JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU – MELESTARIKAN PENDIDIKAN TERENGGANU TERBILANG

A. KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA / GURU BESAR (PGB)

BIL

ITEM

DESKRIPSI Lengkap dengan maklumat asas peribadi, biodata, senarai tugas guru Kehadiran kursus/taklimat/mesyuarat dan catatan mesyuarat Jadual waktu, rancangan pengajaran tahunan dan penulisan rancangan harian Senarai buku teks murid/rujukan guru Senarai nama murid, markah penilaian dan analisis pencapaian murid Ada dan mencukupi jumlah waktu minimum (lima waktu seminggu) Kemaskini dan pematuhan kepada jadual waktu 90% jadual waktu dipatuhi tanpa ganti Ada jadual pencerapan serta pematuhan kepada perancangan jadual Ada rekod pencerapan dan kemaskini Ada tindakan susulan Ada fail yang lengkap dan kemaskini Dibuat secara kolektif, jelas, mudah difahami, sesuai dan dipamer di tempat yang strategik Dikongsi bersama-sama dan disebarkan kepada semua warga sekolah dan ibu bapa Ada, jelas, mudah difahami dan dipamerkan serta dipatuhi Ada rekod semakan dan kemaskini mengikut kekerapan Ada fail yang lengkap dan kemaskini Ada tindakan susulan Ada rekod dan kemaskini Berpakaian kemas dan sesuai Rupa diri terurus

1

Buku Rekod Mengajar PGB

2

Jadual Waktu PGB

3

Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran

4

Misi dan Visi Sekolah

5 6 7 8

Piagam Pelanggan Rekod Semakan Kerja Murid Rekod Pergerakan PGB Penampilan Diri PGB

1

B. PENGURUSAN SEKOLAH

BIL

ITEM

DESKRIPSI Ada surat panggilan mesyuarat, minit mesyuarat dan maklum balas Sekurang-kurangnya satu kali sebulan Ada fail dan kemaskini Ada surat panggilan mesyuarat, minit mesyuarat dan ada maklumbalas serta mematuhi sistem fail Sekurang-kurang empat kali setahun Ada fail dan kemaskini Ada, lengkap dan dilfahami serta dilaksana oleh semua warga sekolah Ada penarafan kendiri menggunakan instrumen Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM ) dan difahami Ada fail yang kemaskini dan lengkap Ada dokumen sokongan Ada jadual penyeliaan dan dilaksanakan Ada rekod dan tindakan susulan Ada fail dan kemaskini Ada rumusan bulanan Ada rekod kehadiran dan lengkap Disemak dan ditandatangan oleh PGB / GPK setiap hari Ada rumusan bulanan Disemak dan ada rekod semakan Ada tindakan susulan Ada rumusan bulanan Disemak dan ada rekod semakan Ada fail yang lengkap dan kemaskini Ada tindakan susulan Ada rumusan bulanan Ada dan ditandatangani oleh PGB dan jadual waktu induk dipamer Ada jadual guru ganti Ada borang agihan penerimaan, ditandatangani oleh guru ganti dan difail Dipamerkan Ada rekod dan kemaskini Ada rumusan bulanan
2

1

Mesyuarat Pengurusan

2

Mesyuarat Guru / Staf Buku Perancangan Sekolah – Strategik,Taktikal dan Operasi Pengurusan Penarafan Kendiri Rekod Penyeliaan Pengajaran dan Pembelajaran oleh Guru Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran Rekod Kehadiran Kerja Rasmi Guru dan Kakitangan Rekod Semakan Buku Rekod Mengajar Rekod Penyeliaan Kerja Murid oleh Guru Penolong Kanan dan Guru Kanan Mata Pelajaran Jadual Waktu (Induk, Persendirian, Khas) Pengurusan Jadual Guru Ganti Rekod Pergerakan Guru dan Staf

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13 14

Rekod Tindakan Tatatertib Guru dan Kakitangan Bermasalah Kesihatan/Gangguan Mental/Emosi/Guruguru yang DiPOOLkan Laporan Jemaah Nazir Sekolah Pekeliling-pekeliling Tahun Semasa

Ada rekod dan fail yang lengkap

Ada rekod dan fail yang lengkap Dalam fail Atas meja PGB

C. PENGURUSAN KEWANGAN / PEJABAT

BIL

ITEM

DESKRIPSI Ada Jawatankuasa Ada surat kuasa Ada panggilan mesyuarat Ada pekeliling (PKAWS) dan Ikut arahan Ada kursus / seminar / bengkel Ada surat pelantikan Ada surat panggilan mesyuarat dan minit mesyurat Mesyuarat sekurang-kurang empat kali setahun Sistem fail yang kemas Rekod menepati akta dan urus niaga semasa Disemak oleh PGB, ditandatangani oleh PGB, Audit Dalam serta menutup akaun bulanan Rekod menepati akta dan urusniaga semasa. Disemak oleh PGB, ditandatangani oleh PGB, Audit Dalam serta menutup akaun bulanan. Rekod menepati akta dan urusniaga semasa Rekod disemak oleh PGB dan ditandatangani oleh PGB, Audit Dalam serta menutup akaun bulanan Rekod menepati akta dan urus niaga semasa Rekod disemak oleh PGB Ditandatangani oleh PGB, Audit Dalam dan menutup akaun bulanan Ada nota minta Ada LO Ada dokumen sokongan dan tanda tangan PGB Ada tanda tangan, nama dan nombor kad pengenalan pembeli Sistem fail lengkap Ada dokumen lengkap dengan invois, baucer dan bil-bil Bayaran dengan cek berpalang dalam tempoh 14 hari

1

Jawatankuasa Kewangan

2

Mesyuarat Pengurusan Jawatankuasa Kewangan dan Akaun (JKPA) Buku Tunai Wang Kerajaan dan Wang Suwa. Buku Tunai Wang Suwa Buku Tunai Wang Asrama (Jika Berkenaan) Buku Vot / Filmsi ( jika berkenaan )

3

4

5

6

7

Prosedur Pembelian

8

Prosedur Pembayaran

3

9 Laporan Audit Ada fail laporan audit Ada maklum balas penambahbaikan dalam masa 30 hari Indeks fail Sistem penyimpanan fail Ada dokumen dalam fail Ada sistem pergerakan fail Ada surat pelantikan Jawatankuasa (JKPAK) Mesyuarat empat kali setahun dan minit mesyuarat Ada Pekeliling Perbendaharaan (PP) Bil 5 Tahun 2007 Perekodan aset alih (Kew PA-8) Ada Panduan Pelupusan Sijil Pelupusan Aset (Kew PA-19) Servis secara berkala Ada data dan dipamerkan Carta organisasi Data sentiasa dikemaskini Ada pegawai bertugas sepanjang masa Ada buku rekod kehadiran pelanggan Ada ruang menunggu. ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat (empat kali setahun) Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail (enam fail) Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Pengurusan JKS 1 2 Pengurusan Bidang Panitia 4 . ada mesyuarat. bahan bacaan dan perkhidmatan mesra pelanggan Ada Borang Maklum Balas Pelanggan Ada peti aduan Aduan dan maklum balas pelanggan dianalisis 10 Sistem Pengurusan Fail 11 Pengurusan Aset / Harta Alih Kerajaan 12 Pengurusan Data dan Maklumat Asas Sekolah 13 Pengurusan Perkhidmatan Kaunter Nota : PKAWS – Pekeliling Kewangan dan Akaun Wang SUWA Sekolah LO – Local Order D. PENGURUSAN KURIKULUM BIL ITEM DESKRIPSI Ada jawatankuasa. ada minit dan mematuhi kekerapan mesyuarat (empat kali setahun) Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada Jawatankuasa.

KSSR.KSPK) .3 Analisis Keputusan Peperiksaan Awam 4 Analisis Keputusan Peperiksaan Dalaman / Pentaksiran Berasaskan Sekolah Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan Membuat post-mortem dan didokumenkan Dipamerkan Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Menggunakan e-Pantau Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu Ada pelan strategik. KSSM.MBMMBI. pelan taktikal dan pelan operasi Program/aktiviti ada dilaksanakan dan mengikut prosedur ditetapkan Program yang inovatif Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Post-mortem dan penilaian Ada pelaporan lengkap dan mengikut standard yang ditetapkan Kepelbagaian dan pelaporan yang inovatif Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Membuat penilaian Ada jawatankuasa makmal dan bengkel Ada carta organisasi makmal dan bengkel Ada jadual makmal dan bengkel Rekod penggunaan makmal dan bengkel Borang tempahan bahan dan peralatan Buku stok kemaskini Keceriaan makmal dan bengkel Senarai tugas staf makmal dan bengkel Pelan kebakaran dan kecemasan Instrumen dan data kajian keperluan Pelan Operasi Latihan (POL) Penilaian latihan Dokumentasi Jawatankuasa kajian tindakan Ada proposal Laporan kajian Pembentangan kajian Jawatankuasa Pelaksana Mesyuarat Jawatankuasa Fail Program Pekeliling dasar berkenaan Penyebaran maklumat Kursus guru Post-mortem pelaksanaan 5 5 Pelaksanaan Program / Projek / Aktiviti Kurikulum Sekolah 6 Pelaporan dan Dokumentasi Program/ Projek/ Aktiviti Kurikulum 7 Pengurusan Makmal dan Bengkel 8 Latihan Dalam Perkhidmatan 9 Kajian Tindakan 10 Dasar Baru KPM (LINUS.

Dokumentasi pelaksanaan Cadangan penambahbaikan Tindak susul Nota : JKS – Jawatankuasa Kurikulum Sekolah PBS – Pentaksiran Berasaskan Sekolah KPM-Kementerian Pelajaran Malaysia LINUS-Literacy and Numeracy Screening MBMMBI-Memartabtkan Bahasa Melayu Memperkukuh Bahasa Inggeris KSSR-Kurikulum Standard Sekolah Rendah KSSM-Kurikulum Standard Sekolah Menengah KSPK-Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan E. PENGURUSAN PEPERIKSAAN BIL ITEM Pengurusan Peperiksaan Awam (UPSR / PMR / SPM / STPM / STAM / MUET) DESKRIPSI Semua calon yang layak didaftarkan UPSR/PMR/SPM/STAM/STPM/MUET didaftarkan mengikut prosedur Calon berkeperluan khas dinyatakan keperluannya Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Post mortem dan tindakan susulan (analisis penambahbaikan) 1 2 Analisis Keputusan Peperiksaan Awam dan 3 Analisis Keputusan Peperiksaan Dalaman 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) 5 Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Post-mortem dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Sistem Pengurusan Pentaksiran Berasaskan Sekolah (SPBS) Ada Jawatankuasa Pentaksiran Berasaskan Sekolah (JPBS) Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada Jawatankuasa Sistem Analisis Peperiksaan Sekolah (SAPS) Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Menguruskan data markah semua kelas mengikut jangka masa yang ditetapkan (online) 6 .

F. Ada rekod keracunan makanan Ada rekod kesihatan murid 1. minitcmesyuarat dan maklum balas mesyuarat Ada program/aktiviti peningkatan sahsiah murid Ada analisis kes salah laku murid dan tindakan susulan Ada analisis kehadiran murid Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Ada surat pekeliling disiplin Buku peraturan dan undang-undang sekolah disediakan Ada rekod sesi kaunseling kes disiplin Ada Jawatankuasa Bimbingan dan Kaunseling Mesyuarat dijalankan dan ada minit Ada rekod perkhidmatan Bimbingan dan Kaunseling Ada perancangan aktiviti tahunan dan dipatuhi dan ada dokumentasi Sesi kaunseling dijalankan Ada rekod sesi kaunseling dan dokumentasi Ada analisis sesi kaunseling mingguan dan bulanan serta tindakan susulan Ada jawatankuasa Ada rekod dan data penerima Program Susu 1Malaysia. Pengurusan Jawatankuasa Hal Ehwal Murid (HEM) 2 Pengurusan Pendidikan Wajib (Sekolah Rendah) Pengurusan Murid Bukan Warganegara Buku Rekod Pendaftaran Pelajar Pelaksanaan Program / Projek / Aktiviti HEM Sekolah 3 4 5 6 Pengurusan Disiplin dan Sahsiah Murid 7 Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling 8 Pengurusan Kesihatan Murid 7 . surat penggilan mesyuarat. PENGURUSAN HAL EHWAL MURID (HEM) BIL ITEM DESKRIPSI Ada Jawatankuasa HEM Ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat dan ada minit mesyuarat dan bermesyuarat empat kali setahun Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada rekod penempatan dan mematuhi prosedur Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada rekod penempatan dan mematuhi prosedur yang ditetapkan Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dikemaskini berdasarkan pendaftaran semasa Sentiasa berada di pejabat Ada program dan mengikut perancangan yang ditetapkan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada jawatankuasa.

dan bacaan alQuran Ada rekod dan mengikut prosedur Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Ada mesyuarat jawatankuasa pengurusan dakwah Ada pelaporan pencapaian Ada rekod program/aktiviti dakwah Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail 10 Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) 11 Pengurusan Biasiswa dan Tajaan 12 Pengurusan Asrama 13 Pengurusan Data Sistem Maklumat Murid (SMM) 14 Pengurusan Hari Kebesaran Islam 15 Pengurusan Sahsiah Murid-Murid 16 Pengurusan Dakwah Nota : KWAPM – Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin RMT – Rancangan Makanan Tambahan BOSS – Bilik Operasi Skim SPBT 8 .9 Pengurusan Kebajikan Murid Ada Jawatankuasa Kebajikan Murid Mesyuarat dijalankan dan minit mesyuarat disediakan Ada rekod penerima KWAPM Ada rekod penerima Jaket Keselamatan Murid Ada rekod penerima RMT Ada dokumen lengkap dan mematuhi prosedur Mematuhi sistem fail Mematuhi prosedur Skim Perlindungan Takaful Murid Ada jawatankuasa Ada mesyuarat pesanan buku teks Penerimaan bekalan buku teks Pelupusan buku teks dijalankan Program e-Mateks dijalankan Memperkasakan BOSS ada dijalankan Ada Jawatankuasa Biasiswa dan Tajaan Mesyuarat dijalankan dan ada minit Mamatuhi sistem fail. Ada rekod dan data penerima biasiswa dan tajaan Ada Jawatankuasa Mesyuarat dijalankan dan ada minit Ada perancangan aktiviti asrama Program / aktiviti mengikut prosedur yang ditetapkan Data dan rekod dikemaskini Sistem fail dipatuhi Ada data dan mengikut prosedur Data dikemaskini dan dihantar ke Jabatan Pelajaran Negeri Terengganu mengikut jadual yang ditetapkan tiga kali setahun Ada mesyuarat jawatankuasa program dan ada minit mesyuarat Ada program/aktiviti hari kebesaran Islam Ada laporan program/aktiviti dokumentasi Ada sistem fail Ada mesyuarat jawatankuasa surau dan sahsiah islamiah murid Ada analisis pencapaian solat. fardu ain.

G. negeri. PENGURUSAN KOKURIKULUM BIL ITEM DESKRIPSI Ada jawatankuasa dan ada mesyuarat dijalankan (empat kali setahun) Ada minit mesyuarat Ada perancangan tahunan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Ada pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Program/aktiviti ada dilaksanakan dan mengikut prosedur ditetapkan Program yang inovatif dan bitara Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Ada pelaporan lengkap dan mengikut piawai yang ditetapkan Kepelbagaian dan pelaporan yang inovatif Ada pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan Ada rekod pencapaian sama ada di peringkat daerah. kebangsaan dan antarabangsa Ada dokumentasi Ada rekod lengkap dan mengikut prosedur yang ditetapkan Dokumentasi lengkap Ada rekod kehadiran murid yang lengkap Ada jawatankuasa dan ada mesyuarat Ada minit mesyuarat Ada perancangan tahunan Sistem fail dipatuhi Program/aktiviti ada dilaksanakan dan mengikut prosedur ditetapkan Program 1M1S dilaksanakan dan ada rekod Ada rekod pencapaian sama ada di peringkat daerah. negeri. kebangsaan dan antarabangsa Ada dokumentasi Ada pemantauan dan tindakan susulan Pelaksanaan aktiviti perkhemahan / aktiviti luar lain-lain ada dilaksanakan dan mengikut prosedur ditetapkan Ada dokumentasi sokongan dan lengkap 1 Pengurusan Jawatankuasa Kokurikulum 2 Pelaksanaan Program / Projek / Aktiviti Kokurikulum Sekolah 3 Pelaporan Aktiviti / Dokumentasi Program / Projek / Aktiviti Kokurikulum Pencapaian dalam bidang Kokurikulum Pengurusan Rekod Markah 10% Kokurikulum 4 5 6 Pengurusan Sukan 7 Pendidikan Luar Nota : 1M1S – Satu Murid Satu Sukan 9 .

Kebersihan dan Keceriaan (3K) 2 Kemudahan Bilik Darjah dan Perabot Makmal Sains.H. PENGURUSAN FIZIKAL SEKOLAH BIL ITEM DESKRIPSI Ada jawatankuasa 3K Mesyuarat Jawatankuasa 3K dan minit mesyuarat Sistem fail lengkap dan kemaskini Dokumentasi lengkap memenuhi dan mematuhi keperluan 3K Ada unsur Inovasi Memenangi anugerah 3K peringkat daerah dan ke atas Cukup dan memenuhi keperluan asas Ceria dan kondusif Cukup dan memenuhi keperluan asas Ceria dan berfungsi Ada ciri-ciri inovasi dan memenangi anugerah Lengkap dan memenuhi keperluan asas Ceria dan berfungsi Ada ciri inovasi dan memenangi anugerah Memenuhi ciri-ciri keselamatan Tersusun dan berfungsi Ceria dan mesra pelanggan Memenuhi spesifikasi tandas (termasuk sabun dan tisu) Bersih Berfungsi Memenuhi ciri-ciri keselamatan Sesuai dan boleh digunakan Memenuhi piawai Keperluan asas mencukupi Memenuhi aspek 3K Memenuhi ciri-ciri inovasi Menerima anugerah Keperluan asas mencukupi Memenuhi aspek 3K Memenuhi ciri-ciri inovasi Menerima anugerah Memenuhi keperluan asas Sesuai dan berfungsi Penggunaan yang optimum (Jadual Aktiviti) Menerima anugerah 1 Keselamatan. Bilik Komputer dan Bilik Khas Pusat Sumber Sekolah 3 4 5 Pejabat Sekolah 6 Tandas Padang dan Gelanggang Permainan 7 8 Asrama 9 Kantin Sekolah 10 Bilik Solat / Surau Sekolah dan Dewan 10 .

PA-30) Sijil Hapus Kira Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-6) Senarai Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-10) Senarai Aset Yang Memerlukan Penyelenggaraan (KEW. PENGURUSAN PERALATAN ICT SEKOLAH BIL ITEM DESKRIPSI 1 Pengurusan ICT Sekolah Ada jawatankuasa Ada mesyuarat dan minit mesyuarat Maklumat lengkap Borang Permohonan Peralatan ICT (JKICT/JPN) Peruntukan kewangan yang diluluskan Surat Kelulusan Perolehan Peralatan ICT Merujuk kepada Tatacara Pengurusan Aset Alih Kerajaan Bil.PA-9) Laporan Pemeriksaan Harta Modal (KEW.PA-18) Sijil Pelupusan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-32) 2 Perolehan 3 Penerimaan 4 Daftar Kew. PA 5 Penggunaan.PA-7) Laporan Tahunan Harta Modal (KEW.PA-13) Daftar Penyelenggaraan Harta Modal (KEW.PA-19) Laporan Awal Kehilangan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-4) Daftar Pergerakan Harta Modal (KEW.I.PA-17) Sijil Penyaksian Pemusnahan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-8) Borang Aduan Kerosakan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-2) Senarai Daftar Harta Modal (KEW. Penyimpanan dan Pemeriksaan 6 Penyelenggaraan 7 Pelupusan 8 Kehilangan dan Hapus Kira 11 .PA-16) Laporan Lembaga Pemeriksa (KEW.PA-14) Jadual Penyelenggaraan (Preventive and corrective Maintenance) Perakuan Pelupusan (PEP) (KEW.PA-28) Pelantikan Jawatankuasa Penyiasatan (KEW.PA-31) Laporan Tindakan Surcaj/Tatatertib (KEW. 5/2007 (TPA) Borang Laporan Penerimaan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-29) Laporan Akhir Kehilangan Aset Alih Kerajaan (KEW.PA-1) Daftar Harta Modal (KEW.

PENGURUSAN PIBG BIL ITEM DESKRIPSI Ada jawatankuasa. IPT sama ada dalam negeri . ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat dan minit mesyuarat Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan Ada Manual Prosedur PIBG Ada Perlembagaan PIBG Ada dipamerkan di tempat yang sesuai Ada minit mesyuarat dan mematuhi format yang ditetapkan. luar negeri atau antarabangsa Ada rekod dan dokumentasi 3 Penanda Aras Menjadi penanda aras kepada sekolah lain Ada dokumentasi Ada eviden 12 . PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR BIL ITEM DESKRIPSI 1 Jaringan Ada jaringan dengan sekolah lain sama ada di dalam negeri. luar negeri dan antarabangsa Ada rekod dan dokumentasi 2 Jalinan Ada jalinan dengan Badan-badan Berkanun. Ada perancangan dan dilaksanakan dengan baik Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis penambahbaikan) 1 Pengurusan Jawatankuasa PIBG 2 3 Sijil Pendaftaran dipamerkan Mesyuarat Agung 4 Perancangan Tahunan dan 5 Pengurusan Kewangan Pelaporan Aktiviti dan Dokumentasi Program/Projek/Aktiviti PIBG Ada rekod dan dilaksanakan mematuhi prosedur yang ditetapkan Ada laporan Audit Dalam Ada program dan mengikut perancangan yang ditetapkan Dokumentasi lengkap Sistem fail yang lengkap dan kemaskini Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 7 K.J.

Tindakan susulan Dipamer 5 Terbilang Analisis Pencapaian murid. Penulisan Rancangan Harian Analisis Jadual waktu 4 Cemerlang Catatan Mesyuarat Senarai buku teks Senarai nama murid. Markah Penilaian Kemaskini dan pematuhan kepada Jadual Waktu .Ada rekod pencerapan dan kemaskini .JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU PERINCIAN INSTRUMEN PEMANTAUAN PENGURUSAN SEKOLAH 1 Tidak Memuaskan 2 Memuaskan 3 Baik 4 Cemerlang 5 Terbilang A 1 KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL PENGETUA / GURU BESAR Buku Rekod Mengajar PGB 1 Tidak Memuaskan Tiada 2 Memuaskan Maklumat asas Peribadi 3 Baik Jadual Waktu. 90% jadual waktu dipatuhi tanpa ganti Fail yang lengkap dan kemaskini 4 Tiada Ada Pematuhan kepada perancangan jadual Ada dan lengkap 5 6 7 8 Tiada Tiada Tiada Tidak kemas Ada Ada Ada Berpakaian sesuai Ada dan pamer Ada rekod dan kemaskini Ada rekod dan kemaskini Berpakaian sesuai dan kemas Ada. pamer dan lengkap Fail yang lengkap Fail yang lengkap Rupa diri terurus Disebar kepada warga sekolah dan ibu bapa Dilaksana dan dipatuhi Tindakan susulan Tindakan susulan Kelihatan berketerampilan 13 . senarai buku rujukan 2 Jadual Waktu PGB Tiada 3 Pencerapan Pengajaran dan Pembelajaran Visi dan Misi Sekolah Piagam Pelanggan Rekod Semakan Kerja Murid Rekod Pergerakan PGB Penampilan PGB Tiada Ada dan mencukupi jumlah waktu minimum Ada jadual. Rancangan Pengajaran Tahunan.

B 1 PENGURUSAN SEKOLAH Mesyuarat Pengurusan 1 2 Tidak Memuaskan Memuaskan Tiada Ada mesyuarat mesyuarat pengurusan pengurusan 3 Baik Surat panggilan mesyuarat dan minit mesyuarat Ada surat panggilan mesyuarat dan minit mesyuarat Ada tetapi tidak lengkap 4 Cemerlang Minit mesyuarat dan maklumbalas mesyuarat Ada maklumbalas 5 Terbilang Ada minit mesyuarat dan maklumbalas dan sistem fail Mematuhi sistem fail 2 Mesyuarat Guru / Staf Tiada mesyuarat pengurusan Ada mesyuarat pengurusan 3 4 Buku Perancangan Sekolah – Strategik.Taktikal dan Operasi Pengurusan Penarafan Kendiri (SKPM) Rekod Penyeliaan P&P oleh GPK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Rekod Kehadiran Kerja Rasmi Guru & Kakitangan Tiada Ada Ada dan lengkap Dilaksana Tiada instrumen Tiada penyeliaan Ada instrumen Ada jadual penyeliaan tetapi tiada penyeliaan Ada rekod kehadiran 5 6 Tiada rekod kehadiran 7 Rekod Semakan Buku Rekod Mengajar Tiada rekod semakan 8 Tiada rekod Rekod Penyeliaan Kerja semakan Murid oleh GPK dan Guru Kanan Mata Pelajaran Tiada 9 Jadual Waktu (Induk. penerimaan ditandatangan ditandatangan oleh guru ganti oleh guru ganti dan tidak difail dan difail Ada instrumen dan tidak lengkap Ada penyeliaan tetapi tiada rekod Ada rekod kehadiran tetapi tidak lengkap Ada instrumen dan lengkap Ada rekod Ada dokumen sokongan Ada tindakan susulan Ada rekod kehadiran dan lengkap 14 .Khas) 10 Pengurusan Jadual Guru Ganti Tiada jadual guru ganti Disemak dan ditandatangan oleh PGB / GPK setiap hari Ada rekod Ada rekod Ada rekod Disemak dan semakan semakan semakan dan diambil tetapi tidak lengkap tindakan lengkap susulan Ada rekod Ada rekod Ada rekod Disemak dan semakan semakan semakan dan diambil tetapi tidak lengkap tindakan lengkap susulan Ada tetapi Ada dan Ada dan Ada dan tidak ditandatangani ditandatangani ditandatangani ditandatangan oleh PGB oleh PGB oleh PGB dan oleh PGB tetapi jadual jadual waktu waktu induk induk dipamer tidak dipamer Ada jadual Ada jadual Ada borang Ada jadual guru ganti guru ganti agihan guru ganti. ada tetapi tiada penerimaan borang agihan borang agihan tetapi tidak penerimaan.Persendirian.

pekeliling Rekod menepati akta dan urusniaga semasa Rekod menepati akta dan urusniaga semasa Rekod disemak oleh PGB Rekod menepati akta. ada panggilan mesyuarat Ada surat pelantikan dan carta organisasi 3 Baik Ada pekeliling (PKAWS) Ada ABM 4 Cemerlang Ikut arahan 5 Terbilang Ada kursus / seminar / bengkel Sistem fail yang kemas Ada surat pelantikan 3 Buku Tunai Wang Kerajaan 4 Buku Tunai Wang Suwa Rekod menepati akta. ada surat kuasa. urusniaga semasa dan disemak oleh PGB Rekod menepati akta. pekeliling Rekod menepati akta. urusniaga semasa dan disemak oleh PGB Mesyuarat 4 kali setahun (i) Jan – Mac (ii) Apr – Jun (iii) Jul – Sept (iv) Okt Dis Rekod ditandatangan oleh PGB Rekod ada audit dalam dan menutup akaun bulanan Rekod Rekod ada disemak dan audit dalam ditandatangan dan menutup oleh PGB akaun bulanan 5 Buku Tunai Wang Asrama (Jika Berkenaan) Rekod menepati akta.11 Rekod Pergerakan Guru dan Staf Tiada Ada rekod Ada rekod tetapi tidak lengkap Ada rekod tetapi tidak lengkap Ada rekod tetapi tidak lengkap Ada rekod dan lengkap 12 Rekod Tindakan Tatatertib Tiada Ada rekod Ada rekod dan lengkap 13 Laporan Jemaah Nazir Sekolah Tiada Ada rekod Ada rekod dan lengkap Disemak dan diambil tindakan susulan Disemak dan diambil tindakan susulan Disemak dan diambil tindakan susulan C 1 2 PENGURUSAN KEWANGAN / PEJABAT Jawatankuasa Pengurusan Kewangan dan Akaun (JPKA) Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan 1 Tidak Memuaskan Ada 2 Memuaskan Ada JK. pekeliling Rekod menepati akta dan urusniaga semasa Rekod disemak dan ditandatangan oleh PGB Rekod ada audit dalam dan menutup akaun bulanan 15 .

tandatangan. invois dan baucer. bayaran dengan cek berpalang dalam tempoh 14 hari dan failing 9 Laporan Audit 10 Sistem Pengurusan Fail Servis secara berkala Tidak memuaskan (Audit bersyarat – Laporan berteguran) Tiada buku rekod fail Pengurusan Aset / Harta Alih Kerajaan Tiada 11 12 Pengurusan Data dan Maklumat Asas Sekolah Pengurusan Perkhidmatan Kaunter Kurang memuaskan (Audit bersyarat – Laporan berteguran) Sistem penyimpanan fail Ada Surat pelantikan jawatankuasa Ada Memuaskan – Sijil laporan audit tanpa teguran 13 Tiada Ada Perekodan dokumen dalam fail Mesyuarat empat kali setahun Maklumat staf ditampal di papan kenyataan Ada pegawai bertugas sepanjang masa Sistem pergerakan fail Pengrekodan aset alih Carta organisasi Sangat baik – sijil laporan audit tanpa teguran (Cemerlang peringkat JPNT) Klasifikasi fail Pelupusan Data sentiasa dikemaskini Ada buku rekod kehadiran pelanggan Ada peti Aduan Ada ruang menunggu. nama dan no. bayaran dengan cek berpalang dalam tempoh 14 hari Baik . invois dan baucer. ada LO. bahan bacaan dan perkhidmatan mesra pelanggan Ada Peti Aduan 16 . pekeliling Rekod menepati akta dan urusniaga semasa 7 Prosedur Pembelian Tiada nota minta dan tiada LO Ada nota minta. invois dan baucer Dokumen lengkap.6 Buku Vot / Filmsi ( jika berkenaan ) Rekod menepati akta. KP pembeli Dokumen separuh lengkap. bil-bil. bilbil. urusniaga semasa dan disemak oleh PGB Ada nota minta. ada dokumen sokongan Rekod disemak dan ditandatangan oleh PGB Rekod ada audit dalam dan menutup akaun bulanan Ada tandatangan PGB. ada LO Rekod menepati akta.Sijil laporan audit tanpa teguran Sistem fail lengkap 8 Prosedur Pembayaran Tiada dokumen sokongan Ada dokumen tetapi tidak lengkap Dokumen separuh lengkap.

D 1 PENGURUSAN KURIKULUM Pengurusan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah (JKS) 1 Tidak Memuaskan Tiada JK dan tiada mesyuarat 2 Memuaskan Ada JK dan ada mesyuarat 3 Baik 4 Cemerlang Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail 5 Terbilang Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 2 Pengurusan Bidang / Panitia Tiada JK dan tiada mesyuarat 3 Analisis Keputusan Peperiksaan Awam Tiada analisis 4 Analisis Keputusan Peperiksaan Dalaman / PBS Tiada analisis 5 Pelaksanaan Program/Projek/Ak tiviti Kurikulum Sekolah Tiada program/ aktiviti dilaksanakan 6 Pelaporan dan Dokumentasi Program/Projek/ Aktiviti Kurikulum Tiada pelaporan 7 Pengurusan Makmal / Bengkel Tiada 8 Latihan Dalam Perkhidmatan Tiada Ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat Ada JK dan Ada JK .ada ada perancangan mesyuarat dan mematuhi kekerapan mesyuarat Ada analisis Ada analisis tapi tidak dan lengkap mengikut prosedur yang ditetapkan Ada analisis Ada analisis tapi tidak dan lengkap mengikut prosedur yang ditetapkan Program/ Program/ aktiviti ada aktiviti ada dilaksanakan dilaksanakan dan mengikut prosedur ditetapkan Ada pelaporan Ada tetapi tidak pelaporan lengkap lengkap dan mengikut piawai yang ditetapkan Ada jadual Borang dan rekod tempahan guru masuk bahan. makmal/ peralatan bengkel dan buku stok dikemaskini Ada Ada pelan instrumen dan tindakan data kajian latihan keperluan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Program yang inovatif Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan Kepelbagaian dan pelaporan yang inovatif Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan Keceriaan makmal/ bengkel Senarai tugas makmal/ bengkel Ada penilaian latihan Jawatankuasa makmal / bengkel Pelan tindakan makmal / bengkel Dokumentasi lengkap dan dikemaskini 17 .

9 Kajian Tindakan Tiada Ada jawatankuasa kajian tindakan Ada proposal kajian Ada laporan kajian Hasil kajian dibentangkan E 1 PENGURUSAN PEPERIKSAAN Pengurusan Peperiksaan Awam (UPSR/PMR/SPM/ STAM/STPM/MUET) Analisis Keputusan Peperiksaan Awam 1 Tidak Memuaskan Tiada 2 Memuaskan Semua calon yang layak didaftarkan 3 Baik UPSR/PMR/S PM/STAM didaftarkan mengikut prosedur Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada analisis dan mengikut prosedur yang ditetapkan 4 Cemerlang STPM/MUET didaftarkan secara online 5 Terbilang Calon berkeperluan khas dinyatakan keperluannya Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 2 Tiada analisis Ada analisis tetapi tidak lengkap Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail 3 Analisis Keputusan Peperiksaan Dalaman / PBS Tiada analisis Ada analisis tetapi tidak lengkap Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 4 Pentaksiran Berasaskan Sekolah (PBS) Tiada analisa Ada analisis tetapi tidak lengkap Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) F 1 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Pengurusan Jawatankuasa HEM 1 Tidak Memuaskan Tiada JK Tiada Mesyuarat 2 Memuaskan Ada JK dan ada mesyuarat HEM 3 Baik Ada JK HEM. ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat Ada rekod penempatan dan mematuhi prosedur 4 Cemerlang Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail 5 Terbilang Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 2 Pengurusan Pendidikan Wajib (SR) Tiada rekod permohonan penempatan murid Ada rekod permohonan penempatan tetapi tidak ikut prosedur Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 18 .

Buku Rekod Pendaftaran Pelajar Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 5 Pelaksanaan Program/Projek/ Aktiviti HEM Sekolah Tiada program Ada program tetapi sangat minimum Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 6 Pengurusan Disiplin dan Sahsiah Murid Tiada rekod Ada rekod tetapi tidak lengkap Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 7 Pengurusan Bimbingan dan Kaunseling Tiada rekod Ada rekod tetapi tidak lengkap Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 8 Pengurusan Kesihatan Murid Tiada rekod Ada rekod tetapi tidak lengkap Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 9 Pengurusan Kebajikan Murid Tiada rekod Ada rekod tetapi tidak lengkap Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 10 Pengurusan Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT) Tiada rekod Ada mesyuarat Pesanan Buku Teks Ada program e-Mateks dijalankan BOSS diperkasakan 19 .3 Pengurusan Murid Bukan Warganegara Ada Kes pelajar Bukan Warganegara tetapi tiada rekod Tiada rekod Ada rekod permohonan penempatan tetapi tidak ikut prosedur Ada rekod tetapi tidak lengkap Ada rekod penempatan dan mematuhi prosedur Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada program dan mengikut perancangan yang ditetapkan Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada penerimaan dan pelupusan buku teks dijalankan Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 4.

11 Pengurusan Biasiswa (Tajaan) Tiada rekod Ada rekod tetapi tidak lengkap 12 Pengurusan Asrama Tiada rekod Ada rekod tetapi tidak lengkap Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada rekod dan mengikut prosedur yang ditetapkan Ada data dan mengikut prosedur Ada program Hari kebesaran Islam Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 13 14 Pengurusan Data Sistem Maklumat Murid (SMM) Pengurusan Hari Kebesaran Islam Tiada Data SMM Tiada aktiviti Ada tetapi tidaik dikemaskini Ada mesyuarat jawatankuasa program dan minit mesyuarat Ada mesyuarat jawatankuasa surau dan sahsiah Islamiah murid Ada mesyuarat jawatankuasa pengurusan Dakwah Bil Hal 15 Pengurusan Sahsiah Islamiah muridmurid Tiada rekod Ada analisis pencapaian solat.ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat Program/akti viti ada dilaksanakan dan mengikut prosedur 4 Cemerlang Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem fail 5 Terbilang Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 2 Pelaksanaan Program/Projek/ Aktiviti Kokurikulum Sekolah Tiada program/ aktiviti dilaksanakan Program/ aktiviti ada dilaksanakan Program yang inovatif dan bitara Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan 20 . Fardhu Ain dan bacaan alQuran Ada aktiviti / program Dakwah Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail Ada laporan program/akti viti serta dokumentasi yang mengikut sistem fail Ada rekod mengikut prosedur dan sistem fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 16 Pengurusan Dakwah Bil Hal Tiada rekod Ada pelaporan program dan pencapaian aktiviti Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) G 1 PENGURUSAN KOKURIKULUM Pengurusan Jawatankuasa Kokurikulum 1 Tidak Memuaskan Tiada JK dan tiada mesyuarat 2 Memuaskan Ada JK dan ada mesyuarat 3 Baik Ada JK .

Ada unsur inovasi Ceria dan berfungsi 5 Terbilang Memenangi anugerah 3K daerah dan ke atas 2 Kemudahan Bilik Darjah / Perabot Tidak Cukup Cukup Ada ciri-ciri inovasi 3 Makmal Sains.ditetapkan 3 Pelaporan Aktiviti / Dokumentasi Program/Projek/ Aktiviti Kokurikulum Tiada pelaporan 4 Pencapaian dalam bidang Kokurikulum Tiada rekod pencapaian 5 Pengurusan Rekod Markah 10% Kokurikulum Tiada rekod 6 Pengurusan Sukan Tiada rekod 7 Pendidikan Luar Tiada rekod Ada pelaporan Ada tetapi tidak pelaporan lengkap lengkap dan mengikut standard yang ditetapkan Ada rekod Peringkat tetapi tidak pencapaian lengkap hanya daerah sahaja Ada rekod Ada rekod tetapi tidak lengkap dan lengkap mengikut prosedur yang ditetapkan Ada rekod Ada rekod tetapi tidak lengkap dan lengkap mengikut prosedur yang ditetapkan Ada rekod Ada rekod tetapi tidak lengkap dan lengkap mengikut prosedur yang ditetapkan Kepelbagaian dan pelaporan yang inovatif Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan Peringkat pencapaian negeri sahaja Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem yang ada Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem yang ada Dokumentasi lengkap dan mematuhi sistem yang ada Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan H 1 PENGURUSAN FIZIKAL SEKOLAH Keselamatan. Makmal Komputer dan Bilik Khas Tidak Cukup Cukup Ceria dan berfungsi Ada ciri-ciri inovasi dan memenangi anugerah 21 . Kebersihan dan Keceriaan (3K) 1 Tidak Memuaskan Tiada JK 3K sekolah 2 Memuaskan Ada JK 3K sekolah 3 Baik Mesyuarat JK 3K – Sistem Fail / Minit Mesyuarat / Dokumentasi lengkap Cukup dan memenuhi keperluan asas Cukup dan memenuhi keperluan asas 4 Cemerlang Memenuhi dan Mematuhi keperluan 3K.

ada perancangan dan mematuhi kekerapan mesyuarat Ada dipamerkan di tempat yang sesuai Ada minit mesyuarat dan mematuhi 5 Terbilang Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 2 Sijil Pendaftaran dipamerkan Tiada Ada tidak dipamerkan 3 Minit Mesyuarat Agung Tiada Ada tetapi tidak ikut format yang ditetapkan Ada dipamerkan di tempat yang sesuai Ada minit mesyuarat dan mematuhi format yang Ada dipamerkan di tempat yang sesuai Ada minit mesyuarat dan mematuhi format yang ditetapkan 22 .peringkat daerah ke atas 4 Pusat Sumber Sekolah Tidak Cukup Cukup Cukup dan memenuhi keperluan asas Tersusun dan berfungsi Ceria dan berfungsi 5 Pejabat Sekolah 6 Tandas Tidak memenuhi ciri-ciri keselamatan Tidak memenuhi spesifikasi Memenuhi ciri-ciri keselamatan Memenuhi spesifikasi tandas (termasuk sabun dan tisu) Memenuhi ciri-ciri keselamatan Keperluan asas mencukupi Keperluan asas mencukupi Memenuhi keperluan asas Ceria dan mesra pelanggan Bersih Ceria Ada ciri inovasi dan memenangi anugerah peringkat daerah ke atas Ada Inovasi 7 Padang dan Gelanggang Permainan Asrama 8 9 Kantin Sekolah 10 Bilik Solat / Surau Sekolah / Dewan Tidak memenuhi ciri-ciri keselamatan Kemudahan asas tidak mencukupi Kemudahan asas tidak mencukupi Kemudahan Asas tidak mencukupi Memenuhi spesifikasi tandas (termasuk sabun dan tisu) Bersih Sesuai dan berfungsi Memenangi anugerah Memenuhi piawai Melahirkan atlet peringkat negeri Memenuhi aspek 3K Memenuhi aspek 3K Sesuai dan berfungsi Memenuhi ciri-ciri inovasi Memenuhi ciri-ciri inovasi Penggunaan yang optima (Jadual Aktiviti) 4 Cemerlang Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail Menerima anugerah peringkat negeri Menerima anugerah peringkat negeri Menerima anugerah peringkat negeri I 1 PENGURUSAN PIBG Pengurusan Jawatankuasa PIBG 1 Tidak Memuaskan Tiada JK PIBG Tiada mesyuarat 2 Memuaskan Ada JK PIBG dan ada mesyuarat 3 Baik Ada JK PIBG.

disimpan dengan baik dan ada kad inventori 5 Terbilang Dokumentasi lengkap dan dikemaskini Ada borang Ada borang permohonan permohonan peralatan peralatan ICT ICT (JKICT/JPN) dengan maklumat lengkap Ada rekod tetapi tidak lengkap Ada rekod dan disimpan dengan baik 2 Penerimaan Tiada rekod 3 Pendaftaran Tiada rekod Ada rekod tetapi tak lengkap Mempunyai dokumen daftar harta yang lengkap Mempunyai senarai asset dan laporan tahunan. diuruskan dengan mematuhi prosedur yang ditetapkan Senarai dokumentasi yang lengkap dan dikemaskini 23 . Disimpan dalam fail dengan format yang ditetapkan Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 6 Pengurusan Kewangan Tiada 7 Pelaporan Aktiviti dan Dokumentasi Program/Projek/ Aktiviti PIBG Tiada Ada program tetapi sangat minimum Dokumentasi Lengkap dan mematuhi Sistem Fail Pemantauan dan tindakan susulan (analisis dan penambahbaikan) 8 Jaringan dan hubungan Tempatan / Kebangsaan / Antarabangsa Tiada Ada di peringkat tempatan sahaja Ada di peringkat kebangsaan Ada di peringkat antarabangsa J 1 PENGURUSAN PERALATAN ICT SEKOLAH Perolehan 1 Tidak Memuaskan Tiada rekod 2 Memuaskan 3 Baik 4 Cemerlang Mempunyai peruntukan kewangan yang diluluskan serta surat kelulusan perolehan peralatan ICT Ada rekod.format yang ditetapkan 4 Perlembagaan PIBG Tiada Ada tetapi tiada dalam fail Ada perancangan tetapi pelaksanaan minimum Ada rekod tetapi tidak dikemaskini Ada dan disimpan dalam fail Ada perancangan dan dilaksanakan dengan baik Ada rekod dan dilaksanakan mematuhi prosedur yang ditetapkan Ada Program dan mengikut perancangan yang ditetapkan Ada di peringkat negeri ditetapkan 5 Perancangan Tahunan Tiada Ada. Ada rekod. kemaskini Disimpan dalam fail Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail Dokumentasi lengkap dan mematuhi Sistem Fail Ada.

PA-13 dan KEW.4 Penggunaan.PA-9 dan KEW.PA-9 yang lengkap Rekod KEW. penyimpanan dan pemeriksaan Tiada Ada rekod tetapi tak lengkap 5 Penyelenggaraan Tiada Ada rekod tetapi tidak lengkap 6 Pelupusan Tiada Ada rekod tetapi tidak lengkap Mempunyai dokumen KEW.PA-14 ada tetapi tidak kemaskini Mempunyai sijil mengikut KEW yang berkaitan tapi tidak lengkap Aset ditadbir mengikut KEW yang berkaitan Mempunyai dokumen KEW.PA-10. Ada jadual penyelenggaraan Senarai dokumentasi yang lengkap dan dikemaskini Semua rekod dikemaskini dan dipatuhi Dokumentasi yang lengkap Semua rekod lengkap dan dikemaskini 7 Kehilangan dan Hapus kira Tiada rekod Ada rekod tetapi tidak lengkap Sijil-sijil lengkap Rekod yang lengkap dan dikemaskini K 1 PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR Jaringan 1 Tidak Memuaskan Tiada jaringan Tiada jalinan 2 Memuaskan Ada jaringan di peringkat daerah Ada jalinan di peringkat daerah Menjadi penanda aras di peringkat daerah 3 Baik Ada jaringan di peringkat negeri Ada jalinan di peringkat negeri Menjadi penanda aras di peringkat negeri 4 Cemerlang Ada jaringan di peringkat negara Ada jalinan di peringkat negara Menjadi penanda aras di peringkat negara 5 Terbilang Ada jaringan di peringkat antarabangsa Ada jalinan di peringkat antarabangsa Menjadi penanda aras di peringkat antarabangsa 2 Jalinan 3 Penanda Aras Tiada 24 .

GSTT Bil Guru JQaf Bil . AKS ada : ________ orang : L. Semua Murid: L : _______ P: ______orang SM : Termasuk Integrasi / KAA/Peralihan) Jumlah : ___________ 25 . Fax : _______________________________________________________ : _______________________ : _______________________ : _______________________ Bil. MAKLUMAT SEKOLAH Nama Pengetua / Guru Besar : ______________________________________________ Nama Sekolah Gred Sekolah Nombor Telefon No. Guru diluluskan : ________ orang Bil. AKS diluluskan Bil.JABATAN PELAJARAN NEGERI TERENGGANU INSTRUMEN PIAWAI SEKOLAH TERENGGANU Hari : Tarikh: 1. Guru Ada : ________ orang : ________ orang : _________ orang Bil._____ P._____ Jum :______ Kod Sekolah :__________________ Email : ____________________ Bil. Kelas : _____________(SR : Termasuk Pra Sekolah / Bil.

Buku Rekod Mengajar PGB Jadual Waktu PGB Jadual Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran terhadap Guru Rekod Pemantauan Pengajaran dan Pembelajaran terhadap Guru Rekod pemantauan kerja murid 1 2 3 4 5 Catatan 4. 10 Rekod Kehadiran Kerja Rasmi Guru & Kakitangan Rekod Semakan Buku Rekod Mengajar Rekod Penyeliaan Kerja Murid oleh GPK dan 26 .Baik][ > 60 – Memuaskan] [<59. 4. BIDANG YANG DILIHAT: Tandakan √ 1 pada bidang pemantauan yang dilihat dan skala yang dipilih. 5. 3. 5. 9. 3.2. 2. 2 Memuaskan 3 Baik 4 Cemerlang 5 Terbilang Tidak Memuaskan KEPIMPINAN INSTRUKSIONAL * A PENGETUA / GURU BESAR 1. PENGURUSAN SEKOLAH Mesyuarat Pengurusan Mesyuarat Guru / Staf Visi dan Misi Sekolah Piagam Pelanggan Buku Perancangan Sekolah – Strategik.Cemerlang][ > 80. Guru Kanan Mata Pelajaran 8. 2. [>95 – Terbilang][ >90.Taktikal dan Operasi Pengurusan Penarafan Kendiri (SKPM) Rekod Penyeliaan P&P oleh GPK dan 1 2 3 4 5 Catatan 7.Tidak Memuaskan] Skor Jumlah Skor (Jumlah Skor / 25)*100 * B 1. 6.

5. 4. 4.Guru Kanan Mata Pelajaran 11. 27 . 13.Persendirian. 6. 2. 3. PENGURUSAN KEWANGAN / PEJABAT J/Kuasa Kewangan Mesyuarat Jawatankuasa Kewangan Buku Tunai Wang Kerajaan Buku Tunai Wang Suwa Buku Tunai Wang Asrama (Jika Berkenaan) Buku Vot / Filmsi ( jika berkenaan ) Prosedur Pembelian Prosedur Pembayaran Laporan Audit Sistem Pengurusan Fail Pengurusan Aset / Harta Alih Kerajaan Pengurusan Data dan Maklumat Asas Sekolah Pengurusan Perkhidmatan Kaunter Skor 1 2 3 4 5 Catatan [>95 – Terbilang][ >90. 10. 3.Tidak Memuaskan] Jumlah Skor (Jumlah Skor /60)*100 C 1.Baik][ > 60 – Memuaskan] [<59.Khas) Pengurusan Jadual Guru Ganti Skor [>95 – Terbilang][ >90. 9.Cemerlang][ > 80. 12. 11.Cemerlang][ > 80. 8.Tidak Memuaskan] Jumlah Skor (Jumlah Skor / 65)*100 D 1. 7. Jadual Waktu (Induk.Baik][ > 60 – Memuaskan] [<59. 2. PENGURUSAN KURIKULUM Pengurusan JKS Pengurusan Bidang / Panitia Analisis Keputusan Peperiksaan Awam Analisis Keputusan Peperiksaan Dalaman / PBS Pelaksanaan Program/Projek/Aktiviti Kurikulum Sekolah Pelaporan dan Dokumentasi Program/Projek/Aktiviti Kurikulum 1 2 3 4 5 Catatan 6. 5. 12.

[>95 – Terbilang][ >90. 2. 2.Tidak Memuaskan] Skor Jumlah Skor (Jumlah Skor /30)*100 PENGURUSAN HAL EHWAL MURID Pengurusan Jawatankuasa HEM Pengurusan Pendidikan Wajib (SR) Pengurusan Murid Bukan Warganegara Pelaksanaan Program/Projek/Aktiviti HEM Sekolah Pengurusan Disiplin dan Sahsiah Murid Pengurusan Kebajikan Murid Pengurusan Data Sistem Maklumat Murid (SMM) Buku Rekod Pendaftaran Pelajar Skor 1 2 3 4 5 Catatan E 1. 7. [>95 – Terbilang][ >90. PENGURUSAN FIZIKAL SEKOLAH Keselamatan/Kebersihan / Keceriaan (3K) Kemudahan Bilik Darjah / Perabot Makmal Sains.Baik][ > 60 – Memuaskan] [<59. PENGURUSAN KOKURIKULUM Pengurusan Jawatankuasa Kokurikulum Pelaksanaan Program/Projek / Aktiviti Kokurikulum Sekolah Pelaporan Aktiviti / Dokumentasi Program/Projek/Aktiviti Kokurikulum Pencapaian dalam bidang Kokurikulum Pengurusan Rekod Markah 10% Kokurikulum Skor 1 2 3 4 5 Catatan 3.Tidak Memuaskan] Jumlah Skor (Jumlah Skor /25)*100 G 1. 4. 8.Cemerlang][ > 80. 3.Cemerlang][ > 80. [>95 – Terbilang][ >90. Komputer dan Bilik Khas Pusat Sumber Sekolah 1 2 3 4 5 Catatan 28 . 3.Baik][ > 60 – Memuaskan] [<59. 4.Tidak Memuaskan] Jumlah Skor (Jumlah Skor /40)*100 F 1.Cemerlang][ > 80. B. 5. 6. 5. 2.Baik][ > 60 – Memuaskan] [<59. 4.

7. 8. 3.Cemerlang][ > 80.Cemerlang][ > 80.5. 2. 7. 9. [>95 – Terbilang][ >90.Cemerlang][ > 80. 5.Baik][ > 60 – Memuaskan] [<59. 2. 3. 6.Tidak Memuaskan] Skor Jumlah Skor (Jumlah Skor / 15)*100 Jumlah 29 . 4.Tidak Memuaskan] Jumlah Skor (Jumlah Skor /50)*100 H PENGURUSAN PIBG Pengurusan Jawatankuasa PIBG Sijil Pendaftaran dipamerkan Minit Mesyuarat Agung Perlembagaan PIBG Perancangan Tahunan Pengurusan Kewangan Pelaporan Aktiviti dan Dokumentasi Program/Projek/Aktiviti PIBG Skor 1 2 3 4 5 Catatan * 1.Tidak Memuaskan] Jumlah Skor (Jumlah Skor /35)*100 * I 1. 6. Pejabat Sekolah Tandas Padang dan Gelanggang Permainan Asrama Kantin Sekolah Bilik Solat / Surau Sekolah / Dewan Skor [>95 – Terbilang][ >90.Baik][ > 60 – Memuaskan] [<59.Baik][ > 60 – Memuaskan] [<59. PENGURUSAN HUBUNGAN LUAR Sekolah/Maktab/IPT Badan-badan berkanun Badan-badan swasta 1 2 3 4 5 Catatan [>95 – Terbilang][ >90. 10.

... Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu..Catatan dan ulasan: ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ ________________________________________________________________________________________ __________________________________ Tandatangan Pegawai Pemantau : . 3.... 30 . sila kepilkan bersama.... PPD Berkenaan.... Pengetua / Guru Besar sekolah berkenaan...... 2..................... ** Sekiranya pemantauan berkenaan mempunyai instrumen atau laporan tambahan. Nama : Jawatan : Tarikh : s........k 1...............

. Tandatangan dan Cop 31 ........telah menerima dapatan pemantauan..AKUAN PENERIMAAN DAPATAN PEMANTAUAN PENGURUSAN SEKOLAH Dengan ini dimaklumkan bahawa saya......Pegawai Pelajaran Daerah iii...............Pengarah Pelajaran Negeri Terengganu ii........Pegawai Pemantau Tarikh : ... Pihak saya akan mengambil maklum dan tindakan terhadap teguran atau cadangan hasil pemantauan ini dan memaklumkan secara bertulis dalam tempoh 14 hari dari tarikh penerimaan dokumen ini mengenai tindakan berkenaan kepada : i..............

LAPORAN DAPATAN PEMANTAUAN Laporan Pemantau : Tarikh : ……………………………………… Tandatangan Pemantau 32 .

Tandatangan Ketua Jabatan (Pengarah/Timbalan/KS/PPD/KU) 33 .Ulasan Ketua Jabatan : Tarikh : ………………………...………………….

Hak Cipta Terpelihara @ Bahagian Pengurusan Sekolah Harian 1 Februari 2012 – Keluaran 02/Pindaan 00 34 .PK03-1 BORANG MAKLUM BALAS DAN CADANGAN PENAMBAHBAIKANN PEMANTAUAN (Dikemukakan oleh lokasi dalam tempoh 14 hari bekerja) Bidang Pemantauan : Nama Lokasi /Program dan Aktiviti : Alamat Lokasi Tarikh Pemantauan Nama Pemantau Bil : : : Dapatan (Diisi oleh Pemantau) Maklum Balas / Cadangan Penambahbaikan (Diisi oleh Lokasi) a) Tindakan pembetulan: i) Punca masalah ii) Pembetulan yang dilaksanakan b) Penilaian keberkesanan tindakan pembetulan Tandatangan dan Cap Pemantau Tandatangan dan Cap (Lokasi/Penganjur Program Dan Aktiviti) Tarikh : * Sila guna lampiran tambahan jika perlu.