaksanakeun mieling “Hari Kemerdekaan Republik Indonesia”.3. d.2.c. Wilujeung. Pahlawan . dalam acara . Tina soal nomer 4 di luhur.. pamiarsa. Bersua lagi. Kolot ka anak b.1.1 4. dengan simkuring. 3.3. d. Punggelan catatan di luhur medar ngenaan naon? a. c. 5.4.4 8. patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan? d. Patepang deui pamiarsa sareng sim kuring Titin dalam acara Tanggara Pasundan .3. Punggelan ungkara di luhur mangrupa ebrehan rasa saurang… a. Siswa ka siswi c. dengan simkuring. 1) asa teu karaos pisan. a. waktos the. berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan! e.2. nu ka asup kecap nu ngagunakeun basa sunda nyaeta….2.4 1. c.1 4. “Ayeuna widian sim kuring bade ngadugikeun kagegelan angen-angen ka pun adi. Wilujeung enjing pamiarsa.2. Selamat pagi pamiarsa. sasatna nyaeta siswa-siswi kelas X sareng kelas X1. a. Pamiarsa. maneuh c.

Sok sanajan geus kolot. Siswa ka guru e. Baca heula dina jero hate b. Nu asih di pulang sengit. teu getas harupaten c. a. Mang. nu haat di pulang moha d. . manehna mah teu siga lir beubeulahan terong b. kumeok memeh dipacok 10. Kumaha tos damang pun rama the? Kang Adun d. Dasar lir beubeulahan terong si ui mah kamana-mana teh kudu jeung indung wae d. Naha geuning kadieu the heunteu sareng pun rai? 13. Kalimah anu merenah pikeun ngalarapkeun paribasa lir beubeulahan terong nyaeta …. Jadi budak teh kudu lir beubeulahan terong ka kolot the c. Kuring dongkap kadieu sareng adi abdi b. Lanceuk tingkat ka adi tingkat 9. a.ka cai jadi salewi ka darat jadi salebak e. iwal ti …. iwal ti …. Lentong na kudu diatur e.d. Kaleresan pun bapa mah teu aya. Sing inget kana tanda baca 12. Aya sawatara hal anu kudu di perhatikeun upama urang rek maca berita (warta) nyaeta. Bibi kuring mah sareng pun biang nuju balanja e. Teangan piparibasaeun tina harti nu nyieun kahadean di wales ku kagorengan! a. a. Kecap Tuang anu merenah nyaeta dina kalimah. Kecap pun anu merenah nyaeta dina kalimah …. kagungan pepelakan lir beubeulahan terong 11. Lafal atawa ucapanana kudu jelas c. nyeples pisan teu bisa di bedakeun e. Nengsih mah lir beubeulahan terong jeung adi na teh . nuju angkat ka cikajang c.. paanter-anter julang b. Kudu bisa bahasa inggris d.

Paguneman b. Juju nuju Tuang di dapur. Ceramah 16. d. Naha geuning kadieu the heunteu sareng Tuang rai? 14. Pamilon c. Apal aturan perkara sawala b. Sabar jeung jujur c. Pamilon e. Jalma anu nuliskeun hasil sawala di sebut …. Diskusi d. b. a. Ngahargaan unggal pamadegan d. Upami nuju lapar mah neda sareng hulu asin oge raos we Upami nuju lapar mah neda sareng mastaka asin oge raos we m Ari nuju lapar mah tuang jeung asin sirah na oge ngeunah we Ari nuju lapar mah tuang sareng sirah asin oge raos we Mun nuju lapar mah eman jeung mastaka asin oge raos we 15. sareng pun biang e. Girang serat d. Kumaha Tuang eyang the tos sakinteun ayeuna mah? b. salianti … a. Panumbu catur b. Bisa ngajawab sagala pertanyaan . Abdi tadi patepang sareng Tuang rama di bank jabar d. Kagiatan tuker pikiran pikeun mahamkeun hiji pasualan di sebut … a. Sekretaris 17. Obrolan c. c.a. e. Tuang raka nuju angkat sareng pun raka c. Ari keur lapar mah dahar jeng hulu asin oge ngeunah we. Pamimpin sawala anu hade nyaeta kudu. Cik lemesken kalimah di luhur! a. Moderator e.

“Ah tikamari oge eleh wae”. tempas si sadun.e. boh ku rarangken hareup. “Eleh soteh ayeuna”. c. Batan terus-terusan eleh mah”. bela den angor. Kecap rundayan c. Unsur-unsur pawangun sajak. a. Ngadenge kitu. Rasa jeung nada c. Watek e. Kecap denotative e. Kecap asli b. Purwakanti e. Gerak peta dina maca sajak 20. asa dihina ku babaturan. Guru padalisan b. Yaya Den sadun Den angor Kaleci . Ceuk si yaya. rarangken tengah atawa tukang di sebut …. Kecap rajekan d. Amanat d. anu jadi palaku utama dina eta carpon nyaeta… a. Katantuan lobana engang (suku kata) dina wangun padalisan di sebut …. Kecap konotatif 21. a. puguh we matak keuheul den Angor mah. Pupuh 19. Guru lagu d. Tema b. “Mending balik. Guru wilangan c. Bisa ngatur jalana sawala 18. Kecap-kecap nu ges di rarangkenan. d. b. a. Tina catatan diluhur. ngor. salian ti ….

Galur (plot) c. Puseur sawangan (point of view) e. Bungah e. Riwayat hirup nu di tulis ku duaan c. Ambeuk c. Otobiografi nyaeta …. Sedih b. Narasi d. Deskripsi c.D benar 25. Keuheul 23. Setting d. Konotatif nyaeta … a. Sadun 22. a. Tina soal nomer 21. Riwayat hirup nu di tulis ku batur b. ngawengku ku … a.C. Non fiksi 24.e. A. Carpon mangrupa bagian tina carita … a. Fiksi e. Riwayat hirup para tokoh e. Kecewa d. Tema b. kaayaan anu di rasakeun ku den angor nyaeta ….B. Riwayat hirup nu di tulis ku sorangan d. Unsur-unsur anu ngawangun gelema carpon. a. Kecap anu sabenerna . Riwayat hirup tokoh sunda 26. Argumentasi b.

Kecap lain sabenerna /kiasan d. e. Hormat b. Kecap anu sabenerna b. Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 30. Kecap babasan 27. c. Kecap lain sabenerna /kiasan d. Dina acara formal/resmi.b. Kecap anu di rarangkenan c. urang kudu nyarita ngagunakeun kecap … a. b. c. kuring mah bati kabita”. “Yaris riyadi mah bentang persib” Kalimah di luhur ngandung harti … a. Denotatif nyaeta … a. Kecap ngigelan ngandung arti … a. Kecap injeman 28. Kecap asli e. Loma d. Persamaan e. e. “Ari nempo nu keur ngigelan ronggeng. d. d. Solidaritas . Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 29. b. Kecap nu di rarangkenan c. Kecap asli e. Cohag c.

2. kiamat oge ………..esay……… 1. pungkil……. d... b. ………… loba batur pakumaha. b. .. tajil……… h. Da ayenamah loba angkot anu ngaliwat …… sakola kuring. hante olok teuing ongkos sapopoe. mika weruh pupuh. Coba ku anjen hidep tulisken eusi pupuh pucung cing ecess. manehna. D. paburisat……… g.hante tulus indit … cianjurteh. …………… alis …… rek goreng. Jauh oge.kuringmah. ………… loba anu milu. ……………. E. c. f.. anu pentingmah boga motor sorangan . jelasken peribahasa di handaf cing entre.! a. …………. Kapopohokeun…. ……………. 3. kamonesan……. e. ………... eusian kalimah2 di handaf ku kecap payambung jeng kecap pagantet anu merenah. aya belut tandukan. alus …………. nineung………. c. kuring ………. titinggal………. a. pintonan……. sanajan ………….

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful