Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari & Tanggal

:

A.PILIHAN GANDA 1. Kecap runtah, ditambah rarangken hareup N-(nasal) jadi… a. Ngaruntah b. Raruntah c. Ruruntahan d. Runtahan e. Raruntaha 2. Karya rekaan (fiksi) dina wangun prosa nu di wengku ku sababaraha palaku jeung galur (plot) ngarancabang (loba) di sebut…. a. Carpon b. Novel c. Drama d. Sajak e. Pupuh 3. Novel “Baruang kanu ngarora” pangarangna…. a. Joehana b. Moch Amri c. Caraka d. D.K.Ardiwinata e. Adang S 4. Robah kalimah di handap ngagunakeun basa sunda anu merenah! Wilujeng pagi pamiarsa, bersua lagi dengan sim kuring Titin dalam acara yang maneuh Tanggara pasundan. a. Wilujeung enjing pamiarsa, patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan. b. Selamat pagi pamiarsa, berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan.

Wilujeung pagi. maneuh c. c. tanggara pasundan 6. berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan! e. estuning asa sajorelat 2) sim kuring ngadeg di tempat. nu ka asup kecap nu ngagunakeun basa sunda nyaeta…. dalam acara d. a. Agustusan Maulid Nabi Basa biantara Tujuh belasan 7. d. a.1.2. b. Bersua lagi.. 5.3. sim kuring. Patepang deui pamiarsa sareng sim kuring Titin dalam acara Tanggara Pasundan . d. Punggelan ungkara di luhur mangrupa ebrehan rasa saurang… a. pamiarsa. Punggelan catatan di luhur medar ngenaan naon? a.4 8. Wilujeung. Pamiarsa. unggal kaping 17 agustus urang ngalaksanakeun mieling “Hari Kemerdekaan Republik Indonesia”. bersua lagi. Tina soal nomer 4 di luhur. Wilujeung enjing pamiarsa.4. mung hoyong cumarios ngedalken kareteg angen 3) bapa miwah ibu hormateun sim kuring 4) Hapunteun anu kasuhun Susunan eusi biantara anu merenah nyaeta…. 1) asa teu karaos pisan.2.1 4.1 4.c.1 3. “Ayeuna widian sim kuring bade ngadugikeun kagegelan angen-angen ka pun adi. Pahlawan . sanes tiasa cumarios. Selamat pagi pamiarsa. patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan? d. Siswa ka siswi c. waktos the. Kolot ka anak b.2.4 1. dengan simkuring. e.2. dengan simkuring. sasatna nyaeta siswa-siswi kelas X sareng kelas X1. 3. dalam acara .3. b. c.3.2. Sakumaha kauninga ku urang sadayana.

Bibi kuring mah sareng pun biang nuju balanja e. iwal ti …. Lafal atawa ucapanana kudu jelas c. kagungan pepelakan lir beubeulahan terong 11. Dasar lir beubeulahan terong si ui mah kamana-mana teh kudu jeung indung wae d. Siswa ka guru e. a. nyeples pisan teu bisa di bedakeun e. Kalimah anu merenah pikeun ngalarapkeun paribasa lir beubeulahan terong nyaeta …. Mang. Teangan piparibasaeun tina harti nu nyieun kahadean di wales ku kagorengan! a. Jadi budak teh kudu lir beubeulahan terong ka kolot the c.d. nuju angkat ka cikajang c. Sok sanajan geus kolot.. nu haat di pulang moha d. Kuring dongkap kadieu sareng adi abdi b. Kudu bisa bahasa inggris d. Nu asih di pulang sengit. Lanceuk tingkat ka adi tingkat 9. Nengsih mah lir beubeulahan terong jeung adi na teh .ka cai jadi salewi ka darat jadi salebak e. Kecap pun anu merenah nyaeta dina kalimah …. Naha geuning kadieu the heunteu sareng pun rai? 13. . Sing inget kana tanda baca 12. teu getas harupaten c. Lentong na kudu diatur e. Kaleresan pun bapa mah teu aya. manehna mah teu siga lir beubeulahan terong b. iwal ti …. a. Kumaha tos damang pun rama the? Kang Adun d. paanter-anter julang b. Baca heula dina jero hate b. a. Aya sawatara hal anu kudu di perhatikeun upama urang rek maca berita (warta) nyaeta. Kecap Tuang anu merenah nyaeta dina kalimah. kumeok memeh dipacok 10.

Pamimpin sawala anu hade nyaeta kudu. e. sareng pun biang e. Apal aturan perkara sawala b. Moderator e. d. b.a. Sekretaris 17. Girang serat d. Ngahargaan unggal pamadegan d. Pamilon c. Kumaha Tuang eyang the tos sakinteun ayeuna mah? b. Panumbu catur b. Ari keur lapar mah dahar jeng hulu asin oge ngeunah we. Ceramah 16. salianti … a. c. Paguneman b. a. Cik lemesken kalimah di luhur! a. Jalma anu nuliskeun hasil sawala di sebut …. Abdi tadi patepang sareng Tuang rama di bank jabar d. Obrolan c. Bisa ngajawab sagala pertanyaan . Pamilon e. Kagiatan tuker pikiran pikeun mahamkeun hiji pasualan di sebut … a. Diskusi d. Upami nuju lapar mah neda sareng hulu asin oge raos we Upami nuju lapar mah neda sareng mastaka asin oge raos we m Ari nuju lapar mah tuang jeung asin sirah na oge ngeunah we Ari nuju lapar mah tuang sareng sirah asin oge raos we Mun nuju lapar mah eman jeung mastaka asin oge raos we 15. Tuang raka nuju angkat sareng pun raka c. Sabar jeung jujur c. Juju nuju Tuang di dapur. Naha geuning kadieu the heunteu sareng Tuang rai? 14.

Guru lagu d. d. anu jadi palaku utama dina eta carpon nyaeta… a. “Ah tikamari oge eleh wae”. Guru wilangan c. Unsur-unsur pawangun sajak. asa dihina ku babaturan. a. Bisa ngatur jalana sawala 18. salian ti …. Kecap asli b. Gerak peta dina maca sajak 20. rarangken tengah atawa tukang di sebut …. Rasa jeung nada c. tempas si sadun. Kecap rajekan d. Batan terus-terusan eleh mah”.e. Watek e. Yaya Den sadun Den angor Kaleci . puguh we matak keuheul den Angor mah. c. Kecap-kecap nu ges di rarangkenan. b. “Eleh soteh ayeuna”. Pupuh 19. Kecap konotatif 21. Ngadenge kitu. Tema b. a. a. bela den angor. Purwakanti e. Kecap rundayan c. Kecap denotative e. ngor. boh ku rarangken hareup. Ceuk si yaya. Katantuan lobana engang (suku kata) dina wangun padalisan di sebut …. “Mending balik. Amanat d. Guru padalisan b. Tina catatan diluhur.

Bungah e. Tina soal nomer 21. Keuheul 23.B. Konotatif nyaeta … a. Deskripsi c. Riwayat hirup nu di tulis ku batur b. Fiksi e. Ambeuk c. Kecewa d. Sedih b. ngawengku ku … a. Kecap anu sabenerna . Riwayat hirup tokoh sunda 26. Riwayat hirup para tokoh e. Carpon mangrupa bagian tina carita … a. a. Argumentasi b. Riwayat hirup nu di tulis ku duaan c.e. Puseur sawangan (point of view) e. Otobiografi nyaeta …. Tema b. Narasi d. Riwayat hirup nu di tulis ku sorangan d. a. Sadun 22. kaayaan anu di rasakeun ku den angor nyaeta …. Non fiksi 24. Unsur-unsur anu ngawangun gelema carpon.D benar 25. Setting d. A.C. Galur (plot) c.

e. Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 29. Kecap asli e. Cohag c. kuring mah bati kabita”. Kecap ngigelan ngandung arti … a. urang kudu nyarita ngagunakeun kecap … a.b. Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 30. Kecap injeman 28. Kecap lain sabenerna /kiasan d. Kecap asli e. c. c. Persamaan e. b. Kecap anu sabenerna b. Loma d. Kecap anu di rarangkenan c. d. Kecap babasan 27. Kecap lain sabenerna /kiasan d. “Yaris riyadi mah bentang persib” Kalimah di luhur ngandung harti … a. d. Solidaritas . “Ari nempo nu keur ngigelan ronggeng. Hormat b. Denotatif nyaeta … a. b. Kecap nu di rarangkenan c. Dina acara formal/resmi. e.

Jauh oge.kuringmah. 3.hante tulus indit … cianjurteh. ………… loba batur pakumaha. pintonan……. a. e. kamonesan……. ……………. mika weruh pupuh. sanajan …………. tajil……… h.... D. paburisat……… g. kuring ………. …………….. eusian kalimah2 di handaf ku kecap payambung jeng kecap pagantet anu merenah. Coba ku anjen hidep tulisken eusi pupuh pucung cing ecess.! a. …………… alis …… rek goreng. anu pentingmah boga motor sorangan . jelasken peribahasa di handaf cing entre. aya belut tandukan. b. hante olok teuing ongkos sapopoe. . 2. c. pungkil……. Kapopohokeun….. ………. E. nineung………. c. titinggal………. kiamat oge ………. b. alus …………. …………. ………… loba anu milu. Da ayenamah loba angkot anu ngaliwat …… sakola kuring. d. manehna..esay……… 1.. f.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful