Anda di halaman 1dari 18

Bahagian Teknologi Pendidikan (BTP),KPM.

eSSQS SYSTEM
Manual Pengguna untuk
Pentadbir Sistem dan Responden
di sekolah.
Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

Abstrak Manual ini menyediakan maklumat serta


panduan penggunaan eSSQS sistem kepada
Pentadbir Sistem dan Responden di sekolah.
Tarikh Dokumen 04 September 2008
Versi Dokumen 1.0

Sejarah Dokumen
Versi Dokumen Tarikh Keterangan
1.0 04 September 2008 Draf pertama

Manual Pengguna V1.0 2


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

Senarai Kandungan

1. PENGENALAN......................................................................................................... 4
2. AKSES KE SISTEM APLIKASI ............................................................................ 5
2.1. LOGIN SISTEM ...................................................................................................... 5
2.2. MENU PENTADBIR SISTEM DI SEKOLAH ............................................................... 6
2.2.1. Aplikasi Sekolah. ............................................................................................ 7
2.2.2. Pemantauan Penggunaan ICT. ........................................................................ 9
2.2.3. eSSQS. .......................................................................................................... 11
2.3. MENU RESPONDEN ............................................................................................ 15

Manual Pengguna V1.0 3


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

1. Pengenalan
Manual ini bertujuan memberikan panduan cara penggunaan Sistem eSSQS yang
boleh diakses secara web. Sasaran kumpulan pengguna untuk sistem ini terbahagi
kepada 2 kumpulan iaitu:

 Pentadbir Sistem di Sekolah


 Responden

Setiap kumpulan hanya boleh mengakses menu-menu yang tertentu mengikut


tugasan yang telah ditetapkan.

Sistem ini dibangunkan dengan menggunakan teknologi web sepenuhnya. Oleh


yang demikian, sistem ini boleh diakses dengan menggunakan Pelayar web
(Internet Browser) seperti IE dan Mozilla Firefox.

Manual Pengguna V1.0 4


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

2. Akses ke Sistem Aplikasi


2.1. Login Sistem

Login sistem dengan menggunakan Kod Organisasi dan Katalaluan yang telah
disediakan oleh pihak pentadbir. Ini membolehkan pengguna masuk ke menu
seterusnya mengikut tugasan masing-masing.

Sistem boleh diakses dengan menaip URL seperti dibawah:


http://ssqs.moe.edu.my/

Berikut ialah muka hadapan sistem ini. Kod Organisasi tidak Case-sensitive dan
katalaluan adalah Case-sensitive.

Halaman Utama eSSQS

Manual Pengguna V1.0 5


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

2.2. Menu Pentadbir Sistem di sekolah

Berikut ialah skrin pentadbir sistem (selepas berjaya login) :

Skrin Pentadbir Sistem di sekolah

Menu Pentadbir Sistem di sekolah terbahagi kepada 3:


i. Aplikasi Sekolah
ii. Pemantauan Penggunaan ICT
iii. eSSQS (hanya sekolah yang terlibat dengan SSQS sahaja)

Manual Pengguna V1.0 6


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

2.2.1. Aplikasi Sekolah.

Klik ikon atau untuk


mengakses Profil Sekolah. Skrin ini digunakan untuk
mengemaskini maklumat profil sekolah.

Pentadbir sistem perlulah memastikan semua maklumat sekolah


adalah lengkap dan terkini.

Maklumat boleh dikemaskini pada bila-bila masa.

Skrin Profil Am Sekolah

Klik tab untuk memaparkan maklumat Kedudukan


Sekolah.

Manual Pengguna V1.0 7


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

Skrin Kedudukan Sekolah

Manual Pengguna V1.0 8


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

2.2.2. Pemantauan Penggunaan ICT.

Klik atau untuk


mengakses modul Pemantauan Penggunaan ICT.

Skrin ini digunakan untuk mendapatkan maklumat yang berkaitan


dengan penggunaan ICT di sekolah.

Pentadbir sistem perlulah mengemaskini maklumat yang


diperlukan sekurang-kurangnya SEKALI SETIAP BULAN.

Skrin Pemantauan Penggunaan ICT

Skrin ini mempunyai 6 tab (dimensi) iaitu:


i. Pusat Akses
ii. Makmal Komputer

Manual Pengguna V1.0 9


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

iii. Rangkaian SchoolNet


iv. TV Pendidikan
v. Perisian Kursus Pendidikan
vi. Peralatan PPSMI

Pengguna, perlulah menjawab keseluruhan soalan didalam setiap


tab tersebut. Ikon akan bertukar menjadi setelah kesemua
soalan yang bertanda * dijawab.

Pengguna boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai sesuatu


soalan dengan membawa cursor ke ikon .

Klik ikon untuk mencetak borang tersebut sebagai


salinan.

Manual Pengguna V1.0 10


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

2.2.3. eSSQS.

Modul ini mempunyai 2 menu:


i. Maklumat Responden
ii. Cetak Borang (SSQS)

Maklumat Responden. Skrin ini digunakan untuk mengemaskini


senarai responden (Murid, Guru, Pentadbir Sekolah dan Guru
Penyelaras Bestari).

Klik atau untuk


mengakses skrin responden.

Skrin Senarai Responden Mengikut Siri Kutipan.

Klik untuk mengemaskini data.


Klik untuk menghapuskan data.
Klik untuk menambah responden baru.
Klik untuk mencetak senarai responden.

Manual Pengguna V1.0 11


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

Berikut ialah skrin tambah/kemaskini responden:

Skrin Tambah/Kemaskini Responden

Keterangan medan:
Bil Nama Medan Keterangan Catatan
1 Siri Kutipan Siri Kutipan yang Ditentukan oleh sistem
aktif/terkini.
2 Tag No tag untuk responden Dijana oleh sistem dan
tersebut. unik untuk setiap
responden. Diperlukan
untuk menjawab soalan.
3 Nama Nama Responden
4 No K/P No Kad Pengenalan Sekiranya tiada,
Baru masukkan no Surat
Lahir / No Pendaftaran
Sekolah
5 Kumpulan Kumpulan responden
6 Jawatan Jawatan responden Diperlukan HANYA
untuk kumpulan
Pentadbir Sekolah
7 Mata Pelajaran Mata pelajaran yang HANYA untuk
terlibat kumpulan Guru dan
Murid
8 Tahun/Tingkatan Kelas murid HANYA untuk
kumpulan Murid.
Senarai pilihan berubah
mengikut jenis sekolah,
Menengah atau Rendah.

Manual Pengguna V1.0 12


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

Cetak Borang. Skrin ini digunakan untuk mencetak borang SSQS


yang telah dijawab oleh responden, sebagai salinan, dalam pdf. PC
Pengguna perlulah mempunyai Acrobat Reader (versi 4.0 dan
keatas).

Klik atau untuk mencetak


borang-borang SSQS yang telah dijawab sebagai salinan mengikut
kumpulan.

Berikut ialah skrin medan untuk mencetak borang tersebut:

Keterangan medan:

Bil Nama Medan Keterangan Catatan


1 Siri Kutipan Senarai Siri Kutipan Mesti dipilih. Default
yang aktif dan boleh ialah Siri Kutipan
dicetak. terkini.
2 Kumpulan Senarai kumpulan Mesti dipilih.
responden yang terlibat
3 Nama Senarai matapelajaran Pilihan.
terlibat.

Berikut ialah contoh borang tersebut:

Manual Pengguna V1.0 13


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

Manual Pengguna V1.0 14


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

2.3. Menu Responden

Berikut ialah menu responden (sekiranya berjaya login):

Setiap responden perlulah memilih nama mereka dan memasukkan no tag


yang telah dijana oleh sistem. Pentadbir Sistem di sekolah PERLU
mencetak senarai responden (item 2.2.3) dan memberikannya kepada
mereka yang terlibat.

Klik setelah memilih nama responden dan memasukkan no


tag yang betul.

Sekiranya berjaya, borang SSQS akan dipaparkan berdasarkan kepada


kumpulan masing-masing:

Manual Pengguna V1.0 15


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

Skrin SSQS untuk kumpulan MURID.

Skrin SSQS untuk kumpulan GURU.

Bagi kumpulan GURU sahaja, maklumat tambahan diperlukan dengan


mengisi maklumat didalam skrin Profil Guru.

Manual Pengguna V1.0 16


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

Skrin Profil Guru

Skrin SSQS untuk kumpulan PENYELARAS GURU BESTARI

Manual Pengguna V1.0 17


Manual Pengguna: eSSQS System, BTP, KPM.

Skrin SSQS untuk kumpulan PENTADBIR

Responden, perlulah menjawab keseluruhan soalan didalam setiap tab


tersebut. Ikon akan bertukar menjadi setelah kesemua soalan
yang bertanda * dijawab.

Responden boleh mendapatkan maklumat lanjut mengenai sesuatu soalan


dengan membawa cursor ke ikon .

Klik ikon untuk mencetak borang tersebut sebagai salinan.

Manual Pengguna V1.0 18