Anda di halaman 1dari 2

Wacanen sing setiti

LATIHAN UAS BAHASA JAWA KELAS 4 SD


a. sa|embar b. sagegem

Jaka Tarub Nalika semana, ana widadari cacah pitu sing lagi padha adus ana ing sendang. Saka pitu widadari iku, salah sijine ana sing dijupuk slendhange. Mula saka kuwi, widadari iku ora bisa balik menyang khayangan. Aran Nawang Wulan. Dene sing njupuk slendhange kuwi mau jenenge Jaka Tarub. Jaka Tarub saguh nulung Nawang Wulan balik menyang khayangan, yen Nawang Wuian gelem dipek bojo. Nawang Wulan saguh, banjur omah-omah. Sawijining dina Nawang Wulan ngliwet, banjur dheweke lunga menyang pasar. Mula dheweke nitip liwetane mau karo Joko Tarub Ian weling supaya dandange aja dibukak. Diwelingi kaya mangkono, Jaka Tarub ora mangerti, banjur dandang mau mung sega saupa. Ora suwe, Nawang Wulan jenggel marang Jaka Tarub banjur lunga ninggalna dheweke. I. Wangsulana pitakon-nitakon ing ngisor iki! 1. Kena apa Nawang Wulan ora bisa balik menyang khayangan?. . . . . . . . . . . . . . . 2. Sapa sing njupuk slendhange Nawang Wulan? . . . 3. Kepnye janjine Jaka Tarub menyang Nawang Wulan? . . . . . . . . . . . . . . . . . 4. Kepriye welinge Nawang Wulan marang Jaka Tarub sak durunge lunga pasar? . . . . ..... 5. Kena apa Nawang Wulan ninqqalake Jaka Tarub? II. Wnhana tandha ping (X) aksara a, b, utawa c sangarep wangsulan kang bener. 1. Kedhele. kacang, Ian kacang tholo iku ngandut protein a. lemak c. hewani b. nabati d. makanan bergizi 2. Kedhele sing digawe kecap iku sing wernane.... a. abang b. coklat b. ireng d. ijo 3. Kanggo bumbu nggoreng endog dadar mbutuhake bawang a. sauler c. sasiyung b. salonjor d. sajanjang 4. Prabu Parikesit iku jumeneng ratu ing .... a. Ngastina c. Mandura b. Dwarawati d. Ngalengka 5. Sing dadi sebutan bapak pendidikan yaiku .... a. Dr. Soetomo c. Ahmad Yani b. Ki Hajar Dewantara d. Soeharto 6. Ki Hajar Dewantara uga nate dadi.... a. guru c. tentara b. dokter d. wartawan 7. Dina Pendidikan Nasional dipengeti tanggal .... a. 20 Mei c. 2 Mei b. 12 Mei d. 2 Juli 8. Golekna kertas . . . kanggo nulis layang
LATIHAN UAS BAHASA JAWA KELAS 4 SD

c. salosin d. satumpuk

9. Raden Arjuna jku satrjya kang sektj a. mukti c. prakoso b. wibawa d. mandraguna 10. Urip ing alam donya kudu sayuk a. sak kancane c. gotong royong b. guyub d. rukun 11. Simbah lagi teka saka Banyuwangi Ukara nganggo basa ngoko lagu kasebut yen diowah ing basa karma alus dadi . . . a. Simbah nembe dugi saking Banyuwangi b. Simbah nembe kesah dhateng Banyuwangi c. Simbah nembe rawuh saking Banyuwangi d. Simbah nembe tindak dhateng banyuwangi 12. Omongan karo kanca sing wis raket bisa nganggo basa karma lugu umpamane . . . a. Sampeyan tumbas rasukan dhateng pundi? b. Sampeyan mundhut rasukan dhateng pundi? c. Panjenengan mundhut rasukan dhateng pundi? d. Panjenengan tumbas ageman dhateng pundi? 13. Ki Hajar Dewantara seneng tetep bisa mbela nusa lan bangsa. Tembung seneng kosok baline . . . a. susah c. gething b. bungah d. mangkel 14. Ing dalan-dalan, bocah cilik-cilik padha wira-wiri. Ing ukara kang kalebu tembung dwilingga salin swara, yaiku . . . a. dalan dalan c. cilik-cilik b. bocah d. wira-wiri 15. Gambar ing samping kadang pandhawa, ingkang paring asma . . . a. Werkudara c. Arjuna b. Nakula d. Puntadewa 16. Tembung sing migunakake seselan um, umpamane . . . a. pakumpulan c. gumelar b. sesumbar d. sumbang 17. Ukara sing nganggo seselan in, umpamane . . . a. muga-muga tansah ginanjar slamet b. Ibu badhe tindak peken c. Mas Rusdi banjur cepet tumindak d. putrane Pak Amir dipindah menyang Kediri 18. Aku seneng lelungan Lelungan yen ditulis jawa . . . a. c. b. 19. a. b. c. d. d. Ula marani gepuk, paribasan saka . . . Njarag marani bebaya Ngindari bebaya Golek ula Wong nandang wiring karo ibu.

20. Tuban, 28 Maret 2012 Perangan layang ing nduwur diarani . . . a. titi mangsa c. adangiyah b. peprenah d. surasa basa 21. Rani nggoreng tahu ing pawon Ukara ing nduwur wasesane . . . a. Rani c. tahu b. nggoreng d. ing pawon
UTAMA STUDY CLUB CABANG TUBAN 1

22. Pak Adi Wijaya pakaryane nggolek warta kanggo kalawarta. Panjenengane diarani . . . a. hartawan c. pilot b. nahkoda d. wartawan 23. Pasangan Ja ing aksara Jawa ditulis . . . a. c. b. d. 24. . . . sing kelangan buku? Tembung pitakon sing mathuk yaiku . . . a. kepriye c. apa b. sapa d. ngapa 25. Tanduran brotowali iku rasane . . . a. legi c. sepet b. asem d. pait III. Tulisen nganggo aksara jawa 1. Tangia sing esuk = . . . . . . . . . . . . . . . . . ... ..... . 2. Nduwe gegaman =......... ........... .....

LATIHAN UAS BAHASA JAWA KELAS 4 SD

UTAMA STUDY CLUB CABANG TUBAN 2