Ciung Wanara

Kacaturkeun di Karajaan Galuh. Anu ngaheuyeuk dayeuh waktu harita téh nya éta Prabu Barma Wijaya kusumah. Anjeunna boga permaisuri dua. Nu kahiji Déwi Naganingrum, ari nu kadua Déwi Pangrenyep. Harita duanana keur kakandungan. Barang nepi kana waktuna, Déwi Pangrenyep ngalahirkeun. Budakna lalaki kasép jeung mulus, dingaranan Hariang Banga. Tilu bulan ti harita, Déwi Naganingrum ogé ngalahirkeun, diparajian ku Déwi Pangrenyep. Orokna lalaki deuih. Tapi ku Déwi Pangrenyep diganti ku anak anjing, nepi ka saolah-olah Déwi Naganingrum téh ngalahirkeun anak anjing. Ari orok nu saéstuna diasupkeun kana kandaga dibarengan ku endog hayam sahiji, terus dipalidkeun ka walungan Citanduy. Mireungeuh kaayaan kitu, Sang Prabu kacida ambekna ka Déwi Naganingrum. Terus nitah Ki Léngsér supaya maéhan Déwi Naganingrum, lantaran dianggap geus ngawiwirang raja pédah ngalahirkeun anak anjing. Déwi Naganingrum dibawa ku Léngsér, tapi henteu dipaéhan. Ku Léngsér disélongkeun ka leuweung anu jauh ti dayeuh Galuh. Ari kandaga anu dipalidkeun téa, nyangsang dina badodon tataheunan lauk Aki jeung Nini Balangantrang. Barang Aki jeung Nini Balangantrang néang tataheunanana kacida bungahna meunang kandaga téh. Leuwih-leuwih sanggeus nyaho yén di jerona aya orok alaki anu mulus tur kasép. Gancangna budak téh dirawu dipangku, dibawa ka lemburna nya éta Lembur Geger Sunten, sarta diaku anak. Kocapkeun budak téh geus gedé. Tapi masih kénéh can dingaranan. Hiji poé budak téh milu ka leuweung jeung Aki Balangantrang. Nénjo manuk nu alus rupana, nanyakeun ka Aki Balangantrang ngaranna éta manuk. Dijawab ku Aki éta téh ngaranna manuk ciung. Tuluy nénjo monyét. Nanyakeun deui ngaranna. Dijawab deui ku Si Aki, éta téh ngaranna wanara. Budak téh resepeun kana éta ngaran, tuluy baé ménta supaya manéhna dingaranan Ciung Wanara. Aki jeung Nini Balangantrang satuju. Ayeuna Ciung Wanara geus jadi pamuda anu kasép sarta gagah pilih tanding. Ari endogna téa, disileungleuman ku Nagawiru ti Gunung Padang, nepi ka megarna. Ayeuna geus jadi hayam jago anu alus tur pikalucueun. Dina hiji poé, Ciung Wanara amitan ka Aki jeung Nini Balangantrang, sabab rék nepungan raja di Galuh. Inditna bari ngélék hayam jago téa. Barang nepi ka alun-alun amprok jeung Patih Purawesi katut Patih Puragading. Nénjo Ciung Wanara mawa hayam jago, éta dua patih ngajak ngadu hayam. Ku Ciung Wanara dilayanan. Pruk baé hayam téh diadukeun. Hayam patih éléh nepi ka paéhna. Patih dua ngambek, barang rék ngarontok, Ciung Wanara ngaleungit. Dua patih buru-buru laporan ka raja. Ari Ciung Wanara papanggih jeung Léngsér. Terus milu ka karaton. Nepi ka karaton, Ciung Wanara ngajak ngadu hayam ka raja. Duanana maké tandon. Lamun hayam Ciung Wanara éléh, tandonna

Saterusna atuh Déwi Pangrenyep téh ditangkep sarta dipanjarakeun dina panjara beusi. Luyu jeung jangjina Ciung Wanara dibéré nagara sabeulah. Ku kabinékasan Ki Léngsér. harita kaayaan Galuh jadi dua bagian téh. Ari nagara anu sabeulah deui. sarta Ciung Wanara baris dijenengkeun raja tur diaku anak. Budi Rahayu Tamsyah . Der atuh tarung. beulah wétan dibikeun ka Hariang Banga. nyurup kana hayam Ciung Wanara. dimandian nepi ka élingna. Kuloneun Cipamali dicangking ku Ciung Wanara. karya Drs. tandonna nagara sabeulah. Lila-lila hayam Ciung Wanara téh kadéséh. Keur kitu datang Nagawiru ti Gunung Padang. beulah kulon. Hariang Banga kacida ambekna basa nyahoeun yén indungna geus dipanjara ku Ciung Wanara. Taya nu éléh sabab sarua saktina. Gapruk baé atuh hayam téh diadukeun. Tah. Tapi lila-lila mah Hariang Banga téh kadéséh ku Ciung Wanara. Ku Ciung Wanara dibawa ka sisi Cibarani. Ari wétaneunana dicangking ku Hariang Banga. hayam Ciung Wanara unggul. Ciung Wanara bisa patepung deui jeung indungna nya éta Déwi Naganingrum. Hariang Banga dibalangkeun ka wétaneun Cipamali. Lila-lila réka perdaya Déwi Pangrenyep téh kanyahoan ku Ciung Wanara. Hayam raja éléh nepi ka paéhna. Dijenengkeun raja sarta diaku anak ku Prabu Barma Wijaya Kusumah. Tina Pangajaran Sastra Sunda. terus kapaéhan.nyawa Ciung Wanara. Gapruk diadukeun deui. Sabalikna lamun hayam raja nu éléh. Sanggeus kasurupan Nagawiru.