Anda di halaman 1dari 75

Biblioteka ORION

Frank G. Ripel

CRVENA MAGIJA

Evolucija Maeikoe Rada Aleistra Crowleya Maeike Operacije Ordo Rosae Misticae

Biblioteka ORION

Biblioteka Orion Sabeanska trilogija (2) La Magia Rossa

Hermes Edizioni 1985, Roma


Crvena Magija Peter Amalietti 1989, Beograd Biblioteka Orion, drugo kolo, knjiga 3 Izdaje: Peter Amalietti & Miroslav Dereta Prevod: Peter Amalietti Urednik: Branko Tomi Lektor: Marija Tanackov Dizajn: Jasna Rajh

tampa:

f3VAHtN
AHU':

Telefon plasmana: Grafiki atelje 'DERETA' Vladimira Rolovia 30 11 030 Beograd 011/512-221; 512-461 PO miljenju RKK SRS, broj 4210-207/87, 4.11.1987, oslo boeno poreza na promet.

Uvod

Ovaj Rad se pre svega deli na tri dela. Uprvom je Liber Legis, zvan i Liber AL vel Legis, koji je Tant1'a H01USOVOg Eona. U drugom delu je Liber Ahbh, zvan i Liber AM vel Legis, koji je Tantra MaatinogEona. Trei deo se nadovezuje na ardo Rosae Misticae (ardo Roze Mistike), Inicijalski Red koji se odnosi na St1ilju Okultnog Znanja odpre 4. 000 godina, na kraj Zvezdano Lunarnih Kultova i na poetak Lunarnih. Ovaj Red eli biti preobraenje ardo Templi Orientisa (Red Istonog Hrama), koje je nagovestio Elister Kroli (Ateister Cro wley) u svom Magikom DnevniJal kada je govorio o rekon st1ilkciji D. T. D. (ardo Templi Orientis). Ovaj Rad plod je dugotrajnih izuavanja antikih Misterija. Ovom knjigom nemamo samo namelU da ponovo oivimo drevno Znanje, ve i da dokaemo neprekinutost rada koji je zapoeo Elister Kroli. Ovo /zdanje zasniva se na nadi da emo u Svetu proiriti neto Svetla, koje e da razvedri gusti mrak neznanja.

Prvi deo

Predgovor
Godina 1904. oznaava poetak Novog Doba, poetak Novog Eona, Eona Okrunjenog i Pobednikog Sina. Ovaj je Horus i takav je Novi Eon. Zapravo je Elister Kroli ponovo upalio Drevni Plamen Taj nog Znanja, Prave Gnoze (Poznavanja Svetla) godine 1904. kad je u Kairu primio Tantru Novog Eona, Liber Legis, koji je bio, posle otkrovenja Kljune Rei, nazvan Liber AL vel Legis i tehniki oznaen sa AL Godina 1904. veoma je bitna godina, jer tada se na viim Planovima uobliila Struja ?nergije Kosrnikog Obima i ra zlila se po Svetu. Njegova Zarina Taka bila je AL (Liber Legis) koju je Aiwass ili Aiwaz (Ajvaz) diktirao Elistru Kro liju. Ajvaz nije bio samo Nevidliivi Majstor iz najviih nivoa nego i Krolijev Aneo-Demon Cuvar. Da bismo razumeli ta se pripremalo na Viim Planovima, moramo da pogledamo najudaljeniju prolost, najdrevnije dane mranih Dinastija Atlantide. Atlantidu (Kontinent je sainjavalo Sedam Ostrva) su pre 30.000 godina osnovala Strana Bia koja su dola iz drugog sunanog sistema, delimino istog sa naim. Kao to smo ve kazali, pre 30.000 godina bila je osnovana Atlantida to ne negira prisutnost drugih Stranih Bia i pre spomenutog osni vanja. Na ovoj taci zaustavljam svoj povratak u vreme, jer obian, profan ovek, ne moe da shvati lepote Civilizacije sakrivene iza tog bezdana. U bajnom Gradu Atlantida (bilO je Sedam Ostrva sa svojim Gradovima od kojih je onaj koji emo opisati najvaniji, tj. Glavni Grad) Tajno je goreo Sakriveni Plamen Gnoze u najmranijem od svih Hramova: u Mranom Crnom Hramu Atlantide. Crni Hram ne smerno da povezujemo sa Crnom
.

11

Magijom, to moe da uradi samo glupan; ali bilo bi naivno misliti da stanovnici Atlantide u Hramu nisu praktikovali Crne Magije. Tu tvrdnju ne smerno da razumemo doslovno, njeno duboko znaenje moe da shvati samo Inicijat. Zato je i navodimo. Zapravo su stanovnici Atlantide prethodnici jo Starije Nau ke, Vrhovne Nauke, Prave Magije, Pravog Kulta koji se rodio pre nekoliko milijardi stoljea. U najmranijim Dinastijama ove Tajanstvene Civilizacije Plamen Tajnog Znanja goreo je i nije ga zaljuljao ni jedan jedini vetri. To je bilo u Razdoblju kada su Svet nastanjivala udna bia, slina Avetima, Vodenim Vilama (Nimfama), Satirima i Faunima, i nemani poput Zmajeva iz Drevnih Legendi. U tom Razdoblju, koje emo da zovemo Eon II, izmeu Materijalnog Sveta i Viih Planova postojao je kon takt i on je ostajao u Vremenu. Eon oznaava vremensko razdoblje dugo otprilike 2 000 go dina sa iznimkom Eona O, 1 , 2, koji su bili preevaini i obuh vatali su ogromna razdoblja Vremena: Vaarov Eon O (preoveanski stepen Evolucije) je Kaos; Luhnov Eon I (Htonijski Kultovi, u Svemiru se razvije Boanstvena Svest) je Vatrena Zemlja (Amenta, Podzemlje); Harnov Eon II (Kultovi Dubokih) jeste Voda; Izidin Eon III (Mati-Boica, Prehrianski Lunamo-Solarni Kultovi) je Majinsko-Pa ganski; Ozirisov Eon IV (Bog-Otac, Hriansko-Sunani Kultovi) je Hriansko-Oevski; Horusov Eon V (Bog-Sin, Atomski Kultovi Zvezdanog tipa) je Thelemski; Maatin Eon VI (Boica-Ki, Zvezdani Kultovi) je Maatjanski. Civilizaciju Atlantide tako moemo oznaiti za modernu, ako naravno uzmemo u obzir Vremensku pozadinu itavog Sve mira. Mi, zapravo, ivimo u posljednoj Fazi Istorijskog Raz doblja koje je trajalo bezbroj milijardi godina. Broja neemo da otkrijemo, ne samo zbog inicijatikog oseaja za tajanstve nost, ve iz prostog razloga to za njegovo ispisivanje ne bih bila dovoljna itava stranica, osim ako bih ga napisali poten cijom. Pre Dvanaest hiljada godina, posle vladavine koja je trajala oko 18 000 godina, Atlantida je potonula u Mora. Bila je to posledica Katastrofe na Kosrnikom nivou koja je zadesila
12

itavu Galaksiju! Malobrojni preiveli su se trudili odrati Drevno Znanje i u tome su i uspeli, ako samo pomislimo na njihove strahovite Snage, snage koje prevazilaze obinu ove kovu mo shvatanja. Ti stanovnici Atlantide bili su zapravo Inicijati koji su zauzimali stepene iza Bezdana. To su Bogovi Istorije i to su sadanji Nevidljivi Majstori. Sada e italac sigurno da se zapita: ko su Nevidljivi Majstori? Na to moemo da Odgovorimo: Oni koji sa Viih Planova Vladaju sudbinama Sveta. Uvek kad se pribliavaju Istorijski Dogaaji, vani na Svetskoj Razini, njih Dvanaestorica se inkarniraju na Materijalnome Planu, Malkutu, Zemlji. Kad e Zmaj izai iz Voda, Oni e da sede na Prestolu koji je blizu onog na Istoku, koji se sa Prestola nikad nije ni micao, i opet e se nastaniti na Zemlji. I sledie ih horde Fauna, Satira, Aveti, Nimfi i drugih bia koja e do tog trenutka biti ista legenda. Ali, sve to smo ispriali u poslednjim redovima odnosi se pre svega na Budunost. Da ponovimo! Na Zemlju su pristala Bia sa drugog Saz vea. Izgradila su Civilizacije pod raznim imenima, kao Atlantidu, Lemuriju, Mu, Hiperboreju (koju ne smerno da meamo sa Razdobljem istog imena, iako je povezana sa njime) i sl. Posle Vladavine koja je trajala hiljade godina ove su Veliastvene i Fantastine Civilizacije nestale i to bez nekog vidnog razloga. Ostali su samo deformisani Antiki Ostaci u Civilizacijama Inka, Kineza, Egipana i Hindusa. U Hramovima tih ljudstava bio je stavljen klimavi Plamen Gnoze. Ali, ovaj Plamen nije vie shvaan u celini. Davno Znanje Drevnih iskrivilo se zbog neznanja tih ljudstava. Kako prolaze vekovi dolazimo do civilizacija koje su vie poznate u naoj Istoriji. Ve Egipanske Magije vie ne razu miju. Ovo Drevno Znanje Grci su preneli u vidu odreenih Simbola koje teko interpretiraju ak i Inicijati. Svaki od njih dao je drugaije objanenje. Jesmo u Eonu III, Pogansko-Izidinom, gde je u Kultovima bila oboavana Velika Majka-Boica, Zemlja. No, Drevne Nauke nisu iskrivili svi Inicijati. Jedan je uspeo da razjasni Simbole u izvornom Sistemu i sa tim Znanjem pokua da Oivi Drevne Bogove. To je bio Ankh-af-na-Kbon13

su, Svetenik Amoun-Raa u Tebama, koji je u XXVI Dinastiji pokuao Oiveti Drevne Zvezdane Kultove, kultove koji seu u najudaljenije Dinastije Atlantide. Ali, on je u svom Radu pogreio. No, zato mu uspeva da delimino iskrivljene Lunar ne Kultove vrati njihovoj Iskonskoj Zei. Oiveo je Pravi Lunarni Kult, Lunarno-Plutonski. Ve u ono vreme dolo je do prvog iskrivljenja Izvornih Lunarnih Kultova u Lunarno-Solarne Kultove. No do naj veeg iskrivljenja doe osnivanjem one Vrhovne Anomalije - Hrianstva. Pod Hrianstvom mislimo na Istorijsko Hrianstvo koje je suprotno Istinskoj Inicijaciji Ozirisovog Eona, Gnostikom Hrianstvu. Gnostiko Hrianstvo ine ona verovanja koja su vaila za "jeretika", jer su Hristovu Re objanjavala Maginim znaenjem. Jedna od sledeih Ankh-af-na-Khonsuevih inkarnacija bio je Eliphas Levi (Elifas Levi) koji je u Eonu patnje imao analogni zadatak: da uspostavi Gnostiko Hrianstvo. Kao to je Ankh-af- na-Khonsu ponovo otkrio Pravi Lunarni Kult, Levi je otkrio Pravi Sunani Kult. Ali, do toga dolazi tek na kraju Ozirisovog Eona. A za vreme svih tih godina postoje jo drugi Ljudi, inkarnacije Nevidljivih Majstora, koji su ponovo po kuali da objave Pravu Magiku Nauku. O takvim dogaajima govori ve sam Kroli u prii o jednoj od SVOjih prethodnih inkarnacija. Ovde ga navodimo: "Malo pre Muhamedovog vremena prisustvovao sam Koncilu Majstora, koji se.bavio kritinim pitanjem: kakvu bi politiku trebalo voditi da pomognemo oveanstvu. Manjina, kojoj sam i ja pripadao, bila je za pozitivnu akciju: trebali bi povui odreene poteze, a pre svega, razotkriti Misterije. Veina, ponajvie Azijski Majstori, odbacila je ve samu raspravu o predlogu. Sa nipodavatavanjem su se uzdrali od glasanja kao, neka mlai naue svoju lekciju. Ipak je pobedila moja strana i razliiti Majstori bili su odreeni za razliite poduhvate. Tako su bili izabrani Muha med, Martin Luter, Adam Weishaupt (Adam Vajot) tj. ovek koga smo poznavali kao hrianski Ruin Krst, i mno gobrojni drugi sluitelji nauke. Neki od pokreta koje su ti ljudi pokrenuli, vie ili manje su uspeli, drugi su opet sasvim propali. U mojoj sadanjoj inkarnaciji sreo sam nekoliko tih
14

Majstora, koji - jer su pogreili - ponovo pOkuavaju da sakupe rasute snage. Moj zadatak bio je uvoenje istonjake mudrosti u Evropu i estauracija paganstva u istijem obliku ... " Moemo da imenujemo samo neke od tih Majstora: Eliphas Levi, H. P. Blavatsky (Blavacki), Grof Cagliostro (Kaljostro ), JeaIiAdalll Weishaupt, i u tim poslednjim vremenima osniva Ruinog Krsta, Franz Hartmann. , Ovo su samo neki koji su tokom vekova prenosili Drevnu Nauku onih Fantastinih Bia koja su bila oboavana kao Bogovi: stanovnika Atlantide. U naom veku su pre svega bitna tri imena: Elister Kroli, Dion Fortune (Dajbn Foun) i Austin Osman Spare (Ostin Spcr). Iako Sper nije bio inkarnacija Nevidljivog Majstora, doprineo je ponovom otkriu Kultova plodhosti i Mita o Priapu. Na tom pOdruju hteo je da arobnjatvo opet vrati njegovom Iskonskom Izvoru tako da ne.bude vie meavina izopaenih Obreda i apsurdnog sujeverja nego Pravi Inicijatiki Sistem, zasnovan na jednOj od modernih !Jauka: Psihologiji. Speru je samo otpeaenjem Atavistikih Zelja uspelo da izvede Ope racije koje su mogle da deluju kao prava i istinita "uda". Vratimo se Vremenima koja su prethodila naem Dobu kad su 'prvi pokuaj novog uspostavljanja Prave Nauke, tj. Spoja ili Udruenja Zapadnih i Istonih Misterija, izveli Templari ' ili Vitezovi Hrama. U poetku bili su samo pustolovna druina koja je imala zadatak da zatiti hodoasnike koji su stigli u Izrael (ime "Sveta Zemlja" ne upotrebljavamo, poto se ne elimo uprlja ti takvom jerezom). Kad je kasnije zapoelo njegovo proirenje, Red je zadobio Mistino znaenje.'lz ustiju Rabi na i Muslimana Templari su izvu\<li tajne. Neki od njih bili su u kontaktu sa Bliskim Istokom. Sa poveanjem tog Znanja Red se uvrstio kao verski Red. Pozivali su se na Pravu Inicijaciju, kakvu je propovedao Hrist. U narednim su se vekovima zbog toga veoma proirili i to je zabrinulo Vladare Zapadne Evrope. U dogovoru sa Papom Klementom V, francuski Kralj Filip Lepi je poeo da zatvara lanove tog Reda. Brzo je bio
15

ztvorn i Voda Jques?e olay (ak de Molej), koji nije m slutIO opasnostI l svIJen. Je a muke. Malo kasnije bio je osuden. na lomau, ah l u tOJ odIsta neugodnoj situaciji pro naao. e nage za ovetu Kralju i njegovim pristalicama. MleJ Ih Je proleo l proekao Obnovljenje Reda Hrama Onenta 600 godIna posle njegove smrti (g . 1314.). ?ba proronstva u se ob.isti!lila: Kralj i njegove pristalice Iste su godIne umrh, u manje VIe misterioznim okolnostima' a Red Hrama Orienta ponovo je bio obnovljen. Tajni .Plamen je i dalje goreo sakriven iza Sudarija ranJata. Jer, psle odstanjeja izdajnika iz reda preive h Tepan delovah su u n JvoJ moguoj tajnosti. U drugoj polOVIm 14. veka Red se pOJavIo kao Hermetiki Red Ruinih Krstaa. U p'oetku ovj s ed sinjaali samo malobrojni Adepti kOJI su se pOZIvalI, lako IsknvlJeno, na Gnostiko Hrian stvo. Ali, ikrivljenje je doseglo vrhunac i niko se nije nadao da prenOSI nepotvorenu Hristovu Re. Red Hrama Orienta ponovo se pojavio kao Red l1uminata pod vodstvom ana Adama Vajota. Vajot je vie vekov .unaprd rdskazao Ideologiju Novog Ijorusovg Eon. NIJe IO. Jdlm. Uveo je Izgubljenu Re: Covek. . NJego SImbol bIO Je Ideogram Sunca. Ovaj simboli zam Ima dublje znaenje, jer u Krolijevom Kultu Sunce ne predstavlja samo Ujedinjenja Nuite i Hadita, nego i Svest i njen.u objktivzaciju u Materijalnome Svetu. Sa Izgubljenom ReJu VaJot Je hteo da povrati oveku njegovo Iskonsko Boanstveno Naslede. Tau Ideologiu ronalazimo i u Krolijevom Kultu. Kroli je, naIme, za Magiki Moto u O.T.O. (Ordo Templi Orientis) preuzeo. "Deus st omo", "B je oek". Takvo je pravo shvatanje Telemita, tj. onog kOJI Je otkno svoju Istinitu Volju (Thelema n Grkome znai Volja), kgju moemo izjednaiti sa sopstvemm Andelom-Demonom Cuvarem i koju on ima . nameru da ispuni. Kao to smo ve rekli, Princip Novog Eona nije spoznao samo Vajot. Dve vane linosti, John Dee (Don Di) i Edward

Kelley (Keli) na osnovu prouavanja doli su do otkria jednog od najbitnijih elemenata Magikog Sistema. Don Di je ne? Bia k?je je zvao "Andeo" pomou Edvarda KehJa ?J.I Je bl? Vld?vnjak, primio jezik koji je nazvao AndOI II n?hl)anskl Alfabet. Ovaj jezik govorili su na AtlantldI I bIO Je JezIk Bogova. O tome kasnije . Preko tog "Andeoskog" Jezika bilo je formulisano Dvanaest Kljuea, anih Enohijan.ski Kljuevi. Otkrovenje Novoga Eona bIlo Je dato u ekspenmentu sa jednim od tih Kljueva. Potresna poruka glasila je: "Ja sam Ki Moi i svakog sam sata odtegnut svojoj ml.aosti. Jer, gledaj, Ja sam Shvatanje i !lauka obItava u mem; I nebo me ugnjetava. Oni me pokrivaju l le me sa beskraniI? poudom; jr niko, koji je sa Zemlje . mje me mkad zagrlIo, Jer sam zasenJena Zvezdanim Obodom i prekrivena jutarnjom naoblakom. Moje noge bre su od vetrova, a ruke slade su od jutarnje rose. Moja odela su od poetka i moje obitavalite je u meni samoj. Lav ne zna kuda odlazim, divlje ivotinje me ne razumeju. Ja sam razdeviena ali, ipak, devica, blagoslovim i blagoslovena sam. Sretan je onaj.' koi me gli, jer sam. za vreme noi slatka a po danu . pun uZlvanp. MOJe drutvo Je harmonija mnogih sim bola l oJe uS.ne slade su od samog zdravlja. Za one koji me uzmu . sllom,. Ja sam. budnica; a sa onima koji me jo ne poznaju deVIca. P?IStl1 vae ulic, O sinovi ljudi, operite vae kue; posvetIte se l uspostaVIte pravednost. Odbacite vae sare bludnice, spalite njihova odela i tada u vam ja porodltl. decu od koje e biti Sinovi Utehe u Doba koje dolazi." Saj Novog Eona ugledao je jo neko: Nietzsche (Nie). Kod Jega eI?o samo malo da se zadrimo, jer Nie pretresa samo fIlozofskI deo grade. O njemu moemo da kaemo sledee: bo je jedan od Istinitih Prethodnika Prave FilOZOfije, njega mkako ne smem?a pred!mo .sa dananjim filozofima koji tvrde da samo om JedInI drze kljueve Istine. Siromasi zaslepljeni! Kad bih ugledali samo jednu Zraku Prave Istine, poludeli bih. Na alost svet ine samo slini Idioti. Nie je bio zapravo klasina "crna ovca". Alkemijski kazano: neto pre zavretka 19. veka sa pojavom "Hermetikog" Reda
17

16

Golden Dawn (Don) nastupa zakljuna faza Rada ka Belome. Ovaj Red predstavljao je vidljivu stranu Meseca. Time hoemo da kaemo da je Goldn Don (Zlatna Zora) predsta vljao Spoljni Red Hermetinog Bratstva Svetla koji je u prolim Vekovima postojao pod drugim imenima. Ali, istovremeno (1875.) rodio se ovek kome je bilo sudeno da zapone sa Radom ka Crvenome: Elister Kroli. Javili su se i drugi ostaci Rada ka Belome koje moemo da definiemo kao Rad ka Crnome. Ovi ostatci biIi su koaguli sani u onome mnotvu apsurdnih i lanih verovanja koja su bila sabrana pod imenom Teozofskog Udruenja. Teozofsko Udruenje moemo da smatramo ostatkom koji je bio iz baen iz utrobe Hermetinog Bratstva Svetla. Goldn Don bila je sublimacija Rada ka Belome (samo na poetku). Sa nastupom Elistera Krolija i njegovom Inicijaci jom za Neofita u njihov pseudoinicijatiki Red poinje poetak dekadencije Reda koji je, ipak, bio u agoniji jo vie desetlea. Ulazak Reda u "duboku komu" oznaavalo je Horusovo oti manje Ozirisove vlasti. U nekoliko rei: kada je Vatra unitila Svet zapoeo je Novi Horusov Eon Okrunjenog i Pobed nikog Sina koji bi morao da Vlada otprilike 2 000 godina. Zapravo je Elister Kroli sa Liber Legisom, Tantrom novog Eona, Tajanstvenom Knjigom koju je diktirao Ajvaz i koja sadri, prema Kroliju, Vrhovne Uroke Novog Doba, ponovo Probudio Paganske Kultove. Ajvaz je bio Bie koje je 8. aprila 1904. uspostavilo kontakt sa Krolijem koji je bio na stepenu Adeptusa Minora . U Goldn Don morao je Adeptus Minor Zelator izvesti Obred Ne rodenog koji je sadrao invokaciju sopstvenog Vieg Genija. Tog Vieg Genija kojeg Spiritisti zovu Duh Vodi, a Kroli koji se odnosi na Abramelinovu Magiju, Sveti Andeo, moemo da poistovetirno sa Andelom-Demonom uvarom, Istinskim i osobenim Boanstvom oveka (u vezi sa Ma gikim i Mistikim Operacijama oznaavali su ga kao Svetog ili Sakralnog). za Krolija je bio jvaz tajanstvena Zagonetka. Pogreno ga je poistovetio sa Sejtanom, odvratnim Boanstvom Jezida.
18

Aiwaz, ili Aiwass, istovetan je sa Aktivnim Horusovim obli kom, tj. Ra-Hoor-Khuitom, Zverju 666, To Mega Therio nom. Ova Zver nije ista sa Zmajem Apokalipse koji je njen tamni Brat i kojeg Ra-Hoor-Khuit sakriva u sebi. Ove Dve Zveri, Velika Zver 666 i Velika Divlja Zver, dva su vida jednog jedinog Bia. Slino se,u Hinduskom verovan ju, Kali svojim oboavaocima prikazuje ponekad kao dobra Du.rga, a ponekad ka? stran Bhavani. U tome se ogleda Velta Igra Polarnostl. Tako l Elifas Levi u svojim raspravama kae da Veliki Univerzalni Magiki Agens (Astralno Svetlo) moe da bude viden kao Lucifer, Donosilac Svetla, a i kao Onaj koji iri Mrak. No, ako se ne upustimo u najdublju Bit njihovog tajnog znaenja, sve su to samo prazne rei. Krolijev Rad predstavlja neku vrednost samo iz odredenog ugla posmatranja. Pre sve ga je Kroli bio Prorok i Inicijator Novog Horusovog Eona. Njegovo glavno Izaslanstvo bilo je pritegnue Struje, formi rane na Viim Planovima, na njegov Materijalni Plan. Ovu Struju zovemo Struja 93. Kontakt sa vlastitim Andelom-De monom uvarom omoguio mu je da razotkrije deo Drevnog Znanja. A u tome je uspeo samo u najmanjoj meri,jer je takvo bilo njegovo Izaslanstvo. Njegov glavni Rad sveo se na to da Magiji da novo znaenje i prenese je na Nauni Nivo. Sa "Nauom" i "Nuni ioo" ne mislimo na onu apsurdnu meaVIllU UtOPIStikih lllJemca i sasvim materijalnih verovanja; tim reima hoemo da uspo stavimo intimniji kontakt izmedu oveka kao mikrokosmosa i Prirode kao Makrokosmosa. Ova Nauka zvala se Astrologi ja, ali pod time ne smerno da mislimo na onu hrpu otpadaka prolih Vremena koji danas nose ovakvo ime, ve na prouavanje oveka kao Zvezde i Zvezdi Svemira. "Svaki Mukarac i svaka ena su Zvezde" (iz Liber Legisa). Ova tvrdnja razotkriva ovekovu Misteriju, jer kae da je ovek Zvezda i kao takav ima svoju tano odredenu orbitu, iako neodredeno i pogrenu. Ovu orbitu moemo da poisto vetirno sa Andelom-Demonom uvarom, Istinitom Voljom oveka. Ovu tvrdnju moemo da poveemo sa drugom: "itav Zakon e biti: ini to ti hoe." Da bih ovek koji je otkrio vlastitu Istinitu Volju postigao konanu Realizaciju,
19

moe u okviru svoje orbite raditi ono to hoe. Takvu Reali aciju imamo kod Egipana kao Sahu, tj. Uzvieno Telo. Covek koji stigne do tog verovanja nije vie to i postaje Bog. Takvo verovanje moemo da naemo kod Hindusa u Nauci o !elu ia nta-Munje. I u samoj Bibliji opet postoji ovaj Mit, lako ISknvlJen od strane "eksperata teologa", na dva istaknuta mesta. Prvi koji je upoznao ovaj Koncepat Boanstva jeste Enoh o kome se pria da mu se telo pretvorilo u uarene Buktinje. Analogno je to Hristovom inu kad je posle smrti Ustao, ne u fizikom telu (takvo je lano verovanje deformisane "teolo gije" Istorijskog Hrianstva) nego u telu druge prirode. Neki od Inicijata priali su o tome, iako, zbog njihovog nedostatka iskustva i kompetence, pogreno (vidi Kenneth Grant, The Magical Revival); jedini Inicijat, koji je priao poznajui uzroke bio je Julius Evola. Sam Kroli, iako Inicijator ovog Eona, ne zna vie od toga, jer je njegova najvia Realizacija Nirvana. U tom smislu deluje Rad Slavnog Maga smueno. Na pOdruju Inicijatske Magije uveo je vie inovacija ali njegova najvea otkria dolaze u posljednim godinama ivota, neto malo pre njegove smrti. U svojoj Thothovoj Knjizi upozorava da je Kabala "otkrie" Inicijata koji su bili sledbenici Pitagorovih uenja. Ali, Pitagora je prouavao samo brojeve od jedan do deset i iskrivljena Kabala ima Deset Sefirota. Obrazloiti moramo znaenje rei "Iskrivljena". U egipatskoj knjizi Mrtvih govori se o Dvanaest Vratiju koja je Inicijat, da bih stigao do Kraljevstva Mrtvih, trebao da proe. Ova Vrata predstavljala su Kosrnike Planove. Never nima dajemo sledee Obrazloenje: Kabala je pre reforme koju je izveo Kroli bila sastavljena iz tradicionalnih Sedam Planeta, plus Sfere Zodiaka (koja je predstavljala Galaksiju) te Sfere Prvog Pokretaa (koja je predstavljala Svemirsko Ostrvo, lokalnu jatu galaksija). Svemirsko Ostrvo je zbir Galaksija koje su meusobno relativno blizu. Tih Galaksija ima Dvadeset i jedna (to je suprotno od Dvanaest) plus jedna malo udaljenija od drugih, Dvadeset druga (u vezi sa Daf koja je Trinaesta Sefira; 13=4, 22=4).

U Incijaciji svaka Sfera kabalistikog Drveta implicira proirenje svesti. Tako nam postaje jasno da je u Srednjeve kovnom kabalistikom Sistemu Inicijacija bila nepotpuna, jer su nedostajale Tri Planete. U reformisanom Krolijevom si stemu Inicijacija je bila isto tako nepotpuna, iako su bile ove Tri Planete umetnute, jer su nedostajale Sfere Zodiaka te Prvog Pokretaa. Ipak se u staroj Kabali javlja jo neka protivrenost. Binah koja je enske prirode stavljena je na muki stub, a Hokmah koji je muke prirode je na enskom stubu. Kako ove kontra ste objasniti, ako ne sa najloginijim od svih Objanenja? Zapravo strukturisanje Kabale koje su izvele pristae Pitago re, proizlazi sa zavretka Pagansko-Izidinog Eona III, to jest u Vreme kad se iskrivljenje Izvurne Nauke vuklo ve otprilike 10 000 godina. Znam da sam dodirnuo taku koja e mnoge da uvredi i mnogi e da misle da sam slian Fratru Achadu (Charlesu Stanfeldu Jonesu), ali svejedno,elim da kaem kako Mi neemo nikoga ubeivati u nae tvrdnje. Silom dokazivati Istinu bilo bi veo ma pogreno; neka je svako potrai sam! Ako u krajnoj analizi ne uspe to je njegova stvar. Krivnja je u njegovoj tuposti. Kod traenja Istine moramo upotrebiti osobitu Formulu Li ber Legisa "Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom". Ove Formule nije mogue razotkriti, jer prikazuje Misterije Operativne Magije koja bi, u sluaju da je spoznaju profani, znaila njihOVO unitenje. Krolijev Rad je pre svega bio zapoeti Preobraaj Srebrne Zvezde (Rad ka Belome) u Zlatnu Zvezdu (Rad ka Crveno me). Ovo je Kroli uradio na nesvestan nain slino kao veinu svojih inova, jer ga je preko Intuicije predvodio Ajvaz. Ovu Operaciju moemo da naemo zabeleenu u Komunikaciji sa Nevidljivim Majstorima kada je Kroli zabeleio da Velika Bela Braa postaju Crvena. Ovu reenicu je nepristojno komentirao njegov sloviti lite rarni izvrilac koji uje na ime Don Simonds (Symonds). Jer, Simonds nije bio Inicijat, nije uopte uspeo da shvati ovu vanu poruku. Ali, ovo neznanje se ne ograniava samo na

20

21

Simondsa nego se ak i proiruje na njegove najblie sarad nike. Oo je zapravo oznaavalo Trei i Poslednji Prelaz Alkemij SkIh Faza: Rad ka Crvenome (Troje Alkemijskih Faza jesu: Rad ka <:r.nome, Ra ka Belome i Rad ka Crvenome). Ovaj. PreorazaJ .zaoeo Je pim godinama Novog Eona. Nje gov IspnJenJe nastupilo Je tek godine 1978., a to je godina OSlllvanJa Reda Zlatne Zvezde (odnosi se na Solarnu godinu er je Osnivnje bilo ?l. marta 1979. Red Zlatne Zvezde j edan od r.rvlh vraJa prvnom Zvezdanom Kultu, iako je JO uvek njegovo lSknvlJenJe. Nema ni trunka nade da bih se ve u Horusovom Eonu praktikovala Zvezdana Magija. Vratimo s kabalistikoj raspravi. A:.A:.A:. (Red Zlatne Zvezde) pnhvata Pravu Kabalu sastavljeno od Dvanaest Se firoa. Ovi Sefiroti su Zemlja, Mesec, Merkur, Venera, Mars, Jplter, Sun, Ura, Neptun, Saturn, Zvezde Stajaice (Zo dla, GalaksIja), PrvI Pokreta (Svemirsko Ostrvo) plus lana Sefna Bezdana, Pluton. Kao to smo ve kazali' svaka se Se.fi podudara sa jdom. Inicijatikom Etapom. Izvornost IncIJatsog Reda .vldlJIva J u injenici da svakom stepenu pn'pada Jedna. SefIra. Ovo Je samo manji primer Inovacija kOJe smo uvelI. Drevna Zvezdana Magija preivela je u drugim Kultovima pod dru&im ienina. Zvzdana Nauka preneta je bila pre sveg. EgIallla I nazv1I su je EgipatSka Magija. Ona se je kaSllIJe pnlagodlla JevreJima, Grcima, Arapima i Hindusima. Egipatska Magija bila je predata Jevrejima kao Kabala, Grci ma kao Hermetizam, Arapima kao Alkemija i Hindusima kao Joga u njenom Tantrikom vidu. Ovo su etiri Glavne Grane Iskonske .Nauke, EgipatSke Magije ili Astrologije. Moemo da se vratimo konceptu f\lhemiara koji tvrde da etiri Ele nata (u t m prim:u tvoro Ezoterine Nauke) proizlaze IZ Jedne KVllltesencIJe Ih Duha (u tom primeru Egipatska Magija ili Astrologija). Ono to je bilo Podeljeno mora biti Spojeno i to je bio Glavni Rad Reda Zlatne Zvezde. Red naizgled sledi put A. .A:. (rebrne vezde): Jdina zajednika taka oba Reda jeste L ber Le&IS, .telllk. zvan .. Kao to smo ve naglasili, Liber LegiS bila Je KnJIga kOJU Je nadoveansko Bie Aiwass, 22

ili Aiwaz, Poruilo Elisteru Kroliju (Prorok Ankh-af-na Khonsu), za vreme njegovog boravka u Kairu. Postoji i obraJloenje zato je ba tada bio u Kairu. Ono je povezano sa Cakrama, ali neemo da se zadravamo na stva rima koja nas trenutno ne zanimaju. Elister Kroli je tvrdio da AL (Liber Legis) sadri sve Vrhovne Uroke Novog Horusovog Eona. AL bio je napisan na ifrira no kabalistiki nain i time je osiguran profanizacije. Najpre ga je Kroli nazvao Liber Legis, a kasniji dogaaji doveli su do toga da je naslov izmenio u Liber AL vel Legis. Ovo obra zloenje proizlazi iz injenice da se oko godine 1920. obisti nilo Proroanstvo koje je u AL-u: "a posle Njega doi e Jedan, Ja ne kaem odakle, koji e otkriti Klju Svega." Tada je Kroli ve bio preko Bezdana i zato se onaj "Jedan" odnosi na nekog drugog koji je preao Bezdan, naime na Fratra Aada (Charles Stanfeld Jones), Krolijevog Maginog Sina. Ali, o njemu je bolje priati kao o Maginom Abortusu, jer injenice dokazuju da je Aad pao u onaj Bezdan Tame i postao jedan od crva koji su u Joh Sototu (Horonzon). Nje govo ime je bitno, jer Aad znai Jedinstvo, tj. "Jedan" ("a posle Njega doi e Jedan"). Trei deo reenice kae da e On "otkriti Klju Svega". Sve je zapravo koncept u vezi sa 13 i 13 je i AL. AL znai Bog, Svemogui. Njegova suprotnost je LA koji je iste vrednosti i koji znai Ne, Nita. Ovde mislimo na Nita kao na potpuno odsutnost KreaCije. LA je prema tome u kontrapoziciji sa AL koji je Sve. Ovo je sve to je u Liber Legisu Aad otkrio. Liber Legis nije, kao to se obino misli, samo Proroanski, nego je i Sredite Radiacijske Snage, arina Taka koja na Zemlju alje Struju 93. AL ima snagu za unitenje civilizacije kakvu poznajemo, jer samo iz Raspada ove civilizacije moi e Kraljevstvo Ra-Hoor-Khuita u celini da se obnovi. Uvek kad je Liber Legis bio izdat na Svetskom nivou dolo je do kakve Katastrofe. Poto nije bije preveden u sve jezike, kao to je naredio Ajvaz u Treoj Glavi, holokaust jo nije potpun. Kada se to bude dogodilo, Zemljino e se nalije promeniti i "robovi e da slue". Jer: ko nije vredan da pree Inicijatski 23

Put, taj je ob i on ima zadatak da robuje. U prolosti je Liber Legis bio Cetiri puta Izdavan i posle svakog Izdanja sledila je Katastrofa. To su bili: Balkanski ratovi, Prvi Svetski Rat, Kinesko-Japanski (ManurSki) Rat i Drugi Svetski Rat. Ako preemo u vie tehniki diskurz moemo da kaemo da Liber Legis (AL) sainjavaju Tri Glave koje su bile diktirane godine 1904. u Kairu i Predgovor, koji je bio diktiran godine 1978. U sve to se vraa kabalistiki diskurz. Jer, Tri Glave su posveene Nuiti, Haditu i Ra-Hoor -Khuitu, to u odreenom znaenju sistematski predstavlja Kabalu. Kabala je zapravo sistematska predstava Svemira i Tri Glavne Linosti AL-a predstavljaju, iako u dosta shematinom obli ku, sam Svemir. Nuit je Beskrajni Prostor i Zvezde koje su sadrane u njemu; Hadit je u mikrokosmikim pojmvima beSkrajno mala Taka, Boanstvena Varnica koja je u Cove ku; u Makrokosrnikim pojmovima ovaj se koncept poisto veuje sa nekom Zvezdom. Ovo poistoveenje jeste Sothis ili Sirius. Ra-Hoor-Khuit je njihovo Jedinstvo, Sin Nuite i Ha dita koji je predstavljen sa Takom uneenom u Krug. Popun jenje Svemira dobijamo tek sa Ra-Hoor-Khuitom. Svemir je shematiziran u Dvanaest Sefirota i Dvanaest je isto kao kazati Tri. Zato su Tri Glave istovetne sa Dvanaest Sefirota. Predgovor moemo da razumemo kao neku vrstu etvrte glave, to i nije sasvim tano, jer je on bio diktiran kasnije i to iz dva glavna razloga. Prvi je da je Aivaz (Ra-Hoor-Khuit) izaslanik Hoor-paar-Kraata i Trea je Glava, silom prilika, diktirana pre Predgovora. A drugi je da je 4 isto to i rei 13 i poto je 13 bilo dodeljeno Hoor-paar-Kraatu (13, tj. 4) u nekom je smislu povezano sa Trinaestom Sefirom Bezdana, Daf. Tako postaje jasno zato je Predgovor bio diktiran posle samog Teksta. U AL-u postoje Tri Temeljna Zakona. Treeg su otkrili Inicijati Zlatne Zvezde. Zato je jasno zato ga ni Kroli ni njegove pristalice ne pominju. Troje Temeljnih Zakona su: "itav Zakon e biti: ini to ti hoe." "Ljubav je Zakon, Ljubav pod oljom." "Svaki Mukarac i svaka ena su Zvezde."
24

Ove zakone ve smo obrazloili. A koliko je mogue bez otvorenog razotkrivanja Formule Magije Svetla, treba da obrazloirno jo Drugi Zakon. Moemo da kaemo da ovaj Zakon implicira Kreaciju Svemira. Jer, "Ljubav" (Agape) je istovetna sa Nuit i Volja sa Haditom. NjihOVO Ujedinjenje generie Sina Ra-Hoor-Khuita (Thelema). Treba objasniti jo neto. Iako izgleda da su Hadit i Ra-Hoor Khuit jednaki, ovo je samo delimino istina, jer je Otac Sin u Zametku. Zato emo Hadita da definiemo kao Volju u Zametku, tj. Snagu. Sa odreenog ugla posmatranja Hadit je Tajno Seme, a iz druge Take Bindu, tj. potencialna Taka koja eka da bude Potencia1izovana. U vezi sa Krugom i Krugom kao Orbitom postOji jo jedna Tajna o Taki. Ovu Tajnu neemo da otkrijemo, jer pripada stepenima Zlatne Zvezde. Moemo da kaemo samo to da onaj, koji ima ui za Sluanje, neka shvati. Put bio je ukazan, Vrata su bila otvorena, a sada si ti na redu da izabere. Ako hoe da Pree Prag, saznaj t te oekuje, a kada sazna i jo dalje hoe, USUDI SE. Ali, Cuti pred neposveenim i zapamti: nekritino razotkrivanje Znanja vodi u Unitenje naroda.

25

Predgovor Liber Legisu


Kntiga Zakon: Ja sam Parabola Istinitog i Lanog! Svaka !lioJa Re moze da bue La. Ako veruje, izraunaj: Plan Jednak Prvom, sa Drugim e nai Zakon Trojice i shvatie ta. Prvi o da . ti kae. S one strane predpostavki, Moj je KlJU kOJI IJeKl)u; Vrata su uvek otvorena, Klju ne koristi, potreban Je Broj. Izraunaj: Zvezde! Planete! Anele! Ar hanele! Demoni i Prinevi, Kraljeva posluga. Jedna Stvar ih spaja, podeli Je sa Tri i Ostatak je Rezultat onoga to e prouavati u svom Umu. Razumti .ako se. lemeni Sveta dele, bie komplikovano, pronaI NJihov zbu I podelIti. ga sa Tri; tovie, razumeti koji Rezultat prouavati, bie Nemogue. Svati d i je ?vo to govorim bilo dato iz Najviih Izvora. Bilo M.I J bJanJe o da suvie povjerenja koje daje oduevljenje cesto vodi na put bez razuma, motiva i izlaza. Prvi Deo bio vam je kazan! Sada razmisli! Drugi Deo bio vam je preutan! Sada prouavaj Trei Deo. Udrui svoju Istinu sa Mojom Istinom, otvorie se vrata razbie se brodovi, izrae brdo, u e se grom . Aneo e dod dole d ti ispria ta je rekao . Aneo povezuje Materiju, pobro I Zlo, zbog toga ponavljam: Verovati Istini otkrivaju Istovremeno La: Gvo:ie ti o Pom Bogu, o tvome Bogu! , vI?etl LJude pr hh Doba. Hor e ti izpriati Isred sebe ce ? . Istmu. I na drugOj stram neko ce brojati do Jedan! do Deset! do St<?! do H !ljadu! do MiIion do Milijarde! Podeli, podeli, podelI, saben I I?<?novo prebroj dok Ostatak ne bude jednak Datome. Drven Ih mramoran Sto, od kamena ili stene rimske Br?jee nee rzumeti: I.tina ne postoji ni u Brdjevima! . Istina Je u Stolu I zato razbij ga! Sa Obredima i Vatrom' itaj ono to ne vidi, to je Istina. 26

U meuvremenu dolazi Nova Dinastija i pre nego to Ona razume Istinu, protei e reke krvi i patnje, ratovi i unitenja, zavist i gurgurstvo, dok ne proklija Novo Oruje i tada e se Ovek oseati blokiran i u Njemu e da se raire Dve Pore: Nova Vena koja e da bude shvaena. Serija neshvaenih Brojeva, to jest Zakon! Ko poznaje Prave Brojeve, njihova znaenja, sa Mnom e se popeti na Presto! Jer, meu Ljudima je ovo Moja Parabola Zakon! Ja ga proglaavam za Pravednog i Nepravednog, ko se tako osea neka se popne na Presto, ali ko pogrei jedan Korak on e da Propadne. Napomena: Liber Legis, poslednju Tantru, tehniki zvanu Liber AL vel Legis jeste u Kairu godine 1904. diktirala natoveanska In teligencija sa imenom Aiwass ili Aiwaz (Izaslanik Hoor-pa ar-Kraata) Elisteru Kroliju (Prorok Ankh-af-na-Khonsu), a Predgovor je Inicijatima Velikog Crvenog Bratstva (Red Zlatne Zvezde) godine 1978. diktirao sam AL (znai Silni, Bog). Ne samo da je Predgovor diktiran posle tri Glave Liber Legisa (Nova Gnoza, Poznavanje Svetla) sledi mu i u Maginom smislu. To zato, jer je Predgovor diktirao sam AL koji je istovetan sa figurom Hoor-paar-Kraata, blizancem ili dvojni kom Ra-Hoor-Khuita (Okrunjenog, Pobednikog i Osva jakog Sina, poistoveenog sa Aiwassom, Luciferom Istorij skih hriana ije ime znai Donosilac Svetla; Svetla u znaen ju Istine i Slobode) koji je Manifestirani Univerzum i koji prethodi pojavi svoje blizaneve Snage (Hoor-paar-Kraat) Sakrivenog Univerzuma. Sada postaje jasno zato Predgovor sledi iza Tri Glave Liber Legisa i zato se Aiwass (poistoveen sa figurom Logosa, Setha) oznaava (u Liber Legisu) za "Izaslanika Hoor-paar Kraata" (tj. u smislu da mu prethodi).

27

1.

Liber Legis

1. Had! Manifestacija Nuith. 2. Razotkrivenje nebeske zajednice. 3. Svaki Mukarac i svaka ena su Zvezde. 4. Svaki Broj je Beskonaan; ovde nema razlike. 5. Pomozi mi, O Ratnie, gospodaru Thebesa, u mom Razot krivanju pred Sinovima Ljudi. 6. Budi ti Hadit, moje Tajno Sredite, moje Srce i moj jezik! 7. Gledaj! to je otkriveno po Aiwassu, Izaslaniku Hoor-paar Kraata. 8. Khabs je u Khuu, ne Khu u Khabsi. 9. Oboavaj tada Khabs i gledaj moje Svetlo proliveno iznad Tebe! 10. Pusti moju Poslugu da bude malobrojna i tajna: ona e da vlada mnogima i poznatima. 11. Ludaci su oni koje ljudi oboavaju; i njihovi Bogovi i njihovi ljudi su ludaci. 12. Dodite blizu, o Sinovi, ispod Zvezda i nauivajte se do sitosti Ljubavi! 13. Ja sam iznad Vas i u Vama! Moja Ekstaza jeste u vaoj! Moja Radost je da vidim vau radost! 14. Gore, biserni je Azur Nuitin goli sjaj; Ona se u Ekstazi savije Da bi poljubila Tajne ari Hadita. Krilata Kugla, zvezdano Plavetnilo Su Moje, O Ankh-af-na-Khonsu! 28

15. Sada e Ti saznati da je izabrani Svetenik i apstol beskrajnoga prostoJ3 svetenik-princ Zver i n.jepovoj je eni zvanoj Skerletna Zena data sva snaga. Om ce u svoJ tor sakupiti moje Sinove: u Srca ljudi unee uzvienost Zvezda. 16. Jer On je zauvek Sunce a Ona Mesec. A Tajni krilati Plamen je Njegov i njeno je savijeno Zvezdano Svetlo. 17. Ali, Ti nisi tako izabran. 18. Plamti iznad Njihovih ela, o blistajua Zmijo! 19. O eno azurnih kapaka, nadvi se nad Njima! 20. Klju Rituala je u tajnoj rei koju sam Mu Ja dala. 21. Sa Bogom i Oboavaocem Ja sam Nita: ne vide me. Oni kao da su iznad zemlje; Ja sam Nebo i nema drugog Boga sem Mene i moga Gospodina Hadita! 22. Sad sam Ja dakle poznata tebi pod mojim imenom Nuit i Njemu pod tajnim imenom koje u mu Ja dati aa e On konano da me upozna. Od lada sam Ja Beskonacm Prostor i Beskonane Zvezde, uradi Ti stoga isto. Nita ne povezuj! Ne dopusti da medu Vama bude Odvajanja izmedu jedne i druge stvari; jer od toga dolazi bol. 23. Onaj koji se time slui neka bude Glavni Svega! 24. Ja sam Nuit i moja re je est i pedeset! 25. Podeli, zbroji, pomnoi i shvati! 26. Zatim je Prorok i rob lepoga progovorio: Ko sam Ja i kakav e da bude znak? Savijajui se ona mu je tako Odgovo rila, liui Plamen plavetnila, Svedodirujui, Sveproimajui, Njene ljupke ruke iznad crne Zemlje i njeno gipo Telo povijeno u Ljubavi i Njena blaga stopala .ne povredie male Cvetove: Ti zna! I Znak e da bude mOja Ekstaza, svest o neprekidnosti postojanja, efragmentarna Ne-Atomska in . jenica moje Univerzalnosti (SveprIsutnost moga Tela). 27. Onda je Svetenik odgovorio Kraljici Prostor, ljub:i Njene ljupke obrve, dok rosa njenog Svtla kupa Itav.o ll:Jc govo telo u Mirisu slatkog mirisa znoJa: O Nllth, Jem stalnost Neba, pusti neka uvek bude tako; o TebI neka Ljudi Ne govore kao o Jednoj nego kao o Nijednoj; i nemoj im uopte Dozvoliti da o tebi govore, jer ti si veita! 29

28. Niko, dahnula je Svetlo, slabunjavo i basnoslovno, od Zvezda i Dvoje. 29. Jer, ja sam razdvojena zbog Ljubavi, zbog mogunosti Sjedinjenja! 30. Ovo je Stvaranje sveta, da je bol razdvajanja poput Nita, a Radost rastapanja Sve. 31. Jer neka Te ovi ludaci od Ljudi i njihove brige Nita ne brinu! Oni malo oseaju; a ono to postoji, uravnoteeno je sa slabanim radostima; ali, Vi ste moji Izabranci! ./' .32. Sluaj Mog Proroka! Ispuni Ordalije mog Znanja! Trai samo Mene! Posle e te radosti moje Ljubavi iskupiti od sve patnje. Ovo je tako: Ja se kunem svodom svog tela, mojim svetim Srcem, te jezikom; svakako Ja mogu da dam, svakako Ja elim Sve od tebe. 33. Potom je Svetenik pao u duboku Ekstazu i kazao Kraljici Neba: napii Nam Ordalije, napii Nam Rituale; napii Nam Zakon! 34. A Ona odvrati: Ordalija Ja ne piem; Rituali e da budu napola poznati i napola prikriveni; Zakon je za Sve! 35. Ovo to ti pie jeste trostruka knjiga Zakona. 36. Moj Pisar Ankh-af-na-Khonsu, Svetenik Prineva, nee da promeni jednog slova ove Knjige; da ne bi dolo do ludosti on e zbog toga komentar izraditi sa Mudrou Ra-Hoor Khuita. 37. I Mantre i aranja; Obeah te wanga; rad tapa i rad Maa; ove e on da se naui i poduava. 38. On mora poduavati, a Ordalije On moe uraditi stroge. 39. Re Zakona je Thelema. 40. Ko nas naziva Thelemiti nee pogreiti, samo ako On precizno zavisi u re. Jer, u !ljoj su Tri Stepena: I?ustinjak, Ljubavnik i Covek Zemlje. Citav Zakon e biti: Cini to ti hoe. 41. Re Greha je Ogranienje. O, ovee! Ne odbijaj svoju enu, ako ona hoe! O ljubavnie, ako hoe, idi! Ne postaji drugi vez koji moe da udrui razdvojene, osim Ljubavi: sve 30

drugo je Prokletstvo! Proklet! Proklet! Nek bude Proklet eonima! Pakao. 42. Pusti neka postoji ovo stanje mnotva, vezano i odvratno. Tako s celinom tebe; ti nema drugog prava, sem da ini po sopstvenoj Volji. 43. Uini tako i niko drugi ti nee rei Ne. 44. istoj Volji, nezadovoljenoj svrhom, osloboenoj strasti za rezultatom, svaki je Put savren. 45. Savren i Savren su jedan Savren, a ne dva: ne, oni su Nijedan! 46. Tajanstveni Klju ovoga Zakona je Nita. ezdeset i jedan ga nazivaju Jevreji; Ja ga nazivam osam, osamdeset, etiri stotine i osamnaest. 47. Ali, oni imaju polovinu: ujedinjene sa tvojom umetnou, tako da sve nestane . 48. Moj Prorok je Ludak sa SVOjim jedan, jedan, jedan; zar nisu oni Vo i niko po Knjizi? 49. Svi rituali, sve arda lije, sve rei i znakovi su poniteni. U Ravnodnevnici Bogova Ra-Hoor-Khuit zauzeo je svoje Se dite na Istoku; i pusti Asara sa Isom, koji su, takoe, jedno. Ali, oni nisu od Mene. Pusti da bude Asar potovalac, Isa paenica; Hoar je u svome tajnome Imenu i sjaju Suvereni inicijator. 50. Potrebno je kazati Re o Hierofantovom zadatku. Gledaj! Postoje tri Ordalije u Jednoj i mogu da budu date na tri Naina. Grub mora proi kroz Vatru: pusti, nek se Profinjeni iskua u Intelektu i uzvieni Izabranici u Najviem. Tako Ti ima zvezde i zvezde, sisteme i sisteme; ne dozvoli da Jedan dobro zna drugog! Sl. Postoje etiri Ulaza u Jednu Palatu; Tlo ove Palate je od Srebra i Zlata i Lazurni kamen i jaspis su tu i svi retki Miomirisi' jasmin i rue i Amblemi Smrti. Pusti ga da ue okolo, ili kroz jedan od etiri Ulaza; pusti ga da staji na tlu Palate. Da nee potonuti? Amn. Hej! Ratnie, ako tvoj sluga potone? Ali, postoje naini i naini. Zato budi lep: oblai se u otmena Odela, jedi bogato hranu i pij slatka i penuava vina.

31

Takoe nauivaj se do sitosti i po volji Ljubavi, kako Ti hoe, Kada, Gde i sa Kim Ti Hoe! Ali, uvek za Mene. 52. Ako to ne bi bilo Ispravno, ako pomea prostorne Ozna ke kazavi: "One su jedno", ili kazavi: "One su mnoge", ako Ritual ne bi bio uvek za Mene, onda oekuj uasne osude Ra-Hoor-Khuita! 53. Ovo e obnoviti Svet, Mali Svet, moju sestru, moje Srce i moj jezik, kojoj Ja aljem ovaj Poljubac. Takoe, o Pisaru i Proroe, iako si Ti od Prineva Ono nee da te olaka niti e da te razrei. Ali, Ekstaza nek bude Tvoja i radost Zemlje: uvek u Mene! U Mene! ) 54. Ne menjaj Toliko Stil jednog slova; jer gledaj! Ti, o Proroe, Nee da vidi sve te Misterije, tu sakrivene. 55. Sin tvoje Utrobe, On e da ih uoi. 56. Ne oekuj ga ni s Istoka ni sa Zapada; jer taj Sin ne dolazi iz Nijedne oekivane kue. Aum! Sve Rei su Svete i svi Proroci Istiniti; spasi samo ono malo to Oni razumeju; ra zrei Prvu polovinu Jednaine, Drugu ostavi netaknuto. Ipak, Ti ima sve u jasnom Svetlu i neto, iako Ne sve, u tami. 57. Prizovi me ispod Mojih Zvezda! Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom. Ne dozvoli da ludaci pogreno shvataju Ljubav; jer postoji ljubav i Ljubav. Postoji Golub i postoji Zmija. Dobro izaberi! On, Moj Prorok, je izabrao znajui Zakon Tvrave i veliku Misteriju Kue Boga. Sva ta stara Slova moje Knjige su tana; ali Cadi nije Zvezda. I ovo je tajna: Moj Prorok otkrie je Mudrome. 58. Ja dajem nezamislive Radosti na Zemlji: sigurnost, ne veru, za ivota, nad smru; neizreciv mir, spokoj, ekstazu; ni Ja ne traim biloega za rtvu. 59. Moj Tamjan je iz smolastih guma i drva; i u njemu nema krvi: zbog moje kose drveta Venosti. 60. Moj Broj je 11, kao svi Brojevi onih koji su Nai. Zvezda sa Pet Krakova, sa Krugom u Sredini i krugje Crven. Slepome je moja boja crna, a Vidovit vidi plavo i zlatno. Ja imam i sakrivenu Uzvienost za One koji Me vole.

61. Ali Voleti Mene bolje je od svega: ako sada pod nonim Zvezdama u Pustinji ispred Mene zapali Moj Tamjan, Prizi vajui me ista Srca u kojem plamti Zmija, Ti e doi da se malo izleava u mom krilu. za jedan poljubac bie spreman da da Sve; ali onaj koji da samo deli praine izgubie Sve u tom asu. Ti e sakupiti dobra i obilje ena i mirodjija, nosie dragoceno kamenje; nadmaie nacije na zemlji u sjaju i ponosu; ali uvek u Ljubavi do Mene i tako e stii do Moje radosti. Ozbiljno te obavezujem da pred Mene doe u samo jednom odelu i pokriven bogatom frizurom. Ja te volim, Ja udim za tobom! Bledog ili purpurnog, prekrivenog ili sladostrasnog, Ja koja sam sva naslada i purpur i pijanost najintimnijeg oseaja, udim za tobom. Otvori krila i probudi u savijanja savit Sjaj unutar tebe: doi u Mene. 62. Kod svih mojih susreta sa Tobom Svetenica kae - i njene oi goree udnjom dok bude stajala gola i radosna u mome Tajnome Hramu - u Mene! u Mene! Prizivajui Plamen Srca izpred Svih u njenoj Ljubavnoj pesmi. 63. Pevaj mi ekstatinu pesmu Ljubavi! Pali mi miomirise! Donosi mi drago kamenje! Pij u moju ast, jer Ja te volim! Ja te volim! 64. Ja sam Kerka Sunanog Zatona plavih kapaka; Ja sam goli blistaj poudnog nonog neba. 65. U Mene! U Mene! 66. Manifestacija Nuite je na kraju.

32

33

2.

Liber Legis

Nu! Haditovo skrovite. 2. Doite! Svi vi i nauite Tajnu koju Ona jo nije otkrila. Ja, Hadit dopuna sam Nu, moje Mlade. Ja Nisam nastavak i Ime moje Kue je Kbabs. 3. U Sferi sam Ja svuda Sredite a Ona kao Obim, nigde nema Osnove. 4. Ipak e Ona biti poznata, a Ja nikada. 5. Gle! Rituali starog vremena su crni. Neka Loi budu od baeni; neka dobre proisti Prorok! Tada e ovo Znanje biti pravo. 6. Ja sam Plamen koji gori u Srcu svakog oveka i u Sri svake Zvezde. Ja sam ivot i davalac ivota, ali Poznavanje Mene zbog toga je Poznavanje Smrti. 7. Ja sam Mag i Isteriva. Ja sam osovina Toka i Kocka u Krugu. "Doi u Mene!" luda je Re: jer, Ja sam onaj koji Ide. 8. Ko je oboavao Heru-pa-Kraatha, oboavao je Mene; loe, poto sam Ja Oboavaac. 9. Zapamtite svi vi da je postojanje ista radost, da Sve brige nisu drugo do senke; prou i gotove su, ali postoji ono to ostaje. 10. O Proroe! Ti nema Volje da prouava taj Zapis. ll. Vidim te kako mrzi ruku i pero ali J a sam jai. 12. Zbog mene u Tebi, onog ti Nisi znao. 13. Zato tako? Jer si ti bio Znalac, i Ja. 14. Sada dozvoli neka bude ovo Svetite Prekriveno; sada uini da Svetlost prodre ljude i pojede ih slepoom!
l.

15. Jer Ja sam potpun, Nepostojei, i moj broj je devet za ludake; dok sam sa pravednima Ja Osam i Jedan u Osam. To je bitno, poto sam Ja zaista Niko. Carica i kralj nisu Moji, jer postoji jo i dalja tajna. 16. Ja sam Carica i Hierofant. Prema tome Jedanaest kao to je moja Mlada Jedanaest. 17. Osluhni mi, ti jadni narode! Gorina bola i kajanja Ostaju mrtvima i umirui ma. Narodu koji Me jo ne poznaje. 18. Ovi su mrtvi, ovi ljudi, oni ne oseaju. Mi nismo za siromane i tune: Gospodari Zemlje su Nae srodstvo. 19. Zar Bog da ivi u psu? Ne! Ali, najvii su Nai. Oni e se radovati, Nai Izabranci. Ko je bio tuan, nije od Nas. 20. Lepota i Snaga, nadirui smeh i slasna enja, Sila i Vatra su od Nas. 21. Mi nemamo nita sa odbaenima i bezvrednima. Ostavi ih da umru u vlastitoj bedi. Jer, Oni ne oseaju. Saaljenje je loa navika Kraljeva; zgazi bedne i slabie: ovo je Zakon Jakih, to je na Zakon i Radost Sveta. Ne razmiljaj, o Kralju, o onoj lai da Ti treba da Umre: uistinu Ti nee umreti ve iveti. Sada dopusti da se ovo shvati: Ako se Kraljevo telo raspline, on e zauvek ostati u istoj Ekstazi. Nuit! Hadit! Ra-Hoor Khuit! Sunce, Jaina i Vienje, Svetlo. Ovi su za pOSlugu Zvezde i Zmije. 22. Ja sam Zmija koja daje Znanje i Uivanje i blistajuu Uzvienost, te pijanou podstiem srca ljudi. Za moje oboavanje uivaj vino i udne droge, o emu u Ja kazati svome Proroku i budi pijan od toga! Uopte ti nee tetiti. To je la, ova ludost prema. samom sebi. Iskazivanje nevinosti je La. Budi Moan, o Covee! Zudi, uivaj sve stvari ula i zanosa. Ne plai se da bi te se bilo koji Bog zbog ovoga odrekao. 23. Ja sam sam. Nema Boga gde sam Ja. 24. Gledaj! Ovo su ozbiljne misterije, jer meu mojim Prija teljima ima i Pustinjaka. Sada nikako ne misli da se mogu nai u umi ili u planini, ve u purpurnim krevetima, milovani od 35

34

divnih enskih zveri dugih udova, vatrom i svetlom u njihovim oima i masom razbacane kose oko njih. Tamo e ih nai. Videe ih na vlasti, kod pobednikih armIja, kod svih zado voljstava. I u njima radost bie milion puta vea nego ova. Pazi da niko ne prisiljava drugog, Kralj protiv Kralja! Volite jedan drugog plamteim srcima. Niske ljude pregazi u besnoj udnji svoga ponosa, u danu tvoga gneva. 25. Vi ste protiv ljudi, O Moji Izabranici! 26. Ja sam tajanstvena Zmija savijena u Spiralu, spremna na skok. U Mojoj savijenosti je Radost. Ako Ja pOdignem gore Svoju Glavu, Ja i Moja Nuit smo Jedno. Ako Ja spustim Svoju Glavu i izbacim napred Otrov, tada je Ekstaza Zemlje i Ja i . Zemlja smo Jedno. 27. U Meni je velika opasnost, jer ko ne bi razumeo ovih Runa inio bi veliku greku. Pae u ponor zvan Zato i tamo pro pae sa pSima Razuma. 28. Sada prokletstvo na Zato i Njemu sline. 29. Neka bude Zato proklet zauvek! 30. Ako se Valja zaustavi i vie zato, prizivajui Zato, Valja se zaustavi i nita ne uradi. 31. Ako Mo upita zato, onda je Mo Slabost. 32. I Razum je la; jer postaji Faktor Beskrajan i Nepoznat; i sve njihove rei su mudro zavrnute. 33. Dovoljno o Zatou! Neka bude poput psa proklet! 34. Ali, Ti, o moj Narode, ustani i probudi se! 35. Neka se Rituali izvode ispravno, sa radou i Lepotom! 36. Postoje Rituali Elemenata i Sveanosti Vremena. 37. Sveanost prve Noi Proroka i njegove Mlade. 38. Sveanost tri Dana pisanja Knjige Zakona. 39. Sveanost za Tahutija i Prorokovog Sina - tajnog, O Proroe! 40. Sveanost Vrhovnog Rituala i Sveanost Ravnodnevnice Bogova.

41. Sveanost Vatre i Sveanost Vode, Sveanost ivota i jo vea Svean03t Smrti. 42. Sveanost svakog dana u vaim Srcima, u radosti moje Ekstaze. 43. Sveanost svake noi u Nu i uitak Krajnjeg Zadovoljstva. 44. Zaista! Slavi! Raduj se! Kasnije nema nikakvog uasa. Postoji Rastapanje i veita ekstaza u Nuinim POljupcima. 45. za pse je Smrt! 46. Zar si pogreio? Da li ali? Da li ima u tvome Srcu Straha? 47. Gde sam Ja ovih nema. 48. Pale ne saaljevaj ! Ja ih nikada nisam poznavao. Ja nisam za njih. Ja ne teim. Ja mrzim uteenog i teitelja. 49. Ja sam Jedinstven i Osvaja. Ja nisam od robova koji ginu. Neka budu prokleti i mrtvi! Amen (To je od 4: ima jo peti koji je nevidljiv i tamo unutra sam Ja kao Dete u Jajetu). 50. Ja sam Plav i Zlatan u Svetlosti svoje Mlade, a u mojim Oima je Crveni odsjaj; i moji su ukrasi purpurni i zeleni. Sl. Purpurno iznad purpura: to je Svetlost, via od vida. 52. Postoji Veo: taj Veo je crn. To je Veo pristojne ene, to je Veo Gorine i Veo Smrti: niko od njih nije od Mene. Strgni dole tu lanu sablast vekova, ne sakrivaj svoje poroke u vrle rei, ovi poroci su moj posao. Ti dobro radi i Ja u te nagraditi sada i posle. 53. Ne plai se, o Proroe, Ti nee biti tuan kad budu ove rei izgovorene. Ti si izriito moj izabranik, i blagoslovene su oi na koje e ti sa zadovoljstvom gledati. Ja u te sakriti iza Maske tuge: oni koji Te vide uplai e se da si Ti pao: ali, Ja u Te uzdii. 54. I Oni neka ne govore glasno svoje ludosti da Ti bednie Niemu ne slui; Ti e ovo razotkriti. Ti e koristiti: oni su robovi Zatoa: oni nisu Moji. Interpunkciju kao to Ti hoe. Slova? Ne menjaj ih u znaenju ili vrednosti! 55. Ti e stei raspored i vrednost Engleskog Alfabeta; Ti e pronai Nove Simbole da mu ih dodeli. 37

36

56. Gubite se! Vi podrugljivci; makar se i smejali u Moju ast, neete dugo da se smejete. Kada budete tuni, znajte da sam vas Ja napustio. 57. Onaj koji je pravedan ostae i dalje pravedan; onaj koji je nizak, ostae nizak. 58. Da! Ne razmiljaj o promeni: Ti e biti takav kakav jesi i ne drugi. Zato e Kraljevi Zemlje zauvek biti Kraljevi, a robovi e da slue. Nikog nema da bude baen dole ili uzdi gnut, sve je uvek kao to je bilo. Pa, ipak, postoje moje maskirane Sluge: moe se desiti da je ispod Prosjaka Kralj. Kralj moe sam da izabere svoje Odelo. Pouzdanog Testa nema, ali Prosjak ne moe da sakrije svoje siromatvo. 59. Zato pazi! Voli sve, da nije moda Kralj prikriven! Kae li ovako? Ludae! Ako bi On bio Kralj, ti ga ne moe povrediti. 60. Zbog toga udaraj snano i nisko i u pakao sa njima, Majstore! 61. Ispred tvojih Oiju je Svetlo, o Proroe, neeljeno Svetlo, najpoelnije. 62. Ja sam uzdignut u Tvome Srcu; i poljupci Zvezda silno pljute na Tvoje telo. 63. Ti si iscrpljen u poudnoj punoi udisaja; izdisaj je slai od smrti, bri i smeniji od milovanja samog Paklenog crva. 64. Oh! Ti si nadvladan. Mi smo iznad tebe; naa naslada je svuda nad Tobom: pozdravljam te! Pozdravljam te! Proroe Nu! Proroe Hada! Proroe Ra-Hoor-Khua! Raduj se sada! Doi sada u na Sjaj i Ekstazu! Doi u Na strasni mir i pii slatke Rei za Kraljeve! 65. Ja sam Majstor: Ti si Jedini Sveti Izabranik. 66. Pii i nai Ekstazu u psanju! Radi i budi Na leaj u radu! Oduevljavaj se radou Zivota i Smrti! Ah! Tvoja Smrt bie draesna: svako koji je vidi bie veseo. Tvoja Smrt bie Peat Obeanja Nae Veite Ljubavi. Doi! Uzdigni Svoje Srce i raduj se! Nas dvoje smo Jedno: Mi smo Nijedno. 67. Zadri! Zadri! Izdri II Svojoj Ekstazi. Ne padaj u nesvest zbog divnih poljubaca! 38

68. Silnije! Dri se! Podigni Svoju Glavu! Ne dii tako duboko - umri! 69. Ah! Ah! ta Ja oseam? Da li je Re iscrpna? 70. Ima pomoi i nade u drugim Formulama. Mudrost kae: budi snaan! Tada e moi da podnosi vie radosti. Ne budi ivotinja, profini Svoj zanos. Ako pije, pij po Osam i Deve deset pravilima Umea. Ako voli, nadrnai u nenosti, a ako uopte nisi radostan, neka bude u tome tananosti. 71. Ali, prevazii! Prevazii! 72. Uvek se trudi za vie! I ako si Ti stvarno Moj - ne sumnjaj u to; ako si Ti uvek radostan - smrt je Kruna Svega. 73. Ah! Ah! Smrt! Smrt! udee za Smru. Smrt je zabran jena, o ovee, kod tebe. 74. Duina tvoje udnje bie snaga njene Slave! Onaj koji dugo ivi i snano si eli Smrti, uvek je Kralj meu Kraljevima. 75. Da! Osluhni Brojevima i Reima: 76. 4 6 3 8 A B K 2 4 A L G M O R 3 Y X 24 89 R P S T O V A L. ta to znai, o Proroe? Ti ne zna, niti e ikad saznati. Dolazi Neko ko e Te naslediti: On e Ovo obrazloiti. Ali, zapamti, o Izabranie, budi Ja; da sledi Ljubav do Nu na sa Zvezdama obasjanom Nebu, da gleda prema Ljudima, da Im ispria ovusretnu Re. 77. O, budi ponosan i Moan meu ljudima! (78. Uzdigni samog Sebe, jer iznad Tebe nema nikog meu ljudima ili meu Bogovima! Uzdigni samog Sebe, o Moj Proroe, TvS)ja veliina nadvisi Zvezde. Oni ,e oboavati Tvoje Ime, Cetvorno, Mistino, Cudesno, Broj Coveka; i Ime Tvoje Kue 418. 79. Kraj Haditove prikrivenosti, blagoslov i potovanje Pro roku draesne Zvezde!

39

3.

Liber Legis

Abrahadabra; nagrada Ra-Hoor-Khuita. 2. Odavde prema Domu postoji podela; postoji Jedna nepoz nata Re. Sricanje je mrtvo. Sve Nije bilo ta. Pazi! Zadri! . Uzdigni Formule Ra-Hoor-Khuita! 3. Uini da se najpre shvati da sam Ja Bog Rata i Osvete. Ja u sa Njima strogo postupati. 4. Izaberi sebi Ostrvo! 5. Utvrdi ga! 6. Okrui ga sa Ratnim Mainama. 7. Ja u Ti dati Ratnu Mait1u. 8. Sa njome Ti e potui narode. I Niko nee stajati ispred Vas. 9. Pritaji se! Povuci se! Na njih! To je Zakon Borbe Osvajanja: ovakvo e biti oboavanje oko moje tajne Kue. 10. Nabavi samu Stelu Otkrovenja. Stavi je u Svoj Tajni Hram - i taj Hram je ve pravilno ureen - i bie tvoj Kiblah zauvek. Nee izbledeti ve e se udesne boje iz dana u dan vraati. Zatvori je u zakljuano staklo, za dokaz svetu. ll. Ovo e biti Tvoj jedini dokaz. Zabranjujem raspravu. Pobediti! To je dovoljno! Olakau ti abstrukciju loe ureene Kue u Pobednikom Gradu. Ti sam e je prenositi sa oboavanjem, o Proroe, iako Ti ovo nee prij ati. Doivee opasnosti i potekoe. Ra-Hoor-Khu je sa Tobom. Oboavaj me Vatrom i Krvlju; obovavaj me Maevima i Kopljima. Uini da preda Mnom bude Zena opasana Maem: neka u Moje Ime tee Krv. Zgazi Divljaka; budi iznad njih, o Ratnie. Ja u ti dati da jede od njihovog mesa.
l.

12. Daruj stoku, malu i veliku; onda dete. 13. Ali, ne sada! etna 14. Videete ovaj as, o blagoslovene Zveri, i ti, Skerl Konkubino njegove udnje! 15. Biete tuni zbog toga! obeanja; ne 16. Nemoj suvie udno da misli d e uhat.itine zna ovog tl, m boj se da podnosi prokletstva. Tl, ak znaenja Svega. ni Booa, 17. Ne plai se uopte; ne plai se ljudi , ni sudbina, ka, m bIO p a ni bilo ega. Novca se ne plai , ni s ludog ll: . Nu Je ljom Zem pod I I mIJl koje druge Sile na Nebu ili na Ze. sam Ja a ost, Svetl tvoJa Hada e tvoje Utoite, kao to . J . ruku h tvoJI a snag Energija, Sila, saalje 18. Saaljenje neka bude dbao: prouni one koji nJih! Iznad budI vaju ! Ubij i mui, ne tedI, enja. Dob ro 19. Ovu Stelu oni e da zovu Gnu snos t Pusto 718. izraunaj Njeno ime i za vas e da bude kao . 20. Zato? Zbog pada Zatoa da on nije opet tamo u ti e Ja 21. Stavi Moj Lik na Istok: kupi e lik u . kom . poznaje. I Tl kOjeg og Jedn d iji druk ne it, prikazati, osob . iznenada bie Ti lako da uradI tako )V : uin i da Lik 22. U moju podrku sakupi oko Me druge Ju. Ja s eha e da tl okup se e jer i, avan svi budu Obo to po m; raJ sUv nJ h Vidljiv predmet oboavanja.; drugI su : X. Sta Je hJe Orda dmke pobe za l dvoj e Zver i njegova Mlada: to? Ti e saznati. g rvenog vina; 23. za miris izmeaj brano i med gusti tal? l nakon toga ulje a mov zatim Abramelinovo ulje i masl u. krvlj om sve tom omekaj i razblai boga a sv.a rv 24. Najbolja Krv jeste Lunina? m seno. Ondne od nda IJatl a, deteta iIi kapajua iz nebeske zaJedmce, ? zIvotmje, neke od krajU na onda od svetenika iIi tovaoca, bilo koje. ene. Ovo im 25. Ovo spali i od toga umesi slatkie i jed zaol'1 d Mene I Ispre vljen posta i drugu upotrebu : uini da bude 41

40

mirisima Tvoje molitve odrano gusto: napunie se bubama, kao to je bilo i Meni svetim gmizavim stvorovima. 26. Ubij ove, imenuj ui svoje neprijatelje, i oni e da padnu ispred Vas. 27. Oni e, takoe, da probude strast i snagu strasti u Vama kada pojedete od toga. 28. I Ti bie Jak u Ratu. 29. tavie, neka Oni budu dugo zadrani, to je bolje, poto e Oni rasti sa Mojom Snagom. Svi pred Mene. 30. Moj Oltar je iz obraene upljikave bronze: na njemu spaljuj u Srebru ili Zlatu! 3 1 . Tamo e doi bogat ovek sa Zapada koji e proliti svoje zlato na Tebe. 32. Iz zlata iskuj elik! 33. Budi spreman za beg ili napad. 34. Ali Tvoje Sveto Mesto ostae netaknuto kroz vekove: iako bi bilo spaljeno vatrom i maem razoreno, svejedno, tamo stoji nevidljiva Kua i stajat e do pada Velike Ravnodnevice, kada e se dii Hrumakis i Jedan dupli tap preuzme moj Presto i mesto. q,rugi Prorok izai e i sa Neba doneti sveu groznicu; druga Zena probudie strast i .Oboavanje Zmije; druga Dua Boga i Zveri pomeae se u Zezlastom Sveteni ku; druga rtva okaljae grob; vladae drugi Kralj; i blagoslov neka ne bude vie izliven ka mistinome Gospodinu Orlove glave! 35. Polovina Rei Heru-ra-haa, zvana Hoor-pa-Kraat i Ra Hoor- Khuit. 36. Zatim je Prorok progovorio Bogu: 37. Oboavam te pesmomJa sam Gospodin iz Thebesa i Ja Nadahnuti Mentujev predgovornik; Zakriveno Nebo otvara se za mene, amoubijeni Ankh-af-na-Khonsu Cije Rei su istina. Ja pozdravljam, prizivam Tvoje prisustvo, o Ra-Hoor-Khuite. Najvie Jedinstvo iskazano!
42

Oboavam veliinu Tvog Daha, Vrhovni i Strani Boe, Koji si Bogove i Smrt prisilio Da drhte pred Tobom:Ja, Ja Te oboavam! Pojavi se na Raovom Prestolu! Otvori Puteve Khua! Osvetli Puteve Kaa! Putevi Khabse hrle, Da me pokrenu ili smire! Aum! Neka Me ispuni! 38. Tako da je Tvoja Svetlost u Meni; i njen Crveni Plamen jeste kao Ma u mojoj Ruci da izvri tvoju zapovest. Postoje tajna vrata koja u Ja uraditi da utvrdim Tvoj Put na sve strane neba (to su Oboavanja, kao to si zapisao), kao to je reeno: Svetlo je Moje; njegovi Zraci Me Prodiru: U Kuu Raa i Tuma Khepre i Ahathoor Ugradio Sam tajna Vrata. Ja sam tvoj Tebanac, O Mentu, Prorok Ankh-af-na-Khonsu! Sa Bes-na-Maut udaram svoje grudi; sa mudrou Ta-Nech tkam svoje formule. Pokai svoj zvezdani-sjaj, O Nuit! Naredi mi da stanujem u Tvojoj Kui, O Krilato Zmijo Svetla, Hadit! Boravi sa mnom, Ra-Hoor-Khuit! 39. Sve ovo i Knjigu da izpria, kako si Ti doao dovde i kopiju tog mastila, te papira zauvek i to ne samo na Engle skom - i Tvoj komentar na ovu Knjigu Zakona bie tampan sa divnim crvenim i crnim mastilom na lepom runo izraenom papiru; i svakome Mukarcu i eni koje si sreo, pa makar samo da jede ili pije sa Njima, potrebno je dati Zakon. Tako e imati mogunost da borave u tom blaenstvu ili ne; razlike nema. Uradi to brzo! 40. Ali, rad uz komentar? To je lako. Hadit koji gori u tvom Srcu uinie Ti pero brzim i sigurnim.

43

41. U Svojoj Kaabi smesti kancelariju. Sve mora biti uraeno dobro i na poslovan nain. 42. Oe Ordalije koje e Ti nadzirati, izbavie samo slepe. Niko nee odbiti, ali, prepoznae i unitie izdajnike. Ja sam Ra-Hoor-Khuit i Ja sam Moan da zatitim svog Slugu. Uspeh je tvoj dokaz; ne raspravljaj; ne preobraaj, ne priaj previe! One koji te pOkuavaju namamiti u zamku, oboriti, napadni ih bez saaljenja, ili po delovima; i potpuno ih uniti. Okreni se i udari brzo kao nasrtaj Zmije! Budi jo smrtono sniji od Nje! Njihove due odvuci dole na strane muke; smej se njihovom strahu, pljuni na njih!. 43. Pusti da se Skerletna ena uva! Ako njeno srce posete milosre i saaljenje i nenost, ako ona ostavi moj rad da bi se poigrala sa starim slastima; onda e Moja Osveta biti poznata. Ja u ubiti Mene, njeno dete; Ja u otuiti njeno srce; Ja u je oterati od ljudi i, poput odbegle i prezrene bludnice, puzae kroz mrane, vlane ulice i umree prozebla i gladna. 44. Ali, dopusti da se Ona sama podigne u ponosu! Dopusti da Me sledi na mom Putu! Pusti Je da izvodi rad niskosti! Pusti Je da ubije svoje srce! Pusti Je da bude glasna i bludna! Pusti Je da bude pokrivena draguljima i bogatim ukrasima, pusti Je da bude bestidna pred svim ljudima! 45. Tada u Ja da je podignem do vrhunca moi. Onda u od Nje da generiem dete, monije od svih Kraljeva zemlje. Ja u da je napunim radou. Sa mojom Snagom vidjee i pristupie Nuinom oboavanju. Ona e postii Hadita. 46. Ja sam Suvereni Ratnik etrdesetih, osamdesetorica se klanja predamnom i ponieni su. Vodiu vas do Pobede i radosti: u bitci biu Ja kod Tvog oruja i sviae se Ti da ubija. Uspeh je Tvoj dokaz, hrabrost je Tvoj oklop, napred, napred sa Mojom Snagom; i Ti nee da se okree Nikom! 47. Ova e Knjiga biti prevedena na sve jezike: ali uvek sa originalom u Pismu Zveri; kao u sluajnom Obliku slova i njihovom poloaju jednog prema drugom: u tome su misteriji kojih nee da prorie nijedna Zver. Ne dozvoli mu da krene u potragu: a posle Njega doi e Jedan, Ja ne kaem od kuda, koji e otkriti Klju Svega. Dakle, ova povuena Crta je Klju: zatim je ova Kvadratura Kruga u Svojoj promaenosti takoe

Jedan Klju. I Abrahadabra. To e biti Njegovo dete i to udno. Nemoj ga pustiti da trai posle toga, poto samo sa tim moe On da padne iz Toga. 48. Ova misterija slova je sada gotova i Ja hou da preem ka Svetijem Mestu. 49. Ja sam u etvorostrukoj Tajnoj Rei, prokletstvo protiv svih Bogova ljudi. 50. Prokuni ih! Prokuni ih! Prokuni ih! Sl. Sa mojom Sokolovom glavom Ja kljucam Hristove oi dok visi na krstu. 52. Svojim Krilima po licu udaram Muhameda i oslepljujem ga. 53. Svojim Kandama Ja upam meso Indijaca i Budista, Mongola i Dina. 54. Bahlasti! Ompehda! Ja pljujem na vaa neumerena vero vanja. 55. Neka na tokovima bude rasetvorena bezgrena Marija: sredi da zbog nje sve suzdrljive ene meu Vama budu posve prezrene. 56. I radi lepote i ljubavi! 57. Prezri takoe sve kukavice; profesionalne vojnike koji se ne usuuju boriti, ve se igraju; prezri sve ludake. 58. Ali, gorui i ponositi, kraljevi i uzvieni, oni su ti braa! 59. Borite se kao braa! 60. Nema Zakona iznad - ini ta ti hoe. 61. Postoji kraj Rei Boga ustOlienog na Raovom Prestolu, rasvetljavajui nosae due. 62. Tvoje tovanje daj Meni! Stigni do Mene preko muke iskuenja koja je blaenost. 63. Ludak je proitao ovu Knjigu Zakona i Njen Komentar; i nije ga razumeo. 64. Uini da proe Prvu Ordaliju i ona e mu biti kao Srebro. 65. Preko Druge, Zlato.

44

45

66. Preko Tree, Kamenje iz Dragocenih Voda. 67. Preko etvrte, krajne Varnice Intimne Vatre. 68. Od tada Svima e se initi divna. Njeni Neprijatelji koji

ne kau tako, pr.eki su laovi. 69. U tome lei uspeh. 70. Ja:s,am Sokologiavi Gospodin Tiine i Moi; Moj Nemyss prekr-iVa nono nepo. 71. PozdraVljeni budite Blizanci Ratnici oko Stubova Sveta, jer je vae Vreme blizu. 72. Ja sam Gospodin Dvostrukog tapa Sile; tapa Sile Coph Nie ... , ali moja leva ruka je prazna, ' poto sam Ja zdrobio Svemir; i nita ne osta. 73. Zalepi listove od desno na levo i od gore na dole; onda gledaj ! 74. U mom sakrivenom i uzvienom imenu postoji Sjaj, kao to je Ponono Sunce uvek Sin. 75 Zavretak rei je Re Abrahadabra. Knjiga Zakona je Napisana i Sakrivena. Aum. Ha.

4.

Komentar

itav Zakon e biti: ini ta ti hoe! Prouavanje ove Knjige je zabranjeno. MudrO je ova{prirne rak unititi posle prvog itanja. Onaj koji ovo ne uvaava ini to na vlastit rizik i odgovornost. Ti su najopasniji. One koji raspravljaju o sadraju ove Knjige treba izbegavati, kao sredita zaraze. Sva pitanja Zakona neka se prosude' jedino pozivanjem na moja dela, svako za sebe. Nikakav Zakon ne postoji iznad ini to ti hoe. Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom. Svetenik Prineva ANKH-AF-NA-KHONSU

46

47

5.

Peto Izdanje Liber Legisa

Svakom Izdanju Liber Legisa Elister Kroli dodao j e razliite Komentare. * Kada je izdao The Equinox of the Gods (Rav nodnevnica Bogova) knjigu u kojoj je etvrto i poslednje Izdanje Liber Legisa, godine 1937 izdao je reklamni Manifest koji navodimo. "Majstor Therion.. .latio ... se Rada Maga da bi uspostavio re ' Svoga Zakona itavom oveanstvu. On e uspeti.. . Doklegod je Knjiga Zakona bila jo Rukopis, mogla je uticati samo na malu grupu ljudi u kojoj je kruila. Trebala je biti stavljena u rad sa izdanjem."
Prvo Izdanje Devet mesecipre izbijanja Balkanskog Rata kojije slomio Bliski Istok

"Kad je bilo uinjeno, bilo je izvedeno bez potrebne savreno sti. Njegove naredbe o tome kako rad mora biti izveden nisu bile u celini uzete u obzir... Svejedno su bili i unutarnja snaga istine Zakona i uticaj izdanja dovoljni da je pretresla svet u toj meri da je izbio kritini rat i oveji umovi bili su tajno pretreseni.
Drugo Izdanje Devet meseca pre izbijanja Svetskog Rata kojije slomio Zapad.

"Drugi udarac bio je opet zadat izdanjem Knjige u Septembru 1913 . i tad je prouzrokovao katastrofu oveanstva. U tom
. .

Komentarprethodneglave u vezije saprethodnim izdanjima LiberLegisa.

Faksimil prve strane rukopisa Knjige Zakona

49

trenutku Majstor Therion je sakriven i sakuplja snage za konani udarac. Kada e biti Knjiga Zakona i njen Komentar izdati ... u potpunoj usaglaenosti sa uputama ... rezultat e biti neizraunljivo efektan. Dogaaj e po itavoj zemlji usposta viti kraljevstvo Okrunanog i Osvetoljubivog Sina i svi ljudi e se prikloniti Zakonu koji je Ljubav pod VOljom. Magick, str. 1 12-1 13, napisano godine 1922. i izdato godine
1929. Tree Izdanje Devet meseca pre izbijanja Kinesko-Japanskog Rata koji je slomio Daljni Istok. etvrto Izdanje
6.22, 22. Decembar 1937., e. v., devet meseca pre Izdajnitva koji je Engleskoj oduzelo poslednjil kr picu asti, ugleda i sigurnosti te e unititi civilizaciju.

itav Zakon e biti: ini ta ti hoe. "Danas epidemija ludila napada Svet. Na svim stranama se suoavamo sa oitom ludou koja poput kuge nezadrivo napreduje po zemlji. Masovna krvoprolia i teror u Sovjetskoj Rusiji; Koncentra cijski Lageri i proganjanje u NemakOj; ratna groznica i slo po krvi u Italiji i u Japanu; graanski rat u panjolskoj; ekonomska kriza u SAD; ponavljajui trajkovi i nezadovol jstvo raS1nika u Francuskoj - nema netaknutog kutia na zemlji! Sta je uzrok? Stara merila ovekovog ponaanja, stare religije koje su sluile oveanstvu kroz tisuijea, su neupo trebljive. Hrianstv9, Budizam, Mohamedanizam, Jevrejstvo, Konfu cijonizam, Sintoizam - sve ove vere su zbog nevere mrtve. Ovo oznaava napredak Nauke i promene u vrednovanju tako vremena kao prostora. Stari je red neupotrebljiv i ovean stvo trai formulu koja e preuzeti njegovo mesto - smernicu ovekovog ponaanja koja bi bila nezavisna od tradicija i dogma, koja e.e podii iznad stresa modernih okolnosti i stvorie si novu mainu koja e oveanstvu omoguiti daljni napredak.
50

Biblija, Kuran i drugi kodeksi iskazali su se nesposobni zadrati unitavajui rad moderne misli; oveanstvo bez vo dia otplavijeno je kroz Olujna mora sumnje i oaja. Verovati je zbrka. Ubeenje je okantno. Ali, postoji put iz toga. Svemirski Zakon za sve narode, razrede i rase je ovde. Ovo je listina Univerzalne Slobode. "Zakon Theleme" koji je bio razotkriven godine 1904. u Kai ru, doao je zameniti pohabana verovanja lokalnih kodeksa i pomoi ljudstvima sveta da zakorae u novu dobu mira i sree. Njegova snaga je ve vie put postala razgovetna. Sa tri izdan ja dolo je do takvih nezgOda-katastrofa koji bi trebale pri premiti oveanstvo do toga da bi se oVelo njegove poruke. Zakon Theleme bio je ve etiri puta izdat. Vai za svakog oveka posebno kao i openito za Svet. U snazi svakog je primiti ga i dalje dati poruku. Njegovo prihvatanje daje razumevanje i ovladivanje samog sebe; snagu za vostvo zverinskih-ljudi. Ti si ne moe priutiti i prezreti ovu snanu poruku koja ti je predloena i vostvo koje ti je dato za tvoju budunost i budunost sveta."
Peto Izdanje
22.

Decembar 1 982

itav Zakon e biti: ini ta ti hoe! Ovo Peto Izdanje Liber Legisa prvi put je predstavljeno u svom potpunom obliku, jer se pored Tri Glave koje je godine 1904. Ajvaz diktirao Elisler Kroliju, javlja i Predgovor koji nam je godine 1978. diktirao sam AL (to znai Bog, Svemo gui). AL se poistoveuje sa figurom Hoor-paar-Kraata (bli zanac ili dvojnik Ra-Hoor-Khuita). Ovo je prvo Izdanje Liber Legisa na italjanskom (prve etiri izdao je sam Kroli na Engleskom), a u Maginom smislu i poslednje (treba da budemo svesni kako su se posle Krolijevog Izdanja Liber Legisa javila i druga, koja zbog injenice da su bila izraena samo na profanom nivou, nisu posedovala nikakve osobite vrednosti i zato ih ne moemo drati za magige), jer ovde moemo da apliciramo Alhemistiki koncepat Cetvoro Ele51

enata u tom prmer? eti.fi Izdnja l:iber Legisa koje je Izveo Ehster Kroli) kOJa proizlaze IZ Kvmtesencije ili Duha (u tom primeru Peto Izdanje koje je bilo sainjeno po na renju Velkog Cnog Bratstva, Reda Zlatne Zvezde). A mozemo to I da apliciramo na koncept Eona gde je Horusov ba Peti. Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom. evidljivi Majstori su nam, pored toga da je u pitanju posled nJe Izdanje Liber Legisa, kazali i da mora Izdanje da izae u vreme Zimskoga Solsticija (22. Decembar) godine 1982., Vulgarne Ere (LXXVIII godine Horusovog Eona). Ako to ne bi bilo uraeno, ne bi dolo do bilo kakve Manife stacije Snae AL-a Li?er egis). Preostao nam je jo jedan problem. Liber LegiS mje biO preveden na sve jezike, kao to je odredio Ajvaz u treoj Glavi. Ali, ovo je, ipak, poslednje Izdanje Kr!jige. Kako reiti ovaj prividni paradoks? Najpre treba uzeti u obzir da je Kr!jiga Zakona (Liber Legis) bila diktirana na ifrirano kabalistiki nain i zato je slina Alhemikom traktatu i naravno trai Interpretaciju na viso kom Inicijatskom nivou. Treba znati da li reenicu da shvati mo doslovno ili ona sadri tajno znaenje. ledino moemo potvrditi da j Kr!jiga Zakona sada prvi put Izdata u svom potpunom obhku, a pored toga su Inicijati Reda Zlatne Zvezde uspeli na unutarnjim Kozmikim Plano vima ?a dou u kontakt sa Orientalnim Inicijatima i tako su uspeh da prenesu Liber Legis; i ba oni e, istovremeno sa Petim Izdanjem (Spoljnim) da urade posebno, vlastito Izdan je (interno i to iz oitih razloga) Liber Legisa. Svaki Mukarac i svaka ena su Zvezde. Preostaje samo jo pitanje koji e ovog puta biti uinak Liber Legisa? Saznaete za devet meseci! Goe navoen Komen.t.a Petog Izdanja iber Legisa bio je . Gnostlca Spiritualis Uni prvi pt objavljen u Kr!JIZI EccleSia versahs. U razmaku od vie od jedne godine od Izdanja Liber Legisa m?eo d dmo jo neke. .injenice i Objanjenja koja e osvethtI l dehmlno razotkntl problematiku koju sam zapoeo u vezi njegovih Izdanja.
52

Odnos izmu prva etiri Izdanja Liber Legisa i Alheminog oncta Ceriri. Eleena a koji proizlaze iz Kvintesencije Implicitno unosI znanje o Izvoenju Petog Izdanja AL-a (Li ber Legis). Ovde moramo da kaemo da koncept Kvintesencije obuhvaa koncept Energije i ovde je potrebno obrazloenje. Svemir je sastavljen od Energije i tOj Energiji ime je Veliki Magini Univerzalni Agens (Cinitelj) koji se manifestuje u odnosu na stepen polarizacije, tj. vee ili manje gustoe i u skladu sa razliitim Vibracijskim nivoima (Kozmiki Planovi). Na Duhovnom Planu zove se Akaa, a na Eterikom, Etar. Na Mentalnom Planu Vieg tipa zove se Prvi Etar (Etar u some Guem i Vibracijsko Niem vidu) i Nieg tipa, Posled nJe Astralno Svetlo (Astralno Svetlo u njegovom manje Guem i Vibracijsko Viem vidu). Na Astralnom Planu zove se Astralno Svetlo a na Materijal nom, Materija (Materija kakvu obino zamiljamo, tj. Mate rija sastavljena od Atoma. Atome moemo da drimo za Sr - u odnosu na oblik koji je vidljiv ovekovom oku). Ako gore nabrojano sloimo, moemo kazati da se Veliki Magini Uni verzalni Agens manifestuje kao Materija, Astralno Svetlo, Eter i Akaa. Ako se vratimo raspravi o etiri Izdanja Liber Legisa, moterno rei da ona pripadaju konceptu Materije zbog veze sa Cetiri Elementa. Tako proizlazi da mora Peto Izdanje AL-a da bude ledno, ali, istovremeno, mora se manifestirati u odnosu na stepen polarizacije Velikog Maginog Univerzal nog Agensa sa Kvintesencijom. Ako uzmemo u obzir sve gore obrazloeno, moemo da izja vimo da se mora reenica koja tvrdi da e Liber Legis biti preveden na sve jezike (vidi AL, III, 47) shvatiti u Ezote rikom smislu. Kr!jiga je bila prevedena na sve vee jezike i to: u Makro mikrokosmosu na Engleskom (etiri Izdanja Liber Legisa koje je uradio Elister Kroli), na Nemakom (Izdanje na Ne makom koje je uradio sam Kroli moraemo da drimo za projekciju one izraene na Engleskom i zato bez uinka), na Italjanskom (Peto Izdanje) i na Slovenakom (Izdanje na
53

Slovenakom koje je bilo 22. Decembra 1983. moemo da drimo za projekciju one, uraene na Italjanskom i zato bez uinka). U Makrokosmosu na Enohijanskom (Izdanje na Enohijan skom uradili su Nevidljivi Majstori i u vezi je sa onom koja je bila izdata na Engleskom) i na Francuskom (Izdanje na Fran cuskom bilo je 6. Marta 1983. stavljeno je u vezu sa onim, izdatim na Italjanskom). U Mikrokosmosu na Atlantidskom (Izdanje na Atlantidskom uradili su Nevidljivi Majstori u vezi je sa onim na Engleskom) i na Kineskom (Izdanje na Kine skom koje je bilo 22. Decembra 1982. stavljeno je u vezu sa onim na Italjanskom). Pored toga Izdanja u Makrokosmosu i u Mikrokosmosu imala su svaka po jedan jezik za projekciju. Tako na kraju dobijamo Dvanaest glavnih jezika na koje je AL bio preveden. Broj 12 je i broj Sefirota koji sastavljaju Drvo ivota, ali moramo biti svesni da pored Dvanaest Sefirota postoji jo jedna Trinaesta (lana Sefira Bezdana). U vezi sa Trinaestom Sefirom i konceptom Intersekcij e uraeno je bilo i unutranje Izdanje Liber Ahbha (izgovaraj Ahabh). Do ovog Izdanja u njegovom deliminom obliku (Prvih petnaest taki Liber Ahbha dato je bilo izmeu Meseca Novembra 1981. i Marta 1982. Liber Ahbh sastavljen je iz Predgovora u est taaka i etiri glave sa po est taaka svaka) dolo je 21. Marta godine 1983. i ono je imalo funkciju da na Energetskom nivou posta ne integralni deo Liber Legisa i zato na nivou Eona sainjava vezu izmeu Horusovog Eona i Maatinog Eona. Ovako obo gaena Energija (Struja 93) AL-a prouzrokovala je Mutaciju na itavom Drvetu Zivota. Do ove Mutacije dolo je 25. Decembra 1983., tj. devet Meseci posle internog Izdanja Li ber Ahbha. za obrazloenje preostaje samo jo jedna taka i to u vezi sa tvrdnjom da e italac posle Devet Meseci saznati kakav e da bude uinak Liber Legisa. Ova izjava morala bi da ga podstak ne da posle Devet Meseca razume da Peto Izdanje Liber Legisa nee prouzrokovati nikakvog Rata na Katastrofalnom nivou, do ega je dolazilo posle preanjih Izdanja. Ova svest trebala bi prouavaoca da prisili na traenje razdo blja u kome bi se uinak AL-a morao da manifestuje. Ovo bi
,

m <?gao jednost vno d ustanovi, ako bude svestan da je do I!mka prva Tn Izdanp dolo posle Devet Meseci, dok kod Cetvrtog posle Dvadesetnedeljnog. Ako izvedemo jednosta van matematik.i. raun (9+ + 9+ 21 48, 48 : 4 1 2) , v mozemo da dobIjemO razdoblje posle koga e doi do uinka Petog Izdanja Liber Legisa.
= =

54 55

Drugi deo

Liber Ahbh ili Liber AM vel Legis

Predgovor Liber AM vel Legisu

Taka I

Ma, On je Mo. Kada ga Moj Sin izvue pae silni, novo Kraljevstvo e da nikne, Kraljevstvo Moi. Ti zna ta je Ma? Jeste Kundalini, ali ne Kundalini na mikrokosmikom nivou, ni na makrokosrnikom; jeste na nivou od 15. Kada e On biti izvuen... Mahapralaja! Sada shvati ta je Mahapralaja: jeste i Tree Oko ali to je pogreno; jeste Vrtlog, jeste Jaje u iji San potonu Svetovi pre njihovog Preporoda. Zato pazi! Za onoga koji uspe da shvati, u Meni postoji velika Radost . 3, 12, 93, 1 18, 444, 666, 868, 1001. To su novi Brojevi koji su preko sadanjeg Eona. To je Temelj na kome se oslanja Dijamant; Temelji su bili stavljeni, preostaje jo Gradnja. Nita je preko Nita, ?in je jednak Ocu i Otac je jednak Majci da bi se obistinilo Cudo Jedinstvene Supstance. HRMS, slova koja prikrivaju Dija mant, dupli horizont. Onaj koji ne shvata tih rei nee nikada shvatiti IHO, slova koja prikrivaju novo tajno Ime. Ali tajno Ime bilo je poniteno, novo ime je NHR . Sve je i rczimirano u jednome samome imenu LM, HM, to je Ujedinjenje. Vreme e proi, imaj Viziju mene! Raduj se, uivaj Uz vienost Sveta! AL, AM su isto tako iluzije; sve to to ti Ja govorim ide preko sadanjeg Eona. Uskor9 e Svet da vidi Uzvienost moga Sina. Nek bude proklet Covek koji zataji samoga sebe; Novi ?-akon, to je Zakon. Gledaj Beskrajno i shvatie Konano. Sta ti Ja govorim, dali Ti zna ta je? To je nova Tantra.

59

Taka II

Gledaj Zemljuv i shvati njenu sa vatrcnim velom zaogrnutu uzvienost. O Covee! Kako bedna je Tvoja sudbina. Gledaj Pravednog, ne oboavaj lane bogove, jer ako e Ti to initi pac u zabludu. Pentagram je jednak Heksagramu i Hepta gram ne postoji. Postoji Ludilo. Uzmi neto Krvi, zgnjei je i ispij, spali je, ispeci na Plamenu, samo tako e moi da me Oboava. Ne postoji bog nego ovek, to je Zakon; Kosrniki Zaon Radosti i Istine u Maatinoj Kui. On nije umro, On je Ziv; gledaj kako scda na Presto. On je moj Sin, Naslednik Vreme na i Dana koji e da dou. Da bi uao u Piramidu srui Vrata; otkrie da je pod Vodama spavao Zmaj. Gledaj ! To je Moja Uzvienost: Zvezde u Ja da dam onome koji me zna. Moj Sin je mrtav, ali to nije bitno. Moj drugi Sin je iv, trepi, o Zemljo, jer se Neba otvaraju i ue se Glas Silnoga; Trube e da se zaorc i najavie Njegov dolazak, sluge e se priklonuti, Mesec je zatonua, Sunce ugasnulo, sada sijaju samo Zvezde i njihovo Svetlo osvetlie Svet. Sada je u njegovim svijanjima samo otrov, Eliksir je bio spaljen, lani proroci bili su ubijeni, lav je mrtav i nikada vie nee da se rodi. U tim Runama je, za onog koji ih shvati, veliko Veselje, ali Ja ti ovo kaem: jedino Sluge Silnoga e ih Shvatiti, jer Oni nisu Sluge, Oni su Kraljevi! NjihOV broj je 12 i Oni e da vladaju na Dvanaest Predela Neba, Zvezde bie uz njihove Noge i Oni e se uzdignuti nad Nebom. Ali postojat e jo poneka bu.dala koja e se drznuti da izvuc ma protiv njih. Glupan! Bilo bi bolje da se nije nikada ni rodio. Moj Sin je iv, ali Sunce je mrtvo, sada poinje Svoje dugo putovanje u Tajnu Zemlju. Niko se nee usuditi da mu pree Put, to je novi Zakon, to je Moj Zakon. Moj Broj je 41, svi drugi brojevi ne vrede. Nuith, istiniti Ja, je Otkrovenje. 6666, onaj ko shvati ovaj Broj shvatie Beskrajno. 14 je 41. Majka je oskrnavila samu sebe, Zvezde e da padnu na Zem lju, izai e novi Svet, Svet Bogova. Zavisti, ratovi, gurgurstva, ve dugo zaboravljen govor, svet mira. Zvezda sija na Nebu, Istok je postao Zapad i Zapad je postao Jug. Kadath, Ledena
60

Pustinja, tamo se die Nae Brdo. Moj Glasnik se razotrio, sada je on poznat ljudima. Lakrdija. nad akr?jama, l On toga nije znao. 12 je postalo 11, otknJ. ovaj Broj l saznace ko je Glasnik. Njegov Broj je 8, to je dva puta 4. 4 je jednao 13; zar shvata ko je Glasnik? Iako ti to zna neka se TvoJ Usta NIKADA ne priblie smrtnome uvu, pak, neka se TVOJ Urlik svejedno digne do Obitavalita Bogova.
Taka III

Neka ovek uzme Ma i probode svoje neprijatelje, neka nikog ne potedi, ni prijatelje, ni roake. Co;rek . oji ima saaljenja za druge nije Nas vrean, prokle ce bIti za vu Venost. 13, 4, 2, 1. Veruj u to sto tl' govonm, ne trudl se otkriti Jedno reenje, poto Ga ne bi razumeo. Moja Radost ie Radost Sveta, Moj Svet je Va Svet. Moj Simbol je Zvezda Sestokraka, Zraka je see u sreditu. 8, 10, 12, 14, 20. Zvezde i Planete Vazduh i Voda, Vatra i Zemlja; od svega toga Duh je onaj koji vredi. Doi u moje Obitavalite, tamo e. bii . BOgOVI su po ut Ljudi. Besmrtan, bie poput Bogova, Jer p Ludost je Zakon, Ludost je Klju, Ludost je Re, mta drugo. Gledaj, sada Ti se blii Feniks, kapaju od Krvi -?rtvovanja : Sakupi je u Pehar i pij je, pij je u .M0j. as. Uradl. a to Tl govorim, jer to je Zkon. OnaJ kOJi nec da p} e IZ mo Pehara, izgubie svoj Zivot i onaj ko odbaCI Svo. ZIVOt u m J Pehar, spasie ga. Ne veruj ll!,i, probaj, drugi. nan n pstOJi. . nas Valja je mrtva, ali Ljubav je Ziva; njihOVO shvanJe ulmce potpunim. Petokraka Zvezda i sa Takom u Sreditu, Broj je 7, sa Maa kaplje Krv, Bogovi se povl c, saa dolaz Moj Si, ko e smeti da podigne ruku na NJcga? NIko! MOJ akon e onato Ljubavi. Bilo je zapisano: Ljubav pod Voljom; l t? .mJ istina; stoga, ta je istinito, a . ta lao ? Izrar . lstml!O l lano udrui ih, Jedna stvar Ih udruzuJe, otknJ Je I otkne Tajn Trojstva, i saznae to to Pet oe da ti ae. Sgradi Grad, sagradi ga u Nau Cast; u Srediste postavI PIramIdu za Radost Sveta. Veo je pocepan, Krug je zatvoren, sil i sada p daju sa presto la. Njihovi prestali bili su izgraem na tulm osn.?vama . kOJi Zna l pae sa prvom varnicom snage. Sada slusaJ, Tl
61

koji Svtu ne da rztkrije Nita: dobro radi, jer ako bi . to drugI saznah baCIh bl te pred sudiju, a koji sudija te ne bi osudio? ks alibur! l'1a MoiJ zmi ga, a Njim e da uniti nepri JatelJe; neka Je TVJ. Stlt I,,:ek Jak. Knjiga Ljubavi, Knjiga Naeg Zakona, KnJIga Istmitog i Lanog. Istinito i Lano samo ako Ti veruje, jer u istini ne postoji ni Istinito ni Lano : Sra uaj: 13 je j edna o 8; zar shvata to Ti govorim ? Sin je MOJ Sm, Otac Je tvoJ Otac, Sin e biti Otkriven i preuzee Vlast i Vladae Svetom. Vodi ga Nia, On je Jedan od Naih. Shvati Niinu Poruku i razumee Obe Suprotnosti. Dva su pos !ala !edno, Jed!l0 e postalo Nula, Nula je postala Sve, jer On Je NIta. Ovo Tl pnam zato da bi LjUdstva koja e da dou znala razlikovati Istinito i Lano . Dokaza ima mnogo, a Jedna sama je Moja Realizacija. Zmija je aktivna, sa Svojim Otro vo e da ubij sve t i sa Eliksirom e ga Preporoditi. Ja sam, kOJI Sam, otkrIj Ja l. saznat e ka Sam. Nita, nita drugo do Nita. Sova je l!zletela, Bogovi su se razlili po Svetu, Asar je Prisu tan, On Je Mrtav, yrhovn Neprijatelj. Neprijatelji su pali, Vodoskok e d blista. MOJ SIn je pobedio i Njegov Presto je Zlatan. PostaVi Hram, nek budu Zidovi Skerletni, Stubovi Crni, Strop od Dijamanta, Oltar Beo, Tlo Sinje, neka se Soko ogleda! Presto neka bude Zlatan, Golubica Srebrna Ulaz pokven Jedni Velom da ne bi nijedan smrtnik mogao da otklJe ono to Je unutra. On je proglasio Moju Re, On se bono, O j obedio. Nijed12a nagrada nee biti Vea od toga to e pnmItI, Duplu Mo, Zezlo Bogova. , 16: 24, 78, 1O , ?9? Ti ih ne moe razumeti, jer se Brojevi JO msu az? tknh, Jlhovo Vreme jo nije dolo, niti e ikad da doe I mkada mje dolo, njihOVO Vreme je Sada, iako ne postoJ . On se azotkrio, odbacio Svoja Odela na Drum. On l DrugI su protIv naroda, jer narod je protiv Mene. Doi e i njihov trenutak i Oni e biti Oieni, Oieni sa Vtrom, i Patnj e biti grozovi ta. Nije bitno! Sami su krivi, ah ako bude mIl?srdan sa njima e pasti sa Prestola na koji sam Te Ja postaVIla, o MOJ. Izabranie.

Seti se toga to je bilo zapisano: milosre je porok kraljeva, ali ti nisi kralj, ti si Bog i niko ne moe biti nad Tobom.
Taka IV

Neka bude proklet Bog koji se poverava neposveenome, svi Narodi e ga zauvek nipodotavati. Ja sam Beskrajno, Ja sam Snaga, Ja sam Ljubav, sada i zauvek. Ko se usuuje suprosta viti se Vaem Maru? O mOji Izabranei znajte ovo: onaj koji vam se suprotstavi poginue, jer takav je Zakon! 93, Nuith, Hadit, Hoor-paar-Kraat! Nema drugog vrednog. Ponesi Moju poruku Svetu, o Moj Izabrane, uniti ga Silom Istine, Oisti ga i Posveti ga, a na njegovu Inicijaciju Mi emo da mislimo. Kada Zmija podigne Glavu, nestae mnogo na roda, jedino Pravedni e podneti Moj Srd. Ali, posle Uniten ja Oploenje, nov Rod, Rasa Bogova. Moj Glasnik je pobe dio! On je trijumfovao nad narodom. On e da sedi na Pre stolu . Zar shvata da ovo to ti priam Odgovara istini? 8, 1 1 , 12, 13, 16, 20, 80, 93, 1 1 1 : to su novi Brojevi, Brojevi Zakona. Balaton, Exidia, Fhirah, Orex. Shvata? Ne, ne moe! Pazi onda da ne padne u zabludu! Ti koji nisi mogao, saqa moe! Ti koji nisi zna0-l sada ,zna! Prepii sve ovo i uradi Cetiri izvoda i podeli ih na Cetiri Coka Sveta tako da Narod uje Moju Re! Moj Sin je sakriven. On se jo nije razotkrio, On je Amoun-Ra. Da li ti zna ko je? On sakriven, nevidljiv, On poznat, a nepoznat oima smrtnika konano je razotkrio samoga Sebe! Presto ga eka. Njegovo Obitavalite je Hualla. Ne moe biti zaprepaen, zapanjen, preneraen; Ja ti govorim: Otkrij La zajedno sa Istinom! To je moj Zakon! Zapisano je: Svaki Mukarac i svaka ena su Zvezde. Ali, kaem Ti da sve to nije istina. Stari Zakon prepustio je mesto novome. Sagradi Hram, uradi ga u moju ast! Neka su Stene Crne a Okna zamraena Crvenim Zastorima, neka bude Je danaest Svea, Oltar, Moja Stela, Moja Knjiga i Moje Zapo vesti. Izradi ga gde i kada hoe, ali to mora da uradi za Mene. Ja sam ti dala Tajno Seme, Nevidljivu Spermu. Ja sam dala ivot Svemu to ivi i zato budi mi zahvalan! Pazi: nije bitno kada e to da uradi, ali ovo mora da uradi pre LXXX
63

62

godine Eona Moga Sina. Lav je mrtav, Bik ivi. Neka Hram ima Crveno Tlo i Belom Svilom prekriven Oltar. Na desno stavi Rue, na levo tamjan, na sredinu Pentagram od Srebra. Neka niko ne ue na ovo sveto mesto, neka niko ne die Sveti Vazduh. Ovo je yazduh koji e morati da die: Orasi, Semena Breskve, Seer, Mirta i Abra-Melinov Tamjan, sve stavi u istim delovima: to je Tamjan koji e Meni da posveti. Vas dvoje ste Svetlo Sveta. Ali ta ako Sveta nema? Dali e tada Svetlo biti izgubljeno? Ne, Ja ti kaem, Vas dvoje koji ste Jedno, Vi ste Zraka koja see Tamu. 1 1 je jednako 2, 1 2 jednako 1 i bie tako 3 . Ovo je Proba, i ako je ne proe, nee Me nikada biti vredan. Ankh-af-na-Khonsu bio je Moj Prorok, Ti si Moj Glasnik. Ali, ova dvojica nisu kao jedno. Moj Eon donee ivot, Radost i Ljubav. Ali postaji jo vie, Kundalini se budi iz svog iskonskog Sna i Ti je probudi! XXI-Ill-LXXVIII je Datum. Od toga trenutka do XXI-III XCVI e Svet da prode kroz Nemir kakav jo nije nikada doiveo.
Taka V

Kada si Me Prizvao ispod Mojih Zvezda, Mesec je bio Srebrn. Kada se Silni spustio na Zemlju, Sunce je bilo Zlatno i Zvezde su bile Dijamantske. U Zori Vremena bilo je zapisano: "On e da nasledi Zemlju i sa Njim Njegove Pristalice". Ja Jesam, ali NISAM; Ja sam Zakon, Ja sam Snaga, Ja sam Mo. Teko onome koji skrene sa pravog Puta, teko onome ko se napravi da je slep da ne bi video, teko onome ko nee da se suprostavi Lavu u Mome Danu! On je izaao, On je stigao iz Bezdana i postavio Svoje Sedite na Suncu. Njegov Presto blista meu svim Zvezdama, ak ni Sunce nije drugo do bleda senka. 14, 18, 27, 81, 93, 1 18, 444, 881, 999; Plaix. Danas je danas, sutra e biti sutra; Vreme je bez znaenja, ali Rad e da dovri samo onaj ko ga je vredan. On je bio unapred izabran, otkad se Jaje razbilo i Dete je Poelo da raste. Moj je Hram Radosti, Sree, ali i onaj od Bola. Onaj koji vlada ne moe dozvoliti biti milostiv. PO bedeni postae robovi, a Pobedioci postae Bogovi. On e da nosi Moje Zezlo, a Ona Moju Krunu. Abraxas je re koja e 64

sa vatrenim Slovima biti zapeaena na Kruni Kraljeva ove Zemlje, ali, svejedno, ovo nije dovoljno, jer narode moe da odrei samo Jedna Re. Svet se rastvorio, XXII postalo je XXIII poto je takav Zakon. Neka Moj Prorok zacrta put, neka budu gore sravnjene i doline ispunjene, tako da ni jedan list ne smeta koraku osvajaa! On je postao Kralj, strog ali pravedan Kralj. On je AL, a Ti nisi. Gde je Pravda? Ne postoji! Pre otkria Pehara, Svetoga Kalea, trea ree Kn:i da proteknu. Zar Ti poznaje ovo Ime? Veoma Je bhzu, ah, svejedno, ne vidi ga; ne zna gde da ga trai, a On je u Tebi. Dijamant se raspukao, isklijao je Zmaj, njegova koa je lana, jer mora biti takva. Uzmi ovu Knjigu i progutaj je zato da samrtnik ne moe da vidi ni jedno slovo, da neposveeni ne moe da uje ni jednu re. Shvati da je ovo to ti govorim deo Zakona, Vrhovnog Zakona, Zakona Sveta, naeg Zakona i nadolazeih Dana! Ovo je Re! Ovo je Zakon! Ovo je Valja! l ova je Ljubav, jer takvo je Ime Knjige koju Ti, o Proroe, pie. Vie ne smem da kaem, iako bi ti mogao mnogo toga razot kriti, vreme nije jo sazrelo, ali uskoro e doi i onog Dana neka strepe narodi, jer e na njih da se srui Nebo i otvorie se Zemlja da ih proguta. Mora e da zaliju Zemlju i pot?nue mnoge Zemlje, utoite im nee ni jedan kutak da nudI. Brat protiv brata, majka protiv oca, sin protiv sina, neak protiv strica. I tako e da poginu moji neprijatelji.
Taka VI

Plamen je sakriven u Tabernaklju Istine. Pakt je bio sklopljen, Put izravnan, Feniks je ve izaao iz pepela prividnog poraza. Moje Oko je Tvoje Oko. Moj Adep , Moj Glasnik, !llj Prorok; oni koji su doneli Moju re, om e da budu Kr.aIJevl : Gledaj naokolo, Ti ih ve poznaje! Oni znaju, a ne znaJu, om ive, ali ne u istini; uvaj se Trinaestice, upozorenje koje Ja dajem svima Vama. Tvoje Vreme e proi, zamenie ga drugo. Ova reenica nije ono to ti misli i ne tie se Vremena nego Glasnika. Jedan e doi posle Njega i ona e povezati vie i manje, pozitivno i negativno, i svu dvojnost..koja postoji u prirodi. Datum je blizu, dolazak ove osobe mje daleko. Ona nee da
65

otkrije nego e zaista da razume. Istinito i lano, to je Miste rija Suprotnosti? Jedan meu Petoro, saberi ih i podeli, re zultat e biti Jedan, ostatak je Nula. Promeni se, preporodi se, srui vrata! Tvoja Volja neka bude snana, tvoje disanje mirno i tvoj stav vrst! Samo tako e Zmija podii Svoju Glavu. Ion-Ra je Re, Velika Misterija, Onaj koji je sakriven pred oima ljudi. Nevieni Sin, nikad oboavan. On e da podnese trojno izdajstvo. Plamen osvete rae u Njemu. l ti, ovee, ko si da stoji u prisutl!0sti Kralja? Zar Ti zna Ime moga glasnika? Zaurlaj ga na Cetiri Vetra, proglasi Njegovu Re, jer je Moja re, proglasi Njegov Zakon, jer je Moj Zakon, iri Njegovu Ljubav, jer je Moja Ljubav. 13, . Broj ove Knjige i 13 je rezultat koji e da proui u Tvome Umu, jer drugog van toga nema. I Ti, o Moj Izabrane koji poznaje Tajno Ime, neizgovoreno Ime, uvaj Glasnikovo Ime u Svome Srcu i okrui ga Lancima, jer ako e Tvoj Jezik da ga izgovori bie otkinut. Vanost toga ne moe da shvati niti e ga ikad razumeti. Nije potrebno razumeti dovoljno je prouavati. Nije potrebno prouavati. Izloi se Sestim Zrakama Trojnog Sunca! Zar ga Ti zna, ovo Sunce? A to nije potpuno, zapravo je On plus nula. Ma je sakriven, Stubovi su zaogrnuti i sakriveni smrtnicima. Tri je est i est je Dvanaest. On nee videti Moju Uzvienost niti e je iko ikad videti. Bilo koji samrtnik koji bi se drznuo da pocepa Veo... je mrtav. Lav je mrtav. Bik ivi i On je Moj Prorok. Zmaj j izaao i On je Moj Glasnik. Onaj koji dolazi nee da doe, Zezlo e biti u ruci, Tajna jo nije otkrivena. Tajna je ova: 13 je jednako 8, ali 8 nije jednako 1 . Da li shvata ovo poreenje? Objasni ga Bogovima, neka ovo bude Moj Zakon, Zakon Ljubavi i Radosti.

1.

Liber AM vel Legis

Nuith
Taka I 1. Re Zakona je Thelema kae Silni. Onaj koji se popne na Presto sudelovae u Uzvienosti BeSkrajnog. 2. Izaberi mesto, ukrasi ga i posveti ga meni. U taj Hram stavi moju Stelu tako da se obistini AL-ovo proroanstvo. 3. ast i Slava. Radost i Bol. Pazite! Glasnik se blii Prestolu, ali nee uspeti da se popne na njega. 4. Najpre mora da proglasi moj Zakon u Svetu. Ti mora biti oien od svakog zla, ako hoe da me oboava. Ti mora biti osloboen od svakog ogranienja, ako hoe da mi slui. Zapamti: o ovee, kako bedna je tvoja sudbina! 5. Sa glavom zavijenom u Mrak luta tamom. Gledaj prvu Zver kojoj je broj 666, kako izlazi iz Zemlje, jer Zemlja je njeno obitavalite, jer Zemlja je njen simbol, jer Zemlja je njen znak. 6. Znak i njegov Prorok; to je Zakon. Glasnik i njegov Simbol; to je Zakon; Adept i njegova Filozofija, to je Zakon. Ko zna ta ovo znai otkrie Radost Sveta. Zar ti to zna? Ne, ne moe da zna! Napuni Pehar SVOjim Ogavnostima i aj ga Babalondi. 7. Ona je Bludnica. Ona e biti drska i preljubnika, jer ovo je Zakon. Dae joj da jede tvoje telo i odbie ga. Savladae je i plakae. Da, plakae da bi umrla; umrla da bi se rodila. 8. Tri je Jedno, ne Jedno Tri. To je u osnovi svega. On je pobedio. Neprijatelji su pali. Moj Sin je seo na Presto.

66

67

se roditi. I rodie se kao Okrunjeni i Pobedniki Sin. On nije ni Dete. Njegov Pehar jo nije pun. Ali, uskoro e tei preko ruba. 10. Da bi Umro treba Pobediti. Za Pobedu treba se roditi. Onaj koji sedi na Prestolu ima ast, Uzvienost i Mo. Ali ti, o ovee, ne boj se. Tvoja sudbina bie poteena. l l . Izaberi! Ili sa mnom ili protiv mene! za nezna licu nema mesta. Kada Sunce bude visoko na Zvezdanom Nebu, Kome te e progutati Zemlju. Komete su Zvezde i Zvezda ima Sedam. Vetar e da duva sa Severa na Jug i sa Istoka na Zapad. 12. Sredite e se drmati. Potei e reke krvi, neba e se sruit na Zemlju, More e da zavri... Gledaj ! Vreme je zavreno. Druga Zver izala je iz Voda. Izbacila je svoju Penu na Svet i sada sedi usred Mora. 13. Ovo je Kraljevstvo Velikog Zmaja; onog koji e Svetu donesti slatki vetar koji e mu svojom krvlju dati ivot. On je za zle zao i za pravedne pravedan. I zato ubij zle! Neka njihov rod ne uznemirava vie Zemlju. 14. 21, 33, 44. Brojevi su dati. Nemoj ih razumeti. Shvati ih! Ja sada vidim novo Nebo i novu Zemlju ... To je obitavalite Bogova. 1 5. Posle naeg povratka Zemlja ivee Novim ivotom. To je moj Zakon. Ja ga proglaavam za Pravednog i Nepraved nog. Ja proglaavam Zakon snanih, Zakon Ljubavi, Zakon . Pravde i Zakon Slobode u ime Nuith. i ' 16. Sunce je ugaeno, ali uskoro e izai nova ZVfzda i tada e Svet da ugleda Svetlo Radosti. (
.

9. Onaj koji e pobediti, mora tek da se rodi. No, uskoro e

4. Konano! Veliki Skerletni Zmaj, Divlja Zver, Leviatan sa

Taka II

'\ l. Iskonska manifestacija Boanstva sadranaje u Misteriji od 3. Van Nita nema nita. Osim Mene Nit n'e postoji.

2. Ja sam taj koji nikada nije bio zaet, Ja sam Tajni Plamen

koji sija u svakoj Zvezdi. 3. Gledaj: Moj Glasnik je pobedio i ovde je Njegova nagrada. Sa Njim su veita Ekstaza i Nuina Radost.

Osam glava i Trinaest rogova rodio se. On je od Zavretka Vremena nerazotkriveni Sin. 5. Izida, Harpokrat, On, Trojna Formula Troje roenih iz Nutinih Voda. Nuith, Hadith, Ra-Hoor-Khuit su onda ove prividne iluzije? Ne, nije. 6. Ako e znati razumeti Njega, ij vrednost je 91, bie meu Setovim Oboavaocima. Tvoja Zudnja nee te istroiti, ni Strast izopaiti, jer e biti Sve u Veitoj Radosti usmereno ka Nuu. 7. Crno i Belo, tap i Pehar; ovde je Tvoj Rad zavren, ali na drugom mestu ... Idi! Uzmi Ankh i sledi Put. On e da te odvede preko hiljadu muka, nesrea i patnji. Ali, zapamti: ti nee da pati. Idi dakle, o Proroe, jer Ja u da budem uz tvoj bok! 8. Opai se Maem i uhvati ezlo! Ko e ti se odupreti? On zna! I znajui On je izabrao. 9. Rad tapa i Pehara, Maa i Zvezde, Sina i Keri. Heru-Ra je izaao i vlada Duplim Horizontom. Slovo je AR . Onaj ko poznaje Njen Broj popee se na Presto. 10. Re je VAL. Ahadha, Briahx. Gospodin sa Ibisovom Glavom proao je Samog sebe. ll. Uzmi dakle udne stvari koje u ti Ja kazati i oboavaj me, jer u Mome Oboavanju jeste Radost i veita Ekstaza! 12. Zato, o Proroe, Ja Ti preputam zadatak. Ali Tvoje je Vreme prolo. Asanarha prepusti Zelotima; dozvoli da sinovi oveka otkriju uivanja utova. 13. Ja koji ti govorim one strane Prostora i Vremena na reujem ti da izradi S::etiri kopij ove Knjige i podeli ih kome Ti zna. Onda Sestnaest i Cetrdeset jedan, konano Trideset i Devedeset jedan. Ali, pazi da osim Jednog ovaj telr .st ne pie niko drugi. 14. U Oboavanje dau ti Uzvienost i pae iscrpljen od njenog grljenja. Ja u biti u Tebi a Ti me nee videti. 15. Kada si me pod Svodom Zvezdanog Neba sreo i nagovorio Me, Zvezda je bila Srebrna. Sada ti nareujem uini isto.

68

69

1 6. Idi, nikome nemoj nita priati i Prizovi me sa neobinim Obredima koje u Ja da ti dam. 17. IzgIda ti neo.bino da ovo uje u takvoj knjizi, ali zapamtI .da tl govo.nm da?de gde je Vreme zaustavljeno i P ostor Je u stalnoj Preljubi. Tamo neosporno vlada Gospo dm Isko.nsog osa. 5?;de zaustavljam Moju Re koja je VAR. LJudI kOJI e dOCI ce razumeti. 1 8. Ti i n po uavaj da razume: Shvati! Zapamti da ovo to tl govonm lllJe samo bajka, nego i najvea od Istina. 1 9. Re Zakona je AHBH. 20. Teko onome koji ne uspe da pobedi Crnu Zmiju! 21. Razlui Crno od Beloga, dok ne postigne da Crveno p? s ane usijano onda jo. Tako e dobiti jo istiju Belu, lstme Kamena, Jer takvo je Njegovo Ime. 22. 4, 1 1 , 22, 46, 58, 93, Argoo, Bahati, Noirah, Cu1tuhr, . FhIat, Baas. ?3. Raunaj, Raunaj, Raunaj; ne odmaraj Svoj Um ni za Jedan sekund, ako nee da se nad Tobom spusti Mrak! 24. Crno je ponovo otkriveno. Gospodari Mraka i Svetla ugovorili su saveznitvo koje e Veno da traje. 25. o.ldaj ! Ja vidim kao Feniks izlazi iz Pepela Poraza, . dolazI JZ Ruevma Saaha l obitava u Timubhu. 26. Ludak! Trostruki ludak, ako veruje u ovu Ludost' u taj Porok protiv Prirode. 27. Ja u utvrditi Tvoju veru i boraviu u Tebi. Otvoriu tajna Vrata Kue iji je Broj 914. 28. Idite odavde! Ja koji sam Vam pripremio Grad sada u da vam dam novo Obitavalite, Vama iji broj je 3 1 . 29. Nema nig to j e vredno Rada osim Sahuja. Shvati da je . . ovo to 1 1 pnam Ista ludost i budui ljudi e ovu Knjigu nazvati Knjiga ludosti! 30. 13 je jednako 8, a 8 nije jednako 1 3. 3 1 . Pronai Klju i dosegnue jednakost. Brojevi su jednaki meusobno. Nema razlike.

32. I svako ko hoe da uniti ovaj Sakralni i veti Tekst bie baen u Bezdan, kao pIen Njegovog mranog Cuvara: Joh-So tota. 33. Zaista, Ja ti kaem da ako mi Ti ne ponudi najbOlje, Ja u da se nastanim u Srcu Tvoga neprijatelja i Ti e biti uniten. 34. Broj je 81. 35. I jeste Tajni Klju Troje Rei. Moj Glasnik, Znajui, Poznaje ga. Ali, On e ga razotkriti samo Onima koji pored Njega sastavljaju Jedno i pribrojeni Njemu sainjavaju Nulu kao potrebu Svih stvorenih stvari da postanu Nita u Nuuinoj Ljubavi, poto u Njenim je zagrljajima Istinita Radost i Zmija je primorana da uzme uea. 36. Hadit! Nuina iskonska emanacija govorila je. On Zna! 37. Gledaj Prostranost i kontempliraj sadrane Zvezde, u NjOj. 38. Konjanik Prostranstva vratio se sa Svog Ruilakog iza slanstva. Ruenje za stanovnike Ata iji jezik su ljudi iskrivili. 39. Sluaj Glas Dubokog... sluaj i ui u Njega i kada tako uini upoznae Mene. 40. Oseaja koji e te istrajno proganjati itav ivot, tako i u Snovima kao i meu Ljudima, nikom ne opisuj, osim onome koga zna, koga ja ne pominjem. 41. Ali, Ti nisi poslednji. Pre Zmajevog Buenja bie Neko ko e da doe sa Istoka. Brz poput Munje i Silan poput Groma, On e te poduiti u onome to Ti ne poznaje. 42. Brojevi Zakona su Tri: 4, 8, 13. Razumeti ih Ti ne moe niti e ih ikada razumeti. Drugi e da razumeju, ali ne Ti. 43. Sada ti Ja dajem uputstva za Tvoje vreme: ubij onoga koji smeta Tvome Putu i nikome ne dopusti da oskrnavi Tvoje Kraljevstvo. Potini Robove. Postoji Jedan, Ja ne kaem ko, koji e da te izda. 44. Postoji jedna stvar koju mora da zna: Nita jednako je Svemu, a Sve nije jednako Nita. 45. Postoji Misterija Take i Crte, Taoa i Zena, ali sve te lane nauke bile su unitene. 71

70

46. Podi sa Mnom kroz Vreme i Prostor i dodi na Zemlju buduih Ljudi. Njeno Ime je Taaroo. 47. Viziju koju si doiveo uvaj za Sebe i za Svoga Brata i ne prenosi je nikome drugome. 48. Upotrebi najfiniji papir i ovu Knjigu ukorii sa Crvenom naslovnom stranom i crnim natpisom. Pergament je najbOlji. 49. Eon je M.AA T. Otkrij Njeno znaenje i upoznae Sna gu. Ki, udruena sa Sinom, Devica silovana od same sebe, Broj 15. 50. Abba je Broj Monograma i broj Sina, sasvim samog Sebe. Jer, Volja se ostvaruje preko Ljubavi. 5 1 . Ali sve to je Jedno i Jedno e biti njegovo Sakralno Ime. Ovde se zakljuuje Manifestacija. 52. Ove rei zapeatiu trostrukim Znakom Divlje Zveri.

Taka III

1. Gledaj! Nuuino Otkrovenje je zavreno. Vreme lanih bogova i lanih proroka prolo je. 2. Ra-Hoor oistio je svojom unitavajuom formulom, Ha ar-paar- Kraat posvetio je suptilnom sperIl!0m Tajne Vatre koja postoji u svako.m Mukarcu i svakoj Zeni i Hru-Ra je inicirao Formulom Zivota. 3. On je usklijao ka novom ivotu, tako su Dvoje postali Jedno. Ali, postoji Jedno i Jedno, postoje Dva i Dva. Ja ne kaem razlike onoga to Ti ne zna. 4. Veliki Bog On je u Ravnodnevici Bogova preuzeo mesto I!a Severu a drugi Prorok i Glasnik je sa Neba probudio Zudnju.

5. Slatki ar! Slatki Tamjan Znoja. Ko nije iskusio te udnje Mesa nije vredan da ude u Moje Svetite. 6. Na Gori postavi Hram, ukrasi ga udnim Cveem koje u Ja da dam i Prizovi Me. Ali, znaj da je to protivreje, jer e me pod Svodom Zvezdanog Neba i samo Tamo Ti Prizvati. 7. I Ti e me preklinjati da obitavam u Tebi i pun Strasti i slatkog Zara Ti e da Me Prizove, zvae me kao to Mla doenja zove Mladu. 8. Abraxa! To je Novi Bog. On je Logos. On je Eon. 9. Dva je jednako Jednome. 10. Shvati da ovaj Tekst obuhvaa najvee istine koje su ljudima ikada bile otkrivene. 1 1 . Ove je Velika Majka otkrila Bogovima, njenim Sinovima. 12. Ali, Oni su greili, Bog protiv Boga, Brat protiv Brata, Aneo protiv Demona, Sestra protiv Sestre. 13. Sada su se Oni vratili. Preavi Neprostore, Oni su pristali na Saranathu zato da bi sagradili Novo Kraljevstvo. 14. Nema Nita bez Nita! 15. Ludost bez Imena. Praznoa napuni Punou, Punoa ne napuni Prazninu. 16. Ovo e teko da shvati, ali Ja ti kaem da Ti nee razumeti. 17. On je otvorio Put. Vrata Hrama su otvorena. ALAM! I to je jo druga ludost i porok protiv Prirode. 18. Zaista ti kaem da, ako Ti ne postane Zemlja, nee moi Nikada da omirie Nektar kojim se naSlauju Bogovi. 19. Jer, samo ako uini akti nebo i Brahmu zemlju bie to to mora biti i Tvoje oi videe Kraljevstvo. 20. Zato gledaj ! Gledaj Zvezdano Nebo i Kometu! Gledaj Znak Bogova! 21. Nema onoga koji veruje. 22. To je Ludost. 23. Ali, zapamti! Ludaci e da ive a drugi e da potonu u podzemlje i tamo e da Obitavaju do kraja Vremena.
73

72

24. Kraljevstvo je pobedeno. Otac je mrtav. 25. Sada ostaje samo Sin.

3. Zakon je Ljubav. 4. Zapamti! Ovu Knjigu mora samo Ti da pie. 5. Ako nee ovako initi, oekuj Strahovitu Osudu u Dvorani Bogova. 6. Danas je dan. 7. Ovo je Sat. 8. in postoji ukoliko je Nita Praznina i postoji za oveka. 9. Ne boj se, udi i uivaj i ne boj se nieg, jer nad Tobom je Moja Uzvienost. 10. Nema Milosti koja je vredna Rada. Unitavalac je Izaao i zaao. ll. On je niknuo u Noi Vremena i sedi na Severu. 12. Iza toga je Praznina. 13. Poslednja Ker nee nikad da umre. 14. Ovo je Tajno Znanje koje je u dubini svakog Srca. Ovo je ono ega se boje ljudi. Ovo je pravo Znanje. 15. Zato se digni! Udrui se sam sa Sobom i raduj se! 16. Neka bude tvoje Srce snano i neka Tvoj Um ne okleva. 17. Ovo je Na Zakon. 18. Daj nam Novu Vatru koja tajno tinja u dubini oveka!. 19. Zmija se podigla i prenela svoju udnju u Neba i spustila se u Podzemlje Muka i Greha. 20. Neka Tvoj Um ne pomea jedne stvari sa drugom. 21. Unitavaj i spaljuj u sjaju Svoje udnje! 22. Neka drugi ne postoji za Tebe! 23. Ne okrei se protiv Mene, o Proroe, jer u tome je greka. 24. Neka bude Jedinstvo kao 2. Abrhaaoh, Madriixfh, Bhul hedhah, 81, 5, 23. 25. Ne pokuavaj da shvati te Rei i te brojeve nego ih daj Ljudima. 26. Prikupi Tri Osobe. Nije bitno koja je Trea.

26. Sin udruen sa Kerju. Formula je AHD. 27. Zato, o Proroe, shvati: ako sa Jednim Ti generie, a sa Dva odri, zar u Tri nema Odreenja i Unitenja ? 28. Zar nisu moda Bogovi Dvojica? 29. Vodu i Vatru, Zemlju i Vazduh, Ti nee da razdvoji. 30. Udrui i Podeli. Samo ako ovako uini Ti e da razume. 3 1. Shvati! Razumeti nije bitno. Razumeti je ljudski. Shvatiti je Boanski. 32. I Ti, o Kralju, zar nisi moda Boanski? 33. Da, besmrtne prirode a Boanske Misli. 34. Koji Kralj nije Sin Bogova i sam Bog? 35. Harpokrates! Njegova fluidna emanacija zavr,la je onog Dana kada se rodio. 36. On je Otac, a i Sin. 37. Shvati da je ovo Boansko. 38. Arax, Arax! Moja Manifestacija je zavrena.

Taka IV

Sada! Manifestacija Neba. 2. Podigni svoju Zmiju, o ovee, spusti se u vatrenost Pod zemlja i proglasi Zakon!
l.

74

75

27. Izradi etiri kopije ove K11jige i daj ih Njima. 28. Naslovna strana i natpis srebrni.

4. Ti jesi ti a ne drugi. Ti si Jedan, no, ipak, Mnogi. Nikada nee uspeti da shvati ove tajne.
S. Razmisli! Nekad su Osam i Dvanaest bili Jedno. Sada su .

29. To je protivreje. Jeste dogma. Ali, ako razume, za Tebe nee biti Dogma. 30. Dogma je za Robove. 31. Idi! Tvoj Put je oznaen Krvlju Nedunih koja je bila prolivena za Tebe. 32. Ovo je Tvoj Put. 33. Aji, ne dozvoli nikome da ga pree, jer ga niko, bilo Bog bilo Covek, nije vredan. 34. Ne razluuj meu Pravednim i Nepravednim. Jer, tu je greka. 3S. Ti si Novi Prorok. 36. Pomozi i da razotkrijem Poruku sinovima ljudi! 37. Dolo je Vreme. Opai Ma, idi na Ostrvo i sa Mojim Imenom postavi Piramidu sa etiri Strane! 38. Uradi ovako i Bogovi e da se vrate u Svoj Grob. 39. Neka bude to Zavretak. 40. Gledaj! Kroz moga Protoka protie Energija. On je pro buen. I On e da probudi Zudnju novog sveta. 41. Uradi ovo i niko ti nee kazati Ne.
NUITH
..

Osam i Trinaest Jedno.

6. Gledaj, gledaj, gledaj Manifestaciju koja se javlja sa one strane Prostora. 7. Ona se pokazala. Neka sada strepe Narodi. 8. Gledaj Uzvienost Zvezda. Sada su One Tvoje. 9. Ali, doi e neko drugi, odakle Ja ne kaem, da te udari. Ovo je upozorenje koje Ja dajem svma Vama da bi bili paljivi. 10. Bdijte onda, jer ne znate ni za dan ni za sat.
ll.

Ali, ono to Ja priam je Ludost.

12. Ko e uopte da digne Ruku protiv Vas? 13. Ako je bio Ma izvuen i Pernata Zmija je podigla Glavu, gde e da se sakriju vai neprijatelji? 14. Svetenie, sluaj !}le! Sluaj Moj Glas! Ja ti ponovo nareujem da izradi Cetiri kopije ove Knjige i podeli ih onima koje Ti zna, a preklinjem te uradi ovo Ti sam i niko drugi.
IS. Bezbroj puta e da se upita zato, no Tvome pitanju Odgovor e biti samo podrugljiva Tiina.

uf

6,

16. Zato me sluaj ! Idi u Pustinju i ispod Zvezda Me Prizovi! Ja u ti kazati kako. Zato idi i ostavi blinje, o Moj Izabranie! 17. Tvoj put je dug i drukiji od drugih. Tvoj Put vodi te prema Severu. 18. Ovde zavrava Moja Re. Pazi! Moja Manifestacija je zavrena.
IXATMR

AB RAXA .

Taka V

1 . Shvati ono to je bilo ispriano. Postoji Prorok i Prorok, postoji Glasnik i Glasnik. 2. Dvoje su Jedno. Glasnik je i Prorok. 3. Ali postaji neto to Ti ne zna. Moje Srce trepti od Orgazma i moja oseanja padaju u Bezdan.

AUMGN ENOH

76

77

Taka VI
l. Udaraj ih, udaraj ih, udaraj ih, o Proroe, jer u tome lei Radost. 2. Had! Otkrovenje nefragmentarne trajnosti sveprisutnosti Boanskog Bia.

3. Moj Broj je Devet, Moje Ime je prikriveno. Ja sam onaj Koji sam Bio, takvo je Ime. 4. Ha! Ti veruje? Ludak! 5. Od toga proizlazi ludost. 6. Svetlo na Svetlu, kamen na kamenu, grob na grobu. 7. Sada napusti Svoje mesto, o Suvereni Proroe Inicijatoru. 8. Digni se i Idi! 9. Daleko, daleko, daleko. 10. Ali, postoji 31.
l l. Dakle? Zna ta to znai?

24. Gledaj tajanstveno Uzvienost za onog ko me voli; veita Ekstaza i Nuhini POlju pci. 25. Ali, bez Trojstva nema Nita. Sada gledaj Jedno i shvati Dva. 26. Budi Tajna Vatra, Zmija Radosti, sjaj Poude. se 27. Ah! pouda! Od Tvog pogleda moje oi trepu, jezik i. izlud srce odlepi, moje 28. Neka bude ovo Moja re, Zakon i Ljubav.

12. Ne. Ne moe! 13. Nikada nee da sazna. 14. Pomozi mi! Pomozi mi u Mome Radu. Ti si Moj Glasnik. Onda idi! Moju Poruku odnesi Narodima. 15. Tri je u Dva, a sa Onim obistinie Jedno. 16. Ludak. Jedan je Nula. 17. Budi blistava Radost u srcima Ljudi! 18. Ti si Moje Sunce, moja Uzvienost, moje Znanje. 19. Gledaj, o Podrugljive! Ti ne zna, ali postoji Jedan koji e da sazna. 20. Ko je onaj iji Presto je Vatra, Telo Voda i Kruna Listovi od Rue? 21. Rei ovu Zagonetku i saznae ko je; Moje Tajno Ime prikriveno je ljudima.
22. Aumgn! Aumgn!

29. Voli! Uivaj u svemu i od svega. 30. Mui one koji nisu moji. 31. Ubij grenike! 32. Kako? Zar okleva? Ne, nee da uradi! a koja 33. U Tvome Srcu ri Tajna pouda, plamtea Poud ka. Cove g gori i dere svako 34. Znaj, o Proroe da jesu Dva! 35. U tim reima je otkrivena Tvoja Misterija. 36. Shvati da ovo to ti priam ne moe biti la!

37. Ali, postoji Jedan i Jedan, a Prorok je i Inicijator. n! 38. Ali, znaj! Ti, o Ankh-af-na-Khonsu nisi tako izabra 39. Ali, ipak, jesi! 40. I onda ? To je zagonetka za Ludake. Trinaesta 41. Sluaj: Glas koji se die iz prve Peane i potresa . Nebo 42. Agape. 43. Gledaj ! Moje Otkrovenje je zavreno.
AUMGN ALOHE

23. Bog Poude!

78

2.

Liber AM vel Legis

20. Jer, postao sam NU. Ja sam RA u njegovom uspinjuem nadvladivanju po pravu njegove Snage. 21. Ja sam Veliki Bog koji je generisao samoga sebe. 22. Ja sam NU koji je izgovorio Svoja Imena i tako je bio stvoren Krug Bogova. 23. Ja sam Jue i poznajem Sutra. 24. Ja znam Tajne ON-a ija utina je RA

Taka I
l . Gledaj ! Nova Radost!

25. Ja sam dovrio zapoeti Rad. Ja sam manifestovani Duh. 26. Ja stojim u vrtovima NU. 27. Ja sam onaj koji je bio gcnerisan iz Tiine Rei. 28. Tiina! Neka Nita generie Sve! 29. Sada shvati moj Zavretak.
Taka II
O. Gledaj ! Nova Zvezda. l. ast i slava Proroku Zvezdc.

2. Kudagod ide tamo e me nai. 3. Jer, Ja jesam i nisam, Ja sam bio i biu. 4. Kada e Sve nestati, osim Mene postojae Nita. 5. Ja sam Tum, udruen sa svim stvarima! 6. Ti zna ko je On? 7. Zapamti! 8. Ja u biti Onaj koji e da se podigne nad Tobom a Ti e biti Ja. I zato u te Ja podii iznad svih stvari i Ti e biti Kralj, gospodar svake postojee stvari.
9.

2. Istina je Dva, nepostojea. La jc Jedna postojea. 3. Ovde Zakon, tamo Sramota. Zato odlui! Ko e se od Vas drznuti da Me sledi na Mom Vatrenom Putu? 4. I On je odgovorio: Ja, Moj Gospodin, Moj Plamen, Moja Snaga i Moja Mudrost. 5. Tada je Bog kazao: Gledaj, Ja sam izlio u Vas Moju vatru i voleo sam vae ljude.

10. Ne oklevaj ! Makni se! Ubij ! Mui!


ll. Ako e te to veseliti, bie Jedan od Nas.

12. I zato me sledi! Sve to poseduje ostavi ljudima i predi pregradu. Tamo e Ti da me nade i razumee. 13. Uini to i niko nee da ti kae ne. 14. Sluaj ! Priau ti o Bogu. O Tvom Bogu. O jedinom pravom Bogu. 15. Poduiu te o misterijima koje se nisi usudio izazvati.

6. Zato se podigni i probudi, vatrena eljo, neoskrnavljiva


Pouda. 7. Da bi doneo Zlato On je niknuo iz Crnoga, ali On je jo uvek Crn. 8. Ha! Ja vas nipodatavam, vladari, nipodatavam vas i vae sinove, rodene iz greha. Uini da oni ne budu Nai!
9. Sada povei! Povei i podeli! Broj i prebroj dok Jedan bude jednak Nuli.

16. Zato okleva? Zato se predaje?


17. Dadi ka meni. 18. I Bog je kazao: Svi oni koji e doi i ne.
1 9.

10. Re je Kratos!
ll. Moj Zakon je 83, 8 i 3, i 831.

Idi prema iujevim Stubovima. 80

81

12. Ovo je Moj Zakon! Ma i Zmija. Izaberi! Ludak, ne postoji nita za izbor! 13. Onaj koji poznaje Misteriju Moga Tajnoga Obitavalita, Moje Snage, obitavae u Meni, a Ja u Njemu. 14. Zar nije zapisano: Mui i Ubijaj? 15. Zato se ubij, ako nee to sam da uradi, Mi emo to da uinimo za Tebe i prisiliemo te da ue u Sakralno Svetite. 16. Ali, sada hou da te poduim o drugom misteriju koji Ti nisi poznavao, Moj Pisaru i Proroe. 17. Prorok je nerastavljiv, ali je jo, ipak, Dva. Dakle Dva u Jednome i Jedan u Dvoje? Nikada. On nee to nikada da uradi. Sloboda Rei i Kretanja su Tvoje, o Moj Proroc. 18. On je XXVI i III. Ovo su Brojevi Dve Dinastije. Jedan je Prorok Srebrne Zvezde koja sija svake Noi i svakog Dana nestane; Jedan je prorok Zlatne Reke koja izvire iz Tajne Zemlje i sa Svojim Boanstvenim Nektarom napoji slatkom strau. Sada e Ti o Prorocima da misli suprotno, pre svega zbog svog iskrivljenog uma i jo uvek duplog. 19. Prorok Srebrne Zvezde nije onaj za koga Ti misli da jeste. On je Tau. Prorok Zlatne Reke nije On, ve to kae Njegovo Ime. Njegov Put je onaj koji e ga odvesti preko Zvezda. On obitava u Podzemlju. Dali si onda shvatio Ime Obojice Pro roka? 20. Prvi Prorok ima za Znak Tau, a drugi prorok ima za Znak Ruu. Sada mora da ti bude jasan njihov identitet, jer, ako ne bi tako bilo, Ti bi doivio teak gubitak. 21. Izpriaj kako sam se Ja manifestovao u Tebi! Priaj o Danu Tvoga Roenja! Priaj o Danu Velike Ravnodnevnice kada se onaj sa Ibisovom Glavom manifestovao u Tebi! I On je obitavao u tvome Srcu Zauvek. 22. Ona e te podupirati, On e te voditi. Zato oekuj i ekaj da je Sve zavreno. 23. Moja Re je kod Jednog Zavretka.
Taka III

2. Ja, Had, sam Sve i Nita, nepostojei. 3. On je, Ja nisam. 4. On je Beskrajno Nita i Ja sam njegovo zgusnue.

5. Pazite! Neka Nita zane Re. Re je Ham.


6. Sada e ti da zna da je Vatrena Zmija koja obavija Glavu i preplavljuje Mrak sa Svetlom, Iskonski Sjaj savijen u savi janja.

7. Gledaj, Ja dolazim Tebi kao to e nekog dana On doi


Meni. Ipak je tako. 8. Ja sam nepostojei. Ja sam sveprisutnost Tela Moje Go spe... Kurtizane Zvezda. 9. Prvi deo bio je razotkriven neznalicama. Ono to u Ja sada da kaem sauvaj u Svome Srcu i ljubomorno uvaj. I zapamti: Misao leti slobodna, dok Re naleti na zidove i vrata. 10. Zato se veseli, jer na tebe e biti proliven nektaL 1 1 . Shvati da ovo nije ista iluzija, ne! On ide preko Iluzije. 12. Ovo to pie je Damant. Zapamti! Dijamant je etiri i Nula ali Ja ga zovem Cetristo etrdeset osam. 13. Sada sluaj arobni glas koji medom ispunjava tvoje ui, sluaj ga i veseli se! 14. Vreme je dolo. Stub je naslonjen na prazninu. 15. Hadit. Ja sam On i On je Ja! Koja je moja Tajna? Nikada nee saznati i niko, ne, dva. 16. Gledaj sada je stigao prvi Zavretak.

1. Gledaj moje Otkrovenje Sinovima Ljudi.


82 83

Trei Deo

Trei Manifest Ruinog-Krsta i Prvi Crvene Rue

1.

Trei Manifest Ruinog Krsta

Trei Manifest Ruinog-Krsta diktirao je Nevidljivi Majstor Ranthaal u dvadesetom danu Meseca Marta Godine LXXVI 1980. e.v., Sunce u Ribama.
-

"Ponovi Ovee, pregledaj svoje Tantre Svetla, ponovo se ukaza jedna i sama; Vrhovna tonalnost, Buktinja Svetla ukot vljena je u statikom Liku tvoje Utelovljene Rei. Zapamti da je granica u Ekstazi; mea ljude i ivotinje, kamenje i ogledala, vizije i utiske; Istina je iskazana, Izreka pobeena, Ruini-Krstai mrtvi! Dakle, jo nisi razumeo? Utor, Okean i Polazei ostaju u Tebi. Ti Jesi, Haris."
KOMENTAR TREEG MANIFESTA RUINOG KRSTA 1. "Ponovi ovee"

U Mikrokosmikom kontekstu in ponavljanja predstavlja Toak I!lkarnacija. Tanije, moemo izjaviti da se Inicijat (Istinit Covek) podstie da u sledeem ivotu ponovo pokua da realizuje ono to nije uspeo u ovom. U Makrokosmikom kontekstu to znai zavretak jednog Vremenskog Ciklusa koji moemo oznaiti kao Ruino krstaki. Inicijate koji pripadaju ovom Redu poziva na iz VOenje Mutacije u njima samima da bi time pripremili teren za Dolazak Novog Vremenskog Ciklusa (svaki Vremenski

87

Ciklus jest, naravno, oznaen odreenim Ezoterikim Re dom).


2. "pregledaj svoje Tantre Svetla"

Inicijata se podstie da, kao to je potvreno u Liber Legisu (AL,II,5), odbaci Rituale starog Ozirisovog Eona. Jer, ti se Rituali odnose na prolo vreme i zato su - u odnosu na sadanje vreme - bez sve one Simbolike koja Inicijatu omo guava da u sebi samom pokrene onaj mehanizam koji mu omoguava da napreduje na Putu prema Istini.
3. "ponovo se ukaza jedna i sama"

ziena. Ekstaza je granica koju moemo dostii u ljudskim uslovima i samo je prvi i vaan korak na utu Svetla. . C?."a reenica Inicijata podstie da krne peko ljudskog (IICI) t starog Ozirisovog Eona verovao Je da Je Ekstaza KrajnI Cilj) da bi osvojio Boansko. Da bi postigao Boanstveno, Inicijat, koji se <;,tarasi? ljud skog, zapone Put. Na njemu iskuava uutrnJe sanJe kada mu se sve stvari (kamenje) uine nebilne l relatIVne.. .Ovo llJe n unutranje stanje nije stanje tatine (ogledalo),?akle , lJudskI zato l stanJa mentalnom nivou doivljeni odsjaj nekog u e red u prili e Ljudsk oi. Nad j p? ; . ve je svest o vlastito sa ivotinjskim i sve to mi oznaavamo kao IStinItOSt IlIje drugo nego konglomerat utisaka koji moemo doiveti u obliku vizija.
8. "Istina je iskazana, "

jude i ivotinje, kamenje i ogledala, vizije i utiske" 7. "mea l

Istina je u svako doba jedna i sama. Zato moemo u ovom sobitom kontekstu izjaviti da Novi ovek (Regenerisani Covek) ve u sebi sadri elemente za Saznanje Istine. .
4.

"Vrhovna Tonalnost"

Bez obzira na stepen svoga razvoja ovek u porenju sa Uzvienou Kreacije nije drugo do maleno zrno praine. Ali, ovo ga ne srne odvratiti od njegovog Rada; jer, ako deluje Pravedno, svaki e mu Deli Kreacije pomoi onom merom koja Mu treba; jer On ne deluje samo za sebe, ve i za itavu Kreaciju. Iz toga proizlazi stanje meusobne zavisnosti oveka (Ma kro-mikrokosmos), Vanjskog Prostora (Makrokosmos) i njegove Unutranjosti (Mikrokosrnos). Ovo je Zakon Trojice u Jednom koji se izraava na ovaj nain.
5.

Pojmovi koji se tiu Novog oveka bili su iskazanL Istina je bila izjavljena.
9. "Izreka pobeena"

Ljudske navike i obiaji su bili pobeeni. ovek moe da stremi da postane Bog.
1 0. "Ruini Krstai mrtvi"

"Buktinja Svetla ukotvljena je u statikom Liku tvoje Utelovljene Rei"

Ovo je epitaf staroga Ozirisovog Eona . U tom onu ?vek je morao da trpi; sada je to vreme prolo. Izaao Je NOVi Horu sov Eon. Mesto bola preuzme Srea. ovee! Probudi se iz svog lenjog sna. Shvati svu Sreu i shvatie sve to Manifest hoe da ti kae. Ovo se proroanstvo odnosi na nau Budunost. Ne mogu da ga razotkrijem, jer sadri noga. i velia Otkrovenja. Ovde je dat Klju za njegovo Otkne. Vi sami treba da ga naete.
13. "Haris" 1 2. "Utor, Okean i Polazei ostaju u Tebi, Ti Jesi. " 11. "Dakle jo nisi razumeo?"

Plamen Istine (Buktinja Svetla) je u naem istorijskom raz doblju poistoveivan (ovo poistoveivanje izveli su teore tiari Magije, tj. oni koji se uobraeno samorazglaavaju za Inicijate ukrasivi se visokoleteim nazivima) sa Znanjem (Magija) prolog Vremenskog Ciklusa, tj. Ruinokrstakog koji je Isusa Hrista (tvoje Utjelovljene Rei) izjednaavao sa Putem koji je trebalo slediti da bi se stiglo do Svetla.
6.

"Zapamti da je granica u Ekstazi/"

Ovaj koncept Inicijatu Novog Eona otvara Put, jer postavlja granicu koja nije ogranienje, poto moe da bude preva88

Ovo je Ime koje Zapeauje . Manifest ili, tanije, u .Njemu sadranu Energiju. Sada Struja kola slobodno. Znanje oslo89

boden o vlastitih grafikih okova mo,e sada da brzo kola i da dotie sve Planove Znanja. Tako e Proroanstvo moi da bude ispunjeno. Ovde se Komentar zavrava; neu da dodam nita vie, osim kratkog upozorenja: "Neka onaj ko je Shvatio Manifest Znan je zadri za sebe; Neka onaj ko je Shvatio Komentar pokua da prodre u znaenje Manifesta. Za preostale nema nade!"
PRVI MANIFEST CRVENE RUE

sebe, uradenog Potpunog, tj. u Boga, Ovo je Sudbina Kralje va, Oeva; tj. Onih koji su Proli Probu Bezdana. Inicijat e videti enu, tj. Maju (Iluzija) eksteriorizovani oblik Ega (Horonzon ). Ponudie joj Ruu (Crvenu Ruu koja predstavlja Inicijatovu unutarnju Snagu - Snagu u nenosti i koja postaje Spoljna - Bindu postane Zraka) i ona e joj opei ruke, tj. unitie je, jer je Ona (Maja) Smrt, Iluzija (Zivot je Stvarnost. Sve to nije Stvarnost ili Istina je Smrt i time postaje oito zato je koncept Maje oznaen kao Smrt). I Inicijatova potencialna Mo (Crvena Rua) postae poten cijalizovana (Ma),
KOMENTAR PRVOG MANIFESTA CRVENE RUE

Prvi i jedini Manifest Crvene Rue diktirao je Nevidljivi Majstor Rhezan petnaestog dana Meseca Aprila, Godine LXXVI-1980. e.v., Sunce u Ovnu.
P REDG OVOR PRV O M MANIFE STU CRVENE RUE

Uzmi Ma, ubij Zmaja; On ivi u Nama. Kada e ga videti i tvoja e Snaga postati Moja, ti e da Veruje: Ovo je Sudbina Kraljeva, ovo je Sudbina Oeva. I videe Zenu i dae joj Ruu; a ova Rua opei e joj ruke, jer Ona nije vredna da je dri. Ona je Smrt. I tvoja Rua postae tvoj Ma.
PRVI MANIFEST CRVENE RUE

1. Veliki Majstor je Horus, Zver, jer "Zver se ovrednovala kao trostruka, na razliitim poljima razliita znaenja. Na pravom mestu i samo sada Horus jeste Zver" (iz Komunikacije sa Nevidljivim Majstorom Ranthaalom). U starom Ozirisovom Eonu Logos (Re) bio je Isus i njegovo Ime na hebrejskom bilo je sastavljeno iz Tri slova: I.H.S, (Ihesu). U sadanjom Horusovom Eonu Logos (Gospodin Istoka) je Seth (Ra-Hoor-Khuit, Aiwass ili Aiwaz) i njegovo egipatsko Ime isto je tako sastavljeno iz Tri slova: H.T.S. (kabalistina vrednost H.T.S. je 705; 7 + O + 5 1 2; poto je H 5, Th 400, Sh 300. Ova Tri slova na hebrejskom itaju se sa desne prema levoj, tj. Sh. Th. H.).
= = = =

1. "On Jeste, On Zna, on Nareuje; i Veliki Majstor je Horus, Zver. Veruj u Njega i videe Zivot. Ubij Sebi srodne, raspori svoju majku, ugui svog Oca, ako on u Njega ne Veruje."
2. "Horus je Put, 93 je broj, 666 Zver; saberi ove brojke, Rezultat e da bude Istina! Podeli sa Tri, ovo je Put!".

3. "Podigni ruke, o ovee, isprui ih prema Njemu, On e ti se razotkriti, Mahon! Morae da zaurla Hiellah-hinar, On e ti odgovoriti AR , ovo e biti Novi Zakon"."
KOMENTAR PREDGOVORU PRVOG MANIFESTA CRVENE RUE

Velika Zver 666 (To Mega Therion 666) sadri Setha Logosa (H.T.S. Horus-Therion-Sct - 666), tj. Lucifera (Re znai Donosilac Svetla, u smislu Istine i Slobode) Keruba velikih rogova u Misterijima koga simbolizuje Bik. Lucifera moemo da poistovetirno i sa Gnostikim Abraksasom.
=

Sa svojom vlastitom Snagom (Ma) Inicijat e potiniti svoj Ego (Zmaj) . Ego ivi kod Nevidljivih Majstora (Bogova), jer predstavljaju deo Inicijata koji je Makromikrokosmos, jedini Pravi Bog. Inicijat Eksteriorizira (Evocira) svoj Ego koji ima lik Horonzona. Pobedom nadv njim izborie samu Snagu svo ga Svetog Andela-Demona Cuvara, tako e On verovati u 90

Inicijat koji veruje u Horusa (Ra-Hoor-Khuit) moi e ga vidi ono to stoji iza Iluzije, moi e tako da vidi Istinitost (Zivot). Inicijat e morati da odbaci i odstrani svakog koji nee da prihvati Novi Nazor; ak i svoje roditelje. Novi Nazor ne doputa dvoumljenja (dvoumijenje u oveku je spoljni dokaz njegove unutranje laljivosti stvorene zbog neznanja koje proizvodi Istorijsko Hrianstvo, kao to je tvrdila ve H.P. BIawatsk:y (Blavacki): " Iz metaforinog vidnog ugla Lucifer je Duh Intelektualnog Prosvetljenja i slobodne misli a i sve91

tionik koji oveka usmerava i pomae mu da pored hridi i sipina ivota pronae svoj put, jer On je u svome najviem vidu Logos, a u svom najniem vidu Protivnik."). 2. Sva Magija starog Ozirisovog (IV.) Eona (Solarni Kultovi u kojima je preovladavao lik Oca) vie ne vai i nema nikakve vrednosti i zato je neupotrebljiva (vidi Al,I,49). Zamenjena je Magijom Novog Horusovog (V.) Eona (Atom ski Kultovi u kojima preovladuje lik Sina). Kljuni broj tog Eona je 93. Ovo se podudara sa Reju Zakona (Thelema, grka re koja znai Volju) i Eonskom Strujom koja inspirie Veliki Rad. A Broj 666 je Broj Zveri koji - sabran sa 93 - daje 759. Ovaj Broj je Istina, jer se podudara sa Reju Amaran thus, (U vezi sa tom Reju vidi Komunikaciju koju je Elister Kroli izveo sa Nevidljivim Majstorom Amalantrahom. Ova Komunikacija opisana je u knjizi "The Great Beast" Johna Symondsa), to znai Sveto Prosvetljenje i jednakovredno je Istini, iskuani u stanju Samadhija. Broj 759 podeljen sa Tri daje Broj 253. Ovaj Broj je Put, tj. Horus. 3. Veliki Rad Reda Zlatne Zvezde sastoji se iz Ujedinjenja Horusovog Eona sa Maatinim. Tako moemo da promatra mo Horusov Eon iz Dva aspekta: Prvi je u vidu Volje (Ra Hoor-Khuit) i Moi (Hoor-paar-Kraat) i obuhvata razdoblje od godine 1904. do godine 1999. Razdoblje Raspada ili Ana lize bie tako ugurano u 95 godina. Kljuna Re ovog razdo blja je AL (kaldejska Re koja znai Bog i ija kabalistina vrednost je 31), Zakon Thelema (grka Re koja znai Volja i ija kabalistina vrednost je 93) ili i Zakon Volje. Drugi je u vidu Ljubavi (Heru-ra-ha) kao Ujedinjenje Horusa i Maat, Sina i Keri. Ovo Ujedinjenje ispunie se u godini 2000. i zapoet e Horus-Maatin Eon ili tanije Mahon. Kljuna Re ovog Mahona je AM (Re koja znai Mo u znaenju Ljubavi i ija kabalistina vrednost je 41), Novi Zakon AR (kaldejska Re koja znai Svetlo i ija kabalistina vrednost je 201) ili Zakon Trojstva. U vezi toga Liber Legis tvrdi sledee: "Ali Tvoje Sveto Mesto ostae netaknuto kroz vekove: iako bi bilo spaljeno vatrom i maem razoreno, svejedno, tamo stoji nevidljiva Kua i stajat e do pada Velike Ravnodnevice, kada e se dii Hrumakis i Jedan dupli tap preuzme moj Presto i mesto. Drugi Prorok 92

a ena 'probu izai e i sa Neba doneti sveu groznicu; drug e 1 Dua a drug e; Zmij nje ava vBoga I Zy : Obo die strast i ace al o zrtv a drug J u; omeae se u ezlastom Svetenik ne bude vie IzlIven rob; vladae drugi Kralj ; i blagoslov nek e. " ka mistinome Gospodmu Orlove glav re) ili bolje 96. U godini 2000. vulgarne Ere (hriansk Hru -Maatmo.g l godm l u ije godi ni Horusovog Eona (tan ."lllce. l HI?akls Mahona) doi e do Pada Ye:li.ke Ravnodn lZ I J d n ) -haJ u-ra ( rki oblik za HarmakhuJa III Her mJe nJe Je je olIZU simb koja e Snag d Pli tap (ezlo Dup le Hoo rI Ulta oor-Kh. Duplog Hor izon ta, tj. ujedinjenje Ra-H mes ovo hUlt o. or-K H aar-Kraata) preuzee Presto i Ra- ? dle r ta), Sv tvo ljevs (Kra ? ar . udi e da urlaju Hie llah -hin ov) nee VI blt.1 data s Novi Zakon (AR) i Snaga (blagosl vom Gospodmu, Jer roRa-Hoor-Khuitu, mistinom Sokogla die se Horus-Maatin Mah on. bud svima onim a, koji Ovde Komentar zavrava; a sada nek a en Istm e, otvoren Put. sa istim srcem trae neugasivi Plam

93

e tvr ti deo

Ostin Sper: Magina Stela sa Formu lom Zos Vel Thanatos

Uvodne Napomene
O.R.M. (Ordo Rosae Misticae) poraa se da bi nastavio inicijatiki rad koji je zapoeo Elister Kroli u O.T.O. (Ordo Templi Orientis). O.T.O. izvire iz Reda Templara koji je Red viteko-monakog karaktera i koji je nastao poetkom ovog tisulea. Inkvizicija ga je godine 1 31 4. potpuno unitila. Moderni Templari pojavili su se godine 1895. po zasluzi Masona Karla Kelnera (Kellner) koji je na Zapad doneo Istonjaku Mudrost Vama Marg (Put Leve Ruke). Kad je godine 1905. Kelner umro, njegovo je mesto vode O.T.O. preuzeo Tiodor Rojs (Theodor Reuss). Do godine 1914., kada su za Vou Engleske SekCije proglasili Elistera Krolija, ovaj Red bio je nepoznat i skoro neaktivan. Kroli je obnovio deo njegovih Rituala a posle Rojsove smrti godine 1922. Kroli je postao Meunarodni Voda O.T.O. Na elu Reda ostao je sve do svoje smrti godine 1947. kada je njegova desna ruka Karl ermr (Karl J. Germer) preuzeo vodstvo. Na ovoj taci O.T.O. poinje da se razdvaja. Godine 1955. Krolijev je uenik Kenet Grent (Kenneth Grant) objavio dokumenat kojim je proglasio roenje Loe Nu-Izide koja je bila aktivna do godine 1962., tj. one godine kada je ermr umro. Zbog ovog je dokumenta ermr iskljuio Grenta iz O.T.O., no posle ermerove smrti Grent se, proglasivi se Meunarodnim Vodom Reda O.T.O., ponovo pojavio na sceni. Koliko nam je poznato sada je Grent Voa iskljuivo Engleske Sekcije Reda. Danas na svetu postoje etiri glavne sekcije O.T.O. i to u vajcarskoj, Nemakoj, Engleskoj i Sjedinjenim Dravama Amerike. O.R.M. se porada da bi uspostavio red u kaosu poslednjih godina. Kroli je stvarno obnovio Paganske Lunarno-Solarne 97

Kultove koji su trajali od godine 1 904. do 1947. Godine 1948., istovremeno sa ulaskom u Doba Vodolije, O.T.O. bi morao da doi'i sistemsku voluciju L1:lnarnih Kultova koji su trajali do godme 1978.; zatim smo godme 1979. uli u Zvezdano-Lu narne Kultove. Ali, O.T.O. - kako ga je u svojim knjigama p rikazao Grent - ne izkazuje ovu evoluciju. Iako Grent obraduje poneke teme, prisutne u Zvezdano-Lunarnim Kul. tovirna, on delimino pogreno tumai Krolijev rad i tako prvi iskrivljava Lunarno-Solarne Kultove. O.RM. predstavlja Lunarne Kultove koji bi trebali da su prisutni u razdoblju izmeu godina 1948. i 1978., iako ne treba iskljuiti mogunost da su neke druge izolovane grupe ili sekcije O.T.O. to uradile. O aktivnostima drugih sekcija O.T.O. nemamo nikakvih sigurnih podataka, ali po logici i po Prirodnom Zakonu,v mora da je neko "prizemljio" Struju Lunarnih Kultova. Cinjenica da vest o tome nije stigla do javnosti ni najmanje ne spreava Velikog Rada. O.RM. ,!i Trinast Operacija i .im dva aspekta: Spoljni i . UnutranJI: SpolJm obu vata prvIh Sest Operacija od kojih prve Tn Ille Unutranje Jezgro poklonika Crvene Zmije Univerzalne Gnostiko-Duhovne Crkve. Unutranji aspekt je Vrhovno Svetilite Gnoze O.RM. koji je Red Zlatne Rue to oznaava Maginu Vezu ili Prelaz sa Reda Ruinog Krsta ka Redu Zlatne Rue (Unutranji Red Reda Zlatne Zvezde). Trinaest Operacija O.RM. Odgovora nekim uputstvima koja su izloena u Prvih Osam stepeni Reda Zlatne Zvezde. Spoljnji aspekat O.RM. vri funkciju pripreme za Vrhovno Svetilite Gnoze u kome se Eoduava seksualna Magija. Spol j nj i aspekat Reda (prvih Sest Operacija) podudara se sa Redom Zlatne ?-ore (Spoljnji Red Zlatne Zvezde), prema tome, prvih se est Operacija podudara sa poslednjih Pet Sefirota Drveta Zivota od Malkuta do Geburaha. Unutranji aspekat podudara se sa prva tri stepena Unutranjeg Reda Zlatne Rue koji pripadaju sledeim Sefirotima: Hesedu, Tiferetu i Kymodu. O.RM. predstavlja Sabeanski Kult sa Dve Struje - Drakov skom i Tyfonskom, koje su, zapravo, Dva Kulta, qba Zvezda no-Lunarna i koja sadre neke fragmente Zvezdanog Kulta. Sabeanski Kult Pravi je Lunarni Kult (Lunarno-Plutonski)

'?su praktiovao koji je Tcbanski Svetenik Ankh-af-na-K h v ZvezdallI Kult OZIVl o u XXVI Dinastiji s namerom da ponov di j eo usp e ali narni, ? da pnovo j lO-Lu ili, tnije Zvezda . ; Je I KrolI kada IzvrslO Rad gllI Analo Kult. m Lunar PravI oiVI o Ankh-af kticira r je g je hteo da oivi Lunar ni Kult (kakvo no-Solarm Lunar OiVI da uspeo jedino na-Khonsu), ali je Kult. s Spoljnj} aspekat O..M. je Drkvski ult a Untanji pn Icitno ekspl lIzam simbo Ovaj Kult. Drakovski i Tyfonskl sta kazuje sredinji Misterij O.RM ., XI O p raciju koja pre? Tyl vskog Drako Ja vlja Sjedinjenje Vatre i Vode kao odsJ3 fonskog Kulta. uput U svom etvrtom delu ovaj Rad predstavlja praktina SP'?I t a uput na t (prak . O.RM ta aspek g ranje . stva Unut J3 MagI zI kn u na tavlje p janjeg aspekta O.RM . bila su preds I I I X I XII xr, X, IX, VIII, VII, acije Atlantide), tj. Oper Inicij at Mora mo da upozo rimo da Magi na Imen a koja s ne a ma firoti S Op preuzme treba da .?udu povezaa sa . Sefm dmoJ S J lpad pr LX l VIII racijama. OperaCIje VII, . XIII et). (Tlfer Sefm J Sesto I, I, X, acije (Hesed) Oper od). Operacija pripada Petoj Sefln (Kym
.

98

99

1. VII

Operacija O.R.M.

N.B. Da bismo enu uinili Mentalno-Magnetnom (Pasiv nom) i Seksualno-Elektrikom (Aktivnom), moramo da de lujemo suprotno. Aktiviranje Elektro-Magnetske . Ljubavi I?rui je in Ma . gino-seksualne OperaCije. Da bIsmo a tlVlrah Elektro-Ma gnetnu Ljubav, moramo ovako da uradImo:
O. (Svetenik) izvede sjedinjenje.

Magino Seksualna OperaCija Inverzije Struje. PO svojoj prirodi Mukarac je Seksualno Aktiva!l (Elek trian) i Mentalno Pasivan (Magnetan ), dok je kod Zene ova polarnost izokrenuta. Inverzija Polarnosti Prvi je in Ma gino-Seksualne Operacije. Da bismo Mukarca uinili Mentalno-Elektrinog (Aktiv nog), moramo ovako da inimo:
O. Sedi u svoju Asanu.

1. Fiksira Sveteniinu Adna akru. 2. NjihOVO disanje treba da bude u najveoj meri kontrolisa no.

N.B. Izbor pozicija tela preputa se Intuiciji sudionika Ma gino-Seksualne Operacije. Trenutak Orgazma je Trei i Poslednji i Magino-Seksual ne Operacije. U trenutku Orgazma uradIemo ovako:
O. U trenutku erotinog vrhunca zadri Disanje i . (pomo

1. Zatvorenih oiju predstavljaj sebi da tvoju glavu okruuje Vatrena Kugla (kod ovoga osetie oko svoje glave toplinu). 2. Disanje treba da bude umereno i bez ikakvog naprezanja.
3. Predstavljaj sebi da otvara Sahasrara akru (oseaj otva ranja ovog Sredita mora da podsea na klizna vrata koja su postavljenay gornji deo glave i otvaraju se od desne na levo) i da preko Cakre akumulira Univerzalni Vatreni Elemenat. Da bismo mukarca uinili Seksualno-Magnetnog (Pasiv nog), moramo ovako da inimo:
O. Sedi u svoju Asanu.

Volje koju prati fiziko zadravanje sa stezanjem nogu) obavI inverziju Struje. 1. Izliv Semena mora da bude zaustavljen i vraen na dno kime (Muladhara akra). N.B. Trenutak Orgazma relaksira i repolarizuje mukarca i enu te ih ponovo vraa u izvorno stanje.

1. Zatvorenih oiju sebi predstavljaj da tvoj genitaini predeo okruuje Vodena Kugla (kod ove predstave oko svog polnog organa osetie hladnou). 2. Disanje treba da bude umereno i bez ikakvog naprezanja.
3. Predstavljaj sebi da otvara Svadisthana akru (oseaj otvaranja ovog Sredita mora da podsea na klizna vrata postavljena prema !<-orenu Falusa koja se otvaraju od leva na desno) i da preko Cakre u Seksualnom sreditu akumulira M ranost Univerzalnog Vodenog Elementa.

100

101

2. VIII

Operacija O.R.M.

Magino-Seksualna Operacija za upotrebu Planetarnog Du ha u ovejem obliku. Namera ove Operacije je stavljanje Maga u kontakt sa Plane tarnim Duhom u njegovom ovjejem obliku (Fizika Inkar nacija). Do kontakta e doi na Kosmikom Planu koji Mu pripada i prvi je in Magino-Seksualne Operacije. Da bismo uli u neki Kosmiki Plan uradiemo ovako:
O. Uvee pre spavanja izvedi Relaksaciju.

1. Usredsredi svoj Um na Kosmiki Plan u kojem hoe da deluje. 2. Tri puta izgovori Maginu Re Ixataar. 3. Disanje mora da bude umireno i bez ikakvog naprezanja. N.B. Magina Re Ixataar (kabalistina vrednost 282, tj. 12) je Vanzemaljska Formula za Invokaciju Sefirota (Kosmiki Planovi) i Tajno je Ime Heksekontalita (Hexecontalitth kabaitstina vrednost 341, tj. 8) Dragog Kamena koji Hindusi zoyu Cintamani (kau da je bio Kamen postavljen na vrh Kule u Sambali i da su njegove Kosmike Radijacije bile u stanju da preobraze ovekovu svest). Kada ste u Stanju Snova ve uli u Kosmiki Plan, delovaete ovako:
O. Zamisli kako se pred tobom ukaza Planetarni Duh koji hoe (Inkarniranog) da sretne na Fizikom Planu. 1. Kad ti se ukae, zapitaj ga za njegovo Ime i nain kako da ga Fiziki sretne.

Crte: Mil an Vukosavljevi

103

2. Vrati se u Budno Stanje. Autoseksualno uznemirenje Drugi je in Magino-Seksualne Operacije. Da bi izveli Autoseksualno uznemirenje ovako delujte:
O. Izvedi in Autoseksualne Magije (Masturbacija).

1. U trenutku ejakulacije pusti da Seme padne na Talisman (elja u obliku Peata treba da bude snano Vizualizirana, a pri tom moramo biti paljivi da se ne bi koncentrisali na cilj Operacije) koja sadri Ime Duha. 2. Talisman stavi u sandui i zakopaj ga u zemlju. N.B. Do upotrebe Duhova moe da doe od Meseeve Sfere (Zemaljska Sefira predstavlja Inkarnaciju u ovejem obliku) do Marsove Sefire (Inicijatini stepen koji je bio prethodno postignut). Ako e Inicijat da izvede Magino-Seksualnu Operaciju, na sledeim stepenima doi e do upotrebe do Inicijatikog stepena koji je Inicijat prethodno postigao.

104

Crte: Mi lan Vukosavitevi

3. IX.

Operacija O.R.M.

u Peata) mora O. U trenutku erotikog vrhunca elja (u oblik na. a alizir Vizu da bude sna no je mukarca i N.B. Trenutak Orgazma ispra zni i repolarizu e. stanj enu i povrati ih u izvorno

Magino-Seksualna Operacija za ispunjavanje vlastitih elja. Ova Operacija morala bi da zadovolji neku elju. elju koju hoemo da se ispuni, moramo formulisati simbolinim poj movima i projektovati u Nesvesno. U vezi sa tim je Ostin Osman Sper pouavao metodu zapeaenja. Ova se sastoji iz formulisanja elje u odreenoj reenici i oduzimanju svakog slova koje se ponavlja. Preostala slova razporeena su u obliku Peata. Inverzija Polarnosti Prvi je in Magino-Seksualne Operacije (u vezi sa tim vidi VII Operaciju O.R.M.). Aktiviranje Elektro-Magnetne Ljubavi Drugi je in Ma ginO-Seksualne Operacije (sa tim u vezi vidi VII Operaciju O.R.M.) Trei in Magino-Seksualne Operacije je Akumulacija Etra u Fizikom Telu Svetenika ili Svetenice ili oboje. Da bismo u Fizikom Telu nagomilali Etar uradiemo ovako:
O. Predstavljaj sebi (otvorenih oiju) da je itav Svemir ogro man Prostor Etra (Crne boje) i da si u njegovom sreditu. 2. Umereno i bez ikakvog naprezanja (Sedam puta) duboko Udahni kroz nos.

3. Svakim Udisajem napuni svoje Telo veom koliinom Etra (akumulaciju Etra zaponi od stopala prema glavi) i primetit e Ujedinjenje sa Svemirom. N.B. za vreme udianja Etra mora biti ubeen da si ve postigao Vlast nad Cetiri Elemenata. Trenutak Orgazma etvrti je i poslednji in Magino-Sek sualne Operacije. U trenutku Orgazma ovako emo da uini mo:
106 107

4. X

Operacija O.R.M.

Ritual Samoinicijacije za suenje mnogodelne svesti u Jed nost. Ovaj ritua] olakava Poznavanje i Razgovor Svetog Andela Demona Cuvara. Inspirisale me je prva od tri metoda, datih u Liber Yod Elistera Krolija.
Priprema

Magistar Minor neka Oisti samog sebe Abl,!1cijom i Posveti se pomazanjem Sredita (pone Sahasrara Cakrom) Svetim Uljem. Onda stavi Crnu Tuniku, Pentakal i Prsten na sebe; pored toga naorua se Knjigom, Maem i Zvonom.
Uvodni Pokret

Posle ulazka u Hram neka Magistar Minor u Krugu izvede Ritual Oienja (Poboljani Zvezdani Rubin) i Posveenja (Poboljani Zvezdani Safir).
Prvi Pokret

Neka Magistar Minor izvede Ritual Inicijacije (Meseev Ka men), a onda okrenut ka Severu krene prema obimu Kruga. Oteranje etiri Elemenata i etiri Strane Neba.
1. Neka se okrene na desno i proe obim Kruga, sve dok ne izvede jedno okruenje.

laenja (na Istoku) i pred sobom projicira snagu koja ari sa Istoka. 3. Nastavi hodom dok ne doe na Istok; ovde, zaustavi se i lice okrene prema Istoku.

2. Neka uini Znak Horusa (ili Onog koji Ulazi) kod pre

Crte: Milan Vukosavljevi

109

4. Macm zacrta Uspravni Pentagram koji je primeren za teranje Zemlje (Bik).

14. Radi kao pre (sa okretanjem na levo) i na Jugu uradi Obrnuti Pentagram koji e da otera Vatru (Lav).

5. Ma us meri u sredite Pentagrama i kae: "Adanay Melehk i Adonaj."

15. Us meri Ma prema sreditu Pentagrama i kae: "Aelohim Ghibborhim". 16. Neka uini Znak Elementa VatFe (Vide Supra). 17. Prepusti se igri tako da izvede centripetainu spiralu u suprotnom smeru kazaljki na satu, obogaenu sa kruenjem na svojoj osovini (u smeru kazaljki na satu), kad prolazi sve glavne Strane Neba, dok ne stigne u sredite Kruga. Tamo se, okrenut prema Severu, zaustavi.
Drugi Pokret

kop zan s Istoka; StIgavI na Sever neka se onda zaustavi i okrene prema spoljanjosti. 8. Zacrta Uspravni Pentagram koji e da otera Vazduh (Vo dolija).

7 Okrene se na esno i kao pre nastavi hodom i kod prelaen Ja n Is oku zaJedn<? sa nakom Horusa) projektuje snagu

6. Neka uini Znak Elementa Zemlja-Vazduh: (vidi Znakove Elemenata).

. Usmeri Ma prema sreditu Pentagrama i kae: "Aelohim


Sabaothim." 10. Neka uini Znak Elementa Vazduha (Vide Supra). l l . Uradi kao pre (sa ?kretanjem na levo); vna Zapadu uradi Obrnut Pentagram kOJI e da otera Vodu (Skorpija).

1r

Teranje etiri Medu-Strane. l. Neka se Magistar Minor zavrti oko samog sebe za 3150 u suprotnom smeru kazaljki na satu (prema levoj strani).

2. Okrenut prema Severo-Istoku napreduje do obima Kruga.


3. Usmeri Ma pred sebe i kae: "Jehovah Aelohim". 4. Neka uini znak "Izidina trudnoa" (Vidi Znakove Preo braenja). 5. Zavrti se oko sebe za 1800 u suprotnom smeru kazaljki na satu i vrati se u sredite Kruga.
6. Ok!enut prema Jugo-Zapadu neka uradi kao pre, ali kae: "Ael Sadday".

7. Neka uini Znak "Bog BAPHOMTr koji udruuje suprot nosti" (vidi Znakove Elemenata).

1 2 Usmeri ma prema sreditu Pentagrama i kae: "Jehovah Sabaoth."


13. Neka uini Znak Elementa Vode (Vide Supra).

8. Zavrti se oko sebe za 1800 u suprotnom smeru kazaljki na satu i vrati se u sredite Kruga. 9. Zavrti se oko sebe za 2700 u suprotnom smeru kazaljki na satu.

1 10

111

10. Okrenut prema Jugo-Istoku neka uradi kao pre, ali kae: "Aeloha".
l l. Neka uini Znak "traenje Boga Horusa" (vidi Znakove Moi).

1 2. Zavrti se oko sebe za 1800 u suprotnom smeru kazaljki na satu i vrati se u sredite Kruga. 13. Okrenut prema Severo-Zapadu neka uradi kao pre, ali kae: "Jaah". 14. Neka uini Znak "preporodeni Oziris u obliku Sina" (vidi Znakove Preobraenja). 15. Zavrti se oko sebe za 1800 u suprotnom smeru kazaljki na satu i vrati se u sredite Kruga. 16. Zavrti se oko sebe za BY u suprotnom smeru kazaljki na satu. Trei Pokret

8. Okrene se na levo i nastavi hodom kao pre i kod prelaenja (na Istoku zajedno sa Znakom Horusa) projektuje snagu koja ari sa Istoka; kada stigne na Jug, zaustavi se i okrene se prema spoljanosti. 9. Zacrta Obrnut Pentagram koji e da otera Medu-Vii Etar.

10. Usmeri Ma prema sreditu Pentagrama i kae: "Ham". 11. Neka uini znak "Bog Thoth" (vidi Znakove Moi). 12. Uradi kao pre (sa Okretanjem na levo); na Zapadu uradi Obrnut Pentagram koji e da otera Poslednji Etar.

Teranje Etra i Akae.


l. Neka okrenut prema Severu Magistar Minor poe do obima Kruga.

2. Onda se okrene na desno i proe obim Kruga, dok ga jednom ne okrui. 3. Kod prelaenja (na Istoku) uini znak Horusa ili "Onog koji Ulazi" da bi pred sobom projicirao snagu koja ari sa Istoka. 4. Nastavi hodom, dok ne stigne na Istok; tamo se zaustavi i okrene lice prema Istoku. 5. Maem zacrta Uspravni Pentagram koji je primeren za oteranje Prvoga Etra.

13. Usmeri Ma prema sreditu Pentagrama i kae: "Al". 14. Neka uini Znak "Bog Ram-Set XIV" (vidi Znakove Moi). 15. Uradi kao pre (sa okretanjem na desno); na Severu uradi Uspravni Pentagra m koji invocira Viu Akau.

6. Usmeri Ma prema Sreditu Pentagrama i kae: "Yael".

*
1 12

7. Neka uini Znak "odvajanje od Paroketovog Vela" (vidi Znakove Portala).

16. Usmeri Ma prema sreditu Pentagrama i kae: "laah i Aehjeh".

113

17. Neka uini Znak "Ra-Hoor-Khuit; Svetlei Bog; Okrunjeni, Osvetniki i Osvajajui Sin" (vidi Znak L.V.x.). 18. Prepusti se igri tako da zacrta centripetainu spiralu u suprotnom smeru kazaljke na satu, obogaenu kruenjem na svojoj osovini (u smeru kazaljke na satu) kod prelaska svih glavnih Strana Neba, dok ne stigne do sredita Kruga. I tamo se zaustavi, okrenut prema Zapadu. Zavrni Pokret 1 . Okrenut prema Zapadu neka Magistar Minor Ma koji dri sa obe ruke usmeri pravo na gore i kae: "Jehovah Aelohim i Jehovah Ahafijr".

2. Neka uini Znak "Hoor-paar-Kraat; Tamni Bog, Sakriveni


Bog u Amenti" (vidi Znak N.O.x.).
3. Neka uini Znak "Bog Harpokrat; Dete u Zlatnom Jajetu" (vidi Znak Tiine).

1 14

Crte: Milan Vukosavljevi

5. XI

Opera cija O.R.M .

Faza u svome Rastu, kao i u Opadanju), dok je bila u Meso potarniji poznata pod imenom Itar (rimska Venera, Boginja ' Ljubavi).
B. O. Neka se Skerletna ena postavi u povijenu poziciju Bogin je Nuit, ali u obrfltnom smeru (pozicija je na suprotoj strani, jer je Skerletna Zena Mikrokosrnos II odnosu na U mverzum). 1. U trenutku Emanacije XVI Kale Besmrtnosti Svetenik Princ primi je u Pehar i ispije. N.B. Kada vreme stoji, Boginja 15 stvori XVI Kalu (Eliksir), Kalu koja prevazilazi Vreme. Ova Operacija upotrebljava Drakovsku Struju. U Fazi Tame iniemo na sledei nain:
A. U ovoj Magino-Seksualnoj Operciji inie o ?a ist! nain . Izuzet kao u delu A., prikazanqm u FaZI Svetla, sa JedImm kom, naime Skerletna Zena izgovorie deset puta Grlenu Mantru (Viudha akra). Pored toga Skerletna Zena (koja je postala nosilac Boginje Kali u vidu sladke Durge) postane Orakularna u vezi sa Gospodom Bezdana (Dubokim).

Magino-Seksualna operacija Skerletne ene "Nae Go spoe Babaion" i Zveri koju Ona Jae. Magino-Seksualnu Operaciju Skerlctne ene i Zveri koju Ona jae moemo da izvedemo u Fazi Svetla i u Fazi Tame. U Fazi Svetla iniemo ovako:
A.

Skerletna ena) Magino-Seksualne Operacije zauzmu po ziciju u kojoj je ena aktivna i na mukarcu. 1. Disanje obojice mora da bude kontrolisano u najveoj meri. 2 . Skerlet na ena mora u trenutku Orgazma (Orgazam ukljuuje akti-Energiju-Kyn dalini) pomou Valie oslo boenu Energiju preneti u Ceono Sredite (Adnfl Cakra) i onda je ponovo vratiti na dno kime (Muladhara Cakra). 3. Neka Svetenik-Princ fiksira Tree Oko (Adna akra) Skerletne ene i Ona, gledajui ga u oi, eka tri puta izgo vori Osam Mantri svih Sedam Sredita (Cakri), a onda jo devet puta Mantru eonog Sredita (Adna akra). za ovo vreme morala !li se Kundalini dii du kime do pre navede nog Sredita (Cakre). 4. Na tom stepenu Magino-Seksualne Operacije Skerletna ena (koja je postala nosilac Boginje gtar) trebala bi da postane Orakularna i da uspostavi kontakt sa Starim Htoni jima. N.B. Ova Operacija treba da bude izyodena za vreme Punog Meseca. U tom razdoblju Skerletna Zena (Babalon-Bik) bila je u Egiptu poznata kao Boginja 15 (Mesec pOkazuje Petnajst
1 16

O. Neka oba sudionika (Svetenik-Princ, Velika Zver 666 i

B. O. Skerletna ena neka bude prethodno pripremljena alko

holom. 1. Oba sudionika (Svetenik-Set i Skerletna ena) Magino Seksualne Operacije zauzee poziciju u kojoj je ena aktivna i na mukarcu. 2. U trenutku Orgazma Skerletna ena e Mentalno projek tuje u Genitalno Sredite (Svadisthana Cakra). 3. Na ovom stepenu Magino-Seksualne Operacije Skerletna ena (koja je postala nosilac Crne Boginje Kali u vidu strane Bhavani) morala bi postati Orakular!la i uspostaviti kontakt sa Demonikim Snagama (Zveri ili Cuvari Gospode Bezda na).

" 1 17

N.B. Ova Operacija mora da bude izvrena Per Vas Nefan dum (po Neizrecivoj Posudi), tj. sa enom u MenstruaInoj Fazi ili sa Crnom Lunom, (bilo bi idalno da se to pQdudara). U tom razdoblju bila je Skerletna Zena (Babalon-Skorpija) kod Hindusa poznata pod imenom Kali (u vidu strane Bha vani), dok je kod Hebrejaca bila poznata pod imenom Lilit. Ovu Operaciju upotrebljava Tyfonsku Struju.

ri akra, Vrhovni Simbol Boginje u Tantri

Jantra boginje Kali

1 18

9. Ti si stvorio enu i Mukarca.

6. XII

Operacija O.R.M.

10. Ti si napravio semenke i Plodove.

Ritual za dostignue PO,1'-navanja i Razgovora sopstvenog Svetog Andela-Demona Cuvara. Ovaj Ritual Kroli je upotpunio i nazvao Liber Samekh. Ovde ga sada predstavljamo u daljem upotpunjenju.
L I B E R SAMEKH

Ti si uobliio Ljude da se vole i mrze. 12. Ja sam Horus, Ti sam, Onaj koji zna Misterije i Obrede Khema. 13. Ti si napravio Vlanost i Suvou i sve to hrani svaki stvoreni ivot.
ll.

Sekcija Aa
l. Sluaj me, jer Ja sam Andeo Ptah-Apo-Phrasz-Ra (': Kra tivno Kretanje Sunca"): ovo je Tvoje Pravo Ime kOJe Je bIlo preneeno prorocima Khema.

Sekcija B: Zemlja

Theurgia Goetia Summa (Congressus cum Daemone) Ritual koji je Velika Zver 666 upotrebila za Dostignue Pozna}anja i Razgovora sa svojim Svetim Andelom-Demo nom Cuvarom.
E VA N G E L I TAKA I TEXTUS R E DACTUS

Invokacija

Ja Te invociram. MA BARRAlO 10hEL KOTha AThOR-e-BAL-O ABRAFT Sluaj me: AFT ABAFT BAS-AUMGN ISAK SA-BA-FT ShA-BA-FT JAFT

Magino obnovljena sa znaenjima Varvarskih Imena, etimo loki i kabalistiki odredenih i parafraziranih.
Sekcija A: Zavet

"O Majko! O Istino!" "Ti, Masa!" "Pozdrav, o Ti, koja jesi!" "Ti, upljost! " "Ti, Boginjo Lepote i quayi . koju Sotona promatrajUI zeh! " "Oevi, muko-enski, Te ele!" "Muko- enski Duhovi!" "Muko-enski Oplodivai!" "Vi koji ste Bogovi i napredujete izgovarjajui AUMGN! " . "Istovetna taka! " "Nuith! Hadit! RaHoor- Khuit!" "Pozdrav Tebi, Velika Zveri 666!" "Pozdrav Tebi JAP!"

Tebe, Bez rodenja, ja invociram. 2. Tebe koji si stvorio Zemlju i Nebo. 3. Tebe koji si stvorio No i Dan. 4. Tebe koji si stvorio Tamu i Svetlost. 5. Ti si Amoun-Ra ("Bog Sunce u Amenti"). 6. Ti si Ia-Besz ("Istina u Materiji"). 7. Ti si Ia-Apophrasz ("Istina u Pokretu"). 8. Ti si razdvojio Pravedno i Nepravedno.
l.

120

121

Sekcija Bb 2. Ovo je Gospodar Svemir a. 1. Ovo je Gospodar Bogova.

Njegovom nareenju Je Gospodar svih Stvari, Kralj, Vladar i Pomaga. (Ovo je poimanje blistajue Zemlje koju nastanjuje Sunano Falini Bik Zemaljske prirode i Sveta Krava, koja simbol izuje Boicu AHATh OOR Venuzijske prirode.) Sluaj me i potini mi sve Duhove tako da me svaki Duh Nebeskog Svoda i Etra, na Zemlji i pod Zemljom; na Suvom i u Vodi; Vrtljajueg Vazduha, Kotrljajue Vatre i svaka ar i Boja nevolja, slua.
Sekcija C: Vatra

4 . . Ovo je Onaj koji je pustio da se uje Njegov Glas, po

3. Ovo je Onaj koga se boje Vet rovi.

Sluaj me i potini mi sve Duhove tako da me svaki Duh Nebeskog Svoda i Etra, na Zemlji i pod Zemljom; na Suvom i u Vodi; Vrtljajueg Vazduha, Kotrljajue Vatre i svaka ar i Boja nevolja, slua.
Sekcija D: Voda

Sluaj me: RU-ABRA-JAF

Ja Te invociram Strani i Nevidljivi Boe koji obitava u Praznini Duha: . AR-GO-O-GO-RU-ABRAO "Ti duhovno Sunce! Jako Zaurlaj ! Sotono, ti Oko, ti Strast! Jako Zaurlaj ! Zavrti toak, o Oe mOj, o Sotono, o Sunce !" SOTOU "Ti, Spasitelju!" MURDORIO "Tiina ! Daj mi Tvoju Tajnu! " PhALARThAO "Podoj i me, Ti Falusu ! Ti Sunce !" 000 "Sotono, ti Oko, ti Strast! " "Sotono, ti Oko, ti Strast! " "Sotono, t i Oko, t i Strast! " AEPE "Ti, prouzrukovan iz sebe, odreen iz sebe, uzdignut, Visoanstvo! " (Ovo j e poimanje blistajue Vatre koju nastanjuje Lav Jupi terske prirode.) .

"Ti Toku, ti Materice koja sa dri Oca JAF!" "Ti More i Obitavalite! " MIRIADOM BABALON-BAL-BIN-ABAFT "Babaion! Ti eno Preljubnice!" "Ti Vrata Velikog Boga ON!" "Ti Gospa Shvatanja Puta!" "Pozdrav Tebi, ravnOdunoj ! ASAL-ON-AI POZdravljena, sestro i mlada, ONa, Boga koji je sve i niko zbog Snage Dvanaestice." "Ti Blago JAFa! " APhEN-JAF "Ti dvopolna Device! J Ti Tajno Seme! Ti neoskrnavljena Mudrosti! " "Obitavalite Svetla! ... " PhOTEX " ... Oca Sunca, Hadita, ara ABRAXAS Horusovog Eona! " "Naa Gospo Zapadnih AEOOU Vratiju Neba! " s i silna." "Ti ISChURE (Ovo je pOimanje sjajue Vode koju nastanjuje Zmaj-Zmija Jupiterske prirode u enskom vidu.) Sluaj me i potini mi sve Duhove tako da me svaki Duh Nebeskog Svoda i Etra, na Zemlji i pod Zemljom; na Suv9m i u Vodi; Vrtlajueg Vazduha, Kotrljajue Vatre, i svaka Car i Boja neVOlja, slua.

122

123

Sekcija E: Vazduh

Sekcija F: Etar

Sluaj me: "O Sunce koje die i talasa se! " ThJAF "O Sunce JAF! O Sunce Biku, Zveri koja se vitla, munja, generatore ivota!" RhEIBETh "Ti koji se talasa! Ti koji ide!" A-ThELE-BER-SET "Ti si Sunce-Sotona Hadit koji ide bez Volje!" Ah "Ti si Vazduh! Duh! Ti beskrajni i bez spona!" BELAThA "Ti si ea, brzovrtei Vazduh, Elastinost!" ABEU "Ti koji luta, Otac Svega!" EBEU "Ti koji luta, Duh Svega!" PhI-ThETA-SOEL "Ti Sjajna Snago Daha! Ti Sunce, Biku! Ti, Spasitelju, Pozdravljen budi! " IB "Ti s i Ibis, tajanstvena i usamljena Ptico, neoskrnavljena Mudrost ija Re je Istina, koja stvara Svet svojom Magijom!" "O Sunce JAF! O Sunce Biku, ThJAF Zveri koja s vitla, munja, generatore Zivota!" (Ovo je shvatanje sjaj ueg Vazduha kojeg nastanjuje Falino Sunana Ptica, "Sveti Duh" Merkurialne prirode.) Sluaj me i potini mi sve Duhove tako da me svaki Duh Nebeskog Svoda i Etra, na Zemlji i pod Zemljom; na Suvom i u Vodi; Vrtljajueg Vazduha, Kotrljajue Vatre, i svaka ar i Boja nevolja, slua.
AR

Sluaj me: 1E0U PUR IOU PUR JAFTh lAEO IOOU ABRAXAS SABRIAM

OO FIF AD-ON-A-J

"Moje Unutranje Sunce!" "Ti si Vatro! Ti si estokraka inicijacijska Zvezda, okruena Snagom i Vatrom!" "Moja Unutranja Duo! " "Ti s i Vatra! Ti s i estokraka inicijacijska Zvezda okruena Snagom i Vatrom!" "Biku Sunca, pozdravljen budi! Pozdrav Tebi Velika Zveri 666, ti JAF! " "Dah taj i moje Due, Dahtaji moga Andela! " "Strast moje Due, strast moga Andela! " ". . . Oca Sunca, Hadita, ara Horusovog Eona!" "Hej za sveti Gral! Hej za Babalonin Pehar! Hoj za moga Andela koji se izliva u moju Duu!" "Oko! Sotono, moj Gospodaru! Jareva strast!" "Moj An<!eo! Moj Inicijator! Ti si ja ... Sestokraka Zvezda! " "Moj Gospodaru! Moj tajni Ja preko Jaza, Hadit, Oe Svega! Pozdravljen budi ON, Ti Sunce, Ti si Covekov ivot, Ti si Peterostruki Ma iz Plamena! Ti si uzdignuti Jarac na Zemlji u Slu, Ti i Zrgija na Zemlji ispruena u Zivotu! Najsvetiji duhu!
125

124

EDE EDU ANGELOS TON ThEON ANALALA LAlA GAIA AEPE DIAThARNA ThORON
f" Postignue Sekcija F

Najmudrije Seme! Neduno Dete! Dua svih Dua! Re svih Rei, Pokai se sakriveno Svetlo!" "Proderi me!" "Ti me prodire!" "Ti Andele Bogova!" "Izadi u Meni prosto talasajui. Ti koji si Nita, koji si Nita i kai svoju Re!" "I ja sam Nita! Ja Te Hou! Ja Te posmatram! Moj Nita!" "Skoi, o Zemljo!" "Ti Uzdignuti! Ono skae gore; uskipti!" "Gledaj! Mlaz Semena Besmrtnosti!"

i u VOdi; Vrtljajueg Vazduha, Kotrljajue Vatre i svaka ar i Boja nevol;a, slua.


Sekcija G: Proglaenje Velike Zveri 666

JAF, SABAF, ShABAF Takve su Rei!


Taka II ARS CONGRESSUS CUM DAEMONE

Priprema

Magister Minor Oisti samog sebe Ablucij<]m i Posveti se pomazanjem Sredita (zapone sa Sahasrara Cakrom) Svetim Uljem. Onda na sebe stavi Crnu Tuniku, Pentakal i Prsten ; pored toga on se naorua Knjigom, Maem, Peharom, Noem i Zvonom.
Uvodni Pokret

1. Ja sam On! Duh bez Rodenja! Vid imam u stopalima: Snana Besmrtna Vatra! 2. Ja sam On! Istina! 3. Ja sam On koji mrzi da se zlo dogada na Svetu. 4. Ja sam On koji bljeti i grmi! 5. Ja sam On od koga dolazi Kia ivota na Zemlju. 6. Ja sam On ija usta veno plamte. 7. Ja sam On koji Generie i Manifestuje Svetlo! 8. Ja sam On, Ljupkost Svetova! 9. Sa Zmijom Okrueno Srce je moje ime! (Ovo je Shvaanje uarenog Etra koga nastanjuje Sunano Falian ovek Sunane prirode). Dodi i prati me i potini mi sve Duhove tako da me svaki Duh Nebeskog Svoda i Etra, na Zemlji i pod Zemljom; na Suvom

Po ulazku u Hram neka Magister Minor u Krugu izvede Ritual Oienja (Poboljani Zvezdani Rubin) i Posveenja (Poboljani Zvezdani Safir).
Prvi Pokret

Neka Magister Minor izvede Ritual Iniijacije (Mseev Ka men) a onda okrenut ka Severu zazvoni Sest Puta (Sest je Broj Sunca, tj. Horusa) Maginim Zvonom i recituje Sekc:,iju A kao dokaz pred svojim Svetom Andelom-Demonom Cuvarom, atribute ovoga Andela-Demona. Svaku reenicu mora da shvati sa punim usredsredenjem snage tako da je Dhjana na izgovorenu istinu izvedena na najpotpuniji mogu nain.
Sekcija A

Verz 1 : Magister Minor poistoveti svoga Andela-Demona uvara sa Keterom i svojim Daafom, tj. Keter (Teza) pred stavlja Andela i njegova komplementarnost Daaf (Antiteza) Demona. Slina formulacija je Hadit u beskonanom Telu Nuith.

126

127

Verzi 2,3,4: Magister Minor izjavljuje da je Njegov Sveti Aneo-Dmo Cuvar stvorio (zato da bi se realizovao po mocu projekCIje u uslovnom Obliku) tri parova suprotnosti: a) Fiksno i Pomerajue. b) Nemanifestovano i Manifestovano. c) Nepokretno i Pokretno. Ovo znai Negativno i Pozitivno, a odnosi se na Materiju' Um i Pokret. Verz 5: l\Jagister Minor izjavljuje da je njegov Sveti Andeo Dernon Cuvar Amoun-Ra, Bog-Sunce u Amenti. Formula Ho!sove Inicijacije nije vie oIJa o oveku koz Smrt (Starog OZlflsovOg Eona) ve ona o Coveku kroz Zivot (za prelaz Amente nee vie biti potrebno i Fiziki umreti). Ovo e da bude prirodna rast Deteta. Njegova iskustva nee vie da vae za katastrofalna. NjihOV hieroglif je Magus; neduIJo i impo tetno Det postae Odrastao Horus kada dobije Stap. "Der reme Thor zahvatI Sveto Koplje. Bakhus postade Pan. Sveti Andeo-Demon uvar je pomamni i podiui Duhovni Falus. Njegovo Poznavanje i Razgovor uzrokuje okultni pubertet. Ime Amoun-Ra prikladns> je zameniti imenom sopstvenog Svetog Andela-Demona Cuvara, kada je ono porueno. Verz : Mgistr inor pozdravi Ga nazvavi ga BESZ; Matenja kOJa umtI I guta Boanstvo zbog inkarnacije svakog Boga. Verz 7: Magister Minor pozdravi Ga kao APOPHRASZa Pokret koji l!ni ti. i podere Banstvo zbog inkarnacije sva kog Boga. SJedmJeno delovanje ovo dvoje avola omogui Bou ko su ova dVOjica opljakla da dode do uivanja egZIstenCIje pomou Sakramenta Zivota (Leb-BESZOVO meso) i Smrti (Vino-APOPHRASZOVA krv ili otrov). yez : Magister Minor nagoveuje Svoga Andela-Demona, Jer Je Jeo Plode sa Drveta Poznavanja Dobroga i Zloga; jer je postao mudar (u Hokmahovoj Triadi), mogao je da shvati >ja je s.ad Njegova i sposoban je tano forJ?lu .Ravnotee k,: aphclfatISebe u okolInu kOJu Je prethodno Sam izabrao. Vrz 9:. Zove Sv,?ga Andela- Demona, jer je utvrdio Zakon LjubaVI kao magInu formulu Svemira da moe ponovo ra-

zreiti fenomenino u njegovu fazu nournena sa sjedinjenjem svih parova suprotnosti u strasti ekstaze. Verz 10: Magister Minor zove Svoga Andela-Demona, jer je odredio da mora ova formula Ljubavi stvoriti ne samo raspad razvoda Ljubavnika u Njegovu neosobnu Boanskost nego i njihOVO uskladivanje u "Sinu" koga roditelji zanu da bi stvo rili vrstu Bia koje je vie od njih. Ovako svaka generacija tvori alhemijski napredak ka potpunosti u smeru postupnih kompleksnosti. Ovako kao to Verz 9 potvrduje Involuciju, Verz 10 potvruje EVOlUCiju. Verz 11: Magister Minor zove Svoga Andela-Demona, jer je zacrtao ovaj metod samorealizacije; namera Inkarnacije je dobijanje odziva na odnose sa drugim inkarniranim Biima i posmatranje odziva odnosa medu njima. Verz 12: Magister Minor naglaava pravo ulaska u svesnu komunikaciju sa Svojim Anelom-Demonom, jer Sam ga je Andeo-Demon uputio Tajnoj Magiji pomou koje moe da uspostavi prikladnu vezu. Magister Minor mora menjati, umesto Horusa, svoj vlastiti naziv Magistra Minora, kazati mora svoj Magini Rod, prema dunostima Zaveta Naem Svetom Redu! Verz 13: Magister Minor podseti Svoga Andela-Demona da je On stvorio onu Jednu Supstancu o kojoj je pisao Hermes na Smaragdnoj Ploi koja nosi u sebi vrlinu sjedinjenja su protnih naina Bia. Ona tako sluekao Talisman koji je napunjen Duhovnom Energijom pbitavanja, Eliksir ili Ka men sastavljen iz Fizike osnove Zivota. Ova Komemoracija postavljena je izmedu oba lina poziva Andela-Demona, sko ro kao reklamiranje privilegija uea u ovoj Euharistiji koja stvara, uva i spaava sve stvari.
Sekcija Aa Verz 1: Magister Minor potvrduje da je on sam Andeo-De

mon ili glasnik Svoga Andela-Demona; dakle potvrduje da je um i telo iji zadatak je prihvaanje i prenoenje Rei Svoga Andela-Demona. Pozdravi Svoga Andela-Demona kao PTAH-APO-PHRASZ-RAa.

128

129

Drugi Pokret

Magister Minor pree od kontemplacije ka akciji u sekcijama od B do F.


Sekcija B

Magister Minor mora da ide do obujma Kruga, mora da se okrene na deso i brzo i kradomice, poput tigra, pree ogradu Kruga dok ga Jednom ne okrui. Pri prelaenju Istoka mora da napravi Znak Horusa (ili "Onog koji Ulazi") da bi pred sobom projicirao snagu koja ari sa Istoka i nastavio hod dok ne stigne na Istok; ovde mora da se zaustavi i okrene na Istok. Zatim zaponevibriranjem "Varvarskih Imena" Rituala. Sada mora, ne smo po pul!0 da prome svoje bie snagom Imena, ve mora t Invocl"ratt (Element) Zemlju tako da iz svoga Pentakla ari sjaj Zute boje.
Sekcija Bb

Verz 1: Bogovi ukljuuju sve svesne elemente njegove priro de. Verz 2 : Svemir sadri sve mogue pojave kojih on moe da bude svestan. Verz 3: Vetrovi su njegove misli koje su onemoguavale pristup do Svoga Anela-Demona. Verz 4: Njegov Aneo-Demon je uinio da se uje njegov Glas, magini instrument koji stvara "Rei" i ove rei bile su mudrost sa kojom je On stvorio sve stvari. Glas je nuan kao veza izmeu Magistra Minora i Njegovog Anela-Demona. Aneo-Demon je Kralj, Onaj koji moe, "izvor autoriteta i asti" i pored toga je Kralj (ili sin Kralja) koji oslobodi Omaijanu Princezu i uini je svojom Kraljicom. n je Vladar: "nesesna Vo9 a" koju ne srne da spreava lana, tgnorantska t mutava volja svesnog oveka. On je i Poma ga, Stvoritelj nepogreivog impulsa koji Duu odvede u nebo i rasprostre takvim poletom da je privlanost stranih sfera ne moe vie skrenuti sa pravog puta. Poto je: Magister Minor sa ovim Elementom jedna sama stvar, mora u tome Sakramentu da izgovori Zapovest "Sluaj me itd.," sa takvom Sigurnou da mu ovo ujedinjenje sa tim
130

delom Svemira dodeljuje najpotpuniju slobodu i privilegije koje joj pripadaju. Magister Minor mora paljivo da posmatra formulaciju Za datka. Nebeski Svod je Neamah, Duhovni Plan povezan je s Akaom; dok je Etar povezan sa Eterinim Planom, Ruah. Zemlja je sfera u kojoj se delatnost ovih osnovnih i eterinih snaga prikazuje percepciji. Ispod Zemlje je svet onih pojava koje obavetavaju ovako percepirane projekcije i odreduju njihov osobeni karakter. Suva Zemlja je mesto smrti "materijalnih stvari", pusta (t.j. nespoznajna), jer nije sposobna da deluje na nae umove. Voda je nosilac pomou koga mi moemo da osetirno ove stvari; Vazduh je prenosilac u kojem su ovakvi utisci umom primljeni. Vrtljajui je zvan zbog nestabilnosti misli i tuposti razuma od kojih zavisimo u onome to zovemo "ivot". Kotrljajua Vatra je svet u kome lutajua misao sija u brzokretajui Volji. Ove etiri faze pojanjavaju kako se ne-Ego preObraava u Ego. Boji ar je bilokoji oblik svesti i boja neVOlja je bilokoji oblik delatnosti.
Sekcija e

Kao i pre Magister Minor mora se okrenuti na desno i nasta viti put sa projiciranjem za prelaenja (na Istoku zajedno sa Znakom Horusa) snage koja ari sa Istoka. Stigavi na Jug, mora da se zaustavi i okrene ka ovoj Strani Neba. U desnoj ruci mora da dri Ma i da ga isprui, onda mora da zapone sa vibriranjem "Varvarskih Imena" Rituala. Sada mora initi isto kao pre (vidi Sekciju B), ali mora lnvocirati tako da iz njegovog Pehara ari sjaj Zelene boje.
Sekcija E

Neka se Magister Minor prepusti plesu tako da ocrta centri petainu spiralu u suprotnom smeru kazaljki na satu i obogati je sa kruenjima oko svoje osovine (u smeri kazaljki na satu), kad prolazi pored svake glavne Strane Neba, sve dok ne stigne do sredita Kruga. Ovde se okrenut Istoku zaustavi. Mora da sebi predstavlja da je on sam tap (Falus) i mora zapoeti sa vibriranjem "Varvarskih Imena" Rituala. Sada
131

mora da deluje kao pre (v!di Sekcija B), ali mora Invocirati Etar tako da iz Sahas rare C;lkre ari sjaj Crnih Zraka. Trei Pokret aister Minor je, verovatno, shvatio da njegov in Sjedin JenJa sa elo -De ono s dri: 1. mrt njegovog starog uma, ?Slm u onoJ men u kOJoJ nesveSlll elementi odravaju seanje kad ga usrknu; 2. smrt njegovih vlastitih nesvesnih elemenata, ali njihova smrt vie je nekakav egzodus da bi pomou ljubavi obnovili ivot. Onda sa svesnim shvaanjem tih elemenata uzetih pojedi nano ili zajedno postane Aneo-Demon Svoga Anela-De mona, kao to je Hermes Zeusova Re iji glas je Grom. Tako Maister Minor u toj Sekciji artikulisano upuuje - koliko reI to uopte mogu - ono to je za Njega Njegov Aneo-De <?n. Ovo kae sa svoj.i . Sin-Leka sasvim uvuenim u svoje fIZiko telo tako da pnslh svoga Andela-Demona da obitava u njegovom srcu. Ver : Ja sa <?n i potvrujem unitenje oseaja razdvoje nosti Izmeu Ja I Ja. Potvrujem postojanje, ali samo tree osobe. Duh bez Rodenja osloboden je prostora, jer ima vid u stopalima tako da ona izberu Put. Snaan je GBR (Geburah) Mag koga prate Sunce l Luna. Besmrtna Vatra je kreativno Ja; bezlina energija ne moe da nestane, bez obzira na to kOji oblik ona uzme. Gorivo je Ljubav. Verz 2: Istina je nuan odnos bilokoje dve stvari; zato nas, iako to sadri duplost, stavlja u situaciju da moemo da zamislimo dve stvari kao jednu stvar tako da mora da bude oznaea pom.ou omplementarnosti. Hiperbola je jedno stavna Ideja ah za njen nastanak potrebni su dve krive. Vez 3: Ane? -Demon,.k0 to ga zna Magister Minor, je bie ? Tlferetu k<?Je atamJ uJe Keter. Magister Minor oficijelno JO ne poznaje vie Sefuote. Ne moe da sazna, kao to moe Magus, da su sve stvari jednako iluzija i jednako ApSOlut. On se nalazi u sredini, u kvadratu Daafa (Znanje) ije izaslanstvo je Odreenje. On ali dogaaje zbog prividne Patnje kojoj je ba pobegao. Pored toga, on je svestan ogranienja i nepot punosti svog Dostignua. 132
Sekcija F f

Verz 4: Odnosi se na pojave koje prate Dostignue. Verz 5: Znai saznanje da je eo-Demon Istiniti Ja njego vog nesvesnog ja, prikriveni Zivot njegovog fizikog ivota. Verz 6: Magister Minor shvati da je svaki dah, svaka re Anela-Demona puna stvaralake vatre. Tiferet je Sunce i Aneo-Demon je duhovno Sunce Due Magistra Minora. Verz 7: Ovde je saet itav proces koji dovodi uslovljeni Svemir do poznavanja samoga sebe pomou formule genera cije; dua se useli u telo sa tupim osetom i umom koga razum uznemirava; osvesti ih njihovim Sustanarom i tako ih odvede do uea svesti Svetla. Verz 8: Ljupkost ima ovde svoj vlastiti smisao "Dopadljivo sti". Postojanje Anela-Demona je opravdanje mehanizma kreacije. Verz 9: Ovde je obrazloena istoveJnost Magistra Minora i Njegovog Svetog Anela-Demona Cuvara.
Sekcija G

Interpretacija Rei Proglaenja rezervisana je za lanove Re da Zlatne Zvezde. N.B. Magister Minor mora da izvede ovaj Ritual svakog Punog Meseca i Mladog, sve zajedno najmanje Dva a najvie Dvanaest Meseci.

133

7. XIII

Operacij a O.R.M.

Ritual Evokacije (Izvikivanje) Duhova. Ovaj Ritual ui kako Evocirati i Nareivati Duhovima.
Priprema

Magister s Ablucijom Oisti samog seb i Posveti se poma zanjem, Sredita zapone (sa Sahasrara Cakrom) Svetim Ul jem. Onda na sebe stavi Crnu Tuniku, Pentakal i Prsten; pored toga naorua se Knjigom, Maem, Trozubom i Zvo nom. Unutar Maginog kruga bie Kadionica.
Uvodni Pokret

Po ulasku u Hram (Hram mora da ima Dvoje Dimenzionalnih Vratiju; Pozitivna i Negativna. Negativna Vrata moraju da budu pregraena Pentagramom koji je bio prethodno zacrtan Maginim Maem i Vizualizovan u plavoj boji tako da Nega tivni Entiteti ne mogu da uu. Da bi otvorili Negativna Vrata potrebno je Maginim Maem zacrtati Obrnuti Pentagram crvene boje) neka Magister unutar Kruga izvede Ritual Oienja (Poboljani Zvezdani Rubin) i Posveenja (PO boljani Zvezdani Safir).
Prvi Pokret
Risba: Milan Vukosavljevi

Neka Magister izvede Ritual Inicijacije (Meseev Kamen), onda neka se okrene onom Pravcu Neba koji je dodeljen njegovom Svetom Anelu-Demonu uvaru i zahvati Ma gine Intrumente koje e mu ovaj pokazati.

Crte: Milan Vukosavljevi

135

Drugi Pokret Invokaci ja 1. Neka M31gister Tri puta Izrekne Ime Svoga Svetog Andela

Zavrni Pokret Dozvola za Odlazak

Demona Cuvara i kae: "Ja te Invociram, ja te Invociram, ja te Invociram! Dozvoli mi da Evociram Duha (doznai ime Duha) tako da ja mogu... " (Najavi nameru Maginog Obre da). 2. Neka Invokaciju Tri puta ponovi.
Trei Pokret Evokacija 1. Neka se Magistar okrene suprotnom smeru kazaljki na satu (a za Planetarne Duhove preko Bezdana smeru kazaljki na satu) prema ebeskoj Strani koja je dodeljena Duhu koji e da bude EvocIran unutar Tro ugla crvene boje. Trougao e biti vrhom okrenut prema spoljanosti Maginog Kruga. 2. U ruci e jo uvek da dri Magine Instrumente koji su mu Rosluili kod Invokacije Njegovog Svetog Andela-Demona Cuvara; ali Instrument koji je drao u desnoj ruci bie u levoj ' a onaj sa leve u desnoj. 3. Nea izgovori Evokaciju: "Dodi (oznai Ime Duha), Ja te EvocIram (oznai Izvor Duha)! " 4 . Evokaciju ponovi Tri puta. 5. Neka Duhu naredi poslunost (na primer: "Zakuni se da e mi biti posluan i veran!"). 6. Odredi zadatak koji Duh mora da izvri. N.B. U primeru, ako Duh nee da se povinuje, to mogu da ? du dva glavna razloga: ili je u pitanju greka kod Evokacije Il! !vrdogla?st Duha. Zato je pre svega bolje Tri puta pono VItI EvokacIJu. Ako Duh i dalje nee da e povinuje, moramo da preemo na Prokletstva (na primer "Sireh, Nefas; Baber si loe Faudi; Malaton Malatas Dinar"). Ako i ona ne bi imala !likakvog dejstva, onda moramo kao krajne sredstvo da zabi mo ube Trozuba . .usijani ugalj (ugalj mora biti u jednom Ih u tn komada) kOJI Je stavljen u Maginu Kadionicu!

. dodeljena Evo da Izvri zadatak Obino se izgovori: "Sada ti Ja nareujem e !me S? pstvno koji sam ti poverio, a ondavse u Imenu (izre obltavahte , Svetog Andela-Demona CU\iara) .vati u tvoJ spreman OCI budi uvek I neka izmedu tebe i Mene vlada mlf EvokaCI jOm m Silno ovom sa m bilo kada te Evociram i zove ti tnos . Magine Ume da ima uz sebe dvoj icu asistenata. e mo ister N.B . Mag adaju feri. Daa f Daemo listu nekih od Demona kojia prip EVOClrall u VZl budu u mog koji i (lanoj Sefiri Bezdana) dajemo JO d sa Sferom u kojoj se Magister nalaZI. Pore toga . ova i listu Kraljeva Planetarnih Duh
Demoni Daafove Sfere: 2. Rerek, Cuvar Staze 3. Am-haau, varljivi Demon 4. Haih, podmukli Demon

e koj Strani koja je 1 . Neka Magister Go uvek okrenut Neb ciranome Duh u) Izgoon otp ust Duhova.

1. Apofis, yeliki Demon Amente 5. Ha-a, trulei Demon. N.B . Svi ovi Demoni Evocirani su na Zapadu.
Kraljevi Planetarnih Duhova: 1. Pluton - Orhielh (Zapad) 2. Saturn - Bethorh (Jug) 3. Neptun - Ocheerh (Sever) 4. Uran - Arhaath (Jug)
5.

Sunce - Och (Istok) 6. Jupi ter - Aratronh (Istok) 7. Mars - Phaleth (Sever) 8. Venera - Hageth (Zapad) 9. Merkur - Ophielh (Istok) 10. Luna - Phuilh (Zapad). Evocirati Kral N . B. Do este Sfere (Tifere-Sunce) mogudse e (Kymod) u jevi Planetarnih Duhova, jer oni su ispre Sfer kojoj se nalazi Magister. 137

136

Peti deo

Crte: Milan Vukosavljevi

1.

Gnostika Misa

1. o Ureenju Hrama

Hram mora biti crven, sa Crnim Zavesama na svakom prozo ru; na svakoj Zavesi mora du bude izvezena Jedanaestokraka Zvezda (Heksa gram Zveri i Rue sa Pet Listova i sa Takom u sreditu) srebrne ili bele boje. Ove tri boje predstavljaju Tri Alhemine Operacije. Oltar mora da stoji na Severu. Njegove dimenzije moraju biti duina 2,!0 m, irine 90 cm i 1 m visine. Prekriven je sa Crvenim Caravom sa izvezenim Zlatnim Suncem sa Dvana est Krakova (Krakovi mora da budu talasasti i ne smeju se dotai Obima, a u Sreditu mora da bude zacrtana Taka). Na oltaru stoji tap, Pehar, No, ezlo ( ezlo je tap sledeih dimenzija: duine 1,50 m i irine 1 ,5 do 3 cm. Na krajevima je 15 cm obojen crveno, a ostatak je bele boje. Na gornjem kraku mora da bude krilata Zmija) i Kruna. Svetenica stoji na Istoku, a na Jugu je Veliki Svetenik. Na Zapadu je mali Oltar sa Kadom i Svetlosni Hlebi (Sveta Euharistina Hostija).
2. O Sluiteljima Hrama

Veliki Svetenik je u Crvenoj Tunici bez pokrivala i naoruan Maem obeen im na Belom Kaiu. A na prsima mora da nosi Lamen (Lamen mora da bude Magov lini simbol). Velika Svetenica je u Beloj Tunici i na prsima ima svoj Lamen koji je Petokraka Zvezda zacrtana u Krugu. Zvezda i Krug moraju biti zlatne boje na Crvenoj podlozi. Prvi akon je mukarac u Beloj Tunici vezanoj sa konopcem zlatne boje; na glavi nosi Krunu od cvea, a u desnoj ruci dri izvod Liber Legisa.
141

Drugi akon je ena u Crnoj Tunici bez pokrivala vezanoj crvenim konopcem, a u levoj ruci dri kopiju (ne original) Stele Otkrovenja. Obred je podeljen na Tri Dela.
3. Otvaranje Hrama

Sluitelji zauzmusvoja mesta (akoni ekaju kod vratiju). Svetenik uzme Zezlo i Tri puta udari o tlo. Udu akoni: muki akon na desno i enski akon na levo, gledano od vratiju. Prvi akon doda Sveteniku Liber Legis. A Drugi akon doda Svetenici Stelu Otkrovenja. Svetenik udari Zezlom o tlo Tri puta, onda udu Privrenici. Svetenik kae: "itav Zakon e biti: ini ta ti hoe." "Ja objavljujem Zakon Snage, Slobode i Ljubavi u Imenu I A O." Svetenica kae: "!zida, Harpokrat, ON." Svetenik poloi Liber Legis na sredinu Oltara, doda ezlo Drugome akonu, ode na 4apad, uhvati sa obe ruke Ma i digne ga okomito pred sobom tako da je drka u visini Prsno ga Pleksusa. Okrenut prema Svetenici kae: "Aumgn. Iz Sedita Tama Ja se diem iz Voda i Oistim te (Ma usmeri ka Svetenici) sa Haditovom snagom." Prvi akon nudi Svetenici Pehar i Ona dok ga rukama dri ispred sebe, kae: "Primam Snagu svoga Gospodina, primam je u svoje naruje i preneu je bilokome ko veruje u Re Svetla koja jeste Ra".
4. Izrada Hrama

Svetenica kae: "Moj broj je 1 1 , kao svi brojevi onih koji su Nai. Petokreka Zvezda sa Krugom u Sreditu a krug jc Crven. Slepome moja je boja crna a Vidac vidi modro i zlatno. Ja imam i tajnu uzvienost za One koji Me vole." Privrenici odgovore: "Ljubav pod Voljom je Jedini Zakon. Radosno sjedinjenje Nuite i Hadita potvrduje Harmoninu Vitalnost Svemira koja se izraava u njihovom Sinu Ra-Ho or-Khuitu, Bogu Rata, Onome koji pobedonosno izade iz Amente."
5. Zavrni Obred

Svetenik uzme tap i Posveti Svetenicu Svetim Tauom (X). Zatim uzme No i Posveti Privrenike. akoni uzmu Krunu i stave mu je na glavu. Onda Svetenik izvede postupak IXo: oprui Svetenicu i izvede Ritualni koitus. Kada je Rosa izluena Svetenik kae: "Za Zakon koji jeste Thclema." I Svetenica odgovori : "U Ljubavi do Nu." Svete nik se die i izvede Oracije:
Sunce:

"Silni Ra koji luta Nuinim Nebom Zauvek Sjaj nad Nebom! " "Gospodo Noi, Boanska Strcika lukom budi naklona lovu medu ljudima!"
Merkur:

Mesec:

"Gospodaru obmane i lai, sluaj moj Glas koji se Die do Tebe: pomozi nam da obmanemo smrtnike!"
Venera:

Svetenik odloi svoj Ma, u levu ruku uzme ezlo, a u desnu ruku Liber Legis, izabere reenicu, doda Liber Legis Drugo me akonu i - sa rukama dignutim ka Nebu - proita ga. Kada zavri sa itanjem kae: "Ljubav je Zakon, Ljubav pod Voljom." Privrenici odgovore: "Zadovoljimo nau udnju po Ljubavi i uivajmo nae Osete i oboavaj mo Pernatu Zmiju."

"Gospodo Ljubavi, Dveri Sunca, podupri nas u borbi protiv lanih idola ljudi!"
Mars:

"Duhu Snage, Uniti one koji nam ometaju put, bez milosti srui ludake koji se drznu usprotiviti Volji Bogova! "

142

143

Jupiter:

" l?o?roudn.i i Poudni Gospodaru, pokloni nam Tvoju Ne vIdlJIvu I Tajnu Spermu koja oploduje Svetove!"
Orion:

"Silna Zvezdo Pas, Veseli i Raduj se u Strasti i Nuinoj Eksta zi!"


Uran:

"Visoanstvo sa Ibisovom glavom, odnesi nau Poruku kroz Zvezdani Svemir!"


Neptun:

"Gospodaru Ti izlazi iz Voda, Veseli se u Danu Uzvienosti kada e narodi da budu uniteni poplavom Mora!"
Saturn:

u Sakramenta vitla Privrenicima Svetu Hostiju. Na zavr:etk ili ste Nuino Tel "Prim jui ezlo podie ruke ka Neu i kae Telema! U me Zven Re . . idite i obznanjujte Zakon IJa JuJte Zako.n I tl?e Prav 666 koja je Ra-Hoor-Khuit. Obznan Danu SJedlllJenJ3 kod de! Uradite tako i biete sudionici ue da Blista. Zb? g toga koje tlu Radosti Sveta u Novom Sve Oduvk obtava .u te Ja Invociram, Silni i Strani Boe koji mem sJa TvoJ u da i Praznini Voda Duh a. Pra ti me! I uinkon LjubavI, lob?de im nan Snaga, da Ja mogu da ob a Voda l obitavaj Pravde! podigni onda SvoJu glavu IZ Bezdan u Meni!" ." "Svaki mukarac i svaka ena su Zvezde e ih akoni i Svete akoni pale Kad. Privrenici izlaze, sled nici. ljak. N.B . Gnostiku mis u izvodimo u Ponede
EXPLlT I sada, Brao, zaponimo Put

"Oe Bogova, pokloni nam Oiujuu Vatru za potinjavan je ovejih robova!"


Sothis:

traenja Svetla!

" Srebrna strela oda peta je u Neizmernost Prostora. Oplodivau i Generatoru, Delitelju ivota, Raduj se u Nui nim zagrljajima!"
Vie Sunce:

"Izvoru Svetla, Osvetli nae Puteve i odvedi nas Njemu!"


Pluton:

"Gospodaru Tame i Smrti, spusti Svoju ruku na neprijatelje Ljudi!" Sve tenik uzme tp, iz?ad Hlebova zacrta Trojni Tau (Hle bOVI su na srebrnoj tacm). akoni uzimaju tacnu i postavljaju se na Jug. Svetenik, i On je na Jugu, kae: "Ovo je Sveti Sakrament u kome e ljudi da prisustvuju raspadu Tela, Viziji Beskrajnog Svemira, Ekstazi Velike Majke Boginje Nuit." Prvi aon uzme Ste.lu O kr?venja i podie je stojei iza Svetemka tako da Je SVI Vide. Onda Svetenik podeli
144 145

SADRAJ
Uvod . . ........... . .

7 9

Prvi deo

Predgovor . . . .

......

. .....

. .....
.

11

. . . . . . . . . . . . . 26 Predgovor Liber Legisu . . . . . . . . . . . . . 28 1 . Liber Legis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 2. Liber Legis . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 3. Liber Legis . . . . . . . . . . .


. . . . . . . . . . . . . .

. , . . . . . . . . . . . 47 4. Komentar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 5. Peto Izdanje Liber Legisa


. . . . . . . . . .

Drugi deo is Liber Ahbh ili Liber AM vel Leg


. .

57

isu . . . . . . . . . 59 Predgovor Liber AM vel Leg . . . . . . . . . . 67 1 . Liber AM vel Legis . . . . . . . . . . . . . . 80 2. Liber AM vel Legis . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Trei Deo
Prv

85 87 95

rsta i 1. Trei Ma nifest Ruinog-K ........ . . i Crvene Rue


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

..
. .

.
.

etvrti deo

Uvodne Napomene . . . . 1. VII Operacija O.R M.

.........
.

. 97

Peti deo

. . . . . , . . . . . , . 1 00 . . . . . . . . . . . 1 03 2. VIII Operacija O.R M. . . . . . . . . . . . . . . 106 3. IX Ope racij a O.R M. . . . . . . . . . . . . . 109 4. X Operacija O.R M. . . . . . . . . . . . . . . . . 116 5. XI Operacij a O.R M. . . . . . . . . . . . . . . . 120 6. XII Operacija O.R M. . . . . . . . . . . . . . . . 1 35 7. XII I Operacija O.R M . . . 139
. . . .

.. 1. Gnostika Misa . . . . . . . .

. . . . . . . . . 141

Knjiga CRVENA MAGIJA drugi je deo SA BEANSKE TRILOGIJE koj u sastavljaj u j o MAGIJA ATLANTIDE i ZVEZDANA MAGIJA. Avtor FRANK G. RIPEL u njoj razotkriva sve do danas tajne misterije ma gije Pored dva klj una teksta - uvene Knjige Zakona Aleistra Crowleya (Liber AI vel Legis) i prvi put izdatog Liber Ahbh (Liber AM vel Legis) - objavljuje i poslednj i Manifest Ruinog Krsta i Prvi Manifest C rvene Rue, kao i Magine Operacij e O.R.M. (od VII. d o XIII.). Knjiga je p lod avtorovih dugih izuavanj antikih misteri ja. U njoj Frank G . Ripel ne samo da oivljava drevno znanje ve i dokazuje da zaista nastavlja rad koj i je zapoeo Aleister Crowley. O.R.M. (Ordo Rosae M isti<:ae) nadovezuje se na okultnu nauku, staru oko etiri hilja d e god i na i p redsta v lj a p re o b raenj e O.T.O. koje Aleister C rowley p rorie u svom maginom dnevniku.