Anda di halaman 1dari 20

PENYERAHAN DAN PENILAIAN TUGASAN ASSIGNMENT SUBMISSION AND ASSESSMENT KOD KURSUS /COURSE CODE TAJUK KURSUS /COURSE

TITLE SEMESTER /SEMESTER : : : HBAE1103 PENGENALAN PENDIDIKAN SENI VISUAL JANUARY 2012

ARAHAN KEPADA PELAJAR / INSTRUCTIONS TO STUDENTS 1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja yang disediakan dalam bahasa modul bercetak kursus ini. / This assignment contains only ONE (1) question that is set in the language of the printed module for the course. 2. Jawab dalam Bahasa Melayu atau Bahasa Inggeris. / Answer in Malay or English. 3. Muatturunkan templet tugasan versi bahasa yang berkenaan daripada MyVLE untuk penyediaan dan penyerahan tugasan anda. Tugasan anda hendaklah ditaip dengan menggunakan saiz fon 12 Times New Roman dan langkau baris 1.5. / Download the language version of the assignment template concerned from the MyVLE for preparation and submission of your assignment. Your assignment should be typed using 12 point Times New Roman font and 1.5 line spacing. 4. Tugasan anda hendaklah antara 2500 hingga 3000 patah perkataan tidak termasuk rujukan. Bilangan perkataan hendaklah ditunjukkan di hujung tugasan anda. Jangan menyalin soalan dan arahan tugasan dalam jawapan anda. / Your assignment should be between 2500 to 3000 words excluding references. The number of words should be shown at the end of your assignment. Do not copy the assignment question and instructions to your answer. 5. Anda

dikehendaki menghantar tugasan KEPADA TUTOR BERSEMUKA. Anda dinasihatkan menyimpan senaskah tugasan yang diserahkan untuk rujukan sendiri. / You must submit your assignment TO TUTOR. You are advised to keep a copy of your submitted assignment for personal reference

6. Anda hanya boleh menghantar tugasan SEKALI sahaja dalam SATU fail. / You can submit your assignment ONCE only in a SINGLE file. 7. Tugasan anda hendaklah diserahkan antara 9 hingga 11 Mac 2012 atau Tutorial 4. Serahan selepas 11 Mac 2012 atau Tutorial 4 TIDAK akan diterima. / Your assignment must be submitted between 9 to 11 March 2012 or Tutorial 4. Submission after 11 March 2012 or Tutorial 4 will NOT be accepted. 8. Tugasan hendaklah disiapkan secara individu. Anda dilarang meniru tugasan orang lain. Anda juga dilarang sama sekali memplagiat kerja orang lain sebagai kerja sendiri . / Your assignment should be prepared individually. You should not copy another persons assignment. You should also not plagiarise another persons work as your own.

SOALAN TUGASAN /ASSIGNMENT QUESTION

Soalan 1: Menggambar adalah satu daripada empat bidang kegiatan yang terdapat dalam Sukatan Pelajaran Pendidikan Seni Visual. Sub tajuk ini disediakan untuk membina pengetahuan dan kemahiran menggambar melalui penggunaan pelbagai alat, olahan bahan dan media, proses serta teknik menggambar. (a) Hasilkan satu karya untuk bidang Menggambar. Karya tersebut perlu mengikut speksifikasi berikut: i. Tema ii. Saiz iii. Teknik : "Keindahan Alam Semulajadi : Kertas lukisan (58 cm x 42 cm) : Menggunakan sekurang-kurangnya tiga teknik menggambar teknik2 menggambar : - catan - montaj v. Bahan/media iv. Gubahan v. Kekemasan - lukisan - mozek - resis - cetakan kolaj - gosokan - percikan

: Campuran (mixed-media) : Kreatif dan menarik : Karya perlu dilekap /mounting sahaja. (10 Markah)

(b) Buat sinopsis (ringkasan) yang lengkap mengenai karya akhir anda tesebut. (5 Markah)

Soalan 2: Apresiasi seni dalam Pendidikan Seni harus dilihat sebagai bidang ilmu yang dapat memperkayakan pengalaman kesenian pelajar terhadap karya. Apresiasi dan kritikan seni ini akan membantu pelajar untuk memahami, menghayati dan mengetahui asas penghasilan sesuatu karya seni secara lebih mendalam. Dengan itu, penilaian terhadap karya adalah lebih meyakinkan dan lengkap. Cuba buatkan apresiasi seni terhadap DUA buah karya yang dihasilkan oleh pelukis Malaysia sahaja berdasarkan model proses apresiasi seni yang dikemukakan oleh Feldman (1967) dan Smith (1967) iaitu: (a) (b) (c) (d) Menggambar (description) Menganalisa (analysis) Tafsiran (interpretation) Penilaian (evaluation)
A. MENGGAMBARKAN Mengamati hasil seni dan menggambarkab sifat-sifat tampak seperti warna, garisan, bentuk, rupa, jalinan dan elemen-elemen gubahan iaitu prinsip dan struktur B. MENGANALISA i. Menganalisa perhubungan sifat-sifat tampak seperti unsur-unsur seni, prinsip dan stuktur ii. Menganalisa kualiti ekspresif seperti mood dan suasana iii. Menghauraikan stail sesuatu karya C. TAFSIRAN i. Mencari makna-makna yang tedapat pada sifat-sifat tampak seperti subjek, symbol, unsur-unsur seni, prinsip, strktur, corak dan bahan

ii. Mencari metafora-metafora (ibarat/kiasan) dan analogi-analogi (persamaan) untuk


menjelaskan makna tersebut.

D. PENILAIAN i. Membuat penilaian berdasarkan kepada kriteria yang bersesuaian seperti keaslian, gubahan, teknik dan fungsi ii. Menilai hasil seni berdasarkan kepada pengertiannya dari segi individu, social, keaagamaan dan kepercayaan, sejarah serta keseniaannya.

(15 Markah)

Cth aspresiasi seni

Umpama ditelah mati emak diluah mati bapa, barangkali itulah ungkapan yang sesuai apabila penulis menerima jemputan saudara Juhari Said untuk menulis dalam ruangan apresiasi koleksi seni dalam jurnal Tanpa Tajuk. Apatah lagi penulis memilih Allahyarham Pak Mail (Ismail Zain) daripada dua artis yang dicadangkan.Pak Mail bukanlah calang-calang seniman di Malaysia bahkan turut terkenal di arena antarabangsa. Sungguhpun penulis pernah berguru dengan beliau, namun untuk meneroka dan memahami pemikiran beliau bukanlah satu perkara yang mudah. Bahkan ada istilah yang sudah lebih 10 tahun lampau masih belum boleh penulis terjemahkannya. Apabila mengenali keilmuan dan keintelektualan Pak Mail, penulis merasakan diri ini seperti melukut di tepi gantang sahaja.Namun begitu untuk memenuhi undangan saudara Juhari (juga bekas pensyarah penulis), jadi penulis memilih sebuah karya tanpa tajuk yang dihasilkan pada tahun 1990. Karya yang menggunakan akrilik di atas kanvas itu berukuran 120sm x 120sm. Secara

umumnya karya itu terdiri daripada tiga panel menegak (vertical) iaitu panel kanan, kiri dan tengah. Panel kanan dan kiri dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu bahagian bawah, tengah atas dan atas. Pada bahagian bawah terdapat pola ukiran Melayu tradisi dengan hiasan beberapa kuntum bunga kembang pagi. Pada bahagian atasnya pula dihiasi dengan sejenis bunga liar.Pada panel tengah pula terdapat latar belakang dan latar hadapan. Latar belakangnya terdiri daripada tujuh bahagian dimulai dengan bahagian bawah seperti bentuk pintu terbuka, disusuli dengan hiasan motif abstrak alas meja, diikuti bahagian ruang berjalin, ruang burung terbang, ruang di antara burung terbang dengan motif hiasan seperti tumpal dan akhirnya ruang mendatar di bahagian atas. Pada latar hadapannya yang terletak di bahagian bawah terdapat bunga kembang pagi yang disusun terapungapung. Secara asasnya melalui panel kiri dan kanan karya itu didapati penggunaan imej rupa seni abstrak dan ambigious diutamakan. Terdapat tiga nilai warna iaitu tinggi (high), pertengahan (intermediate), dan rendah (low) di dalam panel tersebut.Pada panel utama (tengah) dipisahkan oleh dua keping pemidang kayu jalinan sebenar (actual texture) yang bersifat garisan menegak (vertical line). Kemudian ulangan rupa seakan-akan pintu yang terbuka, bermula di bahagian bawah sehinggalah ke bahagian tengah karya. Di bahagian kanan dan kiri serta tengah pada rupa seakanakan pintu terdapat ulangan garisan horizontal. Pada bahagian rupa pemidang pintu pula terdapat jalinan abstrak (abstract texture) alas meja seperti rupa rombas diikuti dengan jalinan timbulan (tactile texture), rupa burung, rupa awan dan pulau-pulau, seterusnya pengulangan jalinan abstrak Seakan-akan tumpal. akhirnya ruang mendaftar di bahagian atas sekali Secara keseluruhannya dari aspek warna, karya itu menggunakan `skim monokromatik rendah (low key) iaitu warna huenya dicampur dengan warna gelap dan nuteral. Warna-warna skim monokromatik tinggi (cerah) pada bunga terapung dikontraskan dengan warna-warna pertengahan (ungu muda) pada ruang rupa seakan-akan pintu. Begitu juga dengan bahagian tengah pola ukiran Melayu dengan warna-warna pertengahan (kuning susu) dikontraskan dengan warna rendah nuteral (ungu gelap dan biru tua) di bahagian atas dan bawah pemidang kanan dan kiri. Pada bahagian atas panel tengah, rupa rombas jalinan abstrak, burung, awan serta rupa tumpal jalinan abstrak juga Menggunakan warna-warna pertengahan Dari aspek ruang, didapati karya ini menggunakan ruang cetek, mendatar dan ambigious. Dari sudut latar terdapat `latar hadapan dan `latar tengah sahaja. Dari aspek komposisi pada latar tengah karya itu mengutamakan komposisi `keseimbangan samukur (symmetrical balance), manakala pada bahagian latar hadapannya menggunakan komposisi `keseimbangan tak samukur (assymetrical balance) terutamanya pada susunan bunga kembang pagi pada panel kiri, kanan dan tengah. Begitu juga melalui susunan jalinan timbulan (tactile quality), burung terbang dan pulaupulau awan pada bahagian pansel tengah karya

Secara keseluruhannya karya ini menekankan bentuk `keseimbangan hampir samukur (approximately balance). Melihat daripada sudut `rentak, terdapat rentak senada (regular rhythm) dan rentak tidak senada (random rhythm). Rentak senada boleh dilihat pada pola ukiran Melayu, garisan menegak (vertical) pada bahagian tengah karya dan motif abstrak alas meja. Rentak tidak senada pula terdapat pada bahagian bawah dan atas pola ukiran Melayu iaitu melalui `jalinan tiruan (simulated texture) seakan-akan kesan permukaan papan lapis (teknik saring sutera) dan Susunan bunga-bungaan Karya Pak Mail kaya dengan unsur-unsur `semiotik. Bahasa-bahasa visual yang diolah, digubah dan disusun penuh dengan tanda berekspresi dan berimejan budaya. Sungguh pun beliau memilih subjek yang dekat dengan kehidupan seharian kita seperti pola ukiran, bunga kembang pagi dan motif alas meja umpamanya tetapi cara pengolahan imej-imej visualnya amat peka, padat dan penuh berisi.Melalui pinjaman dan susunan pola ukiran Melayu komposisi keseimbangan sama ukur di sebelah kanan dan kiri karya juga dapat mencerminkan pemikiran Pak Mail yang Menyanjungi budaya Melayu-Islam Golden Past Proses asimilasi pola ukiran yang dilakukan oleh Pak Mail bukanlah berupa cedokan, malah beliau dengan teliti membuat transformasi baru dari sudut karya seni moden. Pola ukiran ambiguity sama ukur tersebut dari aspek kesenian Islam mempunyai bahasa visual semiotiknya yang tersendiri. Unsur motif yang bersifat infinite (tiada berkesudahan) merupakan intipati falsafah pemikiran Melayu tradisi yang percaya tentang kewujudan Tuhan secara infinity.Pola ukiran Melayu yang infinite tersebut dilatarkan secara menegak dengan hiasan beberapa kuntum bunga kembang pagi melalui pelbagai pandangan sudut yang berbeza. Penyusunan bunga kembang pagi tersebut barangkali dari segi semiotiknya adalah hubungan di antara alam tumbuhan (realiti) dengan alam mujarad (pola ukiran). Alam realiti atau suasana seharian dapat dilihat dengan lebih jelas lagi melalui susunan seni abstrak bunga kembang pagi pada bahagian atas pola ukiran. Pada tahap yang paling atas panel kiri dan kanan terdapat sepasang bunga yang barangkali dapat mencerminkan tingkat teratas alam realiti yang diinginkan oleh setiap orang iaitu kedamaian dan kesempurnaan.Pemisah di antara panel kanan dan kiri yang menggunakan kayu jalinan sebenar (actual texture) melalui garisan menegak dapat menarik pemerhati terhadap alam kemelayuan yang sarat dengan nilai-nilai kealaman. Pemisah kayu tersebut juga berjaya menarik deria visual pemerhati terhadap pintu rumah Melayu tradisi pada panel tengah. Penggunaan garisan menegak diulang-ulang pada panel tengah iaitu melalui pintu ini dapat mencadangkan sebagai tempat bermula perjalanan ke dimensi lain. Penggunaan motif abstrak alas meja yang bersifat kesatuan (unity), dikontraskan dengan bunga

kembang pagi terapung (alam realiti) merupakan cadangan titik tolak perjalanan yang panjang ke dimensi lain.Bunga kembang pagi putih dari sudut semiotiknya membawa tatabahasa visual seperti bersifat tenang, tenteram dan damai. Komposisi penyusunan bunga kembang pagi dari aspek rentak tidak senada juga dapat memaparkan unsur-unsur kesahajaan iaitu satu daripada unsur dalaman.Di bahagian atas karya tersebut, Pak Mail sengaja menyususn motif alas meja yang distensilkan melalui teknik spray gun. Tetapi pemilihan lima motif abstrak alas meja berbentuk rombas itu, seolah-olah mencadangkan lima elemen mujarad yang penting dalam kehidupan seseorang Muslim. Barangkali sebagai seorang Muslim, lima elemen tersebut boleh membawa maksud semiotik yang Pelbagai, misalnya sembahyang lima waktu dan rukun Islam. Namun begitu, perjalanan untuk memenuhi lima elemen tersebut sungguh mencabar. Ini dapat divisualkan melalui cadangan jalinan timbulan yang dihasilkan oleh Pak Mail pada bahagian atas motif rombas di situ. Jalinan timbulan kesan sapuan pallete knife di situ memberikan ransangan psikologi kepada pemerhati seperti perasaan gusar dan berhalangan umpamanya.Burung-burung yang berterbangan di sebalik awan biru adalah metafora kedamaian dan kebebasan, kesenangan setelah melalui ranjau dan halangan. Hakikatnya burung-burung yang berterbangan itu seperti maksud firman Allah dalam surah An-Nahl (Lebah), ayat 79 iaitu Tidakkah mereka memerhati burung-burung yang dimudahkan terbang di angkasa bebas. Tidak ada yang menahannya selain daripada Allah. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Tuhan) bagi orang-orang yang beriman.

Awan-awan dan pulau-pulau di bahagian atas burung barangkali mencadangkan tingkat tinggi perjalanan kehidupan untuk pulang `ke sana. Ke sana bermaksud ke dimensi lain yang dicadangkan oleh motif lima elemen tumpal dengan enam kuntum bunga abstrak disusun sebelahmenyebelah di bawah bentuk gerbang ataupun pintu lain.Tingkat ketujuh merupakan hijab (gelap), barangkali mencadangkan alam lain (kerohanian) yang tidak dapat dipandang melalui mata kasar. Penggunaan tujuh tingkat pada panel tengah juga barangkali dapat mewakili alam falsafah Islam terhadap teori kealaman yang diciptakan Tuhan melalui tujuh petala langit dan tujuh petala bumi. Dari aspek warna, sesungguhnya penggunaan warna-warna monochromatic dari key yang rendah dan nuteral ditambah dengan penggunaan teknik spray gun dan sutera saring, menyaksikan karya Pak Mail terkawal (tidak ekspresif) ataupun apa yang disifatkan oleh Piyadasa sebagai Cool Pragmatism. Penggunaan Cool Pragmatism menyebabkan emosi menjadi terkawal dan minda menjadi tersusun merupakan antara ciri-ciri penting struktur kesenian Islam. Kesenian Islam tidak menekankan nilai-nilai ekspresif apatah lagi nilai-nilai keindividualan.Komposisi samukur dan hampir samukur yang dibincangkan tadi juga bercirikan kesenian Islam yang berdasarkan proportion duaan ataupun `konsep gandaan. Karya Pak Mail juga mempunyai konsep duaan

seperti pantun yang motif-motif atau elemen-elemen pada bahagian bawah menjadi pembayang maksud mujarad pada bahagian atas karyanya.Melihat dari sudut ruang, penolakan `perspektif dalam dengan mengekalkan `ruang cetek, `ruang mendatar dan `ruang ambigious juga bersifat struktur Kesenian Islam. Satu hal lagi yang penting ialah ketertiban. Cara Pak Mail mengolah dan menyusun motif dan elemen karyanya penuh ketertiban dan berdisiplin, seolah-olah membayangkan alam tabii (realiti) tersusun menurut sunatullahnya, alam mujarad (abstrak) pun tersusun demikian juga. Semuanya tersusun tertib seperti mengikut kosmologi alam. Tertib dan terkawal juga merupakan antara ciri penting unsur-unsur formalistik kesenian Islam. Ketertiban ini barangkali bersesuaian dengan apa yang digarapkan oleh Pak Mail dengan kata-kata, Counterpoints and relating them together is the central issue to all my work Since 1970 Karya Pak Mail bersifat a-tectonic atau `bentuk terbuka. Penggunaan `titik fokus cristal graphic atau `berselerak dapat membawa mata pemerhati bergerak dari satu imej ke satu imej yang lain tanpa memusat. Titik fokus yang banyak juga menyebabkan karya beliau bersifat `kolektif ataupun berlawanan dengan keindividualan. Unsur kolektif tersebut pula saling kait-mengait di antara satu sama lain lalu membentuk to counter- point and relating them together.Satu hal lagi yang penting melalui karya Pak Mail ini adalah kesemua imej dan imejan semiotik yang digarapnya mempunyai ciri-ciri membina (positif). Ciri-ciri kesenian Islam yang digarapkan oleh Pak Mail berasaskan falsafah membina tetapi tiada meruntuh (negatif), mencerminkan satu proses penjanaan ilmu dan proses keintelektualan beliau yang tinggi.Dalam karya Pak Mail sukar dicari kecacatannya; bahkan ia agak sempurna (dalam konteks karya seni). Melihat dari aspek sezaman, karya Pak Mail didapati memang bersifat sezaman, bukan sahaja di persada seni tampak tanah air bahkan di arena antarabangsa. Penggunaan teknik spray gun, stencil dan hard-edge itu sendiri bersifat sezaman kerana kaedah tersebut menolak gaya conventional paint ataupun sapuan berus.Melalui teknik di atas juga Pak Mail dapat menapis `sentuhan langsung tangan (konvensional). Biasanya sentuhan langsung tangan tanpa lapisan (teknik di atas) akan memungkinkan pengaliran psikologi terkawal menjadi tidak terkawal ataupun karya dipenuhi dengan kesan-kesan psikologi yang ekspresif. Dengan demikian tidak hairanlah jika Piyadasa menyimpulkan, In his later works, Ismail successfully projected essences of a controlled, ornate Malay refinement in design, yet never forgetting that he was also producing essentially modernistic works of art, circumscribed by complex, formalistic, Problem solving underpinning

Artikel pilihan : Bumi dan Langit Dalam penulisan kali ini penulis memilih karya Seniman Negara, Datuk Syed Ahmad Jamal untuk dibincangkan. Perbincangan penulis sebenarnya akan berkisar kepada fokus penyelidikan dan pendidikan. Untuk penulisan ini penulis akan membincangkan sebuah karya yang dikira sarat dengansubjek rujukan, bentuk dan isinya. Karya tersebut bertajuk Bumi dan Langit I. Apabila memasuki dewan utama Galeri Petronas di bangunan KLCC dan berhadapan dengan puluhan karya yang berskala besar, penulis berasa amat kelu dan kagum. Dengan usia melewati 60 tahun, SAJ masih bertenaga besar dan amat prolifik. Malulah kiranya pelukis-pelukis muda Yang mempunyai helah dan pelbagai alas an untuk berkarya

10

SAJ bukan sahaja pandai berkarya semata-mata bahkan amat mantap dari segi keilmuan ataupun teoritikalnya. Karya beliau Bumi dan Langit I telah dihasilkan pada tahun 1998 mengunakan akrilik di atas kanvas berukuran 203sm x 274.5sm. Namun begitu, secara keseluruhannya karya ini menggunakan subjek alam tabii (alam semulajadi) sebagai teras pengkaryaannya. Melihat pada format kanvas dari bawah ke atas didapati karya SAJ ini terbahagi kepada empat bahagian.Bahagian pertama di bawahnya terdiri daripada lapisan bumi, bahagian kedua pula terdiri daripada tumbuh-tumbuhan dan bukit-bukau. Pada bahagian ketiga terdiri daripada awan, jalur cahaya dan hujan. Seterusnya pada bahagian keempat di atasnya terdiri daripada langit dan bintang-bintang SAJ mengukuhkan struktur karyanya dengan kombinasi garisan, rupa, bentuk, dan jalinan. Sementara komposisi karyanya diseimbangkan, dikontrakan, diulang-ulangkan, ditegangkan, dan diharmonikan.Sapuan garisan yang pantas amat ketara sekali pada bahagian kedua karya iaitu terutamanya dalam menghasilkan imej tumbuh-tumbuhan. Cadangan tumbuhan seperti lalang ataupun di kawasan padang dihasilkan secara sapuan pantas dengan dominasi garisan condong (diagonal line). Garisan condong yang diulang secara ketara dapat dilihat pada sebelah kiri karya. Bagaimanapun, garisan cembung (curve line) dikontraskan terutamanya bahagian di antara langit dengan bumi iaitu pada bahagian berwarna ungu gelap. Garisan cembung juga amat ketara digunakan pada bahagian awan. Pun begitu, garisan melintang (horizontal line) pula dibentuk melalui tanah yang berlapis-lapis di bahagian pertama ataupun bawah karya. Garisan melintang juga agak jelas pada bahagian kiri permukaan langit dan bumi Dalam karya tersebut. Terdapat pelbagai jenis karektor garisan; ada garisan perlahan, sederhana, pantas dan tegas. Gabungan daripada berbagai-bagai jenis garisan tersebut

11

lalu membentuk beberapa jenis jalinan (texture), memperkayakan lagi karya SAJ. Secara keseluruhannya SAJ menggunakan jalinan mujarad (abstract texture). Penggunaan rupa yang agak ketara dapat dilihat pada bahagian pertama atau bawah karya iaitu rupa merah pada tanah yang berlapislapis.Dari aspek elemen ruang pula, SAJ menggunakan `ruang mendatar dan `ruang cetek. Secara keseluruhannya karya SAJ mendominasikan ruang cetek. Sementara ruang mendatar pula dapat dilihat sedikit sahaja terutamanya pada bahagian pertama atau bawah karya iaitu lapisan tanah yang berwarna merah. SAJ menggunakan `warna panas ke `warna sejuk dalam pengolahan karyanya ini. Warna merah (warna panas) pada bahagian pertama atau bawah karya. Diikuti dengan warna kuning (warna panas) memenuhi sebahagian kawasan bumi. Warna biru muda (warna sejuk) di bahagian ketiga iaitu kawasan awan dan akhirnya warna biru tua (warna sejuk) di bahagian langit dan bintang-bntang Untuk membentuk `keharmonian dari segi warna, warna-warna panas tersebut diulang-ulangkan pada bahagian warna sejuk. Ini dapat dilihat terutamanya pada bentuk awan dan juga bintang-bintang.Format kanvas empat segi tepat digunakan dengan memberi penekanan kepada `kesinambungan tidak sama ukur (assymetrical balance). Namun begitu, SAJ juga menggabungkan `keseimbangan kristal grafik (crystal graphic balance) ataupun `pandangan saujana dalam istilah kesenian Islam (infinite patterning) di dalam karyanya. Keseimbangan tak samukur dapat dilihat dengan perletakan imej yang tidak sekata. Malah warna merah yang sedikit dikontraskan dengan warna biru yang dominan juga menimbulkan implikasi keseimbangan tak samukur.Sebaliknya imej dan bentuk seakan-akan lalang, tanah, gunung, hujan, awan dan bintang-bintang pula membentuk struktur karya ini kepada titik fokus mencapah (keseimbangan kristal grafik) ataupun tidak memusat. Titik fokus mencapah tersebut selari dengan pandangan saujana dalam kesenian Islam.

12

Keseluruhan format karya ini menggunakan `rentak tidak senada (random rhythm) kecuali pada bahagian tepi sebelah kiri, di antara langit dengan bumi. Di bahagian tepi sebelah kiri ini `rentak tersusun (regular rhythm) pula digunakan terutamanya pada bahagian yang digambarkan seperti hujan.Gabungan elemen dan prinsip seni lukis di dalam karya ini membentuk satu kesatuan yang cukup mantap. Penyatuan elemen-elemen dengan komposisi serta pandangan saujana antaranya menimbulkan keanekaan di dalam kepelbagaian. Kesatuan dan keanekaan di dalam kepelbagaian itu telah membentuk karya SAJ sebagai karya yang kaya, sarat bahkan berisi Nilai-nilai falsafah dan budaya. Falsafah dan budaya yang mencerminkan pemikirannya, masyarakatnya dan budayanya akan menjadi satu khazanah peradaban yang tidak ternilai harganya. Dari aspek falsafah teras utama yang ditunjangi oleh SAJ adalah tauhid. Ini dapat dilihat pada permulaan katalog pameran antara langit dan bumi (Muliyadi, 2000).Sesungguhnya Tuhan kami ialah Allah yang menciptakan langit dan bumi dalam enam masa, lalu ia bersemayam di atas arasy: ia melindungi malam dengan siang yang mengiringinya dengan deras (silih berganti), dan (Dia pula yang menciptakan) matahari dan bulan serta bintang-bintang, (semuanya) tunduk kepada perintah-Nya. Ingatlah kepada Allah jualah tertentu urusan menciptakan (sekalian makhluk) dan urusan pemerintahan. Maha Suci Allah yang menciptakan dan mentadbirkan sekalia alam (surah al-Araaf : 54)

Jika permulaan sesuatu katalog pameran itu menggunakan ayat-ayat Allah tidak bermakna karya tersebut mempunyai unsur-unsur tauhid. Falsafah tauhid menurut al-Faruqi adalah dengan mengesakan Allah. Dengan demikian, format yang dihasilkan oleh SAJ menepati ciri-ciri yang telah dibincangkan seperti di atas. Secara keseluruhannya dari aspek komposisi,

13

SAJ terpegun dengan alam tabii yang diciptakan Allah. SAJ tidak mengambil alam tabii secara luaran yang bersifat sementara ataupun apa yang dikenali dengan istilah Barat sebagai `realistik ataupun menurut istilah Islam sebagai `realiti semulajadi. Sebaliknya realiti semulajadi tersebut diabstrakkan, dipermudahkan ataupun al-Faruqi melanjutkannya dengan istilah `penggayagayaan(stylyzation) dan denutralisasikan (denaturalization).Melalui abstraksi dan penggaya-gayaan SAJ menapis alam tabii yang bersifat semulajadi tersebut kepada satu intipati yang bersfat dalaman. Secara tidak langsung penggunaan perspektif biomorfik dan ruang mendatar dan cetek tersebut telah menolak ciri-ciri semulajadi yang mendominasikan catan-catan Barat terutamanya pada zaman Renaisan dan Realisme atau pun apa yang dikenali oleh Pak Mail sebagai ciri-ciri seni simbolis dan seni memesis.Penolakan ciri-ciri luaran (semulajadi) yang bersifat sementara dengan penarikan atau memasukkan ciri-ciri dalaman (kerohanian) yang bersifat kekal, membuatkan karya-karya SAJ mempunyai ciri-ciri ketauhidan. Dalam pengolahan karyanya, SAJ tidak merakamkan situasi sesuatu lanskap, malah SAJ menghimpunkan pelbagai situasi di dalam sesuatu format. Terdapat situasi malam, dingin, sejuk, panas, siang, petang dan senja umpamanya. Situasi yang berlainan disatukan ke dalam sebuah karya lalu membentuk apa yang dikatakan oleh Muliyadi (2000) sebagai Antara langit dan bumi, ia bukanlah suatu interpretasi langsung tentang alam semulajadi, sejarah ataupun sesuatu peristiwa, sebaliknya merupakan garapan idea, minda, dan cetusan hati tentang segala bentuk peristiwa dan kejadian di antara kedua-dua ruang,langit dan bumi Unsur kepelbagaian garisan, jalinan, rupa dan bentuk yang digunakan oleh SAJ juga bercorak `islami. Sungguhpun karya beliau menggunakan nada ekspresionis, namun SAJ telah membentuk kesan-kesan sapuan berusnya menjadi kesan yang terkawal. Bahkan penggunaan sapuan berus dengan diselangselikan dan ditindani dengan kesan warna sembur, menjadikan

14

karyanya lebih terkawal. Pendek kata SAJ menggunakan ciri-ciri ekspresi Melayu yang bertunjangkan kesenian Islam.Sapuan ekspresi tetapi terkawal seolah-olah seperti pantun ataupun bentuk kiasan Melayu umpamanya pukul anak sindir menantu. Konsep seperti kiasan ataupun pantun tersebut dapat diperkukuhkan lagi dengan pendapat Muliyadi (2000) yang mengatakan, SAJ meletakkan keindahan sebagai teras kreativitinya. Baginya karya seni seperti catan perlulah indah, sekalipun membawa mesej atau penceritaan yang berat maupun menyedihkan.Sebagai seorang yang arif tentang bentuk kesenian Melayu-Islam, SAJ sememangnya mengambil pendekatan gaya al-Quran. Al-Quran walaupun menyampaikan cerita yang pedih dan menyiksakan tetapi disampaikan melalui irama yang syahdu lagi merdu. Alunan irama yang syahdu lagi merdu tadi adalah pokok kepada keindahan kerana `Allah itu Maha Indah dan sukakan keindahan.Melihat dari aspek format bawah ke atas juga, didapati penggunaan tanah dengan cadangan berlapisan dapat menegaskan lagi sifat geografik bumi yang berlapis-lapis. Tumbuh-tumbuhan, padang dan bukit diambil secara saripati, dipersembahkan secara abstrak mengingatkan kita tentang tanda-tanda kebesaran Allah melalui penciptaan alam tabii.Bentuk seakan-akan awan yang dihasilkan dengan penuh tenaga bagaikan jantung alam semesta ataupun seperti guruh berdentum dengan memancarkan seperti jaluran kilat Lalu membentuk kesan hujan(garisan diagonal) Begitu juga dengan fenomena bintang bertaburan dan langit yang berlapislapis, menandakan rakaman alam dalaman yang menyanjungi penciptaNya.Melihat secara keseluruhan komposisi karya SAJ ini jelas kelihatan mengandungi ciri-ciri dalaman ataupun apa yang disifatkan oleh Salleh dan Fatimah sebagai ciri kerohanian. Ciri-ciri dalaman atau kerohanian tersebut selari dengan ciri-ciri tauhid seperti yang dibincangkan oleh al-Faruqi. Bumi merah di bahagian bawah catan seolah-olah bumi yang gersang. Namun begitu dengan tiupan angin yang membawa awan yang mengandungi hujan

15

telah menyuburkan bumi yang tandus, ataupun seperti apa yang difirmankan Allah melalui surat al-Araf ayat 57 yang bermaksud, Dan Dialah yang meniupkan angin sebagai pembawa berita gembira sebelum kedatangan rahmat-Nya (hujan): hingga apabila angin itu telah membawa awan mendung, Kami halau ke suatu daerah yang tandus lalu Kami turunkan hujan di daerah itu, maka Kami keluarkan dengan sebab hujan itu pelbagai macam buah-buahan. Seperti itulah Kami membangkitkan orang-orang yang telah mati, mudah-mudahan kamu mengambil pelajaran Melihat dari sudut warna pula, penggunaan warna panas ke sejuk juga dapat mengajak pemerhati memikirkan sejenak tentang kehebatan alam tabii ciptaan Allah. Warna merah seperti fenomena senja, kuning seperti petang, hijau seperti siang, biru seperti fajar dan biru tua kegelapan seperti malam, mencerminkan ketelitian dan kehalusan SAJ membentuk format `Bumi dan Langit I.Menghubungkan elemen warna melalui komposisi catan dari atas ke bawah pula didapati warna gelap (malam) mewakili warna waktu isyak, warna biru muda (fajar) mewakili waktu subuh, seterusnya warna hijau (siang) mewakili waktu zohor dan kuning (petang) mewakili waktu asar, dan akhirnya warna merah (senja) mewakili waktu maghrib. Kelima-lima masa dan waktu yang berperingkat-peringkat ini selain menjadi nadi penting kehidupan orang Islam, juga mencerminkan pergerakan masa mengikut kosmologi ataupun sunatullah Melihat dari aspek sejarah pula, karya `Bumi dan Langit I amat berjaya sama ada dari segi bentuk, komposisi dan isinya. Penggabungan pelbagai budaya keilmuan berstrukturkan format kesenian Melayu-Islam meletakkan karya SAJ ke hadapan, malah merentasi masa. SAJ tidak berkarya secara membuta tuli seperti sesetengah pelukis muda, bahkan beliau merupakan pengkaji dan penyelidik budaya. Dengan demikian karya-karya yang digarapnya adalah tulen dan segar. Kekuatan ilmu dan saripati budaya Melayu-Islam yang menjadi teras cara hidupnya amat terserlah sehinggakan

16

memantulkan keindahan dalaman melalui tanda visual pada karyanya. SAJ bukan sahaja menggunakan tunjang budaya Melyu-Islam sebagai struktur karyanya, bahkan mana-mana ilmu daripada tamadun Barat maupun Timur yang baik dan bersesuaian digarapnya menjadi wadah pemikirannya. Suatu perkara yang penting, SAJ melalui karyanya itu telah melompat dari unsur-unsur konversi kesenian Islam yang lampau. SAJ berjaya membina fragmen masa baru yang menunjukkan penggabungan format kesenian Islam. Format kesenian Islam termasuklah seperti pengulangan, pandangan saujana, kerumitan, dinamik, gabungan berurutan dan meditatif dan seumpamanya. Kecekapan SAJ mencernakan tunjang kesenian Islam dengan teguh. Biasanya khalayak akan tertanya-tanya bagaimanakah sesebuah karya itu dinilaikan atau dianggap berbudaya tinggi. Sebenarnya, sesebuah karya itu menjadi bernilai bukan kerana kehebatan pada permukaannya sahaja, tetapi juga kerana ketulenan, keilmuan, keperibadian dan keindahan pengkaryanyalah yang turut menentukan nilainya. gabungan prinsip seni Barat seperti ulangan, harmoni, keseimbangan dan kontras umpamanya membentuk suatu struktur baru dan

17

PANDUAN : ISI KANDUNGAN PORTFOLIO: Hasilkan satu portfolio untuk tugasan ini dengan kemas dan sistematik. Urutan isi kandungan portfolio anda adalah seperti berikut: Soalan 1 i. Lampiran- gambar foto karya akhir anda. ii. Lampiran- sinopsis karya akhir anda. iii. Lampiran- salinan bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan keindahan alam sekitar dan teknik-teknik menggambar pilihan anda yang digunakan dalam karya menggambar. iv. Lampiran- bibliografi.

Soalan 2 i. Lampiran- gambarfoto tiga buah karya yang dihasilkan oleh pelukis Malaysia. ii. Huraian mengenai apresiasi seni terhadap kedua-dua buah karya tersebut yang berlandaskan model proses apresiasi seni yang dikemukan oleh Feldman (1967) dan Smith (1967) iii. Lampiran- salinan bahan-bahan rujukan yang berkaitan dengan apresiasi seni. v. Lampiran- bibliografi.

18

PANDUAN PELAJAR 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) Bahan rujukan perlu relevan, mencukupi serta sesuai. Dapatkan contoh teknik menggambar, dan karya pelukis Malaysia yang jelas serta tepat. Pemilihan bahan, media dan teknik dalam penghasilan karya amat penting. Teknik-teknik yang diaplikasikan dalam karya perlu nyata, jelas dan berkualiti Sinopsis terhadap karya akhir perlu spesifik serta lengkap. Huraian apresiasi seni terhadap karya pelukis Malaysia perlu berfokus, jelas serta tepat berlandaskan model apresiasi seni Feldman (1967) dan Smith (1967). Semua hasil karya akhir perlu menepati aplikasi asas-asas senireka yang amat berkesan serta berkualiti.

PANDUAN TUTOR 1) 2) Tutor adalah diminta agar dapat membantu para pelajar dalam penyediaan Portfolio tugasan. Membimbing pelajar dalam mengaplikasikan teknik-teknik menggambar serta proses penghasilan karya yang menarik dan kreatif. Membimbing pelajar dalam penyediaan sinopsis karya serta latihan membuat apresiasi terhadap karya. Membimbing pelajar untuk memahami konsep dan fungsi asas-asas senireka serta aplikasinya dalam karya akhir. Memeriksa dan menandakan tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah dan memasukkan markah ke dalam OMES. Mencadangkan buku-buku rujukan dan laman web yang relevan serta tepat dengan tugasan pelajar. Sila lampirkan artikel tersebut bersama tugasan. Tutor perlu bimbing pelajar tentang teknik menulis rujukan sama ada buku atau laman web dengan betul. Guna gaya APA.

3) 4)

5) 6)

7)

19

PENILAIAN / EVALUATION Tugasan ini akan menyumbangkan 40% markah kepada kursus tersebut dan akan dinilai berdasarkan kepada Skema Jawapan. / This assignment accounts for 40% of the marks for the course mentioned and shall be assessed based on the Answer Scheme. Anda akan dimaklumkan tentang markah tugasan ini sebelum Peperiksaan Akhir Semester bermula / You would be informed of the assignment mark before the Final Semester Examination commences. PLAGIARISME : POTONGAN MARKAH / PLAGIARISM : MARKS DEDUCTION Amaran : Tugasan yang diserahkan secara automatik akan disemak untuk persamaan. Jika plagiarisme dikesan, markah akan dipotong seperti berikut: / Warning : The submitted assignment will automatically undergo a similarity check. If plagiarism is detected, marks would be deducted as follows: Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 10 - 30 % : potongan 20% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan antara 31 - 50 % : potongan 40% daripada jumlah markah yang diperoleh. Tugasan dengan pertindihan kandungan lebih daripada 50%: Markah sifar akan diberikan. Assignments with 10 - 30 % overlap with others: 20% deduction from the total marks scored. Assignments with 31 - 50 % overlap with others: 40% deduction from the total marks scored. Assignments with more than 50% overlap with others: Zero mark would be given. MUKA SURAT TAMAT / END OF PAGE

20