Anda di halaman 1dari 4

MAKALAH IDK II

Anatomi dan fisiologi muskuloskeletal dan integumen


serta proses metabolisme energi otot

OLEH :
Andrew umaya miyansaski (1011121700)
Etra fianus hendri(1011152002)
Nelfice (101114096)
Sherly fandri (1011121730)
Sri ayu wulandhani (1011151993)
Sri hartati (1011121474)
Tri puspa rini (1011121592)
Tri sumaryani (1011121664)
Wan khairul nizam (1011121619)
Widya fristi

PROGRAM STUDI ILMU KEPERAWATAN


UNIVERSITAS RIAU
2011

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami ucapkan kepada Tuhan Yang maha Esa. Berkat limpahan
karunia Nya Kami dapat menyelesaikan sebuah Makalah pancasila yang berjudul anatomi
dan fisiologi musculoskeletal dan integument serta proses metabolisme energy otot
Penyusunan makalah ini bertujuan sebagai penunjang mata kuliah IDK II yang nantinya
dapat digunakan mahasiswa untuk menambah wawasan dan pengetahuannya.
Didalam pembuatan makalah ini banyak sekali yang telah membantu kami dalam
menyelesaikan Makalah ini, sehingga Makalah ini selesai tepat pada waktunya. Yang
pertama kami Ucapkan terima kasih kepada Ibu Misrawati selaku dosen pembimbing , yang
mana atas bimbingan dan sarannya jualah Kami dapat menyelesaikan makalah ini dengan
baik. Dan terakhir kepada teman-teman yang tidak bisa Kami sebutkan satu persatu.
Kami menyadari bahwa dalam pembuatan Makalah ini mungkin banyak terdapat
kesalahan-kesalahan dan masih jauh dari kekurangan. Untuk itu kami mengharapkan
kritikan-kritikan dari pembaca, dan mudah-mudahan Makalah ini dapat mencapai sasaran
yang di harapkan dan mudah-mudahan Makalah ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Pekanbaru, Februari 2011

Tim Penulis

DAFTAR ISI

Halaman
KATA PENGANTAR .............................................................................................. i
DAFTAR ISI ............................................................................................................. ii
BAB I

PENDAHULUAN ..................................................................................... 1
1.1

Latar Belakang .................................................................................. 1

1.2

Rumusan Masalah ............................................................................. 1

1.3

Tujuan ............................................................................................... 1

BAB II ISI
II.1 Muskuloskoletal ..................................................................................2
II.1.1 Pengertian muskuloskoletal ...........................................................2
II.1.2 Anatomi dan Fisiologi Muskuloskoletal.........................................2
II.1.2.1 Anatomi Otot (muskulo).........................................................2
II.1.2.1.1 Otot Rangka.......................................................................2
II.1.2.1.2 Otot Polos........................................................................14
II.1.2.1.3 Otot Jantung.....................................................................15
II.1.2.2 Fisiologi Otot (muskulo).......................................................15
II.1.2.3 Anatomi Rangka (skeletal)...................................................16
II.1.2.3.1 Rangka Aksial.................................................................16
II.1.2.3.2 Rangka Apendikuler.......................................................22
ii

II.1.2.3.3 Persendiaan.....................................................................25
II.1.2.3.4 Tulang Rawan (kartilago)..............................................29
II.1.2.4 Fisiologi Rangka (skeletal)..................................................30
II.2 INTEGUMEN.....................................................................................31
II.2.1 Pengertian Integumen....................................................................31
II.2.2 Anatomi Integumen.......................................................................31
II.2.3 Fisiologi Integumen......................................................................34
II.3. Proses Metabolisme Energi Otot.......................................................35
BAB III PENUTUP
III.1 Kesimpulan
III.2 Saran
DAFTAR PUSTAKA

iii