CONTO LAPORAN JURNALISTIK

Sabtu, 25 Mei 2013

Aya Fosil Cangkang Kerang di Gunung Sodong

Salian ti ayana guha-guha nu ukuranana laleutik, di wilayah karst Gunung Sodong nu aya di Kampung Parungsinga, Désa Karéhkél, Kecamatan Leuwiliang, Kabupatén Bogor, ogé osok kapanggih fosil-fosil cangkang kerang. Fosil kerang ieu biasana némpél dina batu-batu karang (gamping). Ayana fosil cangkang kerang atawa haremis laut ieu nuduhkeun yén wilayah karst Gunung Sodong téh baheulana mangrupa laut anu déét.
Hal ieu dijelaskeun ku Dr. Johan Arif, géolog ti ITB nalika ngalakukeun ékskavasi sababaraha waktu ka liwat.

Johan nétélakeun, mangjuta taun ka tukang kawasan nu ayeuna mangrupa karst, asalna téh laut anu teu pati jero, paling jerona téh ngan 10 méter. Ku ayana aktivitas géologi di jero bumi, lalaunan dadasar laut déét ieu kaangkat ka permukaan, nu antukna ngajadi pasir atawa gunung leutik. Tah, tangtuna loba sésa-sésa kahirupan di dadasar laut nu ogé milu kaangkat, di antarana cangkang kerang tadi. Lamun cucana jeung tempatna ngadukung, ngaliwatan prosés nu alamiah, lila-kalilaan cangkah kerang téh bisa kaawétkeun ngajadi fosil. Béda jeung bagian Gunung Sodong lianna nu geus dimangpaatkeun ku masarakat sabudeureunana, kawasan karst mah rélatif can loba digunasika. Ku kituna masih aya lolongkrang lamun rék digunakeun pikeun tujuan anu leuwih jembar tinimbang kaperluan ékonomi.

1

biologi. sangkan kawasan karst Gunung Sodong dijadikeun laboratorium alam sakaligus kawasan konsérvasi. hususna widang élmu alam saperti: géografi. guha-guha nu silih sambung. ogé dibutuhkeun pisan bantuan ti sawatara pihak. sarta sistim hidrologi anu kompléks di kawasan karst Gunung Sodong sakuduna mah bisa dimangpaatkeun keur kaperluan pendidikan. Tinangtu diperlukeun kajian sarta usaha anu daria pikeun ngawujudkeun hal ieu. lembaga pendidikan.35 2 . panalungtik ti Riksa Sunda Institute Bogor. sarta élmu lingkungan. ogé ti para pamangku kapentingan lianna anu haat kana masalah ieu. ku ayana fosil cangkang kerang.Hal ieu kungsi diusulkeun ku Héndra M Astari. Héndra méré bongbolongan. boh ti pamaréntah daérah katut dines-dines nu pakait. (HD) Posted by majalah basa sunda balébat at 13.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful

Master Your Semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master Your Semester with a Special Offer from Scribd & The New York Times

Cancel anytime.