Anda di halaman 1dari 2

Kepada : Biro Perkhidmatan ANGKASA

BORANG PENENTU
HAD KELAYAKAN POTONGAN / PINJAMAN
1.

Saya mengesahkan bahawa jumlah potongan dari gaji saya setiap bulan tidak
melebihi 60% daripada jumlah gaji saya setelah mengambilkira amaun potongan
bagi pinjaman ini.
a.

Bulan gaji :

___________________________

b.

Jumlah gaji :
(Gaji pokok + elaun tetap)

RM________________________

c.

Jumlah potongan :
RM________________________
(Termasuk potongan gaji pinjaman ini)
Peratus jumlah potongan :

2.

__________________%

c x 100
b

Butir-butir potongan / pinjaman yang telah diluluskan adalah seperti berikut :Jumlah pinjaman :

RM________________________

Kadar faedah / keuntungan :

___________________________

Jumlah keseluruhan yang perlu dibayar balik :RM_______________________


Tempoh pinjaman :

______________________bulan

Jumlah potongan sebulan :

RM________________________

3.

Saya dengan ini mengaku janji untuk tidak menambah apa-apa tanggungan
kepada diri saya yang boleh menyebabkan jumlah potongan kepada gaji saya
melebihi 60% setiap bulan.

4.

Saya mengaku * ada / tidak ada membuat pinjaman perumahan kerajaan


melalui sistem potongan gaji yang masih belum berjalan.
Jumlah bayaran bulanan pinjaman perumahan :RM_________________
Bayaran berkuatkuasa pada :

___________________________

5.

Saya mengaku * ada / tidak ada mengambil pinjaman lain dalam tempoh 3
bulan yang lalu.
Jika ada :Nama Koperasi / Organisasi
Amaun potongan sebulan
a) ___________________________

RM__________________

b) ___________________________

RM__________________

c) ___________________________

RM__________________

Sertakan salinan penyata gaji 2 bulan terakhir.


*Potong yang tidak berkenaan.
Tandatangan Anggota / Peminjam :

__________________________

Nama :

__________________________

No. Kad Pengenalan :

__________________________

Tarikh :

__________________________

Tandatangan Saksi :
(Pengawai Koperasi / Organisasi sahaja)

__________________________

Nama :

__________________________

No. Kad Pengenalan

__________________________

Jawatan dalam Koperasi / Organisasi

__________________________

Tarikh

__________________________

PENGAKUAN PENJAMIN : (Jika berkenaan)


Saya sahkan maklumat pinjaman tersebut di atas te;ah dibuat dihadapan saya
di pejabat koperasi / organisasi berkenaan. Saya juga telah diberi penjelasan
oleh pegawai berkenaan tentang hak dan tanggungjawab saya sebagai
penjamin.
Tandatangan penjamin :

__________________________

Nama :

__________________________

No. Kad Pengenalan :

__________________________

Tarikh :

__________________________

(salah seorang penjamin)