Anda di halaman 1dari 36

BUNUH DALAM

ISLAM

1
Pengertian
Bunuh
Kesalahan yang dikenakan
hukuman balas
Membunuh dibalas dengan bunuh,
hutang nyawa dibayar dengan
nyawa
Menghilangkan salah satu dari
anggota orang lain, atau
melukakannya, atau
melukakannya, dibalas dengan
hukuman mengikut jenis 2
Kanun Jenayah
Syari’ah [1]
Mereka yang melakukan pembunuhan
wajib dikenakan hukuman Qisas
Hukuman ini adalah berlandaskan
firman Allah SWT
Ayah 178: Surah Al-Baqarah

ْ ْ َ ْ ْ َ ْ َّ َ
‫ر‬ ‫ح‬
ِّ ُ ِ ّ ُ‫ال‬ ‫ب‬ ُ
‫ر‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ْ ‫قت‬ َ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ص‬ ‫صا‬
ِ ُ َ ِ ُ ْ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫م‬ ُ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ل‬َ ‫ع‬ ‫ب‬
َ ِ ‫ت‬ُ ‫ك‬ ‫وا‬ُ َ َ ِ ‫يَا أيُّهَا ال‬
‫من‬ ‫آ‬ ‫ن‬‫ي‬ ‫ذ‬
ٌ‫يءٌ فَاتِّبَاع‬ ‫ش‬َ ‫ه‬ ‫خي‬ ِ َ ‫والْعبد بالْعبد والُنثَى بالُنثَى فَمن عُفي ل َه من أ‬
ْ ِ ْ ِ ُ َ ِ ْ َ ِ َ ِ َْ ِ ُ َْ َ
‫ة‬
ٌ ‫م‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫م‬ ُ ‫ك‬ ‫رب‬ َ ‫من‬ ‫ف‬
ٌ ‫في‬ ‫خ‬
ْ ‫ت‬ َ
‫ك‬ ِ ‫ل‬َ ‫ذ‬ ‫ن‬ ‫سا‬ ‫ح‬ ‫إ‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ي‬َ ‫ل‬ ‫إ‬ ‫اء‬ ‫د‬َ ‫بال ْمعروف وأ‬
ْ
َ ََ ْ ِ ّ ّ ّ ِ ِ َ ٍ َ ْ ِ ِ ِ ْ ِ َ َ ِ ُ ْ َ ِ
َ ‫ك فَل َه عَذ َاب أ‬ َ ِ ‫ن اعْتَدَى بَعْد َ ذَل‬
Wahai orang-orang yang beriman!
‫م‬
ٌ ‫ي‬ِ ‫ل‬ ٌ Diwajibkan ُ kamu ِ ‫م‬ َ َ‫ف‬
menjalankan hukuman Qisas(balasan yang seimbang)
dalam perkara orang yang mati dibunuh.
1. Dalam istilah Fiqh
bermaksud perundangan
3
Islam
Jenis-jenis
Pembunuhan
Pembunuhan Sengaja ialah membunuh
dengan niat.

Pembunuhan Separuh Sengaja ialah


seorang memukul orang dengan
tongkat/melempar dengan batu kelikir,
tanpa disangka terus mati orang
tersebut (tanpa niat membunuhnya).

Pembunuhan Tidak Sengaja ialah


seorang yang tertembak rakannya yang 4
Falsafah
Jenayah
Peraturan yang telah ditetapkan oleh
Allah SWT untuk dilaksanakan dalam
sesebuah negara bagi menjamin
keadilan dan keselamatan ummah

HUKUM-HUKUM JENAYAH ISLAM


Hukum-hukum jenayah Islam:
(a) Hukum Hudud
(b) Hukum Qisas
(c) Hukum Ta'zir
2
HUKUM
HUDUD

6
Pengertian Hudud
Dari segi bahasa hudud bererti
menahan atau mencegah.
Dari segi istilah hudud ditakrifkan
sebagai keseksaan yang telah
ditetapkan oleh nas-nas Al-Quran dan
As-Sunnah yang wajib dilaksanakan
sebagai hak Allah SWT
Kadar hukumannya tidak boleh
dipinda sama ada dikurang atau
ditambah.
7
Ayah 229: Surah Al-Baqarah

ُ
ُ ُ‫حدُود َ اللّهِ فَأوْلـئ ِك ه‬
‫م‬ َ َ ُ َّ ‫من يَتَعَد‬ َ َ‫و‬
َّ
Dan sesiapa yang melanggar aturan-
‫ن‬
َ ‫مو‬ ُ ِ ‫الظال‬
aturan hukum Allah maka mereka itulah
orang-orang yang zalim

8
HUKUM
QISAS

9
Pengertian Qisas
Dari segi bahasa qisas
bermaksud memotong.
Dan segi syarak bererti
hukuman yang ditetapkan oleh
syarak [1] melalui nas-nas A1-
Quran dan Hadis-hadis Nabi
saw. kerana kesalahan-
kesalahan yang melibatkan hak
individu. 1. Mengikut pandangan 4
mazhab iaitu Hambali,
Maliki, Shafie dan Hanafi. 10
Ayah 179: Surah Al-Baqarah

‫ب‬ ‫ا‬ ‫ب‬ْ َ


‫ل‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ل‬‫و‬ُ ‫أ‬ ْ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ‫ص‬ ‫صا‬ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫م‬ ُ َ
ِ َ ْ ِ َ ٌ َ َ ِ َ ِ ِ ْ ‫وَل‬‫ك‬
َ ُ َّ َ
‫ن‬
َ ‫قو‬ ُ ّ ‫م تَت‬ ْ ‫لعَلك‬
Dan bagi kamu di dalam perlaksanaan
hukuman qisas itu suatu kehidupan

11
Jenis Jenayah Qisas
Kesalahan-kesalahan yang
diwajibkan Qisas:
Membunuh dengan sengaja
Menghilangkan anggota badan
orang lain dengan sengaja
Mencederakan anggota tubuh
badan orang lain dengan sengaja

12
Hukuman Terhadap
Kesalahan Qisas
Mengikut hukum qisas seseorang
penjenayah mesti diikuti dengan
hukuman yang sama sepertimana
dia lakukan ke atas mangsanya.
Kalau ia membunuh maka dia
mesti dihukum bunuh.

13
Ayat 126: Surah Al-
Nahl

Dan jika kamu memberikan pembalasan maka


balaslah dengan pembalasan yang sama
dengan seksaan yang dicampakkan ke atas
kamu.

14
Hukum
Ta’zir

15
Pengertian Ta'zir.
Dari segi bahasa ta'zir bererti menolak
atau menghalang
Dan segi istilah ialah hukuman yang
dikenakan ke atas orang yang
membuat kesalahan dan maksiat atau
orang yang mencuaikan kewajipan
yang tidak ditetapkan hukuman
keseksaannya di dalam Al-Quran dan
Hadis
Hukuman yang dikenakan ke atas
orang yang melakukan jenayah yang
telah ditetapkan keseksaannya, tetapi
tidak cukup syarat bagi mengenakan 16
Kesalahan-kesalahan yang
termasuk di bawah kategori
ta'zir:
Kesalahan hudud/qisas yang
tidak cukup bukti untuk
dikenakan hukuman hudud atau
qisas.
Kesalahan khalwat [1], mencuri
yang tidak cukup nisab dan
sebagainya.
Perbuatan yang boleh
1. Perbuatan berdua-duaan, di tempat
sembunyi yang cetus syak sedang atau
mengganggu ketenteraman
cuba melakukan maksiat 17
Hukuman bagi kesalahan
ta'zir.
Nasihat dan teguran
Buang daerah
Ancaman
Pemulauan
Perisytiharan umum
Denda dan merampas harta
Penjara
Sebat
Bunuh

18
DIAT

19
Pengertian diat
Diat adalah denda yang wajib
dibayar kerana kesalahan
jenayah sebagai ganti qisas.

20
Kadar Diat
Kadar diat dikira mengikut
bilangan unta iaitu harta yang
paling bernilai ketika itu.
Kadar penuh diat ialah 100 ekor
unta.
Para ulama' [1] berpendapat boleh
mengantikan 100 ekor unta
dengan harta yang senilai
1. Orang-orang alim
dengannya pada masa tersebut. yang
berpengetahuan
21
Di antaranya ialah:
Wang emas = 1000 dinar
Wang perak = 10,000-12,000 dirham
Lembu = 200 ekor
Kambing = 2000 ekor
Persalinan = 200 persalinan
lengkap

22
Diat Jenayah
Bunuh

23
Pembunuhan Sengaja
100 ekor unta secara terus terdiri daripada:
 30ekor Juz'ah [1]
 30 ekor Hiqqah [2]
 40 ekor Hulqah [3]
 Bagi jenayah membunuh dengan sengaja,
ada dua hukuman iaitu Qisas atau diat
 Diat hanya boleh dilaksanakan jika
dipersetujui oleh waris. Jika tidak, qisas
bunuh dikenakan.
1. Unta berumur 5
tahun
2. Unta berumur 4
tahun
3. Unta berumur 3 24
Pembunuhan Separuh
Sengaja
100 ekor unta tetapi bayaran
boleh ditangguhkan sehingga 3
tahun.

25
Pembunuhan Tidak
Sengaja
100 ekor unta dan ditangguhkan
sehingga 3 tahun yang terdiri
daripada:

20 ekor Juz'ah (unta berumur 5 tahun)


20 ekor Hiqqah (unta berumur 4 tahun)
20 ekor Bintu Labun (unta betina
berumur 3 tahun)
20 ekor Ibnu Labun (unta berumur 3
tahun)
20 ekor Bintu Mukhad (unta betina 26
Hukuman bagi jenayah
pembunuhan separuh sengaja
dan pembunuhan tidak sengaja
adalah Diat sahaja. Qisas tidak
dikenakan.

27
Matlamat Hukuman Dalam
Islam

• Melindung masyarakat daripada bahaya


jenayah dan mencegah sebelum ia berlaku.

•Memperbaiki penjenayah dan


membetulkan penyelewengan.

•Membersih dosa penjenayah dan


menyelamatkannya daripada azab akhirat.

28
Peranan undang-undang jenayah
Islam mewujudkan keamanan dan
kesejahteraan dalam masyarakat:
 Undang-undangjenayah Islam menjatuhkan
hukuman secara adil dan saksama.

 Hukuman jenayah Islam yang kemas dan


tegas

 Hukuman jenayah Islam mengandungi


unsur-unsur pendidikan kepada penjenayah
dan orang ramai

29
Hukuman Bunuh Di
Dunia
Dua pendapat Ulama’ dalam
melaksankan hukuman qisas:

Mazhab Hanafi
Qisas hanya dengan pedang
kerana pendapat Rasulullah SAW
pedang adalah senjata yg tajam
dan cepat mematikan

Mazhab Shafie, Hanbali dan Maliki


berpendapat hukuman mestilah
30
Pendapat Para Ulama’
Ulama Mutakhir berpendapat
pada zaman sekarang , harus
qisas dengan menggunakan
elektrik kerana kepantasan
elektrik mengatasi ketajaman
pedang.

31
Kerusi Elektrik
32
Tali Gantung

33
Suntikan Beracun
Potassium Chloride
hentikan denyutan
jantung.
34
Rujukan
Qanun Jinayah Syari’ah
Penerbitan Darul Ma’rifah, Kuala
Lumpur. Cetakan kedua pada Jun
1996
Haji Said Haji Ibrahim [1]
Undang-undang Jenayah Islam,
Jenayah Qisas.
Penerbitan HIZBI, cetakan pertama
1989 1. Bekas Mufti negeri Sabah yang menulis
berlandaskan Al-Quran dan [2] Hadith.
Dr. Mat Saad Abd. Rahman
2. Seorang Prof. Madya di UKM yang
http://images.search.yahoo.com
berbelakangkan ilmu Syariah Islam dari
35
Universiti Al-Azhar, Kaherah.
36