PT.

HOTSPUR JAYA
Jl. Kenanga Raya No.13A, Semarang Telp/Fax. (024) 681074
Nomor : 001/SP/J/P4/V/2012 Lamp : 1 lembar Hal : Penawaran Pelelangan

Kepada Yth. Pejabat Pembuat Komitmen (P2K) Bukit Wahid Regency Semarang

Setelah mempelajari Dokumen Pekerjaan Pengadaan jasa pemasangan instalasi listrik untuk 10 rumah untuk blok Anyelir di Bukit Wahid Regency Semarang. Yang bertandatangan di bawah ini :

Nama Alamat Jabatan Nama Perusahaan NPWP Akte Notaris Nomor / TanggalAkte

: Muhamad Sika Maheka : Jl. Kenanga Raya No.13A, Semarang : Direktur : PT. Hotspur Jaya : 1314.071.0-27 : Ahmad Syahid, S.H. : No. 279 / 21 Januari 2004

Dengan ini menyatakan : 1. Akan tundukpadaperaturanpelelanganterbatasuntukmelaksanakanpekerjaanPemasanganInstalasiLi strik di Bukit Wahid Regency Semarang, sesuaidenganperaturan yang berlaku di Indonesia. 2. Sanggupdanbersediamelaksanakanpekerjaantermasukpenyediaanbahan-bahan, tenaga kerja, dan peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan : Pekerjaan : Pemasangan Instalasi Listrik 10 unit rumah

TelahMenyerahkanjaminanpenawaranpadaproyektersebutdiatassebesarRp… (…) SuratPenawaraniniberlakudanmengikatselamatigabulanterhitungsejaktanggalpemasukanpen awaran 5. Gedongsongo Raya. Semarang. Hotspur Jaya Muhamad Sika Maheka . Padahari / tanggal Denganhargaborongan Terbilang : : Rp : 3. Jl. 27 April 2012 PT.Lokasi : Bukit Wahid Regency Jl. Semarang Pada proyek : Real Estate Bukit Wahid Regency Semarang Berdasarkandokumenpelelangandanpenjelasanpekerjaantersebut yang dilaksanakandiKantor PT. Bukit Wahid Group. 4. Bukit Wahid Boulevard. Bersedia dan sanggup menyelesaikan pekerjaan ini. Bukit Wahid Boulevard. Gedongsongo Raya. serta melakukan penyerahan pertama pekerjaan selambat-lambatnya pada tanggal … Semarang.