Set 1(mudah

)
1. The diagram below shows that a patch of grass is covered with a wooden box. The box is taken away after a week. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian rumput ditutup dengan kotak kayu. Kotak itu dialihkan selepas seminggu.

Diagram Rajah What will happen to the grass under the box? Apakah yang akan berlaku kepada rumput di bawah kotak itu? A The grass will become yellowish. Rumput itu menjadi kekuningan. B The grass will become greener. Rumput itu menjadi semakin hijau. C The grass will decay. Rumput itu mereput. D The grass will reproduce. Rumput itu membiak. 2. The diagram below shows a type of plant climbing a supporting pole. Rajah di bawah menunjukkan sejenis tumbuhan tumbuh melilit pada tiang sokongan.

Diagram Rajah This plant climbs to get... Tumbuhan itu tumbuh melilit untuk mendapatkan... A water. B air. air. udara. C light. D food. cahaya. makanan.
1

3.

Which of the following is not a basic need of plants? Antara yang berikut, yang manakah bukan keperluan asas tumbuhan? A Sunlight Cahaya matahari B Water Air C Air Udara D Food Makanan Which of the following seeds will grow after a week? Antara yang berikut, biji benih manakah yang akan tumbuh selepas satu minggu?

4.

5.

Which of the following persons has the highest rate of breathing? Antara orang yang berikut, manakah yang mempunyai kadar pernafasan yang paling tinggi?

2

6.

Which of the following shows the path of air when we breathe in? Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan laluan udara apabila kita menyedut nafas? A Windpipe → nose → lungs Salur udara → hidung → peparu B Lungs → windpipe → nose Peparu → salur udara → hidung C Nose → windpipe → lungs Hidung → salur udara → peparu D Nose → lungs → windpipe Hidung → peparu → salur udara The diagram below shows an investigation. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan.

7.

Diagram / Rajah The result shows that the plants responds to... Keputusan penyiasatan menunjukkan tumbuhan bergerak balas terhadap... A water. B light. air. cahaya. C gravity. D touch. graviti. sentuhan.

3

8.

The diagram below shows the life cycle of a frog. Rajah di bawah menunjukkan kitar hidup seekor katak.

DIAGRAM / RAJAH

Which of the following is X? Antara yang berikut, manakah yang merupakan X?

9.

Which of the following plants reproduces by underground stems? Antara tumbuhan berikut, yang manakah membiak melalui batang bawah tanah?

4

musuh. cuaca buruk. angin kencang. How does a millipede protect itself from its enemies? Bagaimanakah ulat gonggok melindungi dirinya daripada musuh? A By running fast Dengan berlari pantas B By curling up its body Dengan menggulungkan dirinya C By hiding itself behind the bushes Dengan menyembunyikan dirinya di belakang semak D By change its skin colour to match the surroundings Dengan menukar warna kulitnya sepadan dengan persekitarannya 11.. 5 . D strong winds. Haiwan yang hidup berkumpulan seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah dapat melindungi dirinya daripada. C bad weather.. Diagram Rajah A enemies. Animals that live in groups as shown in the diagram below are able to protect themselves from.. B hot weather.. cuaca panas.10.

A it is smelly. manakah yang akan menggulungkan dirinya apabila disentuh? A Goat and pangolin Kambing dan tenggiling B Caterpillar and porcupine Ulat beluncas dan landak C Millipede and pangolin Ulat gonggok dan tenggiling D Chameleon and centipede Sesumpah dan lipan 6 ... tumbuhan in berbau. tumbuhan ini bersaiz kecil. 13.. DIAGRAM / RAJAH The plant normally is not eaten by animals because. Tumbuhan ini kebiasaannya tidak dimakan oleh haiwan kerana. Which of the following animals will curl up their bodies when they are touched? Antara haiwan yang berikut.12. tumbuhan ini sangat sukar dilihat. The diagram below shows a type of plant. B it is hard to see. C it has a small size. tumbuhan ini beracun. Rajah dibawah menunjukkan sejenis tumbuhan.. D it is poisonous.

C and D is the correct way to read the volume of water in a measuring cylinder? Manakah kedudukan mata yang berlabel A.14. Maklumat di bawah ini menunjukkan pelbagai cara mengukur masa. Which of the following does Z represent? Antara yang berikut. The information below shows various ways of measuring time. B. manakah yang mewakili Z? A Arm length Panjang lengan B Bouncing of a ball Lantunan bola C Swinging of a pendulum Ayunan bandul D Formation of clouds and rain Pembentukan awan dan hujan 7 . B. Which of the eye positions labelled as A. C dan D adalah betul untuk membaca isi padu air di dalam silinder penyukat? DIAGRAM / RAJAH 15.

B (R × S) cm2. The diagram below shows a rectangle.. Rajah di bawah menunjukkan perubahan aras air di dalam silinder penyukat apabila seketul batu dimasukkan ke dalamnya.. Luas segi empat tepat di atas ialah. DIAGRAM / RAJAH The area of the above rectangle is. Diagram / Rajah What is the volume of the stone? Berapakah isi padu batu itu? A 10 cm³ B 16 cm³ C 20 cm³ D 25 cm³ 8 . Rajah di bawah menunjukkan satu segi empat tepat..16. 2 C (R + S) cm .. 17. D (R ÷ S) cm2. A (R − S) cm2. The diagram below shows the change in the level of the water in the measuring cylinder when a stone is placed in the cylinder.

B An object that can be stretched. 9 .18. C An object that does not allow light to pass through it. Objek yang boleh diregangkan. bagaimanakah objek-objek di bawah ini dikelaskan? Diagram / Rajah 19. What is meant by an insulator? Apakah yang dimaksudkan dengan penebat? A An object that floats on water. Objek yang terapung di atas air. D An object that does not conduct electrical energy. Objek yang tidak membenarkan cahaya menembusinya. Carta di bawah ini menunjukkan contoh pengelasan bahan. How are the objects shown below classified. The chart below shows an example of classification of materials. Objek yang tidak mengkonduksikan tenaga elektrik. based on the above chart? Berdasarkan carta di atas ini.

The diagram below shows a crater formed on the surface of the Earth due to an object which has fallen from space. Which of the following is an object produced from man-made materials? Antara yang berikut. Bumi. Which of the following objects can he use to represent the Sun? Amirul menjalankan satu aktiviti untuk membandingkan saiz Bulan. manakah yang boleh digunakan olehnya untuk mewakili Matahari? A An orange B A basket ball Buah oren Bola keranjang C A papaya seed D A ping-pong ball Biji betik Bola pingpong 23. objek manakah yang dihasilkan daripada bahan buatan manusia? 22.20. Antara objek yang berikut. Amirul carries out an activity to compare the sizes of the Moon. 10 . Which of the objects below floats on water? Objek manakah yang terapung di atas air? A Cork Gabus B Glass marble Guli kaca C Coin Syiling D Ring Cincin 21. Dia menggunakan biji sagu untuk mewakili Bulan dan sebiji guli untuk mewakili Bumi. yang manakah terdiri daripada gas? A Mercury B The Earth Utarid Bumi C Mars D Neptune Marikh Neptun 24. He uses a sago seed to represent the Moon and a marble to represent the Earth. Which of the following planets is made up of gases? Antara planet berikut. dan Matahari. Earth and Sun. Rajah di bawah menunjukkan kawah yang terbentuk di permukaan bumi disebabkan objek yang jatuh dari angkasa.

manakah yang bukan planet? I Earth II Moon Bumi Bulan III Comet IV Venus Komet Zuhrah A I and II B I and IV I dan II I dan IV C II and III D III and IV II dan III III dan IV 26. Which of the following is not a planet? Antara yang berikut. yang manakah dapat membantu seseorang yang sesat di dalam hutan? 11 . Which of the following devices can help a person who is lost in the jungle? Antara alat berikut. manakah yang mempunyai kaitan dengan pembentukan kawah itu? A Comet Komet B Meteor Meteor C Star Bintang D Asteroid Asteroid 25.Diagram / Rajah Which of the following phenomena has connection with the formation of the crater? Antara fenomena yang berikut.

DIAGRAM / RAJAH 12 . televisyen... A a radio. Cakera padat dan disket adalah alat yang terkini dalam ciptaan teknologi. The diagram below shows a device used to overcome human limitation. B a satellite..27. Alat ini boleh digunakan dalam. satelit. Compact disk and diskette are the latest devices in the invention in technology.. manakah yang berfungsi dengan cara yang sama? 29. Rajah di bawah menunjukkan sejenis alat komunikasi yang terawal. The diagram below shows a type of communication device which is one of the earliest. C a computer. radio. komputer. These devices can be used in. D a television. Diagram / Rajah Which of the following functions in the same way as this device? Antara yang berikut. Rajah di bawah menunjukkan alat yag digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia. 28.

. C agriculture. perubatan. alat manakah yang dicipta untuk membantu manusia dalam bidang pengangkutan? I Bus II Crane Bas Kren III Computer IV Aeroplane Komputer Kapal terbang A I and II B I and IV I dan II I dan IV C II and III D III and IV II dan III III dan IV 13 . A transportation. D pertanian. Alat ini digunakan dalam..This device is used in. 30.. communication. B pengangkutan.. Which of the following devices are invented to help humans in the field of transport? Antara yang berikut. perhubungan. medical.

Manusia memerlukan udara untuk bernafas. B Humans need air to breathe. C Humans need very beautifully furnished shelter.Set 2 (sederhana) 1. yang manakah tidak betul tentang keperluan asas manusia? A Humans need food to grow. yang manakah merupakan keperluan asas bagi manusia dan haiwan? I Air II Soil Udara Tanah III Food IV Sunlight Makanan Cahaya matahari A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV Which animal and shelter are not matched correctly? Haiwan dan tempat berlindung manakah yang tidak dipadankan dengan betul? 2. 14 . 3. Manusia memerlukan air untuk kekal hidup. D Humans need water to stay alive. Which of the following statements is not true about the basic needs of humans? Antara pernyataan berikut. Which of the following are the basic needs of humans and animals? Antara yang berikut. Manusia memerlukan perabot rumah yang cantik. Manusia memerlukan makanan untuk membesar.

Udara hembusan mengandungi kurang oksigen. 15 . B Humans will become bigger in size. Manusia akan pupus. 6. The information below is about an animal. Manusia tidak akan mempunyai makanan. Which of the following is true about exhaled air? Antara yang berikut. C Humans will become extinct.4. Maklumat di bawah adalah tentang seekor haiwan. II It contains less oxygen. What is the animal mentioned above? Apakah haiwan yang dinyatakan di atas? A Crab B Cockroach Ketam Lipas C Frog D Dolphin Katak Ikan lumba-lumba 7. Which of the following animals carries its shelter along with it? Antara haiwan berikut. 5. Manusia akan berhenti membesar. Manusia akan bersaiz lebih besar. manakah yang benar tentang udara hembusan? I It contains more carbon dioxide. D Humans will not have food. III It contains less carbon dioxide. Udara hembusan mengandungi lebih banyak karbon dioksida. yang manakah membawa tempat berlindung bersama dengannya? A Sparrow B Bat Burung pipit Kelawar C Tortoise D Snake Kura-kura Ular What will happen if humans do not reproduce? Apakah yang akan berlaku jika manusia tidak membiak? A Humans will stop growing.

yang manakah mempunyai struktur pernafasan yang sama? A W and Y B Y and Z W dan Y Y dan Z C X. Which of the following are excreted by the body? Antara yang berikut. X. dan Z 16 . Y and Z X. yang manakah dikumuhkan oleh badan? I Air Udara II Urine Air kencing III Faeces Najis IV Sweat Peluh A I and II B I and III I dan II I dan III C II and IV D III and IV II dan IV III dan IV The diagram below shows four different animals. Y and Z D W. Y. Rajah di bawah menunjukkan empat ekor haiwan yang berbeza.Udara hembusan mengandungi kurang karbon dioksida. A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D II and IV II dan III II dan IV 8. X. Y dan Z W. 9. Udara hembusan mengandungi lebih banyak oksigen. Diagram Rajah Which of the animals have the same breathing structure? Antara haiwan berikut. IV It contains more oxygen.

Rajah di bawah menunjukkan sejenis burung. Tumbuhan itu menguncupkan daunnya apabila disentuh. 11. DIAGRAM / RAJAH The bird migrates.. Tumbuhan itu mempunyai rerambut di atas batangnya. What specific characteristic does the plant shown in the diagram below have to protect itself from its enemies? Apakah ciri khas tumbuhan yang ditunjukkan pada rajah di bawah untuk melindungi diri daripada musuhnya? Diagram Rajah A Its leaves produce latex. Daunnya menghasilkan susu getah. D to search for a suitable place to build a nest to lay eggs.. 17 . Daunnya mempunyai banyak duri tajam.. B to search for delicious food. A to search for a mate. untuk mencari tempat yang sesuai untuk membina sarang untuk bertelur..10. Burung ini berhijrah. D It folds its leaflets when touched. untuk mencari makanan yang berkhasiat. untuk lari daripada cuaca sejuk. The diagram below shows a type of bird. untuk mencari pasangan. B Its leaves have many sharp thorns. C It has fine hairs on its stem. C to get away from the cold.

Which of the following animals use the same method as a chameleon to protect themselves from their enemies? Antara haiwan yang berikut. manakah yang menggunakan kaedah yang sama seperti sesumpah untuk melindungi dirinya daripada musuh? A I and II I dan II C II and III II dan III B I and IV I dan IV D II and IV II dan IV 13. How does the animal shown in the diagram below keep its body cool? Bagaimanakah haiwan yang ditunjukkan dalam rajah di bawah menyejukkan badannya? Diagram Rajah A By wallowing in a mud hole Dengan berkubang dalam lumpur B By resting during the day Dengan berehat di siang hari C By keeping fat in its tail Dengan menyimpan lemak pada ekornya D By drinking as much as 200 litres of water a day Dengan meminum sehingga 200 liter air sehari 18 .12.

Rajah di bawah menunjukkan bagaimana isi padu air di dalam silinder penyukat dibaca. 16. Which of the following devices is used to take the time of the runners in a 100 metre race during the school sports day? Antara alat yang berikut. DIAGRAM / RAJAH 19 .. 15 minit 2 saat. A 2 minutes 2 seconds. C 15 minutes 2 seconds. Rajah di bawah menunjukkan sebuah jam randek.. The diagram below shows how the volume of water in a measuring cylinder is read. B 2 minutes 15 seconds.. DIAGRAM / RAJAH The reading of the stopwatch is. 2 minit 2 saat.. D 1 minutes 15 seconds. manakah yang digunakan untuk mengambil masa pelari dalam acara 100 meter semasa hari sukan sekolah? A Sun clock B Digital watch Jam matahari Jam digital C Stopwatch D Sand clock Jam randek Jam pasir 15. The diagram below shows a stopwatch. 2 minit 15 saat. Bacaan jam randek ialah. 1 minit 15 saat.14.

Why should the eye be level with the bottom of the meniscus? Mengapakah mata mesti searas dengan dasar meniskus? A To get an accurate reading Untuk mendapat bacaan yang tepat B To see the scale clearly Untuk melihat skala dengan jelas C To prevent water from spilling Untuk menghalang air daripada tertumpah D To prevent the measuring cylinder from falling Untuk menghalang silinder penyukat daripada jatuh 17. Which of the following does not produce uniform regular repetitions? Antara yang berikut. manakah yang menggunakan kaedah T dan U? 20 . manakah yang tidak menghasilkan pengulangan yang seragam? A Pulse Nadi B Swinging pendulum Ayunan bandul C Water dripping Titisan ar D Bouncing ping-pong ball Lantunan bola pingpong 18. Which of the following objects use the methods T and U? Antara objek yang berikut. The information below shows the methods used to prevent rusting. Maklumat di bawah menunjukkan kaedah yang digunakan untuk menghalang pengaratan.

Diagram / Rajah Which of the following objects has the same ability? Antara yang berikut. D allows light to pass through it.19. Diagram / Rajah This activity shows that a rubber band. manakah objek yang mempunyai keupayaan yang sama? A Spring B Plastic ruler Spring Pembaris plastik C Raffia string D Straw Tali rafia Penyedut minuman 20. menyerap air. B can be stretched. The diagram below shows that a rubber band can be stretched.. Aktiviti ini menunjukkan bahawa gelang getah.. boleh diregang. Rajah di bawah menunjukkan gelang getah dapat diregang. Rajah di bawah menunjukkan seorang murid sedang menarik gelang getah. C conducts heat. Rajah di bawah menunjukkan satu engsel dititiskan minyak. 21. The diagram below shows a pupil pulling a rubber band. The diagram below shows a hinge being lubricated with oil.. A absorbs water. mengkonduksikan haba.. 21 . membenarkan cahaya melaluinya.

mencegah pengaratan. menjadikan pemukaan engsel lebih licin. menjadikan engsel berkilat.. III make the hinge shiny. Diagram / Rajah 22 . Minyak itu membantu. The diagram below shows the position of the Earth in the Solar System.. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan Bumi dalam Sistem Suria.. mengurangkan geseran. I reduce friction. A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D III and IV III dan IV 22.Diagram / Rajah The oil helps to. II prevent rusting. IV make the surface of the hinge smoother..

II It has enough supply of water to support life. Bumi mempunyai bekalan air yang mencukupi untuk menyokong hidupan. yang manakah adalah ciri-ciri Bumi? I It is the fourth planet in the Solar System. dan debu yang mengelilingi Matahari. B The Earth would become hotter. Bumi dikelilingi oleh lapisan atmosfera yang sangat nipis. Bumi mempunyai suhu yang sesuai untuk hidupan.What would happen if the position of the Earth were at planet Q? Apakah yang akan berlaku jika kedudukan Bumi adalah di planet Q? A The land would become dry. III It is surrounded by a layer of atmosphere which is very thin. The diagram below shows a small object made up of ice. Air di Bumi akan tersejat dengan cepat. IV It has a suitable temperature for living things. gas and dust travelling around the Sun. D The temperature on Earth would drop. Tanah akan menjadi kering. A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV 24. Bumi adalah planet keempat dalam Sistem Suria. 23. gas. Suhu di Bumi akan turun. C Water on the Earth would evaporate quickly. Which of the following are the characteristics of the Earth? Antara yang berikut. 23 . Bumi menjadi lebih panas. Rajah di bawah menunjukkan objek kecil yang terdiri daripada ais.

. meteoroid. asteroid.. Antara faktor berikut.. manakah yang menunjukkan perbandingan suhu yang betul 24 . Bumi mempunyai air dan udara. C an asteroid. 25. meteor. A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D III and IV III dan IV 26. Bumi dikelilingi oleh lapisan atmosfera yang nipis. II The size of the Earth is very big compared to other planets. Which of the following factors explain why the Earth can support lives? Bumi adalah satu-satunya planet yang boleh menampung hidupan.. A a comet.DIAGRAM / RAJAH The object is. Keadaan Bumi yang tidak terlalu sejuk dan tidak terlalu panas. D a meteoroid. IV The Earth is surrounded by a layer of atmosphere which is very thin. Which of the following bar charts correctly compares the temperatures of the three planets. Venus. Mars and Pluto? Antara carta palang berikut. yang manakah menjelaskan mengapa Bumi boleh menampung hidupan? I The Earth has water and air. Saiz bumi sangat besar berbanding planet-planet lain. III The conditions of the Earth is that it is not too cold and not too hot. Objek ini adalah. komet. B a meteor. The Earth is the only planet that can support lives.

Marikh. The diagram below shows a device. Rajah di bawah menunjukkan sejenis alat. dan Pluto? 27. iaitu Zuhrah.bagi tiga planet. Diagram Rajah What is the function the device? 25 .

yang manakah menunjukkan urutan yang betul bagi perkembangan teknologi dalam bidang pengangkutan darat? A Bullock cart → car with a steam engine → car with a petrol engine Kereta lembu → kereta berenjin stim → kereta berenjin petrol B Bullock cart → car with a petrol engine → car with a steam engine Kereta lembu → kereta berenjin petrol → kereta berenjin stim C Car with a petrol engine → car with a steam engine →bullock cart Kereta berenjin petrol → kereta berenjin stim → kereta lembu D Car with a steam engine → bullock cart → car with a petrol engine Kereta berenjin stim → kereta lembu → kereta berenjin petrol 29. Apakah prinsip mesin ringkas yang digunakannya? A Wedge and lever Baji dan tuas B Lever and screw Tuas dan skru C Screw and wedge Skru dan baji D Lever and inclined plane 26 . Which of the following shows the correct sequence in the development of technology in the field of land transport? Antara yang berikut.Apakah fungsi alat ini? A To lift up goods from one place to another place. Untuk menarik kenderaan yang rosak. C To transport people from one place to another place. Untuk mengangkut orang ramai dari satu tempat ke tempat yang lain. D To tow vehicles which have broken down. Which principles of simple machines does she use? Alice menggunakan gunting untuk memotong sekeping kertas. 28. Alice uses a pair of scissors to cut a piece of paper. Untuk mengalihkan barang dari satu tempat ke tempat yang lain. B To plough paddy fields. Untuk membajak sawah padi.

Tuas dan satah condong 30. Which device is correctly matched with the field of technology? Alat manakah yang betul dipadankan dengan bidang teknologinya? 27 .

Haiwan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan ini? A Animals need food and water to live. Sebuah pasu tumbuhan diletakkan di dalam kotak seperti yang ditunjukkan dalam rajah di bawah. C Animals need air to live. Haiwan memerlukan makanan dan air untuk hidup. lipas dalam bekas Q mati manakala lipas dalam bekas P masih hidup. Rajah di bawah menunjukkan seekor lipas dalam bekas P dan seekor lagi dalam bekas Q. Diagram Rajah 28 . Haiwan memerlukan udara untuk hidup. Diagram Rajah After one day. A potted plant is placed in a box as shown in the diagram below. 2. Haiwan memerlukan ruang untuk hidup. The diagram below shows a cockroach in container P and another cockroach in container Q. What conclusion can be made from this investigation? Selepas satu hari. D Animals need space to live.Set 3 (sukar) 1. the cockroach in container Q is dead while the cockroach in container P is still alive. B Animals need sunlight to live.

3.. Daun-daun tumbuhan itu menjadi kuning. The surface of a pond is totally covered with weeds. D The plant grows upwards. Diagram Rajah Why do humans need shelter? Mengapakah manusia memerlukan tempat berlindung? I To protect from enemies Untuk berlindung daripada musuh II To stay alive Untuk terus hidup III To rest Untuk berehat IV To protect from bad weather Untuk berlindung daripada cuaca buruk A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D I and IV II dan III I dan IV 4. air yang mencukupi.. all the plants at the bottom of the pond are dead. Tumbuhan itu menjadi layu. After a few days.What will happen to the plant after two weeks? Apakah yang akan berlaku kepada tumbuhan itu selepas dua minggu? A The plant wilts.. C The plant grows towards the hole. Tumbuhan itu tumbuh ke arah lubang. Tumbuhan itu tumbuh ke atas. Hal ini demikian kerana tumbuhan itu tidak mendapat. Keseluruhan permukaan kolam dilitupi oleh rumpai. 29 .. Selepas beberapa hari. B The leaves of the plant become yellow. This is because the plants do not get. Rajah di bawah menunjukkan beberapa jenis rumah yang berbeza. The diagram below shows different types of houses. A enough water. semua tumbuhan di dasar kolam didapati telah mati.

B enough space. ruang yang mencukupi. C enough air. udara yang mencukupi. D enough sunlight. cahaya matahari yang mencukupi. 5. The diagram below shows a plant. Rajah di bawah menunjukkan suatu tumbuhan.

Diagram / Rajah Which of the following plants reproduces in the same way as the plant shown in the diagram above? Antara tumbuhan yang berikut, manakah yang membiak dengan cara yang sama seperti tumbuhan yang ditunjukkan pada rajah di atas?

6.

Which of the following animals excretes its waste products through gills? Antara haiwan yang berikut, manakah yang mengumuhkan bahan buangan melalui insang? A Frog B Mouse Katak Tikus C Prawn D Earthworm Udang Cacing tanah

30

7.

The diagram below shows Zaki breathing in and out. If X represents air which is breathed in and Y represents air which is breathed out, which of the following statements are correct? Rajah di bawah menunjukkan Zaki menyedut dan menghembus nafas. Jika X mewakili udara yang disedut dan Ymewakili udara yang dihembus, manakah antara pernyataan berikut adalah benar?

Diagram Rajah

A P and Q P dan Q C Q, R and S Q, R, dan S 8.

B R and S R dan S D P, Q, R and S P, Q, R, dan S

The following plants are classified according to the methods of reproduction. Which is correct? Tumbuhan berikut dikelaskan berdasarkan cara pembiakan. Manakah yang betul?

31

9.

The information below shows a characteristic of an animal. Maklumat di bawah menunjukkan ciri seekor haiwan.

Which of the following animals has the above characteristic? Antara haiwan berikut, yang manakah memiliki ciri di atas? A Eagle B Moth Helang Kupu-kupu C Bat D Bee Kelawar Lebah 10. A pine tree is cone-shaped and has pointed leaves. How do these specific characteristics help the tree live in the snow? Pokok pain adalah berbentuk kon dan mempunyai daun yang berbentuk jarum. Bagaimanakah ciri khas ini membantu pokok pain hidup di kawasan bersalji? A The characteristics help to increase temperature. Ciri ini membantu meningkatkan suhu. B The characteristics can prevent water loss. Ciri ini menghalang kehilangan air. C The characteristics facilitate the melting of snow. Ciri ini membantu mencairkan salji. D The characteristics can prevent snow from sticking to the tree. Ciri ini dapat menghalang salji daripada melekat pada pokok. 11. The list below shows the characteristics of cactus plants that live in dry regions. Senarai di bawah ini menunjukkan ciri-ciri pokok kaktus yang hidup di kawasan kering.

32

Which characteristic helps to reduce the loss of water from the cactus plants? Ciri manakah yang membantu mengurangkan kehilangan air daripada pokok kaktus? A P B Q C R D S 12. The following list shows some plants which have a certain specific characteristic. Senarai yang berikut menunjukkan sebahagian tumbuhan yang mempunyai ciri-ciri khas tertentu.

What is the specific characteristic? Apakah ciri khas itu? A Poisonous Beracun B Thorny Berduri C Smelly Berbau D Produce latex Mengeluarkan susu getah 13. Which of the following is not an adaptation of a plant to survive in windy conditions? Antara yang berikut, yang manakah bukan penyesuaian tumbuhan untuk hidup di kawasan angin kencang? A A coconut tree has divided leaves. Pokok kelapa mempunyai daun yang berbelah-belah. B A cactus has long roots which grow deep into the soil. Pokok kaktus mempunyai akar yang panjang yang tumbuh jauh ke dalam tanah. C A maize plant has a stem which bends easily. Pokok jagung mempunyai batang yang mudah melentur. D A durian tree has strong buttress roots. Pokok durian mempunyai akar banir yang kuat.
33

R and S. Q. are compared as shown in the information below. The areas of four pieces of tiles. P. Q. Which of the following bar charts represents the above information? Antara carta palang berikut. manakah yang mewakili maklumat di atas ini? 34 . Maklumat di bawah ini membandingkan luas empat keping jubin iaitu P.14. R. dan S.

manakah yang betul mewakili ketinggian pelajar tersebut? 35 . The information below shows the height of four pupils. Which of the following bar charts represents the height of the pupils correctly? Antara carta bar yang berikut. Maklumat di bawah menunjukkan ketinggian empat orang pelajar.15.

Kedua-duanya boleh mengkonduksikan tenaga elektrik. DIAGRAM / RAJAH How many cubes have the same volume as the cuboid? Berapa banyakkah kubus yang mempunyai isi padu yang sama dengan kuboid? A 7 B 12 C 17 D 21 17. What is the volume of the jug? Setiap cawan boleh diisi dengan 125 ml air. Diagram / Rajah Each cup can be filled with 125 ml of water. D They can conduct electrical energy. C They can float on water. The diagram below shows that 12 cups of water can be filled into a jug. The diagram below shows a cube and a cuboid. Rajah di bawah menunjukkan 12 cawan air boleh diisikan ke dalam satu jag. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kubus dan sebuah kuboid. What is the similarity between a metal rod and a glass rod? Apakah persamaan antara rod logam dengan rod kaca? A They can be stretched. Kedua-duanya boleh terapung di permukaan air.16. Kedua-duanya boleh diregang. B They can conduct heat. Kedua-duanya boleh mengkonduksikan haba. 36 . Berapakah isi padu jag itu? A 700 ml B 1000 ml C 1300 ml D 1500 ml 18.

19. Which of the following is not the changes that take place on a rusty object? Antara yang berikut. manakah yang tidak berlaku pada objek yang berkarat? A The weight of the object Berat objek B The colour of the object Warna objek C The material of the object Bahan objek D The size of the object Saiz objek 37 . The diagram below shows a block of ice. Diagram Rajah What materials can be used to keep the ice for a longer time? Apakah bahan yang boleh digunakan untuk menyimpan ais itu untuk tempoh masa yang lebih lama? I Sawdust Habuk kayu II Metal Logam III Glass Kaca IV Polystyrene Polistirena A I and II B I and IV I dan II I dan IV C II and IV D III and IV II dan IV III dan IV 20. Rajah di bawah menunjukkan sebongkah ais.

. 22. air bertindak balas dengan cahaya matahari. D the paper clips have reacted with sunlight. C the water and air have reacted with the paper clips. Diagram / Rajah After a few days the water turned brownish. manakah objek yang merupakan sebahagian daripada Sistem Suria kita? I Comets Komet II Planets Planet III Constellations Buruj IV Stars Bintang A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D II and IV II dan IV 38 .21. The diagram below shows an experiment set up by a student. Which of the following objects are components of our Solar System? Antara berikut. B the water has reacted with the paper clips. Hal ini demikian kerana. air bertukar menjadi keperangan. klip kertas bertindak balas dengan cahaya matahari... This is because. A the water has reacted with sunlight.. air bertindak balas dengan klip kertas. air dan udara bertindak balas dengan klip kertas. Selepas beberapa hari. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang disediakan oleh seorang pelajar.

II The Earth receives enough heat and light from the Sun. The Earth is the only planet that can support lives. II and IV I. III Meteors form craters when they reach the Earth’s surface. Meteor terbakar apabila memasuki atmosfera bumi. dan IV 39 . III and IV II. III. dan IV D I. III and IV I. Which of the following factors explain why the Earth can support lives? Bumi adalah satu-satunya planet yang dapat menyokong hidupan. Meteor membentuk kawah apabila meteor menghentam permukaan bumi. II. Which of the following statements about meteors are true? Antara penyataan yang berikut.23. II. manakah yang benar tentang meteor? I Meteors are present in the Solar System. Bumi menerima haba dan cahaya yang mencukupi dari Matahari. II Meteors burn when they enter the Earth’s atmosphere. Bumi mempunyai air dan udara. A II and III II dan III B I. dan III 24. III. dan IV C II. III The conditions of the Earth are that it is not too cold and not too hot. IV The Earth has water and air. A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D I. Antara faktor yang berikut. II and III II dan III I. II. II. Keadaan di Bumi adalah tidak terlalu sejuk atau tidak terlalu panas. Meteor hadir dalam Sistem Suria. manakah yang menerangkan mengapa Bumi boleh menyokong hidupan? I The size of the Earth is very big compared to other planets. Saiz Bumi adalah sangat besar berbanding dengan planet-planet yang lain.

26. manakah yang betul urutan perkembangan dalam industri pembinaan? A Cave → wooden house → bungalow → condominium Gua → rumah kayu → banglo → kondominium B Wooden house → cave → bungalow → condominium Rumah kayu → gua → banglo → kondominium C Bungalow → cave → condominium → wooden house Banglo → gua → kondominium → rumah kayu D Cave → bungalow → wooden house → condominium Gua → banglo → rumah kayu → kondominium 40 . The diagram below shows a comet. Komet tidak menyinarkan cahaya. Which of the following shows the correct order of development in the construction industry? Antara yang berikut. B It moves around the Earth in a long orbit. Komet dibuat daripada ais dan debu. Rajah di bawah menunjukkan sejenis komet. Komet mempunyai kepala dan ekor yang panjang serta bercahaya. Diagram Rajah Which of the following about a comet is not true? Antara yang berikut.25. yang manakah tidak benar tentang komet? A It has a head and a long bright tail. C It is made up of ice and dust. D It does not radiate light. Komet bergerak mengelilingi Bumi dalam orbit yang panjang.

Which of the following devices can be used to overcome the limitation of humans? Antara alat yang berikut. Rajah di bawah menunjukkan alat yang digunakan oleh manusia sebagai pengangkutan. II. Sistem perhubungan bergantung kepada cuaca. What are the disadvantages of the communication system used before the invention of the radio? Apakah kekurangan sistem perhubungan yang digunakan sebelum penciptaan radio? I It depended on weather. Destinasi di mana maklumat yang dihantar adalah terhad. dan III 28. manakah yang boleh digunakan untuk mengatasi had keupayaan manusia? I Rocket Roket II Telephone Telefon III Elevator Mesin pengangkat A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D I. II The destination to where the information was sent was limited. II and III I. III It took a longer time to receive the 41 . DIAGRAM / RAJAH What is the invention that led to the innovation of this device? Apakah ciptaan yang membawa kepada inovasi alat ini? A Gear B Steel Gear Keluli C Wood D Wheel Kayu Roda 29. The diagram below shows a device used by human as a means of transport.27.

Which of the following is true about the advantages of development of technology? Antara yang berikut. II and III II dan III I. manakah yang benar tentang kebaikan perkembangan teknologi? I Make human more comfortable Menjadikan manusia lebih selesa II Make the work easier and faster Menjadikan kerja lebih mudah dan cepat III Improve the health standards of humans Memperbaik tahap kesihatan manusia A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D I. dan III 42 . II. Orang yang dihubung mengambil masa yang lama untuk menerima maklumat. dan III 30. II and III II dan III I. II.information. A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D I.

Diagram Rajah The chicks become weak after two days.Set 4(dari Tahun lepas) 1. Which of the following can solve this problem? Anak-anak ayam itu menjadi lemah selepas dua hari. Antara yang berikut. Rajah menunjukkan anak-anak ayam dalam sebuah reban. The diagram shows chicks in a coop. yang manakah boleh menyelesaikan masalah ini? I Move some chicks into another coop Alihkan beberapa ekor anak ayam ke dalam reban lain II Put the chicks in a bigger coop Letakkan anak-anak ayam itu ke dalam reban yang lebih besar III Put more chicks into the coop Letakkan lebih banyak anak-anak ayam ke dalam reban itu IV Supply more water in the coop Bekalkan lebih banyak air ke dalam reban itu A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV 43 .

2. Diagram Rajah What is the conclusion of this investigation? Apakah kesimpulan bagi penyiasatan ini? A Plants need water to live Tumbuhan memerlukan air untuk hidup B Plants need soil to live Tumbuhan memerlukan tanah untuk hidup C Plants need air to live Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup D Plants need sunlight to live Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup 44 . Rajah menunjukkan satu penyiasatan di dalam makmal dalam tempoh satu minggu. The diagram shows an investigation in a laboratory over one week.

Diagram Rajah Which of the following have been correctly classified into group X and group Y? Antara yang berikut. X and Y. yang manakah telah dikelaskan dalam kumpulan X dan kumpulan Y dengan betul? 45 .3. The diagram shows animals classified into two groups. Rajah menunjukkan haiwan-haiwan yang diklasifikasikan kepada dua kumpulan. X dan Y.

4. Diagram Rajah What conclusion can be made from the boy’s reaction? Apakah kesimpulan yang dapat dibuat berdasarkan reaksi budak itu? A Humans can see Manusia boleh melihat B Humans will shout when they get shock Manusia akan menjerit apabila terkejut C Humans respond to stimulus Manusia bergerak balas terhadap rangsangan D Humans protect themselves from danger Manusia melindungi diri sendiri daripada bahaya 46 . Rajah menunjukkan reaksi seorang budak lelaki apabila seekor katak tiba-tiba melompat ke arahnya. The diagram shows a boy's reaction when a frog suddenly leaps towards him.

yang manakah mewakili M dan N? 47 .5. The diagram shows animals classified according to their breathing structures. Diagram Rajah Which of the following represent M and N? Antara yang berikut. Rajah menunjukkan pengelasan haiwan berdasarkan struktur pernafasan masing-masing.

X. The diagram shows plants classified into three groups. yang manakah mewakili X. X. Y dan Z. Y and Z.6. Y and Z? Antara yang berikut. Diagram Rajah Which of the following represents X. Rajah menunjukkan tumbuh-tumbuhan diklasifikasi kepada tiga kumpulan. Y dan Z? 48 .

The diagram shows a type of plant. yang manakah membiak dengan cara yang sama seperti tumbuhan pada rajah? 49 .7. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan. Diagram Rajah Which of the following plants breed in the same way as the plant in the diagram? Antara tumbuhan berikut.

8. Diagram shows the human breathing system. Sani wants to grow a plant in an area which is exposed to sunlight but has a very little water source. What is the characteristic of a plant that is not suitable to be planted in this area? Sani ingin menanam suatu tumbuhan di kawasan yang terdedah kepada cahaya matahari tetapi mempunyai sangat sedikit sumber air. Rajah menunjukkan sistem pernafasan manusia. Diagram Rajah Which is the correct sequence of the passage of air during exhalation? Urutan manakah yang betul bagi pengaliran udara semasa menghembus nafas? Windpipe Lungs A Nose Hidung Saluran pernafasan Paru-paru Windpipe Lungs B Mouth Mulut Saluran pernafasan Paru-paru Lungs Mouth C Windpipe Saluran pernafasan Paru-paru Mulut Windpipe Nose D Lungs Paru-paru Saluran pernafasan Hidung 9. Apakah ciri tumbuhan yang tidak sesuai ditanam di kawasan ini? A Long roots B Many leaves Akar yang panjang Daun yang banyak C Small-sized leaves D Stem that can store water Daun yang bersaiz kecil Batang yang boleh menyimpan air 50 .

Diagram Rajah What is the characteristic of this tool that enables it to be used to measure time? Apakah ciri alat ini yang membolehkannya digunakan untuk menyukat masa? A It swings uniformly Ia berayun seragam B It has a standard scale Ia mempunyai skala yang standard C Water drips through it uniformly Air menitis melaluinya seragam D It measures minute and second accurately Ia menyukat minit dan saat dengan tepat 11. S B R. Pilih urutan yang betul bagi langkah-langkah itu. T C T. S. The diagram shows a tool to measure time. S. T. S 51 . A T. R. Choose the correct sequence of the steps. Maklumat berikut menunjukkan langkah-langkah untuk menyukat isi padu cecair.10. The following information shows the steps to measure the volume of liquid. R D R. Rajah menunjukkan satu alat untuk menyukat masa.

W. .12 The following information compares the area of four sheets of paper. yang manakah mewakili maklumat di atas? 52 . Y dan Z. X. X. Maklumat berikut membandingkan luas empat helai kertas. W. Y and Z. Which of the following bar charts represents the above information? Antara carta palang berikut.

Antara yang berikut. L and M. yang manakah boleh menggantikan jam randik untuk mengukur masa? A J and L J dan L C K and L K dan L B J and M J dan M D K and M K dan M 15. L dan M. Jadual menunjukkan sifat fizikal tiga bahan. The diagram shows an experiment. The table shows the physical properties of three materials. K.13. Rajah menunjukkan satu eksperimen. Diagram Rajah What will increase after the stone is put into the beaker? Apakah yang akan bertambah selepas batu itu dimasukkan ke dalam bikar? A The size of the stone B The temperature of the water Saiz batu Suhu air C The volume of the stone D The water level in the beaker Isipadu batu Paras air dalam bikar 14 Which of the following can be used to measure time instead of a stop watch? . K. 53 .

yang manakah mewakili K. L and M? Antara yang berikut.Table Jadual Which of the following represent K. L dan M? 54 .

16. Rajah menunjukkan satu objek. Diagram shows an object. Carta palang manakah yang menunjukkan dengan betul tentang keupayaan penembusan cahaya melalui tiga bahan yang berbeza? 55 . Diagram Rajah Which materials can be used to make this object without changing the properties of the materials? Bahan-bahan manakah yang boleh digunakan untuk membuat objek ini tanpa mengubah sifat bahanbahan itu? A Iron ruler and can lid Pembaris besi dan penutup tin B Iron ruler and cardboard Pembaris besi dan kadbod C Wooden ruler and cardboard Pembaris kayu dan kadbod D Wooden ruler and can lid Pembaris kayu dan penutup tin 17 Which bar chart shows correctly the ability of light to pass through three different materials? .

56 .

Diagram Rajah Which statement explains this observation? Pernyataan manakah yang menerangkan pemerhatian ini? A The nail is rusty Paku itu berkarat B The nail is a metal Paku itu ialah logam C The nail was heated Paku itu telah dipanaskan D The nail expanded Paku itu telah mengembang 19. yang manakah paling menyerap air itu? A Nylon B Rayon Nilon Rayon 57 . Diagram Rajah Which of the following materials would best absorb the water? Antara bahan berikut. Rajah menunjukkan tumpahan air di atas sebuah meja. The diagram shows an investigation when an iron nail is put into a beaker of water. Rajah menunjukkan satu penyiasatan apabila sebatang paku besi dimasukkan ke dalam sebuah bikar yang mengandungi air. The diagram shows spilled water on a table.18.

Diagram Rajah Which planets are represented by K. Which statement is true about asteroids? Pernyataan manakah yang betul tentang asteroid? A They have long glowing tails Mempunyai ekor panjang yang bercahaya B They are bright streaks of light across the night sky Coretan cahaya yang terang melintasi langit pada waktu malam C They are chunks of rock that travel around the Sun Kumpulan batu yang bergerak mengeliling Matahari D They are rocky planets which have water without living things Planet berbatu yang mempunyai air tetapi tiada hidupan 21 The diagram shows the solar system. L. L. M dan N? 58 .C Cotton Kapas D Silk Sutera 20. Rajah menunjukkan sistem suria. M and N? Apakah planet yang diwakili oleh K. .

Diagram shows a classification of planets.22. Rajah menunjukkan suatu pengelasan planet-planet. Diagram Rajah What are X and Y? Apakah X dan Y? 59 .

T 24. R. T. Which of the following is the correct sequence based on increasing order of temperature? Antara susunan berikut. S. Which of the following describes the conditions on the Moon? Antara yang berikut. R. U C S. yang manakah menerangkan keadaan di Bulan? I No water Tiada air II No air Tiada udara III Has cloud Mempunyai awan IV Has atmosphere Mempunyai atmosfera A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV 60 . S.23. yang manakah betul mengikut urutan suhu menaik? A R. Maklumat berikut adalah berkaitan dengan lapisan-lapisan Bumi. U D U. R. The following information is about the layers of the Earth. U B T. S. T.

61 . R. U. V. R B T. S. R. T 26. U. A T. Rajah menunjukkan Puan Lily sedang memasak di dapur. The diagram shows Puan Lily cooking in a kitchen. Rajah menunjukkan sekumpulan murid yang mewakili lima buah planet dalam sistem Suria. V D S. T. U. Bermula dari planet yang jaraknya paling dekat dengan Matahari. susun planet-planet itu mengikut urutan yang betul. S C S. U. V. R. V.25. The diagram shows a group of pupils representing five planets in the Solar system. arrange the planets in the correct sequence. Diagram Rajah Starting from the planet nearest to the Sun.

Diagram Rajah Which of the following can make her work easier? Antara berikut. yang manakah akan menjadikan kerjanya lebih mudah? I Blend the chilies in a blender Kisar cili menggunakan mesin pengisar II Grind the onions using a mortar Lumatkan bawang menggunakan lesung III Cook the rice using an electrical rice cooker Masak nasi menggunakan periuk nasi elektrik IV Open the can using a knife Buka tin menggunakan pisau A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV 62 .

27. Alat yang manakah boleh digunakan oleh Encik Adam? 63 . Which device can be used by Encik Adam? Encik Adam ingin menunjukkan mikroorganisma yang terdapat di dalam air kepada muridmuridnya. Encik Adam wants to show the microorganisms in the water to his pupils.

bermula daripada yang terdahulu. P. Rajah menunjukkan empat jenis pengangkutan air.28. starting with the oldest. S 64 . P D R. S C S. Q. Q. The diagram shows four types of water transportation. Q B R. P. P. A S. Pilih urutan yang betul untuk menunjukkan sejarah perkembangan teknologi dalam pengangkutan. Diagram Rajah Choose the correct sequence to show the history of transportation technology. R. R. Q.

Which device is suitable to use to see his school clearly? Adam sedang berdiri di atas puncak sebuah bukit.29. Rajah menunjukkan seorang murid yang tidak dapat mengingati nombor telefon. He wants to see his school which is 1 km away from the hill. Adam is standing on top of a hill. The diagram shows a pupil who cannot remember telephone numbers. Dia ingin melihat sekolahnya yang terletak 1 km daripada bukit itu. Alat yang manakah yang sesuai digunakan untuk melihat sekolahnya dengan jelas? A Telescope C Microscope Teleskop Mikroskop B Binocular D Magnifying glass Binokular Kanta pembesar 30. Diagram Rajah What can he do to overcome his memory limitations? Apakah yang boleh dia lakukan untuk mengatasi had keupayaan ingatannya? A Dial the numbers everyday Dail nombor-nombor itu setiap hari B Arrange the numbers accordingly Susun nombor-nombor itu mengikut urutan C Memorise the numbers one by one Hafal nombor-nombor itu satu per satu D Save the numbers in the computer Simpan nombor-nombor itu ke dalam komputer 65 .

Which of the following is not a basic need of a human? Antara yang berikut.Set 5 (mudah & sederhana) 1.. Diagram Rajah Food is needed for. Rajah di bawah menunjukkan pelbagai jenis makanan yang diperlukan oleh manusia. 66 .. 3... A moving from place to place. Which of the following is not a basic need of animals? Antara yang berikut. yang manakah bukan keperluan asas manusia? 2. Makanan diperlukan untuk . yang manakah bukan keperluan asas haiwan? A Water B Food Air Makanan C Warmth D Shelter Haba Tempat berlindung The diagram below shows the various kinds of food needed by humans.

C performing activities. 5. DIAGRAM / RAJAH The leaflets of the minosa plant will immediately fold up on being touched. II. Rajah di bawah menunjukkan pokok semalu. B growing and staying healthy. III and IV I.bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. III. II and IV I. dan IV C I. 4. III. D gravity. membesar dan kekal sihat. sentuhan. dan IV The diagram below shows a mimosa plant. dan IV D II. dan III B I.. Ini menunjukkan bahawa tumbuhan ini bergerak balas terhadap rangsangan. 67 .. Bilah-bilah daun pokok semalu akan segera melipat apabila disentuh.. This shows that this plant responds to the stimulus of. II and III I. C sunlight. A water. melakukan aktiviti. II. air. D making strong bones. Which of the following are needed by plants for making their own food? Antara yang berikut. membina tulang yang kuat. yang manakah diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanannya sendiri? I Air Udara II Sunlight Cahaya matahari III Shelter Tempat perlindungan IV Water Air A I. B touch.. III and IV II.

Which of the animals breathes through its lungs and skin? Antara haiwan yang berikut. manakah yang dapat bernafas melalui peparu dan kulit? 7. manakah yang benar tentang bahan buangan dan organ perkumuhannya? A I and II I dan II C II and III II dan III B I and III I dan III D I. Which of the following is true about the waste products and the excretory organs? Antara yang berikut. graviti. 6. II. II and III I. dan III 68 .cahaya matahari.

Rajah di bawah menunjukkan seekor ayam sedang menjalani satu proses hidup. yang manakah tidak betul? A The chicken is carrying out defecation. 9. Diagram Rajah Which of the following statement is not true? Antara pernyataan berikut. The diagram below shows a chicken carrying out a life process. Ayam itu menjalani proses nyahnajis. B The chicken is carrying out excretion. Najis ayam itu boleh digunakan sebagai baja.8. manakah yang membolehkan pokok kaktus tumbuh di kawasan yang panas dan kering? A Many leaves Daun yang banyak B Long roots Akar yang panjang C Stem with cylinder shape Batang berbentuk silinder D Does not have leaves Tidak mempunyai daun 69 . Ayam itu menjalani proses perkumuhan. Which of the following enables a cactus to grow in hot and dry regions? Antara yang berikut. D The faeces of the chicken can be used as a fertilizer. Ayam itu bergerak balas terhadap najisnya. C The chicken is responding to its faeces.

yang manakah menggunakan cara yang sama seperti haiwan di atas untuk melindungi dirinya daripada musuh? 70 . manakah yang dapat hidup di kawasan yang berangin kencang? 11.10. Diagram Rajah Which of the following animals uses the same method as the animal in the diagram above to protect itself from enemies? Antara haiwan berikut. Which of the following plants can grow in very windy regions? Antara tumbuhan yang berikut.

The diagram below shows the water level after five cubes are put into a measuring cylinder. Jadual di bawah menunjukkan bagaimana haiwan X. Y. Which of the following examples of animals X. Y. dan Z yang berikut. Y and Z protect themselves from their enemies. Diagram / Rajah What is the volume of the water in the measuring cylinder? 71 . dan Z melindungi diri daripada musuh.12. Y and Z are correct? Antara contoh haiwan X. The table below shows how animals X. Rajah di bawah menunjukkan aras air selepas lima kubus dimasukkan ke dalam silinder penyukat. manakah yang betul? 13.

Berapakah isi padu air di dalam silinder penyukat? A 10 cm3 B 15 cm3 C 25 cm3 D 35 cm3 14. Q. Perkara berikut boleh digunakan untuk pengukuran. dan S P. R. R. R and S P. dan S 72 . Which of them can be used to measure time? Manakah yang boleh digunakan untuk mengukur masa? A P and Q B Q and S P dan Q Q dan S C P. Q. R and S D P. What is meant by area? Apakah yang dimaksudkan dengan luas? A Size of a space Saiz ruang B Size of a surface Saiz permukaan C Length of a surface Panjang permukaan D Distance between two points Jarak di antara dua titik 15. The following can be used for measurement.

D They are materials which originate from plants. The diagram below shows the mass of a book. Rajah di bawah menunjukkan jisim sebuah buku. manakah yang menerangkan bahan asli dengan betul? A They are materials which are made by human beings. Ia adalah bahan yang berasal daripada tumbuhan. dan batuan. Diagram Rajah What is the total mass of five similar books? Berapakah jumlah jisim bagi lima buah buku yang sama? A 100 g B 150 g C 200 g D 250 g 17. Which of the following objects is a conductor? Antara objek yang berikut.16. animals and rock. 73 . manakah yang merupakan konduktor? A Plastic ruler B Metal spoon Pembaris plastik Sudu logam C Rubber band D Cork Gelang getah Gabus 18. Ia adalah bahan yang dibuat oleh manusia. haiwan. Which of the following statements describes natural materials correctly? Antara penyataan yang berikut. B They are materials which are made from plants and animals. Ia adalah bahan yang dibuat melalui proses kimia. C They are materials which are made through chemical processes. Ia adalah bahan yang dibuat daripada tumbuhan dan haiwan.

dan T dibuat daripada bahan yang berlainan.19. S and T are made of different materials. The parts that are labelled R. Bahagian yang berlabel R. The diagram below shows an umbrella. Rajah di bawah menunjukkan sekaki payung. Diagram / Rajah Which parts are made of insulating materials? Bahagian manakah yang dibuat daripada penebat? A X and Y B X and Z X dan Y X dan Z C Y and Z D X. Y and Z Y dan Z X. manakah yang menunjukkan bahan-bahan itu dengan betul 20. Rajah di bawah menunjukkan satu palam elektrik. S. Y dan Z 74 . The diagram below shows an electrical plug. Diagram / Rajah Which of the following shows the correct materials? Antara berikut.

Which physical property is needed for the material to be used for making tyres? Sifat fizikal manakah yang perlu bagi bahan yang digunakan untuk membuat tayar? A J and K J dan K B J and L J dan L C K and M K dan M D J. K and M J. The diagram below shows some of the planets in the Solar System. dan M 22. What is the gas in the air that supports living things on the Earth? Apakah gas dalam udara yang menyokong hidupan di Bumi? A Hydrogen B Nitrogen Hidrogen Nitrogen C Oxygen D Carbon dioxide Oksigen Karbon dioksida 23.21. K. Rajah di bawah menunjukkan beberapa planet dalam Sistem Suria. Maklumat di bawah ini menunjukkan sifat fizikal bahan. Diagram / Rajah What is the planet which is represented by X? Apakah planet yang diwakili oleh X? 75 . The information below shows the physical properties of a material.

. objek yang terapung di angkasa. D an object that moves around a planet. A large number of object K can be found between the planets. objek yang mengeluarkan cahayanya sendiri. The information below describes a planet in the Solar System. Apakah objek K itu? A Comet B Meteor Komet Meteor C Meteoroid D Asteroid Meteoroid Asteroid 26. 25. What is the planet? Apakah planet itu? A Mercury Utarid C Mars Marikh B Venus Zuhrah D Jupiter Musytari 76 . Satelit semula jadi ialah.A Venus Zuhrah C Saturn Zuhal B Mercury Utarid D Pluto Pluto 24. Maklumat di bawah menghuraikan tentang sebuah planet dalam Sistem Suria. objek yang lebih besar daripada planet. What is object K? Kebanyakan objek K dapat ditemui di antara planet Marikh dengan Musytari. objek yang bergerak mengelillingi planet. A natural satellite is. B an object that produces its own light.. C an object that is bigger than a planet.. Mars and Jupiter. A an object that floats in the space..

B the clearing of forests..27... Which of the following tools can help the researcher? Seorang penyelidik menjalankan penyiasatan tentang mikroorganisma. pembinaan bangunan tinggi. 28. manakah alat yang dapat membantu penyelidik itu? 77 . penuaian hasil pertanian. A researcher carries out an investigation about microorganisms. Kren yang ditunjukkan di atas ini memudahkan kerja. Antara yang berikut. The diagram below shows a crane. Rajah di bawah menunjukkan sebuah kren. Diagram /Rajah The crane shown above makes work easier in.. C the harvesting of agricultural products. pengangkutan barang-barang. penebangan hutan. In what field of technology does a bird such as a dove play in olden times? Dalam bidang teknologi apakah burung seperti merpati memainkan peranan semasa zaman dahulu? A Decoration Pengubahan B Communication Perhubungan C Transportation Pengangkutan D Agriculture Pertanian 29. A the construction of tall buildings. D the transportation of goods.

30. Which of the following is the correct sequence in the development of technology in air transport? Antara yang berikut. manakah urutan yang betul dalam teknologi pengangkutan udara? A Airship → hot air balloon → aeroplane → rocket Kapal udara → belon udara panas → kapal terbang → roket B Rocket → aeroplane → hot air balloon → airship Roket → kapal terbang → belon udara panas → kapal udara C Aeroplane → airship → hot air balloon → rocket Kapal terbang → kapal udara → belon udara panas → roket D Hot air balloon → air ship → aeroplane → rocket Belon udara panas → kapal udara → kapal terbang → roket 78 .

Ikan-ikan ini akan mati kerana. menghasilkan biji benih. membuat makanan. green plants cannot. Mereka akan menjadi kuat. D produce seeds. Mereka akan kekal hidup.. D They will be strong.. 79 2. A group of fish are trapped in an oil spill. These fish will die because.Set 6 (mudah n sederhana) 1. C They will become weak. Which of the following are needed by plants to make food? Antara yang berikut.. Tanpa cahaya matahari. B take in air. 3. ikan-ikan ini tidak boleh berenang. yang manakah diperlukan oleh tumbuhan untuk membuat makanan? I Fertilizer II Sunlight Baja Cahaya matahari III Food IV Air Makanan Udara A I and II B I and III I dan II I dan III C II and IV D III and IV II dan IV III dan IV Without sunlight. ikan-ikan ini tidak dapat membiak. A get water. ikan-ikan ini tidak dapat makan. C make food. Sekumpulan ikan terperangkap di bawah tumpahan minyak. D they cannot breed. B They will die. What will happen to humans if they do not have water for a few weeks? Apakah yang akan terjadi kepada manusia jika mereka tidak mendapat air selama beberapa minggu? A They will stay alive.. bernafas.. C they cannot eat. A they do not get air.. Mereka akan mati. memperoleh air. B they cannot swim.. . ikan-ikan ini tidak mendapat udara. Mereka akan menjadi lemah. 4. tumbuhan hijau tidak dapat..

daun-daun anak pokok itu menjadi layu. yang manakah merupakan tempat yang paling sesuai untuk pasu biji benih itu? A In a cupboard Di dalam almari B In the wet kitchen Di kawasan dapur basah C Near a window Berhampiran tingkap D Below a table Di bawah meja 80 . The young plant was left in the Sun and watered every day. D The young plant did not get sunlight. Which of the following is the best place for the pot of seeds? Mei Ling menanam beberapa biji benih dalam sebuah pasu tetapi dia tidak mengetahui di mana hendak meletakkan pasu tersebut. B The young plant did not get water. Anak pokok itu tidak mendapat udara. Anak pokok itu tidak mendapat makanan. Anak pokok itu tidak mendapat cahaya matahari. Plastik lut sinar itu diikat dengan ketat pada batang anak pokok itu. Anak pokok itu tidak mendapat air. Mei Ling planted a few seeds in a pot but she did not know where to place the pot. Anak pokok itu diletakkan di bawah cahaya matahari dan disiram setiap hari. Antara yang berikut. Diagram Rajah After a few days. A young plant was covered with a transparent plastic bag as shown in the diagram below. Apakah sebabnya? A The young plant did not get air. The transparent plastic bag was fasten tightly at the stem of the young plant. 6. Sepohon anak pokok disungkup dengan beg plastik lut sinar seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah. C The young plant did not get food. the leaves of the young plants have wilted. What is the reason? Selepas beberapa hari.5.

D waste materials that are excreted through defecation. C waste materials that are not needed by the body. yang manakah membiak dengan cara yang sama dengan manusia? A Lizard B Squirrel Cicak Tupai C Bird D Fish Burung Ikan Which of the following habits can cause lung cancer? Antara tabiat berikut. C. bahan-bahan buangan yang dikumuhkan melalui nyahnajis. Which is the part that is the breathing structure of animal P? Rajah di bawah menunjukkan bahagian-bahagian haiwan P yang berlabel A. The diagram below shows the parts of animal P. B materials that are needed by the body. B. bahan-bahan yang tidak dicernakan. Bahagian manakah yang merupakan struktur pernafasan untuk haiwan P? Diagram Rajah 8. yang manakah boleh menyebabkan kanser paru-paru? A Taking drugs Mengambil dadah B Taking fatty food Mengambil makanan yang berlemak C Drinking alcohol Minum minuman beralkohol D Smoking cigarettes Menghisap rokok 9. 81 .. Excretory products are. bahan-bahan yang diperlukan oleh badan. dan D. bahan-bahan buangan yang tidak diperlukan oleh badan. A materials that are not digested.. labelled A.. 10. B. C and D.7. Which of the following animals reproduces in the same way as humans? Antara haiwan berikut. Hasil perkumuhan adalah..

dan S D Q. R and S Q. R. 82 . R and S P. manakah yang benar tentang haiwan di atas? A P and Q P dan Q B P. Q. Senarai di bawah menunjukkan ciri-ciri khas pokok kelapa. The list below shows the specific characteristics of a coconut tree. Rajah di bawah menunjukkan sejenis haiwan yang hidup di suatu habitat. dan S 12. dan S C P. Q and S P. Diagram / Rajah Which of the following statements about the animal shown above are true? Antara penyataan yang berikut. The diagram below shows an animal which lives in a habitat.11. R.

These specific characteristics are suitable because the coconut tree is exposed to. The diagram below shows a type of plant which lives in a hot climate. IV The plant has waterproof roots. angin kencang. A I and III B I and IV I dan III I dan IV C II and IV D III and IV II dan IV III dan IV 83 .. 13. Tumbuhan ini menyimpan air di dalam batang. D hot weather. cuaca panas. kehilangan air. Tumbuhan ini memiliki batang yang mudah melentur. III The plant has long roots.. Ciri khas ini adalah sesuai kerana pokok kelapa adalah terdedah kepada. cuaca sejuk. A cold weather. DIAGRAM / RAJAH What are the specific characteristics possessed by the plant? Apakah ciri-ciri khas yang dimikili oleh tumbuhan ini? I The plant stores water in its stem. II The plant possesses a stem that bends easily. Rajah di bawah menunjukkkan sejenis tumbuhan yang hidup di kawasan beriklim panas. C water loss. Tumbuhan ini mempunyai akar yang kalis air. Tumbuhan ini mempunyai akar yang panjang.. B strong wind..

Which of the following drinking glasses has the biggest mass? Antara gelas minuman yang berikut.14. Which of the following are standard units of length? Antara yang berikut. manakah yang merupakan unit piawai bagi panjang? I Metre Meter II Mililitre Mililiter III Centimetre Sentimeter IV Litre Liter A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D III and IV II dan III III dan IV 84 . manakah yang mempunyai jisim yang paling besar? 15.

DIAGRAM / RAJAH What is the area of the paper? Berapakah luas kertas itu? A 9 cm2 B 18 cm2 C 20 cm2 D 40 cm2 85 . Rajah di bawah menunjukkan lebar dan panjang sehelai kertas. DIAGRAM / RAJAH How many cubes of M that can be put into cuboid N? Berapa banyakkah kubus M boleh dimasukkan ke dalam kuboid N? A 72 B 9 C 6 D 18 17.16. The diagram below shows the width and length of a piece of paper. Rajah di bawah menunjukkan kubus M dan kuboid N. The diagram below shows cube M and cuboid N.

Yang berikut menunjukkan senarai bahan yang direndam ke dalam air selama seminggu. Which object will not turn rusty? Objek manakah yang tidak akan berkarat? A Plastic ruler and paper clip Pembaris plastik dan klip kertas B Eraser and razor blade Pemadam dan pisau cukur C Paper clip and eraser Klip kertas dan pemadam D Plastic ruler and eraser Pembaris plastik dan pemadam 86 . The following shows the list of materials that are immersed into the water for a week. Which object is made from natural materials? Bahan manakah yang dibuat daripada bahan semula jadi? 19.18.

20. Rajah di bawah menunjukkan sebuah palam elektrik. manakah yang merupakan sifat bahan X? I Conductor of electrical energy Mengkonduksikan tenaga elekrik II Conductor of heat Konduktor haba III Can be stretched Boleh diregangkan IV Absorbs water Menyerap air A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D III and IV III dan IV 87 . The diagram below shows an electric plug. Seorang murid membina model sebuah bot seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah. manakah yang sesuai digunakan untuk membina bahagian yang bertanda X? A Iron B Sponge Besi Span C Paper D Polystyrene Kertas Polistirena 21. Diagram / Rajah Which of the following materials is suitable for making the part labelled X? Antara bahan yang berikut. A pupil developed a model of a boat as shown in the diagram below. DIAGRAM / RAJAH Which of the following is a property of X? Antara yang berikut.

The diagram below shows four objects. What is the natural satellite orbiting round the Earth? Apakah satelit semula jadi yang mengorbit mengelilingi Bumi? A The Sun B The Moon Matahari Bulan C The asteroid D The meteoroid Asteroid Meteoroid 88 . Rajah di bawah menunjukkan empat jenis objek. yang manakah menunjukkan pengelasan objek-objek tersebut dengan betul? 23. Diagram Rajah Which of the following shows the correct classification of the objects? Antara yang berikut.22.

The diagram below shows the Solar System with the planets labelled as A. What is the planet? Apakah planet itu? A The Mars Marikh C The Earth Bumi B The Pluto Pluto D The Uranus Uranus 26. The following are four planets in the Solar System. One of the planets of the Solar System has the following characteristics. 89 . C. Yang berikut adalah empat buah planet dalam Sistem Suria. Apakah yang mewakili Utarid? DIAGRAM / RAJAH 25. B. B. C and D.24. dan D. What is Mercury represented by? Rajah di bawah menunjukkan Sistem Suria dengan planet-planet yang berlabel A. Salah satu planet dalam Sistem Suria mempunyai ciri-ciri yang berikut.

M. N B L. M. L. Rajah di bawah menunjukkan suatu objek. N. The diagram below shows several methods of communication.The order of the planets from the Sun is as follows. The diagram below shows an object. Diagram Rajah What is the device invented to make the above object work? Apakah alat yang dicipta untuk membolehkan objek di atas berfungsi? A Printer B Camera Pencetak Kamera C Television D Disc player Televisyen Pemain cakera padat 28. K. K D M. L. N.. N 27. K C M.. Rajah di bawah menunjukkan beberapa kaedah komunikasi. 90 . A K. L. Urutan planet-planet dari Matahari adalah.

Rajah di bawah menunjukkan seorang doktor. Diagram Rajah 91 .Diagram / Rajah Which is the earliest method? Kaedah manakah yang paling awal? A W B X C Y D Z 29. What is a telescope used for? Apakah kegunaan teleskop? A For observing bacteria in spoilt food Untuk memerhatikan bakteria pada makanan yang rosak B For looking at objects under water Untuk melihat objek di dalam air C For looking at moving objects Untuk melihat objek yang bergerak D For observing the stars in the sky Untuk memerhatikan bintang di langit 30. The diagram below shows a doctor.

What is the function of device X? Apakah fungsi alat X? A To measure the height of a patient Untuk mengukur ketinggian pesakit B To measure the body temperature of a patient Untuk mengukur suhu badan pesakit C To hear the heartbeat of a patient Untuk mendengar denyutan jantung pesakit D To talk to a patient Untuk bercakap dengan pesakit 92 .

2. The diagram below shows an investigation. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan. Diagram Rajah What can you learn from the investigation? Apakah yang dapat kamu pelajari daripada penyiasatan tersebut? A Animals need fresh water to stay alive.Set 7 (mudah. Haiwan memerlukan udara untuk hidup. 93 . The diagram below shows an investigation. Haiwan memerlukan tempat berlindung untuk hidup.sukar) Topik 1&2 1.sederhana. B Animals need air to stay alive. Haiwan memerlukan air bersih untuk hidup. C Animals need shelter to stay alive. Haiwan memerlukan makanan untuk hidup. D Animals need food to stay alive. Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan.

Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup. B Plants need air to stay alive. Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. C Plants need food to stay alive. Tumbuhan memerlukan makanan untuk hidup. The diagram below shows that a leaf is closed with a piece of black paper in an investigation.Diagram Rajah What conclusion can be made from the observation above? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian di atas? A Plants need water to stay alive. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. 94 . 3. Rajah di bawah menunjukkan sehelai daun ditutup dengan sekeping kertas hitam dalam suatu penyiasatan. D Plants need sunlight to stay alive.

Selelepas beberapa hari.. The diagram below shows a grasshopper which was put in a container that was sealed tightly. 95 . air. 4. C To study whether plants need light. A water. Mengkaji sama ada tumbuhan memerlukan udara. Diagram Rajah The grasshopper died because it did not get. Mengkaji sama ada tumbuhan memerlukan air.. cahaya matahari. the grasshopper died. C food. D sunlight. Belalang itu mati kerana tidak mendapat. udara. belalang itu mati. Mengkaji sama ada tumbuhan memerlukan cahaya. Mengkaji sama ada tumbuhan memerlukan makanan. After several days. Rajah di bawah menunjukkan seekor belalang diletakkan di dalam bekas yang ditutup dengan ketat. makanan. D To study whether plants need food.. B To study whether plants need air. B air.Diagram Rajah What is the aim of this investigation? Apakah tujuan penyiasatan ini? A To study whether plants need water..

tumbuhan hijau tidak dapat bernafas. yang manakah adalah tempat berlindung bagi kelawar? 6. 7... Which of the following is the shelter of a bat? Antara yang berikut... C they cannot reproduce. Without sunlight. Tumbuhan hijau tidak dapat membesar tanpa cahaya matahari kerana. A they cannot breathe. tumbuhan hijau tidak dapat membiak. B they cannot produce their own food. Rajah di bawah menunjukkan sepohon pokok yang diletakkan di belakang sebuah bangunan. The diagram below shows a plant which is placed at the back of a building. tumbuhan hijau tidak dapat membuat makanannya sendiri.5. D they cannot produce fruit. Diagram Rajah 96 . tumbuhan hijau tidak dapat menghasilkan buah. green plants cannot grow because.

8. tidak mendapat ruang dengan cukup... Rajah di bawah menunjukkan keadaan seorang kanak-kanak yang tinggal di negara miskin. Diagram Rajah 97 . Diagram Rajah What is the basic need which the child lacks? Apakah keperluan asas yang kurang diperolehi oleh kanak-kanak itu? A Air B Water Udara Air C Food D Shelter Makanan Tempat berlindung 9. C does not get enough nutrients tidak mendapat nutrien dengan cukup. This is because the plant. B does not get enough space.. A does not get enough water..The plant is watered every day but it does not grow well. The diagram below shows a child living in a poor country. Pokok itu disiram setiap hari tetapi tidak tumbuh dengan subur. The diagram below shows the result of an investigation. Rajah di bawah menunjukkan keputusan satu penyiasatan. D does not get enough sunlight. Hal ini demikian kerana pokok itu. tidak mendapat air dengan cukup. tidak mendapat cahaya matahari dengan cukup.

D The mosquito larvae will become mosquitoes. yang manakah mungkin berlaku selepas seminggu? A All the mosquito larvae will die. Beberapa ekor jentik-jentik dimasukkan ke dalam balang yang berisi air. 10. C sunlight.. Beberapa titis minyak dititiskan untuk membentuk lapisan minyak seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah.What conclusion can be drawn from the investigation above? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan di atas? A An animal needs space to stay alive. D its enemies. Haiwan memerlukan makanan untuk bergerak.. C An animal needs air to stay alive. Bilangan jentik-jentik akan bertambah. Haiwan memerlukan udara untuk hidup. Drops of oil are dripped onto the water to form a layer of oil as shown in the diagram below. cuaca. A snail uses its shell to protect itself from. D An animal needs the right shelter to stay alive. Jentik-jentik akan berubah menjadi nyamuk.. 11. Semua jentik-jentik akan mati. Haiwan memerlukan ruang untuk hidup. A few mosquito larvae are placed in a jar which contains water.. Jentik-jentik akan bertambah besar. 98 . hujan. B The mosquito larvae will become bigger. B the rain. A the weather. Haiwan memerlukan tempat berlindung yang betul untuk hidup. Diagram Rajah Which of the following is likely to happen after a week? Antara yang berikut. B An animal needs food to move. Siput menggunakan cangkerangnya untuk melindungi diri daripada. cahaya matahari musuhnya. C The number of mosquito larvae will increase.

IV shelter. tempat berlindung. makanan. Humans will die of starvation if they do not get.. Diagram Rajah What is the basic need investigated? Apakah kepeluan asas yang disiasat? A The presence of water Kehadiran air B The presence of air Kehadiran udara C The presence of sunlight Kehadiran cahaya matahari D The presence of food Kehadiran makanan 99 . cahaya matahari.. A I and II B II and III I dan II II dan III C II and IV D III and IV II dan IV III dan IV 13... II water. Manusia akan mati kebuluran jika mereka tidak mendapat . I sunlight.12. III food. air. Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan yang dijalankan untuk menyiasat satu daripada keperluan asas tumbuhan. The diagram below shows an investigation that is carried out to investigate one of the basic needs of plants.

I air. III sunlight. udara. ruang. II space. cahaya matahari. IV food. Kebanyakan tumbuhan di bahagian bawah hutan adalah kecil dan tidak subur. Most of the plants on the forest floor are small and unhealthy.14... Diagram Rajah 100 . Hal ini demikian kerana tumbuhan itu perlu bersaing untuk mendapatkan. The diagram below shows an investigation conducted on a plant... Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dilakukan ke atas sejenis tumbuhan. makanan. The diagram below shows the plants found in a rainforest. Rajah di bawah menunjukkan tumbuh-tumbuhan di kawasan hutan hujan. A I and II I dan II B I and IV I dan IV C II and III II dan III D III and IV III dan IV 15. Diagram Rajah This is because the plants have to compete for.

Tumbuhan memerlukan air untuk hidup. Tumbuhan memerlukan cahaya matahari untuk hidup. DIAGRAM / RAJAH Which of the following plants have the same method of reproduction as the hibiscus plant? Antara tumbuhan yang berikut. C Plants need shelter to live. 16. B Plants need water to live. The diagram below shows a hibiscus plant. Tumbuhan memerlukan udara untuk hidup.What can be concluded from the investigation? Apakah yang dapat disimpulkan daripada penyiasatan itu? A Plants need air to live. manakah yang mempunyai kaedah pembiakan yang sama seperti pokok bunga raya? I Croton plant Pokok puding II Tapioca plant Pokok ubi kayu III Banana plant Pokok pisang IV Bamboo Buluh A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D II and IV II dan IV 101 . Rajah di bawah menunjukkan pokok bunga raya. D Plants need sunlight to live. Tumbuhan memerlukan tempat berlindung untuk hidup.

nyamuk. kumbang. Jentik-jentik itu akan membesar menjadi seekor. What is the method of reproduction in humans? Apakah kaedah pembiakan manusia? A Laying eggs B Giving birth Bertelur Melahirkan anak C Budding D Spore formation Pertunasan Pembentukan spora 18. rama-rama. A a butterfly. The diagram below shows the larva of an animal. C a frog. B a mosquito. 19.. Rajah di bawah menunjukkan seekor jentik-jentik. The diagram below shows the breathing organ of a grasshopper. Diagram / Rajah 102 . Rajah di bawah menunjukkan organ pernafasan belalang. D a beetle. katak...17. DIAGRAM / RAJAH The larva will soon grow into..

Which of the following aquatic animals reproduces by giving birth to live babies? Antara haiwan laut berikut. yang manakah membiak dengan cara melahirkan anak? A A turtle B A dolphin Penyu Ikan lumba-lumba C A seahorse D An octopus Kuda laut Sotong kurita 103 . manakah yang bernafas dengan cara yang sama? A Frog Katak B Turtle Penyu C Cockroach Lipas D Snake Ular 20. DIAGRAM / RAJAH Which family members are represented by X and Y? Ahli keluarga manakah yang diwakili oleh X dan Y? 21. The flow chart in the diagram below shows Kumar’s family. Carta alir pada rajah di bawah menunjukkan keluarga Kumar.Which of the following animals breaths in the same way as the grasshopper? Antara haiwan yang berikut.

. Y. yang manakah laluan udara yang betul semasa menarik nafas? A X → Z →Y B Y→ X → Z C Z→X→Y D Z→Y→X 104 . D excess water. Diagram Rajah The limewater turns cloudy because exhaled air contains. X. karbon dioksida. Diagram Rajah Which of the following shows the correct passage of air during inhalation? Antara yang berikut. air yang berlebihan. The diagram below shows an investigation carried out to investigate the gas content in exhaled air. X. Y and Z in the diagram below are some of the organs involved in breathing. wap air. Air kapur bertukar menjadi keruh kerana udara hembusan mengandungi... A oxygen. dan Z pada rajah di bawah adalah sebahagian organ yang terlibat dalam pernafasan. 23.22.. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan yang dijalankan untuk menyiasat kandungan gas dalam udara hembusan. C water vapour. oksigen. B carbon dioxide.

The diagram below shows a caterpillar.24. yang manakah betul dipadankan? 25. DIAGRAM / RAJAH Which of the labelled parts is the breathing structure of the caterpillar? Bahagian berlabel manakah yang merupakan struktur pernafasan ulat beluncas? 105 . Rajah di bawah menunjukkan seekor ulat beluncas. Which of the following animals and methods of reproduction are correctly matched? Antara pasangan haiwan dan cara pembiakan berikut.

II father. abang.. The diagram below shows a family tree of three generations.. Rajah di bawah menunjukkan salasilah keluarga bagi tiga generasi. The diagram below shows an investigation. Diagram Rajah X represents your.26. 106 .. I mother. A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D III and IV III dan IV 27. ibu. X mewakili. IV brother. Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan. III sister. kakak. ayah..

Diagram Rajah What conclusion can be drawn from the investigation? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada penyiasatan itu? A The root responds to water. Akar bergerak balas terhadap cahaya matahari. Akar bergerak balas terhadap air. Rajah di bawah menunjukkan bahagian organ perkumuhan dalam manusia. The diagram below shows a part of an excretory organ in a human. Pucuk bergerak balas terhadap air dan cahaya matahari. C The root responds to sunlight. DIAGRAM / RAJAH 107 . 28. D The shoot responds to water and sunlight. Pucuk bergerak balas terhadap air. B The shoot responds to water.

What is the excretory product of the organ? Apakah hasil perkumuhan organ tersebut? A Urine Air kencing B Sweat Peluh C Carbon dioxide Karbon dioksida D Water vapour Wap air 29. The following information shows the steps in an investigation. Maklumat yang berikut menunjukkan langkah-langkah dalam suatu penyiasatan.

Which of the following is studied in this investigation? Antara yang berikut, manakah yang dikaji dalam penyiasatan ini? A Plants respond Tumbuhan bergerak balas B Plants need water Tumbuhan memerlukan air C Plants need air Tumbuhan memerlukan udara D Plants carry out breathing Tumbuhan melakukan pernafasan

108

30. The table below shows the result of an investigation. Jadual di bawah menunjukkan keputusan suatu penyiasatan.

Table / Jadual What conclusion can be drawn? Apakah kesimpulan yang boleh dibuat? A Plants reproduce. Tumbuhan membiak. B Plants respond to stimuli. Tumbuhan bergerak balas terhadap rangsangan. C Plants need water. Tumbuhan memerlukan air. D Plants grow. Tumbuhan bertumbuh.

109

Set 8

1.

The list below shows some animals which have a certain specific characteristic to protect themselves from their enemies. Senarai di bawah menunjukkan sebahagian haiwan yang mempunyai ciri khas tertentu untuk melindungi dirinya daripada musuh.

What is the specific characteristic? Apakah ciri khas itu? A Hard scales Cangkerang keras B Bad smell Bau busuk C Sting Sengat D The skin changes colour to match the surroundings. Kulit berubah warna untuk menyamakan dengan persekitarannya

2.

Which plant and specific characteristic are correctly matched? Manakah tumbuhan dan ciri khasnya yang betul dipadankan?

110

3.

The bed bug and the cockroach protect themselves in the same way. How do they protect themselves? Pijat dan lipas melindungi dirinya dengan cara yang sama. Bagaimanakah pijat dan lipas melindungi dirinya? A By camouflage Dengan menyamarkan diri B By stinging Dengan sengatan C By having a bad smell Dengan mempunyai bau yang busuk D By pretending to die Dengan berpura-pura mati Which part of the animal shown in the diagram below helps it to repel its enemies? Bahagian manakah pada haiwan yang ditunjukkan pada rajah di bawah membantu haiwan itu menjauhi musuhnya?

4.

DIAGRAM / RAJAH 5. The diagram below shows two animals that live in very cold regions. Rajah di bawah menunjukkan dua ekor haiwan yang hidup di kawasan beriklim sejuk.

111

Belalang mempunyai saiz badan yang kecil.Diagram Rajah How do the above animals protect themselves from very cold weather conditions? Bagaimanakah haiwan di atas melindungi dirinya daripada keadaan cuaca yang sangat sejuk? A By wallowing in water Dengan berendam di dalam air B Have thick fur around their bodies Mempunyai bulu yang tebal di sekeliling badan C Have thick layers of fat under their skin Mempunyai lapisan lemak yang tebal di bawah kulit D Sleep all the time when the weather is cold Tidur sepanjang hari semasa cuaca sejuk 6. 112 . Which of the following specific characteristics helps a grasshopper lives in a very hot climate? Antara ciri-ciri khas yang berikut. D Its body is covered with a layer of waterproof wax. C It has strong legs. B It has thick fur. Belalang mempunyai bulu yag tebal. The following information refers to certain physical quantities. Badan belalang diliputi oleh satu lapisan lilin yang kalis air. Maklumat yang berikut merujuk kepada kuantiti fizik yang tertentu. 7. manakah yang membantu belalang hidup di kawasan iklim yang sangat panas? A It has a small body size. Belalang mempunyai kaki yang kuat.

Which of the following represents X. manakah yang mewakili X. dan Z dengan betul? 8. manakah yang tidak lagi digunakan untuk mengukur masa? 113 . Which of the following is not used nowadays to measure time? Antara yang berikut. Y. Y and Z correctly? Antara yang berikut.

Rajah di bawah menunjukkan aktiviti untuk menyukat jisim suatu objek. manakah yang menunjukkan kedudukan mata yang betul apabila mengambil bacaan bagi panjang pensel? 10.9. Which of the following shows the correct position of the eye when reading the length of the pencil? Antara berikut. The diagram below shows an activity of measuring the mass of an object. Diagram / Rajah What is the mass of the object? Berapakah jisim objek itu? A 100 g B 500 g C 1 000 g D 1 500 g 114 .

Which of the following objects are grouped as rusty objects? Antara objek yang berikut.11. manakah yang juga dapat digunakan untuk mengukur masa? A The pulse Denyutan nadi B The bounce of a ball Lantunan bola C The change in the weather Perubahan cuaca D The appearance of stars Kemunculan bintang-bintang 12. Rajah di bawah menunjukkan dua peristiwa yang dapat digunakan untuk mengukur masa. manakah yang dikumpulkan sebagai objek yang berkarat? 115 . The diagram below shows two events that can be used for measuring time. Diagram / Rajah Which of the following events also can be used for measuring time? Antara peristiwa yang berikut. manakah yang merupakan unit pengukuran untuk jarak? I Litre II Metre Liter Meter III Cubit IV Second Hasta Saat A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D III and IV III dan IV 13. Which of the following are units of measurement of distance? Antara yang berikut.

Which of the following appliances make use of heat insulators? Antara alat-alat yang berikut. manakah yang salah tentang pengaratan? A Occurs on iron and steel only Berlaku pada bahan besi dan keluli sahaja B Only occurs if there is water and air Hanya berlaku jika ada air dan udara C Can occurs on all metals Boleh berlaku pada semua bahan logam D Can be prevented by using paint or grease Dapat dicegah dengan menggunakan cat atau gris 116 . manakah yang menggunakan penebat haba? A I and III I dan III C II and III II dan III B I and IV I dan IV D II and IV I dan IV 15.A I and II I dan II C II and IV II dan IV B I and III I dan III D III and IV III dan IV 14. Which of the following about rusting is incorrect? Antara yang berikut.

Which of the following pairs is true? Antara pasangan yang berikut. manakah yang benar? 117 .16. Which of the following steps help to reduce the use of paper? Antara langkah yang berikut. manakah yang dapat mengurangkan penggunaan kertas? I Use handkerchiefs instead of tissues Menggunakan sapu tangan sebagai ganti kertas tisu II Use more tissues at home Menggunakan lebih banyak kertas tisu di rumah III Use both sides of paper for writing Menggunakan kedua-dua belah muka kertas untuk menulis IV Use cheaper paper for printing Menggunakan kertas murah untuk percetakan A I and III B I and IV I dan III I dan IV C II and III D II and IV II dan III II dan IV 17.

Diagram / Rajah Which of the following is the correct position of the asteroid belt? Antara yang berikut. manakah yang betul? 19.18. DIAGRAM / RAJAH Which of the following observations are correct? Antara pemerhatian yang berikut. The diagram below shows the apparatus set up for an experiment. Rajah di bawah menunjukkan susunan radas satu eksperimen. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada planet-planet dalam Sistem Suria. manakah kedudukan jalur asteroid yang betul? A Between planets P and Q 118 . The apparatus is left for a week. Radas itu dibiarkan selama satu minggu. The diagram below shows some of the planets in the Solar System.

Antara planet P dengan Q B Between planets Q and R Antara planet Q dengan R C Between planets R and S Antara planet R dengan S D Between planets S and T Antara planet S dengan T 20. Which planet, A, B, C or D, is Neptune? Planet yang manakah, A, B, C atau D, adalah Neptun?

21. The diagram below shows an object in the Solar System. Rajah di bawah menunjukkan suatu objek dalam Sistem Suria.

Diagram / Rajah What is the object? Apakah objek itu? A Comet Komet C Meteor Meteor

B Asteroid Asteroid D Meteoroid Meteoroid

119

22. The table below shows the conditions found in three planets. Jadual di bawah menunjukkan keadaan yang dijumpai dalam tiga buah planet.

TABLE / JADUAL Which of the following shows the position of planet S, T and U? Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan kedudukan planet S, T, dan U?

23. The information below describes an object in the Solar System. Maklumat di bawah menerangkan satu objek dalam Sistem Suria.

120

What is the object? Apakah objek itu? A The Sun Matahari B A comet Komet C A meteoroid Meteoroid D A natural satellite Satelit semula jadi 24. Which of the following planets is not one of the outer planets in the Solar System? Antara planet berikut, yang manakah bukan salah satu planet luar dalam Sistem Suria. A Saturn B Neptune Zuhal Neptun C Venus D Uranus Zuhrah Uranus 25. An astronomer is observing stars in the Solar System. Which device is very useful to the astronomer? Seorang ahli astronomi memperhatikan bintang-bintang dalam Sistem Suria. Alat manakah yang sangat berguna kepada ahli astronomi itu? A Telescope B Stethoscope Teleskop Stetoskop C Microscope D Magnifying glass Mikroskop Kanta pembesar 26. The information below shows the means of transport involved in technological development in the field of transport. Maklumat di bawah ini menunjukkan alat-alat pengangkutan yang terlibat dalam perkembangan teknologi dalam bidang pengangkutan.

121

Which of the following shows the correct order of technological development? Antara yang berikut, manakah yang menunjukkan urutan perkembangan teknologi yang betul? A P, Q, S, R B S, P, R, Q C R, S, Q, P D Q, P, S, R 27. The information below shows the fuels used for cooking. Maklumat di bawah menunjukkan bahan api yang digunakan untuk memasak.

Which of the following is the correct order in the development of technology in the field of cooking? Antara yang berikut, urutan manakah yang betul dalam perkembangan teknologi dalam bidang memasak? A P→Q→R→S B P→R→Q→R C P→S→Q→R D P→S→R→Q 28. Which of the following devices can be used to guide us in a forest? Antara alat yang berikut, manakah yang boleh digunakan untuk memandu kita di dalam hutan? A Television B Compass Televisyen Kompas C Magnifying glass D Video player Kanta pembesar Pemain video 29. Microscope is an instrument which helps humans... Mikroskop adalah alat yang membantu manusia... A to see faraway objects. untuk melihat objek yang sangat jauh. B to examine very small objects. untuk melihat objek yang sangat kecil. C to measure the body temperature. untuk mengukur suhu badan. D to talk to people who are far away. untuk bercakap dengan seseorang yang berada sangat jauh.

122

Rajah di bawah menunjukkan alat yang digunakan dalam pengangkutan.30. Diagaram Rajah What is the vehicle invented from the above device? Apakah kenderaan yang dicipta berdasarkan alat di atas? A Lorry B Aeroplane Lori Kapal terbang C Train D Motorcycle Kereta api Motosikal 123 . The diagram below shows a device which is used in transport.

Set 8

1.

The diagram below shows an investigation. Rajah di bawah menunjukkan satu penyiasatan.

Diagram Rajah What inference can be made? Apakah inferens yang boleh dibuat? A The leaf does not get enough water. Daun tidak mendapat air yang mencukupi. B The leaf does not get food. Daun tidak mendapat makanan. C The leaf does not get minerals. Daun tidak mendapat garam mineral. D The leaf does not get sunlight. Daun tidak mendapat cahaya matahari. 2. Which of the following pictures does not show a basic need of animals? Antara gambar berikut, yang manakah tidak menunjukkan keperluan asas haiwan?

124

3.

The following information is gathered by a pupil in an investigation on a plant. Maklumat yang berikut dikumpulkan oleh seorang murid dalam satu penyiasatan ke atas suatu tumbuhan.

What is the plant which is being studied? Apakah tumbuhan yang dikaji? A Cactus B Mimosa Kaktus Semalu C Balsam D Sunflower Keembung Bunga matahari 4. Which of the following posters is suitable for use in a campaign against alcohol drinking? Antara poster yang berikut, manakah yang paling sesuai digunakan dalam kempen menentang minum minuman keras?

125

5.

The information below shows how an animal protects itself. Maklumat di bawah menunjukkan bagaimana haiwan melindungi dirinya.

The animal is probably... Haiwan ini mungkin... A a centipede. lipan. B a bed bug. kutu tilam. C a millipede. ulat gonggok. D a caterpillar. ulat beluncas. 6. The information below shows the specific characteristics of a banana plant. Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri khas pokok pisang.

These specific characteristics are suitable for... Ciri-ciri khas ini adalah sesuai untuk... A facilitating growth. memudahkan pertumbuhan. B preventing the loss of water. menghalang kehilangan air. C preventing the plant from being toppled by strong wind. menghalang pokok daripada tumbang oleh angin kencang. D preventing snow from being deposited on it. menghalang salji daripada menutupinya.

126

7.

The diagram below shows a badminton court. Rajah di bawah menunjukkan sebuah gelanggang badminton.

Diagram Rajah If the area of the court is 78 m², what is the area of half of the court? Jika luas gelanggang ialah 78 m², berapakah luas bagi separuh gelanggang? A 21 m² B 32 m² C 39 m² D 52 m² 8. Faizal puts six packets of peanuts on a compression balance. The diagram below shows the reading on the compression balance. Faizal meletakkan enam paket kacang tanah di atas neraca mampatan. Rajah di bawah menunjukkan bacaan pada neraca mampatan itu.

Diagram / Rajah What is the mass of each packet of peanuts? Berapakah jisim setiap paket kacang tanah itu? A 150 g B 200 g C 250 g D 300 g 9. The following are four objects. Yang berikut adalah empat objek.

127

DIAGRAM / RAJAH The mass of a coconut fruit shown in the diagram above is. 11. A 210 g. B 240 g. M and N K.. Jisim sebiji buah kelapa yang ditunjukkan pada rajah di atas ialah. In which of the following is the unit of measurement correct? Antara yang berikut. M dan N 10.Which objects can be used as tools to measure length? Objek manakah yang boleh digunakan sebagai alat untuk mengukur panjang? A K and N only K dan N sahaja B K. L. L. C 260 g. yang manakah unit pengukurannya betul? 128 . M dan N sahaja D K. L dan M sahaja C L. M and N only L. Rajah di bawah menunjukkan sebiji buah kelapa. L and M only K.. The diagram below shows a coconut fruit.. D 280 g..

Saiz batu bertambah.12. B The water level rises. C The volume of the water increases. The diagram below shows a measuring cylinder containing 100 ml of water. Isi padu air bertambah. Isi padu batu bertambah. D The volume of the stone increases. 13. Which processes are uniformly repeated? Proses manakah yang berulang secara seragam? I Day and night Siang dan malam II The change of season Perubahan musim III The dripping of water Titisan air IV Bouncing ping-pong ball 129 . Rajah di bawah menunjukkan silinder penyukat yang berisi 100 ml air. Diagram / Rajah What will happen if a stone is put into the measuring cylinder? Apakah yang akan berlaku jika seketul batu dimasukkan ke dalam silinder penyukat itu? A The size of the stone increases. Aras air meningkat.

Diagram / Rajah Which of the following about material P is true? Antara yang berikut.Lantunan bola pingpong A I and II B I dan II C II and III D II dan III I and III I dan III III and IV III dan IV 14. A pupil observes an object through a material P as shown in the diagram below. manakah yang benar tentang bahan P? A Does not allow light to penetrate it Tidak membenarkan cahaya menembusinya B Reflects all light which falls on it Memantulkan semua cahaya yang mengenainya C Allows all light to penetrate it Membenarkan semua cahaya menembusinya D Allows only part of the light to penetrate it Membenarkan hanya sebahagian cahaya menembusinya 15. Seorang murid memerhatikan suatu objek melalui bahan P seperti rajah di bawah. Antara objek yang berikut. Which of the following objects can be affected by this action? Pengaratan berlaku disebabkan tindakan air dan udara pada bahan tertentu. manakah yang boleh mengalami tindakan tersebut? 130 . Rusting occurs because of the action of water and air on certain materials.

The diagram below shows a pair of spectacles. Diagram / Rajah Which of the following methods is the most suitable for preventing this from happening? Antara langkah yang berikut.16. manakah yang paling sesuai untuk mengelakkan keadaan itu daripada berlaku? I Painting Menyapu cat II Oiling Melumur minyak 131 . DIAGRAM / RAJAH Which part is transparent? Bahagian manakah yang lut sinar? A P B Q C R D S 17. Rajah di bawah menunjukkan keadaan pagar yang rosak akibat pengaratan. The diagram below shows the condition of a gate which is spoiled as a result of rusting. Rajah di bawah menunjukkan sepasang cermin mata.

Which of the following objects is made from rocks? Antara objek berikut.III Wrapping with paper Membalut dengan kertas IV Coating with chromium Menyalut dengan kromium A I and II I dan II B I and IV I dan IV C II and III II dan III D III and IV III dan IV 18. yang manakah dibuat daripada batuan? A I and II I dan II C I and IV I dan IV B I and III I dan III D III and IV III dan IV 132 .

What do X. Rajah di bawah menunjukkan simulasi untuk membandingkan saiz Matahari.19. Y and Z represent? Apakah yang diwakili oleh X. Y. Which planet does not have its own natural satellites (moons)? Planet manakah yang tidak mempunyai satelit semula jadi (bulan) sendiri? A Venus B Mars Zuhrah Marikh C Saturn D Uranus Musytari Uranus 21. The diagram below shows a simulation for comparing the size of the Sun. The diagram below shows the position of object Y in the Solar System. Bumi. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan objek Y dalam Sistem Suria. dan Bulan. the Earth and the Moon. DIAGRAM / RAJAH 133 . dan Z? 20.

Semua planet dalam Sistem Suria bergerak mengelilingi Matahari. yang manakah digunakan oleh ahli astronomi? 134 . 23. Semua planet dalam Sistem Suria menerima cahaya dan haba daripada Matahari.What is object Y? Apakah objek Y? A A comet Komet C An asteroid Asteroid B A meteor Meteor D A meteoroid Meteoroid 22. manakah yang tidak benar tentang Sistem Suria? A The Solar System consists only of planets. Which of the following statements is not true about the Solar System? Antara penyataan yang berikut. B The Sun is the central of the Solar System. Which of the following shows the correct sequence in the development of technology in water transportation? Antara yang berikut. Which of the following devices is used by an astronomer? Antara alat berikut. C All planets in the Solar System move around the Sun. D All planets in the Solar System receive light and heat from the Sun. manakah urutan yang betul dalam perkembangan teknologi dalam bidang pengangkutan air? A Canoe → sampan → junk → ferry Kayak → sampan → jong → feri B Sampan → junk → ferry → canoe Sampan → jong → feri → kayak C Ferry → sampan → canoe → junk Feri → sampan → kayak → jong D Junk → canoe → sampan → ferry Jong → kayak → sampan → feri 24. Matahari adalah pusat Sistem Suria. Sistem Suria terdiri daripada planet-planet sahaja.

Which of the following is the oldest form of water transport? Antara pengangkutan air berikut.25. manakah yang terawal? 26. DIAGRAM / RAJAH Which of the following devices is used to overcome the limitation of X? Antara alat yang berikut. manakah yang digunakan untuk mengatasi had keupayaan X? A Crane B Abacus Kren Abakus C Microscope D Aeroplane Mikroskop Kapal terbang 135 . The diagram below shows the sense organs of a human. Rajah di bawah menunjukkan organ-organ deria manusia.

28. yang manakah boleh dikelaskan dalam kumpulan yang sama dengan alat-alat di atas? 136 .27. antara berikut. Terdapat had bilangan nombor telefon yang dapat diingat. D Older people can memorise fewer telephone numbers. B There is a limitation to the number of telephone numbers which can be memorised. which of the following statements is true? Berdasarkan maklumat yang ditunjukkan di atas ini. manakah yang betul? A Different people can memorise different numbers of telephone numbers. The information below shows some devices. Rajah di bawah menunjukkan bilangan nombor telefon yang dapat diingat oleh orang yang berlainan umur. The diagram below shows the number of telephone numbers which can be memorised by people of different ages. Maklumat di bawah menunjukkan beberapa alat. C Younger people can memorise fewer telephone number. Orang yang lebih tua dapat mengingat sedikit nombor telefon. Which of the following devices can be classified in the same group as the above devices? Antara alat berikut. Orang yang berlainan dapat mengingat bilangan nombor telefon yang berlainan. Orang yang lebih muda dapat mengingat sedikit nombor telefon. Diagram / Rajah Based on the information shown above.

manakah yang boleh dibina merentasi laut? A P 0and Q B P and R P dan Q P dan R C Q and S D R and S Q dan S R dan S 137 . Which of the above bridges can be built across the sea? Antara jambatan di atas. The information below shows four types of bridges.29. Maklumat di bawah menunjukkan empat jenis jambatan.

T. S 138 . Q. R B R.30 The diagram shows the different stages in the history of construction technology. T. Diagram Rajah Starting with the oldest. Q. T. S. Rajah menunjukkan peringkat-peringkat berlainan dalam sejarah teknologi pembinaan. S C S. susun rajah-rajah dalam urutan yang betul mengikut sejarah perkembangannya. R. A Q. arrange the diagrams in the correct order of their historical development. . Bermula daripada yang terdahulu. R D T. Q.

B I and III I dan III D II and IV II dan IV X in the diagram below shows the trachea structure on the body of a caterpillar.Set 9 1. Which of the following seeds will grow? Antara biji benih berikut. yang manakah akan tumbuh? A I and II I dan II C II and III II dan III 2. X pada rajah di bawah menunjukkan struktur trakea pada badan ulat beluncas. Diagram / Rajah What is the use of the trachea structure? Apakah kegunaan struktur trakea itu? 139 .

Which of the following animals uses the breathing structure? Antara haiwan berikut. Which of the following posters shows the effect of smoking? Antara poster yang berikut. manakah yang menunjukkan kesan merokok? 140 . Rajah di bawah ini menunjukkan struktur pernafasan seekor haiwan. The diagram below shows the breathing structure of an animal.A For eating Untuk makan B For breathing Untuk bernafas C For sweating Untuk perpeluhan D For giving birth Untuk melahirkan anak 3. yang manakah menggunakan struktur pernafasan tersebut? 4.

manakah yang menunjukkan urutan peringkat pertumbuhan kupu-kupu dengan betul? A J. L. J. Diagram / Rajah Which of the following shows the correct order of the stages in the development of a moth? Antara yang berikut. J. M. J C L. manakah yang merupakan alasan mengapa haiwan membiak? I To increase their number Untuk menambahkan bilangannya II To kill their enemies Untuk membunuh musuhnya III To maintain their species Untuk mengekalkan spesisnya IV To stay alive forever Untuk kekal hidup selama-lamanya A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D II and IV II dan III II dan IV The diagram below shows the stages in the development of a moth.5. M B K. 6. K. K D M. K. L 141 . M. Rajah di bawah menunjukkan beberapa peringkat dalam pertumbuhan kupu-kupu. L. Which of the following are the reasons why animals reproduce? Antara yang berikut.

Warna badannya berubah mengikut persekitarannya. D The colour of its body changes to match the surroundings.7. 8. Haiwan itu mengeluarkan bau busuk. B It raises its sharp spines. Haiwan itu menaikkan duri-duri tajamnya. C It gives out a bad smell. How does the animal shown in the diagram below protect itself from its enemies? Bagaimanakah haiwan yang ditunjukkan dalam rajah di bawah ini melindungi diri daripada musuh? Diagram Rajah A It curls up its body. What is the function of the supportive roots of the plant shown in the diagram below? Apakah fungsi akar sokongan pada pokok yang ditunjukkan pada rajah di bawah? DIAGRAM / RAJAH A For helping in growth Untuk membantu pertumbuhan B For preventing the loss of water Untuk menghalang kehilangan air C For preventing the plant from being toppled by strong wind Untuk menghalang pokok daripada tumbang oleh angin kencang D For facilitating the absorption of water from the surroundings 142 . Haiwan itu menggulungkan badannya.

dia menyukat. B mass. 143 . D length. Alia menyusun beberapa jubin di atas permukaan sekeping kadbod seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah....Untuk membantu penyerapan air dari persekitaran 9. Dalam aktiviti ini. A area. Diagram / Rajah In this activity. jisim. What is meant by area? Apakah maksud luas? A The distance between two points Jarak antara dua titik B The amount of space occupied by an object Jumlah ruang yang dipenuhi oleh objek C The size of surface of an object Saiz permukaan objek D The period between two events Tempoh antara dua peristiwa 10. C volume. luas. panjang.. she is measuring. isi padu. Alia arrange some tiles on the surface of a piece of cardboard as shown in the diagram below.

Rajah menunjukkan pelan sebuah rumah. Which of the following units of measurement will cause argument between the buyer and the seller in the shop? Antara unit pengukuran yang berikut. bilik-bilik yang manakah mempunyai luas yang sama? A R and T B R and S R dan T R dan S C U and T D S and U U dan T S dan U 12. The diagram shows a plan of a house. Semua bilik adalah berbentuk segiempat tepat.11. manakah yang akan menyebabkan perbalahan di antara pembeli dan penjual di kedai? A Metre Meter B Centimetre Sentimeter C Millimetre Milimeter D Arm span Depa 144 . Diagram Rajah Which of the following rooms have the same area? Antara yang berikut. All the rooms are rectangular in shape.

The table shows the result of an investigation about swinging pendulum.13. Table Jadual 145 . Rajah menunjukkan lantai yang sebahagiannya ditutupi dengan jubin-jubin yang sama saiz. Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan tentang ayunan bandul. The diagram shows a floor partly covered with tiles of the same size. Diagram Rajah How many more tiles are needed to cover up the whole floor? Berapakah bilangan jubin lagi yang diperlukan untuk menutup seluruh lantai itu? A 30 B 25 C 20 D 15 14.

Proses ini disebut. S.. A reusing. Rajah di bawah menunjukkan palam 3-pin. and T? Apakah bahan yang digunakan untuk membuat bahagian yang berlabel R. B recycling. guna semula. dan T? 146 . pembuatan kompos.. kitar semula. 16. Diagram / Rajah This process is called. D composting. C reducing. pengurangan. The diagram below shows that waste materials can be processed to produce tissue.What is the conclusion of this investigation? Apakah kesimpulan penyiasatan ini? A T swings the slowest T berayun paling perlahan B U swings faster than V U berayun lebih cepat daripada V C W swings faster than U W berayun lebih cepat daripada U D V swings slower than W V berayun lebih perlahan daripada W 15. S. The diagram below shows a 3-pin plug. Diagram / Rajah What materials are used for making the parts labelled R... Rajah di bawah menunjukkan bahan buangan diproses untuk menghasilkan kertas tisu.

The diagram below shows a kettle. Rajah di bawah menunjukkan satu cerek. Diagram / Rajah Which parts of the kettle should be made with materials which are heat insulators? Bahagian manakah pada cerek itu yang perlu dibuat daripada bahan penebat haba? A R and S B S and T R dan S S dan T C R and T D T and U R dan T T dan U 147 .17.

dan M 19. Diagram Rajah Which of the following statements about object X is true? 148 . The diagram below shows that an image is produced when a pupil puts his hand behind object X. Rajah di bawah menunjukkan suatu imej yang dihasilkan apabila seorang murid meletakkan tangannya di belakang objek X. L.18. Which of the following waste materials can be reused? Antara bahan buangan yang berikut. L and M J. manakah yang boleh diguna semula? A J and K J dan K B K and L K dan L C J and M J dan M D J.

20. Several thumbtacks are put into a beaker of water and then it is placed near to an opened window. C Object X allows light to be reflected. After a week. Paku tekan bertindak balas dengan air dan udara terlarut. C The thumbtacks react with the dissolved air. yang manakah benar tentang objek X? A Object X allows most light to pass through it. Which of the following are the factors that cause rusting? Antara yang berikut. Paku tekan bertindak balas dengan air terlarut. B The water reacts with the dissolved air. Selepas satu minggu. Objek X membenarkan sebahagian cahaya melaluinya. B Object X allows some light to pass through it. D Object X does not allow any light to pass through it. Air bertindak balas dengan cahaya matahari.Antara pernyataan berikut. the water became brownish. What conclusion can be made from this observation? Beberapa paku tekan dimasukkan ke dalam sebuah bikar yang berisi air dan kemudian bikar itu diletakkan berhampiran dengan tingkap yang terbuka. manakah yang merupakan faktor yang menyebabkan pengaratan? I Sunlight Cahaya matahari II Air Udara III Water Air IV Heat Haba A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D II and IV II dan III II dan IV 21. 149 . Air bertindak balas dengan udara terlarut. air bertukar menjadi keperangan. D The thumbtacks react with the water and the dissolved air. Apakah kesimpulan yang boleh dibuat daripada pemerhatian itu? A The water reacts with the sunlight. Objek X membenarkan semua cahaya melaluinya. Objek X membenarkan cahaya dipantulkan. Objek X tidak membenarkan sebarang cahaya melaluinya.

Pilih satu objek. An object has the following characteristics. J. langkah keempat? A Take out the object from the hot water when your finger feels hot Keluarkan objek daripada air panas apabila jari kamu terasa panas B Measure the water temperature by using a thermometer Sukat suhu air dengan menggunakan termometer C Record the volume of the water after a few minutes Rekodkan isi padu air selepas beberapa minit D Touch the basin Sentuh besen itu 150 . K dan L adalah tiga langkah untuk menyiasat objek-objek yang boleh mengalirkan haba. manakah yang paling sesuai untuk menerangkan M.22. the fourth step? Antara yang berikut. – Hold one end of the object and dip the other end in the hot water. – Choose an object. Pegang satu hujung objek dan rendam satu hujung lagi ke dalam air panas. – _____________________________________________________________ Which of the following is the most suitable to describe M. Satu objek mempunyai ciri-ciri yang berikut. What is the object? Apakah objek itu? A Rubber band Gelang getah B Glass pane Kepingan kaca tingkap C Transparency sheet Helaian transparensi D Cork Gabus 23. J. K and L are three steps to investigate objects that can conduct heat. J K L M – Half fill a basin with hot water. Isikan air panas ke dalam besen sehingga separuh penuh.

What is the object? Apakah objek ini? A A star Bintang C The Moon Bulan B A comet Komet D An asteroid Asteroid 26. Bahan manakah yang paling sesuai untuk digunakan untuk membalut botol itu? A Plastic C Tissue paper Plastik Kertas tisu B Cotton D Sawdust Kapas Habuk gergaji 25. R. Dia hendak mengekalkan suhu air panas tersebut. The following is a list of several planets in the Solar System. R. S. P. P C R. S. P 151 . What is the correct order of the planets. R. Satu objek dalam Sistem Suria mempunyai ciri-ciri yang berikut. starting with the one nearest to the Sun? Apakah susunan yang betul planet-planet itu bermula daripada yang paling dekat dengan Matahari? A P. An object in the Solar System has the following characteristics.24. S. Maklumat yang berikut menunjukkan senarai beberapa planet dalam Sistem Suria. Q D S. He wants to maintain the temperature of the hot water. Q B Q. Azri wants to bring a bottle of hot water to school. Q. Which material is the most suitable to be used to wrap the bottle? Azri mahu membawa sebotol air panas ke sekolah.

What would happen if the Earth was positioned at the orbit of the planet Mercury in the solar system? Apakah yang akan berlaku jika Bumi diletakkan di orbit planet Utarid dalam sistem suria? A All living things on the Earth would die Semua hidupan di Bumi akan mati B The size of the Earth would become bigger Saiz Bumi akan menjadi lebih besar C The temperature of the Earth would decrease Suhu Bumi akan menurun D The volume of water on the Earth would increase Isipadu air di Bumi akan bertambah 29. yang manakah planet X? A Earth Bumi B Saturn Zuhal C Mars Marikh D Jupiter Musytari 28. Which of the following is planet X? Antara yang berikut.27. The diagram below shows a practice performed by a tribesman. Rajah di bawah menunjukkan suatu amalan yang dilakukan oleh seorang puak peribumi. The following information is about planet X. DIAGRAM / RAJAH 152 . Maklumat berikut ialah tentang planet X.

Rajah di bawah menunjukkan sejarah perkembangan dalam teknologi pertanian.. The diagram below shows the history of the development of agricultural technology. perhubungan.. Diagram /Rajah Choose the correct sequence. Amalan ini menunjukkan perkembangan awal dalam bidang. pembinaan C transportation.This practice shows the early development in the field of. D communication... A agriculture. A R→S→T→U B T→U→S→R C U→R→S→T D U→S→R→T 153 . pengangkutan. B construction pertanian. 30. Pilih urutan yang betul.

.. ciri-ciri fizikal. Haiwan-haiwan tersebut adalah sama daripada segi. The animals are similar in. B the way they move. cara makan. D the way they reproduce... Maklumat di bawah menunjukkan satu senarai haiwan yang berlainan. C the way they eat. 154 . cara membiak.Set 10 1. cara bergerak. The diagram below shows part of a leaf of a fern. Diagram / Rajah What is the function of the part labelled X? Apakah fungsi bahagian yang bertanda X? A For respiration Untuk respirasi B For reproduction Untuk pembiakan C For response Untuk bergerak balas D For making food Untuk membuat makanan 2. A physical characteristics. The information below shows a list of different animals. Rajah di bawah ini menunjukkan sebahagian daun paku-pakis.

. dan bernyahnajis. perkumuhan dan bernyahnajis. Based on the above statement.3.. manusia dan haiwan melakukan proses. A excretion. Bahagian pokok ubi kayu manakah yang sepatutnya dia guna supaya bahagian itu dapat membesar menjadi anak pokok? A Leaf B Root Daun Akar C Stem D Flower Batang Bunga The statement below refers to a life process which is carried out by humans and animals. 4. pernafasan. Which part of the tapioca plant should he use. so that the part can grow into a young plant? Kumar mahu menanam pokok ubi kayu. D excretion. Diagram / Rajah 155 . perkumuhan. B breathing and excretion. C excretion and defecation. breathing and defecation. Kumar wants to grow a tapioca plant. pernafasan dan perkumuhan. Rajah di bawah menunjukkan peringkat-peringkat dalam kitar hidup sejenis haiwan.. 5. perkumuhan. Pernyataan di bawah merujuk kepada proses hidup yang dijalani oleh manusia dan haiwan. Berdasarkan pernyataan di atas. humans and animals carry out the processes of. The diagram below shows the stages in the life cycle of an animal..

7. Rajah di bawah menunjukkan pokok kaktus. yang manakah merupakan ciri haiwan yang tinggal dalam iklim yang sangat sejuk? A Thin fur B Long ears Bulu nipis Telinga panjang C Huge body D Thick layer of fat Badan besar Lapisan lemak tebal The diagram below shows a cactus.Arrange the stages in the correct order. A M→L→J→K B K→L→J→M C L→J→M→K D J→M→K→L 6. Susun peringkat-peringkat itu dalam susunan yang betul. yang manakah membantu kaktus untuk hidup di kawasan kering? I Thick fleshy stems Batang tebal berisi II Big-sized leaves Daun bersaiz besar III Long roots Akar yang panjang IV Stem that can bend easily Batang yang mudah melentur A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D III and IV II dan III III dan IV 156 . Which of the following are the characteristics of animals that live in very cold weather? Antara yang berikut. Diagram Rajah Which of the following adaptations help the cactus to survive in a dry region? Antara penyesuaian berikut.

The diagram below shows a pangolin. B It has hairs that cause itchiness. 9. Pokok getah mempunyai rerambut yang menggatalkan. C It has thorns on its stem and fruits. Which of the following specific characteristics are important to animals which live in the polar? Antara ciri-ciri khas yang berikut. Diagram Rajah 157 . Pokok getah mengeluarkan getah yang melekit. manakah yang penting kepada haiwan yang hidup di kutub? I Large body size Badan yang besar II White fur Bulu putih III Thick fur Bulu tebal IV Thick layer of fat beneath the skin Lapisan lemak yang tebal di bawah kulit A I and II I dan II B I and IV I dan IV C II and III II dan III D III and IV III dan IV How does a rubber tree protect itself from enemies? Bagaimanakah pokok getah melindungi dirinya daripada musuh? A It produces a sticky latex. Pokok getah mengeluarkan racun.8. 10. Pokok getah mempunyai duri pada batang dan buah. D It produces a poison. Rajah di bawah menunjukkan seekor tenggiling.

A 6 hours. 12 jam. The period between sunrise and sunset is. B 12 hours.. D 24 hours. 6 jam. 24 jam.. 18 jam. manakah yang mempunyai rerambut yang boleh menyebabkan kegatalan? I Rose plant II Bamboo Pokok bunga ros Buluh III Cactus IV Pumpkin Pokok kaktus Labu A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV 12. C 18 hours..Which animal protects itself by behaving in the same way as the pangolin? Haiwan manakah yang melindungi dirinya dengan perlakuan yang sama seperti tenggiling? 11. 158 .. Which of the following plants have hairs that can cause itchiness? Antara tumbuhan yang berikut. Tempoh masa antara matahari terbit dengan matahari terbenam ialah.

14. yang manakah menunjukkan unit piawai yang betul untuk panjang. C P. Q. D Q. Rajah di bawah menunjukkan tiga buah kotak. Which of the following shows the correct standard unit of length. dan jisim? 159 . The diagram below shows three boxes.. Q. R. Isi padu kotak dalam urutan meningkat ialah. R.13. isi padu. B R. P. A P. R.. P. volume and mass? Antara yang berikut... Q. DIAGRAM / RAJAH The volume of the boxes in ascending order is.

Which tool is the most suitable to measure activities that take a short time? Alat manakah yang paling sesuai untuk mengukur aktiviti yang mengambil masa yang pendek? 17. which is used to measure the length of a pencil. DIAGRAM / RAJAH 160 . Which pair is correct? Pasangan manakah yang betul? 16.15. Rajah di bawah menunjukkan pembaris yang digunakan untuk mengukur panjang sebatang pensel. The diagram below shows a ruler.

Which of the following is the best way to keep the food hot? Antara yang berikut.What is the length of the pencil? Berapakah panjang pensel itu? A 10 cm B 12 cm C 14 cm D 24 cm 18. Rajah di bawah menunjukkan dua kumpulan bahan. manakah yang merupakan cara yang paling baik untuk mengekalkan kepanasan makanan? 19. The diagram below shows two groups of materials. Diagram / Rajah 161 .

Rajah di bawah menunjukkan beberapa objek yang telah boleh dikelaskan kepada dua kumpulan. S dan T. S and T. objek manakah yang boleh dikelaskan dalam kumpulan S dan T? 20. The diagram below shows some objects which can be classified into two groups. manakah yang dikelaskan dengan betul dalam kumpulan S dan kumpulan T? 162 .Which of the following objects can be classified in group S and in group T? Antara yang berikut. Diagram / Rajah Which of the following objects are correctly classified into group S and group T? Antara objek yang berikut.

D chromium. and Z. minyak.. A oil. Rajah menunjukkan penyiasatan tentang pengaliran arus elektrik.21. X. We find that the body of a bicycle does not rust because they are coated with. C steel. Y .. B water. 163 . air. 22. Diagram Rajah What will happen if the iron rods are replaced by glass rods? Apakah yang akan berlaku jika rod besi digantikan dengan rod kaca? A The temperature of the lemon juice increases Suhu jus limau meningkat B The bulb does not light up Mentol tidak menyala C The glass rods become hot Rod kaca menjadi panas D Air bubbles are produced in the beaker Gelembung-gelembung udara terhasil di dalam bikar 23 The diagram shows an experiment to test whether light can pass through three objects. X. The diagram shows an investigation about the flow of electric current... kromium. Kita mendapati badan sebuah basikal tidak berkarat kerana badan basikal itu disalut dengan. keluli. Y dan Z. Rajah menunjukkan satu eksperimen untuk menguji sama ada cahaya boleh menembusi tiga objek.

Rajah di bawah menunjukkan empat objek dalam Sistem Suria. yang manakah menerangkan sifat objek itu? 24. The diagram below show four objects in the Solar System.Diagram Rajah Which of the following describes the properties of the objects? Antara yang berikut. Diagram / Rajah Which objects revolve around the Sun? Objek manakah yang beredar mengelilingi Matahari? A Comets and asteroids Komet dan asteroid B Asteroids and the Moon Asteroid dan Bulan C Comets and planets Komet dan planet 164 .

D Comets. mewakili Pluto? A P B Q C R D S 26. The diagram below shows the position of planet P. R or S. Q. P. Table Jadual Which planet. dan planet 25. DIAGRAM / RAJAH 165 . represents Pluto? Planet yang manakah. P. Bumi. R atau S. Moon and planets Komet. dan planet Q dari Matahari. Q. The table below shows the surface temperature of four planets. the Earth and planet Q from the Sun. asteroid. Bulan. Jadual di bawah menunjukkan suhu permukaan bagi empat buah planet. asteroids. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan planet P.

What are planet P and Q? Apakah planet P dan Q? 27. Bilangan perosak dapat dikurangkan. D The number of pests can be reduced. B Agriculture products can be harvested faster. C More varieties of plants can be produced. Hasil pertanian dapat dituai dengan lebih cepat. yang manakah merupakan kesan daripada penciptaan alat yang ditunjukkan pada rajah di bawah? Diagram Rajah A Agriculture products increase. Hasil pertanian meningkat. Which of the following is an effect of the invention of the devices shown in the diagram below? Antara yang berikut. 166 . Pelbagai jenis tumbuhan boleh dihasilkan.

Q.28. R. Rajah di bawah menunjukkan pelbagai jenis pengangkutan udara. DIAGRAM / RAJAH Which of the following is the correct order in the development of air transportation? Antara yang berikut. The diagram below shows different types of air transportation. R. Q C Q. In which of the following are they arranged in the correct order to show technological progress in agriculture? Antara yang berikut. manakah yang betul urutan perkembangan pengangkutan udara? A P→Q→R→S B Q→P→S→R C R→P→S→Q D S→P→Q→R 29. P. manakah yang menunjukkan urutan perkembangan teknologi dengan betul bagi alat-alat itu? A P. Q 167 . The information below shows some pieces of equipment used in agriculture. S. P D S. R. S B S. R. Maklumat di bawah ini menunjukkan alat-alat yang digunakan dalam bidang pertanian. P.

30. manakah teknologi yang terawal dalam pengangkutan udara? 168 . Which of the following is the earliest technology in air transportation? Antara yang berikut.

Which of the following can solve this problem? Anak-anak ayam itu menjadi lemah selepas dua hari. Antara yang berikut. The diagram shows chicks in a coop. yang manakah boleh menyelesaikan masalah ini? I Move some chicks into another coop Alihkan beberapa ekor anak ayam ke dalam reban lain II Put the chicks in a bigger coop Letakkan anak-anak ayam itu ke dalam reban yang lebih besar III Put more chicks into the coop Letakkan lebih banyak anak-anak ayam ke dalam reban itu IV Supply more water in the coop Bekalkan lebih banyak air ke dalam reban itu A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV 169 .Set 11(soalan dr Tahun lepas) 1. Diagram Rajah The chicks become weak after two days. Rajah menunjukkan anak-anak ayam dalam sebuah reban.

What is the meaning of ‘Human Reproductions’ ? Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Pembiakan Manusia’ ? A Give birth to the offspring to continue their generation Melahirkan anak untuk menyambung generasi mereka seterusnya B The physical growth of human body Pembesaran fizikal badan manusia C Get rid of waste materials from the body Menyingkirkan bahan buangan daripada tubuh D Remove the faeces from the body Membuang tinja daripada badan Diagram shows the human breathing system. Diagram Rajah Which is the correct sequence of the passage of air during exhalation? Urutan manakah yang betul bagi pengaliran udara semasa menghembus nafas? Windpipe Lungs A Nose Hidung Saluran pernafasan Paru-paru Windpipe Lungs B Mouth Mulut Saluran pernafasan Paru-paru Lungs Mouth C Windpipe Saluran pernafasan Paru-paru Mulut Windpipe Nose D Lungs Paru-paru Saluran pernafasan Hidung 170 . 3.2. Rajah menunjukkan sistem pernafasan manusia.

J. . Diagram Rajah Which animals breathe through trachea structures? Haiwan-haiwan manakah yang bernafas melalui struktur trakea? A J and K J dan K B J and M J dan M C L and M L dan M D K and L K dan L 171 . L dan M.4 The diagram shows four animals. K. Rajah menunjukkan empat haiwan. K. L and M. J.

Y and Z. Rajah menunjukkan tumbuh-tumbuhan diklasifikasi kepada tiga kumpulan. X. The diagram shows plants classified into three groups. Y dan Z.5. yang manakah mewakili X. Y dan Z? 172 . Diagram Rajah Which of the following represents X. X. Y and Z? Antara yang berikut.

Which tool is the most suitable to measure activities that take a short time? Alat manakah yang paling sesuai untuk mengukur aktiviti yang mengambil masa yang pendek? 7. Diagram Rajah What is the characteristic of this tool that enables it to be used to measure time? Apakah ciri alat ini yang membolehkannya digunakan untuk menyukat masa? A It swings uniformly Ia berayun seragam B It has a standard scale Ia mempunyai skala yang standard C Water drips through it uniformly Air menitis melaluinya seragam D It measures minute and second accurately Ia menyukat minit dan saat dengan tepat 173 .6. Rajah menunjukkan satu alat untuk menyukat masa. The diagram shows a tool to measure time.

Diagram Rajah 174 . The table shows the result of an investigation about swinging pendulum. Rajah menunjukkan lantai yang sebahagiannya ditutupi dengan jubin-jubin yang sama saiz.8. Table Jadual What is the conclusion of this investigation? Apakah kesimpulan penyiasatan ini? A T swings the slowest T berayun paling perlahan B U swings faster than V U berayun lebih cepat daripada V C W swings faster than U W berayun lebih cepat daripada U D V swings slower than W V berayun lebih perlahan daripada W 9. Jadual menunjukkan keputusan penyiasatan tentang ayunan bandul. The diagram shows a floor partly covered with tiles of the same size.

Which bar chart shows correctly the ability of light to pass through three different materials? Carta palang manakah yang menunjukkan dengan betul tentang keupayaan penembusan cahaya melalui tiga bahan yang berbeza? 175 .How many more tiles are needed to cover up the whole floor? Berapakah bilangan jubin lagi yang diperlukan untuk menutup seluruh lantai itu? A 30 B 25 C 20 D 15 10.

K and L are three steps to investigate objects that can conduct heat. manakah yang paling sesuai untuk menerangkan M. langkah keempat? A Take out the object from the hot water when your finger feels hot Keluarkan objek daripada air panas apabila jari kamu terasa panas B Measure the water temperature by using a thermometer Sukat suhu air dengan menggunakan termometer C Record the volume of the water after a few minutes Rekodkan isi padu air selepas beberapa minit D Touch the basin Sentuh besen itu 176 . J. – Choose an object. J. the fourth step? Antara yang berikut. Pilih satu objek. Diagram Rajah Which materials can be used to make this object without changing the properties of the materials? Bahan-bahan manakah yang boleh digunakan untuk membuat objek ini tanpa mengubah sifat bahanbahan itu? A Iron ruler and can lid Pembaris besi dan penutup tin B Iron ruler and cardboard Pembaris besi dan kadbod C Wooden ruler and cardboard Pembaris kayu dan kadbod D Wooden ruler and can lid Pembaris kayu dan penutup tin 12. Pegang satu hujung objek dan rendam satu hujung lagi ke dalam air panas. K dan L adalah tiga langkah untuk menyiasat objek-objek yang boleh mengalirkan haba. Isikan air panas ke dalam besen sehingga separuh penuh. Diagram shows an object. – _____________________________________________________________ Which of the following is the most suitable to describe M.11. – Hold one end of the object and dip the other end in the hot water. Rajah menunjukkan satu objek. J K L M – Half fill a basin with hot water.

He wants to maintain the temperature of the hot water.13. Rajah menunjukkan suatu pengelasan planet-planet. Dia hendak mengekalkan suhu air panas tersebut. Diagram shows a classification of planets. Which material is the most suitable to be used to wrap the bottle? Azri mahu membawa sebotol air panas ke sekolah. Bahan manakah yang paling sesuai untuk digunakan untuk membalut botol itu? A Plastic C Tissue paper Plastik Kertas tisu B Cotton D Sawdust Kapas Habuk gergaji 14. Diagram Rajah What are X and Y? Apakah X dan Y? 177 . Azri wants to bring a bottle of hot water to school.

15. The following information is about planet X. yang manakah planet X? A Earth Bumi B Saturn Zuhal C Mars Marikh D Jupiter Musytari 178 . Which of the following is planet X? Antara yang berikut. Diagram shows parts of the Solar System. Diagram Rajah What will happen if Earth is situated at X? Apakah yang akan berlaku sekiranya Bumi berada di X ? I The sunlight becomes less bright Cahaya matahari menjadi kurang terang II The oxygen increases Oksigen bertambah III Temperature becomes low Suhu menjadi rendah IV Water becomes hotter Air bertambah panas A I and III I dan III B II and III II dan III C I and IV I dan IV D II and IV II dan IV 16. Maklumat berikut ialah tentang planet X. Rajah menunjukkan sebahagian daripada Sistem Solar.

Rajah menunjukkan seorang murid yang tidak dapat mengingati nombor telefon. The diagram shows a pupil who cannot remember telephone numbers. Which device can be used by Encik Adam? Encik Adam ingin menunjukkan mikroorganisma yang terdapat di dalam air kepada muridmuridnya. Diagram Rajah What can he do to overcome his memory limitations? Apakah yang boleh dia lakukan untuk mengatasi had keupayaan ingatannya? A Dial the numbers everyday Dail nombor-nombor itu setiap hari B Arrange the numbers accordingly Susun nombor-nombor itu mengikut urutan C Memorise the numbers one by one Hafal nombor-nombor itu satu per satu D Save the numbers in the computer Simpan nombor-nombor itu ke dalam komputer 18. Alat yang manakah boleh digunakan oleh Encik Adam? 179 . Encik Adam wants to show the microorganisms in the water to his pupils.17.

The diagram shows Puan Lily cooking in a kitchen.19. yang manakah akan menjadikan kerjanya lebih mudah? I Blend the chilies in a blender Kisar cili menggunakan mesin pengisar II Grind the onions using a mortar Lumatkan bawang menggunakan lesung III Cook the rice using an electrical rice cooker Masak nasi menggunakan periuk nasi elektrik IV Open the can using a knife Buka tin menggunakan pisau A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II dan IV D III and IV III dan IV 180 . Diagram Rajah Which of the following can make her work easier? Antara berikut. Rajah menunjukkan Puan Lily sedang memasak di dapur.

Adam is standing on top of a hill. Alat yang manakah yang sesuai digunakan untuk melihat sekolahnya dengan jelas? A Telescope C Microscope Teleskop Mikroskop B Binocular D Magnifying glass Binokular Kanta pembesar 181 . Which device is suitable to use to see his school clearly? Adam sedang berdiri di atas puncak sebuah bukit. Dia ingin melihat sekolahnya yang terletak 1 km daripada bukit itu. He wants to see his school which is 1 km away from the hill.20.

badan kita bergerak balas terhadap sebarang objek. When we touch a hot object. kita dengan serta merta menarik tangan kita dari objek itu. Apabila kita menyetuh objek yang panas. badan kita tidak merasa kepanasan. dan S The diagram below shows a special characteristic of an animal. Hal ini demikian kerana. A P and R P dan R C P. B our body does not feel the heat.Set 12(pelbagai aras) 1. Rajah di bawah menunjukkan ciri khas seekor haiwan. dan R 3. D our body responds to any object. badan kita bergerak balas terhadap objek yang panas. yang manakah merupakan tabiat buruk? 2. B R and S R dan S D P.Q and R P.. A our body responds to the hot object. Q and S P. C our body can withstand the heat.. Q. badan kita boleh menahan kepanasan.Q. This is because. we immediately withdraw our hand from the object. DIAGRAM / RAJAH 182 . Which of the following are bad habits? Antara yang berikut...

D 58 cm3. DIAGRAM / RAJAH The volume of the water is. 183 . A 50 cm3.. C 56 cm3... Rajah di bawah menunjukkan air di dalam silinder penyukat.What is the use of the special characteristic? Apakah kegunaan ciri khas itu? A To bite enemies Untuk menggigit musuh B To claw enemies Untuk mencakar musuh C To catch enemies Untuk menangkap musuh D To chase enemies Untuk memburu musuh 4. Isi padu air itu ialah. The diagram below shows water in a measuring cylinder. B 53 cm3..

Diagram A shows a cube X. What is the volume of cuboid Y? Berapakah isi padu kuboid Y? A 8 cm3 B 15 cm3 C 18 cm3 D 21 cm3 6.5. The diagram below shows an activity of estimating surface area. Beberapa unit kubus X disusun untuk membina kuboid Y seperti yang ditunjukkan pada Rajah B. Diagram / Rajah 184 . Several units of cube X are arranged to build a cuboid Y as shown in Diagram B. Rajah di bawah menunjukkan aktiviti untuk menganggar luas permukaan. Rajah A menunjukkan sebuah kubus X.

Rajah menunjukkan suatu eksperimen.What is the estimated area of the shaded part? Berapakah anggaran luas kawasan yang berlorek? A 14 square cm 14 cm persegi B 15 square cm 15 cm persegi C 16 square cm 16 cm persegi D 17 square cm 17 cm persegi 7. Diagram Rajah What will happen after a week? Apakah yang akan berlaku selepas seminggu? A The mass of the nail decreases Jisim paku berkurang B The colour of the water in the test tube changes Warna air dalam tabung uji berubah C The colour of the nail becomes reddish Warna paku menjadi keperangan D The water level in the test tube rises Paras air dalam tabung uji meningkat 185 . The diagram shows an experiment.

8. Kita dapat menggunakan sebarang bahan untuk membuat tin. Rajah di bawah menunjukkan pengitaran semula tin aluminium. Kita dapat menghasilkan tin aluminium baru yang lebih berkualiti. B We can use any material to make cans. Diagram Rajah What is the benefit of doing this? Apakah faedah melakukan proses tersebut? A We can save the use of aluminium. C We can use more aluminium to make cans. The diagram shows a type of clothes worn during cold weather. Rajah menunjukkan sejenis baju yang dipakai semasa cuaca sejuk. Kita dapat menggunakan lebih aluminium untuk membuat tin. The diagram below shows the recycling of aluminium cans. D We can produce new aluminium cans of better quality. 9. Kita dapat menjimatkan penggunaan aluminium. Diagram Rajah 186 .

dan Z. yang manakah paling sesuai untuk membuat baju itu? A Nylon B Silk Nilon Sutera C Plastic D Wool Plastik Kain bulu 10. Diagram / Rajah 187 . menggunakan bahan yang tidak dapat diurai. Y. I using non-biodegradable materials... The diagram below shows an investigation on three types of materials. menggunakan semula bahan..Which of the following materials is the most suitable to make the clothes? Antara bahan berikut. Y and Z.. Bahan semula jadi boleh dipelihara dengan. A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D III and IV II dan III III dan IV 11. Rajah di bawah menunjukkan suatu penyiasatan ke atas tiga bahan. III reducing the use of the materials. bakar bahan yang tidak diperlukan. X. Natural materials can be conserved by. IV reusing the materials. mengurangkan penggunaan bahan. II burning the unwanted materials. X.

Which of the following objects cannot be reused? Antara objek berikut. yang manakah tidak boleh diguna semula? 188 . Y and Z? Apakah jenis bahan X. dan Z? 12. manakah yang sesuai digunakan untuk menghalang pengaratan pagar rumah? A To spread it with grease Menyapu gris B To coat it with tin Menyalut timah C To spread it with a coat of paint Menyapu cat D To coat it with chromium Menyalut kromium 13. Y. Which of the following methods is suitable to use for preventing the rusting the gate of a house? Antara kaedah yang berikut.What types of materials are X.

Bahan yang berasal dari Bumi. yang manakah boleh diletakkan dalam kumpulan X pada rajah di atas? 189 . x and iron. D Materials that are made from chemical substances through specific processes. C Materials that are made of rocks and parts of animals and plants. B Original materials that are used to make objects. The diagram below shows three groups of materials. plastic. Bahan asli yang digunakan untuk membuat objek. 15. Bahan yang dibuat daripada bahan kimia melalui proses tertentu. iaitu plastik.14. Diagram Rajah Which of the following objects can be placed in group X in the diagram above? Antara objek berikut. dan besi. x. Rajah di bawah menunjukkan tiga kumpulan bahan. Bahan yang dibuat daripada batuan dan bahagian binatang dan tumbuhan. What is the meaning of natural materials? Apakah yang dimaksudkan dengan bahan semula jadi? A Materials that come from the Earth.

B The objects will become harder. Which of the following describes the natural material? Antara yang berikut. Objek tidak selamat untuk digunakan. Which planet takes the shortest time to revolve round the Sun? Planet manakah yang mengambil masa paling singkat untuk beredar mengelilingi Matahari? A Venus B Mercury Zuhrah Utarid C Mars D Pluto Marikh Pluto 190 . Diagram / Rajah Which of the following is the best material for absorbing the water? Antara bahan yang berikut. Kita boleh mencacatkan bentuk asal objek. The diagram below shows that the floor is splashed with water. animal and rock Objek yang berasal daripada tumbuhan. Rajah di bawah menunjukkan lantai disimbah dengan air. 18. D We can spoil the original look of the objects. C The objects will not be safe to use. Kita dapat menjimatkan kos.16. What is the advantage of preventing rusting? Apakah kelebihan mencegah pengaratan daripada berlaku? A We can save cost. Objek akan menjadi lebih keras. yang manakah menerangkan tentang bahan asli? A Object made by human being Objek yang diperbuat oleh manusia B Object made from mineral source Objek yang diperbuat daripada sumber galian C Object originated from plant. haiwan dan batuan D Object used to produce various kind of materials Objek yang digunakan untuk membuat pelbagai jenis bahan 19. manakah bahan yang paling baik menyerap air itu? A Nylon B Rayon Nilon Rayon C Wool D Cotton wool Bulu biri-biri Kapas 17.

III The sunlight is brighter than the moonlight. Why is it that from Earth. Object T is seen across the night sky as shown in the diagram below. Bulan adalah sangat dekat dengan Bumi. Objek T kelihatan di langit pada waktu malam seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah. Diagram / Rajah What is object T? Apakah objek T itu? A Comet Komet C Asteroid Asteroid B Meteor Meteor D Meteoroid Meteoroid 21. Cahaya matahari adalah sangat terang berbanding dengan cahaya bulan. II and III II dan III I. the Moon looks bigger than the Sun? Mengapakah Bulan kelihatan lebih besar berbanding dengan Matahari jika dilihat dari Bumi? I The Moon is nearer to the Earth. A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D I.20. Which of the following objects does not revolve around the Sun? Antara objek yang berikut. II The Sun is very far from the Earth. dan III 22. Matahari adalah sangat jauh dari Bumi. manakah yang tidak beredar mengelilingi Matahari? A Comet B Moon Komet Bulan C Planet D Meteor Planet Meteor 191 . II.

Diagram shows parts of the Solar System. . yang manakah benar berdasarkan maklumat dalam jadual? A The temperature of planet T is the lowest Suhu planet T paling rendah B The orbit of planet T is the smallest Orbit planet T paling kecil C The movement of planet S is the fastest Pergerakan planet S paling laju D Planet R is the farthest from the Sun Planet R paling jauh dari Matahari 24. Table Jadual Which of the following is true based on the information in the table? Antara yang berikut.23 The table shows information about planets. R. R. Jadual menunjukkan maklumat mengenai planet. S and T. Rajah menunjukkan sebahagian daripada Sistem Solar. Diagram Rajah What will happen if Earth is situated at X? Apakah yang akan berlaku sekiranya Bumi berada di X ? I The sunlight becomes less bright Cahaya matahari menjadi kurang terang II The oxygen increases Oksigen bertambah III Temperature becomes low Suhu menjadi rendah IV Water becomes hotter Air bertambah panas 192 . S dan T.

A researcher carries out an investigation about microorganisms. Harga komputer menjadi lebih mahal. yang manakah digunakan untuk mengatasi had keupayaan mata? 27. Which of the following devices is used to overcome the limitation of sight? Antara alat berikut. Which of the following tools can help the researcher? Seorang penyelidik menjalankan penyiasatan tentang mikroorganisma. Antara yang berikut. C More computer viruses are produced. D Fewer people use computers. Semakin kurang orang menggunakan komputer. 26. Semakin banyak virus komputer dihasilkan. manakah alat yang dapat membantu penyelidik itu? 193 .A I and III I dan III B II and III II dan III C I and IV I dan IV D II and IV II dan IV 25. Which of the following is the side effect of the advancement of computer technology? Antara yang berikut. manakah kesan sampingan daripada kemajuan teknologi komputer? A The price of computers becomes more expensive. Manusia semakin sukar berkomunikasi. B Humans find it more difficult to communicate.

manakah yang tidak digunakan dalam bidang perhubungan? I Computer Komputer II Calculator Kalkulator III Skyscraper Bangunan pencakar langit IV Telephone Telefon A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D III and IV III dan IV 29. 194 .28. Maklumat di bawah menunjukkan ciri-ciri suatu alat. Which of the following devices are not used in the field of communication? Antara alat yang berikut. The information below shows the characteristics of a device.

What is the device? Apakah alat itu? A Television Televisyen C Calculator Kalkulator B Computer Komputer D Radio Radio 30. X. The diagram below shows four types of land transport. Z. X 195 . X. Rajah di bawah menunjukkan empat jenis pengangkutan darat. X. Y. manakah yang menunjukkan urutan yang betul dalam sejarah teknologi pengangkutan darat bermula daripada yang paling awal? A W. Y D W. W C Z. Diagram / Rajah Which of the following is the correct sequence which shows the development of technology in land transport? Antara yang berikut. Z. Y B Y. W. Z.

Terdapat udara di dalam air B It could survive without breathing.Set 13(ikut topik) 1. Belalang dapat hidup tanpa bernafas C It could live on land and in water. Hadi held the head of a grasshopper in water for five minutes as shown in the diagram below. B Air moves out through the mouth. Diagram / Rajah Why did the grasshopper survive? Mengapakah belalang itu masih hidup? A There was air in the water. Udara masuk ke dalam hidung. manakah yang benar tentang menarik nafas? A Air moves out through the nose. Which of the following statements about inhalation is true? Antara penyataan yang berikut. 2. D Air moves into the ear. Hadi membenamkan kepala seekor belalang ke dalam air selama lima minit seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah. C Air moves into the nose. Dia mendapati belalang itu masih hidup. He observed that the grasshopper survived. Organ respirasinya terletak di abdomen 196 . Belalang dapat hidup di darat dan di air D Its respiratory organ was on the abdomen. Udara keluar melalui hidung. Udara keluar melalui mulut. Udara masuk ke dalam telinga.

4. manakah yang tidak perlu dilakukan dalam penyiasatan itu? A Measuring height Mengukur tinggi B Counting the number of leaves Mengira bilangan daun C Measuring the circumference of the stem Mengukur lilitan batang D Weighing the young tree Menimbang jisim anak pokok 197 . Diagram / Rajah Which of the following does not need to be carried out in this investigation? Antara yang berikut. yang manakah organ-organ perkumuhan manusia? I The skin Kulit II The mouth Mulut III The lungs Paru-paru IV The stomach Perut A I and II I dan II B I and III I dan III C II and IV II. dan IV D III and IV III dan IV The diagram below shows a pupil carrying out an investigation concerning the growth of a seedling.3. Rajah di bawah menunjukkan seorang murid menjalankan penyiasatan tentang pertumbuhan anak benih. Which of the following are the excretory organs of humans? Antara yang berikut.

manakah yang membiak dengan cara yang sama? A Begonia B Bamboo Begonia Buluh C Hibiscus D Potato Bunga raya Kentang 6. Rajah di bawah menunjukkan dua jenis tumbuhan yang membiak melalui keratan batang. Diagram / Rajah Which of the following shows the correct position of the living thing X in its life cycle? Antara yang berikut. manakah kedudukan yang betul bagi hidupan X dalam kitar hidupnya? A X → egg → pupa → butterfly X → telur → kepompong → rama-rama B Egg → X → pupa → butterfly Telur → X → kepompong → rama-rama C Butterfly → egg → pupa → X Rama-rama → telur → kepompong → X D Egg → butterfly → X → pupa Telur → rama-rama → X → kepompong 198 . The diagram below shows two plants that reproduce by stem cutting. Rajah di bawah menunjukkan hidupan X.5. The diagram below shows a living thing X. Diagram / Rajah Which of the following plants reproduce in the same way? Antara tumbuhan berikut.

Diagram Rajah Which of the following is the correct sequence of the stages? Antara yang berikut. V. V. T. V. V 199 .7. yang manakah menunjukkan susunan peringkat yang betul? A U. Which of the following methods of reproduction and examples are correctly matched? Antara yang berikut. W D U. W. T C U. manakah kaedah pembiakan dan contoh yang dipadankan dengan betul? 8 The diagram shows the stages in the life cycle of a butterfly. T. Rajah menunjukkan peringkat-peringkat dalam kitaran hidup seekor rama-rama. W. T B U. W. .

What is the meaning of ‘Human Reproductions’ ? Apakah yang dimaksudkan dengan ‘Pembiakan Manusia’ ? A Give birth to the offspring to continue their generation Melahirkan anak untuk menyambung generasi mereka seterusnya B The physical growth of human body Pembesaran fizikal badan manusia C Get rid of waste materials from the body Menyingkirkan bahan buangan daripada tubuh D Remove the faeces from the body Membuang tinja daripada badan 10. The diagram shows four animals. Rajah menunjukkan empat haiwan. Diagram Rajah Which animals breathe through trachea structures? Haiwan-haiwan manakah yang bernafas melalui struktur trakea? A J and K J dan K B J and M J dan M C L and M L dan M D K and L K dan L 200 .9. K. J. L dan M. K. L and M. J.

manakah yang boleh digunakan untuk menyukat masa? Diagram / Rajah A S and V S dan V C T. U and V T. dan V 201 . Luas diukur dalam unit.. sentimeter persegi. T and U S. If the mass of a rocket on the Moon is 1000 kg. Area is measured in. T... D square centimetres. Which of the following can be used for measuring time? Antara yang berikut. berapakah jisim roket di Bumi? A 1 kg B 600 kg C 1000 kg D 6000 kg B S. sentimeter padu. meter padu. what is its mass on Earth? Jika jisim roket di Bulan ialah 1000 kg. dan U D S. kilometer. C cubic centimetres. A kilometres. T and V S. U. dan V 12..11. 13. T. B cubic metres.

III. III and IV II. Diagram B shows a book which measures 10 cm × 15 cm. Rajah A menunjukkan segi empat sama P berukuran 1 cm × 1 cm. dan IV 15. yang manakah digunakan untuk mengukur jisim? A I and II I dan II C I. Which of the following tools are used for measuring mass? Antara alat berikut. III and IV I. Diagram A shows that square P measures 1 cm × 1 cm. III. dan IV B II and IV II dan IV D II. berapa banyakkah segi empat sama yang akan digunakan? A 25 B 50 C 100 D 150 202 . how many squares will be used? Jika segi empat sama yang bersaiz segi empat sama P disusun untuk menutupi keseluruhan permukaan buku itu. Rajah B menunjukkan sebuah buku yang berukuran 10 cm × 15 cm.14. DIAGRAM A RAJAH A DIAGRAM B RAJAH B If squares of the same size as square P are arranged to cover the whole surface of the book.

Which parts of the body are suitable to be used for measuring the length of a desk? Bahagian badan yang manakah sesuai digunakan untuk mengukur panjang sebuah meja tulis? A Span B Step Jengkal Langkah C Foot D Arm span Kaki Depa 18. A plastic. plastik. B wood. getah. Antara yang berikut.. C metal.. kayu. tape. yang manakah paling sesuai digunakan untuk menggantikan pita pengukur itu? 17. The diagram below shows a knife.. He loses his measuring . Rajah di bawah menunjukkan sebilah pisau. Bahagian pisau yang bertanda X dibuat daripada. D rubber. 203 . Diagram Rajah The part of the knife marked X is made of.16 A tailor uses a measuring tape to measure the bodies of his clients. Dia kehilangan pita pengukur itu.. Which of the following is the most suitable replacement for the measuring tape? Seorang tukang jahit menggunakan pita pengukur untuk mengukur badan pelanggannya. logam.

Maklumat yang berikut menunjukkan beberapa aktiviti. Diagram Rajah What material is the object made of? Apakah bahan untuk membuat objek itu? A Glass B Metal Kaca Logam C Plasticine D Polystyrene Plastisin Polisterina 20. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan suatu objek apabila diletakkan di dalam air. 204 . Diagram below shows the position of an object when it is placed in water.19. The following information shows a number of activities.

. Rajah di bawah menunjukkan suatu objek. Rajah di bawah menunjukkan beberapa objek yang dibuat daripada bahan asli. Bahan yang digunakan untuk membuat objek ini ialah. manakah yang betul? 21. D synthetic cloth.. The diagram below shows an object. B cotton. Diagram / Rajah 205 . A silk. C rubber. getah.. The diagram below shows some objects that are made of natural materials. sutera. Diagram Rajah The material used for making this object is.Which of the following is true? Antara yang berikut. 22.. kapas. kain sintetik.

Bongkah kayu mengkonduksikan tenaga elektrik. Pembaris plastik mengkonduksikan haba. Rajah di bawah menunjukkan objek P. Sekeping kulit membenarkan cahaya menembusinya. manakah yang benar? A A block of wood conducts electrical energy. Q. Q.Which of the following is also made of a natural material? Antara yang berikut. 24. D A piece of leather allows light to pass through it. Q and R D P. Q and S P. Diagram Rajah Which objects are made from natural materials? Objek manakah yang diperbuat daripada bahan semula jadi? A P and Q B Q and S P dan Q Q dan S C P. The diagrams below show objects P. dan R P. Which of the following statements is true? Antara penyataan yang berikut. dan S. Gelang getah boleh diregangkan. Q. Q. R and S. C A rubber band can be stretched. manakah yang dibuat daripada bahan asli juga? A Raincoat Baju hujan B Plastic bottle Botol plastik C Telephone Telefon D Eraser Getah pemadam 23. R. dan S 206 . B A plastic ruler conducts heat.

Diagram Rajah 207 . The diagram shows the surface of the Earth. Planet ini adalah sangat panas. DIAGRAM / RAJAH Why are there no living things living on this planet? Mengapakah tiada hidupan yang hidup di planet ini? A This planet is very hot. how many green beans will be equal to the size of the Sun? Jika saiz Bumi adalah setara dengan 4 biji kacang hijau.25. D This planet is covered mainly with ice. 26. Planet ini dilitupi dengan ais. If the size of the Earth is equal to 4 green beans. Planet ini adalah sangat gelap. Planet ini adalah sangat kecil. B This planet is very dark. berapa bijikah kacang hijau setara dengan saiz Matahari? A 100 B 200 C 400 D 1000 27. Rajah di bawah menunjukkan orbit planet yang paling hampir dengan Matahari. C This planet is very small. Rajah menunjukkan permukaan Bumi. The diagram below shows the orbit of the nearest planet round the Sun.

..Which of the following statements is true about X? Antara pernyataan berikut. pengangkutan. D building.. B agriculture. 208 . A transport. C communication. perhubungan. pertanian. pembinaan. yang manakah benar tentang X? A Represents of the Earth Mewakili daripada Bumi B Is the centre of gravity Merupakan pusat graviti C Contains various types of minerals Mengandungi pelbagai jenis galian D Has air to breathe Mengandungi udara untuk bernafas 28. Kenderaan ini digunakan dalam bidang. Diagram Rajah This vehicle is used in the field of.. The diagram below shows a vehicle. Rajah di bawah menunjukkan sejenis kenderaan.

A II and III B III and IV II dan III III dan IV C I. dan IV 30. Robot menyebabkan masalah pengangguran meningkat. Robot menyebabkan kos pengeluaran meningkat. IV decorate their homes. Robot menyebabkan masalah sosial meningkat. In ancient time. D Robots make the production time longer. Pada zaman dahulu. This shows the way they. menghasilkan seni. III. II.. dan III I. Hal ini menunjukkan mereka. Which of the following is a disadvantage of using robots in industry? Antara yang berikut. I save the information.. manusia gua melukis pada dinding gua. B Robots cause more social problems. II. C Robots cause more unemployment problems. II produce arts. Robot menyebabkan masa pengeluaran meningkat. menyimpan maklumat. III and IV I. II and III D I. yang manakah merupakan keburukan menggunakan robot dalam industri? A Robots cause a rise in the production cost. II. berhubung dengan manusia yang lain.. menghias tempat tinggal mereka. the cave people draw on the cave walls.. 209 .29. III communicate with other people.

Manusia bergerak balas terhadap haba.Set 14(pelbagai kemahiran) 1. 2. Rajah di bawah menunjukkan gerak balas manusia terhadap rangsangan. Why do humans need to excrete and defecate? Mengapakah manusia perlu berkumuh dan bernyahnajis? A To make sure the breathing process works smoothly Untuk memastikan proses pernafasan berfungsi dengan baik B To maintain body health Untuk mengekalkan kesihatan badan C To clean the human blood Untuk membersihkan darah manusia D To clean the human organs Untuk membersihkan organ-organ manusia 210 . B Humans respond to heat. C Humans respond to sound. The diagram below shows the response of a human to a stimulus. Manusia bergerak balas tehadap bunyi. Manusia bergerak balas terhadap air. D Humans respond to smell. DIAGRAM / RAJAH What conclusion can be formed? Apakah kesimpulan yang boleh dibentuk? A Humans respond to water. Manusia bergerak balas terhadap bau.

Rajah di bawah menunjukkan pengelasan haiwan kepada dua kumpulan berdasarkan cara haiwan itu membiak. DIAGRAM / RAJAH Which of the following animals can be placed in group M and group N? Antara haiwan yang berikut. The diagram below shows the classification of animals into two groups according to the way they reproduce.3. Which of the following is not true? Antara yang berikut. manakah yang boleh diletakkan dalam kumpulan M dan kumpulan N? 211 . manakah yang tidak benar? 4.

The diagram shows a plant placed in a shady room.5. Rajah menunjukkan sejenis tumbuhan yang diletakkan di dalam sebuah bilik yang kelam. Diagram Rajah What should be done to the plant to help it to grow upright? Apakah yang perlu dilakukan kepada tumbuhan itu supaya ia tumbuh tegak? A Fertilize it Beri baja B Water it Siram air C Place it outside in an open space Letak di tempat terbuka di luar bilik itu D Move it further away from the window Alih ke tempat yang lebih jauh daripada tingkap 212 .

di manakah tempat yang paling sesuai untuk tumbuhan ini hidup? A Swamp Paya B Lake Tasik C Desert Gurun D River bank Tebing sungai 213 .6. Which of the following is true about the movement of the chest during breathing? Antara yang berikut. Maklumat berikut menunjukkan ciri sejenis tumbuhan. Based on the above characteristics. where is the most suitable place for this plant to grow? Berdasarkan ciri di atas. The following information shows the characteristics of a plant. manakah yang benar tentang pergerakan dada semasa pernafasan? 7.

Rajah menunjukkan suatu penyiasatan. What is the length of the pencil? Berapakah panjang pensel itu? A 4 match sticks 4 batang mancis C 6 match sticks 6 batang mancis B 5 match sticks 5 batang mancis D 7 match sticks 7 batang mancis 214 . The figure shows an investigation. Which of the following figures shows the result of the experiment after seven days? Rajah yang manakah menunjukkan keputusan eksperimen itu selepas tujuh hari? 9. Gambar rajah menunjukkan aktiviti untuk menganggar panjang suatu pensel.8. The diagram shows the activity of estimating the length of a pencil.

III 10 cubes of M form half of the volume of structure N. IV The volume of structure M is 3 cm3. I The volume of 10 cubes M is the same as the volume of structure N. Pilih penyataan yang betul tentang kubus M dan struktur N.10. 10 buah kubus M membentuk separuh isi padu struktur N. The diagram below shows a cube M and a structure N. A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D II and IV II dan III II dan IV 11. Isi padu struktur N ialah 10 cm3. II The volume of structure N is 10 cm3. Diagram / Rajah What is the length of the rope in mm? Berapakah panjang tali itu dalam mm? A 10 mm B 15 mm C 20 mm D 25 mm 215 . Seorang murid mahu mengukur panjang seutas tali seperti yang ditunjukkan pada rajah di bawah. Rajah di bawah menunjukkan kubus M dan struktur N. Isi padu bagi 10 buah kubus M adalah bersamaan dengan isi padu struktur N. Isi padu struktur M ialah 3 cm3. DIAGRAM / RAJAH Choose the correct statement about the cube M and the structure N. A pupil wants to measure the length of a rope as shown in the diagram below.

Semua kotak itu adalah sama saiz. The diagram below shows three cuboids of different sizes. urutan kuboid manakah yang betul bermula daripada isi padunya yang paling kecil? A X→Y→Z B Y→Z→X C X→Z→Y D Z→X→Y 13 The following information compares the masses of four types of boxes.12. Maklumat berikut membandingkan jisim empat jenis kotak. starting with the one having the smallest volume? Antara yang berikut. 216 . Rajah di bawah menunjukkan tiga kuboid yang berbeza saiznya. All the boxes are the same size. . Diagram Rajah Which of the following shows the correct arrangement of the cuboids according to size.

Which of the following bar charts shows this information? Antara carta palang berikut. yang manakah menunjukkan maklumat itu? 217 .

Objek X adalah bahan lutsinar. Which of the following describes object X? Antara berikut. yang manakah menghuraikan objek X? A The material does not allow light to pass through Bahan itu tidak membenarkan cahaya menembusinya B The material allows only some light to pass through Bahan itu membenarkan hanya sebahagian cahaya menembusinya C The material allows all light to pass through Bahan itu membenarkan semua cahaya menembusinya D The material allows only the brightest light to pass through Bahan itu membenarkan hanya cahaya yang sangat terang menembusinya 218 . What is meant by volume? Apakah yang dimaksudkan dengan isipadu? A Size of a space Saiz suatu ruang B Width of a region Lebar suatu kawasan C Circumference of an object Ukur lilit suatu objek D Height of an object Ketinggian suatu objek 15.14. Object X is a transparent material.

K. K. L. J.16. J 219 . Diagram / Rajah Which of the following arrangements shows the order of the objects according to increasing ability to float? Antara susunan yang berikut. L. M. M D L. L and M which are placed in a container filled with water. dan Z sahaja D All the nails do not rust Semua paku tidak berkarat 17. K. Y. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen yang dijalankan oleh seorang pelajar. DIAGRAM /RAJAH Which of the nails will rust? Paku manakah yang akan berkarat? A W only W sahaja B X only X sahaja C W. L C J. J. K. The diagram below shows an experiment conducted by a pupil. Y and Z only W. Rajah di bawah menunjukkan objek J. K B K. M. L. dan M dimasukkan ke dalam satu bekas yang berisi air. The diagram below shows objects J. manakah yang menunjukkan urutan objek mengikut sifat keapungan yang semakin bertambah? A M.

The diagram below shows the ratio of the sizes of the objects K. L and M. Jadual di bawah menunjukkan dua kumpulan objek. dan M. Table Jadual Which of the following about materials X and Y is correct? Antara yang berikut. DIAGRAM / RAJAH 220 . yang manakah benar tentang bahan X dan bahan Y? 19.18. The table below shows two groups of objects. L. Rajah di bawah menunjukkan nisbah bagi saiz objek K.

Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada Sistem Suria.Which of the following represents L? Antara yang berikut. The diagram below shows part of the Solar System. Diagram / Rajah Which planets are represented by T and U? Planet manakah yang diwakili oleh T dan U? 221 . manakah yang mewakili L? A The Sun B The star Matahari Bintang C The Moon D The Earth Bulan Bumi 20.

Musytari dan planet Y mengikut urutan. 222 . Rajah menunjukkan planet X. The diagram shows a light source shining on a ball. Jupiter and Y arranged in sequence. Gambar rajah menunjukkan satu sumber cahaya menyinari sebuah bola.21. The figure shows planets X. What are planets X and Y? Apakah planet X dan Y? Planet X Mars Marikh Earth Bumi Saturn Zuhal Mars Marikh Planet Y Saturn Zuhal Mars Marikh Uranus Uranus Earth Bumi A B C D 22.

Apakah saiz baru bagi imej yang terbentuk di tabir? 23. The ball is moved towards the light source P.The size of the image formed on the screen is 3 cm. Rajah di bawah menunjukkan jarak antara Bumi dengan Matahari. The diagram below shows the distance between the Earth and the Sun. Which planet is Saturn? Planet manakah adalah Zuhal? 24. DIAGRAM / RAJAH 223 . What is the new size of the image formed on the screen? Imej yang terbentuk di tabir berukuran 3 cm. Bola itu digerakkan ke arah sumber cahaya P.

Akan terdapat banyak air di Bumi. III. Bumi akan menjadi tempat yang paling sesuai untuk benda hidup tinggal. III. dan III B I. 25. and IV I. dan IV D I. Which of the following activities show the use of technology? Antara aktiviti yang berikut. dan IV C II. and IV II. III. dan IV I. B There will be a lot of water on Earth. Bumi tidak akan bergerak mengelilingi Matahari.What happens if the distance is changed to 130 million km? Apakah yang berlaku jika jarak berubah kepada 130 juta km? A There will be no life on Earth. dan IV 224 . III. II. C The Earth will not move around the Sun. III. II. D The Earth will be the most suitable place for living things to live. II. II. dan III I. manakah yang menunjukkan penggunaan teknologi? A I. Tidak akan ada benda hidup di Bumi. III.

manakah yang tidak melibatkan penggunaan wayar elektrik untuk menghantar maklumat? A Satellite B Telephone Satelit Telefon C Television D Computer Televisyen Komputer 27.26. TABLE / JADUAL What are the technologies that make it possible for the farmers to plant the paddy twice a year? Apakah teknologi yang membolehkan petani menanam padi dua kali setahun? I Harvesting machine Mesin penuai II Ploughing machine Mesin pembajak III Photocopy machine Mesin fotokopi IV Grinder Pengisar A I and II I dan II B I and III I dan III C II and III II dan III D III and IV III dan IV 225 . Jadual di bawah menunjukkan kekerapan penanaman padi di Malaysia. The table below shows the frequency of planting paddy in Malaysia. Which of the following devices does not involve the use of electric wires in the transfer of information? Antara alat yang berikut.

28. yang manakah mempunyai fungsi yang sama seperti di atas? 226 . Gambar menunjukkan satu kaedah manusia berkomunikasi. Which of the following devices have the same function as above? Antara alat berikut. The picture shows a method of human communication.

III and IV only I. III and IV only II. II and III only I. III dan IV sahaja 29.A I. Diagram Rajah The invention of which of the following devices makes the development possible? Penciptaan alat manakah yang menyebabkan perkembangan ini? A Engine B Steel Enjin Keluli C Tyre D Fan Tayar Kipas 30 Choose the correct sequence to show the history of agricultural technology. The diagram below shows the development of technology in the construction of the aeroplane. II dan IV sahaja D II. III dan IV sahaja B I. 227 . Rajah di bawah menunjukkan perkembangan teknologi dalam pembinaan kapal terbang. . II dan III sahaja C I. II and IV only I. Pilih urutan yang betul untuk menunjukkan sejarah perkembangan teknologi dalam pertanian.

228 .

P. dan T 2. R. R. S and T P. Q. Dada bergerak ke dalam dan ke bawah. dan R P. III The air is slightly warm. dan T C P. Q. Q. R. Udara sedikit panas. Q. P. IV The air flow from outside to inside chest cavity. Udara bergerak dari luar ke dalam rongga dada. Isi padu rongga dada meningkat. Which of the above are the basic needs of green plants? Antara yang di atas. yang manakah merupakan keperluan asas bagi tumbuhan hijau? A P. R and T P. dan T P. R. Rajah di bawah menunjukkan proses pernafasan manusia. R and T D P. II The chest moves inwards and downwards. S and T are the basic needs of living things. R. DIAGRAM / RAJAH Which of the following is true about this process? Antara yang berikut. 229 .Set 15 (pelbagai tahap) 1. manakah yang benar tentang proses ini? I The volume of the chest cavity increases. S. dan T adalah keperluan asas benda hidup. R. The diagram below shows the process of breathing in a human. Q. S. Q and R B P.

R or S. How does the plant shown in the diagram below reproduce? Bagaimanakah tumbuhan yang ditunjukkan dalam rajah di bawah membiak? Diagram Rajah A Through spores Melalui spora B Through leaves Melalui daun C Through suckers Melalui anak pokok D Through stem cuttings Melalui keratan batang 230 . dan S. B I and III I dan III D II and IV II dan IV The diagram below shows a fish. Q. Diagram Rajah Which of the following parts. P. Q. Rajah di bawah menunjukkan seekor ikan.A I and II I dan II C II and III II dan III 3. R. labelled P. excretes the waste products? Antara bahagian berikut. yang manakah menyingkirkan bahan kumuh? A P B Q C R D S 4.

The diagram below shows an experiment. D The lungs look healthy.5. Pucuk bergerak ke arah kapas P. Paru-paru kelihatan berwarna gelap C The temperature of the lungs is normal. B The root moves towards cotton wool Q. C The shoot moves towards cotton wool P. 231 . Paru-paru kelihatan berwarna cerah. Rajah di bawah menunjukkan satu eksperimen. B The lungs look darker in colour. Akar bergerak ke arah kapas Q. Akar bergerak ke arah kapas P. Which of the following statements is true about a smoker’s lungs? Antara penyataan yang berikut. 6. Pucuk bergerak ke arah kapas Q. DIAGRAM / RAJAH What will be observed after a few days? Apakah yang akan diperhatikan selepas beberapa hari? A The root moves towards cotton wool P. Suhu paru-paru adalah normal. manakah yang benar tentang paru-paru perokok? A The lungs look lighter in colour. Paru-paru kelihatan sihat. D The shoot moves towards cotton wool Q.

Table / Jadual Which of the following are correct examples of animals in group P and group Q? Antara yang berikut. Panjang klip kertas pada rajah di bawah ialah 2.5 cm manakala panjang pensel itu ialah 20 cm. Diagram Rajah How many paper clips make up the length of the pencil? Berapakah klip kertas yang menghasilkan panjang pensel itu? A 8 B 10 C 12 D 14 232 . The table below shows how the animals of group P and group Q protect themselves from their enemies. manakah contoh haiwan yang betul dalam kumpulan P dan kumpulan Q? 8.7.5 cm while the length of the pencil is 20 cm. The length of a paper clip in the diagram below is 2. Jadual di bawah menunjukkan bagaimana haiwan dalam kumpulan P dan kumpulan Q melindungi diri mereka daripada musuh.

How long does he wait? Ali tiba di hentian bas di Ipoh pada pukul 11.20 a.00 tengah hari.9.m.m.20 pagi. yang manakah digunakan untuk mengukur jarak dari Kuala Lumpur ke Melaka? A Millimetre B Centimetre Milimeter Sentimeter C Metre D Kilometre Meter Kilometer 233 . Bas yang dia akan naiki akan tiba pada pukul 1. Which of the following units is used for measuring the distance from Kuala Lumpur to Malacca? Antara unit berikut. Diagram / Rajah What is the length of the wooden block? Berapakah panjang bongkah kayu itu? A 3 cm B 4 cm C 5 cm D 6 cm 10. Berapa lamakah dia menunggu? A 2 hours 20 minutes 2 jam 20 minit B 1 hour 40 minutes 1 jam 40 minit C 1 hour 20 minutes 1 jam 20 minit D 40 minutes 40 minit 11. Rajah di bawah menunjukkan pembaris digunakan untuk mengukur panjang satu bongkah kayu. Ali arrives at the bus station in Ipoh at 11. The diagram below shows that a ruler is used to measure the length of a wooden block. The bus he is taking will depart at 1.00 p.

fish.. what is the new reading shown on the lever balance? Jika empat buah buku yang serupa ditambahkan. tepung. 13. mango. mangga.12. mangga.. flour. Rajah di bawah menunjukkan jisim dua buah buku. tepung. fish. mangga. apakah bacaan yang baru yang akan ditunjukkan oleh neraca tuas? A 1500 g B 2000 g C 3000 g D 3500 g 234 . sugar.. fish. ikan. A sugar. The table below shows some of the goods that are bought by Mrs. flour. tepung. mango. gula. The diagram below shows the mass of two books. gula. ikan.. sugar. ikan. gula. Lee in a market. Jadual di bawah menunjukkan beberapa barangan yang telah dibeli oleh Puan Lee dari sebuah pasar. D mango. mango. C flour. flour. sugar. tepung. mangga. ikan. TABLE / JADUAL The arrangement in ascending order of the mass of the goods is. Diagram Rajah If four similar books are added. B fish. Susunan jisim barangan dalam urutan meningkat ialah. gula.

DIAGRAM / RAJAH What is the purpose of using the anhydrous calcium chloride? Apakah tujuan menggunakan kalsium klorida kontang? A To prevent rusting Untuk menghalang pengaratan B To prevent the air reaches the iron nail Untuk menghalang udara sampai ke paku besi C To absorb water vapour in the air Untuk menyerap wap air di udara D To control the air temperature Untuk mengawal suhu udara 235 . manakah yang mempunyai isi padu yang terbesar? 15.14. Which of the following boxes has the greatest volume? Antara kotak yang berikut. The diagram below shows the apparatus set up for an experiment. Rajah di bawah menunjukkan susunan radas bagi satu eksperimen.

DIAGRAM / RAJAH What is the property of X? Apakah sifat bahan X? A It conducts heat. bahan buatan manusia adalah terhad. B It floats on water. A I and II B I and III I dan II I dan III C II and III D II and IV II dan III II dan IV 17.16. C It absorbs water. III reused materials may be used up. Rajah di bawah menunjukkan sebatang mop.. 236 . X senang diregangkan. IV recycled materials are limited. D It can be stretched easily. X mengkonduksikan haba. II man-made materials are limited. X terapung di atas air. The diagram below shows a mop.. I natural materials may be used up. bahan semula jadi mungkin habis digunakan. bahan kitar semula adalah terhad. The activities above should be carried out throughout the year because. Aktiviti-aktiviti di atas perlu dijalankan sepanjang tahun kerana.. bahan guna semula mungkin habis digunakan. X menyerap air..

The diagram below shows four nails which are put in four different test tubes. Rajah di bawah menunjukkan empat batang paku yang dimasukkan ke dalam empat tabung uji yang berbeza. A rusting. Rajah di bawah menunjukkan keadaan sebuah pagar besi.. R. pengaratan. pemanasan.. The diagram below shows the condition of an iron gate. B friction. D heating. Diagram / Rajah This condition is caused by. C errosion. hakisan. geseran.18. dan S 237 . Keadaan ini adalah disebabkan oleh. R and S R dan S Q. 19. Diagram Rajah The nails in which test tubes will rust? Paku di dalam tabung uji manakah akan berkarat? A P and R B Q and R P dan R Q dan R C R and S D Q...

Bahagian yang bertanda X pada rajah di bawah dibuat daripada bahan tertentu. Selepas lima minit.20. objek itu terasa panas apabila disentuh dengan jari. Diagram / Rajah What is the important characteristic of this material? Apakah ciri penting bagi bahan itu? A Transparent Bersifat lut sinar B Translucent Bersifat lut cahaya C Reflects light Memantulkan cahaya D Disperses light Menyerakkan cahaya 238 . Diagram Rajah Which of the following is most probably object Z? Antara yang berikut. Rajah di bawah ini menunjukkan objek Z dimasukkan ke dalam air panas. The part which is labelled X in the diagram below is made of a certain material. After five minutes. yang manakah mungkin objek Z? A Plastic spoon B Drinking straw Sudu plastik Penyedut minuman C Metal spoon D Wooden ruler Sudu logam Pembaris kayu 21. The diagram below shows object Z placed in hot water. the object feels hot when touched with the fingers.

terdapat udara dalam minyak masak. D air and water are present in the cooking oil. Ia boleh dikitar semula. Rajah di bawah menunjukkan sebuah bikar yang mengandungi minyak masak dan sebatang paku besi. B water and air are absent in the cooking oil. cahaya matahari tidak dapat menembusi bikar. 23.. Ia boleh mencemarkan persekitaran. yang manakah merupakan ciri beg kertas? A It can be recycled. ketiadaan air dan udara dalam minyak masak.. The diagram below shows a beaker containing cooking oil and an iron nail. A air is present in the cooking oil. Ia mudah dibawa ke mana sahaja. Ia lebih murah daripada beg plastik. B It is cheaper than a plastic bag.. terdapat udara dan air dalam minyak masak. Paku besi tidak berkarat kerana.22. Which of the following is the characteristic of a paper bag? Antara yang berikut. 239 . C It can pollute the environment.. DIAGRAM / RAJAH The iron nail does not turn rusty because. C sunlight does not penetrate into the beaker. D It is easy to bring any where.

Diagram Rajah What does the above diagram show? Apakah yang ditunjukkan oleh rajah itu? A The Earth moves around the Sun Bumi bergerak mengelilingi Matahari B The distance from the Earth to the Sun Jarak dari Bumi ke Matahari C The size of the Earth compared to that of the Sun Saiz Bumi dibandingkan dengan saiz Matahari D The time taken by the Earth to move around the Sun Masa yang diambil apabila Bumi beredar mengelilingi Matahari 25. Berikut adalah ciri-ciri objek P. The diagram below shows part of the Solar System. 240 . The following are the characteristics of object P. Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada Sistem Suria.24.

DIAGRAM / RAJAH 241 . pembinaan. The diagram below shows the position of the asteroid belt between two planets..What is P? Apakah P? A A star Bintang C A meteoroid Meteoroid B An asteroid Asteroid D A comet Komet 26. The diagram below shows a model of a car used in the 1950’s. 28. perhubungan. Jambatan. pertanian.. A transportation... empangan. Rajah di bawah menunjukkan kedudukan jalur asteroid di antara dua planet. Diagram / Rajah What is the planet which has a bigger size? Apakah planet yang mempunyai saiz yang lebih besar? A Mars B Earth Marikh Bumi C Saturn D Jupiter Zuhal Musytari 27. dams and skyscrapers are some examples of development of technology in the field of. C communication. dan bangunan pencakar langit adalah beberapa contoh perkembangan teknologi dalam bidang. Rajah di bawah menunjukkan sebuah model kereta yang digunakan pada awal tahun 1950an. D agriculture. B construction. pengangkutan. Bridges.

Which of the following car is used after the car model shown above? Antara kereta yang berikut. Antara yang berikut. Which of the following actions should he take? Pengurus sebuah kilang mahu meningkatkan pengeluaran kilangnya dan mengurangkan kos tenaga buruh. The manager of a factory wants to increase production and reduce labour cost. manakah yang digunakan selepas model kereta yang ditunjukkan di atas? 29. manakah langkah yang patut diambilnya? A Reduce the size of the factory Mengecilkan saiz kilang B Use robots in the factory Menggunakan robot di kilang C Reduce the pay of the workers Mengurangkan gaji pekerja D Increase the number of workers Meningkatkan bilangan pekerja 242 .

dan S 243 . manakah yang dapat membantu mereka membuat pemerhatian dengan lebih jelas? Diagram / Rajah A P and Q P dan Q C P and S P dan S B Q and R Q dan R D Q. Which of the following instruments can help them to make clearer observations? Dalam satu penyiasatan. R. sekumpulan murid memerhatikan buruj di langit. R and S Q. Antara alatan yang berikut.30. In an investigation. a group of pupils observed a constellation in the sky.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful