Anda di halaman 1dari 21

GE 6293 ALIRAN TERKINI DALAM PENYELIDIKAN BAHASA Sem.

2 Sesi 2012/2013
Prof. Datin Dr. Juriah Long Fakulti Pendidikan

KULIAH 6
MERANCANG DAN MENULIS PROPOSAL/CADANGAN PENYELIDIKAN

Mengenal Pasti Masalah dan Membentuk Pernyataan Masalah


Memilih bidang dan tajuk penyelidikan bahasa Proses penyelidikan berpangkalkan satu masalah yang ingin diselesaikan.
Masalah umumnya terletak dalam konteks yang lebih luas tinjauan literatur dan tentukan kerangka teoritis yang sesuai dengan teori dan model yang dipilih. Masalah diberi fokus dalam pembentukan soalan kajian

Penyelidik perlu mengenal pasti masalah/ fenomena yang hendak dikaji


3

Kepekaan penyelidik terhadap masalah dipengaruhi oleh:


Pengkhususan dalam sesuatu bidang yang menyebabkan penyelidik peka terhadap masalah dalam bidang pengkhususannya Mengikuti program akademik Merujuk sumber Analisis terhadap sesuatu bidang Pemerhatian terhadap amalan seharian atau pengalaman

Ciri-ciri Masalah Yang Dikaji


Menunjukkan perkaitan antara pemboleh ubah Jitu dan konkrit dan wujud dalam realiti sebenar Baru/semasa Bernilai praktis Berada dalam batasan penyelidik
Kemampuan akademik Kesanggupan tempat Kemampuan prasarana, biaya, tenaga dan waktu, ada data Selaras dengan keperluan sosial dan politik

Boleh diuji secara empiris


5

Menganalisis Pemboleh Ubah Penyelidikan

Pemboleh ubah gejala, ciri atau keadaan yang kemunculannya mempunyai kesan yang berbeza-beza terhadap subjek. Contoh: skor ujian, prestasi, sikap, motivasi kajian, minat dll. Konstan gejala, ciri atau keadaannya tetap pada setiap subjek e.g. jumlah anggota pada manusia normal Pemboleh ubah bebas pemboleh ubah penyebab e.g. Kaedah Pengajaran BM/BI Pemboleh ubah terikat e.g. Pencapaian BM/BI
6

Menganalisis Pemboleh Ubah Penyelidikan

Pemboleh ubah kawalan fenomena yang dikawal untuk menidakkan pengaruhnya Pemboleh ubah moderator pemboleh ubah bebas yang dipilih bagi menentukan sama ada kewujudannya akan menentukan antara pemboleh ubah bebas dan terikat e.g. jantina Pemboleh ubah intervening pemboleh ubah lain yang tidak dikawal yang boleh mendatangkan kesan kepada hubungan antara pemboleh ubah bebas dan terikat e.g. pendedahan kepada bahasa, kematangan dll.
7

Kerangka Teori/Model & Kerangka Konseptual Kajian Kerangka konseptual kajian dibentuk bagi menghuraikan perkaitan antara pemboleh ubah kajian. Perkaitan ini ditentukan oleh teori-teori dan model yang diperoleh melalui tinjauan literatur.

Pernyataan Masalah
Mengemukakan wujudnya masalah dalam konteks kajian dan rasional kajian Setelah mengenal pasti masalah dan menganalisis pemboleh ubah. Bukti dan fakta boleh didapati daripada sumber primer seperti laporan agensi kerajaan, laporan kajian dan kenyataan/laporan akhbar. Huraikan situasi masalah berdasarkan kerangka teoritis yang dibentuk/berasaskan tinjauan literatur Nyatakan masalah dengan cara membuat pernyataan/declarative atau huraian tentang fenomena yang hendak dikaji
9

Pernyataan Masalah
Dalam tesis, pernyataan masalah terdapat dalam Bab 1. Perkara-perkara berikut juga perlu dikemukakan:
Latar belakang kajian Masalah kajian Kerangka teori dan konseptual kajian Tujuan kajian Objektif kajian Soalan kajian Kepentingan kajian Batasan kajian Definisi istilah
10

Pernyataan Masalah Hipotesis kajian adalah jawapan sementara untuk masalah yang dikaji:
Hipotesis dirumus daripada teori yang menjadi acuan atau kerangka teoritis kajian Hipotesis diuji dengan data yang dikumpulkan Hasil ujian adalah kesimpulan/generalisasi Dua jenis hipotesis - directional - nol/null
11

Reka Bentuk dan Kaedah Penyelidikan Rancangan atau strategi untuk menjalankan penyelidikan - melibatkan aktiviti-aktiviti:
Kaedah penyelidikan, Kaedah pemilihan responden atau sampel penyelidikan Prosedur untuk mengumpulkan data Prosedur menganalisis data

12

Tujuan Reka Bentuk Penyelidikan


Memberi jawapan dengan soalan penyelidikan Untuk mengawal varian Reka bentuk penyelidikan yang baik membantu penyelidik memahami data dan menginterpretasi data serta membantu penyelidik menghasilkan dapatan yang berguna Kajian dapat dilaksanakan dengan cara berbeza-beza kualitatif dan kuantitatif Dalam penyelidikan kualitatif penyelidik menghuraikan fenomena yang dikaji, termasuk varian, melalui interpretasi secara logik terhadap pemerhatian yang dijalankan. Huraian yang dibuat adalah berasaskan konsep holistik tentang situasi yang dikaji. Dalam penyelidikan berbentuk kuantitatif reka bentuk penyelidikan khusus digunakan bagi mengawal varian.
13

Reka Bentuk Penyelidikan Kualitatif


Dijalankan dalam setting sebenar. Tidak terdapat manipulasi terhadap situasi yang dikaji. Reka bentuk kajian dapat diubah ketika penyelidikan dijalankan, sebagai a working design atau emergent design. Working Design adalah rancangan awal bagi penyelidikan kualitatif. Dalam design ini penyelidik membuat keputusan tentang subjek yang akan dikaji (secara purpose sampling), masa yang digunakan, tempat yang dipilih, pengumpulan data dan pembolehubahpembolehubah yang akan dikaji.
14

Bahagian-bahagian dalam Reka Bentuk Penyelidikan Kualitatif


Reka Bentuk Kerja
Penyelidikan kualitatif menggunakan model induksi pengumpulan data dibuat tanpa hipotesis tetapi berlandaskan pengalaman dan maklumat yang diperoleh tentang masalah penyelidikan dan masalah bayangan. Soalan-soalan khusus tentang masalah penyelidikan digunakan dan soalan-soalan ini dkaji semula semasa data dikumpul. Kaedah pengumpulan data termasuklah pemerhatian, temu bual dan tinjauan dokumendokumen yang berkaitan dengan data
15

Pengumpulan Data

Bahagian-bahagian dalam Reka Bentuk Penyelidikan Kualitatif Analisis dan Interpretasi Data
Dalam penyelidikan kualitatif analisis data merangkumi proses mengorganisasi maklumat dan pengurangan data. Prosesproses yang terlibat dalam analisis data ini adalah proses mengkategori maklumat, menghurai dan membuat sintesis. Pengurangan data penting untuk huraian dan interpretasi fenomena yang dikaji
16

Reka Bentuk Kerja (Working Design) Penyelidikan Kualitatif


Hipotesis Kerja
Subjek yang dikaji Pemilihan tempat Jangka masa kajian Pemboleh ubah kajian Masalah Bayangan Soalan Penyelidikan

Pengumpulan Data
Temu bual Pemerhatian

Analisis & Interpretai Data

Pengumpulan Dokumen

Pengurangan Data (Data Reduction)


Organisasi data Menyemak Hipotesis & teori Huraian
17

Reka Bentuk Penyelidikan Kuantitatif Salah satu tujuan reka bentuk penyelidikan dalam penyelidikan kuantitatif adalah untuk mengawal dan menghuraikan varian. Dilaksanakan dengan cara menentukan had-had syarat penyelidikan termasuklah pengawalan pemboleh ubah.

18

Prosedur Pengawalan Varian Perawakan (randomization) Membentuk syarat atau faktor dalam reka bentuk sebagai pemboleh ubah bebas Holding condition/menahan syarat atau faktor supaya menjadi konstan Membuat penyelarasan statistik/ statistical adjusment
19

Perawatan
Dapat menyebarkan kesan pemboleh ubah secara sama rata kepada kumpulan-kumpulan yang dikaji.

Pemboleh ubah bebas


Kaedah K1 30 orang pelajar dipilih secara rawak 30 orang pelajar dipilih secara rawak 30 orang pelajar dipilih secara rawak Pengajaran 1 semester (rawatan)

Pemboleh ubah bergantung

Guru sama

K2

Pencapaian

K3

20

Membentuk Faktor kepada Reka Bentuk Pemboleh Ubah Bebas


Prosedur ini membolehkan penyelidik menentukan kesan faktor-faktor tersebut. Walau bagaimanapun, sekiranya terdapat terlalu banyak pemboleh ubah bebas penyelidikan akan menjadi sukar
Pemboleh ubah bebas (Kaedah) K1 Aras kebolehan Pemboleh ubah bergantung

Tinggi Rendah Tinggi Rendah Tinggi Rendah Rawatan

15 orang KT 15 orang KR 15 orang KT 15 orang KR 15 orang KT 15 orang KR Pencapaian

Guru sama

K2

K3

KT: Kebolehan Tinggi

KR: Kebolehan Rendah


21