Anda di halaman 1dari 12

Soalan 3.

C (Akhlak)

Ketua Kumpulan: Zainuddin
Bin Mohd Nor
Wan Mahmud Bin Wan Ibrahim
Nik Ilmim Bin Nik Hassan
Wan Abd Aziz Bin Wan Yusoff
Mohd Ridhwan Bin Mohammed


Definisi AkhlakAkhlak dari segi bahasa : berasal daripada
perkataan khulq yang berertiperilaku,
perangai atau tabiat.
Maksud ni terkandung dalam kata-kata Aisyah
berkaitan akhlak Rasulullah saw yang
bermaksud : Akhlaknya (Rasulullah) adalah al-
Quran. Akhlak Rasulullah yang dimaksudkan di
dalam kata-kata di atas ialah kepercayaan,
keyakinan, pegangan, sikap dan tingkah laku
Rasulullah saw yang semuanya merupakan
pelaksanaan ajaran al-Quran
Dalil Akhlak
Dalil al-Quran :


E
.
^j 1g4N_-U7=O>El^^)4
4. dan Bahawa Sesungguhnya Engkau mempunyai akhlak Yang amat muliaDalil hadis


:Sesungguhnya aku diutuskan menjadi Rasul untuk
menyempurnakan akhlak yang mulia
Kepentingan Akhlak
Mencorak tingkah laku

Mencerminkan keimanan

Sebagai simbol tamadun manusia

Pemangkin perubahan

Aspek
poisitif
zuhud
Keberesi
han diri
bertangg
unjawab
Pemaa
f
Perwat
akan
guru
memeha
mi
tabiat
murid
Bertindak
sebagai
ibubapa
bertindak
menjaga
kehebatan
dan
kehormatan
diri
Aspek
negatif
Tidak
memberi
perhatian emosi
Berat
sebelah
Tidak
membant
u kerja-
kerja
sekolah
Garang (
membeb
el)
Pemberian
tugas dan
kerja yang
berat
tidak
berminat
mengenal
i murid
Tidak adil
dalam
peperiksaa
n
Tiada
pendirian
Kesimpulan
Gagasan dan tugas untuk membangun,
memupuk dan meningkatkan mutu akhlak
umat khasnya di kalangan remaja adalah
suatu tanggungjawab besar. Ia tidak
dapat dilakukan dengan jayanya kecuali
oleh manusia yang berjiwa besar dan
mempunyai kualiti kemanusian yang
tinggi. Ia harus bermula dengan
melahirkan para pemimpin umat yang
berakhlak, beriman dan
Contoh kes semasa