Anda di halaman 1dari 21

Pertemuan Pertama )(

TATSQIF KADER TERPADU DPD PKS KOTA SURAKARTA

Tatsqif Kader Terpadu - PKS


Surakarta

6/3/2013

A.
B.

C.

Pengertian
Ulumul Quran
Objek
Pembahasan
Ulumul Quran
Sejarah
Perkembangan
Ulumul Quran

Tatsqif Kader Terpadu - PKS


Surakarta

6/3/2013


Tatsqif Kader Terpadu - PKS
Surakarta

6/3/2013

. : :
.
Kata u`lum jamak dari kata i`lmu. i`lmu
berarti al-fahmu wal idraak (faham dan
menguasai). Kemudian arti kata ini berubah
menjadi permasalahan yang beraneka ragam
yang disusun secara ilmiah.
Tatsqif Kader Terpadu - PKS
Surakarta

6/3/2013


.

Adalah : ilmu yang membahas masalah-masalah yang

berhubungan dengan Al-Quran dari segi asbaabu nuzuul


(sebab-sebab turunnya al-qur`an), pengumpulan dan
penertiban Qur`an, pengetahuan tentang surah-surah Mekah
dan Madinah,An-Nasikh wal mansukh, Al-Muhkam wal
Mutasyaabih dan lain sebagainya yang berhubungan dengan
Qur`an.
Tatsqif Kader Terpadu - PKS
Surakarta

6/3/2013

,

ilmu ini dinamakan juga ushuulu tafsir (dasardasar tafsir) karena yang dibahas berkaitan
dengan beberapa masalah yang harus
diketahui oleh seorang Mufassir sebagai
sandaran dalam menafsirkan Qur`an .
Tatsqif Kader Terpadu - PKS
Surakarta

6/3/2013


Tatsqif Kader Terpadu - PKS
Surakarta

6/3/2013

.1

.2

.3

6/3/2013

Tatsqif Kader Terpadu - PKS


Surakarta

Sejarah & Perkembangan Ulumul Qur'an ,


meliputi : sejarah rintisan ulumul quran di masa Rasulullah SAW,
Sahabat, Tabi'in, dan perkembangan selanjutnya lengkap dengan
nama-nama ulama dan karangannya di bidang ulumul quran di
setiap zaman dan tempat.

Pengetahuan tentang Al-Quran .


Meliputi : Makna Quran, Karakteristik Al-Quran, Nama-nama alQuran, Wahyu, Turunnya Al-Quran, Ayat Mekkah dan Madinah,
Asbabun Nuzul, dst.

Metodologi Penafsiran Al-Quran


Meliputi : Pengertian Tafsir & Takwil, Syarat-syarat Mufassir dan
Adab-adabnya, Sejarah & Perkembangan ilmu tafsir, Kaidahkaidah dalam penafsiran Al-Quran, Muhkam & Mutasyabih, Aam &
Khoos, Nasikh wa Mansukh, dst.
Tatsqif Kader Terpadu - PKS
Surakarta

6/3/2013


Tatsqif Kader Terpadu - PKS
Surakarta

6/3/2013

10

A.
B.
C.
D.

E.

Masa Rasulullah
Masa Khalifah
Masa Sahabat
dan Tabiin
Masa Penulisan
Masa Modern

Tatsqif Kader Terpadu - PKS


Surakarta

6/3/2013

11

Rasulullah SAW menafsirkan kepada


sahabat beberapa ayat
. " " ,}
{
Antusiasme sahabat dalam menghafal dan
mempelajari Al-Quran.
- -

Larangan Rasulullah SAW untuk menulis
selain qur'an, sebagai upaya menjaga
kemurnian
" ,
Tatsqif Kader Terpadu - PKS
Surakarta

6/3/2013

12

Khalifah Abu Bakar :dengan Kebijakan

Kekhalifahan Usman Ra : dengan kebijakan

kekhalifahan Ali Ra :dengan kebijakan perintahnya

Pengumpulan/Penulisan Al-Quran yg pertama yang


diprakarsai oleh Umar bin Khottob dan dipegang oleh
Zaid bin Tsabit
menyatukan kaum muslimin pada satu mushaf,.
Penulisan mushaf tersebut dinamakan ar-Rosmul
'Usmani yaitu dinisbahkan kepada Usman, dan ini
dianggap sebagai permulaan dari ilmu Rasmil Qur'an.
kepada Abu 'aswad Ad-Du'ali meletakkan kaidahkaidah nahwu, cara pengucapan yang tepat dan baku
dan memberikan ketentuan harakat pada qur'an. Ini
juga disebut sebagai permulaan Ilmu I'rabil Qur'an.
Tatsqif Kader Terpadu - PKS
Surakarta

6/3/2013

13

14

Golongan Mufassir dari Sahabat.
Golongan Mufassir dari Tabiin
:
.
:
.
:

.
6/3/2013

Tatsqif Kader Terpadu - PKS


Surakarta

Pembukuan Tafsir Al-Quran menurut riwayat


)dari Hadits, Sahabat & Tabi'in (Abad 2 H

15

-

- .

: 117
198
211.
6/3/2013

Tatsqif Kader Terpadu - PKS


Surakarta

Pembukuan Tafsir berdasarkan susunan Ayat


lengkap, bil matsur dan bir-royi

310
..

16

6/3/2013

Tatsqif Kader Terpadu - PKS


Surakarta

Mulai munculnya Pembahasan Cabangcabang Ulumul Quran selain Tafsir.

234

.
224
.

17

6/3/2013

Tatsqif Kader Terpadu - PKS


Surakarta

Mulai pembukuan secara khusus Ulumul Quran


dengan mengumpulkan cabang-cabangnya.
Ali bin Ibrohim Said (330 H) yang dikenal dengan
al Hufi dianggap sebagai orang pertama yang
membukukan 'Ulumul Qur'an, ilmu-ilmu Qur'an.
Badruddin az-Zarkasyi ( wafat 794 H ) menulis
sebuah kitab lengkap dengan judul Al-Burhan fii

ulumilQur`an .

Jalaluddin As-Suyuti ( wafat 911 H ) juga


kemudian menyusun sebuah kitab yang terkenal

Al-Itqaan fii u`luumil qur`an.

Tatsqif Kader Terpadu - PKS


Surakarta

6/3/2013

18

Melanjutkan Penulisan sebuah metode atau


cabang ilmu Al-Quran secara khusus dan
terpisah,
Melanjutkan Penyusunan atau penyatuan
cabang-cabang ulumul quran dalam kitab
tersendiri dengan penulisan yang lebih
sederhana dan sistematis dari kitab-kitab
klasik terdahulu.
Munculnya Tafsir dengan berbagai macam
pendekatan sosial , realitas, bahasa dan
pemikiran.
Tatsqif Kader Terpadu - PKS
Surakarta

6/3/2013

19

Kitab i`jaazul quran yang ditulis oleh


Musthafa Shadiq Ar-Rafi`i,
Kitab At-Tashwirul fanni fiil qu`an dan
masyaahidul qiyaamah fil qur`an oleh Sayyid
Qutb,
Muhammad Abdul a`dzim az-zarqani yang
menyusun Manaahilul i`rfaan fii u`lumil
qur`an.
Kitab Mahaabisu fii u`lumil qur`an oleh
Syeikh Mannaul Qatthan
Tatsqif Kader Terpadu - PKS
Surakarta

6/3/2013

20

Tatsqif Kader Terpadu - PKS


Surakarta

6/3/2013

21

Anda mungkin juga menyukai