Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari & Tanggal

:

A.PILIHAN GANDA 1. Kecap runtah, ditambah rarangken hareup N-(nasal) jadi… a. Ngaruntah b. Raruntah c. Ruruntahan d. Runtahan e. Raruntaha 2. Karya rekaan (fiksi) dina wangun prosa nu di wengku ku sababaraha palaku jeung galur (plot) ngarancabang (loba) di sebut…. a. Carpon b. Novel c. Drama d. Sajak e. Pupuh 3. Novel “Baruang kanu ngarora” pangarangna…. a. Joehana b. Moch Amri c. Caraka d. D.K.Ardiwinata e. Adang S 4. Robah kalimah di handap ngagunakeun basa sunda anu merenah! Wilujeng pagi pamiarsa, bersua lagi dengan sim kuring Titin dalam acara yang maneuh Tanggara pasundan. a. Wilujeung enjing pamiarsa, patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan. b. Selamat pagi pamiarsa, berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan.

a. dengan simkuring. Pamiarsa. b. Punggelan catatan di luhur medar ngenaan naon? a. c. Tina soal nomer 4 di luhur. dalam acara . Siswa ka siswi c..3. d.4 1. berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan! e. a. sanes tiasa cumarios.1 4.2. Patepang deui pamiarsa sareng sim kuring Titin dalam acara Tanggara Pasundan . unggal kaping 17 agustus urang ngalaksanakeun mieling “Hari Kemerdekaan Republik Indonesia”. d. e. Pahlawan .4 8. Selamat pagi pamiarsa. bersua lagi. Agustusan Maulid Nabi Basa biantara Tujuh belasan 7. waktos the.2.1 4. patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan? d.c. sasatna nyaeta siswa-siswi kelas X sareng kelas X1. Wilujeung. 3.4. 1) asa teu karaos pisan. Kolot ka anak b. “Ayeuna widian sim kuring bade ngadugikeun kagegelan angen-angen ka pun adi. estuning asa sajorelat 2) sim kuring ngadeg di tempat. dalam acara d. dengan simkuring. tanggara pasundan 6. sim kuring.2.1.2. b. Bersua lagi. Punggelan ungkara di luhur mangrupa ebrehan rasa saurang… a.3. Sakumaha kauninga ku urang sadayana. pamiarsa. maneuh c. c. 5.3. Wilujeung enjing pamiarsa. Wilujeung pagi. nu ka asup kecap nu ngagunakeun basa sunda nyaeta….1 3.2. mung hoyong cumarios ngedalken kareteg angen 3) bapa miwah ibu hormateun sim kuring 4) Hapunteun anu kasuhun Susunan eusi biantara anu merenah nyaeta….

Kumaha tos damang pun rama the? Kang Adun d. Lanceuk tingkat ka adi tingkat 9. Baca heula dina jero hate b.. Nu asih di pulang sengit. Kecap Tuang anu merenah nyaeta dina kalimah. Nengsih mah lir beubeulahan terong jeung adi na teh . Teangan piparibasaeun tina harti nu nyieun kahadean di wales ku kagorengan! a. nyeples pisan teu bisa di bedakeun e.ka cai jadi salewi ka darat jadi salebak e.d. iwal ti …. Lentong na kudu diatur e. Lafal atawa ucapanana kudu jelas c. manehna mah teu siga lir beubeulahan terong b. kumeok memeh dipacok 10. Sing inget kana tanda baca 12. nuju angkat ka cikajang c. Dasar lir beubeulahan terong si ui mah kamana-mana teh kudu jeung indung wae d. iwal ti …. Siswa ka guru e. a. Kuring dongkap kadieu sareng adi abdi b. nu haat di pulang moha d. Sok sanajan geus kolot. Kudu bisa bahasa inggris d. kagungan pepelakan lir beubeulahan terong 11. Kalimah anu merenah pikeun ngalarapkeun paribasa lir beubeulahan terong nyaeta …. a. . a. Mang. teu getas harupaten c. Bibi kuring mah sareng pun biang nuju balanja e. Kaleresan pun bapa mah teu aya. paanter-anter julang b. Aya sawatara hal anu kudu di perhatikeun upama urang rek maca berita (warta) nyaeta. Kecap pun anu merenah nyaeta dina kalimah …. Jadi budak teh kudu lir beubeulahan terong ka kolot the c. Naha geuning kadieu the heunteu sareng pun rai? 13.

Cik lemesken kalimah di luhur! a. Paguneman b. Panumbu catur b. Ari keur lapar mah dahar jeng hulu asin oge ngeunah we. salianti … a. Upami nuju lapar mah neda sareng hulu asin oge raos we Upami nuju lapar mah neda sareng mastaka asin oge raos we m Ari nuju lapar mah tuang jeung asin sirah na oge ngeunah we Ari nuju lapar mah tuang sareng sirah asin oge raos we Mun nuju lapar mah eman jeung mastaka asin oge raos we 15. c. Girang serat d. Ngahargaan unggal pamadegan d. Sabar jeung jujur c. Moderator e.a. Bisa ngajawab sagala pertanyaan . b. Pamilon e. Pamilon c. Naha geuning kadieu the heunteu sareng Tuang rai? 14. Obrolan c. Kumaha Tuang eyang the tos sakinteun ayeuna mah? b. sareng pun biang e. Apal aturan perkara sawala b. d. e. Ceramah 16. Juju nuju Tuang di dapur. Kagiatan tuker pikiran pikeun mahamkeun hiji pasualan di sebut … a. Abdi tadi patepang sareng Tuang rama di bank jabar d. Sekretaris 17. a. Tuang raka nuju angkat sareng pun raka c. Jalma anu nuliskeun hasil sawala di sebut …. Diskusi d. Pamimpin sawala anu hade nyaeta kudu.

a. tempas si sadun. “Mending balik. Batan terus-terusan eleh mah”. Katantuan lobana engang (suku kata) dina wangun padalisan di sebut …. a. Amanat d. Guru lagu d. Purwakanti e. Ngadenge kitu. Kecap asli b. Kecap-kecap nu ges di rarangkenan. b.e. Kecap konotatif 21. bela den angor. boh ku rarangken hareup. “Ah tikamari oge eleh wae”. Kecap rundayan c. Guru wilangan c. c. Tema b. Bisa ngatur jalana sawala 18. Guru padalisan b. Kecap rajekan d. Unsur-unsur pawangun sajak. rarangken tengah atawa tukang di sebut …. Pupuh 19. Watek e. a. asa dihina ku babaturan. anu jadi palaku utama dina eta carpon nyaeta… a. Yaya Den sadun Den angor Kaleci . ngor. puguh we matak keuheul den Angor mah. Gerak peta dina maca sajak 20. “Eleh soteh ayeuna”. d. salian ti …. Kecap denotative e. Tina catatan diluhur. Rasa jeung nada c. Ceuk si yaya.

Sedih b. kaayaan anu di rasakeun ku den angor nyaeta …. Argumentasi b. a.C. Non fiksi 24.D benar 25. A. Kecewa d. Otobiografi nyaeta …. Setting d. Galur (plot) c. Riwayat hirup tokoh sunda 26. Riwayat hirup nu di tulis ku batur b. Tina soal nomer 21. Sadun 22. Deskripsi c. Ambeuk c. Unsur-unsur anu ngawangun gelema carpon. Carpon mangrupa bagian tina carita … a.B. Riwayat hirup nu di tulis ku duaan c. Narasi d. Bungah e. Fiksi e. a. Konotatif nyaeta … a. Keuheul 23.e. Puseur sawangan (point of view) e. Riwayat hirup para tokoh e. Tema b. Riwayat hirup nu di tulis ku sorangan d. ngawengku ku … a. Kecap anu sabenerna .

Solidaritas . b. Cohag c. Kecap asli e. “Ari nempo nu keur ngigelan ronggeng. b. Hormat b. Kecap lain sabenerna /kiasan d. Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 30. Kecap lain sabenerna /kiasan d. Loma d. Dina acara formal/resmi. c. “Yaris riyadi mah bentang persib” Kalimah di luhur ngandung harti … a. Kecap anu sabenerna b.b. Persamaan e. kuring mah bati kabita”. e. e. Kecap anu di rarangkenan c. urang kudu nyarita ngagunakeun kecap … a. Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 29. Kecap nu di rarangkenan c. d. Kecap ngigelan ngandung arti … a. Denotatif nyaeta … a. d. Kecap asli e. c. Kecap injeman 28. Kecap babasan 27.

manehna. kamonesan…….esay……… 1. jelasken peribahasa di handaf cing entre. alus …………. hante olok teuing ongkos sapopoe. titinggal………. ……………. anu pentingmah boga motor sorangan ... tajil……… h. ……………. E. ………… loba batur pakumaha. nineung………. paburisat……… g. kiamat oge ………. Jauh oge. b. …………… alis …… rek goreng. c. D.kuringmah... mika weruh pupuh. kuring ……….. a. 3. f. pungkil…….! a. Kapopohokeun…. d. e.. …………. . pintonan…….hante tulus indit … cianjurteh. ………… loba anu milu. b. sanajan …………. c. 2.. aya belut tandukan. Da ayenamah loba angkot anu ngaliwat …… sakola kuring. ………. eusian kalimah2 di handaf ku kecap payambung jeng kecap pagantet anu merenah. Coba ku anjen hidep tulisken eusi pupuh pucung cing ecess.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful