Anda di halaman 1dari 16

Disediakan oleh: Aini Munirah Alias aka miumiu Nur Amira Ismail aka opop Nur Amirah Hamzah

aka chirit Nur Izzah Athira Rosli aka gelenya Nur Diyana Shuid aka gegege Suhaiza Shuib aka krekkrek

PERPADUAN DICAPAI

PEMUPUKAN NILAI-NILAI MURNI

MENGHAYATI PERMAINAN TRADISIONAL PELBAGAI KAUM

KEMAHIRAN DAN PENGUASAAN BAHASA

GAYA BERFIKIR DAN GAYA BELAJAR

PERTUKARAN BUDAYA

KAUM ETNIK

GENDER

KELAS SOSIAL

PETEMPATAN

Murid-murid dapat menerima budaya dan kepercayaan yang berbeza serta saling menghormati di antara satu sama lain

Menguasai bahasa daerah, bahasa ibunda, atau dialek sahaja menghadapi masalah pembelajaran Menguasai dua atau lebih bahasa dengan kosa kata terbatas atau meluas- lebih mudah menguasai pembelajaran.

Satu etnik- kurang mendapat pendedahan budaya kaum lain Pelbagai etnik terdedah kepada amalan, adat, resam, pandangan dan cara berfikir etnik yang berbeza

Ada 3 kategori : 1. Rendah ada masalah pembiayaan, kemudahan belajar, kelengkapan untuk belajar

Kurang menghadapi masalah 2. Sederhana kelengkapan dan kemudahan 3. Tinggi pembelajaran. Peluang mendapat pendidikan lebih meluas.

Gaya belajar - cara yang paling berkesan bagi individu menguasai pembelajaran. Gaya berfikir cara individu berfikir untuk menguasai pembelajaran

Gaya belajar Auditori Visual

Tindakan Mudah belajar melalui proses mendengar Cepat belajar melalui proses mendengar dan melihat

Kinestetik
Gaya berfikir

Belajar melalui aktiviti hands-on


Tindakan

Bergantung latar (Field dependent )


Bebas latar (Field independent) Impulsif Reflektif

Perlu bantuan latar persekitaran bagi memahami pembelajaran.


Tidak memerlukan bantuan latar persekitaran untuk memahami pembelajaran. Berfikir dan bertindak pantas Mengambil masa dan berfikir panjang sebelum membuat tindakan

Lebih baik dalam matapelajaran pengiraan dan lemah dalam matapelajaran sastera dan bahasa Lebih mendapat perhatian guru dalam pembelajaran dan interaksi dengan guru

Selalu dianggap bermasalah

Menunjukkan prestasi lebih baik pada peringkat menengah

Lebih tekun dalam pembelajaran

Mematuhi peraturan bilik darjah dan sekolah

Lebih kemas dan teratur berbanding lelaki

Menunjukkan prestasi baik pada peringkat rendah tetapi.

Budaya yang diamalkan di sekolah membentuk penerimaan kelainan gender, keupayaan dan prestasi mengikut gender.

Bandar dan pinggir bandar - terdedah kepada kepelbagaian budaya etnik yang berbeza.
Luar bandar dan pedalaman mengamalkan budaya yang sama, etnik yang sama, pandangan dunia yang serupa dan dll.

Mempelajari dialek bahasa yang berbeza untuk mewujudkan komunikasi berkesan Mengelakkan berlakunya perselisihan faham antara kaum Setelah pertukaran budaya, mereka akan lebih memahami antara satu sama lain Dengan itu, dapat mengeratkan lagi hubungan antara kaum

Muridmurid turut mempelajari dan menghargai permainan tradisional yang diwarisi secara turuntemurun Misalnya, congkak merupakan permainan tradisional Melayu. Muridmurid Cina dan India turut bermain bersamasama

Kerjasama dapat dipupuk dalam diri murid terutamanya semasa kerja dalam kumpulan Murid-murid belajar menerima pandangan orang lain dan memberi pandangan sendiri