Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari & Tanggal

:

A.PILIHAN GANDA 1. Kecap runtah, ditambah rarangken hareup N-(nasal) jadi… a. Ngaruntah b. Raruntah c. Ruruntahan d. Runtahan e. Raruntaha 2. Karya rekaan (fiksi) dina wangun prosa nu di wengku ku sababaraha palaku jeung galur (plot) ngarancabang (loba) di sebut…. a. Carpon b. Novel c. Drama d. Sajak e. Pupuh 3. Novel “Baruang kanu ngarora” pangarangna…. a. Joehana b. Moch Amri c. Caraka d. D.K.Ardiwinata e. Adang S 4. Robah kalimah di handap ngagunakeun basa sunda anu merenah! Wilujeng pagi pamiarsa, bersua lagi dengan sim kuring Titin dalam acara yang maneuh Tanggara pasundan. a. Wilujeung enjing pamiarsa, patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan. b. Selamat pagi pamiarsa, berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan.

Punggelan ungkara di luhur mangrupa ebrehan rasa saurang… a.3.2. dalam acara . 5. nu ka asup kecap nu ngagunakeun basa sunda nyaeta….4. 1) asa teu karaos pisan.2. sim kuring. e.. waktos the. estuning asa sajorelat 2) sim kuring ngadeg di tempat.c.1 4. Pahlawan . tanggara pasundan 6. c. Pamiarsa. c. b. dengan simkuring. patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan? d. Patepang deui pamiarsa sareng sim kuring Titin dalam acara Tanggara Pasundan . sanes tiasa cumarios. Wilujeung.2. Agustusan Maulid Nabi Basa biantara Tujuh belasan 7. bersua lagi. “Ayeuna widian sim kuring bade ngadugikeun kagegelan angen-angen ka pun adi. dengan simkuring. Selamat pagi pamiarsa. Siswa ka siswi c. a. 3. d.2. mung hoyong cumarios ngedalken kareteg angen 3) bapa miwah ibu hormateun sim kuring 4) Hapunteun anu kasuhun Susunan eusi biantara anu merenah nyaeta…. dalam acara d. Tina soal nomer 4 di luhur. d.2.3. Punggelan catatan di luhur medar ngenaan naon? a.3. Wilujeung enjing pamiarsa. Wilujeung pagi.1 4.4 1. unggal kaping 17 agustus urang ngalaksanakeun mieling “Hari Kemerdekaan Republik Indonesia”. pamiarsa. Kolot ka anak b. maneuh c. b.1 3. Sakumaha kauninga ku urang sadayana.1.4 8. berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan! e. Bersua lagi. sasatna nyaeta siswa-siswi kelas X sareng kelas X1. a.

Kumaha tos damang pun rama the? Kang Adun d. Lafal atawa ucapanana kudu jelas c. Lentong na kudu diatur e. kumeok memeh dipacok 10. a. Kecap Tuang anu merenah nyaeta dina kalimah. manehna mah teu siga lir beubeulahan terong b. Sok sanajan geus kolot. Bibi kuring mah sareng pun biang nuju balanja e. . Kuring dongkap kadieu sareng adi abdi b. Mang. Lanceuk tingkat ka adi tingkat 9.d. Dasar lir beubeulahan terong si ui mah kamana-mana teh kudu jeung indung wae d.ka cai jadi salewi ka darat jadi salebak e. nyeples pisan teu bisa di bedakeun e. Kalimah anu merenah pikeun ngalarapkeun paribasa lir beubeulahan terong nyaeta …. Kaleresan pun bapa mah teu aya. Naha geuning kadieu the heunteu sareng pun rai? 13. Sing inget kana tanda baca 12. paanter-anter julang b. iwal ti …. nu haat di pulang moha d. Siswa ka guru e. kagungan pepelakan lir beubeulahan terong 11. Nengsih mah lir beubeulahan terong jeung adi na teh . teu getas harupaten c.. Baca heula dina jero hate b. a. Aya sawatara hal anu kudu di perhatikeun upama urang rek maca berita (warta) nyaeta. nuju angkat ka cikajang c. Jadi budak teh kudu lir beubeulahan terong ka kolot the c. a. Kecap pun anu merenah nyaeta dina kalimah …. Kudu bisa bahasa inggris d. Nu asih di pulang sengit. Teangan piparibasaeun tina harti nu nyieun kahadean di wales ku kagorengan! a. iwal ti ….

Panumbu catur b. Pamilon c.a. Sabar jeung jujur c. Ngahargaan unggal pamadegan d. Apal aturan perkara sawala b. Sekretaris 17. Ari keur lapar mah dahar jeng hulu asin oge ngeunah we. Naha geuning kadieu the heunteu sareng Tuang rai? 14. sareng pun biang e. Upami nuju lapar mah neda sareng hulu asin oge raos we Upami nuju lapar mah neda sareng mastaka asin oge raos we m Ari nuju lapar mah tuang jeung asin sirah na oge ngeunah we Ari nuju lapar mah tuang sareng sirah asin oge raos we Mun nuju lapar mah eman jeung mastaka asin oge raos we 15. a. e. Juju nuju Tuang di dapur. Tuang raka nuju angkat sareng pun raka c. Cik lemesken kalimah di luhur! a. Kagiatan tuker pikiran pikeun mahamkeun hiji pasualan di sebut … a. b. Jalma anu nuliskeun hasil sawala di sebut …. Bisa ngajawab sagala pertanyaan . Diskusi d. Abdi tadi patepang sareng Tuang rama di bank jabar d. Ceramah 16. Pamimpin sawala anu hade nyaeta kudu. Moderator e. d. Paguneman b. salianti … a. Pamilon e. Girang serat d. Kumaha Tuang eyang the tos sakinteun ayeuna mah? b. Obrolan c. c.

anu jadi palaku utama dina eta carpon nyaeta… a. a. Pupuh 19. Kecap denotative e. “Eleh soteh ayeuna”. rarangken tengah atawa tukang di sebut …. Bisa ngatur jalana sawala 18. Rasa jeung nada c. a. b. Kecap asli b. Kecap rajekan d. Kecap-kecap nu ges di rarangkenan. Gerak peta dina maca sajak 20. puguh we matak keuheul den Angor mah.e. Purwakanti e. d. Guru wilangan c. Ngadenge kitu. Amanat d. Batan terus-terusan eleh mah”. boh ku rarangken hareup. salian ti …. Guru lagu d. a. Ceuk si yaya. Tina catatan diluhur. Yaya Den sadun Den angor Kaleci . Kecap konotatif 21. Tema b. bela den angor. Unsur-unsur pawangun sajak. asa dihina ku babaturan. ngor. “Mending balik. tempas si sadun. Katantuan lobana engang (suku kata) dina wangun padalisan di sebut …. “Ah tikamari oge eleh wae”. Guru padalisan b. Kecap rundayan c. Watek e. c.

Riwayat hirup nu di tulis ku sorangan d.D benar 25. Riwayat hirup para tokoh e.B. Setting d. Tema b. A. Tina soal nomer 21. Puseur sawangan (point of view) e. Keuheul 23. Riwayat hirup tokoh sunda 26. Narasi d.e. Argumentasi b. Kecewa d. Sadun 22. Fiksi e. a. Unsur-unsur anu ngawangun gelema carpon. Sedih b. Ambeuk c. Bungah e. Non fiksi 24. Riwayat hirup nu di tulis ku batur b. Kecap anu sabenerna . Deskripsi c. kaayaan anu di rasakeun ku den angor nyaeta …. Riwayat hirup nu di tulis ku duaan c. Konotatif nyaeta … a. ngawengku ku … a. a. Galur (plot) c.C. Otobiografi nyaeta …. Carpon mangrupa bagian tina carita … a.

Dina acara formal/resmi. Kecap nu di rarangkenan c. Kecap anu di rarangkenan c. “Ari nempo nu keur ngigelan ronggeng. d. urang kudu nyarita ngagunakeun kecap … a. Kecap babasan 27. Kecap lain sabenerna /kiasan d. d. c. Kecap injeman 28. Solidaritas . Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 30. Cohag c. Kecap asli e. e. Hormat b. Kecap asli e. b. Loma d. kuring mah bati kabita”. e. Kecap lain sabenerna /kiasan d. Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 29. Kecap ngigelan ngandung arti … a.b. Persamaan e. “Yaris riyadi mah bentang persib” Kalimah di luhur ngandung harti … a. Kecap anu sabenerna b. c. b. Denotatif nyaeta … a.

D. . Kapopohokeun…. eusian kalimah2 di handaf ku kecap payambung jeng kecap pagantet anu merenah. b. tajil……… h.. kamonesan……. Coba ku anjen hidep tulisken eusi pupuh pucung cing ecess. kuring ………. ………… loba anu milu. 2. ……………. titinggal………. manehna. jelasken peribahasa di handaf cing entre.. pungkil……. b.! a.esay……… 1. ………. kiamat oge ……….. …………… alis …… rek goreng. mika weruh pupuh. f. Da ayenamah loba angkot anu ngaliwat …… sakola kuring. ……………. alus …………. aya belut tandukan. anu pentingmah boga motor sorangan . hante olok teuing ongkos sapopoe. c. e. Jauh oge. c. pintonan……. 3.. d.. a. nineung………. paburisat……… g.kuringmah.hante tulus indit … cianjurteh. ………… loba batur pakumaha. sanajan …………. …………... E.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful