Anda di halaman 1dari 7

Menyiasat fakton faktor yang mempengaruhi keterlarutan zat terlarut dalam suatu pelarut

!!i!6!l\lgl{i}!riMtr}rsrf $rfi h}i.ers

Ei<spsnrrurru

Inx

Tsnsl/He,NG >

d|l3::y*

ffi fU."yiasat bagaimana kelarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh sifatzatterlarut itu liitliii'. ffiil'l Menyiasat bagaimana keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh sifat zat
terlarut itu

''

Pernydaan nrasat*lr' -

Adakah keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh sifat zatterlarut? Keterlarutan suatu zatterlarutdipengaruhi oleh

,i1u1

zat

terlarut i6.
;'t

,,,,-r$.?,.f,i.H.il,,, 'ttbdh"

', '

l, o,; Pemboleh ubah dimanipulasikan


.

Jenis zat terlarut

Pemboleh ubah bergerak balas Pemboleh ubah dimalarkan

. Keterlarutan zat terlarut


. Jenis zat terlarut, isi padu pelarut, pengacauan.
suhu larutan

@''P lMerantrang Eksperimen


Anda perlu merancang

prosedur uirtuk menyiasat


sama ada kelarutan suatu zat terlarut dipengaruh i oleh sifat zat terlarut itu garam biasa atau serbuk glukosa
atau kalium sulfat

dengan menggunakan radas seperti yang ditunjukkan dalam

50 cm3 air suling

r,1jah.

Prosedur ekperimen anda mesti diperakukan oleh guru anda sebelum menjalankan eksperimen.

Garam biasa, serbuk glukosa, kalium sulfat

Silinder penyukat, 3 buah bikar, spatula, rod kaca


i

'

50 crnr air disukat dengara menggunakan silinder penyukat. Air dituang ke


dalam suatu bikar kosong.

. mengenal pasti faktor-faktor yang mempengaruhi : " keterlarutan zat terlarut dalam suatu pelarut. . memahami bagaimana faktor-faktor itu -.1 ii mempengaruhi keterlarutan zat terlarut dalam
,tiri,i suatu pelarut.

Dalam aktiviti ini, anda akan belajar:

iF-i. menerangkan bagaimana keterlarutan zat terlarut

:th

dalam suatu pelarut digunakan dalam aktiviti harian.

$i sr

.&

2. 3. 4.

Satu spatula garam biasa ditambah kepada air dalam bikar. Campuran dalam

bikar dikacau dengan menggunakan rod kaca.


Langkah 2 diuiang sehingga garam biasa tidak melarut sepenuhnya dalam air.

Bilangan spatula gararn biasa ),ang ditambahkan kepada air direkodkan. Langkah t hingga 3 diulang dengan menggantikan garam biasa dengan
(a) serbuk glukosa (b) kalium sulfat

.*&q"le

(Berdasarkan jawapan pelajar)

Garam biasa Serbuk glukosa

Kalium sulfat

qEl6t.s

1.

#+

Adakahketerlarutanbahan-bahan yang ditambahkankepadaairdalam aktiviti ini sama atatberbeza? Keterlarutan bahan-bahan yang ditambahkan kepada air adalah berbeza Namakan bahan-bahan yang mempunyai (a) keterlarutan yang tertinggi, Serbuk glukosa (b) keterlarutan yang paling rendah.

2.

Kaliurn sulfat
J.
a

Namakan pelarut yang digunakan dalam aktiviti ini.

Air

4.
1.

Apakah tujuan mengacau campuran itu?

Untuk meningkatkan kadar keterlarutan zatterlarut dalam air


Adakah hipotesis itu diterima atau ditolak? Hipotesis itu

diterima

2.

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? Keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh sifat itu.
zat terlarut

'q*ste,

; s2

,',w

ffi

pelarut fU.tryiasat bagaimana keterlarutanzatterlarut dipengaruhi oleh sifat


sifat Menyiasat bagaimana keterlarutan suatu zat terlantt dipengaruhi oleh pelarut Adakah keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh sifat zat terlarut? Keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh sifat suatu pelarut

@JJ.'

' '' Pemboleh I ,'{$Fii ' I

Pemboleh ubah dimanipulasikan: Pemboleh ubah bergerak

Jenis pelarut
:

balas

Keterlarutan zat terlarut


Jenis zat terlarttt, isi padu pelarut, pengacauan' suhu larutan

Pemboleh ubah dimalarkan

rillil,ffiii{,iitil{iiiiitini'l,l',i',i.

,:,i:,.,ii,s,,,,rsirxrixriiii1irs:,rtr,i,r,!g,,,ri.1i!,i:r

Meramtrang EksPerimen
Anda perlu merancang prosedur unflk menyiasat sama ada keterlarutan
suatu zat terlarut

dipengaruhi oleh sifat zat terlarut itu dengan


menggunakan radas seperti yang dituniukkan dalam rajah.

air atau etanol atau minyak masak

Prosedur eksperimen anda mesti diperakukan oleh guru anda


sebelum rnenjalankan eksperimen.

Garam biasa, air suling, etanol, minyak masak

Silinder penyukat, 3 buah bikar, spatula, rod kaca

l.

50 cm3 air disukat dengan menggunakan silinder penyukat. Ai


dalarn suatu bikar kosong.

2,

Satu spatula garam

bikar dikacau dengan menggunakan rod kaca'


a 1

Langkah 2 diulang

Bilangan spatula garam biasa yang ditambahkan kepada air direkodkan'

4l 83l$

Langkah I hingga 3 diulang


(a) etanol (b) min ak masak.

menggantikan garam biasa dengan

(Berdasarkan

jawapan pelajar)

Garam biasa

Minyak masak

1.

Adakah keterlarutan bahan-bahan yang ditambahkan kepada air dalam aktiviti ini sama ataluberbeza?

Keterlarutan bahan-bahan
berbeza

yang ditambahkan kepada air

adalah

2.

Namakan bahan-bahan yang mempunyai (c) keterlarutan yang tertinggi,

Air
(d) keterlarutan yang paling rendah. Minyak masak

J.

Namakan pelarut yang digunakan dalam aktiviti ini. Garam biasa

4.

Namakan satu bahan yang tidak patut digunakan sebagai zat terlarut dalam aktiviti ini. Berikan satu sebab mengapa bahan tersebut tidak patut digunakan. flffi/uen*nesirr<on Kalsium karbonat (atau sebarang larutan tak terlarut yang lain). Kerana
larutan tersebut tidak melarut dalam pelarut.

ffi

1.
2.

Adakah hiporesis itu diterima atau dirolak? diterima Hipotesis itu Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?

Keterlarutansuatuzatterlarutdipengaruhiol"hrllul
itu.

pelarut

$. eo

,b

ffi

Vf."yiasat bagaimana keterlhrutan zat terlarut dipengaruhi oleh suhu pelarut atau
larutannya
Menyiasat bagaimana keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh suhu pelarut atau larutannya

Adakah keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh suhu pelarut


larutannya?

atau

Keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh atau larutannya.


Pemboleh ubah dimanipulasikan Pemboleh ubah bergerak
:

suhu

pelarut

4$tt'

Suhu larutan

balas

Keterlarutan zat teriarut


Jenis dan jumlah zat terlarut, jenis dan isi padu

Pemboleh ubah dimalarkan

Merantrang Eksperirnen
Anda perlu merancang
prosedur:
zatr
r

upi$

menlliasat

kblAr,uun suatu sama, ada tIl terlarrut dipengaruhi r ohh: sifat,zat terlarut itu
dengan menggunakan radas seperti yang

ditunjukkan dalam rajah.

Prosedur eksperimen anda mesti diperakukan oleh guru anda

Kuprum sulfat, air suling Silinder penyukat, bikar, rod kaca, termometer

. .

Kendalikan termometer dengan berhati-hati. Hati-hati ketika memanaskan air.

l.

50 cm3 air disukat dengan menggunakan silinder penyukat. Air dituang ke


dalam suatu bikar kosong.

$iBs,

2. 3. 4.
5.

Terrnometer dirnasukkan ke dalarn air dalarn bikar untuk mengukur suhunya.


Suhu air direkodkan. Termometer dialihkan daripada bikar.

Satu spatula kuprum sutrfat ditambah kepada air dalam bikar. Campuran
dalam bikar dikacau dengan menggunakan rod kaca. Langkah
3

diulang sehingga kuprurn sultat tidak melarut sepenuhnya dalam air.

Bilangan spatula kuprum sr-rifat yang ditambahkan kepada air direkodkan. Radas seperti yang ditunjukkan

di bawah disediakan. Air

dalam bikar

dipanaskan sehingga suhunya mencecah 70 "C.

termometer

6.

Langkah3dan4diulang.

ii,iijlilifitiffii, iiii;fi1iii",ii r';1,i1


6
10
11

(Suhu bilik)

iiitskdf.iit rilii,i.it':

(B erdasarkan j awapan peiaj ar)

q&kat+

Namakan pelarut yang digunakan dalam aktiviti ini.

Air
Apakah yang berlaku kepada keterlarutan kuprum sulfat apabila suhu
pelarutnya meningkat? Keterlarutan kuprum sulfat meningkat dengan peningkatan suhu pelarutnya

W,II

6.es$

J.

Jelaskan mengapa detergen yang dicampur dengan air panas sering digunakan untuk membasuh pinggan yang '

berminyak?

ffi/,i4k+l

Keterlarutan detergen lebih tinggi dalam air panas berbanding dengan air

seirrk'Makaiarutandetergenyanglebihpekatmemb@
inssan iebih mudah ditanggalkan daripada pinggan benni

1.
t',,,

Adakah hipotesis itu diterima atau ditolak? Hipotesis itu

diterima

1*1;ii t2
T4

'r

ii

2.
uLi,rl,"lii

Apakah kesimpulan yang boleh dibuat?

15

l6
','$kO$lrt

Keterlarutan suatu zat terlarut dipengaruhi oleh pelarut atau larutannYa.

suhu

&qJP
melarut lebih mudah

Baja dengan keterlarutan yang


dalam air.

tinggi

Tukang cat menggunakan petrol dan bukan air untuk menanggalkan cat daripada lebih tinggi daripada tangannya kerana keterlarutan cat dalam petrol air. cat dalam keterlarutan

Menyiasat faktor yang mempengaruhi kadar keterlarutan


Ersprnrrrrrru

Tnr

Tens,MBtNG >

ffi

U."Viasat bagaimana kadar keterlarutan dipengaruhi oleh suhu pelarut


Menyiasat bagaimana kadar keterlarutan dipengaruhi oleh suhu pelarut Adakah kadar keterlarutan dipengaruhi oleh suhu pelarut?

itili{f$iiffiffi.$-

,i

Kadar keterlarutan dipengaruhi oleh suhu pelarut Pemboleh ubah dimanipulasikan Pemboleh ubah bergerak
Suhu pelarut

"*M;,'

balas

Masa yang diambil oleh zat pelarut untuk


melarut
Jenis dan isi padu pelarut. jenis dan jumlah zat

Pemboleh ubah dimalarkan

terlarut

@*P
.H

.ffi. menyiasat faktor-faktor {Y, keterlarutan.

Dalam aktiviti ini, anda akan belaiar: yang mempengaruhi kadar

$ezb