ULANGAN TENGAH SEMESTER II SD NEGERI SAMUDRAJAYA

TAUN AJARAN 2009 / 2010 Pangajaran : Basa Sunda
Nami : Peunteun Tawisan Guru Sepuh murid

Yati Handarajati, S.Pd.

Kelas

: VI (Genep)

Dinten / Kaping : Rebo, 24 Maret 2010 Waktos :-

I . Cakraan (X) aksara A, B, C atawa D dihareupeun jawaban anu bener ! 1. Beja nu katarima tina koran, radio atawa televisi disebutna . . . . A. informasi B. warta C. amanat D. piwuruk 2. Istilah sejen pikeun peta nyaeta . . . . A. koran B. jangkar C. piwuruk D. kar 3. Nu lain babagean dina biantara nyaeta . . . . A. udur B. gering C. teu walakaya D. teu damang 4. Nyarita di hareupeun balarea atawa umum, disebutna . . . . A. ngadongeng B. pangumuman C. bewara D. biantara 5. Alusna mah teks biantara teh ku urang kudu . . . . A. ditalar B. dibaca C. diapalkeun D. diinget-inget 6. Si Ibro mah beurat birit, beurat birit hartina . . . . A. hese dititah B. babari dititah C. eraan D. sieunan 7. Dupi Gani teh (terap) panyawat naon ? A. di B. ka C. ti D. na 8. Papatah tinu jadi kolot teh urang kudu . . . . A. diregepkeun B. ngaregepkeun C. ragepan D. karegepkeun 9. Nu kaasup kecap rajekan dwipurwa, contona . . . . A. sumpang – simpang C. sesepak B. cas – ces – cos D. guna – guna 10. Aya jalan komo meuntas, hartina . . . . A. mupuas kanu keur cilaka B. aya kahayang, tambah aya nu ngajak C. tenang taya kasieun. D. jauh – jauh teu beubeunangan 11. Gaganti kolot urang di sakola teh . . . . A. ketua murid B. guru C. penjaga sakola D. babaturan sakola 12. Kuring teh . . . amanat ku Ema keur ka Santi. A. katitipan B. katitipkeun C. titipan D. titipkeun 13. Awakna leuleus teu aya tanaga ibarat . . . kaibunan. A. bantal B. kasur C. kapas D. keretas 14. Conto kalimah nu eusina nasehat . . . . A. “Cing Ujang pangmeulikeun cengek ka warung” ! B. “Budak et amah musuhna meuni loba” C. “Angga mah budak akur jeung batur” D. “Urang hirup di dunya teh kudu akur jeung batur” 15. Cing atuh jeung dulur teh sing akur ulah kawas . . . . A. monyet jeung kuya C. ucing jeung anjing B. peucang jeung buhaya D. sendok jeung garpu

Dipapatahan teh kalah renyah – renyoh kawas . Awakna jangkung badag siga . . Nu kaasup babagean dina biantara nyaeta . . . . 18. . . . . . Sinonimna gede hulu nyaeta . . Para siswa kudu baris heula samemeh asup ka sakola. . . 25. III. . tukang moro sasatoan disebut . Salah sahiji wangun ibing sunda nu asalna ti Jawa Barat nyaeta . . . Tulis 2 (dua) kecap make rarangken hareup para.II. tuluy jieun kalimahna ! 27. 24. 19. Prak jawab luyu jeung parentahna ! 26. jeung ka batur saluhureun. Cing kumaha pipokeunana merenahkeun kecap nu hartina sarua jeung kecap “meuli”. 22. . keur ka sorangan. . Kalimah diluhur lamun disalin kana basa lemes jadi . ari anak buhaya nyaeta . . . . Abus sakola teh jam 07. . Dina ngaran patukangan. pangisina. Lamun nampanan kudu ku leungeun katuhu ulah ku .15 jadi datangna kudu isuk keneh. 17. . . ngagunakeun basa hormat ! 30. Eusian titik – titik di handap ieu ku jawaban nu merenah ! 16. . Tulis 3 (tilu) kecap istilah kaagamaan jeung hartina ! . para siswa = . 23. Jieun kalimah make gaya basa ngumpamakeun di handap ieu! 29. . . 20. 21. . sabab teu sopan. Anak anjing kirik. . Tulis 3 (tilu) rupa jenis grafik ! 28.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful