KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah yang telah menimpahkan rahmat dan hidayatnya sehingga kami dapat menyusun kliping batik ini.Tentu proses penyusunan ini tidak mudah,banyak halangan & rintangan yang kami lalui.Kliping batik ini juga jauh dari kata sempurna maka dari itu kami mohon pembimbingan & arahan atas kesalahan dan kekurangan kliping batik tersebut ,tak lupa kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Sukarni & rekan-rekan yang telah membabtu dalam proses menyusunan kliping tersebut.