ULANGAN TENGAH SEMESTER II SD NEGERI SAMUDRAJAYA

TAUN AJARAN 2009 / 2010 Pangajaran : Basa Sunda
Nami : Peunteun Tawisan Guru Sepuh murid

Yati Handarajati, S.Pd.

Kelas

: VI (Genep)

Dinten / Kaping : Rebo, 24 Maret 2010 Waktos :-

I . Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener ! 1. Beja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna . . . . A. informasi B. warta C. amanat D. piwuruk 2. Istilah sejen pikeun peta nyaeta . . . . A. koran B. jangkar C. piwuruk D. kar 3. Nu lain babagean dina biantara nyaeta . . . . A. udur B. gering C. teu walakaya D. teu damang 4. Nyarita di hareupeun balarea atawa umum, disebutna . . . . A. ngadongeng B. pangumuman C. bewara D. biantara 5. Alusna mah teks biantara teh ku urang kudu . . . . A. ditalar B. dibaca C. diapalkeun D. diinget-inget 6. Si Ibro mah beurat birit, beurat birit hartina . . . . A. hese dititah B. babari dititah C. eraan D. sieunan 7. Dupi Gani teh (terap) panyawat naon ? A. di B. ka C. ti D. na 8. Papatah tinu jadi kolot teh urang kudu . . . . A. diregepkeun B. ngaregepkeun C. ragepan D. karegepkeun 9. Nu kaasup kecap rajekan dwipurwa, contona . . . . A. sumpang – simpang C. sesepak B. cas – ces – cos D. guna – guna 10. Aya jalan komo meuntas, hartina . . . . A. mupuas kanu keur cilaka B. aya kahayang, tambah aya nu ngajak C. tenang taya kasieun. D. jauh – jauh teu beubeunangan 11. Gaganti kolot urang di sakola teh . . . . A. ketua murid B. guru C. penjaga sakola D. babaturan sakola 12. Kuring teh . . . amanat ku Ema keur ka Santi. A. katitipan B. katitipkeun C. titipan D. titipkeun 13. Awakna leuleus teu aya tanaga ibarat . . . kaibunan. A. bantal B. kasur C. kapas D. keretas 14. Conto kalimah nu eusina nasehat . . . . A. “Cing Ujang pangmeulikeun cengek ka warung” ! B. “Budak et amah musuhna meuni loba” C. “Angga mah budak akur jeung batur” D. “Urang hirup di dunya teh kudu akur jeung batur” 15. Cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas . . . . A. monyet jeung kuya C. ucing jeung anjing B. peucang jeung buhaya D. sendok jeung garpu

. . . 22. Eusian titik – titik di handap ieu ku jawaban nu merenah ! 16. 24. . Tulis 2 (dua) kecap make rarangken hareup para. .II. . para siswa = . .15 jadi datangna kudu isuk keneh. Cing kumaha pipokeunana merenahkeun kecap nu hartina sarua jeung kecap “meuli”. . ngagunakeun basa hormat ! 30. 19. Tulis 3 (tilu) kecap istilah kaagamaan jeung hartina ! . . keur ka sorangan. Prak jawab luyu jeung parentahna ! 26. . . . Lamun nampanan kudu ku leungeun katuhu ulah ku . Anak anjing kirik. . 23. ari anak buhaya nyaeta . III. Dina ngaran patukangan. . . tuluy jieun kalimahna ! 27. . Sinonimna gede hulu nyaeta . . . 25. . Para siswa kudu baris heula samemeh asup ka sakola. . . . . Jieun kalimah make gaya basa ngumpamakeun di handap ieu! 29. Kalimah diluhur lamun disalin kana basa lemes jadi . pangisina. jeung ka batur saluhureun. Salah sahiji wangun ibing sunda nu asalna ti Jawa Barat nyaeta . sabab teu sopan. . 17. . 18. Nu kaasup babagean dina biantara nyaeta . . . Dipapatahan teh kalah renyah – renyoh kawas . 20. . 21. Tulis 3 (tilu) rupa jenis grafik ! 28. Awakna jangkung badag siga . tukang moro sasatoan disebut . Abus sakola teh jam 07.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful