Anda di halaman 1dari 41

UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22

03

Penghargaan
Bersyukur ke hadrat Ilahi kerana dengan limpah izin-Nya, saya dapat menyiapkan
tugasan ini dengan sempurna.
Saya ini mengucapkan jutaan terima kasih yang juga penghargaan khusus buat
kerana segala tunjuk ajar serta membimbing saya dalam menyiapkan tugasan ini.
Tidak lupa juga ribuan terima kasih kepada rakan-rakan seperjuangan PISMK -OUM
Pengajian Melayu yang banyak membantu saya dalam menyiapkan tugasan ini.
Penghargaan juga kepada orang yang terlibat secara langsung atau tidak dalam
menjayakan tugasan ini.
Akhir sekali, penghargaan istimewa buat ibu bapa saya yang banyak memberi
galakan dan sokongan agar memastikan saya berjaya dalam pelajaran.
Semoga mereka semua mendapat balasan yang setimpal daripada Yang Maha Esa.
Sekian, terima kasih.

Pengenalan
Di Malaysia perhatian terhadap kecergasan bermula dalam tahun 70-an dengan
kewujudan ujian kecergasan. Dengan kesedaran peranan kecergasan kepada

1
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

pembangunan negara, Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan melancarkan


program ‘Malaysia Cergas’ pada tahun 1985.

Usaha ke arah ini disokong oleh Kementerian Pendidikan Malaysia apabila


Pendidikan Jasmani dan Kesihatan dijadikan mata pelajaran teras dalam Kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989.

Kementerian Kesihatan Malaysia (KKM) juga turut menyumbang ke arah kecergasan


dengan kempen bertema mereka. Antara kempen yang berasaskan tingkah laku
ialah 1998-Senaman dan Kecergasan, 2000-Kehidupan Keluarga yang Sihat, 2001-
Kesihatan Mental dan 2002-Promosi Persekitaran Sihat.

Setelah kita memutuskan bahawa kita perlu bersenam, maka kita seharusnya
menilai tahap kecergasan semasa. Selepas menjalani beberapa ujian yang
dicadangkan kita akan dapat tahu pada tahap manakah kita perlu mula bersenam.
Ini membolehkan tubuh kita menerima senaman beransur-ansur di samping
mengelak kecederaan.

Kecergasan Kecergasan Kecergasan


Fisiologi Sosial Psikologikal
Kecergasan Kecergasan Kecergasan Kecergasan Kecergasan
Fizikal Sosial Mental Emosi Kerohanian
Ujian kecergasan fizikal boleh dibahagikan kepada:
➢ Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kesihatan
➢ Ujian kecergasan fizikal berlandaskan kemahiran motor

KECERGASAN FIZIKAL

2
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

KESIHATAN KEMAHIRAN MOTOR


 Komposisi Badan  Ketangkasan
 Fleksibiliti  Kuasa
 Daya Tahan Kardiovaskular  Imbangan
 Kekuatan Otot  Masa Reaksi
 Daya Tahan Otot  Kelajuan
 Koordinasi

Ujian, Pengukuran dan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani


Ujian merupakan suatu instrumen yang digunakan untuk mendapat maklumat murid.
Ia boleh mengambil beberapa bentuk seperti soalan bercetak atau lisan, bateri
prestasi tahap fizikal, pemerhatian tingkah laku melalui senarai semak atau rekod
anekdotal.
Menurut Borhan Yusof (2008), ujian ialah satu instrumen atau alat yang digunakan
untuk mendapatkan maklumat murid sebelum, semasa, dan selepas pengajaran.
Pengukuran ialah suatu proses mengutip maklumat berangka tentang ciri-ciri
tertentu yang dipunyai oleh seseorang . pengukuran juga boleh ditakrifkan sebagai
membina, mentadbir dan memberi nilai kepada ujian.
Manakala penilaian merupakan suatu proses untuk mengumpul, menganalisis dan
mentafsir data yang dikutip. Ia juga meliputi ujian dan pengukuran.

Tujuan Penilaian dalam Pendidikan Jasmani

3
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Penilaian adalah bertujuan :


1. Memfokuskan kepada setiap orang murid
Setiap murid adalah unik. Hasil penilaian dapat memberi maklumat tentang
kelebihan dan kelemahan seseorang murid. Dengan itu, guru dapat
mengaplikasikan prinsip pendidikan jasmani membangun untuk meningkatkan
lagi prestasi murid.

2. Menentukan status semasa murid


Mengikut Kirkendal, Gruber dan Johnson (1987) penentuan status meliputi :
a) Pemberian gred
b) Mengecualikan pelajar dari suatu aktiviti
c) Memberi maklum balas untuk meningkatkan prestasi
d) Menetapkan seseorang individu dalam kumpulan tertentu dan
e) Menentu aktiviti tertentu.

3. Memilih wakil sekolah


Hasil penilaian juga boleh diguna untuk memberi maklumat bagi tujuan
memilih wakil sekolah. Penilaian menggunakan kriteria-kriteria tertentu
membolehkan proses pemilihan dilaksanakan dengan lebih saksama.

4. Memotivasikan murid
Penilaian memberi maklum balas prestasi kepada seseorang murid. Ia dapat
memberi kesan positif kepada murid berkenaan. Sebaliknya jika keputusan
penilaian disalahgunakan makan kesan negatif akan timbul dan ini akan
menyebabkan seseorang itu menjadi hampa dan putus asa.

5. Menilai pengajaran dan program pendidikan jasmani


Penilaian boleh digunakan untuk menentukan pencapaian objektif program
pendidikan jasmani dan kesihatan. Penilaian memberi maklum balas sama
ada program tertentu berkesan. Ini memberi peluang kepada guru dan pihak
pentadbir untuk mengubah strategi pengajaran bagi memastikan objektif yang
diharapkan tercapai.

6. Membekalkan maklumat untuk kajian lain


Penilaian membolehkan maklumat digunakan untuk kajian lain.

4
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Sejarah Instrumen
Penilaian merupakan satu proses yang dijalankan dari semasa ke semasa, di
sekolah, untuk menentukan keberkesanan pengajaran pembelajaran sesuatu mata
pelajaran. Penilaian telah dijalankan untuk semua mata pelajaran kecuali Pendidikan
Jasmani secara rasmi dari dulu hingga 1987. Pada tahun 1989, dalam kurikulum
Bersepadu Sekolah Menengah (KBSM), penilaian formal telah diperkenalkan untuk
mata pelajaran Pendidikan Jasmani bagi pelajar Tingkatan Satu. Buat pertamanya,
markah atau gred Pendidikan Jasmani di masukkan dalam buku laporan pelajar.
Salah satu aspek yang ditekankan ialah kecergasan fizikal di mana pencapaian
pelajar diukur melalui Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA).

Latar belakang Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA)


Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) telah dijalankan buat pertama kali di sekolah pada
awal tahun 70an. Ujian tersebut pada masa itu mengandungi 6 aktiviti iaitu :

a) Ujian Kelembutan
b) Baling bola sofbol
c) Lompat Sargent ( Lompatan Menegak)
d) Mendagu
e) Lari ulang-alik
5
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

f) 600 ela lari/jalan

Pada awal tahun 80an, Unit Pendidikan Jasmani dan Sukan, Bahagian Sekolah,
telah ditugaskan mengkaji semula Ujian Daya Tenaga Asas kerana didapati bahawa
ujian yang dijalankan pada masa itu kurang sesuai dan agak bermasalah.
Jawatankuasa yang dilantik telah menjalankan beberapa percubaan dengan
kerjasama sekolah-sekolah di negeri. Ia telah memutuskan bahawa ujian baru hanya
akan menguji aspek-aspek kecergasan yang berdasarkan kesihatan sahaja.
Jawatankuasa ini juga memilih aktiviti yang dianggapkan lebih bermakna, mudah
diurus dan tidak memerlukan banyak alat. Hasil keputusan jawatankuasa ini ilah
Ujian Daya Tenaga Asas (UDTA) yang sedang dijalankan di sekolah telah diperoleh.
Ujian ini mengandungi empat aktiviti sahaja iaitu :
a) Bangkit Tubi
b) Tekan tubi
c) Jangkauan melunjur
d) Larian 1500m

Untuk memastikan bahawa ujian ini dijalankan di semua sekolah menengah,


Bahagian Sekolah Kementerian Pendidikan Malaysia telah menghantar Surat
Pekeliling Ikhtisa Bil 2/1988, iaitu pindaan kepada Surat Pekeliling Ikhtisa Bil 3/79
kepada semua negeri untuk edaran ke sekolah-sekolah.
Untuk menentukan bahawa ujian yang sedang dijalankan masih sesuai mengikut
perkembangan terbaru dalam bidang penilaian kecergasan, dan untuk mengemas
kini markah-markah yang terdapat dalam buku panduan UDTA, satu seminar
penilaian kecergasan telah diadakan pada 5 hingga 7 Oktober di Port Dickson. Pada
waktu itu, Penyelia Pendidikan negeri dan wakil bahagian-bahagian di Kementerian
Pendidikan yang terlibat dengan mata pelajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan
telah dijemput menghadiri seminar ini.
Dalam seminar tersebut, beberapa cadangan pengubahsuaian telah dibuat dan
persetujuan telah diperoleh untuk sekali lagi melantik satu jawatankuasa kecil bagi
mengkaji cadangan seminar dengan lebih mendalam. Jawatankuasa kecil yang
dilantik telah bermesyuarat di Ipoh pada 5 dan 6 November 1992. Setakat ini,
jawatankuasa ini telah mengemukakan beberapa cadangan untuk pertimbangan
pihak yang bertanggungjawab di Kementerian Pendidikan.

6
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Tugasan
Soalan 1
a. Anda dikehendaki menyediakan bateri ujian untuk Lima (5) komponen yang
hendak diuji. Instrumen tersebut terdiri daripada :
i. Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berasaskan
kesihatan
ii. Dua instrument untuk mengukur kecergasan fizikal berlandaskan
lakuan motor
iii. Satu instrument untuk mengukur kemahiran
b. Setiap intrument hendaklah mengandungi maklumat seperti berikut :
i. Pengenalan, pendahuluan
ii. Nama ujian
iii. Objektif pengujian
iv. Fungsi ujian
v. Sejarah instrumen
vi. Korelasi kesahan, kebolehpercayaan, keobjektiviti (jika ada)
vii. Prosedur pelaksanaan ujian
viii. Alatan yang diperlukan
ix. Limitasi pelaksanaan
x. Organisasi pentadbiran ujian
c. Instrumen yang lengkap disediakan hendaklah ditadbirkan untuk
mendapatkan data dan maklumat. Oleh itu, anda dikehendaki melaksanakan
pengujian dan pengukuran dengan memilih subjek daripada murid Tahap Dua

7
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

di sekolah yang di pilih dalam kapasiti sebuah kelas dengan melaksanakan


proses yang sewajarnya.

Soalan 2
a. Berdasarkan data dan maklumat hasil pengujian, pengukuran yang
telah dilaksanakan, anda dikehendaki membuta rumusan, penilaian
dan analisis hasil daripada pengujian tersebut.

Berdasarkan soalan 1, kami telah menjalankan ujian pengukuran dan penilaian pada
butiran-butiran yang berikut :

• Tempat : Sek. Keb. Permaisuri Nur Zahirah

• Sampel : Murid Tahun 4 Dinamik iaitu Tahap Dua

• Bilangan responden : 30 orang (11 lelaki dan 19 perempuan)

• Bateri ujian :

○ Berasaskan Kesihatan : Bangkit Tubi

○ Berasaskan Kesihatan : Jangkauan Melunjur

○ Berasaskan Lakuan Motor : Lari Pecut 30m

○ Berasaskan Lakuan Motor : Lompat Jauh Berdiri

○ Berasaskan Kemahiran : Permainan Badminton

• Tarikh : 3 March 2009


• Masa : 8.00 pagi - 10.00 pagi
• AJK ujian penilaian dan pengukuran

○ Hafizuddin Faries B. Fisal ( Lompat Jauh Berdiri)


○ Mohd Asmadi B. Zainal Abidn ( Bangkit Tubi)
○ Aman Sah B. Mad Som ( Lari Pecut 30 m)
○ Mohd Farid B. Tajul Ariffin (Lari Pecut 30 m)
○ Wan Mohd Hanif B. Wan Daud ( Jangkauan Melunjur)
○ Mohd Zahid B. Abdullah Sani ( Badminton)
○ Mohd Nazim B. Md Derus ( Badminton)
8
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Limitasi Pelaksanaan Ujian

1. Ujian ini hanya dijalankan di sekolah rendah sahaja iaitu S.K.


Permaisuri Nur Zahirah.
2. Hanya satu kelas sahaja iaitu murid dari tahun 4 Dinamik yang diuji.
3. Bilangan sampel hanya 30 orang iaitu 11 lelaki dan 19 perempuan.
4. Bateri ujian hanya melibatkan 5 instrument sahaja.
5. Masa yang terhad iaitu selama 1 hari dan pada sebelah pagi sahaja
ujian ini dilaksanakan.
6. Masa yang diberikan hanya lebih kurang 2 jam dari jam 8 pagi hingga
pukul 10 pagi.
7. Ada responden yang tidak membawa pakaian pendidikan jasmani
ketika sesi ujian dijalankan.
8. Murid yang kurang sihat dikecualikan daripada melakukan ujian ini.
9. Murid yang tidak berpakaian sukan (perempuan) juga dikecualikan
bagi menitikberatkan aspek keselamatan.

9
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

BATERI UJIAN 1
(LARI PECUT 30M)

Nama ujian : Lari pecut 30 meter


Pendahuluan :
i. Larian pecut adalah satu pergerakan dari satu titik ke satu titik.
ii. Larian pecut ini bergantung pula kepada beberapa faktor seperti jarak,
kelajuan angin, permukaan balapan.
iii. Masa larian juga dicatatkan
iv. Ada dua faktor yang boleh dikuasai oleh pelari-pelari pecut iaitu faktor
kelajuan dan jarak langkah semasa berlari.

10
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

v. Untuk menguasai kelajuan kaki, pelari haruslah mempunyai koordinasi,


kelenturan yang tinggi dan keupayaan merehatkan diri atau badan
semasa berlari.
vi. Bagi faktor jarak langkah pula ianya bergantung kepada panjang kaki,
kekuatan dan mobiliti semasa bergerak. Pelari biasanya mempunyai
jarak langkah 1.5 meter hingga 2 meter. Jarak langkah boleh
ditingkatkan dengan latihan yang menekankan kepada latihan
pergelangan kaki, lutut dan sendi pinggang.
Objektif Ujian : Mengukur kepantasan murid memecut sejauh 30 meter dari
kedudukan berdiri
Kesahan dan Kebolehpercayaan : Larian ini adalah sah kerana berkaitan dengan
jumlah pengambilan oksigen yang maksimum.
Prosedur ujian :
1. Murid bersedia dalam kedudukan berdiri di belakang garisan permulaan.
2. Penguji memberi isyarat “sedia” dan “lari” di samping meniup wisel.
3. Catatan masa dimulakan oleh seorang penguji yang berada di garisan
penamat dan berhenti apabila murid melepasi garisan penamat.
4. Dua percubaan diberikan dengan catatan masa terpantas diambil.

Alatan yang digunakan :


i. Pita ukur
ii. Jam randik
iii. Wisel
iv. Skitel

Organisasi perlaksanaan :

11
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Lari Pecut 30m

Sejarah :
 Lari pecut merupakan salah satu acara terawal dalam pertandingan olahraga
yang pernah dicatatkan. Pada zaman moden, antara rujukan terawal ialah
pertandingan di kalangan pekerja serta orang suruhan bangsawan. Pada
abad ke-19 lari pecut menjadi semakin popular. Acara stade adalah antara
acara yang mula-mula dipertandingkan dan melibatkan jarak 192 meter. Jarak
ini juga merupakan panjang stadium yang digunakan. Berikutan ini acara
ulang alik yang dinamakan dialos berjarak 384 (192 meter x 2 ) diadakan.
Pada zaman olimpik kuno, larian bermula dengan blok permulaan yang dibina
melintang keluasan stadium berkenaan.

 Blok permulaan diperbuat daripada ketulan batu marmar. Blok permulaan


disediakan dengan lubang saiz tapak kaki. Semua atlet menggunakan blok
yang tetap walaupun saiz kaki mereka berbeza. Pagar permulaan yang
dinamakan husplex digunakan untuk memulakan perlumbaan. Perkembangan
lari pecut pada abad 19 terbatas kerana tiada undang-undang dan peraturan-
peraturan, prosedur permulaan dan penjagaan masa yang tepat. Pelbagai
cara permulaan digunakan, sehingga menjadi masalah mengenai cara mana
yang patut digunakan. Walaubagaimanapun persetujuan dibuat untuk
menjadikan cara permulaan berdiri sebagai cara permulaan yang paling baik
dan diterima oleh semua pihak.

 Pada tahun 1880an ramai jurulatih membuat percubaan cara memulakan


sesuatu larian. Antara permulaan awal ialah “pencil start”, di mana para atlet
12
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

berlari 20 meter pertama dengan memegang pensil. Permulaan dimulakan


dengan persetujuan dan tembakan. Kemudian wujudlah gaya dekam pada
tahun 1884. Di Australia gaya ini dikenali sebagai kangaroo start. Sebelum
tahun 1921 kebanyakkan pertandingan hanya untuk lelaki sahaja,
pertandingan pertama untuk wanita telah diperkenalkan pada tahun 1921 di
Monte Carlo.
 Dalam acara 100 meter, rekod rasmi lelaki yang pertama dilakukan oleh
Harald Andersson dari Switzerland pada tahun 1890 dengan catatan 11.0,
Marlies Gohr dari Jerman pula adalah pemegang rekod pertama dengan
10.88 saat yang dibuat pada Sukan Olimpik tahun 1928. Dalam acara 200
meter, rekod larian sebelum olimpik moden dibayangi oleh larian yang dibuat
pada jarak lurus tanpa selekoh. Charles Wood merupakan orang pertama
yang mencatat 22 saat. Bagi wanita acara 200 meter diperkenalkan dalam
Sukan Olimpik 1948, Wilma Rudolph dari Amerika Syarikat adalah pemegang
rekod pada tahun tersebut dengan masa 22.9.

 Dalam acara 400 meter, Maxie Long adalah orang pertama yang berjaya
mencatat masa 47.8 saat dan dipecahkan oleh Lee Evans pada tahun 1968
dengan masa 43.86 saat. Marlene Mathews dari Australia telah mencatat
masa 57.0 saat bagi wanita dan masa ini telah diperbaharui iaitu di bawah 50
saat oleh Irena Szewinska dari Poland dengan catatan masa 49.9 saat pada
tahun 1974. Marita Koch dari Jerman pula telah berjaya mencatat masa 48.94
saat pada tahun 1978.

13
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

ANALISIS UJIAN 1
(Lari Pecut 30m)

Analisis Data
Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik

Bil. Nama Dapatan


1 Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan 5.84’’
2 Muhamad Amirul Aiman B. Anuar 5.91’’
3 Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul 6.18’’
4 Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan 6.31’’
14
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

5 Muhamad Rasydan B. Razali 6.41’’


6 Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi 6.45’’
7 Muhamad Amirul Musthaqim 6.85’’
8 Mohamad Sayyid B. Nazri 7.35’’
9 Mohd Aiman Syafiq b. Zurami 7.63’’
10 Muizzuddin b. Ahmad Hafizan 7.79’’
11 Muhamad Syariman b. Saari 8.06

Analisis data mod, median dan min bagi murid lelaki


Mod Min Median
- 6.22 ‘s 6.45 ‘s

Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik

Bil. Nama Dapatan


1 Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri 6.27’’
2 Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 6.60’’
3 Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz 6.65’’
4 Noe Erni Bt. Nazmi 6.67’’
5 Tengku Nurul Bt. Tg. Awang 6.70’’
6 Nur Syazwani Bt. Mohamad 6.76’’
7 Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 6.83’’
8 Nik Sofwatulizah bt. Ishak 6.89’’
9 Nur Syazwani Bt. Md Bahri 7.00’’
10 Ummul Najwa Bt. Adnan 7.09’’
11 Nabihah Bt. M. Zahid 7.27’’

15
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

12 Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 7.44’’


13 Nik Zalila Bt. Kassim 7.75’’
14 Atikah Jameen Bt. Hamdan 7.87’’
15 Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 7.87’’
16 Aryani Nazrin Bt. Mat Zali 7.95’’
17 Seri Hafsah Bt. Abd Razak 7.97’’
18 Puteri Nur Farah Bt. Rosli -
19 Nur Fatin Aqilah Bt. Azman -

Analisis data mod, median dan min bagi murid perempuan


Mod Min Median
7.87 ‘s 7.45 ‘s 7.00 ‘s

Rumusan
1. Murid-murid dapat melakukan ujian lari pecut 30m dengan baik.
2. Ujian ini dapat meningkatkan tahap kepantasan dan kekuatan otot kaki.
3. Purata keseluruhan murid tahun 4 Dinamik dalam ujian lari pecut 30m ini
adalah 7 saat.

BATERI UJIAN 2

16
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

(Jangkaun Melunjur)

Nama ujian : Jangkaun melunjur


Objektif ujian : Menguji kelenturan bahagian belakang badan dan hamstring

Kesahan : Kesahan logikal digunakan Jarak koefisien adalah di antara 0.80 dan
0.90
Kebolehpercayaan : 70 atau lebih.
Prosedur ujian :
1. Murid dikehendaki melakukan regangan untuk memanaskan badan. Murid
perlu menanggalkan kasut.
2. Lekatkan kotak dan pembaris rapat ke dinding.
3. Murid duduk berlunjur menghadap dinding dengan kedua-dua belah kaki
rapat dan menyentuh kotak dan pembaris dengan kedudukan tangan
lurus kehadapan.

17
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

4. Tapak tangan bertindih dengan jari kanan bersentuhan dengan jari kiri.
Kedua belah jari tangan hendaklah lurus semasa menolak tolok dan
bacaan diambil apabila tolok bacaan tidak lagi bergerak.
5. Jangkauan perlu bertahan selama dua saat (no bouncing).
6. Ujian dilakukan sebanyak 3 kali secara berturut-turut dan bacaan terbaik
direkodkan dalam unit cm.
Alatan ujian :
i. Kotak pengukur dan pembaris

ANALISIS UJIAN 2
(Jangkauan Melunjur)

18
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Analisis Data
Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik

Bil. Nama Dapatan


1. Ahmad Muizzuddin b. Ahmad Hafizan 14.5
2. Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan 30
3. Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul 37
4. Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi 33
5. Mohamad Sayyid B. Nazri 35
6. Muhamad Amirul Musthaqim 30
7. Muhamad Amirul Aiman B. Anuar 32.5
8. Muhamad Rasydan B. Razali 35
9. Muhamad Syariman b. Saari 33.5
10. Mohd Aiman Syafiq b. Zurami 40.5
11. Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan 38.5

Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum


bagi murid lelaki

Mod Min Sisihan Piawai MiN Max


30 32.7 6.86 14.5 40.5

Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik


19
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Bil. Nama Dapatan


12. Aryani Nazrin Bt. Mat Zali 20
13. Atikah Jameen Bt. Hamdan 38
14. Nabihah Bt. M. Zahid 36
15 Noe Erni Bt. Nazmi 25
16. Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 30
17. Nik Sofwatulizah bt. Ishak 22
18. Nik Zalila Bt. Kassim 23
19. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 34
20 Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz 23.5
21 Nur Fatin Aqilah Bt. Azman 23
22 Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri 19
23. Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 40
24. Nur Syazwani Bt. Md Bahri 22.5
25. Nur Syazwani Bt. Mohamad 27
26. Puteri Nur Farah Bt. Rosli 26
27. Seri Hafsah Bt. Abd Razak 23.5
28. Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 21.5
29. Tengku Nurul Bt. Tg. Awang 32
30. Ummul Najwa Bt. Adnan 22.5

Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum


bagi murid perempuan
Mod Min Sisihan Piawai MiN Max
22.5 26.8 6.34 19 40

Rumusan :
i. Kelenturan murid lelaki adalah lebih baik dari murid perempuan.
ii. Ini disebabkan murid lelaki lebih aktif dan sering melakukan aktiviti lasak.

20
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

BATERI UJIAN 3
(Lompat Jauh Berdiri)

Nama ujian : Lompat Jauh Berdiri


Objektif Ujian : Menguji kuasa eksplosif kaki secara mendatar
Alatan Ujian :
i. Pita Pengukur(2 meter),
ii. Penanda Jarak
iii. ‘Masking Tape’
iv. Pembaris
v. Kapur
Kesahan : Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini.

Kebolehpercayaan : Koefisien di antara .83 hingga .99 telah dilaporkan.

21
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Prosedur :
1. Murid hendaklah berdiri di belakang garisan lompatan.
2. Kedudukan kedua-dua kaki hendaklah selari dan dibuka seluas bahu.
3. Murid membengkokkan lutut hampir kepada 90 darjah. Kemudian murid
perlu mengayunkan tangan dengan kuat agar jarak lompatan lebih jauh.
4. Murid membuat lompatan sebaik sahaja bersedia tanpa perlu diberi
arahan.
5. Lompatan hendaklah dilakukan sebanyak dua (3) kali dan di selang seli
dengan masa rehat dan dilakukan di atas permukaan rata.
6. Sekiranya bacaan tidak dapat diambil, murid dikehendaki mengulangi
ujian sehingga bacaan yang tepat dapat diambil.
7. Penggunaan padang rumput sebagai kawasan ujian tidak dibenarkan
kerana ia boleh menyebabkan data yang diperoleh tidak tepat.
8. Ukuran diambil dari garisan lompatan hingga bahagian belakang kasut
iaitu kaki yang paling hampir dengan garisan permulaan.
9. 3 percubaan akan dicatat dan jarak lompatan yang terbaik akan diambil
kira.

ANALISIS UJIAN 3
(Lompat Jauh Berdiri)
22
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Analisis Data
Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik

Bil. Nama Dapatan


1. Ahmad Muizzuddin b. Ahmad Hafizan 130
2. Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan 162
3. Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul 154
4. Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi 125
5. Mohamad Sayyid B. Nazri 127
6. Muhamad Amirul Musthaqim 120
7. Muhamad Amirul Aiman B. Anuar 140
8. Muhamad Rasydan B. Razali 120
9. Muhamad Syariman b. Saari 131
10. Mohd Aiman Syafiq b. Zurami 127
11. Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan 141

Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum


bagi murid lelaki

Mod Min Sisihan Piawai MiN Max


120 134 13.7 120 162

23
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik

Bil. Nama Dapatan


12. Aryani Nazrin Bt. Mat Zali 130
13. Atikah Jameen Bt. Hamdan 120
14. Nabihah Bt. M. Zahid 125
15 Noe Erni Bt. Nazmi 118
16. Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 80
17. Nik Sofwatulizah bt. Ishak 151
18. Nik Zalila Bt. Kassim 130
19. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 118
20 Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz 151
21 Nur Fatin Aqilah Bt. Azman 141
22 Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri 155
23. Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 141
24. Nur Syazwani Bt. Md Bahri 124
25. Nur Syazwani Bt. Mohamad 125
26. Puteri Nur Farah Bt. Rosli 130
27. Seri Hafsah Bt. Abd Razak 115
28. Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 131
29. Tengku Nurul Bt. Tg. Awang 139
30. Ummul Najwa Bt. Adnan 124

Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum


bagi murid perempuan

Mod Min Sisihan Piawai MiN Max


130 128.8 16.7 80 155

24
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Rumusan :
i. Berdasarkan ujian yang dijalankan, semua murid berjaya melakukan
ujian ini.
ii. Jarak yang terbaik yang dicatatkan bagi lelaki ialah 162cm.
iii. Manakala bagi perempuan, catatan yang terbaik ialah 155cm.
iv. Secara keseluruhannya, semua murid berada pada tahap yang
sederhana berdasarkan ujian yang dijalankan. Ini mungkin disebabkan
murid membuat regangan yang betul (warming up) pada awal sesi
serta faktor pakaian.
v. Kesimpulannya, pengujian kuasa eksposif kaki secara mendatar bagi
lelaki adalah lebih tinggi berbanding dengan perempuan.

25
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

BATERI UJIAN 4
(Bangkit Tubi)

Nama ujian: Bangkit tubi


Objektif ujian: Mengukur kekuatan terhadap otot abdomen.
Alatan: Pita pengukur, tilam
Kesahan: Paras kesahan adalah diterima untuk ujian ini.
Kebolehpercayaan: A Person r merekodkan .94 untuk ujian ini (Johnson & Nelson,
1986) melaporkan hubung kait .71 di antara masa bangun tubi dan tiada had untuk
ujian bangun tubi.
Prosedur :
1. Peserta berbaring di atas tilam latihan dengan lutut dibengkokkan pada
12-18 inci daripada punggung.

26
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

2. Tangan peserta disilang pada dada dan tapak tangan mendakap bahu
yang bertentangan.Pembantu akan memegang pergelangan kaki peserta
semasa ujian dijalankan.
3. Apabila isyarat mula diberikan, peserta bangkit dari kedudukan baring
hingga siku mencecah paha dan kembali ke posisi asal.
4. Peserta mestilah kembali ke kedudukan baring dengan skapula
menyentuh lantai sebelum bangkit semula.
5. Pengiraan satu ulangan lengkap ialah dari kedudukan baring, naik
dankembali semula ke kedudukan asal.

27
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

ANALISIS UJIAN 4
(Bangkit Tubi)

Analisis Data
Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik

Bil. Nama Dapatan


1. Ahmad Muizzuddin b. Ahmad Hafizan 9
2. Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan 18
3. Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul 9
4. Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi 9
5. Mohamad Sayyid B. Nazri 14
6. Muhamad Amirul Musthaqim 25
7. Muhamad Amirul Aiman B. Anuar 31
8. Muhamad Rasydan B. Razali 10
9. Muhamad Syariman b. Saari 17
10. Mohd Aiman Syafiq b. Zurami 15
11. Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan 28

Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum


bagi murid lelaki

Mod Min Sisihan Piawai MiN Max

28
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

9 16.8 8 9 31

Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik

Bil. Nama Dapatan


12. Aryani Nazrin Bt. Mat Zali -
13. Atikah Jameen Bt. Hamdan -
14. Nabihah Bt. M. Zahid -
15 Noe Erni Bt. Nazmi 14
16. Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 12
17. Nik Sofwatulizah bt. Ishak 12
18. Nik Zalila Bt. Kassim 19
19. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 19
20 Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz 15
21 Nur Fatin Aqilah Bt. Azman -
22 Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri 12
23. Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 12
24. Nur Syazwani Bt. Md Bahri 7
25. Nur Syazwani Bt. Mohamad -
26. Puteri Nur Farah Bt. Rosli 9
27. Seri Hafsah Bt. Abd Razak 3
28. Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 26
29. Tengku Nurul Bt. Tg. Awang 9
30. Ummul Najwa Bt. Adnan 12

Analisis data mod, min, sisihan piawai, minimum dan maksimum


bagi murid perempuan

Mod Min Sisihan Piawai MiN Max


29
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

12 10 8.4 3 26

Rumusan :
i. 3 orang pelajar lelaki berada pada tahap baik.
ii. 7 orang pelajar lelaki berada pada tahap sederhana.
iii. 4 orang pelajar perempuan berada pada tahap baik.
iv. 9 orang pelajar perempuan berada pada tahap sederhana.
v. 6 orang pelajar perempuan berada pada tahap lemah.

30
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

BATERI UJIAN 5
(Permainan Badminton)

Sejarah Badminton :
i. Badminton merupakan sejenis sukan raket yang dimainkan oleh dua
orang pemain bertentangan (perseorangan) atau pun dua pasangan
bertentangan (beregu).
ii. Posisi pemain ialah bertentangan di dalam sebuah gelanggang empat
segi yang dibahagikan oleh jaring.
iii. Pemain dapat memungut mata melalui pukulan bulu tangkis
menggunakan raket mereka sekiranya bulu tangkis dapat melepasi
atas jaring dan jatuh di kawasan pihak lawan.
iv. Pukulan rali berhenti selepas bulu tangkis jatuh di atas lantai, dan bulu
tangkis hanya boleh dipukul sekali bagi setiap sisi sebelum ia melepasi
atas jaring.
31
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Rekod Badminton :
i. Pemain beregu lelaki Fu Haifeng dari China mencipta rekod dunia yang
rasmi bagi pukulan smash iaitu 332 km/h (206 mph) pada 3 Jun 2005
ketika Piala Sudirman berlangsung.
ii. Pukulan smash paling pantas yang pernah direkodkan dalam acara
perseorangan ialah 305 km/h (189 mph) oleh Taufik Hidayat dari
Indonesia.

Gelanggang :
 Tiap-tiap pemain berada bertentangan antara dua gelanggang servis.
 Keluasan gelanggang servis untuk perseorangan, iaitu 5.18 meter lebar dan
13.4 meter panjang.
 Keluasan gelanggang servis untuk beregu berukuran 6.1 meter lebar dan
11.88 meter panjang.
 Gelanggang servis dibahagikan kepada dua bahagian bertentangan.
Bahagian gelanggang ini dipisahkan oleh jaring (1.55 meter tinggi). Garisan
servis pendek terletak 1.98 meter dari jaring. kawasan servis kiri dan kawasan
servis kanan dipisahkan oleh garisan di tengahnya.

32
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Nama ujian :Kemahiran Permainan Badminton (Ujian French short-serve)


Tujuan: Untuk mengukur kemahiran untuk membuat servis secara tepat
Alatan: Raket badminton,bulu tangkis,tali yang direntang di atas net dan ukuran
yang dibuat di atas lantai gelanggang
Prosedur ujian :
1. Tali direntang 20 inci di atas dan selari dengan jaring/net. Ukuran dibuat di
tengah-tengah garisan gelanggang dan garisan servis pendek.
2. Markah akan diberi sekiranya bulu tangkis melintasi di antara tali dan net dan
mendarat di kawasan yang ditandakan. 5 percubaan diberi dan jumlah skor
yang terkumpul akan direkodkan.
3. Jika servis terkena tali,murid boleh membuat servis semula tanpa dikira.

33
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

ANALISIS UJIAN 5
(Permainan Badminton)

Analisis Data
Analisis data bagi murid lelaki Tahun 4 Dinamik

Bil. Nama Dapatan


1. Ahmad Muizzuddin b. Ahmad Hafizan 5
2. Che Ku Mohammad Syafiq B. Che Ku Amdan 5
3. Mohamad Hafiz Firdaus B. Che Khirul 4
4. Mohamad Najmi B. Mohd Rosdi 5
5. Mohamad Sayyid B. Nazri 3
6. Muhamad Amirul Musthaqim 2
7. Muhamad Amirul Aiman B. Anuar 3
8. Muhamad Rasydan B. Razali 2
9. Muhamad Syariman b. Saari 3
10. Mohd Aiman Syafiq b. Zurami 2
11. Nik Mohamad Akmal B. M. Reduan 2
34
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Analisis data mod, min, minimum dan maksimum


bagi murid lelaki

Mod Min MiN Max


1.2 1.85 1.2 3.0

Analisis data bagi murid perempuan Tahun 4 Dinamik

Bil. Nama Dapatan


12. Aryani Nazrin Bt. Mat Zali 3
13. Atikah Jameen Bt. Hamdan 5
14. Nabihah Bt. M. Zahid 4
15 Noe Erni Bt. Nazmi 4
16. Nik Nursyafiqah Bt. Mohd Rozik 5
17. Nik Sofwatulizah bt. Ishak 4
18. Nik Zalila Bt. Kassim 1
19. Nur Auni Nurin Bt. Abd Wahab 5
20 Nur Alya Adila Bt. Che Abd Aziz 4
21 Nur Fatin Aqilah Bt. Azman 1
22 Nur Hanis Umairah Bt. Sukreri 4
23. Nur Syazwani Azreen Bt. Jailani 4
24. Nur Syazwani Bt. Md Bahri 5
25. Nur Syazwani Bt. Mohamad 2
26. Puteri Nur Farah Bt. Rosli 4
27. Seri Hafsah Bt. Abd Razak 4
28. Siti Nur Amirah Bt. Mohd Muzoni 1
29. Tengku Nurul Bt. Tg. Awang 3
35
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

30. Ummul Najwa Bt. Adnan 2

Analisis data mod, min, minimum dan maksimum


bagi murid perempuan

Mod Min MiN Max


1.8 1.92 1.0 3.2

Rumusan :
i. Berdasarkan data yang diperolehi, murid-murid belum mampu
menguasai kemahiran membuat pukulan servis dengan baik.
ii. Secara purata, markah murid perempuan dalam membuat pukulan
servis adalah lebih tinggi berbanding murid lelaki.

36
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Soalan 2
b. anda dikehendaki membuat perbandingan di antara kelima-lima
instrumen yang telah ditadbirkan.

PERBANDINGAN 5 BATERI UJIAN

Perbandingan kelima-lima bateri ujian berdasarkan objektif, sampel, prosedur


dan alatan

37
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Bateri ujian Objektif Sampel Prosedur Alatan


Jangkauan Mengukur 30 orang. Mudah Pembaris dan
melunjur kelenturan otot 11 = lelaki dijalankan. kotak
di bahagian Ujian dapat
19 =
bawah diselesaikan
perempuan
belakang dan dengan masa
di bahagian yang singkat.
atas peha

Lompat jauh Mengukur 30 orang. Mudah Pita ukur,


berdiri kuasa kaki 11 = lelaki dijalankan. pembaris dan
pita pelekat.
19 =
perempuan

Lari Pecut 30 Mengukur 30 orang Mudah Wisel, jam


meter kelajuan murid 11 = lelaki dijalankan. randik, skitel.
memecut 30 Terdapat 2
19 =
meter dari orang murid
perempuan
kedudukan tidak
berdiri. melakukan
ujian kerana
tidak memakai
pakaian sukan
Bangkit Tubi Menguji 30 orang Mudah untuk Tilam latihan.
kekuatan otot 11 = lelaki dijalankan
abdomenis tetapi terdapat
19 =
5 orang murid
perempuan
perempuan
tidak
memperolehi
sebarang skor.
Permainanan Mengukur 30 orang Sukar untuk Raket
badminton kemahiran 11 = lelaki ditadbir kerana badminton,
(French short- murid 19 =
murid masih net, bulu
membuat lemah dalam tangkis
38
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

serve) servis dengan perempuan membuat


tepat. servis dengan
tepat.
Gelanggang
badminton
yang berada di
luar
menyebabkan
halangan
seperti angin
yang
menyukarkan
murid
membuat
servis dengan
baik

Perbandingan berdasarkan data kajian

Lompat Lari
Jauh Bangkit Jangkauan Pecut Permainan
Berdiri Tubi Melunjur 30m Badminton
N Valid 30 25 30 28 30
Missing 0 5 0 2 0
Mean 130.83 15.16 28.933 7.0129 3.37
Std. Deviation 15.658 7.192 7.0402 .66458 1.326
Variance 245.178 51.723 49.564 .442 1.757

Kesimpulan

Secara keseluruhannya, murid-murid dari kelas 4 Dinamik S.K. Permaisuri Nur


Zahirah memberi kerjasama yang baik bagi menjayakan ujian bateri yang dijalankan
ke atas mereka.

39
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Kesemua murid berjaya menjalani ujian bateri yang telah dijalankan. Terdapat juga
beberapa orang pelajar sahaja yang tidak dibenarkan menjalani ujian-ujian tertentu.
Hasil ujian yang dijalankan mendapati kebanyakan murid berada pada tahap
sederhana dalam sesuatu ujian. Hal ini mungkin disebabkan kurang pendedahan
mengenai ujian-ujian tersebut di sekolah pada para pelajar.
Untuk mengatasi masalah-masalah tersebut, peranan guru Pendidikan Jasmani
harus penting. Guru perlulah memberi pendedahan awal mengenai ujian kecergasan
ini kepada murid sekolah rendah. Ujian-ujian ini secara tidak langsung dapat
membantu guru mengena pasti kelebihan yang ada pada murid yang tidak nampak
secara zahirnya. Selain itu, guru perlu memberi tunjuk ajar kemahiran-kemahiran
tertentu yang perlu murid kuasai pada peringkat awal sekolah rendah.
“Melentur buluh biar dari rebungnya”. Melalui pepatah ini, guru harus
bertanggungjawab mendidik anak bangsa agar mereka dapat mengharumkan nama
Malaysia di mata dunia.

Bibliografi

Rex Hazeldine. 2000. Fitness For Sport. Great Britain : The Crowood Press.

Vasudevan T. Arasoo. 1985. Asas Pendidikan Jasmani:Peringkat Menengah dan


Tinggi. Ipoh : Fajar Bakti.

Wee Eng Hoe. 1997. Kecergasan:Satu Panduan Hidup Sihat. Kuala Lumpur : Fajar
Bakti.

Wee Eng Hoe. 2002. Pendidikan Jasmani & Pendidikan Kesihatan. Shah Alam :
Karisma Publications.

40
UJIAN, PENGUKURAN DAN PENILAIAN DALAM PENDIDIKAN JASMANI HBPE22
03

Borhan Yusof, Hasbullah Ismail ect. 2008. HBPE2203 Ujian, Pengukuran dan
Penilaian dalam Pendidikan Jasmani . Selangor : Meteor Doc. Sdn Bhd.
Mohd Talib dan Norlena Salamuddin. 2007. HBPE1203 Kecergasan Fizikal.
Selangor : Meteor Doc. Sdn Bhd.

http://www.topendsports.com/testing/tests.htm

http://www.fitness.gov/getfit.pdf

http://www.sport-fitness-advisor.com/fitnesstests.html

http://www.brianmac.co.uk

http://www.peworld.org/fitnesstesting/physicalfitness.htm

http://www.bodpod.com

http://www.1st4sport.com

http://www.thesportjournal.org

41

Anda mungkin juga menyukai