Anda di halaman 1dari 3

Aftalens konomi

1. Om PSO-effekter fra udbygningen med solceller Stor interesse for udnyttelse af muligheden for at opn sttte til opfrelse af store solcelleanlg har medfrt gede PSO-omkostninger ift. den forventede finansiering ved solcelleaftalen fra november 2012. Ved at fokusere den fremadrettede udbygning med solceller til boliger og fllesanlg kan stigningen i PSOomkostningerne i forhold til det forventede ved aftalen i november reduceres fra ca. 1 mia.kr. til ca. 430 mio.kr. samlet for perioden 2013-2020. Det bemrkes, at uden begrnsning af den fremadrettede udbygning er der betydelig usikkerhed om omfanget af denne udbygning og den tilhrende PSO-omkostning. Det bemrkes endvidere, at der er betydelig usikkerhed omkring vurderingen af udbygningen med store solcelleanlg p jord og p tage. Mens udviklingen i solceller er get hurtigere end forventet, er udbygningen p en rkke andre omrder imidlertid get langsommere end, hvad der ligger til grund for finansieringen af energiaftalen. Sttten til biogas blev besluttet som led i Energiaftalen 2012. Udbygningen med biogas vurderes i de nste par r at komme langsommere ind end forudsat ved beregningerne bag energiaftalen. Det vurderes at reducere PSO-udgiften med ca. 330 mio. kroner i perioden 2013-2020. Ved fastlggelse af finansieringsbehovet for FSA blev der regnet med en PSO-udgift fra nettofordelsmodellen p ca. 300 mio. kroner rligt. En rkke ombygninger er imidlertid udskudt, senest har DONG udmeldt at ombygningen af Studstrupvrket er sat i bero. P den baggrund reduceres PSO-omkostningerne med ca. 300 mio. kroner i perioden 2013-2020.

Samlet set vurderes PSO-omkostningerne for perioden 2013-2020 dermed at vre mindre p trods af en strre omkostning til solceller TABEL 1
Mio.kr 2013 priser Solcelleaftale Med indgreb Meromkostning forsinkelse biogas forsinkelse biomasse Forsinkelser i alt I alt PSO 2013 30 20 -10 0 100 100 -110 2014 50 130 80 70 100 170 -90 2015 70 135 65 120 100 220 -155 140 -80 10 40 0 40 0 40 0 40 2016 80 140 60 140 2017 80 130 50 10 2018 90 130 40 2019 90 130 40 2020 80 120 40 I alt 570 935 365 340 300 640 -275

Positive tal er en omkostning negative tal er reduktion af omkostninger

effekter p statskassen fra udbygningen med solceller Uden yderligere indgreb vurderes udbygningen med solceller at kunne medfre et tab af statsprovenu p samlet ca. 2,3 mia. i perioden 2013-2020, udover finansieringen i solcelleaftalen fra november 2012. Dette skyldes altovervejende, at der er tilsluttet vsentlig flere anlg under den gamle ordning end der l til grund for finansieringsrammen. I stedet for 230 MW m konstateres, at der installeres op mod 490 MW p den gamle ordning. Tabet i statsprovenu skyldes dels tabt afgiftsprovenu, dels tab i de direkte skatteindtgter, der ikke fortstter efter 2020. Ved at begrnse den fremadrettede udbygning med solceller kan provenutabet imidlertid reduceres med ca. 0,5 mia. Dermed udestr finansiering p ca. 1,8 mia. i perioden 2013-2020. Det bemrkes, at uden begrnsning af den fremadrettede udbygning er der betydelig usikkerhed om omfanget af denne udbygning og det tilhrende tab af statsprovenu. Finansiering indenfor allerede aftalte rammer Mens udviklingen i solceller er get hurtigere end forventet, er udbygningen p en rkke andre omrder get langsommere end, hvad der ligger til grund for finansieringen af energiaftalen. Dette opvejer delvist det statslige provenutab fra udbygningen med solceller. Sttten til biogas blev besluttet som led i Energiaftalen fra marts 2012. Udbygningen med biogas vurderes i de nste par r at komme langsommere ind end forudsat ved beregningerne bag energiaftalen. Forsinkelsen vurderes at reducere udgiften fra statskassen med ca. 440 mio. kroner i perioden 20132020. Ved fastlggelse af finansieringsbehovet for FSA blev der regnet med et provenutab fra nettofordelsmodellen p ca. 300 mio. kroner rligt. En rkke ombygninger er imidlertid udskudt. Senest har DONG udmeldt, at ombygningen af Studstrupvrket er sat i bero. P den baggrund er der et reduceret afgiftstab for perioden 2012-2015 p 525 mio. Elbiler er finansieret i skattereformen fra 22. juni 2012. Provenuvirkningen blev her efter tilbagelb vurderet til 100 mio. i 2013 og 200 mio. i 2014 og 2015. Dette skete ud fra en forventning om et salg p 1000 biler i 2013 og 2000 biler i 2014 og 2015. I lyset af den seneste udvikling p elbilsmarkedet forventes salget imidlertid at blive mindre, hvormed der opstr et provenu bidrag p samlet 180 mio. kr. i 2013-2015 Samlet set vurderes der dermed som konsekvens af solcelleudbygningen at vre et mindreprovenu p 700 mio. kr. i perioden frem til 2020. TABEL 2
Mio. kr. (2013-priser) Yderligere provenutab uden indgreb Begrnsning af fremtidig udbygning Ekstra provenutab ift. aftale Forsinkelser p andre omrder Forsinket biomasse Forsinket biogas Frre elbiler Samlet statskassebalance -75 -75 -150 -135 -40 135 -150 -135 -80 -5 -150 -145 -60 -60 185 185 150 110 75 -35 10 -525 -440 -180 700 2012 2013 460 -0 460 2014 380 -20 360 2015 330 -35 295 2016 270 -50 220 2017 250 -75 175 2018 240 -90 150 2019 210 -100 110 2020 200 -125 75 I alt 2340 -495 1845

2. Om

Positive tal er en omkostning negative tal er reduktion af omkostninger

3. Kompensering af mindre provenu for statskassen Merbelastningen som flge af det statslige mindre provenu p 700 mio. kr. akkumuleret for perioden 2013 til 2020, som skyldes udbygningen med solcelleanlg under den gamle rsnettoafregning, kompenseres fuldt ud ved at reducere PSO og nettariffer mv. gennem ivrksttelse af en rkke billiggrelsesinitiaiver. Netto for de PSO-besparelser, der flger af nrvrende aftale, udgr belbet, der skal findes kompensation for 425 mio. kr. Kompensation tilvejebringes i frste omgang gennem yderligere reduktion af nettarifferne som flge af optimeret kabelhandlingsplan p 145 mill.kr. Med hensyn til den resterende kompensation p 280 mill.kr. er parterne enige om, at sfremt der ikke sker yderligere forsinkelse af implementeringen af energiaftalens initiativer, tilvejebringes den resterende kompensation gennem reduktion af bevillingen til VE til proces med 56 mill.kr. rligt i perioden 2016-2020. Parterne gr status for fremdriften i implementeringen af energiaftalen medio 2015. TABEL 3
Mio. kr. (2013-priser) Samlet statskassebalance PSO-balance (biogas og biomasse) Belb der skal kompenseres Kabelhandlingsplan VE i proces* Total -75 -87 -177 -250 -75 2012 -75 2013 135 -180 -45 -42 2014 -5 -140 -145 -32 2015 -60 -175 -235 -15 2016 185 50 235 -14 [-56] 165 2017 185 50 235 -28 [-56] 151 2018 150 40 190 -13 [-56] 121 2019 110 40 150 -2 [-56] 93 2020 75 40 115 0 [-56] 59 I alt 700 -275 425 -146 [- 280] 0

* gennemfrelsen af denne reduktion vil afhnge af, om der sker yderligere forsinkelse i implementeringen af energiaftalens initiativer.