Anda di halaman 1dari 1

ACT ADITIONAL

Nr._____/______________
la contractul individual de munca Nr.______/____________
A. Partile contractului :
Angajator_________________________________, cu sediul in
localitatea Bucuresti, inregistrata la registrul comertului din Bucuresti sub
nr.____________________________ cod fiscal/unic__________________,
telefon_____________, reprezentata legal prin _______________________,
in calitate de_____________,
si
salariatul/salariata domnul/doamna__________________________,
domiciliat/domiciliata in localitatea__________________, str.___________,
nr.______, judet/sector______________, posesor/posesoare al/a buletinului/
cartii de identitate seria_______, nr._______________, eliberat/eliberata de
___________________________, la data de_____________________, CNP
__________________________.
am convenit asupra modificarii unor puncte din contractul individual
de munca incepand cu data de______________, astfel :
D. Locul de munca:
1. Activitatea se desfasoara la sediul/punctul de lucru situat in:

2. In lipsa unui loc de munca fix salariatul va desfasura activitatea astfel:


_____________

Angajator,
_______________
Reprezentant legal,
___________________

Salariat,
_______________