Anda di halaman 1dari 34

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERENGGANU TERBILANG

A. KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA / GURU BESAR (PGB)

BIL

ITEM

DESKRIPSI Lengkap dengan maklumat asas peribadi, biodata, senarai tugas guru Kehadiran kursus/taklimat/mesyuarat dan catatan mesyuarat Jadual waktu, rancangan pengajaran tahunan dan penulisan rancangan harian Senarai buku teks murid/rujukan guru Senarai nama murid, markah penilaian dan analisis pencapaian murid Ada dan mencukupi jumlah waktu minimum (lima waktu seminggu) Kemaskini dan pematuhan kepada jadual waktu 90% jadual waktu dipatuhi tanpa ganti Ada jadual pencerapan serta pematuhan kepada perancangan jadual Ada rekod pencerapan dan kemaskini Ada tindakan susulan Ada fail yang lengkap dan kemaskini Dibuat secara kolektif, jelas, mudah difahami, sesuai dan dipamer di tempat yang strategik Dikongsi bersama-sama dan disebarkan kepada semua warga sekolah dan ibu bapa Ada, jelas, mudah difahami dan dipamerkan serta dipatuhi Ada rekod semakan dan kemaskini mengikut kekerapan Ada fail yang lengkap dan kemaskini Ada tindakan susulan Ada rekod dan kemaskini Berpakaian kemas dan sesuai Rupa diri terurus

Buku Rekod Mengajar PGB

Jadual Waktu PGB

Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran

Misi dan Visi Sekolah

5 6 7 8

Piagam Pelanggan Rekod Semakan Kerja Murid Rekod Pergerakan PGB Penampilan Diri PGB

B. PENGURUSAN SEKOLAH

BIL

ITEM

DESKRIPSI Ada surat panggilan mesyuarat, minit mesyuarat dan maklum balas Sekurang-kurangnya satu kali sebulan Ada fail dan kemaskini Ada surat panggilan mesyuarat, minit mesyuarat dan ada maklumbalas serta mematuhi sistem fail Sekurang-kurang empat kali setahun Ada fail dan kemaskini Ada, lengkap dan dilfahami serta dilaksana oleh semua warga sekolah Ada penarafan kendiri menggunakan instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM ) dan difahami Ada fail yang kemaskini dan lengkap Ada dokumen sokongan Ada jadual penyeliaan dan dilaksanakan Ada rekod dan tindakan susulan Ada fail dan kemaskini Ada rumusan bulanan Ada rekod kehadiran dan lengkap Disemak dan ditandatangan oleh PGB / GPK setiap hari Ada rumusan bulanan Disemak dan ada rekod semakan Ada tindakan susulan Ada rumusan bulanan Disemak dan ada rekod semakan Ada fail yang lengkap dan kemaskini Ada tindakan susulan Ada rumusan bulanan Ada dan ditandatangani oleh PGB dan jadual waktu induk dipamer Ada jadual guru ganti Ada borang agihan penerimaan, ditandatangani oleh guru ganti dan difail Dipamerkan Ada rekod dan kemaskini Ada rumusan bulanan
2

Mesyuarat Pengurusan

Mesyuarat Guru / Staf Buku Perancangan Sekolah Strategik,Taktikal dan Operasi Pengurusan Penarafan Kendiri Rekod Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran oleh Guru Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran Rekod Kehadiran Kerja Rasmi Guru dan Kakitangan Rekod Semakan Buku Rekod Mengajar Rekod Penyeliaan Kerja Murid oleh Guru Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran Jadual Waktu (Induk, Persendirian, Khas) Pengurusan Jadual Guru Ganti Rekod Pergerakan Guru dan Staf

10

11

12

13 14

Rekod Tindakan Tatatertib Guru dan Kakitangan Bermasalah Kesihatan/Gangguan Mental/Emosi/Guruguru yang DiPOOLkan Laporan Jemaah Nazir Sekolah Pekeliling-pekeliling Tahun Semasa

Ada rekod dan fail yang lengkap

Ada rekod dan fail yang lengkap Dalam fail Atas meja PGB

C. PENGURUSAN KEWANGAN / PEJABAT

BIL

ITEM

DESKRIPSI Ada Jawatankuasa Ada surat kuasa Ada panggilan mesyuarat Ada pekeliling (PKAWS) dan Ikut arahan Ada kursus / seminar / bengkel Ada surat pelantikan Ada surat panggilan mesyuarat dan minit mesyurat Mesyuarat sekurang-kurang empat kali setahun Sistem fail yang kemas Rekod menepati akta dan urus niaga semasa Disemak oleh PGB, ditandatangani oleh PGB, Audit Dalam serta menutup akaun bulanan Rekod menepati akta dan urusniaga semasa. Disemak oleh PGB, ditandatangani oleh PGB, Audit Dalam serta menutup akaun bulanan. Rekod menepati akta dan urusniaga semasa Rekod disemak oleh PGB dan ditandatangani oleh PGB, Audit Dalam serta menutup akaun bulanan Rekod menepati akta dan urus niaga semasa Rekod disemak oleh PGB Ditandatangani oleh PGB, Audit Dalam dan menutup akaun bulanan Ada nota minta Ada LO Ada dokumen sokongan dan tanda tangan PGB Ada tanda tangan, nama dan nombor kad pengenalan pembeli Sistem fail lengkap Ada dokumen lengkap dengan invois, baucer dan bil-bil Bayaran dengan cek berpalang dalam tempoh 14 hari

Jawatankuasa Kewangan

Mesyuarat Pengurusan Jawatankuasa Kewangan dan Akaun (JKPA) Buku Tunai Wang Kerajaan dan Wang Suwa. Buku Tunai Wang Suwa Buku Tunai Wang Asrama (Jika Berkenaan) Buku Vot / Filmsi ( jika berkenaan )

Prosedur Pembelian

Prosedur Pembayaran

Laporan Audit

Ada fail laporan audit Ada maklum balas penambahbaikan dalam masa 30 hari Indeks fail Sistem penyimpanan fail Ada dokumen dalam fail Ada sistem pergerakan fail Ada surat pelantikan Jawatankuasa (JKPAK) Mesyuarat empat kali setahun dan minit mesyuarat Ada Pekeliling Perbendaharaan (PP) Bil 5 Tahun 2007 Perekodan aset alih (Kew PA-8) Ada Panduan Pelupusan Sijil Pelupusan Aset (Kew PA-19) Servis secara berkala Ada data dan dipamerkan Carta organisasi Data sentiasa dikemaskini Ada pegawai bertugas sepanjang masa Ada buku rekod kehadiran pelanggan Ada ruang menunggu, bahan bacaan dan perkhidmatan mesra pelanggan Ada Borang Maklum Balas Pelanggan Ada peti aduan Aduan dan maklum balas pelanggan dianalisis

10

Sistem Pengurusan Fail

11

Pengurusan Aset / Harta Alih Kerajaan

12

Pengurusan Data dan Maklumat Asas Sekolah

13

Pengurusan Perkhidmatan Kaunter

Nota : PKAWS Pekeliling Kewangan dan Akaun Wang SUWA Sekolah LO Local Order

D. PENGURUSAN KURIKULUM

BIL

ITEM

DESKRIPSI Ada jawatankuasa, ada mesyuarat, ada minit dan mematuhi kekerapan mesyuarat (empat kali setahun) Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada Jawatankuasa, ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat (empat kali setahun) Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail (enam fail) Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Pengurusan JKS 1

Pengurusan Bidang Panitia

Analisis Keputusan Peperiksaan Awam

Analisis Keputusan Peperiksaan Dalaman / Pentaksiran Berasaskan Sekolah

Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan Membuat post-mortem dan didokumenkan Dipamerkan Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Menggunakan e-Pantau Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Ada pelan strategik, pelan taktikal dan pelan operasi Program/aktiviti ada dilaksanakan dan mengikut prosedur ditetapkan Program yang inovatif Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Post-mortem dan penilaian Ada pelaporan lengkap dan mengikut standard yang ditetapkan Kepelbagaian dan pelaporan yang inovatif Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Membuat penilaian Ada jawatankuasa makmal dan bengkel Ada carta organisasi makmal dan bengkel Ada jadual makmal dan bengkel Rekod penggunaan makmal dan bengkel Borang tempahan bahan dan peralatan Buku stok kemaskini Keceriaan makmal dan bengkel Senarai tugas staf makmal dan bengkel Pelan kebakaran dan kecemasan Instrumen dan data kajian keperluan Pelan Operasi Latihan (POL) Penilaian latihan Dokumentasi Jawatankuasa kajian tindakan Ada proposal Laporan kajian Pembentangan kajian Jawatankuasa Pelaksana Mesyuarat Jawatankuasa Fail Program Pekeliling dasar berkenaan Penyebaran maklumat Kursus guru Post-mortem pelaksanaan
5

Pelaksanaan Program / Projek / Aktiviti Kurikulum Sekolah

Pelaporan dan Dokumentasi Program/ Projek/ Aktiviti Kurikulum

Pengurusan Makmal dan Bengkel

Latihan Dalam Perkhidmatan

Kajian Tindakan

10

Dasar Baru KPM (LINUS,MBMMBI,KSSR, KSSM,KSPK)

Dokumentasi pelaksanaan Cadangan penambahbaikan Tindak susul

Nota : JKS Jawatankuasa Kurikulum Sekolah PBS Pentaksiran Berasaskan Sekolah KPM-Kementerian Pelajaran Malaysia LINUS-Literacy and Numeracy Screening MBMMBI-Memartabtkan Bahasa Melayu Memperkukuh Bahasa Inggeris KSSR-Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSM-Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSPK-Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan

E. PENGURUSAN PEPERIKSAAN

BIL

ITEM Pengurusan Peperiksaan Awam (UPSR / PMR / SPM / STPM / STAM / MUET)

DESKRIPSI Semua calon yang layak didaftarkan UPSR/PMR/SPM/STAM/STPM/MUET didaftarkan mengikut prosedur Calon berkeperluan khas dinyatakan keperluannya Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Post mortem dan tindakan susulan (analisis penambahbaikan)

Analisis Keputusan Peperiksaan Awam

dan

Analisis Keputusan Peperiksaan Dalaman

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS)

Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Post-mortem dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPBS) Ada Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (JPBS) Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada Jawatankuasa Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Menguruskan data markah semua kelas mengikut jangka masa yang ditetapkan (online)

F. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM)

BIL

ITEM

DESKRIPSI Ada Jawatankuasa HEM Ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat dan ada minit mesyuarat dan bermesyuarat empat kali setahun Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada rekod penempatan dan mematuhi prosedur Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada rekod penempatan dan mematuhi prosedur yang ditetapkan Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dikemaskini berdasarkan pendaftaran semasa Sentiasa berada di pejabat Ada program dan mengikut perancangan yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada jawatankuasa, surat penggilan mesyuarat, minitcmesyuarat dan maklum balas mesyuarat Ada program/aktiviti peningkatan sahsiah murid Ada analisis kes salah laku murid dan tindakan susulan Ada analisis kehadiran murid Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Ada surat pekeliling disiplin Buku peraturan dan undang-undang sekolah disediakan Ada rekod sesi kaunseling kes disiplin Ada Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling Mesyuarat dijalankan dan ada minit Ada rekod perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Ada perancangan aktiviti tahunan dan dipatuhi dan ada dokumentasi Sesi kaunseling dijalankan Ada rekod sesi kaunseling dan dokumentasi Ada analisis sesi kaunseling mingguan dan bulanan serta tindakan susulan Ada jawatankuasa Ada rekod dan data penerima Program Susu 1Malaysia. Ada rekod keracunan makanan Ada rekod kesihatan murid

1.

Pengurusan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid (HEM)

Pengurusan Pendidikan Wajib (Sekolah Rendah) Pengurusan Murid Bukan Warganegara Buku Rekod Pendaftaran Pelajar Pelaksanaan Program / Projek / Aktiviti HEM Sekolah

3 4

Pengurusan Disiplin dan Sahsiah Murid

Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling

Pengurusan Kesihatan Murid

Pengurusan Kebajikan Murid

Ada Jawatankuasa Kebajikan Murid Mesyuarat dijalankan dan minit mesyuarat disediakan Ada rekod penerima KWAPM Ada rekod penerima Jaket Keselamatan Murid Ada rekod penerima RMT Ada dokumen lengkap dan mematuhi prosedur Mematuhi sistem fail Mematuhi prosedur Skim Perlindungan Takaful Murid Ada jawatankuasa Ada mesyuarat pesanan buku teks Penerimaan bekalan buku teks Pelupusan buku teks dijalankan Program e-Mateks dijalankan Memperkasakan BOSS ada dijalankan Ada Jawatankuasa Biasiswa dan Tajaan Mesyuarat dijalankan dan ada minit Mamatuhi sistem fail. Ada rekod dan data penerima biasiswa dan tajaan Ada Jawatankuasa Mesyuarat dijalankan dan ada minit Ada perancangan aktiviti asrama Program / aktiviti mengikut prosedur yang ditetapkan Data dan rekod dikemaskini Sistem fail dipatuhi Ada data dan mengikut prosedur Data dikemaskini dan dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu mengikut jadual yang ditetapkan tiga kali setahun Ada mesyuarat jawatankuasa program dan ada minit mesyuarat Ada program/aktiviti hari kebesaran Islam Ada laporan program/aktiviti dokumentasi Ada sistem fail Ada mesyuarat jawatankuasa surau dan sahsiah islamiah murid Ada analisis pencapaian solat, fardu ain, dan bacaan alQuran Ada rekod dan mengikut prosedur Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Ada mesyuarat jawatankuasa pengurusan dakwah Ada pelaporan pencapaian Ada rekod program/aktiviti dakwah Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail

10

Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

11

Pengurusan Biasiswa dan Tajaan

12

Pengurusan Asrama

13

Pengurusan Data Sistem Maklumat Murid (SMM)

14

Pengurusan Hari Kebesaran Islam

15

Pengurusan Sahsiah Murid-Murid

16

Pengurusan Dakwah

Nota : KWAPM Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin RMT Rancangan Makanan Tambahan BOSS Bilik Operasi Skim SPBT

G. PENGURUSAN KOKURIKULUM

BIL

ITEM

DESKRIPSI Ada jawatankuasa dan ada mesyuarat dijalankan (empat kali setahun) Ada minit mesyuarat Ada perancangan tahunan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Ada pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Program/aktiviti ada dilaksanakan dan mengikut prosedur ditetapkan Program yang inovatif dan bitara Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada pelaporan lengkap dan mengikut piawai yang ditetapkan Kepelbagaian dan pelaporan yang inovatif Ada pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan Ada rekod pencapaian sama ada di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa Ada dokumentasi Ada rekod lengkap dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap Ada rekod kehadiran murid yang lengkap Ada jawatankuasa dan ada mesyuarat Ada minit mesyuarat Ada perancangan tahunan Sistem fail dipatuhi Program/aktiviti ada dilaksanakan dan mengikut prosedur ditetapkan Program 1M1S dilaksanakan dan ada rekod Ada rekod pencapaian sama ada di peringkat daerah, negeri, kebangsaan dan antarabangsa Ada dokumentasi Ada pemantauan dan tindakan susulan Pelaksanaan aktiviti perkhemahan / aktiviti luar lain-lain ada dilaksanakan dan mengikut prosedur ditetapkan Ada dokumentasi sokongan dan lengkap

Pengurusan Jawatankuasa Kokurikulum

Pelaksanaan Program / Projek / Aktiviti Kokurikulum Sekolah

Pelaporan Aktiviti / Dokumentasi Program / Projek / Aktiviti Kokurikulum Pencapaian dalam bidang Kokurikulum Pengurusan Rekod Markah 10% Kokurikulum

Pengurusan Sukan

Pendidikan Luar

Nota : 1M1S Satu Murid Satu Sukan

H. PENGURUSAN FIZIKAL SEKOLAH

BIL

ITEM

DESKRIPSI Ada jawatankuasa 3K Mesyuarat Jawatankuasa 3K dan minit mesyuarat Sistem fail lengkap dan kemaskini Dokumentasi lengkap memenuhi dan mematuhi keperluan 3K Ada unsur Inovasi Memenangi anugerah 3K peringkat daerah dan ke atas Cukup dan memenuhi keperluan asas Ceria dan kondusif Cukup dan memenuhi keperluan asas Ceria dan berfungsi Ada ciri-ciri inovasi dan memenangi anugerah Lengkap dan memenuhi keperluan asas Ceria dan berfungsi Ada ciri inovasi dan memenangi anugerah Memenuhi ciri-ciri keselamatan Tersusun dan berfungsi Ceria dan mesra pelanggan Memenuhi spesifikasi tandas (termasuk sabun dan tisu) Bersih Berfungsi Memenuhi ciri-ciri keselamatan Sesuai dan boleh digunakan Memenuhi piawai Keperluan asas mencukupi Memenuhi aspek 3K Memenuhi ciri-ciri inovasi Menerima anugerah Keperluan asas mencukupi Memenuhi aspek 3K Memenuhi ciri-ciri inovasi Menerima anugerah Memenuhi keperluan asas Sesuai dan berfungsi Penggunaan yang optimum (Jadual Aktiviti) Menerima anugerah

Keselamatan, Kebersihan dan Keceriaan (3K)

Kemudahan Bilik Darjah dan Perabot Makmal Sains, Bilik Komputer dan Bilik Khas Pusat Sumber Sekolah

Pejabat Sekolah

Tandas Padang dan Gelanggang Permainan

Asrama

Kantin Sekolah

10

Bilik Solat / Surau Sekolah dan Dewan

10

I. PENGURUSAN PERALATAN ICT SEKOLAH

BIL

ITEM

DESKRIPSI

Pengurusan ICT Sekolah

Ada jawatankuasa Ada mesyuarat dan minit mesyuarat Maklumat lengkap Borang Permohonan Peralatan ICT (JKICT/JPN) Peruntukan kewangan yang diluluskan Surat Kelulusan Perolehan Peralatan ICT Merujuk kepada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil. 5/2007 (TPA) Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-1) Daftar Harta Modal (KEW.PA-2) Senarai Daftar Harta Modal (KEW.PA-4) Daftar Pergerakan Harta Modal (KEW.PA-6) Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-7) Laporan Tahunan Harta Modal (KEW.PA-8) Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-9) Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-10) Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan (KEW.PA-13) Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW.PA-14) Jadual Penyelenggaraan (Preventive and corrective Maintenance) Perakuan Pelupusan (PEP) (KEW.PA-16) Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-17) Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-18) Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-19) Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-28) Pelantikan Jawatankuasa Penyiasatan (KEW.PA-29) Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-30) Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-31) Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib (KEW.PA-32)

Perolehan

Penerimaan

Daftar Kew. PA

Penggunaan, Penyimpanan dan Pemeriksaan

Penyelenggaraan

Pelupusan

Kehilangan dan Hapus Kira

11

J. PENGURUSAN PIBG

BIL

ITEM

DESKRIPSI Ada jawatankuasa, ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat dan minit mesyuarat Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan Ada Manual Prosedur PIBG Ada Perlembagaan PIBG Ada dipamerkan di tempat yang sesuai Ada minit mesyuarat dan mematuhi format yang ditetapkan. Ada perancangan dan dilaksanakan dengan baik Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis penambahbaikan)

Pengurusan Jawatankuasa PIBG

2 3

Sijil Pendaftaran dipamerkan Mesyuarat Agung

Perancangan Tahunan

dan

Pengurusan Kewangan Pelaporan Aktiviti dan Dokumentasi Program/Projek/Aktiviti PIBG

Ada rekod dan dilaksanakan mematuhi prosedur yang ditetapkan Ada laporan Audit Dalam Ada program dan mengikut perancangan yang ditetapkan Dokumentasi lengkap Sistem fail yang lengkap dan kemaskini Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

K. PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR

BIL

ITEM

DESKRIPSI

Jaringan

Ada jaringan dengan sekolah lain sama ada di dalam negeri, luar negeri dan antarabangsa Ada rekod dan dokumentasi

Jalinan

Ada jalinan dengan Badan-badan Berkanun, IPT sama ada dalam negeri , luar negeri atau antarabangsa Ada rekod dan dokumentasi

Penanda Aras

Menjadi penanda aras kepada sekolah lain Ada dokumentasi Ada eviden

12

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PERINCIAN INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN SEKOLAH


1 Tidak Memuaskan 2 Memuaskan 3 Baik 4 Cemerlang 5 Terbilang

A 1

KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA / GURU BESAR Buku Rekod Mengajar PGB

1 Tidak Memuaskan Tiada

2 Memuaskan Maklumat asas Peribadi

3 Baik Jadual Waktu, Rancangan Pengajaran Tahunan, Penulisan Rancangan Harian Analisis Jadual waktu

4 Cemerlang Catatan Mesyuarat Senarai buku teks Senarai nama murid, Markah Penilaian Kemaskini dan pematuhan kepada Jadual Waktu - Ada rekod pencerapan dan kemaskini - Tindakan susulan Dipamer

5 Terbilang Analisis Pencapaian murid, senarai buku rujukan

Jadual Waktu PGB

Tiada

Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Visi dan Misi Sekolah Piagam Pelanggan Rekod Semakan Kerja Murid Rekod Pergerakan PGB Penampilan PGB

Tiada

Ada dan mencukupi jumlah waktu minimum Ada jadual.

90% jadual waktu dipatuhi tanpa ganti Fail yang lengkap dan kemaskini

Tiada

Ada

Pematuhan kepada perancangan jadual Ada dan lengkap

5 6 7 8

Tiada Tiada Tiada Tidak kemas

Ada Ada Ada Berpakaian sesuai

Ada dan pamer Ada rekod dan kemaskini Ada rekod dan kemaskini Berpakaian sesuai dan kemas

Ada, pamer dan lengkap Fail yang lengkap Fail yang lengkap Rupa diri terurus

Disebar kepada warga sekolah dan ibu bapa Dilaksana dan dipatuhi Tindakan susulan Tindakan susulan Kelihatan berketerampilan

13

B 1

PENGURUSAN SEKOLAH Mesyuarat Pengurusan

1 2 Tidak Memuaskan Memuaskan Tiada Ada mesyuarat mesyuarat pengurusan pengurusan

3 Baik Surat panggilan mesyuarat dan minit mesyuarat Ada surat panggilan mesyuarat dan minit mesyuarat Ada tetapi tidak lengkap

4 Cemerlang Minit mesyuarat dan maklumbalas mesyuarat Ada maklumbalas

5 Terbilang Ada minit mesyuarat dan maklumbalas dan sistem fail Mematuhi sistem fail

Mesyuarat Guru / Staf

Tiada mesyuarat pengurusan

Ada mesyuarat pengurusan

Buku Perancangan Sekolah Strategik,Taktikal dan Operasi Pengurusan Penarafan Kendiri (SKPM) Rekod Penyeliaan P&P oleh GPK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Rekod Kehadiran Kerja Rasmi Guru & Kakitangan

Tiada

Ada

Ada dan lengkap

Dilaksana

Tiada instrumen Tiada penyeliaan

Ada instrumen Ada jadual penyeliaan tetapi tiada penyeliaan Ada rekod kehadiran

Tiada rekod kehadiran

Rekod Semakan Buku Rekod Mengajar

Tiada rekod semakan

Tiada rekod Rekod Penyeliaan Kerja semakan Murid oleh GPK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tiada

Jadual Waktu (Induk,Persendirian,Khas)

10

Pengurusan Jadual Guru Ganti

Tiada jadual guru ganti

Disemak dan ditandatangan oleh PGB / GPK setiap hari Ada rekod Ada rekod Ada rekod Disemak dan semakan semakan semakan dan diambil tetapi tidak lengkap tindakan lengkap susulan Ada rekod Ada rekod Ada rekod Disemak dan semakan semakan semakan dan diambil tetapi tidak lengkap tindakan lengkap susulan Ada tetapi Ada dan Ada dan Ada dan tidak ditandatangani ditandatangani ditandatangani ditandatangan oleh PGB oleh PGB oleh PGB dan oleh PGB tetapi jadual jadual waktu waktu induk induk dipamer tidak dipamer Ada jadual Ada jadual Ada borang Ada jadual guru ganti guru ganti agihan guru ganti, ada tetapi tiada penerimaan borang agihan borang agihan tetapi tidak penerimaan, penerimaan ditandatangan ditandatangan oleh guru ganti oleh guru ganti dan tidak difail dan difail

Ada instrumen dan tidak lengkap Ada penyeliaan tetapi tiada rekod Ada rekod kehadiran tetapi tidak lengkap

Ada instrumen dan lengkap Ada rekod

Ada dokumen sokongan Ada tindakan susulan

Ada rekod kehadiran dan lengkap

14

11

Rekod Pergerakan Guru dan Staf

Tiada

Ada rekod

Ada rekod tetapi tidak lengkap Ada rekod tetapi tidak lengkap Ada rekod tetapi tidak lengkap

Ada rekod dan lengkap

12

Rekod Tindakan Tatatertib

Tiada

Ada rekod

Ada rekod dan lengkap

13

Laporan Jemaah Nazir Sekolah

Tiada

Ada rekod

Ada rekod dan lengkap

Disemak dan diambil tindakan susulan Disemak dan diambil tindakan susulan Disemak dan diambil tindakan susulan

C 1

PENGURUSAN KEWANGAN / PEJABAT Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan

1 Tidak Memuaskan Ada

2 Memuaskan Ada JK, ada surat kuasa, ada panggilan mesyuarat Ada surat pelantikan dan carta organisasi

3 Baik Ada pekeliling (PKAWS) Ada ABM

4 Cemerlang Ikut arahan

5 Terbilang Ada kursus / seminar / bengkel Sistem fail yang kemas

Ada surat pelantikan

Buku Tunai Wang Kerajaan

Buku Tunai Wang Suwa

Rekod menepati akta, pekeliling Rekod menepati akta, pekeliling

Rekod menepati akta dan urusniaga semasa Rekod menepati akta dan urusniaga semasa

Rekod disemak oleh PGB Rekod menepati akta, urusniaga semasa dan disemak oleh PGB Rekod menepati akta, urusniaga semasa dan disemak oleh PGB

Mesyuarat 4 kali setahun (i) Jan Mac (ii) Apr Jun (iii) Jul Sept (iv) Okt Dis Rekod ditandatangan oleh PGB

Rekod ada audit dalam dan menutup akaun bulanan Rekod Rekod ada disemak dan audit dalam ditandatangan dan menutup oleh PGB akaun bulanan

Buku Tunai Wang Asrama (Jika Berkenaan)

Rekod menepati akta, pekeliling

Rekod menepati akta dan urusniaga semasa

Rekod disemak dan ditandatangan oleh PGB

Rekod ada audit dalam dan menutup akaun bulanan

15

Buku Vot / Filmsi ( jika berkenaan )

Rekod menepati akta, pekeliling

Rekod menepati akta dan urusniaga semasa

Prosedur Pembelian

Tiada nota minta dan tiada LO

Ada nota minta, ada LO

Rekod menepati akta, urusniaga semasa dan disemak oleh PGB Ada nota minta, ada LO, ada dokumen sokongan

Rekod disemak dan ditandatangan oleh PGB

Rekod ada audit dalam dan menutup akaun bulanan

Ada tandatangan PGB, tandatangan, nama dan no. KP pembeli Dokumen separuh lengkap, invois dan baucer, bil-bil, bayaran dengan cek berpalang dalam tempoh 14 hari Baik - Sijil laporan audit tanpa teguran

Sistem fail lengkap

Prosedur Pembayaran

Tiada dokumen sokongan

Ada dokumen tetapi tidak lengkap

Dokumen separuh lengkap, invois dan baucer

Dokumen lengkap, invois dan baucer, bilbil, bayaran dengan cek berpalang dalam tempoh 14 hari dan failing

Laporan Audit

10

Sistem Pengurusan Fail Servis secara berkala

Tidak memuaskan (Audit bersyarat Laporan berteguran) Tiada buku rekod fail Pengurusan Aset / Harta Alih Kerajaan Tiada

11

12

Pengurusan Data dan Maklumat Asas Sekolah Pengurusan Perkhidmatan Kaunter

Kurang memuaskan (Audit bersyarat Laporan berteguran) Sistem penyimpanan fail Ada Surat pelantikan jawatankuasa Ada

Memuaskan Sijil laporan audit tanpa teguran

13

Tiada

Ada

Perekodan dokumen dalam fail Mesyuarat empat kali setahun Maklumat staf ditampal di papan kenyataan Ada pegawai bertugas sepanjang masa

Sistem pergerakan fail Pengrekodan aset alih Carta organisasi

Sangat baik sijil laporan audit tanpa teguran (Cemerlang peringkat JPNT) Klasifikasi fail

Pelupusan

Data sentiasa dikemaskini

Ada buku rekod kehadiran pelanggan Ada peti Aduan

Ada ruang menunggu, bahan bacaan dan perkhidmatan mesra pelanggan Ada Peti Aduan

16

D 1

PENGURUSAN KURIKULUM Pengurusan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS)

1 Tidak Memuaskan Tiada JK dan tiada mesyuarat

2 Memuaskan Ada JK dan ada mesyuarat

3 Baik

4 Cemerlang Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail

5 Terbilang Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Pengurusan Bidang / Panitia

Tiada JK dan tiada mesyuarat

Analisis Keputusan Peperiksaan Awam

Tiada analisis

Analisis Keputusan Peperiksaan Dalaman / PBS

Tiada analisis

Pelaksanaan Program/Projek/Ak tiviti Kurikulum Sekolah

Tiada program/ aktiviti dilaksanakan

Pelaporan dan Dokumentasi Program/Projek/ Aktiviti Kurikulum

Tiada pelaporan

Pengurusan Makmal / Bengkel

Tiada

Latihan Dalam Perkhidmatan

Tiada

Ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat Ada JK dan Ada JK ,ada ada perancangan mesyuarat dan mematuhi kekerapan mesyuarat Ada analisis Ada analisis tapi tidak dan lengkap mengikut prosedur yang ditetapkan Ada analisis Ada analisis tapi tidak dan lengkap mengikut prosedur yang ditetapkan Program/ Program/ aktiviti ada aktiviti ada dilaksanakan dilaksanakan dan mengikut prosedur ditetapkan Ada pelaporan Ada tetapi tidak pelaporan lengkap lengkap dan mengikut piawai yang ditetapkan Ada jadual Borang dan rekod tempahan guru masuk bahan, makmal/ peralatan bengkel dan buku stok dikemaskini Ada Ada pelan instrumen dan tindakan data kajian latihan keperluan

Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan

Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Program yang inovatif

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan

Kepelbagaian dan pelaporan yang inovatif

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan

Keceriaan makmal/ bengkel Senarai tugas makmal/ bengkel Ada penilaian latihan

Jawatankuasa makmal / bengkel Pelan tindakan makmal / bengkel

Dokumentasi lengkap dan dikemaskini

17

Kajian Tindakan

Tiada

Ada jawatankuasa kajian tindakan

Ada proposal kajian

Ada laporan kajian

Hasil kajian dibentangkan

E 1

PENGURUSAN PEPERIKSAAN Pengurusan Peperiksaan Awam (UPSR/PMR/SPM/ STAM/STPM/MUET) Analisis Keputusan Peperiksaan Awam

1 Tidak Memuaskan Tiada

2 Memuaskan Semua calon yang layak didaftarkan

3 Baik UPSR/PMR/S PM/STAM didaftarkan mengikut prosedur Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan

4 Cemerlang STPM/MUET didaftarkan secara online

5 Terbilang Calon berkeperluan khas dinyatakan keperluannya Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Tiada analisis

Ada analisis tetapi tidak lengkap

Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail

Analisis Keputusan Peperiksaan Dalaman / PBS

Tiada analisis

Ada analisis tetapi tidak lengkap

Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS)

Tiada analisa

Ada analisis tetapi tidak lengkap

Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

F 1

PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Pengurusan Jawatankuasa HEM

1 Tidak Memuaskan Tiada JK Tiada Mesyuarat

2 Memuaskan Ada JK dan ada mesyuarat HEM

3 Baik Ada JK HEM, ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat Ada rekod penempatan dan mematuhi prosedur

4 Cemerlang Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail

5 Terbilang Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Pengurusan Pendidikan Wajib (SR)

Tiada rekod permohonan penempatan murid

Ada rekod permohonan penempatan tetapi tidak ikut prosedur

Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

18

Pengurusan Murid Bukan Warganegara

Ada Kes pelajar Bukan Warganegara tetapi tiada rekod Tiada rekod

Ada rekod permohonan penempatan tetapi tidak ikut prosedur Ada rekod tetapi tidak lengkap

Ada rekod penempatan dan mematuhi prosedur Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada program dan mengikut perancangan yang ditetapkan Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada penerimaan dan pelupusan buku teks dijalankan

Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

4.

Buku Rekod Pendaftaran Pelajar

Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Pelaksanaan Program/Projek/ Aktiviti HEM Sekolah

Tiada program

Ada program tetapi sangat minimum

Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Pengurusan Disiplin dan Sahsiah Murid

Tiada rekod

Ada rekod tetapi tidak lengkap

Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling

Tiada rekod

Ada rekod tetapi tidak lengkap

Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Pengurusan Kesihatan Murid

Tiada rekod

Ada rekod tetapi tidak lengkap

Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Pengurusan Kebajikan Murid

Tiada rekod

Ada rekod tetapi tidak lengkap

Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

10

Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)

Tiada rekod

Ada mesyuarat Pesanan Buku Teks

Ada program e-Mateks dijalankan

BOSS diperkasakan

19

11

Pengurusan Biasiswa (Tajaan)

Tiada rekod

Ada rekod tetapi tidak lengkap

12

Pengurusan Asrama

Tiada rekod

Ada rekod tetapi tidak lengkap

Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada data dan mengikut prosedur Ada program Hari kebesaran Islam

Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

13 14

Pengurusan Data Sistem Maklumat Murid (SMM) Pengurusan Hari Kebesaran Islam

Tiada Data SMM Tiada aktiviti

Ada tetapi tidaik dikemaskini Ada mesyuarat jawatankuasa program dan minit mesyuarat Ada mesyuarat jawatankuasa surau dan sahsiah Islamiah murid Ada mesyuarat jawatankuasa pengurusan Dakwah Bil Hal

15

Pengurusan Sahsiah Islamiah muridmurid

Tiada rekod

Ada analisis pencapaian solat, Fardhu Ain dan bacaan alQuran Ada aktiviti / program Dakwah

Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail Ada laporan program/akti viti serta dokumentasi yang mengikut sistem fail Ada rekod mengikut prosedur dan sistem fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

16

Pengurusan Dakwah Bil Hal

Tiada rekod

Ada pelaporan program dan pencapaian aktiviti

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

G 1

PENGURUSAN KOKURIKULUM Pengurusan Jawatankuasa Kokurikulum

1 Tidak Memuaskan Tiada JK dan tiada mesyuarat

2 Memuaskan Ada JK dan ada mesyuarat

3 Baik Ada JK ,ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat Program/akti viti ada dilaksanakan dan mengikut prosedur

4 Cemerlang Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail

5 Terbilang Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Pelaksanaan Program/Projek/ Aktiviti Kokurikulum Sekolah

Tiada program/ aktiviti dilaksanakan

Program/ aktiviti ada dilaksanakan

Program yang inovatif dan bitara

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan

20

ditetapkan

Pelaporan Aktiviti / Dokumentasi Program/Projek/ Aktiviti Kokurikulum

Tiada pelaporan

Pencapaian dalam bidang Kokurikulum

Tiada rekod pencapaian

Pengurusan Rekod Markah 10% Kokurikulum

Tiada rekod

Pengurusan Sukan

Tiada rekod

Pendidikan Luar

Tiada rekod

Ada pelaporan Ada tetapi tidak pelaporan lengkap lengkap dan mengikut standard yang ditetapkan Ada rekod Peringkat tetapi tidak pencapaian lengkap hanya daerah sahaja Ada rekod Ada rekod tetapi tidak lengkap dan lengkap mengikut prosedur yang ditetapkan Ada rekod Ada rekod tetapi tidak lengkap dan lengkap mengikut prosedur yang ditetapkan Ada rekod Ada rekod tetapi tidak lengkap dan lengkap mengikut prosedur yang ditetapkan

Kepelbagaian dan pelaporan yang inovatif

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan

Peringkat pencapaian negeri sahaja Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem yang ada Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem yang ada Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem yang ada

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan

H 1

PENGURUSAN FIZIKAL SEKOLAH Keselamatan, Kebersihan dan Keceriaan (3K)

1 Tidak Memuaskan Tiada JK 3K sekolah

2 Memuaskan Ada JK 3K sekolah

3 Baik Mesyuarat JK 3K Sistem Fail / Minit Mesyuarat / Dokumentasi lengkap Cukup dan memenuhi keperluan asas Cukup dan memenuhi keperluan asas

4 Cemerlang Memenuhi dan Mematuhi keperluan 3K, Ada unsur inovasi Ceria dan berfungsi

5 Terbilang Memenangi anugerah 3K daerah dan ke atas

Kemudahan Bilik Darjah / Perabot

Tidak Cukup

Cukup

Ada ciri-ciri inovasi

Makmal Sains, Makmal Komputer dan Bilik Khas

Tidak Cukup

Cukup

Ceria dan berfungsi

Ada ciri-ciri inovasi dan memenangi anugerah


21

peringkat daerah ke atas

Pusat Sumber Sekolah

Tidak Cukup

Cukup

Cukup dan memenuhi keperluan asas Tersusun dan berfungsi

Ceria dan berfungsi

Pejabat Sekolah

Tandas

Tidak memenuhi ciri-ciri keselamatan Tidak memenuhi spesifikasi

Memenuhi ciri-ciri keselamatan Memenuhi spesifikasi tandas (termasuk sabun dan tisu) Memenuhi ciri-ciri keselamatan Keperluan asas mencukupi Keperluan asas mencukupi Memenuhi keperluan asas

Ceria dan mesra pelanggan Bersih Ceria

Ada ciri inovasi dan memenangi anugerah peringkat daerah ke atas Ada Inovasi

Padang dan Gelanggang Permainan Asrama

Kantin Sekolah

10

Bilik Solat / Surau Sekolah / Dewan

Tidak memenuhi ciri-ciri keselamatan Kemudahan asas tidak mencukupi Kemudahan asas tidak mencukupi Kemudahan Asas tidak mencukupi

Memenuhi spesifikasi tandas (termasuk sabun dan tisu) Bersih Sesuai dan berfungsi

Memenangi anugerah

Memenuhi piawai

Melahirkan atlet peringkat negeri

Memenuhi aspek 3K Memenuhi aspek 3K Sesuai dan berfungsi

Memenuhi ciri-ciri inovasi Memenuhi ciri-ciri inovasi Penggunaan yang optima (Jadual Aktiviti) 4 Cemerlang Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail

Menerima anugerah peringkat negeri Menerima anugerah peringkat negeri Menerima anugerah peringkat negeri

I 1

PENGURUSAN PIBG Pengurusan Jawatankuasa PIBG

1 Tidak Memuaskan Tiada JK PIBG Tiada mesyuarat

2 Memuaskan Ada JK PIBG dan ada mesyuarat

3 Baik Ada JK PIBG, ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat Ada dipamerkan di tempat yang sesuai Ada minit mesyuarat dan mematuhi

5 Terbilang Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Sijil Pendaftaran dipamerkan

Tiada

Ada tidak dipamerkan

Minit Mesyuarat Agung

Tiada

Ada tetapi tidak ikut format yang ditetapkan

Ada dipamerkan di tempat yang sesuai Ada minit mesyuarat dan mematuhi format yang

Ada dipamerkan di tempat yang sesuai Ada minit mesyuarat dan mematuhi format yang ditetapkan
22

format yang ditetapkan 4 Perlembagaan PIBG Tiada Ada tetapi tiada dalam fail Ada perancangan tetapi pelaksanaan minimum Ada rekod tetapi tidak dikemaskini Ada dan disimpan dalam fail Ada perancangan dan dilaksanakan dengan baik Ada rekod dan dilaksanakan mematuhi prosedur yang ditetapkan Ada Program dan mengikut perancangan yang ditetapkan Ada di peringkat negeri

ditetapkan

Perancangan Tahunan

Tiada

Ada, kemaskini Disimpan dalam fail Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail

Ada, Disimpan dalam fail dengan format yang ditetapkan Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Pengurusan Kewangan

Tiada

Pelaporan Aktiviti dan Dokumentasi Program/Projek/ Aktiviti PIBG

Tiada

Ada program tetapi sangat minimum

Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail

Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan)

Jaringan dan hubungan Tempatan / Kebangsaan / Antarabangsa

Tiada

Ada di peringkat tempatan sahaja

Ada di peringkat kebangsaan

Ada di peringkat antarabangsa

J 1

PENGURUSAN PERALATAN ICT SEKOLAH Perolehan

1 Tidak Memuaskan Tiada rekod

2 Memuaskan

3 Baik

4 Cemerlang Mempunyai peruntukan kewangan yang diluluskan serta surat kelulusan perolehan peralatan ICT Ada rekod, disimpan dengan baik dan ada kad inventori

5 Terbilang Dokumentasi lengkap dan dikemaskini

Ada borang Ada borang permohonan permohonan peralatan peralatan ICT ICT (JKICT/JPN) dengan maklumat lengkap Ada rekod tetapi tidak lengkap Ada rekod dan disimpan dengan baik

Penerimaan

Tiada rekod

Pendaftaran

Tiada rekod

Ada rekod tetapi tak lengkap

Mempunyai dokumen daftar harta yang lengkap

Mempunyai senarai asset dan laporan tahunan.

Ada rekod, diuruskan dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan Senarai dokumentasi yang lengkap dan dikemaskini

23

Penggunaan, penyimpanan dan pemeriksaan

Tiada

Ada rekod tetapi tak lengkap

Penyelenggaraan

Tiada

Ada rekod tetapi tidak lengkap

Pelupusan

Tiada

Ada rekod tetapi tidak lengkap

Mempunyai dokumen KEW.PA-9 yang lengkap Rekod KEW.PA-13 dan KEW.PA-14 ada tetapi tidak kemaskini Mempunyai sijil mengikut KEW yang berkaitan tapi tidak lengkap Aset ditadbir mengikut KEW yang berkaitan

Mempunyai dokumen KEW.PA-9 dan KEW.PA-10. Ada jadual penyelenggaraan

Senarai dokumentasi yang lengkap dan dikemaskini Semua rekod dikemaskini dan dipatuhi

Dokumentasi yang lengkap

Semua rekod lengkap dan dikemaskini

Kehilangan dan Hapus kira

Tiada rekod

Ada rekod tetapi tidak lengkap

Sijil-sijil lengkap

Rekod yang lengkap dan dikemaskini

K 1

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR Jaringan

1 Tidak Memuaskan Tiada jaringan Tiada jalinan

2 Memuaskan Ada jaringan di peringkat daerah Ada jalinan di peringkat daerah Menjadi penanda aras di peringkat daerah

3 Baik Ada jaringan di peringkat negeri Ada jalinan di peringkat negeri Menjadi penanda aras di peringkat negeri

4 Cemerlang Ada jaringan di peringkat negara Ada jalinan di peringkat negara Menjadi penanda aras di peringkat negara

5 Terbilang Ada jaringan di peringkat antarabangsa Ada jalinan di peringkat antarabangsa Menjadi penanda aras di peringkat antarabangsa

Jalinan

Penanda Aras

Tiada

24

JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU INSTRUMEN PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU

Hari

Tarikh:

1. MAKLUMAT SEKOLAH

Nama Pengetua / Guru Besar : ______________________________________________ Nama Sekolah Gred Sekolah Nombor Telefon No. Fax : _______________________________________________________ : _______________________ : _______________________ : _______________________ Bil. Guru Ada : ________ orang : ________ orang : _________ orang Bil. AKS ada : ________ orang : L- _____ P- _____ Jum :______ Kod Sekolah :__________________ Email : ____________________

Bil. Guru diluluskan : ________ orang Bil. GSTT Bil Guru JQaf Bil . AKS diluluskan

Bil. Kelas : _____________(SR : Termasuk Pra Sekolah / Bil. Semua Murid: L : _______ P: ______orang

SM : Termasuk Integrasi / KAA/Peralihan)

Jumlah : ___________

25

2. BIDANG YANG DILIHAT:

Tandakan

pada bidang pemantauan yang dilihat dan skala yang dipilih. 2


Memuaskan

3
Baik

4
Cemerlang

5
Terbilang

Tidak Memuaskan

KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL

A PENGETUA / GURU BESAR 1. 2. 3. Buku Rekod Mengajar PGB Jadual Waktu PGB Jadual Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran terhadap Guru Rekod Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran terhadap Guru Rekod pemantauan kerja murid

Catatan

4. 5.

[>95 Terbilang][ >90- Cemerlang][ > 80- Baik][ > 60 Memuaskan] [<59- Tidak Memuaskan]

Skor

Jumlah Skor (Jumlah Skor / 25)*100

B 1. 2. 3. 4. 5. 6.

PENGURUSAN SEKOLAH Mesyuarat Pengurusan Mesyuarat Guru / Staf Visi dan Misi Sekolah Piagam Pelanggan Buku Perancangan Sekolah Strategik,Taktikal dan Operasi Pengurusan Penarafan Kendiri (SKPM) Rekod Penyeliaan P&P oleh GPK dan

Catatan

7. Guru Kanan Mata Pelajaran 8. 9. 10 Rekod Kehadiran Kerja Rasmi Guru & Kakitangan Rekod Semakan Buku Rekod Mengajar Rekod Penyeliaan Kerja Murid oleh GPK dan

26

Guru Kanan Mata Pelajaran 11. 12. Jadual Waktu (Induk,Persendirian,Khas) Pengurusan Jadual Guru Ganti Skor

[>95 Terbilang][ >90- Cemerlang][ > 80- Baik][ > 60 Memuaskan] [<59- Tidak Memuaskan]

Jumlah Skor (Jumlah Skor /60)*100 C 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. PENGURUSAN KEWANGAN / PEJABAT J/Kuasa Kewangan Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Buku Tunai Wang Kerajaan Buku Tunai Wang Suwa Buku Tunai Wang Asrama (Jika Berkenaan) Buku Vot / Filmsi ( jika berkenaan ) Prosedur Pembelian Prosedur Pembayaran Laporan Audit Sistem Pengurusan Fail Pengurusan Aset / Harta Alih Kerajaan Pengurusan Data dan Maklumat Asas Sekolah Pengurusan Perkhidmatan Kaunter Skor 1 2 3 4 5 Catatan

[>95 Terbilang][ >90- Cemerlang][ > 80- Baik][ > 60 Memuaskan] [<59- Tidak Memuaskan]

Jumlah Skor (Jumlah Skor / 65)*100 D 1. 2. 3. 4. 5. PENGURUSAN KURIKULUM Pengurusan JKS Pengurusan Bidang / Panitia Analisis Keputusan Peperiksaan Awam Analisis Keputusan Peperiksaan Dalaman / PBS Pelaksanaan Program/Projek/Aktiviti Kurikulum Sekolah Pelaporan dan Dokumentasi Program/Projek/Aktiviti Kurikulum 1 2 3 4 5 Catatan

6.

27

[>95 Terbilang][ >90- Cemerlang][ > 80- Baik][ > 60 Memuaskan] [<59- Tidak Memuaskan]

Skor

Jumlah Skor (Jumlah Skor /30)*100 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Pengurusan Jawatankuasa HEM Pengurusan Pendidikan Wajib (SR) Pengurusan Murid Bukan Warganegara Pelaksanaan Program/Projek/Aktiviti HEM Sekolah Pengurusan Disiplin dan Sahsiah Murid Pengurusan Kebajikan Murid Pengurusan Data Sistem Maklumat Murid (SMM) Buku Rekod Pendaftaran Pelajar Skor 1 2 3 4 5 Catatan

E 1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8.

[>95 Terbilang][ >90- Cemerlang][ > 80- Baik][ > 60 Memuaskan] [<59- Tidak Memuaskan]

Jumlah Skor (Jumlah Skor /40)*100 F 1. 2. PENGURUSAN KOKURIKULUM Pengurusan Jawatankuasa Kokurikulum Pelaksanaan Program/Projek / Aktiviti Kokurikulum Sekolah Pelaporan Aktiviti / Dokumentasi Program/Projek/Aktiviti Kokurikulum Pencapaian dalam bidang Kokurikulum Pengurusan Rekod Markah 10% Kokurikulum Skor 1 2 3 4 5 Catatan

3. 4. 5.

[>95 Terbilang][ >90- Cemerlang][ > 80- Baik][ > 60 Memuaskan] [<59- Tidak Memuaskan]

Jumlah Skor (Jumlah Skor /25)*100 G 1. 2. 3. 4. PENGURUSAN FIZIKAL SEKOLAH Keselamatan/Kebersihan / Keceriaan (3K) Kemudahan Bilik Darjah / Perabot Makmal Sains, B. Komputer dan Bilik Khas Pusat Sumber Sekolah 1 2 3 4 5 Catatan

28

5. 6. 7. 8. 9. 10.

Pejabat Sekolah Tandas Padang dan Gelanggang Permainan Asrama Kantin Sekolah Bilik Solat / Surau Sekolah / Dewan Skor

[>95 Terbilang][ >90- Cemerlang][ > 80- Baik][ > 60 Memuaskan] [<59- Tidak Memuaskan]

Jumlah Skor (Jumlah Skor /50)*100 H PENGURUSAN PIBG Pengurusan Jawatankuasa PIBG Sijil Pendaftaran dipamerkan Minit Mesyuarat Agung Perlembagaan PIBG Perancangan Tahunan Pengurusan Kewangan Pelaporan Aktiviti dan Dokumentasi Program/Projek/Aktiviti PIBG Skor 1 2 3 4 5 Catatan

*
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

[>95 Terbilang][ >90- Cemerlang][ > 80- Baik][ > 60 Memuaskan] [<59- Tidak Memuaskan]

Jumlah Skor (Jumlah Skor /35)*100

I 1. 2. 3.

PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR Sekolah/Maktab/IPT Badan-badan berkanun Badan-badan swasta

Catatan

[>95 Terbilang][ >90- Cemerlang][ > 80- Baik][ > 60 Memuaskan] [<59- Tidak Memuaskan]

Skor

Jumlah Skor (Jumlah Skor / 15)*100

Jumlah

29

Catatan dan ulasan:

________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ __________________________________

Tandatangan Pegawai Pemantau :

............................................................ Nama : Jawatan : Tarikh :

s.k

1. Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu. 2. PPD Berkenaan. 3. Pengetua / Guru Besar sekolah berkenaan.

**

Sekiranya pemantauan berkenaan mempunyai instrumen atau laporan tambahan, sila kepilkan bersama.

30

AKUAN PENERIMAAN DAPATAN PEMANTAUAN PENGURUSAN SEKOLAH

Dengan ini dimaklumkan bahawa saya.telah menerima dapatan pemantauan. Pihak saya akan mengambil maklum dan tindakan terhadap teguran atau cadangan hasil pemantauan ini dan memaklumkan secara bertulis dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen ini mengenai tindakan berkenaan kepada :

i- Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu ii- Pegawai Pelajaran Daerah iii- Pegawai Pemantau

Tarikh : ................................................... Tandatangan dan Cop

31

LAPORAN DAPATAN PEMANTAUAN

Laporan Pemantau :

Tarikh : Tandatangan Pemantau

32

Ulasan Ketua Jabatan :

Tarikh :

.... Tandatangan Ketua Jabatan


(Pengarah/Timbalan/KS/PPD/KU)

33

PK03-1

BORANG MAKLUM BALAS DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKANN PEMANTAUAN (Dikemukakan oleh lokasi dalam tempoh 14 hari bekerja)

Bidang Pemantauan

Nama Lokasi /Program dan Aktiviti : Alamat Lokasi Tarikh Pemantauan Nama Pemantau Bil : : : Dapatan (Diisi oleh Pemantau) Maklum Balas / Cadangan Penambahbaikan (Diisi oleh Lokasi) a) Tindakan pembetulan: i) Punca masalah

ii) Pembetulan yang dilaksanakan

b) Penilaian keberkesanan tindakan pembetulan

Tandatangan dan Cap Pemantau

Tandatangan dan Cap (Lokasi/Penganjur Program Dan Aktiviti)

Tarikh : * Sila guna lampiran tambahan jika perlu.

Hak Cipta Terpelihara @ Bahagian Pengurusan Sekolah Harian 1 Februari 2012 Keluaran 02/Pindaan 00

34