Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari & Tanggal

:

A.PILIHAN GANDA 1. Kecap runtah, ditambah rarangken hareup N-(nasal) jadi… a. Ngaruntah b. Raruntah c. Ruruntahan d. Runtahan e. Raruntaha 2. Karya rekaan (fiksi) dina wangun prosa nu di wengku ku sababaraha palaku jeung galur (plot) ngarancabang (loba) di sebut…. a. Carpon b. Novel c. Drama d. Sajak e. Pupuh 3. Novel “Baruang kanu ngarora” pangarangna…. a. Joehana b. Moch Amri c. Caraka d. D.K.Ardiwinata e. Adang S 4. Robah kalimah di handap ngagunakeun basa sunda anu merenah! Wilujeng pagi pamiarsa, bersua lagi dengan sim kuring Titin dalam acara yang maneuh Tanggara pasundan. a. Wilujeung enjing pamiarsa, patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan. b. Selamat pagi pamiarsa, berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan.

patepang deui sareng sim kuring Titin dina acara anu maneuh Tanggara Pasundan? d. pamiarsa.1 3. a. berjumpa lagi dengan saya Titin dalam acara Tanggara Pasundan! e. estuning asa sajorelat 2) sim kuring ngadeg di tempat. 1) asa teu karaos pisan. “Ayeuna widian sim kuring bade ngadugikeun kagegelan angen-angen ka pun adi. dalam acara d. sasatna nyaeta siswa-siswi kelas X sareng kelas X1. waktos the.4.2. b. maneuh c. Siswa ka siswi c.2. bersua lagi.1 4.4 8. a. mung hoyong cumarios ngedalken kareteg angen 3) bapa miwah ibu hormateun sim kuring 4) Hapunteun anu kasuhun Susunan eusi biantara anu merenah nyaeta…. d.1. Punggelan catatan di luhur medar ngenaan naon? a. c. Pamiarsa. Selamat pagi pamiarsa. Agustusan Maulid Nabi Basa biantara Tujuh belasan 7. Pahlawan . Wilujeung pagi.2. tanggara pasundan 6.4 1. b.3. sim kuring.c. Kolot ka anak b. Bersua lagi. d.2. Punggelan ungkara di luhur mangrupa ebrehan rasa saurang… a. dengan simkuring.2. 3. dalam acara . sanes tiasa cumarios. unggal kaping 17 agustus urang ngalaksanakeun mieling “Hari Kemerdekaan Republik Indonesia”. 5. dengan simkuring. e. nu ka asup kecap nu ngagunakeun basa sunda nyaeta…. Tina soal nomer 4 di luhur. Wilujeung. c.3.. Sakumaha kauninga ku urang sadayana. Patepang deui pamiarsa sareng sim kuring Titin dalam acara Tanggara Pasundan . Wilujeung enjing pamiarsa.3.1 4.

Kudu bisa bahasa inggris d. a. Kuring dongkap kadieu sareng adi abdi b. nuju angkat ka cikajang c. Kalimah anu merenah pikeun ngalarapkeun paribasa lir beubeulahan terong nyaeta …. Mang. teu getas harupaten c.. Sing inget kana tanda baca 12. nu haat di pulang moha d. Nengsih mah lir beubeulahan terong jeung adi na teh . Bibi kuring mah sareng pun biang nuju balanja e. kagungan pepelakan lir beubeulahan terong 11. a. Kecap Tuang anu merenah nyaeta dina kalimah. Naha geuning kadieu the heunteu sareng pun rai? 13. Nu asih di pulang sengit. nyeples pisan teu bisa di bedakeun e. iwal ti …. Kecap pun anu merenah nyaeta dina kalimah ….ka cai jadi salewi ka darat jadi salebak e. Lafal atawa ucapanana kudu jelas c. Siswa ka guru e.d. Kaleresan pun bapa mah teu aya. Baca heula dina jero hate b. a. kumeok memeh dipacok 10. Kumaha tos damang pun rama the? Kang Adun d. Jadi budak teh kudu lir beubeulahan terong ka kolot the c. Lentong na kudu diatur e. Aya sawatara hal anu kudu di perhatikeun upama urang rek maca berita (warta) nyaeta. manehna mah teu siga lir beubeulahan terong b. Lanceuk tingkat ka adi tingkat 9. Dasar lir beubeulahan terong si ui mah kamana-mana teh kudu jeung indung wae d. iwal ti …. Teangan piparibasaeun tina harti nu nyieun kahadean di wales ku kagorengan! a. paanter-anter julang b. . Sok sanajan geus kolot.

Kumaha Tuang eyang the tos sakinteun ayeuna mah? b. Sabar jeung jujur c. Upami nuju lapar mah neda sareng hulu asin oge raos we Upami nuju lapar mah neda sareng mastaka asin oge raos we m Ari nuju lapar mah tuang jeung asin sirah na oge ngeunah we Ari nuju lapar mah tuang sareng sirah asin oge raos we Mun nuju lapar mah eman jeung mastaka asin oge raos we 15. d. c. b. Tuang raka nuju angkat sareng pun raka c. Bisa ngajawab sagala pertanyaan . Cik lemesken kalimah di luhur! a. Apal aturan perkara sawala b. Pamilon e. Pamilon c. Kagiatan tuker pikiran pikeun mahamkeun hiji pasualan di sebut … a. Ari keur lapar mah dahar jeng hulu asin oge ngeunah we. Obrolan c. sareng pun biang e. Abdi tadi patepang sareng Tuang rama di bank jabar d. Pamimpin sawala anu hade nyaeta kudu. Moderator e. Diskusi d.a. salianti … a. Panumbu catur b. Jalma anu nuliskeun hasil sawala di sebut …. Ngahargaan unggal pamadegan d. a. Ceramah 16. Sekretaris 17. Paguneman b. Naha geuning kadieu the heunteu sareng Tuang rai? 14. e. Juju nuju Tuang di dapur. Girang serat d.

salian ti …. Unsur-unsur pawangun sajak. Batan terus-terusan eleh mah”. Yaya Den sadun Den angor Kaleci . Kecap denotative e. Katantuan lobana engang (suku kata) dina wangun padalisan di sebut …. d. ngor. anu jadi palaku utama dina eta carpon nyaeta… a. Kecap konotatif 21. “Ah tikamari oge eleh wae”. rarangken tengah atawa tukang di sebut …. Rasa jeung nada c. Kecap rundayan c. Guru padalisan b. Kecap-kecap nu ges di rarangkenan.e. c. a. Kecap asli b. “Eleh soteh ayeuna”. Gerak peta dina maca sajak 20. puguh we matak keuheul den Angor mah. Amanat d. Watek e. tempas si sadun. Pupuh 19. bela den angor. Ceuk si yaya. “Mending balik. Guru wilangan c. Kecap rajekan d. Purwakanti e. Ngadenge kitu. Tema b. Bisa ngatur jalana sawala 18. b. Guru lagu d. boh ku rarangken hareup. a. a. Tina catatan diluhur. asa dihina ku babaturan.

Riwayat hirup tokoh sunda 26. Riwayat hirup nu di tulis ku sorangan d. Unsur-unsur anu ngawangun gelema carpon. Konotatif nyaeta … a. Sedih b. Setting d.e. Fiksi e. a. Kecewa d. Non fiksi 24. Deskripsi c. Sadun 22. Argumentasi b. Galur (plot) c. A. ngawengku ku … a. kaayaan anu di rasakeun ku den angor nyaeta …. a. Otobiografi nyaeta …. Tema b. Carpon mangrupa bagian tina carita … a.B. Kecap anu sabenerna . Tina soal nomer 21. Bungah e. Puseur sawangan (point of view) e. Riwayat hirup nu di tulis ku batur b. Ambeuk c.D benar 25.C. Narasi d. Riwayat hirup nu di tulis ku duaan c. Riwayat hirup para tokoh e. Keuheul 23.

b. Cohag c. urang kudu nyarita ngagunakeun kecap … a. Solidaritas . Kecap asli e. d. Kecap anu di rarangkenan c. Kecap ngigelan ngandung arti … a. e. d. Kecap babasan 27. “Yaris riyadi mah bentang persib” Kalimah di luhur ngandung harti … a. Kecap lain sabenerna /kiasan d.b. kuring mah bati kabita”. Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 30. Loma d. c. Homonym Sinonim Denotatif Konotatif Antonim 29. Denotatif nyaeta … a. Hormat b. e. Dina acara formal/resmi. b. Kecap lain sabenerna /kiasan d. Persamaan e. Kecap nu di rarangkenan c. Kecap anu sabenerna b. Kecap asli e. “Ari nempo nu keur ngigelan ronggeng. Kecap injeman 28. c.

d.. ……………. ……………. D. paburisat……… g.. aya belut tandukan. ………… loba anu milu. . Kapopohokeun…. b. …………… alis …… rek goreng. ………. manehna. mika weruh pupuh.. c. eusian kalimah2 di handaf ku kecap payambung jeng kecap pagantet anu merenah. b. pungkil……. Jauh oge. 3. tajil……… h. Da ayenamah loba angkot anu ngaliwat …… sakola kuring. kiamat oge ……….! a.. jelasken peribahasa di handaf cing entre.. E. Coba ku anjen hidep tulisken eusi pupuh pucung cing ecess. titinggal………. pintonan……. c. ………… loba batur pakumaha. hante olok teuing ongkos sapopoe. kamonesan…….kuringmah. f.esay……… 1. 2. alus ………….hante tulus indit … cianjurteh. kuring ………. …………. anu pentingmah boga motor sorangan .. a. e.. nineung………. sanajan ………….

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.