Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari & Tanggal

:

A.PILIHAN GANDA 1. Kecap runtah, ditambah rarangken hareup N-(nasal) jadi… a. Ngaruntah b. Raruntah c. Ruruntahan d. Runtahan e. Raruntaha 2. Karya rekaan (fiksi) dina wangun prosa nu di wengku ku sababaraha palaku jeung galur (plot) ngarancabang (loba) di sebut…. a. Carpon b. Novel c. Drama d. Sajak e. Pupuh 3. Novel “Baruang kanu ngarora” pangarangna…. a. Joehana b. Moch Amri c. Caraka d. D.K.Ardiwinata e. Adang S 4. Robah kalimah di handap ngagunakeun basa sunda anu merenah! Wilujeng pagi pamiarsa, bersua lagi dengan sim kuring Titin dalam acara yang maneuh Tanggara pasundan. a. Wilujeung enjing pamiarsa, patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan. b. Selamat pagi pamiarsa, berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan.

b. e. berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan! e.2. Pamiarsa.. dalam acara d. Wilujeung. estuning asa sajorelat 2) sim kuring ngadeg di tempat.2. 1) asa teu karaos pisan. unggal kaping 17 agustus urang ngalaksanakeun mieling “Hari Kemerdekaan Republik Indonesia”.1 4. c. maneuh c. Sakumaha kauninga ku urang sadayana. sanes tiasa cumarios. a. Agustusan Maulid Nabi Basa biantara Tujuh belasan 7. Wilujeung pagi. a. Wilujeung enjing pamiarsa. tanggara pasundan 6. sim kuring. sasatna nyaeta siswa-siswi kelas X sareng kelas X1. c. “Ayeuna widian sim kuring bade ngadugikeun kagegelan angen-angen ka pun adi. mung hoyong cumarios ngedalken kareteg angen 3) bapa miwah ibu hormateun sim kuring 4) Hapunteun anu kasuhun Susunan eusi biantara anu merenah nyaeta….1 3. 3.4 8.4 1. Bersua lagi.2. dalam acara . Kolot ka anak b. Selamat pagi pamiarsa.3.2.3.3. Tina soal nomer 4 di luhur. patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan? d.c. pamiarsa. d.1.1 4. 5. b. Siswa ka siswi c.2. waktos the. dengan simkuring. bersua lagi. d. Punggelan ungkara di luhur mangrupa ebrehan rasa saurang… a. Pahlawan . dengan simkuring. Patepang deui pamiarsa sareng sim kuring Titin dalam acara Tanggara Pasundan . Punggelan catatan di luhur medar ngenaan naon? a.4. nu ka asup kecap nu ngagunakeun basa sunda nyaeta….

Baca heula dina jero hate b. Dasar lir beubeulahan terong si ui mah kamana-mana teh kudu jeung indung wae d.ka cai jadi salewi ka darat jadi salebak e. teu getas harupaten c. Kecap pun anu merenah nyaeta dina kalimah …. Lafal atawa ucapanana kudu jelas c. .d. Mang. Sok sanajan geus kolot. Kuring dongkap kadieu sareng adi abdi b. Kaleresan pun bapa mah teu aya. iwal ti …. Aya sawatara hal anu kudu di perhatikeun upama urang rek maca berita (warta) nyaeta. Kudu bisa bahasa inggris d. Nengsih mah lir beubeulahan terong jeung adi na teh .. Siswa ka guru e. Naha geuning kadieu the heunteu sareng pun rai? 13. nuju angkat ka cikajang c. Kumaha tos damang pun rama the? Kang Adun d. Lentong na kudu diatur e. Lanceuk tingkat ka adi tingkat 9. a. kagungan pepelakan lir beubeulahan terong 11. nyeples pisan teu bisa di bedakeun e. Jadi budak teh kudu lir beubeulahan terong ka kolot the c. Kalimah anu merenah pikeun ngalarapkeun paribasa lir beubeulahan terong nyaeta …. kumeok memeh dipacok 10. paanter-anter julang b. Sing inget kana tanda baca 12. a. Bibi kuring mah sareng pun biang nuju balanja e. a. manehna mah teu siga lir beubeulahan terong b. nu haat di pulang moha d. Kecap Tuang anu merenah nyaeta dina kalimah. Teangan piparibasaeun tina harti nu nyieun kahadean di wales ku kagorengan! a. Nu asih di pulang sengit. iwal ti ….

Jalma anu nuliskeun hasil sawala di sebut …. Cik lemesken kalimah di luhur! a. Moderator e. Sabar jeung jujur c. Ari keur lapar mah dahar jeng hulu asin oge ngeunah we. Paguneman b. Upami nuju lapar mah neda sareng hulu asin oge raos we Upami nuju lapar mah neda sareng mastaka asin oge raos we m Ari nuju lapar mah tuang jeung asin sirah na oge ngeunah we Ari nuju lapar mah tuang sareng sirah asin oge raos we Mun nuju lapar mah eman jeung mastaka asin oge raos we 15. Pamimpin sawala anu hade nyaeta kudu. d. Naha geuning kadieu the heunteu sareng Tuang rai? 14. Sekretaris 17. Obrolan c. Abdi tadi patepang sareng Tuang rama di bank jabar d. Ngahargaan unggal pamadegan d. Ceramah 16. Apal aturan perkara sawala b. Juju nuju Tuang di dapur. e. Kumaha Tuang eyang the tos sakinteun ayeuna mah? b. b. Girang serat d. Kagiatan tuker pikiran pikeun mahamkeun hiji pasualan di sebut … a. Pamilon c. Diskusi d. sareng pun biang e. Bisa ngajawab sagala pertanyaan . salianti … a. Panumbu catur b. Tuang raka nuju angkat sareng pun raka c.a. a. Pamilon e. c.

“Ah tikamari oge eleh wae”. d. Kecap konotatif 21. Guru lagu d. Rasa jeung nada c. Watek e. b. “Mending balik. Kecap rajekan d. Guru wilangan c. tempas si sadun. “Eleh soteh ayeuna”. Ngadenge kitu. Tina catatan diluhur. Kecap-kecap nu ges di rarangkenan. Gerak peta dina maca sajak 20. Guru padalisan b. boh ku rarangken hareup. Katantuan lobana engang (suku kata) dina wangun padalisan di sebut …. Amanat d. rarangken tengah atawa tukang di sebut …. Tema b. Batan terus-terusan eleh mah”. Pupuh 19. a. Kecap denotative e. a. Ceuk si yaya. a. Bisa ngatur jalana sawala 18. puguh we matak keuheul den Angor mah. salian ti ….e. Purwakanti e. anu jadi palaku utama dina eta carpon nyaeta… a. ngor. Yaya Den sadun Den angor Kaleci . Unsur-unsur pawangun sajak. Kecap rundayan c. bela den angor. Kecap asli b. c. asa dihina ku babaturan.

Setting d. kaayaan anu di rasakeun ku den angor nyaeta …. Tema b. Tina soal nomer 21. a. Riwayat hirup nu di tulis ku sorangan d. Riwayat hirup nu di tulis ku batur b. Narasi d.e. Kecewa d. Bungah e. Carpon mangrupa bagian tina carita … a. Unsur-unsur anu ngawangun gelema carpon. Galur (plot) c. Riwayat hirup para tokoh e.C. A. Kecap anu sabenerna . a. Deskripsi c. Otobiografi nyaeta …. ngawengku ku … a. Sedih b. Argumentasi b.B. Fiksi e. Konotatif nyaeta … a.D benar 25. Non fiksi 24. Puseur sawangan (point of view) e. Keuheul 23. Riwayat hirup nu di tulis ku duaan c. Ambeuk c. Sadun 22. Riwayat hirup tokoh sunda 26.

Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 29. Kecap anu sabenerna b. c. Loma d. Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 30. c. b. e. Kecap lain sabenerna /kiasan d. Kecap injeman 28. Denotatif nyaeta … a. Kecap nu di rarangkenan c. Kecap lain sabenerna /kiasan d. Kecap asli e. Kecap babasan 27. Solidaritas . Cohag c. Kecap asli e. Hormat b. Dina acara formal/resmi. “Ari nempo nu keur ngigelan ronggeng. Persamaan e. Kecap ngigelan ngandung arti … a. “Yaris riyadi mah bentang persib” Kalimah di luhur ngandung harti … a. Kecap anu di rarangkenan c. urang kudu nyarita ngagunakeun kecap … a.b. b. kuring mah bati kabita”. e. d. d.

………… loba anu milu.. …………. E. c.. sanajan …………. hante olok teuing ongkos sapopoe. Da ayenamah loba angkot anu ngaliwat …… sakola kuring. tajil……… h. kuring ………. Jauh oge. eusian kalimah2 di handaf ku kecap payambung jeng kecap pagantet anu merenah. aya belut tandukan. . anu pentingmah boga motor sorangan . ……………. 2.. manehna.hante tulus indit … cianjurteh. jelasken peribahasa di handaf cing entre. ……….! a..esay……… 1. d. nineung………. f.. Kapopohokeun…. …………… alis …… rek goreng. 3. kiamat oge ………. paburisat……… g. Coba ku anjen hidep tulisken eusi pupuh pucung cing ecess. a. e.kuringmah. D. mika weruh pupuh. b. b. ……………. kamonesan…….. titinggal……….. ………… loba batur pakumaha. pungkil……. alus …………. pintonan……. c.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful