Anda di halaman 1dari 133

at-taaruf

muhadatsah

perhatikan dan tirukan percakapan berikut

bertanya nama
jawaban

pertanyaan

ismii farid

masmuka ?

atau dengan
pertanyaan

jawaban

man anta ?

ana farid

pertanyaan

jawaban

masmuki ?

ismii farida

atau dengan

ana farida

man anti ?

jawaban

pertanyaan

bertanya alamat
jawaban

pertanyaan

ana min Siman

min aina anta?

atau dengan

min aina jita?

jitu min Siman

pertanyaan

jawaban

jawaban

pertanyaan

ana min Siman

min aina anti?

atau dengan

min aina jiti?

jitu min Siman

pertanyaan

jawaban

bertanya nama ayah dan ibu


jawaban

pertanyaan

abii ibrohim

man abuuka ?

man ummuka?

ummii fatimah

pertanyaan

jawaban

jawaban

pertanyaan

abii ibrohim

man abuuki ?

ummii fatimah

man ummuki ?

jawaban

pertanyaan

bertanya kabar
pertanyaan

jawaban

kaifa haluk ?

alhamdulillah,
inni bikhoirin

jawaban

pertanyaan

alhamdulillah,
inni bikhoirin

kaifa haluk ?

perbedaan penyebutan untuk laki-laki dan perempuan:


bahasa indonesia

siapa namamu
kamu
kamu berasal
keadaanmu
ayahmu
ibumu

laki-laki

masmuka
anta
jita
haaluka
abuuka
ummuka

perempuan

masmuki
anti
jiti
haaluki
abuuki
ummuki

tamrinaat

cobalah bercakap-cakap dengan temanmu


laki-laki seperti perkenalan ini

pertanyaan

jawaban

.....................

masmuka ?

.....................

man anta ?

.....................

min aina anta?

.....................

min aina jita?

pertanyaan

jawaban

...............

kaifa haluk ?

...............

man abuuka ?

...............

man ummuka ?

coba bercakap-cakap dengan temanmu


perempuan seperti perkenalan ini

jawaban

pertanyaan

.....................

man anti ?

.....................

masmuki ?

.....................

min aina anti?

.....................

min aina jiti?

pertanyaan

jawaban

...............

kaifa haluk ?

...............

man abuuki ?

...............

man ummuki ?

terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia!


_________________

min aina anta?

_________________

kaifa haaluk?

_________________

anaa min
surabaya

_________________

abii ibrohim

_________________

ismii hamiid

terjemahkan ke dalam bahasa Arab


: ____________________

aku dari Jakarta

alhamdulillah, aku baik-baik saja : ____________________


ayahku Pak Ahmad

: ____________________

siapa namamu?

: ____________________

dari mana kamu?

: ____________________

bertanya jawablah seperti contoh di atas


dengan temanmu secara berpasangan
10


al-adawat al-madrosiyah

11

mufrodat

Kuasai semua kosakata berikut ini

maktabun

kursiyun

qolamun

tobasyiru

miqossun

sikkinun

12

kitabun


qolamur
rososi


qirtosun


jidarun

subbakun
terali

bilatun

misbahun

giroun

firjarun
13

babun

saqfun

muallasun

jodohkanlah
a maktabun
b qolamun
c qolamur rososi
d misbaahun
e tobasyiru
f qirtoosun
g miqossun
h kursiyun
i baabun
j kitabun

14

tarkib

perhatikan penggunaan hadza dan dzalika


hadza kitabundzalika kitabun

hadza
digunakan untuk menunjukkan benda yang jaraknya dekat,
dalam bahasa Indonesia biasa disebut ini
dzalika
digunakan untuk menunjukkan benda yang jaraknya jauh,
dalam bahasa Indonesia biasa disebut itu

15

tamrinaat

sebutkan benda-benda yang dekat di


bawah ini dengan hadza

hadza baabun

....................

....................

....................

....................

16

sebutkan benda-benda yang jauh di bawah


ini dengan dzalikadzalika ghirooun

....................

....................

....................

....................

17

terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia


_________________

hadza qirtosun

_________________

dzalika saqfun

hadza baabun

_________________
_________________
_________________

dzalika
maktabun

hadza
misbahun

terjemahkan ke dalam bahasa Arab


ini kitab dan ini pulpen

: __________________________

itu pintu dan itu dinding

: __________________________

ini meja dan itu kursi

: __________________________

ini pensil dan itu kertas

: __________________________

itu pisau dan itu segitiga

: __________________________

latihlah ketrampilan berbicaramu!


cobalah sebutkan BENDA-BENDA DI KELAS
(PERALATAN SEKOLAH) kamu dengan didahului
hadza atau dzalika

18

muhadatsah

perhatikan tanya jawab dengan maa berikut


maa hadza ?

hadza kitabun


maa dzalika
?dzalika kitabun

Pertanyaan Maa HADZA bisa dijaw ab dengan HADZA.. atau


DZALIKA..

Juga pertanyaan Maa DZALIKA bisa dijawab dengan HADZA.. atau


DZALIKA..

Penggunaan HADZA atau DZALIKA bebas, hanya tergantung jarak


orang dengan bendanya

19

tamrinaat

jawablah pertanyaan tentang benda dekat


di bawah ini dengan hadza


maa hadza ?

hadza mikossun

...........................

...........................

...........................

...........................

20

jawablah pertanyaan tentang benda jauh di


bawah ini dengan dzalika


maa dzalika ?dzalika subbakun

.............. .....

.............. .....

.............. .....

.............. .....

21

mufrodat

kuasai semua kosakata berikut ini

sabburotun

tollasatun

khoritotun

nafidzatun

kurrosatun

kurotul
ardi

mistorotun

mahfazotun

surotun

mimhatun

maqlamatun

saatun

22

jodohkanlah
a mimhatun
b maqlamatun
c sabburotun
d khoritotun
e suurotun
f tollasatun
g nafidatun
h mahfazhotun
i kurrosatun
j mistorotun

23

tarkiib

perhatikan


hadzihi tollasatuntilka tollasatun

hadzihi
digunakan untuk menunjukkan benda yang jaraknya dekat,
dalam bahasa Indonesia biasa disebut ini
tilka
digunakan untuk menunjukkan benda yang jaraknya jauh,
dalam bahasa Indonesia biasa disebut itu

perbedaan hadzihi-tilka dengan hadza-dzalika


hadzihi dan tilka digunakan untuk MUANNAS yang salah
satu cirinya berakhiran TA MARBUTOH(),
hadza dan dzalika digunakan untuk MUDZAKKAR yang
salah satu cirinya berakhiran SELAIN TA MARBUTOH()

24

tamrinaat

sebutkan benda-benda yang dekat di


bawah ini dengan hadzihi


hadzihi kurrosatun

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

25

sebutkan benda-benda yang jauh di bawah


ini dengan tilkatilka sabburotun

.....................................

.....................................

.....................................

.....................................

26

terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia


sabburotun

hadzihi

_________________

surotun

hadzihi

_________________

khoritorun
tilka

_________________
_________________

tilka

_________________

kurotul-ardi
hadzihi
mahfazhotun

terjemahkan ke dalam bahasa Arab


ini papan tulis dan ini buku tulis : ____________________
itu peta dan itu gambar

: ____________________

ini penghapus dan itu setip

: ____________________

ini jendela dan itu tas

: ____________________

itu penggaris dan ini globe

: ____________________

latihlah ketrampilan berbicaramu!

cobalah sebutkan BENDA-BENDA DI KELAS


(PERALATAN SEKOLAH) kamu dengan
didahului hadzihi atau tilka

27

muhadatsah

perhatikan penggunaan maa dan hadzihi


tilka berikm
utaa hadza ?

maa hadzihi
?


hadzihi saaatun


maa tilka?tilka saaatun

Pertanyaan Maa HADZIHI bisa dijaw ab dengan HADHIZI.. atau


TILKA..

Juga pertanyaan Maa TILKA bisa dijaw ab dengan HADZIHI.. atau


TILKA..

Penggunaan HADZIHI atau TILKA bebas, hanya tergantung jarak


orang dengan bendanya.

28

tamrinaat

jawablah pertanyaan tentang benda dekat


di bawah ini dengan hadzihi


maa hadzihi ?


Hadzihi maqlamatun

...........................

...........................

...........................

...........................

29

jawablah pertanyaan tentang benda jauh di


bawah ini

maa tilka?


tilka kurotul ardi

.............. .....

.............. .....

.............. .....

.............. .....

latihlah ketrampilan berbicaramu!


bertanya jawablah tentang BENDA-BENDA DI
KELAS kamu, salah satu bertanya
menggunakan maa hadza? - maa dzalika?
atau (maa hadzihi? - maa tilka?), dan
satunya menjawab dengan hadza .. atau
dzalika .. atau hadzihi atau tilka

30al-huruuf al-hijaiyah
Menulis Huruf-huruf
Hijaiyah Lepas
(I)

31

mencermati huruf-huruf hijaiyah


cermati manakah huruf-huruf yang menumpang di
atas garis dan mana yang menggantung di garis

kalau dikelompokkan, berikut inilah huruf-huruf yang


seluruh badannya menumpang di atas garis

dan inilah huruf-huruf yang sebagian badannya


menggantung di garis

latihan

lingkarilah huruf hijaiyah yang menumpang di atas


garis berikut ini

32

menulis huruf-huruf hijaiyah


setelah membedakan huruf-huruf yang menumpang
di atas garis dan yang menggantung di garis,
sekarang berlatihlah menuliskannya

contoh

menulis huruf hijaiyah harus selalu dimulai dari atas


atau dari arah kanan, perhatikan arah panah

latihan

lalu
yang ini

dahulukan
yang ini

tulislah kembali berulang-ulang huruf-huruf yang


menumpang di atas garis berikut, jangan lupa dari
atas atau dari arah kanan

33

contoh

perhatikan lagi bagaimana menulis huruf hijaiyah


jangan lupa dimulai dari atas atau arah kanan
perhatikan arah panah

dahulukan
yang ini

dahulukan
yang ini

latihan

lalu
yang ini

lalu
yang ini

tulislah kembali berulang-ulang huruf-huruf yang


menggantung di garis berikut, jangan lupa dari atas
atau dari arah kanan
kalau perlu lakukan di buku tulis, semakin banyak
mengulang semakin baik

34

contoh

perhatikan lagi bagaimana menulis huruf hijaiyah


jangan lupa dimulai dari atas atau arah kanan
perhatikan arah panah

latihan

tulislah kembali berulang-ulang huruf-huruf yang


menggantung di garis berikut, jangan lupa dari atas
atau dari arah kanan
kalau perlu lakukan di buku tulis, semakin banyak
mengulang semakin baik

35

latihan

tulislah kembali huruf-huruf hijaiyah berikut, jangan


lupa mana yang menumpang di atas dan mana yang
menggantung

36

latihan

tulislah kembali huruf-huruf hijaiyah berikut, jangan


lupa mana yang menumpang di atas dan mana yang
menggantung

37


1-10
al-adad 1-10

38

mufrodat

latihlah menyebutkan angka-angka ini dalam


bahasa Arab terus-menerus

wahidun

isnani

salasatun

arbaatun

khomsatun
39

sittatun

sabatun

samaniyatun

tisatun

asyarotun

40

tamrinaat

sebutkan angka-angka ini dalam bahasa


Arab dengan cepat dan tepat

latihlah ketrampilan berbicaramu

cobalah sebutkan ANGKA- ANGKA 1 hingga 10


secara berurutan, dari 10 ke 1, lalu sebutkan secara
acak seraya kamu tunjukkan angka itu

41

jodohkanlah
a wahidun
b isnani
c salasatun
d arbaatun
e khomsatun
f sittatun
g sabatun
h samaniyatun
i tisatun
j asyarotun

42

tulislah angka yang tepat


.

samaniyatun

sittatun

sabatun

salasatun

tisatun

arbaatun

wahidun

khomsatun

isnani

asyarotun

43

muhadatsah

perhatikan


maa hadza ?

kam hadza ?


hadza waahidun

kam hadza ?


hadza salaasatun

44

tamrinaat

jawablah pertanyaan tentang angka di


bawah ini

kam hadza ?

45

jawablah pertanyaan tentang angka di


bawah ini

kam hadza ?

latihlah ketrampilan berbicaramu!


cobalah secara berpasang-pasangan
bertanya jawab tentang ANGKA 1
hingga 10, salah satu bertanya
menggunakan kam hadza?, dan
satunya menjawab dengan hadza ..

46


adho-ul jismi

47

mufrodat

Kuasai semua kosakata berikut ini

Jabhatun

Ud u n u n

Sarun

Ainun

Anfun

Kh o d d u n

Daqnun

Famun
48

U n u q u n

Katifun

Rosun

Sodrun

Zhohrun

Batnun

Y adun

Rijlun

49

jodohkanlah
a syarun
b khodun
c mirfaqun
d katifun
e unuqun
f anfun
g famun
h batnun
i rosun
j sodrun

50

perhatikan


hadza famundzalika famun

51

tamrinaat

sebutkan bagian tubuh yang dekat berikut


dengan hadza atau hadzihi


hadza ainun

....................

....................

....................

....................

52

sebutkan bagian tubuh yang jauh berikut


dengan dzalika atau tilkadzalika khoddun

....................

....................

....................

....................

53

terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia


_______________

tilka jabhatun

_______________

hadzihi asobiu

_______________
_______________
_______________

dzalika rijlun wa
dzalika batnun
hadza yadun
wa hadza katifun
hadza rosun
wa hadza sodrun

terjemahkan ke dalam bahasa Arab


ini tangan dan ini jari-jari

: ____________________

ini bahu dan ini dada

: ____________________

ini jempol dan ini kelingking

: ____________________

itu rambut dan itu hidung

: ____________________

ini telinga dan itu mulut

: ____________________

latihlah ketrampilan berbicaramu!


cobalah sebutkan nama-nama ANGGOTA BADAN
kalian, seraya kamu tunjukkan ANGGOTA BADAN
itu dengan menggunakan hadza atau hadzihi

54

muhadatsah

perhatikan


maa hadza ?


hadza famun


maa dzalika ?dzalika famun
55

jawablah pertanyaan tentang anggota badan


di bawah ini

/
maa hadza /
hadzihi ?

..

..

..

..

..

56

jawablah pertanyaan berikut ini

/

maa dzalika / tilka ?

..................

..................

..................

..................

..................

latihlah ketrampilan berbicaramu!


bertanya jawablah tentang ANGGOTA BADAN,
salah satu bertanya menggunakan maa hadza?,
maa hadzihi? atau maa dzalika?, dan satunya
menjawab dengan hadza, hadzihi, dzalika atau
tilka

57al-huruuf al-hijaiyah
Memberi Harokah pada
Huruf-huruf Hijaiyah
(II)

58

memberi harokat fathah pada huruf hijaiyah


perhatikan huruf-huruf hijaiyah berikut diberi harokat
fathah ( ) sehingga alif terbaca a dan seterusnya

latihan

tulislah kembali huruf-huruf hijaiyah berikut, berilah


harokat fathah ( ) pada tiap huruf di bawah ini

59

latihan

tulislah kembali huruf-huruf hijaiyah berikut, berilah


harokat fathah ( ) pada tiap huruf di bawah ini

60

memberi harokat kasroh huruf hijaiyah


perhatikan huruf-huruf hijaiyah berikut diberi harokat
kasroh ( ) sehingga alif terbaca i dan seterusnya

latihan

tulislah kembali huruf-huruf hijaiyah berikut, berilah


harokat kasroh ( ) pada tiap huruf di bawah ini

61

latihan

tulislah kembali huruf-huruf hijaiyah berikut, berilah


harokat kasroh ( ) pada tiap huruf di bawah ini

62

memberi harokat dhommah huruf hijaiyah


perhatikan huruf-huruf hijaiyah berikut diberi harokat
dhommah ( ) sehingga alif terbaca u dan
seterusnya

latihan

tulislah kembali huruf-huruf hijaiyah berikut, berilah


harokat dhommah ( ) pada tiap huruf di bawah ini

63

latihan

tulislah kembali huruf-huruf hijaiyah berikut, berilah


harokat dhommah ( ) pada tiap huruf di bawah ini

64at-tahiyat

65

Muhadatsah

Perhatikan dan latihlah menyampaikan


ucapan selamat dan jawabannya berikut ini!
Ucapan selamat pagi

ucapan

jawaban

Sobaahul khoir

Sobaahun-nuur

ucapan

Ucapan selamat siang

jawaban

Naharuka
saiid

Saiidum
mubarok

66

Ucapan selamat sore

ucapan

jawaban

Masaaul khoir

Masaaun nuur

Ucapan selamat malam

jawaban


Saiidatun
mubarokah


naharuka
saiidun
selamat siang

sobahul khoir
selamat pagi

67

ucapanLailatuka
saiidah

Ucapan selamat datang

ucapan

jawaban

Ahlan wa sahlan

Ahlan bika

Ucapan selamat berpisah

Untuk ucapan ini, bisa dibalik yaitu Maas-salamah (Selamat


Jalan) bisa diucapkan terlebih dahulu, dan Fii amanilah
(Selamat Tinggal) sebagai jawabannya.

ucapan

jawaban

Fii amanillah

Maas salamah

68

Tamrinaat

Jawablah ucapan-ucapan ini !


Ucapan selamat pagi

ucapan

jawaban

sobaahul khoir

ucapan

Ucapan selamat siang

jawaban

naharuka
saiid
.

69

Ucapan selamat sore

ucapan

jawabanmasaaul khoir

Ucapan selamat malam

jawaban
.

70

ucapanlailatuka
saiidah

Ucapan selamat datang

ucapan

jawabanahlan wa sahlan

Ucapan selamat berpisah

ucapan

jawaban

fii amanillah

71

Terjemahkan ke bahasa Indonesia !


sobahul khoir

nahaaruka saiid

masaaul khoir

lailatuka saiidah

ahlan wa sahlan

fii amaanillaah

maas salaamah

: ahlan bika

: sobahun-nuur

saiidatum
mubarokah

72

Ucapkan dalam bahasa Arab !


Selamat pagi

: ________________________

Selamat pagi juga

: ________________________

Selamat siang

: ________________________

Selamat siang juga

: ________________________

Selamat sore

: ________________________

Selamat sore juga

: ________________________

Selamat malam

: ________________________

Selamat malam juga : ________________________


Selamat jalan

: ________________________

Selamat tinggal

: ________________________

Praktekkan menyampaikan dan menjawab


ucapan selamat secara berpasangan
dengan temanmu seperti contoh di atas !

73
al-hayawanat

74

Mufrodat

Kuasai semua kosakata berikut ini!

75

76

77

Jodohkanlah !
a jamalun
b namirun
c nahlatun
d namlatun
e qittun
f kalbun
g asadun
h qirdun
i arnabun
j ankabutun

78

Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia!

Hadza qirdun
wa dzalika kalbun

______________________________________________________________________

Hadza namirun
wa dzalika asadun

______________________________________________________________________

Tilka nahlatun
wa tilka namlatun

______________________________________________________________________

Hadza baqorun wa
hadza samakun

______________________________________________________________________

Dzalika qittun wa
dzalika arnabun

______________________________________________________________________

79

Terjemahkan ke dalam bahasa Arab !


Ini gajah dan ini kuda
__________________________________________________
Itu tikus dan itu kera
__________________________________________________
Ini jerapah dan itu ayam betina
__________________________________________________
Ini ikan dan ini burung
__________________________________________________
Itu ayam jago dan ini kambing
__________________________________________________
Terjemahkan ke dalam bahasa Arab !

Cobalah sebutkan nama-nama BINATANG, seraya


kamu tunjukkan gambarnya dengan menggunakan
hadza, hadzihi, dzalika atau tilka

80

muhadatsah

Perhatikan !


maa hadza ?

hadza samakun


maa dzalika?dzalika baqorun
81

Tamrinaat

Jawablah pertanyaan tentang binatang yang


dekat berikut ini ! muhadatsahmaa hadza ?

maa hadza ?


hadza fiilun

......................

......................

......................

......................

82

Jawablah pertanyaan tentang binatang yang


jauh berikut ini !


maa dzalika?dzalika gonamun

............................

............................

............................

............................

83

Jawablah pertanyaan tentang benda dekat


di bawah ini !


maa hadzihi ?


hadzihi zaroofatun

....................................

....................................

....................................

....................................

84

Bertanya jawablah tentang benda ini


(sesuaikan jauh-dekatnya) !


maa dzalika?dzalika afaa

............................

............................

............................

............................

Latihlah ketrampilan berbicaramu!


Bertanya jawab tentang BINATANG, salah satu
bertanya menggunakan maa hadza?, maa
hadzihi? atau maa dzalika?, dan satunya
menjawab dengan hadza, hadzihi, dzalika atau
tilka

85al-huruuf al-hijaiyah
Menyalin Huruf Latin
Menjadi Huruf Hijaiyah
(III)

86

Mencermati huruf-huruf latin padanan hurufhuruf hijaiyah

Dalam buku ini, huruf-huruf hijaiyah ditulis dengan


padanan seperti berikut. Perhatikan!

dza

da

kho

ha

ja

tsa

ta

ba

zh o

tho

dho

sho

sya

sa

za

ma

la

qo

fa

gho


ya

ha

wa

87

na

ro

Latihan

Menulis huruf-huruf latin padanan hurufhuruf hijaiyah berharokat kasroh

Pada contoh di atas, padanan huruf latin yang ditulis


adalah untuk huruf hijaiyah berharokat fathah. Coba
tulislah padanan huruf latin untuk huruf hijaiyah
berharokat KASROH berikut ini.


bi
88

Latihan

Menulis huruf-huruf latin padanan hurufhuruf hijaiyah berharokat dhommah

Pada contoh di atas, padanan huruf latin yang ditulis


adalah untuk huruf hijaiyah berharokat fathah dan
kasroh. Coba tulislah padanan huruf latin untuk huruf
hijaiyah berharokat DHOMMAH berikut ini.


bu
89

Latihan
Menyalin huruf-huruf latin menjadi hurufhuruf hijaiyah (menurut padanannya)

Sekarang kebalikannya, salinlah huruf-huruf latin


berikut menjadi huruf-huruf hijaiyah.

dza

da

kho

ha

ja

tsa

ta

ba


zh o

tho

dho

sho

sya

sa

za

ma

la

qo

fa

gho

ya

ha

wa

90

na

ro

Latihan
Menyalin huruf-huruf latin menjadi hurufhuruf hijaiyah (menurut padanannya)

Sekarang kebalikannya, salinlah huruf-huruf latin


berikut menjadi huruf-huruf hijaiyah.

dzi

di

khi

hi

ji

tsi

ti

bi

zhi

ri

thi

dhi

shi

syi

si

zi

mi

li

qi

fi

ghi

yi

hi

wi

91

ni

Latihan
Menyalin huruf-huruf latin menjadi hurufhuruf hijaiyah (menurut padanannya)

Sekarang kebalikannya, salinlah huruf-huruf latin


berikut menjadi huruf-huruf hijaiyah.

dzu

du

khu

hu

ju

tsu

tu

bu


zh u

thu

dhu

shu

syu

su

zu

mu

lu

qu

fu

ghu

yu

hu

wu

92

nu

ru

al-hadrowat

93

Mufrodat

Kuasai semua kosakata berikut ini!

94

95

Jodohkanlah !
a dzurotun
b jazarun
c batootoo
d badinjanun
e futrun
f tsaumun
g basolun
h isbahnahun
i tomatimu
j fuulun

96

Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia!


Hadza jazarun wa
hadza bandinjanun

______________________________________________________________________

Hadza isbaanahun
wa hadza fuulun

______________________________________________________________________

Dzalika tomatimu
wa hadza batoto

______________________________________________________________________

Hadza zanjabilu wa
dzalika filfilun

______________________________________________________________________

Hadzihi durrotun
wa dzalika futrun

______________________________________________________________________

97

Terjemahkan ke dalam bahasa Arab !


Ini cabe dan ini kacang
__________________________________________________
Itu terung dan itu bayam
__________________________________________________
Ini jahe dan itu tomat
__________________________________________________
Ini bawang merah dan ini bawang putih
__________________________________________________
Itu kol bulat dan ini wortel
__________________________________________________
Latihlah ketrampilan berbicaramu !

Cobalah sebutkan nama-nama SAYUR-SAYURAN,


seraya kamu tunjukkan gambarnya dengan
menggunakan hadza, hadzihi, dzalika atau tilka

98

Al-Muhadatsah

Perhatikan contoh percakapan berikut !

maa hadza ?

hadza batoto


maa dzalika?dzalika tomatimu
99

Tamrinaat

Jawablah pertanyaan tentang sayur-mayur


yang dekat berikut ini !


maa hadza ?


hadza batoto

.......................

.......................

.......................

.......................

100

Jawablah pertanyaan tentang sayur-mayur


yang jauh berikut ini !


maa dzalika?dzalika zanjabil
................

................

................

................

Latihlah ketrampilan berbicaramu!


Bertanya jawablah tentang SAYUR-SAYURAN,
salah satu bertanya menggunakan Maa
hadza?; Maa hadzihi?; Maa dzalika? atau Maa
tilka?, dan satunya menjawab dengan hadza,
hadzihi, dzalika atau tilka

101al-fawakih was-samarot

102

Mufrodat

! Kuasai semua kosakata berikut ini

103

104

Jodohkanlah !
a dzurotun
b jazarun
c batootoo
d badinjanun
e futrun
f tsaumun
g basolun
h isbahnahun
i tomatimu
j fuulun

105

Terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia!

Hadza babaya wa
hadza burtuqolun

______________________________________________________________________

Hadza tamrun
wa hadza manja

______________________________________________________________________

Dzalika najmiyun
wa hadza bittihun

______________________________________________________________________

Hadzihi tuffahatun
wa tilka farwalatun

______________________________________________________________________

Hadza narojilu wa
dzalika inabun

______________________________________________________________________

106

Terjemahkan ke dalam bahasa Arab !


Ini mangga dan ini pepaya
__________________________________________________
Itu kurma dan itu anggur
__________________________________________________
Ini jeruk dan itu semangka
__________________________________________________
Itu rambutan dan ini durian
__________________________________________________
Ini nanas dan ini pisang
__________________________________________________
Latihlah ketrampilan berbicaramu!

Cobalah sebutkan nama-nama BUAH-BUAHAN,


seraya kamu tunjukkan gambarnya dengan
menggunakan hadza, hadzihi, dzalika atau tilka

107

Muhadatsah

Perhatikan contoh percakapan ini !

maa hadza ?

hadza ananasun


maa dzalika?dzalika abu syarin
108

Tamrinaat

Jawablah pertanyaan tentang buah-buahan


yang dekat berikut ini !

maa hadza ?


Hadza mauzun

.......................

.......................

.......................

.......................

109

Jawablah pertanyaan tentang buah-buahan


yang jauh berikut ini !


maa dzalika?Dzalika bittihun

................

................

................

................

Latihlah ketrampilan berbicaramu!


Bertanya jawabLAH tentang BUAH-BUAHAN,
salah satu bertanya menggunakan Maa
hadza?; Maa hadzihi?; Maa dzalika; atau Maa
tilka?, dan satunya menjawab dengan
hadza .. , hadzihi .. , dzalika .. atau tilka ..

110al-huruuf al-hijaiyah
Menyalin Kalimat
dalam Huruf Latin
menjadi Huruf Hijaiyah
(IV)

111

Cermatilah huruf-huruf hijaiyah dan latin


berikut, kemudian salinlah huruf-huruf latin
menjadi hijaiyah di halaman berikutnya

Dalam buku ini, huruf-huruf hijaiyah ditulis dengan


padanan seperti berikut. Perhatikan!
Huruf-huruf Hijaiyah dengan Fathah (berbunyi a)

dza

da

kho

ha

ja

tsa

ta

ba

zh o

tho

dho

sho

sya

sa

za

ma

la

qo

fa

gho


ya

ha

wa

112

na

ro

Lengkapilah ruang yang masih kosong di bawah ini


dengan huruf-huruf berharokat Kasroh (berbunyi i)

dzi

di

khi


hi

ji

tsi

ti


zhi

thi

mi

dhi

li

yi

shi

syi

qi

hi

fi

wi

113

si

bi

zi

ghi

ni

ri

Lengkapilah ruang yang masih kosong di bawah ini


dengan huruf berharokat Dhommah (berbunyi u)

dzu

du

khu

hu

ju

tsu

tu

bu

zh u

thu

mu

dhu

lu

yu

shu

syu

su

zu

qu

fu

ghu

hu

wu

nu

114

ru

Latihan

Salinlah kalimat berhuruf latin berikut


menjadi berhuruf hijaiyah !

1 na ma

sa ya

2 a da

lu k a

da fa


la ma

_________________________________________________________

3 kam u

ja di

ka ya

_________________________________________________________

4 a ku

di si ni

s a ja

_________________________________________________________

5 su ka

sa ma

ro t i

_________________________________________________________

6 ma ri

ki t a

la r i

_________________________________________________________

7 ta ta

bu ka

bu ku

_________________________________________________________

115

Salinlah kalimat berhuruf latin berikut


menjadi berhuruf hijaiyah !

1 di fa

ba wa

su su

_________________________________________________________

2 su si

da ri

qo ri

_________________________________________________________

3 la r i

ha ti

ha ti

_________________________________________________________

4 ka t a

si t i

li ma

_________________________________________________________

5 sa t u

s a ja

ka mu

_________________________________________________________

6 ka mi

a da

di sa na

_________________________________________________________

7 bi la

su ka

ta hu

_________________________________________________________

116

Salinlah kalimat berhuruf latin berikut


menjadi berhuruf hijaiyah !

1 ku k u m u

ja di

bi ru

_________________________________________________________

2 sa r i

da ri

ma lu ku

_________________________________________________________

3 su la mi

ba wa

bu ku

_________________________________________________________

4 li ma

ba ju

di si ta

_________________________________________________________

5 ka yu

bi ru

da ri

ba li

_________________________________________________________

6 ku ya

su ka

ba wa

t a li

_________________________________________________________

7 r i sa

ma ju

sa ma

r o si

_________________________________________________________

117

Salinlah kalimat berhuruf latin berikut


menjadi berhuruf hijaiyah !

1 ku k u m u

ja di

bi ru

_________________________________________________________

2 sa r i

da ri

ma lu ku

_________________________________________________________

3 su la mi

ba wa

bu ku

_________________________________________________________

4 li ma

ba ju

di si ta

_________________________________________________________

5 ka yu

bi ru

da ri

ba li

_________________________________________________________

6 ku ya

su ka

ba wa

t a li

_________________________________________________________

7 r i sa

ma ju

sa ma

r o si

_________________________________________________________

118Qomusun

At-Taaruf
pelajaran pertama

ad-darsul awal

perkenalan

at-taaruf

percakapan

al-Muhadatsah

latihan-latihan

at-tamrinaat

siapa namamu

masmuka

namaku

ismii

siapa

man

kamu (untuk laki-laki)

anta

119

pelajaran pertama

ad-darsul awal

kamu (untuk perempuan)

anti

saya

ana

dia (untuk laki-laki)

huwa

dia (untuk perempuan)

hiya

dari mana

min aina

dari

min

bagaimana keadaanmu?

kaifa haluk

saya baik-baik saja

Inni bikhoirin

ayahmu

abuuka

ayahku

abii

ibumu

ummuka

ibuku

ummii

120


Al-Adawat Al-Madrosiyah

pelajaran kedua

ad-darsussaanii

perkenalan

at-taaruf

pelajaran kedua

ad-darsussaani

kitab (buku bacaan)

kitaabun

kursi

kursiyun

meja

maktabun

pensil

qolamurrososi

pulpen

qolamun

kapur tulis

tobasyiru

kertas

qirtoosun

pisau

sikkiinun

gunting

miqossun

pintu

baabun

teralis

subbaakun

121

pelajaran kedua

ad-darsussaanii

dinding

jidaarun

atap

saqfun

lampu

misbahun

lantai

bilaatun

penggaris segitiga

musallasun

jangka

firjarun

lem

ghiroun

ini

hadza=hadzihi

i tu

dzalika = tilka

apa

maa

dan

wa

penghapus

tollaasatun

papan tulis

sabburotun

peta

khoritotun

jendela

nafidzatun

globe

kurotul ardi

122

=
=

pelajaran kedua

ad-darsussaanii

buku tulis

kurrosatun

tas

mahfadhotun

penggaris

mistorotun

karet penghapus

mimhatun

gambar

surotun

jam tangan

saaatun

tempat pensil

miqlamatun

1-10
Al-Adad 1 10
pelajaran ketiga

ad-darsul salis

angka

al adad

satu

wahidun

dua

isnani

tiga

salasatun

123

pelajaran ketiga

ad-darsul salis

empat

arbaatun

lima

khomsatun

enam

sittatun

tujuh

sabatun

delapan

samaniyatun

sembilan

tisatun

sepuluh

asarotun

berapa

kamAdhoul Jismi
pelajaran keempat

addarsur-roobi

anggota badan

adhoul jismi

telinga

udunun

dahi

jabhatun

124

pelajaran keempat

addarsur-roobi

rambut

syarun

mata

ainun

hidung

anfun

pipi

khoddun

dagu

dzaqonun

mulut

famun

leher

unuqun

kepala

rosun

pundak/bahu

katifun

dada

sodrun

punggung

dohrun

perut

batnun

tangan

yadun

kaki

rijlun

125


At-Tahiyat
pelajaran kelima

ad-darsul
khomis

ucapan-ucapan selamat

at-tahiyat

selamat pagi

sobahul khoir

selamat pagi (juga)

sobahun nuur

selamat siang

naharuka
saiid

selamat siang (juga)

saiidun
mubarok

selamat sore

masaaul khoir

selamat sore (juga)

masaaun nuur

selamat malam

lailatuka
saiidah

selamat malam (juga)

saiidatum
mubarokah

selamat datang

ahlan wa
sahlan

selamat (terima kasih)


atas sambutannya

ahlan bika

selamat tinggal

fii amaanillah

selamat jalan

maassalaamah

126


Al-Hayawanat
pelajaran keenam

ad-darsus
saadis

binatang-binatang

al-hayawanat

sapi

baqorun

kuda

hisoonun

unta

jamalun

jerapah

zaroofatun

gajah

fiilun

harimau

namirun

singa

asadun

kambing

ghonamun

kera

qirdun

kelinci

arnabun

ular

afaa

kucing

qittun

127

pelajaran keenam

ad-darsus
saadis

tikus

farun

anjing

kalbun

ikan

samakun

ayam jantan

diikun

burung

tooirun

ayam betina

dajajatun

merpati

hamamatun

kupu-kupu

farosyatun

lalat

dzubabun

laba-laba

ankabuutun

nyamuk

baudhotun

lebah

nakhlatun

semut

namlatun

128Al-Hadrowat
pelajaran ketujuh

ad-darsus
saabi

sayur-sayuran

al-hadrowat

kentang

batoto

jagung

dzurrotun

tomat

tomatimu

jamur

futrun

kacang

fuulun

wortel

jazarun

bawang merah

basolun

bawang putih

tsaumun

jahe

zanjabiilun

terung

bandinjaanun

cabe

filfilun

bayam

isbakhnahun

129

pelajaran ketujuh

ad-darsus
saabi

kubis

kurnubun

toge

baqolun

Al-Fawakih was-Samarot
pelajaran kedelapan

ad-darsus
saamin

buah-buahan

al-fawakih,
as-samaroot

apel

tuffahatun

nanas

ananasun

anggur

inabun

jambu air

jawwafatul
maai

rambutan

abu syarin

jeruk

burtuqolun

durian

abu syaukin

pisang

mauzun

130

pelajaran kedelapan

ad-darsus
saamin

semangka

bittihun

kurma

tamrun

kelapa

narojilu

stroberi

farwalatun

papaya

babaya

belimbing

najmiyun

mangga

manjaa

131

DAFTAR PUSTAKA
Anshori, Muhammad, dkk. Bina Bahasa Arab untuk Madrasah Ibtidaiyah.
Jakarta: Erlangga, 2004
DAR Mizan. Kamus Anak Muslim 3 Bahasa. Bandung: Penerbit DAR
Mizan, 1998
Dirjen Binbaga Islam Depag RI. Buku Pelajaran Bahasa Arab untuk MI.
Jakarta: tp, 1997
Hasimi. Gemar Berbahasa Arab. Kedu: Madina Grafika, 2010
Hidayat, D. Bahasa Arab I. Jakarta: Dirjen Binbaga Islam Depag, 1998
Kamus. Kamus Asy-Syaathiru Bergambar Tiga Bahasa. Surabaya:
Penerbit Halim Jaya, 2006
Munawwir, AW dan M. Fairuz. Kamus Al-Munawwir Indonesia-Arab
Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif, 2007
Munawwir, AW dan M. Fairuz. Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia
Terlengkap. Surabaya: Pustaka Progressif, 1997
Namah, Fuad. Mulakkhos Qowaidil-Lughah Al-Arabiyah. Damaskus:
Darul Hikmah, tt
Petunjuk. Petunjuk dan Catatan-catatan dalam Pengajaran Bahasa Arab
dan Bahasa Inggris. Gontor: tp, 1990
Subaykto-Nababan, Sri Utari. Metodologi Pengajaran Bahasa. Jakarta:
PT. Gramedia, 1993
Syamsuddin, Ibrahim. Marjiu-th-Thulab fi Qowaidin-Nahwi. Beirut: Darul
Kutub Al-Ilmiyah, 2000
Yunus dan Qasim Bakri, Mahmud. At-Tarbiyah wat-Talim. Gontor:
Darussalam Press, 1990
Yunus, Mahmud. Qomus Arobiy Indonesiy. Jakarta: Hidakarya Agung,
1990
Zarkasyi-Imam Syubani, Imam. Durusu-l-lughah Al-Arabiyah Al-Juz AlAwwal. Gontor: Trimurti Press, 1999

132

Imam Saiful Bahri adalah guru di


SD

Muhammadiyah

Ponorogo

yang

Terpadu
pernah

menamatkan belajar di Kulliyatul


Muallimin

Al-Islamiyah

(KMI)

Pondok Modern Gontor. Memiliki


sejumlah

pengalaman

belajar,

mengajarkan dan mengembangkan bahasa Arab di


Pondok Modern Gontor, pondok pesantren alumni dan
sekolah Islam yang menerapkan direct method (thariqah
mubasyarah). Pernah bergabung dalam tim penerjemah
buku-buku berbahasa Arab yang diterbitkan secara
nasional. Menulis beberapa modul-diktat dan buku
berbasis bahasa Arab untuk sekolah di mana ia
mengajar, seperti buku Tarikh Islam, buku Hijaiyah untuk
tingkat

M I/S D

dan

tsanaw iyah.

133

Nahw u-Shorof

untuk

tingkat