Anda di halaman 1dari 137

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

TAJUK 1

PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Sinopsis

Menjelaskan pengenalan kepada PTV yang meliputi definisi dan ciri-ciri RBT, hubungan RBT dengan PTV; keperluan PTV dalam kurikulum di peringkat kebangsaan dan Prinsip Pendidikan Teknikal.

Hasil Pembelajaran: Di akhir pembelajaran tajuk ini, pelajar dapat: 1. 2. 3. 4. Menerangkan maksud terminologi teknikal, vokasional dan teknologi; Membezakan antara pendidikan teknik, pendidikan vokasional dan pendidikan teknologi; Menjelaskan hubungan RBT dengan PTV; Menjelaskan keperluan PTV dalam kurikulum kebangsaan;

Kerangka Konsep Tajuk 1 Definisi dan ciri-ciri RBT Definisi dan ciri-ciri RBT Hubungan RBT dengan PTV Hubungan RBT dengan PTV Pengenalan PTV Keperluan PTV dalam kurikulum di Keperluan PTV dalam kurikulum di peringkat kebangsaan peringkat kebangsaan Prinsip dan rasional Pendidikan Teknik Prinsip dan rasional Pendidikan Teknik

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

1.1

Definisi dan Ciri-ciri RBT

Tahukah anda apakah maksud teknikal, vokasional dan teknologi? Mari kita teliti maksud terminologi di bawah; Jom kita lihat asal perkataan teknik dulu Perkataan teknik atau techic berasal dari perkataan Greek technikos yang bermaksud untuk belajar atau prinsip-prinsip teknologi. Mari kita lihat maksud berikutnya;

Teknik bermaksud; pengetahuan yang berkaitan dengan pembuatan barangan hasil industri atau kaedah mencipta sesuatu hasil seni. (Dewan Bahasa, 1993)

Teknikal ialah.. pelaksanaan sesuatu kerja atau berkaitan dengan sesuatu bidang pengetahuan yang tertentu. (Dewan Bahasa, 1993)

Perkataan vokasional (vocational) berasal dari perkataan Latin vocare yang bermaksud to call. Jom kita lihat makna yang diberikan oleh Kamus Dewan dan Websters New World Dictionary pula;

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Vokasional ialah . pendidikan dan latihan yang akan menyediakan individu untuk pekerjaan tertentu. (Websters New World Dictionary, 1991)

Vokasional bermaksud; pekerjaan atau profesion yang tertentu atau berkaitan dengan kursus-kursus pendidikan amali. (Kamus Dewan, 1993)

Jika kita lihat maksud bagi teknologi juga berasal daripada dua perkataan Greek iaitu technes yang bermaksud prinsip atau kaedah yang digunakan untuk membuat barangan dan logos yang bermaksud pengajian mengenai prinsip atau kaedah tersebut.

Sila lihat maksud di bawah.

Teknologi ialah . pengajian berkaitan dengan teknikal yang digunakan untuk meneruskan kehidupan. (Websters New World Dictionary, 1991)

Bagaimana pula dengan maksud Pendidikan Teknik dan Pendidikan Vokasional? Istilah ini tidak asing kepada kita Cuba fikirkan sejenak

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Perkembangan penggunaan istilah dalam PTV berubah mengikut perkembangan semasa. Dunia yang sedang membangun memerlukan pelbagai jenis tenaga manusia, dan institusi pendidikan bertanggungjawab untuk memenuhi keperluan berkenaan. Rentetan itu maka wujudlah pelbagai jenis program pendidikan berkaitan dengan teknikal dan vokasional berbeza maksudnya seperti berikut;

Pendidikan Ketukangan ialah program latihan yang melibatkan pembentukan kemahiran dengan pengajian teori yang paling minimum. Latihan lebih berbentuk ke arah penyediaan untuk pekerjaan seperti tukang perabot, penurap bata dan sebagainya.

Pendidikan Seni Perusahaan ialah pendidikan yang menyediakan pelajar dengan pengetahuan dan kemahiran teknikal berkaiatan dengan industri.

Pendidikan Teknik ialah Pendidikan yang memberi pengetahuan teknikal yang berkaitan dengan matapelajaran Matematik dan Sains yang kukuh. (Finch & Crunkilton, 1965)

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Pendidikan Vokasional ialah . . . Satu program pendidikan tersusun yang menyediakan pelajar untuk sesuatu pekerjaan yang tidak memerlukan kelulusan ijazah sarjana muda. (Finch & Crunkilton, 1965)

Manakala Pendidikan Teknologi ialah . . . satu program pendidikan yang dibentuk khusus untuk mengajar teknologimasa lalu, masa kini dan masa hadapan, di peringkat sekolah rendah, sekolah menengah sehingga ke peringkat ijazah sebagai persediaan untuk hidup dalam dunia yang sentiasa berubah. (Finch & Crunkilton, 1965)

Renung sejenak! Pernahkah anda mengikuti salah satu program Pendidikan Teknikal atau Vokasional di atas? berkenaan? 1.2 Hubungan RBT dengan PTV Pada pandangan anda apakah keistimewaan program

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Reka bentuk didefinisikan sebagai susunan bahan yang dirancang untuk menghasilkan sesuatu produk atau impak. Teknologi ialah pengajian dan pengetahuan dalam usaha manusia mencipta dan menggunakan pelbagai alat, sumber, teknik dan sistem untuk menguruskan kehidupan. Jom kita teliti maksud reka bentuk dan teknologi ini.
Design and Technology prepares pupils to participate in tomorrows rapidly changing technologies. They learn to think and intervene creatively to improve quality of life. The subject calls for pupils to become creative and autonomous problem solver, as individuals and members of a team. They must look for needs, wants and opportunities and respond to them by developing a range of ideas and making products and systems. They combine practical skills with an understanding of aesthetics, social and environmental issues, function and industrial practices. As they do so, they reflect on and evaluate present and past design and technology, its uses and effect. Through design and technology, all pupils can become discriminating and informed users of products, and become innovators.

( DfEE/QCA, 1999: 90) (DfEE/QCA, 1999: 90)

Design and technology is about inventing practical solutions to problems through imaginative thinking. Learners use a range of tools, materials, skills and techniques to explore, design and make products and systems that meet human needs. Working in stimulating contexts they engage in a continuous course of personal development, learning to use today's technologies so they can participate in developing tomorrow's.

(www.qca.org.uk, 2008)
6

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Apakah hubungan RBT dengan PTV? Istilah ini tidak asing kepada kita Cuba fikirkan sejenakBincangkan perkembangan RBT di sekolah rendah.

1.3

Keperluan PTV dalam Kurikulum di Peringkat Kebangsaan

Pada tahun 1971, Rupert Evans mencadangkan tiga objektif asas bagi Pendidikan Vokasional iaitu memenuhi keperluan tenaga kerja, meningkatkan pilihan individu dan memotivasikan pelbagai jenis pendidikan. Sehingga kini, objektif ini telah menjadi dasar pembentukan objektif PTV. Apakah pandangan anda mengenai objektif yang dibentuk oleh seorang guru? Adakah ia dapat dimanafaatkan oleh semua pelajarnya?

Cuba bayangkan jika Sistem Pendidikan Kebangsaan pada masa kini tidak mengambilkira keperluan individu dan negara. Mari kita lihat pandangan dan cadangan oleh pihak UNESCO dan ILO ini.

UNESCO and ILO Recommendations (2006), in terms of the needs and aspirations of individuals, technical and vocational education should: a. Permit the harmonious development of personality and character, and foster spiritual and human values, the capacity for understanding, judgement, critical thinking and self-expression; b. Prepare the individual for lifelong learning by developing the necessary mental tools, technical and entrepreneurial skills and attitudes;

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

c. Develop capacities for decision-making and the qualities necessary for active and intelligent participation, teamwork and leadership at work and in the community as a whole; d. Enable an individual to cope with the rapid advances in information and communication technology.

Cuba kita lihat bagaimana evolusi pekerjaan berlaku? Pada mulanya, seorang ayah atau ibu akan mewarisi kemahiran yang mereka miliki kepada anak-anaknya untuk memenuhi keperluan survival keluarga. Apabila keluarga mula membesar menjadi masyarakat, keperluan tenaga manusia Malaysia akan difokuskan bagi memenuhi kehendak masyarakat setempat. memerlukan tenaga mahir dan separa mahir dalam pelbagai bidang. Di sinilah bermulanya keperluan PTV untuk melahirkan tenaga manusia Negara. Maka proses pengintegrasian Pendidikan Am dan pendidikan PTV dalam kurilukum perlu dilaksanakan dengan berkesan jika faktor-faktor berikut diberi perhatian; a. Kaedah pengajaran dan pembelajaran yang relevan; b. Pelaksanaan program, guru dan pengajar mengutamakan kejayaan pelajar; c. Matlamat dan tujuan pengintegrasian relevan dengan kehendak pelajar. d. Persekitaran pembelajaran yang kondusif; dan e. Kandungan mata pelajaran dapat dihubungkaitkan.

Sila hayati Falsafah Pendidikan Kebangsaan di bawah:

Falsafah Pendidikan Kebangsaan menyatakan bahawa;

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan rakyat Malaysia yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab, dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian dan kemakmuran keluarga, masyarakat dan negara

Menurut Isahak, (1992) menyatakan bahawa; Tenaga manusia yang diperlukan dalam masyarakat industri tentulah tenaga manusia yang cekap dan profesional, berfikiran terbuka untuk menerima dan mengkaji maklumat dan ilmu serta dapat membuat penyesuaian dengan cepat (Pidato Umum Aminuddin Baki Kali Ke 4, UPM )

Selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan, dasar PTV telah dibentuk bagi memantapkan sistem PTV. Ia menjurus bagi melahirkan golongan pelajar berorientasikan pengetahuan sains dan teknologi bagi memenuhi keperluan tenaga manusia Negara. Jika kita lihat PTV mampu membangunkan diri individu untuk menjadi seorang warganegara yang berkualiti, berakhlak dan bertanggungjawab. PTV perlu bersaing dalam dunia pendidikan yang sedang berkembang pesat.

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Jika kita teliti kewujudan sistem PTV ini mempunyai keunikannya tersendiri. Mari kita lihat keupayaan PTV itu sendiri dalam bersaing dengan sistem pendidikan am. PTV seharusnya berupaya; a. Membuka peluang belajar kepada mereka yang berminat, layak dan boleh mendapat manafaat daripadanya; b. Member peluang kepada individu untuk melanjutkan pengajian dalam pendidikan yang sama; ataupun bidang lain pendidikan am; c. Berhubung kait dengan keadaan sebenar pekerjaan dan kehidupan semasa bekerja; d. Menyediakan individu untuk kehidupan bekerja yang memuaskan; e. Menyedarkan individu tentang potensi dirinya; boleh membuat keputusan, melanjutkan pelajaran, mengambil bahagian dalam masyarakat dan kepimpinan; f. Menyediakan individu dengan asas-asas pekerjaan dan latihan yang bersan ; dan g. Menyumbang kepada kesamaan peluang di kalangan sistem pendidikan.

Cuba teliti Falsafah Pendidikan Kebangsaan dan pidato umum di atas,fikirkan bagaimana keperluan PTV dalam kurikulum di peringkat kebangsaan?

1.4

Prinsip dan Rasional Pendidikan Teknik

Prinsip terbentuk seiring dengan penwujudan PTV. amalan dan tindakan dalam Pendidikan Teknik?

Mengapakah prinsip ini

penting? Bolehkah anda fikirkan sejenak apakah kaitannya antara prinsip dengan

10

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Cuba bayangkan apakah yang akan terjadi jika tiada konsep asas dalam pembentukan Pendidikan Teknik? Maka sebab itulah konsep asas adalah penting untuk dijadikan landasan bagi pembentukan prinsip Pendidikan Teknik. Prinsip berkait rapat dengan amalan dan tindakan. Prinsip merupakan panduan untuk tindakan dan memerlukan sokongan kukuh daripada amalan.

Prinsip Pendidikan Teknik ialah sebagai generalisasi yang menyatakan amalan pilihan, dan menjadi panduan bagi pembentukan program dan kurikulum, penilaian, pemilihan teknik pengajaran dan pembinaan polisi. (Miller, 1985)

Prinsip akan menggambarkan kejayaan amalan lepas iaitu sejak awal pembentukan pendidikan teknik. Ia akan melalui perubahan masa dan keperluan, serta diubah mengikut kesesuaiannya. Amalan bebas dan amalan baru yang berjaya akan dijadikan asas kepada pembentukan prinsip baru atau kontemporari dalam Pendidikan Teknik. Prinsip perlu mempunyai asas falsafah yang kukuh.

Pada tahun 1960-an, UNESCO telah menyarankan supaya Pendidikan Teknik dijadikan sebahagian daripada keseluruhan sistem pendidikan secara bersepadu. persediaan untuk bekerja, tetapi juga untuk: a. Memenuhi kehendak pendidikan am untuk perkembangan sahsiah dan tingkah laku; b. Melengkapkan diri dengan kefahaman, kebolehan membuat pertimbangan, penampilan diri yang wajar; dan c. Dapat membuat penyesuaian dalam persekitaran yang berubah. Ia bukan sekadar sebagai pemberi latihan kemahiran dan pengetahuan yang sempurna sebagai

11

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Malaysia telah membentuk matlamat Pendidikan Kebangsaan selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara iaitu:-

a. Melahirkan bangsa Malaysia yang taat setia dan bersatu padu; b. Melahirkan insan yang beriman, berakhlak mulia, berilmu, berketerampilan dan sejahtera; c. Menyediakan sumber tenaga manusia untuk keperluan dan kemajuan negara; dan d. Memberi peluang pendidikan kepada semua warganegara Malaysia.

Maklumat lanjut, sila baca buku ini..Miller, M.D. (1985). Principles and A Philosophy For Vocational Education. Columbus, Ohio: NCRVE.

Sila layari laman web berikut untuk mendapatkan lebih kefahaman iaitu http://www.unevoc.de/convention/con-e.htm

Aktiviti 1 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. 1. Definisi bagi elemen-elemen berikut: a. Teknik b. Teknikal c. Vokasional d. Reka bentuk dan teknologi 2. Huraikan faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan semasa proses pengintegrasian pendidikan am dan pendidikan PTV dalam kurilukum.

12

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

3. Bagaimanakah kurikulum PTV itu dapat bersaing dengan sistem pendidikan am. Bincangkan.

TAJUK 2

EVOLUSI PERKEMBANGAN PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Sinopsis Mengimbas kembali evolusi perkembangan PTV dari zaman pembelajaran secara pondok zaman penjajahan sehinggalah era kemerdekaan dan akta-akta pendidikan yang berkaitan dengan PTV. Hasil Pembelajaran: Diakhir pembelajaran tajuk ini, pelajar dapat: 1. 2. 3. Menerangkan sejarah perkembangan PTV seawal pengajian pondok, zaman penjajahan sehingga ke era kemerdekaan; Menghuraikan akta-akta yang berkaitan dengan PTV; Mengenal pasti konsep asas dan falsafah PTV;

13

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

4. 5. 6.

Menjelaskan dasar PTV dan perkaitannya dengan RBT; Menjelaskan falsafah Sekolah Ketukangan; Menerangkan falsafah Pendidikan Vokasional.

Kerangka Konsep Tajuk 2

Evolusi Perkembangan PTV

Sejarah Perkembangan PTV

Akta-akta Pendidikan yang berkaitan dengan PTV

2.1

Sejarah Perkembangan PTV

Mari kita lihat sejarah perkembangan PTV secara global bermula daripada revolusi perindustrian Perancis pada awal tahun 1800-an. Pada ketika itu, kajian dijalankan untuk menghasilkan ciptaan baru untuk keperluan peperangan. Seterusnya ia berkembang ke seluruh dunia daripada Negara-negara Eropah dan terus berkembang ke Negara Timur yang dibawa oleh penjajah. PTV kini memainkan peranan penting dalam menyediakan tenaga kerja mahir dan separa mahir untuk membangunkan negara dalam sektor perindustrian. PTV berkembang pesat dalam menaikkan taraf pembangunan dansosial negara. Negara maju seperti Perancis dan German mempunyai taraf kelayakan kemahiran yang paling popular dan terlaris dalam pasaran kerja pada masa kini. Tanpa disedari ia telah meningkatkan penawaran tenaga kerja berkemahiran tinggi dan berpengetahuan telah menyokong pembangunan ekonomi berasaskan pengetahuan (k-ekonomi), kelayakan kemahiran perlu disediakan sehingga tahap tertinggi dalam sesuatu bidang pekerjaan.

14

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Peringkat awal sebelum kedatangan Inggeris, semasa penjajahan Inggeris sehingga era awal kemerdekaan. Sebagaimana yang kita ketahui, PTV memainkan peranan yang penting dalam pembangunan ekonomi negara khususnya dalam bidang industri seperti pembinaan dan pengeluaran. Sebelum kedatangan Inggeris, sistem pendidikan Melayu hanya terhad kepada membaca al-Quran dan pembelajaran agama di pondok-pondok. Kurikulumnya sempit dan terhad kepada teks alQuran. Aktiviti pembelajaran hanya terhad kepada abjad-abjad Arab, mengingat dan mengenal

menghafaz doa, selain mendalami prinsip-prinsip Islam. Bahasa Melayu akan diajar setelah mereka menguasai al-Quran. Sistem pendidikan Melayu berubah dengan kedatangan Inggeris pada pertengahan kurun ke 19. Inggeris memperkenalkan sistem Pendidikan Vernakular Melayu, Cina dan India oleh A.M. Skinner. Hasil rombakan dasar tersebut pada 1913, sebanyak 189 buah sekolah Vernakular Melayu tersebut telah didirikan di seluruh Tanah Melayu. Ia terus berkembang sehinggalah pada tahun 1938 terdapat 1169 buah sekolah Vernakular Melayu. Pada 6 Februari 1816, Rev. R.S. Hutchings telah membuka Penang Free School dengan menawarkan mata pelajaran PTV. ditubuhkan Lumpur. dan diikuti pada Manakala 1918, pada tahun 1916, Sekolah Vokasional telah tahun Sekolah Menengah Teknik ditubuhkan di Kuala Selepas 100 tahun dijajah Inggeris, Pada tahun 1946, telah ditukarkan nama kepada hanya terdapat lima buah Sekolah Ketukangan di Tanah Melayu. sekolah tersebut

15

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Sekolah Menengah Pertukangan (Secondary Trade School).

Pada tahun 1969,

namanya telah bertukar sekali lagi menjadi Sekolah Menengah Vokasional (SMV). Semasa pendudukan Jepun pada tahun 1941 hingga 1945, tidak terdapat sebarang rekod rasmi yang mencatatkan mengenai perkembangan PTV. Akan tetapi tahukah anda bahawa kursus-kursus bercorak teknik telah dimulakan dan diperkenalkan di Sekolah-sekolah Teknik dan Sekolah-sekolah Ketukangan yang ada pada masa itu.

Seterusnya tahukah anda bilakah Maktab Perguruan Teknik ditubuhkan? Apakah tujuan penubuhannya?

Setelah Tanah Melayu merdeka, para pemimpin terus berusaha menyusun satu pendidikan kebangsaan untuk menyatupadukan rakyat berbilang kaum bagi membina satu kebangsaan mencapai integrasi nasional. Pendidikan jika dilihat, ia menjadi satu yang berkesan serta berupaya mencapai hasrat kerajaan. Hasrat ini bertambah kuat dengan kemunculan Laporan Pendidikan 1956 yang dikenali sebagai Laporan Razak 1956. Laporan ini julung kali dalam sejarah Persekutuan Tanah Melayu memperkenalkan satu pendidikan kebangsaan. Pada era kemerdekaan, hasil Laporan Razak 1956 dan Laporan Jawatankuasa Pelajaran 1960 (Laporan Rahman Talib) mencadangkan pembinaan lapan buah Sekolah Ketukangan Luar Bandar dengan nama Sekolah Lanjutan Kampung. Objektif penubuhannya adalah seperti berikut:a. Menampung keperluan industri yang memerlukan tenaga kerja separa mahir dalam beberapa industri kecil yang pesat berkembang ketika itu. b. Memenuhi kehendak ibu bapa yang mahu anak mereka diajar mata pelajaran teknik.

16

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

c. Memenuhi kehendak cadangan Laporan Razak 1956 dan Laporan Rahman Talib 1960 mengenai Sistem Pendidikan Aneka Jurusan ( Comprehensive Education System) Pada tahun 1960-an, Sekolah Pelajaran Lanjutan diperkenalkan untuk menyediakan tempat bagi pelajar yang gagal peperiksaan Malayan Secondary School Entrance Examination. Sekolah Lanjutan dikatakan kurang kerana kekurangan kemudahan kelengkapan bengkel. Rentetan dari itu maka pendidikan kita bertukar menjadi Sistem Pelajaran Aneka Jurusan pada tahun 1965. Pada Tahun 1965, kesemua 19 buah Sekolah Lanjutan Kampung telah dijadikan Sekolah Menengah Rendah untuk melaksanakan Sistem Pendidikan Aneka Jurusan yang menawarkan mata pelajaran Seni Perusahaan sebagai mata pelajaran pilihan. Tahukah anda bahawa Sekolah Lanjutan Kampung di Butterwoth, Alor Gajah dan Pengkalan Chepa telah dijadikan SMV pada tahun 1966 1970? Sila layari internet untuk mendapatkan lebih maklumat mengenainya. Jika kita lihat, pendidikan aneka jurusan ini mempunyai ciri-ciri yang tersendiri iaitu; a. Semua pelajar diberi 9 tahun pendidikan di mana 6 tahun pendidikan sekolah rendah dan 3 tahun pendidikan sekolah menengah rendah dan 1 tahun dalam kelas peralihan jika perlu. b. Kenaikan darjah selepas 6 tahun pendidikan rendah secara automatik dan diberi pendidikan lanjutan selama 3 tahun sebagai tingkatan peralihan, tingkatan 1, 2 dan 3 tanpa perlu menduduki sebarang peperiksaan. c. Dari tingkatan 1 hingga 3, pelajar diberi pendidikan am dan pendidikan pra vokasional di mana mereka perlu mengikuti satu mata pelajaran teras dan satu mata pelajaran pravokasional, sama ada mata pelajaran Sains Pertanian atau Pengajian Perdagangan atau Sains Rumahtangga (pelajar perempuan) atau Seni Perusahaan (pelajar lelaki).

17

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

d. Selepas 9 tahun di bangku sekolah, pelajar akan menduduki Sijil Rendah Pelajaran (SRP) untuk membolehkan mereka meneruskan pelajaran sama ada dalam pendidikan akademik, teknik atau vokasional berdasarkan keputusan SRP. Jika kita lihat pada tahun 1950-an dahulu, ekonomi negara mula beralih daripada berasaskan pertanian kepada perindustrian. Tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan objektif serta hasrat kerajaan boleh dicapai melalui kedua-dua sektor pertanian dan perindustrian. Maka pada tahun 1960-an, terdapat banyak perkembangan menarik di sektor pertanian, perdagangan dan perindustrian. Ia disokong dengan suasana politik yang stabil dan harmoni, bahan mentah amat banyak dan sumber tenaga muda yang sedia ada, negara kita menjadi tempat yang selamat untuk pelaburan. Sehubungan dengan itu kerajaan mengambil langkah positif untuk menekankan pendidikan teknik dan vokasional di semua peringkat. Bertitik tolak dari situlah wujudnya struktur latihan bercorak serampang tiga mata iaitu; a. Institusi Vokasional melatih pekerja mahir dan separa mahir b. Politeknik melatih juruteknik c. Universiti melatih jurutera Rentetan pelaksanaan Sistem Aneka Jurusan (1965) mulai tahun 1968, pendidikan menengah rendah telah diubahsuai dengan memberi keutamaan kepada pelajar lulusan SRP dapat meneruskan persekolahan ke Tingkatan Empat. Para pelajar ini diserap masuk ke dua jenis aliran pendidikan mengikut kelayakan dan pilihan masing-masing iaitu; a. Pendidikan Am dan Teknikal b. Pendidikan Vokasional

18

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Permintaan bagi pendidikan ini semakin mencabar kerana kos pembinaan sesebuah SMV sahaja menelan belanja antara 16 hingga 20 juta ringgit. Sedangkan pembinaan sebuah politeknik di anggarkan berjumlah tiga atau empat kali ganda. Sudah pasti pada jangka masa panjang, negara tidak sanggup melabur dalam dalam pendidikan ini kalau masa depannya tidak cerah dan ia tidak akan memberi apa-apa faedah kepada negara atau masyarakat. Pendidikan bercorak teknik dan vokasional mampu melahirkan sebuah masyarakat baru yang berilmu, berkemahiran serta berdaya maju dan mencerminkan aspiasi Wawasan 2020.

Dapatkan maklumat seterusnya dalam buku Yahya Emat, (1996). Pendidikan Teknik dan Vokasional Di Malaysia. Selangor: IBS Buku Sdn. Bhd.; 2-96.

2.2

Akta-akta Pendidikan yang berkaitan dengan PTV

Tahukah anda, terdapat berapakah akta pendidikan yang berkaitan dengan Pendidikan PTV dalam sistem pendidikan di Malaysia? Malaysia? Bagaimanakah kesan akta di pendidikan berkenaan kepada perkembangan sistem Pendidikan PTV

Mari kita bincangkan mengenai akta-akta pendidikan yang berkaitan dengan PTV di bawah. a. Jawatankuasa LEMON (1918) Sekolah Teknik Treacher > Maktab Teknik > Institut Teknologi Kebangsaan > UTM b. Jawatankuasa WINSTEDT (1925) Sekolah Ketukangan

19

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

o Tidak mendapat sambutan dan Sindrom Kolar Biru

Mari kita teliti lima jenis laporan penting yang menjadi asas kepada sejarah pendidikan selepas kemerdekaan, iaitu: 1. Laporan Barnes (1950) a. Disediakan pada tahun 1951 oleh L.J. Barnes. b. Laporan ini disediakan dengan tujuan untuk menyiasat kedudukan dan memperbaiki pendidikan orang Melayu. c. Terdapat beberapa cadangan di dalam Laporan Barnes ini, iaitu: i. ii. iii. Dua jenis sistem sekolah hendaklah ditubuhkan. Satu jenis sekolah menggunakan bahasa Melavu sebagai bahasa pengantar. Pelajaran bahasa Cina clan Tamil akan disediakan jika terdapat 15 orang murid atau lebih yang ingin mempelajari bahasa ibunda mereka. iv. Bahasa Melayu wajib diajar di sekolah Inggeris dan bahasa lnggeris wajib diajar di sekolah Melayu. d. Terdapat beberapa syor di dalam Laporan Barnes. Antaranya ialah: i. ii. Sekolah dwibahasa diadakan dan bahasa pengantar yang digunakan ialah bahasa Inggeris dan bahasa Melayu. Sekolah-sekolah vernakular dalam bahasa Melayu, Cina dan Tamil ditukarkan kepada sekolah kebangsaan. Di mana sekolah-sekolah ini akan menggunakan bahasa kebangsaan, iaitu bahasa Melayu. 2. Laporan Fenn-Wu (1951) a. Diketuai oleh Dr. Fenn (Setiausaha Kerja Bersekutu - Negara China) dan Dr. Wu (Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu).

20

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

b. Mengkaji semula Laporan Barnes serta melayan kehendak masyarakat Cina yang menganggap laporan tersebut bertujuan menghapuskan bahasa dan budaya orang Cina. c. Terdapat beberapa cadangan yang dibuat, kemudiannya menjadi asas kepada Ordinan Pelajaran (1952) d. Terdapat beberapa syor di dalam Laporan Fenn-Wu. Antaranya ialah: i. Sekolah vernakular dibenarkan berfungsi dan menggunakan tiga bahasa, iaitu Melayu, Cina dan Tamil, dan bahasa kebangsaan juga diadakan. ii. iii. Sekolah-sekolah aliran jenis kebangsaan (Inggeris) dikekalkan. Sekolah-sekolah vokasional teruss dikembangkan untuk menampung keperluan tenaga pekerja mahir yang diperlukan untuk pembangunan negara. 3. Ordinan Pelajaran (1952) a. Sebuah jawatankuasa telah ditubuhkan oleh kerajaan British untuk mengkaji Laporan Barnes dan Fenn-Wu. b. Laporan jawatankuasa ini dikenali sebagai Ordinan Pelajaran (1952). Sekolah Kebangsaan - corak sistem persekolahan kebangsaan, iaitu Sekolah vernakular Cina dan Tamil tidak diterima sebagai sistem persekolahan kebangsaan. c. Bahasa Cina dan Tamil diajar sebagai bahasa ketiga. d. Walau bagaimanapun, Ordinan Pelajaran (1952) ini tidak menjadi kenyataan disebabkan masalah kewangan. 4. Penyata Razak (1956) a. Menteri Pelajaran ketika itu Y.B. Dato' Tun Abdul Razak Hussein menubuhkan Jawatankuasa Pelajaran dan mengesyorkan beberapa perubahan dalam sistem pendidikan dan laporan ini dikenali sebagai Penyata Razak (1956).

21

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

b. Cadangan-cadangan dalam penyata tersebut telah dimaktubkan dalam Ordinan Pelajaran 1957 c. Tujuan Penyata Razak adalah:i. ii. iii. iv. Menjadikan Bahasa Melayu sebagai Bahasa Kebangsaan, bahasa perpaduan dan bahasa pengantar di sekolah Mengeratkan perpaduan antara kaum Melayu, Cina dan India sebagai satu rumpun bangsa di Tanah Melayu Mengembangkan sistem pendidikan agar jurang perbezaan antara kaum dapat dikurangkan Menyediakan kemudahan pendidikan yang mencukupi untuk melahirkan masyarakat yang berdisplin, terlatih, liberal dan progresif. v. vi. vii. Mewujudkan sistem pengurusan pendidikan yang lebih cekap dan berkesan Mewujudkan masyarakat yang bertoleransi, berdisplin, terlatih , lieral dan progresif Memenuhi keperluan negara yang merdeka dan memperkembangkan sistem pendidikan Hasil kajian jawatankuasa ini terkandung dalam Laporan Razak yang dikemukakan pada bulan April 1956. Berikut ialah kandungan Laporan Razak: A. Sekolah Rendah a. Sekolah rendah dibahagikan kepada Sekolah Rendah

Kebangsaan (SRK) yang menggunakan Bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar dan Sekolah Rendah Jenis Kebangsaan (SRJK) yang menggunakan Bahasa Inggeris, Cina dan Tamil sebagai bahasa pengantar.

22

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

b. c.

Bahasa

Melayu

dan

Bahasa

Inggeris

merupakan

matapelajaran wajib. Murid keturunan Cina dan Tamil di sekolah aliran Inggeris diberi d. peluang mempelajari bahasa ibundanya jika ada 15 orang atau lebih murid ingin belajar. Guru-guru mestilah mempunyai Sijil Sekolah Menengah Rendah dan mendapat latihan sepenuh masa setahun dan separuh masa 2 tahun. B. Sekolah Menengah a. Sekolah menengah dibahagikan kepada 3 peringkat iaitu sekolah menengah rendah (3 tahun), sekolah menengah atas (2 tahun) dan pra-U (2 tahun). b.
c. d. Satu jenis sekolah menengah sahaja yang Bahasa Melayu dan Bahasa Inggeris sebagai matapelajaran wajib. Terbuka kepada semua kaum dan menggunakan sukatan yang sama. Bagi memasuki sekolah menengah, mesti lulus peperiksaan memasuki sekolah menengah.

C.

Sistem peperiksaan a. Sekolah Menengah Rendah. Peperiksaan di peringkat Tingkatan 3 (peperiksaan bersama) dan mesti lulus Sijil Rendah Pelajaran (SRP/LCE) bagi memasuki sekolah menengah atas. b. Sekolah Menengah Atas. Peperiksaan bersama di Tingkatan 5 untuk memperolehi Sijil Persekutuan c. Pra-U Tanah Melayu yang sama taraf dengan Cambridge Overseas Certificate.

23

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Peperiksaan di Pra-U tahun kedua untuk memperolehi Sijil Tinggi Pelajaran (STP/HSC) untuk memasuki universiti. 5. LAPORAN RAHMAN TALIB (1960) Pada tahun 1959, Jawatankuasa Penyemak Pelajaran ditubuhkan bagi mengkaji semula perlaksanaan Laporan Razak dan langkah-langkah bagi mewujudkan satu sistem pendidikan kebangsaan. Jawatankuasa ini diketuai oleh Abdul Rahman bin Haji Talib. Beberapa syor telah dikemukakan: A. Bahasa kebangsaan a. Bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar di sekolah rendah, sekolah menengah dan institusi pengajian tinggi. b. Peperiksaan awam diadakan dalam Bahasa Melayu. c. Semua calon mesti lulus Bahasa Melayu sebelum masuk ke sekolah menengah. B. Kelas peralihan Kelas peralihan diadakan bagi pelajar dari SRJK(C) dan SRJK(T) yang ingin bertukar ke sekolah menengah aliran Melayu atau Inggeris. C. Kenaikan automatik a. Kenaikan darjah secara automatik di semua sekolah rendah dan sekolah menengah bantuan kerajaan. b. Peluang pendidikan selama 9 tahun disediakan secara automatik iaitu 6 tahun sekolah rendah dan 3 tahun sekolah menengah rendah. c. Pelajaran percuma kepada semua sekolah rendah tanpa mengira bahasa pengantarnya. D. Matapelajaran akhlak

24

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

a. Murid beragama Islam Pendidikan Islam. b. Murid bukan beragama Islam Pendidikan Moral. 6. LAPORAN JAWATANKUASA KABINET (1979) a) Sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan dalam tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat dicapai. b) Laporan Jawatankuasa ini telah diterbitkan dalam tahun 1979. c) Beberapa strategi telah digubal untuk mencapai matlamat Dasar Pendidikan yang telah ditetapkan seperti berikut: i. ii. iii. iv. v. Menjadikan Bahasa Kebangsaan sebagai bahasa pengantar yang utama; Mengadakan kurikulum yang sama dan berorientasikan Malaysia bagi semua jenis sekolah; Mewujudkan sistem peperiksaan yang sama bagi semua; Melicinkan tatacara pengurusan pendidikan; Meningkatkan menyediakan bersepadu; vi. vii. Mengadakan peluang pendidikan asas selama sembilan tahun; Mendemokrasikan pendidikan dari segi peluang dan mutu dengan mengagihkan peruntukan secara adil dan memberi perhatian khas kepada kumpulan yang kurang bernasib baik dan kawasan luar bandar atau pendalaman; viii. Menyediakan pendidikan rendah mengikut Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR) yang berasaskan 3M iaitu membaca, menulis dan mengira pada tahun 1983 yang menjurus kepada mutu pendidikan yang keseluruhannya dengan dan pendidikan menyeluruh, seimbang yang bersatupadu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat

25

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

kurikulum bersepadu Sekolah Menengah (KBSM) pada tahun 1989. Matlamat utama kurikulum baru ini adalah untuk melahirkan individu yang seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran yang sesuai dan mempunyai moral serta nilai etika yang kukuh; ix. Memperluaskan 1978; x. Mempelbagai dan memperbanyakkan kemudahan pendidikan di peringkat universiti terutama dalam bidang sastera gunaan dan sains gunaan; xi. xii. Mempertingkatkan pendidikan kerohanian, moral dan disiplin; Menjadikan Bahasa Kebangsaan dan Bahasa Inggeris sebagai mata pelajaran yang wajib diajar di sekolah-sekolah dan memberi peluang yang sempuma bagi pembelajaran bahasa-bahasa lain seperti Bahasa Cina dan Bahasa Tamil; dan xiii. Menggalakkan aktiviti ko-kurikulum yang memupuk disiplin, seperti pasukan-pasukan kadet tentera, kadet polis, pengakap, puteri Islam dan lain-lain. Jika kita teliti, kita akan dapati bahawa di samping strategi ini, Dasar Pendidikan Kebangsaan juga dilaksanakan dengan memperkembangkan tenaga pengajar yang terlatih dan juga mendirikan sekolah-sekolah selaras dengan pertambahan kanakkanak. Di Kementerian/Jabatan Pendidikan pula, beberapa Bahagian dan Jawatankuasa yang meliputi perkara-perkara yang dibangkitkan oleh Dasar Pendidikan Kebangsaan telah ditubuhkan atau diperkuatkan bagi memastikan tercapainya hasrat Dasar Pendidikan ini. Di antaranya termasuklah penubuhan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan, Bahagian Pelajaran Teknik dan Vokasional, Jawatankuasa Pusat Kurikulum, Biro Buku Teks, Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia, Jawatankuasa Perancangan Pendidikan, Bahagian Perkhidmatan, Sebaran Pendidikan dan Pusat Perkembangan Kurikulum. pendidikan Vokasional dan Teknik melalui penyusunan semula kurikulum Sekolah Vokasional pada tahun

26

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Tingkatkan maklumat anda, sila rujuk buku yang dikarang oleh Abdul Malek Mohamad. Perkembangan Pendidikan di Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Sila layari internet untuk mendapatkan maklumat lanjut; http://pmr.penerangan.gov.my

Aktiviti 2 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas.

Pengenalan Mata pelajaran KHSR merupakan satu mata pelajaran bercorak amali yang diajar dalam Tahap II. Mata pelajaran ini digubal untuk mengembangkan keupayaan dalam bidang reka bentuk dan teknologi serta perniagaan dan keusahawanan. Bidang ini dapat dikuasai melalui penguasaan kemahiran praktis, pengetahuan serta pemupukan sikap yang positif berasaskan teknologi dan keusahawanan. Kurikulum ini masih menuju ke arah memperkembangkan potensi dan kebolehan murid dalam kemahiran teknologi, kecenderungan mereka cipta dan semangat keusahawanan. Kemahiran asas yang sedemikian dapat digunakan sepenuhnya untuk

27

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

membolehkan murid berdikari dan yakin diri serta mampu menjalani kehidupan secara produktif dalam dunia teknologi dan ekonomi yang kompleks dan sentiasa berubah. Murid juga digalakkan mengambil inisiatif dan merebut peluang yang ada secara bijak, kreatif dan inventif.

Masalah Apakah kesan pelaksanaan mata dan pelajaran KHSR dalam membantu teknologi murid dan

memperolehi

kemahiran

asas

pengetahuan

berasaskan

keusahawanan supaya mereka dapat menjalankan kerja-buat-sendiri, mereka cipta dan cenderung berusahaniaga serta mengamalkan sikap serta budaya kerja yang baik?

Tugasan Anda perlu kenalpasti bagaimanakah mata pelajaran KHSR ini boleh menyumbang kepada perkembangan PTV di Malaysia? Anda perlu meneliti sukatan pelajaran KHSR dan mengenalpasti elemen yang diperlukan bagi pelaksanaan mata pelajaran PTV di peringkat menengah rendah ataupun menengah atas. Bincangkan perkaitan di antaranya. Kumpulkan tugasan dalam folio dan kompilasikan softcopy dalam satu CD.

28

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

TAJUK 3

FALSAFAH DAN DASAR PTV SERTA PERKAITANNYA DENGAN RBT

Sinopsis Memperkenalkan konsep dan asas falsafah PTV, dasar PTV dan perkaitannya dengan RBT; Falsafah Sekolah Ketukangan dan Falsafah Pendidikan Vokasional. Hasil Pembelajaran: 1. 2. 3. 4. Mengenal pasti konsep asas dan falsafah PTV; Menjelaskan dasar PTV dan perkaitannya dengan RBT; Menjelaskan Falsafah Sekolah Ketukangan; Menerangkan falsafah Pendidikan Vokasional.

29

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Kerangka Konsep Tajuk 3

Konsep dan Asas Falsafah PTV

Dasar PTV dan perkaitannya dengan RBT


Falsafah dan Dasar PTV serta Perkaitannya Dengan RBT

Falsafah Sekolah Ketukangan

Falsafah Pendidikan Vokasional

3.1

Konsep dan Asas Falsafah PTV

Apakah yang akan terjadi apabila program KHSR tidak mempunyai konsep dan asas falsafah PTV yang kukuh? Berikan pandangan anda.

Kita semua ketahui bahawa tanpa konsep dan falsafah yang kukuh akan menyebabkan setiap program yang dirancang akan menjadi kabur, tiada matlamat yang jelas dan sudah pasti pelaksanaannya akan terkeluar dari landasan yang sepatutnya. Pembentukan program PTV kebanyakannya menggunakan prinsip sebagai konsep asasnya. 3.1.1 Konsep Asas PTV Falsafah, prinsip dan polisi adalah penting bagi PTV. Ketiga-tiga elemen tersebut harus wujud dalam satu hubungan yang harmoni dan searah. Tidak wajar untuk dikatakan bahawa prinsip adalah lebih penting daripada falsafah ataupun polisi walaupun sejarah

30

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

awal pembentukan program PTV memaparkan penggunaan prinsip sebagai konsep asas. Prinsip menjadi konsep asas kepada pembentukan program PTV kerana orang teknikal/vokasionaldikenal sebagai individu yang praktikal.Kita dikenali sebagai pengamal (practitioners) yang lebih mementingkan amalan daripada daripada teori. Falsafah pada ketika itu dianggap sebagai aktiviti abstrak yang tidak diperlukan untuk membentuk program sementara polisi berperanan sebagai asas bagi membina matlamat dan tujuan program. Sejarah juga telah membuktikan kepentingan dan peranan prinsip, falsafah dan polisi dalam PTV. Pembentukan paradigma untuk PTV memerlukan falsafah yang koheren dan selari dengan prinsip serta polisi. Konsep asas yang sama terus dijadikan landasan bagi pembentukan prinsip yang baru. Ada juga konsep asas yang diubah bersesuaian dengan kehendak semasa ataupun digugurkan sebagai teorem atau prinsip. Ini adalah kerana sudah menjadi prinsip bidang teknikal/vokasional mengutamakan amalan berbanding teori. Falsafah dianggap sebagai aktiviti abstrak yang tidak Sejarah juga telah membuktikan bahawa prinsip, diperlukan bagi membentuk program. Sementara polisi menjadi asas bagi membina matlamat dan tujuan program. falsafah dan polisi dalam PTV memainkan peranan yang penting bagi memastikan kejayaan sesebuah program yang dirancang.

Falsafah boleh didefinisikan sebagai satu rangka konsep untuk mensintesis dan menilai satu sistem nilai yang menjadi asas membuat keputusan bagi membentuk masa hadapan PTV." (Miller, 1985)

31

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Istilah falsafah berasal dari perkataan Yunani, phileosophic. Phileo bermakna mencintai dan sophic bermakna hikmah. Oleh itu falsafah bermaksud mencintai hikmah. Hikmah pula mempunyai unsur-unsur nilai, pengetahuan, kematangan, pandangan jauh dan basirah (insight). Peranan falsafah melihat manusia dan alam sejagat secara bersepadu dan mewujudkan hubungan yang sempurna antaranya melalui hikmah. Falsafah memberi arah manusia untuk memilih matlamat, tujuan dan kaedah untuk mencapai matlamat tersebut. terdapat empat ciri-ciri berfikir seseorang ahli falsafah iaitu:a) b) c) d) universal. Berfikir dengan menggunakan pemikiran aras tinggi. Berfikir secara sistematik. Menyusun sesuatu skema konsep; dan Berfikir secara menyeluruh. pendidikan bertujuan menyediakan pelajar yang seimbang dari aspek

Pendidikan berupaya mengembangkan potensi manusia ke arah pendidikan yang jasmania, emosi, rohani dan intelektual. maka terdapat tiga bidang falsafah iaitu; a. Ontologi teori kewujudan yang meliputi aspek kewujudan masa esa, manusia dan alam. b. Epistemologi c. teori ilmu yang meliputi aspek apakah ilmu, sumber ilmu, pembahagian ilmu, dan peranan ilmu. Aksiologi teori nilai yang meliputi aspek nilai,sumber nilai, pembahagian nilai dan peranan nilai. 3.1.2 Falsafah Pendidikan Vokasional

32

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Pendidikan Vokasional boleh ditakrifkan dengan dua pengertian. Secara umum Pendidikan Vokasional adalah sebarang pendidikan pada mana-mana peringkat yang cuba menyediakan manusia untuk kerjaya-kerjaya tertentu (spesifik) dalam bidangbidang tertentu. Dalam takrifan yang luas ini, mereka yang melengkapkan diri dengan profesionprofesion seperti perubatan, kejuruteraan, undang-undang dan kursus-kursus pengajian tinggi yang lain boleh dikategorikan dalam pendidikan vokasional. Untuk kegunaan harian, takrifan ini terlalu luas dan sememangnya yang muktahir. Jelasnya pendidikan vokasional bererti sebarang bentuk pendidikan yang dirancang khas dengan tujuan utama untuk menyediakan manusia dalam bidang pekerjaan sosial yang berfaedah yang tidak memerlukan sekeping ijazah dan untuk membantu pekerjapekerja mengemaskinikan pengetahuan dan kemahiran mereka supaya dapat meneruskan pekerjaan-pekerjaan yang tidak memerlukan kelayakan ijazah. 3.2 Dasar PTV dan perkaitannya dengan RBT

Malaysia telah menyambut kemerdekaan yang ke 51 pada tahun 2008. Jika kita
imbas kembali era sebelum merdeka dalam tahun-tahun menuju kemerdekaan, telah timbul kesedaran di kalangan pemimpin dan rakyat Malaysia tentang betapa mustahaknya diadakan satu sistem pendidikan kebangsaan untuk mengganti sistem pendidikan penjajah bagi memenuhi kehendak negara. Atas kesedaran ini maka lahir satu Dasar Pendidikan (Pelajaran) Kebangsaan melalui Penyata Razak 1956 yang termaktub dalam Ordinan Pelajaran 1957.

Dasar pendidikan ini telah disemak semula dalam tahun 1960 yang menghasilkan Laporan Rahman Talib. Akta Pelajaran 1961. Laporan Rahman Talib ini kemudian dimaktubkan dalam Kemudian sebuah Jawatankuasa Kabinet telah ditubuhkan

dalam Tahun 1974 untuk mengkaji semula Dasar Pendidikan dengan tujuan untuk memperbaiki pelaksanaannya supaya matlamat untuk melahirkan satu masyarakat yang bersatu padu dan berdisiplin serta memenuhi keperluan tenaga rakyat yang terlatih bagi pembangunan negara dapat dicapai. telah diterbitkan dalam tahun 1979. Laporan Jawatankuasa ini

33

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Jika diteliti, objektif Dasar Pendidikan Kebangsaan dinyatakan dalam pendahuluan AKTA PELAJARAN 1961 adalah seperti berikut:

Bahawasanya dasar pelajaran seperti yang diisytiharkan dalam Ordinan Pelajaran, 1957 ialah untuk menubuhkan satu sistem pendidikan yang akan dapat memenuhi keperluan Negara dan menggalakkan perkembangan kebudayaan, sosial, ekonomi dan politiknya...

Fikirkan bagaimanakah perkaitannya dengan RBT? Bincangkan. 3.3 Falsafah Sekolah Ketukangan

Kita ketahui bahawa falsafah mewakili andaian dan spekulasi mengenai aktiviti manusia. Jika dilihat secara terperinci, falsafah berfokuskan realiti, kebenaran dan nilai. Jika diimbas kembali sejarah sistem pengajian Teknik dan Vokasional negara bermula dengan penubuhan Sekolah Teknik Treacher di Kuala Lumpur untuk melatih juruteknik Jabatan Keretapi dan Jabatan Kerja Raya pada tahun 1906. Sejak tarikh itu, Pendidikan Pendidikan Teknik dan Vokasional negara telah melalui beberapa fasa perubahan dan perkembangan seiring dengan kemajuan teknologi pada masa tersebut. Teknik dan Vokasional telah bermula seawal tahun 1926 dengan penubuhan Sekolah Ketukangan yang pertama dan telah berkembangan seiring dengan kemajuan teknologi bagi memenuhi keperluan sumber tenaga kerja dan meningkatkan status ekonomi negara. Pada tahun 1964, Bahagian Pendidikan Teknik dan Vokasional (BPTV), Kementerian Pelajaran Malaysia telah ditubuh dan dipertanggungjawabkan untuk mempromosikan pendidikan Teknik dan Vokasional. Bahagian ini seterusnya diberi status jabatan dan dinamakan Jabatan Pendidikan Teknikal (JPTek) pada tahun 1995. Selain merangka polisi, jabatan baru ini juga bertanggungjawab menentukan halatuju pendidikan

34

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

teknikal dan vokasional selaras dengan program pengindustrian dan modenisasi negara. Setelah meneliti penubuhan sekolah ketukangan, apakah falsafah sekolah ketukangan? Fikirkan sejenak. Bincangkan bersama rakan anda. 3.4 Falsafah Pendidikan Vokasional

Kita sedar bahawa falsafah adalah penting terutamanya dalam Pendidikan Vokasional kerana ia boleh dijadikan pegangan dan panduan untuk hala tuju, asas untuk membentuk tujuan, matlamat dan objektif Pendidikan Vokasional. Di samping strategi pelaksanaan dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan dapat pertambahan kanak-kanak. Di Kementerian/Jabatan Pendidikan pula, beberapa Bahagian dan Jawatankuasa yang meliputi perkara-perkara yang dibangkitkan dalam Dasar Pendidikan Kebangsaan telah ditubuhkan atau diperkuatkan bagi memastikan tercapainya hasrat Dasar Pendidikan ini. Di antaranya termasuklah penubuhan Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Pendidikan, Perancangan Bahagian Pelajaran Teknik dan Vokasional, Jawatankuasa Pusat Jawatankuasa Kurikulum, Biro Buku Teks, Majlis Sukan Sekolah-sekolah Malaysia, Pendidikan, Perkembangan Kurikulum. memperkembangkan tenaga pengajar yang terlatih dan juga mendirikan sekolah-sekolah selaras dengan

Bahagian Perkhidmatan, Sebaran Pendidikan dan Pusat

3.4.1 Kepentingan Falsafah dalam PTV Falsafah mewakili andaian dan spekulasi yang dibuat mengenai aktiviti manusia dan dunia. Secara spesifik, falsafah berfokus pada realiti, kebenaran dan nilai. Oleh itu falsafah yang dinyatakan dalam bentuk pernyataan merupakan pernyataan andaian asas mengenai realiti, kebenaran dan nilai.

35

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Maka untuk membentuk falsafah atau world view iaitu cara untuk melihat dunia, kita mesti bersikap sebagai seorang ahli falsafah. Kita perlu bertanya soalan yang sesuai berkaitan realiti, kebenaran dan nilai.

Falsafah didefinisikan sebagai satu rangka konsep untuk mensintesis dan menilai yang mewakili satu sistem nilai yang menjadi asas untuk membuat keputusan yang akan membentuk masa depan PTV

Falsafah adalah penting kepada setiap indvidu yang terlibat dengan PTV. Falsafah menyediakan satu rangka yang boleh digunakan untuk memikirkan tentang PTV. Falsafah juga turut menjadi panduan untuk amalan, membantu dalam keputusan mengenai perkembangan program, pemilihan aktiviti pembelajaran, kurikulum, matlamat dan penggunaan sumber. Prinsip bukan falsafah dan tidak bersifat seperti falsafah. Prinsip hanya menyediakan arah yang jelas untuk pembentukan falsafah. Implikasi aliran falsafah Progresivisme, Pragmatisme, Rekonstruktivisme dan Eksistensialisme di dalam PTV boleh kita bincangkan bersama. Jika kita lihat,

Pragmatisme merupakan salah satu falsafah moden yang wujud dari aliran pemikiran tradisional idealisme dan realisme. manakala Progresivisme dan Rekonstruktivisme memperkembangkan ciri-ciri pendidikan Pragmatisme dalam aspek peranan kurikulum.

3.4.2

Implikasi Aliran Falsafah Pragmatisme dalam PTV

Perkataan Pragmatisme berasal dari perkataan Greek iaitu pragma yang bermaksud kerja di mana ia merupakan satu kaedah mengatur dan mengurus perkara yang harus dilakukan oleh seseorang individu. Dari aspek falsafah, ia merupakan pembinaan kehidupan manusia dan mencari keperluan. Jika kita kaitkan dengan pandangan ahliahli Pragmatisme ini, mereka menganggap bahawa idea manusia mengenai alam adalah neutral. Manusia haruslah menerima perubahan, maka cara dan matlamat Pendidikan mempunyai matlamat untuk pendidikan mestilah fleksibel dan terbuka.

memajukan manusia dan cara adalah bagaimana manusia melaksanakannya untuk

36

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

mencapai matlamat berkenaan. Realiti mestilah dicapai oleh manusia yang berinteraksi dengan alam sekeliling. Aliran ini amat sesuai dengan falsafah PTV kerana is bertujuan melahirkan para pelajar yang dapat menguasai kemahiran hasil penjelmaan daripada pengetahuan yang telah mereka pelajari. Jika kita lihat, dalam falsafah PTV memberi penekanan kepada outcome tertentu. sebagai contohnya, pelajar mempelajari teori teknologi pembuatan. Dalam konteks pragmatisme, setelah pelajar itu mempelajarinya, pelajar akan dapat menyelesaikan masalah-masalah ataupun soalan-soalan yang diberikan oleh guru. Seterusnya diharapkan pelajar dapat menghasilkan projek rekacipta. Learning (PBL), sumbangsaran, ujikasi dan lain-lain. Antara teknik

penyelesaian masalah yang digunakan dalam PTV ialah teknik Problem Based Teknik ini dapat melahirkan pelajar yang berkemahiran tinggi dan menguasai ilmu pengetahuan secara menyeluruh. Jika kita kaji secara keseluruhannya, terdapat empat elemen dalam PTV yang mempunyai implikasi daripada falsafah pragmatisme ini iaitu:a) Guru Guru merupakan ketua projek penyelidikan Penyertaan secara menyeluruh dalam membina ilmu Guru akan mengentengahnya masalah dan beberapa penyelesaian masalah Menggalakkan pelajar menyelesaikan masalah

b) Sekolah Implikasinya sekolah akan dilengkapkan dengan prasarana untuk membolehkan pelajar menjalankan amali ataupun ujikaji. c) Pelajar Pelajar akan belajar perkara baru dan yang diminati sahaja.

37

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Mereka akan belajar mengenai alam sekeliling kerana pelajaran berkenaan akan memberi kesan kepada kehidupan mereka. Hasil aplikasi falsafah ini dalam PTV, para pelajar akan mendapat pendedahan bagaimana menyelesaikan masalah secara bijak dan teknikteknik penyelesaian masalah yang sesuai mengikut jenis masalahnya.

d) Kurikulum Kurikulum turut menerima impak daripada falsafah pragmatisme dalam PTV ini. sebagaimana yang kita maklum, pendidikan merupakan satu kehidupan. Maka kurikulum perlu dikaitkan dengan masalah semasa yang perlu diselesaikan oleh pelajar seterusnya masyarakat. Maka tidak hairanlah jika pada masa kini terdapat pelbagai mata pelajaran yang berkaitan dengana kehidupan sebenar pelajar. Sebagai contohnya, mata pelajaran Makanan dan Pemakanan banyak menerangkan cara pemakanan yang sihat serta keperluan kepada kehidupan manusia. Kurikulum mestilah mengandungi pelbagai pengalaman, maka kurikulum mestilah mengikuti perkembangan semasa bagi melahirkan pelajar yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran semasa dalam PTV.

3.4.3

Implikasi Aliran Falsafah Progresivisme dalam PTV

Falsafah ini dibentuk oleh John Dewey pada abad ke 20 untuk tujuan pendidikan. Falsafah ini mengatakan objektif pendidikan tradisional tidak sesuai pada zaman moden. Fahaman ini berfokuskan kepada masyarakat masa kini. Progresivisme bertujuan memberi kemahiran dan alat yang diperlukan kepada individu untuk berinteraksi dengan persekitaran yang sentiasa berubah. Alat ini merupakan kemahiran penyelesaian masalah di mana pelajar boleh menggunakannya untuk mengenalpasti, menganalisa dan menyelesaikan masalah dalam mata pelajaran seperti Matematik Moden, Matematik Tambahan, Lukisan Kejuruteraan dan lain-lain lagi.
38

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Kurikulum di sekolah mahupun di institusi pendidikan telah dibangunkan berdasarkan pengalaman sosial dan personal pelajar. Ahli progresivisme menyatakan bahawa pendekatan induktif merupakan pendekatan yang sesuai digunakan bagi perkara yang berkaitan dengan alam semulajadi. Guru tidak perlu memberi penerangan secara am atau terperinci terhadap sesuatu subjek tetapi pelajar dapat membentuk penerangannya sendiri. guru di dalam kelas. Ini jelas kita lihat apabila pelajar membentangkan hasil Pendekatan induktif ini sangat sesuai dilaksanakan bagi

tugasan mereka. Tugasan yang diberi itu merupakan tajuk-tajuk yang perlu di ajar oleh memastikan pelajar lebih memahami subjek tersebut. Secara tidak langsung, idea-idea baru berkenaan subjek berkenaan boleh dikongsi bersama dengan rakan mereka. Cuba kita perhatikan PTV, proses pendidikan tidak hanya berfokuskan kepada kepada buku sahaja sebagai sumber maklumat tetapi teknologi maklumat turut menyumbang kepadanya. Bagi PTV, pelbagai e-nota dan e-jurnal telah dapat pelajar capai menerusi internet. Penilaian guru juga turut berubah corak di mana ia tidak lagi hanya Guru boleh menilai bergantung kepada penilaian sumatif atau formatif semata. pelajar, kuiz dan pelbagai lagi. peringkat sekolah rendah lagi. Golongan falsafah Progresivisme ini menyatakan bahawa kurikulum perlu merujuk kepada keperluan dan perkembangan semasa. Rentetan itu kita dapati bahawa kurikulum PTV wujud hasil dari falsafah ini di mana ia tidak terbatas kepada keperluan masa lampau sahaja. Para pelajar diberi kebebasan mempelajari pelbagian disiplin ilmu dan kemahiran yang diminati untuk mempertingkatkan perkembangan jasmani, emosil, rohani dan intelektual mereka. pemudahcara. Guru berperanan sebagai fasiliatator atau Sekolah Guru ini lebih sabar, fleksibel, kreatif, inovatif serta bijak.

penglibatan pelajar di dalam kelas, tugasan yang diberikan, penganjuran program oleh Kebanyakan teknik-teknik ini telah digunapakai di

sepatutnya tidak mengajar sebarang prinsip tetap kepada pelajar tetapi sebaliknya berperanan untuk menyediakan pelajar supaya dapat menyesuaikan diri dengan keadaan yang berubah.

39

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

3.4.4

Implikasi Aliran Falsafah Rekonstruktivisme dalam PTV

Ahli falsafah Rekonstruktivisme mempercayai bahawa sekolah boleh menjadi institusi pembentukan semula masyarakat dan agen perubahan sesuatu masyarakat (Van Scottes, Kraft dan Haas, 1979). Falsafah ini memberi penekanan terhadap penwujudan masyarakat demokratik dan berfikiran kritis. Guru memainkan peranan yang penting dalam mendidik masyarakat supaya dapat menerima, mengaplikasikan dan berfikiran demokrasi. Kesan daripada falsafah Rekonstruktivisme ini dalam falsafah PTV, guru bukan sahaja bertindak sebagai penyampai pengetahuan malah bertanggungjawab untuk menyampaikan dan mencadangkan kepada pelajarnya untuk membentuk masyarakat demokrasi.

Guru sebagai pemangkin kepada pelajarnya untuk berfikiran ke hadapan, mampu menguruskan diri dan mampu membimbing pelbagai aktiviti pembelajaran secara berterusan. Guru digalakkan membina dan memupuk bakat yang ada pada diri mereka. Ia berfokuskan ke arah pembelajaran yang aktif dalam penyelesaian masalah. Guru juga merupakan agen perubahan dan pembaharuan sosial serta kebudayaan dalam masyarakat. Implikasinya ia akan membentuk sebuah masyarakat berkemahiran yang unggul. Aliran Rekonstruktivisme memberi penekanan yang penting kepada institusi pendidikan di semua peringkat iaitu bermula dari peringkat sekolah, politeknik, kolej komuniti, kolej universiti, dan universiti. Matlamatnya adalah untuk melahirkan pelajar yang Jika kita lihat dari aspek berkemahiran tinggi secara sistematik dan terancang.

sistematik, ia melibatkan kaedah, matlamat, outcome dalam menghadapi cabaran sains dan teknologi secara global pada masa kini. Rentetan dari itu maka wujudlah pelbagai institusi PTV seperti Kolej Komuniti, Politeknik, Kolej Universiti yang bersifat teknikal. Penwujudan Institusi Kemahiran MARA, Pusat Giat MARA, Institut Latihan Petronas

40

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

(ILP), Institut Kemahiran Belia Negara (IKBN) dan lain-lain pusat latihan bertauliah di Malaysia.

3.4.5

Implikasi Aliran Falsafah Eksistensialisme dalam PTV

Eksistensialisme bersifat terlalu individualistik dan bergantung kepada faktor-faktor subjektif seperti intuisi, renungan kendiri, penghayatan emosi dan perasaan individu. Falsafah ini berasaskan naturalisme bermazhabkan humanis berfokuskan kepada kewujudan manusia berkaitan dengan individu bagi pembentukan diri sendiri. Individu berkenaan akan bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan bebas menentukan arah hidupnya. Guru mestilah menghormati pelajar dan pelajar mestilah menghormati kebebasan yang diberikan oleh guru. Falsafah Eksistensialisme ini telah menaik tarafkan PTV menjadi salah satu pendidikan yang penting dalam membangunkan sesebuah masyarakat seterusnya memenuhi keperluan tenaga kerja negara. Masyarakat yang menguasai pendidikan PTV ini akan dapat membangunkan masyarakat ke arah yang lebih pembinaan negara bangsa yang cemerlang. Ini dapat kita lihat dengan pembinaan Empangan Saad di Baghdad, secara tidak langsung mampu menjana pembangunan ekonomi di negara tersebut. Manakala jika kita lihat penerokaan angkasa lepas oleh angkasawan negara yang lalu menjadi indikator kepada pembangunan pendidikan PTV dalam bidang kejuruteraan telekomunikasi dunia. Kemajuan pengetahuan kejuruteraan telekomunikasi ini telah melahirkan pelbagai rekabentuk dan teknologi telefon mudah alih yang turut menyumbang kepada pembangunan perhubungan, ekonomi, sosial, politik dan keselamatan kepada masyarakat. Ini jelas menunjukkan bahawa aliran falsafah Eksistensialisme ini mampu membawa perubahan yang besar kepada masyarakat.

41

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Tingkatkan maklumat anda, sila rujuk buku yang dikarang oleh Abdul Malek Mohamad. Perkembangan Pendidikan di Tanah Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Sila layari internet untuk mendapatkan maklumat lanjut mengenai falsafah pragmatisme, progresivisme, rekonsruktivisme dan eksistensialisme.

Aktiviti 3 Sila tandakan pada pernyataan yang benar dan tandakan X pada Anda

pernyataan yang salah pada ruangan yang disediakan di bawah. dikemukakan. 1. Falsafah dianggap sebagai aktiviti abstrak yang tidak diperlukan bagi membentuk sesuatu program. 2. Seseorang ahli falsafah akan berfikir secara menyeluruh dan sistematik dengan mengambilkira semua aspek yang melibatkan fahaman mereka. 3. Pendidikan Vokasional akan menyediakan manusia untuk kerjayakerjaya tertentu (spesifik) dalam bidang-bidang tertentu sahaja.

diberikan masa selama 10 minit untuk menjawab semua soalan yang

42

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

4.

Falsafah PTV memberi penekanan kepada outcome tertentu sahaja.

5.

Aplikasi falsafah rekonstruktivisme dalam PTV akan menjadikan para pelajar bijak menyelesaikan masalah dan boleh memilih dan mengaplikasikan teknik-teknik penyelesaian masalah yang sesuai mengikut jenis masalahnya

6.

Para pelajar diberi kebebasan mempelajari pelbagian disiplin ilmu dan kemahiran yang diminati untuk mempertingkatkan perkembangan jasmani, emosil, rohani dan intelektual mereka dalam falsafah eksistensialisme

7.

Guru

mestilah

menghormati

pelajar

dan

pelajar

mestilah

menghormati kebebasan yang diberikan oleh guru bagi ahli fahaman eksistensialisme. 8. Guru boleh menilai penglibatan pelajar di dalam kelas, tugasan yang diberikan, penganjuran program oleh pelajar, kuiz dan pelbagai lagi teknik mengikut fahaman ahli falsafah progresivisme.

43

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

TAJUK 4

FUNGSI PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL

Sinopsis Membincangkan mengenai fungsi PTV dari aspek peranan dan fungsi PTV dalam konteks individu, sosial dan ekonomi; sorotan laporan kajian mengenai PTV dan menilai keberkesanannya; kreativiti dalam penagajaran dan pembelajaran RBT; ciri-ciri kualiti dalam pengajaran dan pembelajaran; dan aplikasi literasi, 3M dan ICT dalam RBT. Hasil Pembelajaran: 1. 2. 3. 4. 5. Menerangkan peranan dan fungsi PTV dalam konteks individu, sosial dan ekonomi; Mengenal pasti sorotan kajian mengenai PTV dan dapat menilai keberkesanan kajian berkenaan; Menjelaskan kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran RBT; Mengenal pasti ciri-ciri kualiti pengajaran dan pembelajaran; dan Menjelaskan aplikasi literasi, 3M dan ICT dalam RBT

44

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Kerangka konsep tajuk 4


Peranan dan Fungsi PTV Dalam Konteks Individu, Sosial dan Ekonomi Sorotan Laporan Kajian Mengenai PTV dan Menilai Keberkesanannya FUNGSI PENDIDIKAN TEKNIK DAN VOKASIONAL Kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran RBT Ciri-ciri Kualiti dalam Pengajaran dan Pembelajaran Aplikasi literasi, 3M, dan ICT dalam RBT

4.1

Peranan dan Fungsi PTV Dalam Konteks Individu, Sosial dan Ekonomi

Tahukah anda peranan dan fungsi Pendidikan Teknik dan Vokasional dalam sistem pendidikan di negara kita?

Pendidikan berperanan membentuk

modal insan yang mahir, harmonis, cekap,

berketrampilan, beretika, berilmu dan beriman, berkebolehan, berfikiran terbuka, kreatif dan inovatif, bijak mencari dan menggunakan maklumat yang diperoleh, serta memiliki ciri-ciri seorang keusahawanan. Dalam konteks negara kita, pendidikan diharapkan dapat melahirkan seorang insan berketrampilan seperti yang dicitrakan dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan.

Peningkatan bilangan murid dalam aliran pendidikan teknik dan vokasional berlaku disebabkan oleh kesedaran masyarakat, ibu bapa dan murid sendiri mengenai kepentingan pekerjaan yang mempunyai kemahiran vokasional dan teknikal serta kepentingannya terhadap permintaan pasaran kerja yang ada kaitannya terhadap keperluan untuk pembangunan ekonomi negara.

45

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Pada era globalisasi yang penuh cabaran di mana ilmu tersebar luas dan datang dari pelbagai punca, negara memerlukan modal insan yang bukan sahaja memiliki pengetahuan sahaja, tetapi mereka juga perlu mempunyai kemahiran, baik dari segi teknikal dan juga dari segi soft skill iaitu pandai berbahasa, berkomunikasi, kreatif dan berpandangan jauh agar mereka boleh bersaing dengan negara lain. Peranan dan fungsi pendidikan teknik dan vokasional dalam konteks individu: Membangunkan personaliti dan tingkahlaku serta membentuk nilai-nilai spiritual, nilai-nilai kemanusiaan, dan kemahiran berfikir secara harmoni; Menyediakan pembelajaran individu sepanjang hayat melalui pembangunan alatalat berfikir yang diperlukan, sikap, kemahiran keusahawanan dan teknikal; Membangunkan kapasiti membuat keputusan dan kemahiran kerja berpasukan serta kepimpinan di tempat kerja dan komuniti; dan Membolehkan individu menangani kemajuan yang pantas dalam bidang teknologi maklumat dan komunikasi. Manakala peranan dan fungsi pendidikan teknik dan vokasional dalam konteks sosial dan ekonomi: Penyumbang pencapaian matlamat masyarakat dalam perkembangan ekonomi, budaya, sosial dan pendemokrasian; Pemacu kefahaman dan keupayaan bertindak dalam aspek teknologi dan saintifik; Membolehkan masyarakat menyumbang kepada pengekalan pembangunan alam sekitar melalui pekerjaan dan bidang lain dalam kehidupan mereka; Sebagai sebahagian sistem pembelajaran sepanjang hayat yang boleh disesuaikan dengan keperluan negara tertentu dan perkembangan teknologi yang meluas; dan Memudahkan artikulasi secara mendatar dan menegak dalam sistem pendidikan dan antara sekolah ke dunia pekerjaan.

46

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Maklumat lanjut, sila rujuk buku ini, Unesco and ILO Recommendation (2006).

4.2

Sorotan Laporan Kajian Mengenai PTV dan Menilai Keberkesanannya

Tahukan anda apakah kepentingan kajian mengenai PTV dan keberkesannya dijalankan?

Sila fahami petikan di bawah.


A critical challenge that faces human society at the start of the twenty-first century is to attain full employment and sustained economic growth in the global economy and social inclusivity. The ILOs framework of decent work addresses both the quality and quantity of employment and provides a basis for new education and training policies and strategies. Human resources development, education and training contribute significantly to promoting the interests of individuals, enterprises, economy and society. By making individuals employable and informed citizens, human resources development and training contribute to economic development and to achieving full employment and promoting social inclusion. They also help individuals to gain access to decent work and good jobs,

47

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

and escape poverty and marginalization. Education and skills formation could lead to less unemployment and to more equity in employment.

(UNESCO & ILO RECOMMENDATION, 2002:53)

Seterusnya bincangkan beberapa kajian mengenai PTV dan keberkesanannya yang telah dijalankan oleh penyelidik-penyelidik sebelum ini. Apakah perkaitannya dengan pernyataan oleh UNESCO & ILO RECOMMENDATION, 2002:53 di atas?

Maklumat lanjut, sila baca buku ini..Unesco and ILO Recommendation (2002). Secara umumnya, PTV masih lagi di peringkat formatif. Sehubungan itu, programprogram di bawah PTV memperoleh kelebihan daripada penilaian semasa program yang dijalankan. Jenis-jenis pengurusan, kualiti pelajar, kebolehsediaan, kecukupan, dan penggunaan kemudahan, organisasi dan gaya pentadbiran, kaedah penilaian prestasi, jenis program, jenis masalah program, program persediaan guru, masalah permintaan dan penawaran, sumber manusia dan sebagainya merupakan pelbagai pembolehubah yang menarik perhatian penyelidik dalam penilaian PTV. Kajian dan penilaian yang dijalankan menjadi amat penting kepada perancang, pembuat dasar dan pentadbir berkaitan PTV. Isu-isu penyelidikan PTV yang dikaji oleh penyelidik-penyelidik adalah dari pelbagai kerangka kerja berdasarkan pelbagai arah orientasi disiplin dalam pendidikan iaitu: Falsafah Pendidikan Sejarah Pendidikan Pendidikan Perbandingan Psikologi Pendidikan Sosiologi Pendidikan

48

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Ekonomi Pendidikan/Perancangan Pendidikan/Pengurusan Pendidikan Pengajian Kurikulum Pentadbiran dan Organisasi Sekolah Pendidikan Tidak Formal Penilaian

Kerangka kerja ini juga digunakan bagi mengklasifikasikan kajian yang telah dijalankan dalam bidang pendidikan teknik dan vokasional. Di Malaysia, kajian mengenai PTV dan keberkesanannya membawa kepada perubahan beberapa dasar bagi mengukuhkan lagi PTV. Antara perubahan dasar-dasar tersebut ialah Penstrukturan 69 buah Sekolah Menengah Vokasional (SMV) kepada Sekolah Menengah Teknik (SMT) secara berperingkat mulai sesi persekolahan 1995/96. Pelan tindakan peningkatan pengeluaran tenaga manusia teknikal bagi tempoh 1996 2020 Program latihan kemahiran dan pendidikan vokasional kepada pelajarpelajar yang berpencapaian rendah dan sederhana rendah.

4.3

Kreativiti dalam pengajaran dan pembelajaran RBT

Mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi adalah berasaskan kepada kemahiran teknologi dan kreativiti. Mata pelajaran ini dapat menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk menghasilkan produk yang berlainan dengan menggunakan proses reka bentuk. Murid didedahkan kepada pengenalan kreativiti serta melakukan kajian reka bentuk dan fungsi terhadap sesuatu produk. Murid juga menggunakan teknik dan proses pembuatan yang melibatkan bahan gabungan kayu dengan bahan kitar semula bukan logam serta penghasilan projek elektrik dan elektronik. Di samping itu, murid juga menghasilkan tanaman hiasan dan melakukan

49

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

kerja penyenggaraan alatan yang telah digunakan. Amalan untuk memastikan keselamatan diri dan orang lain semasa melakukan aktiviti turut diberi penekanan. Ringkasnya, terdapat peluang yang cukup bagi membangunkan kemahiran kreatif murid melalui pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi Pembelajaran secara sokongan (scaffold) diperlukan dalam pembelajaran reka bentuk dan teknologi. Dalam mempertimbangkan kepentingan kreativiti, semua murid mempunyai hak yang sama untuk menjadi kreatif dan mempunyai capaian penuh terhadap peluang dalam bidang-bidang kreatif kurikulum. Namun, murid-murid tidak bertindakbalas dengan cara yang sama terhadap kreativiti. Peluang untuk murid-murid berkembang kreatif dalam bilik darjah bergantung kepada sokongan (Scaffold) maksimum oleh guru-guru, rakan sebaya dan keluarga. Terdapat sedikit penyelidikan dan kefahaman berkaitan sokongan (scaffold) dalam reka bentuk dan teknologi. Walau bagaimanapun, scaffold telah didefinisikan dan dibincangkan secara umum oleh Vygotsky (1978), Gardner (1995), Rogoff (1990), dan secara spesifik dalam konteks bilik darjah oleh Fryer (1996) dan Beetlestone (1998). Masalah reka bentuk dan teknologi boleh ditangani melalui dua pendekatan utama iaitu: penyelesaian masalah melalui proses kognitif iaitu untuk pembelajaran dan berfikir; dan penyelesaian masalah secara kreatif.

Penyelesaian masalah melalui proses kognitif tersebut merupakan jenis pemikiran aras tinggi. Manakala penyelesaian masalah secara kreatif merupakan manifestasi personaliti dan penampilan bagi sosial dan motivasi seseorang murid. Strategi bagi mencapai kemahiran berfikir dalam konteks reka bentuk dan teknologi merangkumi: Refleksi guru, pemodelan dan kemahiran berfikir;

50

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Penyelesaian masalah Pembelajaran koperatif; dan Perbincangan kumpulan.

Secara ringkasnya, fasa-fasa tugasan bagi mengembangkan kemahiran berfikir pelajar dalam konteks reka bentuk dan teknologi adalah sepertimana ditunjukkan dalam jadual 4.1

Jadual 4.1

Fasa-Fasa Dalam Tugasan Reka Bentuk dan Teknologi Membangunkan Kemahiran Berfikir Di Kalangan Pelajar

Merangka tugas

Menarik perhatian murid Menentukan tujuan Memberikan keyakinan

Melaksanakan taklimat ringkas bagi tugasan membuat keputusan. Menyatakan kepentingan tugasan

Menunjukkan bagaimana pengalaman sedia ada dan tugasan praktikal berfokus dapat membantu mereka.

Menjelaskan prosedur Mengenalpasti peringkat-peringkat dalam melaksanakan tugasan membuat keputusan. Menjalankan Tugasan Meningkatkan cabaran Memberikan taklimat ringkas secara terbuka atau tertutup. Menyediakan pelbagai

51

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Mencabar

(Sebahagian dan bukannya semua)

maklumat yang berbeza. Mengurangkan arahan dan meminta murid menangani kesukaran mereka sendiri. Menggunakan tugasan tambahan.

Perbincangan

Mengimbas kembali

Menilai pendekatan murid dalam reka bentuk dan pembuatan. Menggunakan produk yang dihasilkan oleh murid bagi melihat kelemahan dalam reka bentuk dan proses pembuatan. Melihat alternatif-alternatif yang ada. Menyediakan mereka bagi tugasan membuat keputusan pada masa akan datang.

Maklumat lanjut, sila rujuk Owen-Jackson (2002) muka surat 230.

Kemahiran berfikir secara kritis dan kreatif (KBKK) perlu menjadi andasan dalam pelaksanaan pengajaran dan pembelajaran "Reka Bentuk dan Teknologi". kemahiran berfikir yang perlu diberi tumpuan ialah : Membezakan bentuk-bentuk asas dalam pesekitaran Menghubung kait bentuk asas dalam aktiviti membina bentuk produk Menjana idea kreatif dan inovatif Mentafsir lukisan kerja Menjana idea-idea baru untuk menyelesaikan masalah dan menghasilkan projek Membuat keputusan, memilih projek,alatan tangan dan bahan yang diperlukan Mengkelaskan jenis tanaman hiasan. Daya imaginasi, kreativiti murid perlu dijanakan dan diperkembangkan. Antara contoh

52

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Aktiviti refleksi boleh diaplikasikan pada peringkat perbincangan dan mengimbas kembali dalam melaksanakan tugasan reka bentuk dan teknologi. Antara aktiviti yang boleh dilaksanakan ialah: menilai pendekatan murid dalam reka bentuk dan pembuatan; menggunakan produk yang dihasilkan oleh murid bagi melihat kelemahan dalam reka bentuk dan proses pembuatan; melihat alternatif-alternatif yang ada; dan menyediakan mereka bagi tugasan membuat keputusan pada masa akan datang. Bincangkan fungsi RBT dari segi melatih murid dalam penyelesaian masalah dan reka bentuk, pemikiran kreatif dan kritis, pemikiran aras tinggi, pembelajaran scaffold dan aktiviti refleksi.

4.4

Ciri-ciri Kualiti dalam Pengajaran dan Pembelajaran

Perkembangan dan proses pembinaan kemahiran murid dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi boleh dilaksanakan melalui penyertaan dan penghayatan secara aktif dalam satu proses yang berdaya cipta kreatif dan inventif. Idea-idea baru boleh dibangunkan dan diubahsuai atau diperbaiki daripada sesuatu bahan atau produk yang telah sedia ada. Dalam setiap proses ini murid juga mendapat pengalaman dalam membuat keputusan, bertanggungjawab terhadap idea-idea yang digunakan, serta bertanggungjawab terhadap kesan penggunaan idea tersebut untuk kehidupan yang akan datang. Pengetahuan dan kefahaman dalam reka bentuk dan teknologi boleh dilakukan melalui kaedah pengajaran yang berkesan. Sehubungan itu, kaedah pengajaran yang berkesan saling mempengaruhi pengetahuan dan pemahaman, bagaimana sesuatu kerja

53

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

merupakan satu pelengkap dan pertambahan kepada sesuatu yang lain, dan bagaimana beberapa masalah boleh diselesaikan dengan bersubjekkan orientasi. Banyak idea, pelbagai sumber, dan bahan diperlukan dalam penyelesaian hampir semua masalah manusia. Murid dapat melihat perkaitan antara pengetahuan dan kefahaman, banyak idea dan sumber diperlukan dalam menyelesaikan masalah. Ia juga memberi kesedaran kepada murid tentang konteks sosial perilaku manusia. Contohnya hampir semua manifestasi reka bentuk dan proses teknologi, menyatakan dengan jelas bahawa membuat keputusan tidak boleh dijalankan dalam pengasingan. Melalui sumber-sumber yang ada mereka cuba mencapai matlamat untuk menyelesaikan sesuatu masalah dan memberi kepuasan maksimum kepada keperluan pelanggan-pelanggan dan seluruh masyarakat. Sikap dan kualiti peribadi murid boleh dipupuk melalui pendidikan reka bentuk dan teknologi. Ini dapat dilakukan melalui penumpuan terhadap prestasi kemahiran, integriti dan kejujuran dalam menjayakan sesuatu projek. memastikan keselamatan pengguna-penggunanya. Kerja mahir adalah penting jika Contohnya seperti kerja bahanperalatan dibina bertujuan untuk memberi perkhidmatan yang diperlukan, dan bahan konkrit yang memerlukan pengendalian yang jelas dan tepat serta kemahiran yang tinggi. Paling utama, reka bentuk dan proses teknologi menyediakan satu alat inkuiri di mana murid dapat merasai pengalaman sebenar sama seperti kehidupan dewasa. Pengalaman berikut mungkin akan memberi satu kebolehgunaan umum yang luas kepada murid dalam pemupukan sikap positif dan kualiti peribadi unggul bagi menjalani kehidupan semasa dewasa. Kurikulum Nasional Britain pula mendefinisikan Reka Bentuk dan Teknologi kepada empat sasaran yang terdiri daripada mengenalpasti keperluan dan peluang, menjana rekabentuk, merancang dan melaksanakan dan akhirnya menilai. Murid seharusnya boleh mengenal pasti dan menyatakan dengan jelas tentang keperluan dan peluang untuk mereka bentuk dan aktiviti teknologi melalui penyiasatan terhadap konteks rumah tangga, sekolah, rekreasi, perniagaan dan industri. Kemudian melalui maklumatmaklumat yang diperolehi murid akan menjana spesifikasi reka bentuk, meneroka idea

54

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

bagi menghasilkan cadangan reka bentuk dan membangunkan sehingga menjadi kenyataan, sesuai dan boleh dilaksanakan. Murid juga seharusnya mampu membuat artifak, sistem dan persekitaran, menyediakan dan melakukan perancangan, mengenalpasti, mengurus, dan menggunakan sumber yang sesuai termasuk pengetahuan dan proses. Akhirnya murid boleh membangunkan, berkomunikasi dan bertindakbalas atas penilaian terhadap proses, keluaran, dan kesan terhadap reka bentuk dan aktiviti teknologi dan sebagainya termasuk dari segi masa dan budaya. Nilai-nilai dalam pendidikan reka bentuk dan teknologi boleh membentuk personaliti murid. Sehubungan itu, nilai murni dan sikap positif serta budaya kerja yang relevan perlu merentasi aktiviti pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi. Langkah ini akan dapat memupuk nilai murni dan sikap positif seperti berusaha mencapai kecemerlangan, berfikiran terbuka, bersedia menimbangkan pelbagai faktor dan berhati-hati menggunakan sumber supaya menjadi kebiasaan dalam pengendalian dan urusan hidup di kalangan murid. Pembinaan kemahiran kolaboratif dalam pendidikan reka bentuk dan teknologi boleh direalisasikan melalui projek kumpulan. Secara umumnya, murid memerhati dan meniru apa saja perkara yang mempesonakan dalam dunia sosial mereka (Hope, 2004). Murid membincangkan secara terbuka, memuji dan menyesuaikan idea orang lain untuk digunakan dalam kerja mereka. Sehubungan itu, projek kumpulan dapat menyediakan peluang secara spesifik bagi mengembangkan kemahiran kolaboratif. Selain itu, aktiviti kolaborasi boleh dilakukan dengan cara menghubungkan reka bentuk dan teknologi dengan bidang lain seperti sains dan matematik, ICT dan sebagainya (Sage, 2002). Maklumat lanjut, sila baca buku ini.. Hope, G. (2004). Teaching Design and Technology 3 11: The Essential Guide For Teachers. Great Britain: Antony Rowe Ltd.

55

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

4.5

Aplikasi Literasi, 3M dan ICT dalam RBT

Tahukah anda apakah yang dimaksudkan dengan literasi ?

Definisi literasi ...


able to recognize when information is needed and have the ability to locate, evaluate and use effectively the needed information (Ron, R., 1995)

LITERASI Keupayaan untuk membaca/dapat makna daripada perkataan.

Literasi, 3M, dan ICT memberikan impak yang besar kepada pembangunan pendidikan di sekolah rendah. Terdapat usaha mengembangkan literasi, 3M dan ICT melalui reka bentuk dan teknologi. Sebagai contoh, reka bentuk dan teknologi boleh digunakan bagi mengembangkan kemahiran lisan dan mendengar. Penggunaan fiksyen, teks atau cerita tentang reka bentuk dan teknologi dengan diikuti dilakukan bagi memperkembangkan literasi, 3M dan ICT. Kerja-kerja literasi yang berfokus kepada perkataan, ayat yang berasaskan tema reka bentuk dan teknologi dapat menyediakan murid kepada pembelajaran istilah dan perkataan secara spesifik. Perkataan dalam permainan yang berfokuskan tema seperti alat-alat dan kegunaannya, bahan dan sifat bahan, mekanisme dan jenis-jenis pergerakan boleh digunakan. Manakala teks bukan fiksyen dengan isi kandungan reka bentuk dan teknologi boleh digunakan dalam pelbagai cara. Teks boleh digunakan untuk meneroka, memperkenal atau mengukuhkan pengetahuan dan kefahaman berkaitan kerja reka bentuk dan teknologi sedia ada atau bagi merancang untuk masa depan. ICT pula menyediakan peluang tambahan bagi memperkembangkan literasi, 3M dan merapatkannya dengan reka bentuk dan teknologi. Sehubungan itu, ICT boleh sesi latihan amali boleh

56

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

digunakan dalam reka bentuk dan teknologi sebagai bahan sumber, alat atau komponen. Antara contoh-contoh peranan ICT ialah: Sebagai sumber maklumat atau rangsangan bagi projek dan aktiviti (ini meliputi internet, CD-ROM, dan pangkalan data berasaskan komputer); Menjana dan membangunkan idea reka bentuk, menggunakan lukisan, berasaskan perisian.; Mengumpul, menyimpan, menganalisis dan mengesan maklumat menggunakan pangkalan data atau lembaran kerja; Berkomunikasi dengan menggunakan e-mail dan perisian penerbitan atas meja; Memodel dan merangsang situasi menggunakan perisian khusus; Merancang dan membuat jujukan peristiwa menggunakan perisian bagi menghasilkan carta alir; Merekod proses terlibat dan menilai menggunakan perisian pemprosesan perkataan, kamera digital, rakaman audio dan video; Menghasilkan wallpaper, imej, dan clip art menggunakan perisian khusus; dan lain-lain lagi. Maklumat lanjut, sila baca buku ini.. Ritchie, R. (2001). Primary design and technology: A process for learning (2 nd ed). London: David Fulton Publishers (m.s 60 62).

Tahukah anda, dalam tahun 1983, sistem pendidikan Malaysia telah memperkenalkan Kurikulum Baru Sekolah Rendah (KBSR). Kurikulum baru ini merupakan satu usaha untuk kembali semula kepada asas pendidikan yang memberi fokus kepada penguasaan kemahiran 3M dan penekanan kepada pendidikan pemulihan. Melalui pengajaran pemulihan pada Tahap I (Tahun 1-3) ini, keperluan murid yang mempunyai masalah pembelajaran dikenalpasti dan pihak sekolah memastikan mereka menguasai kemahiran 3M ini.

57

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Manakala penggunaan komputer dalam pendidikan merupakan langkah awal ke arah mewujudkan masyarakat berteknologi selaras dengan hasrat Wawasan 2020. Komputer dalam pendidikan membolehkan pelajar sekolah menguasai pengetahuan dan kemahiran asas supaya mereka boleh menggunakan kemudahan ini untuk pembelajaran dan persediaan menghadapi cabaran masyarakat yang berasaskan Information Communication Technology (ICT). Ringkasnya, murid perlu digalakkan menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi (ICT) dalam pembelajaran reka bentuk dan teknologi. Ini boleh dilakukan melalui pengumpulan, pemilihan dan pemprosesan maklumat. Kemahiran ICT murid juga boleh diperkembangkan seperti melayari laman web, menggunakan perisian, CD-ROM dan pengkalan data serta berkomunikasi secara elektronik. Bagaimanakah mengaplikasikan literasi, 3M dan ICT dalam pengajaran dan pembelajaran RBT di sekolah rendah?

Latihan Bagi menguji tahap kefahaman anda, sila jawab soalan di bawah. 1. Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) memainkan peranan dan fungsi penting dalam melahirkan modal insan untuk pembangunan negara. Sehubungan itu, jelaskan peranan dan fungsi PTV dari segi berikut: a) konteks individu b) konteks sosial dan ekonomi 2. Isu-isu penyelidikan PTV yang pelbagai telah menarik perhatian ramai penyelidik daripada pelbagai orientasi telah disiplin pendidikan. kepada Di Malaysia, dapatan dasar penyelidikan PTV membawa beberapa perubahan

pendidikan PTV. Sehubungan itu, bincangkan kepentingan penyelidikan PTV.

58

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

3.

Mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi adalah berasaskan kepada kemahiran teknologi dan kreativiti. Mata pelajaran ini dapat menyediakan murid dengan pengetahuan dan kemahiran teknologi untuk menghasilkan dengan menggunakan proses reka bentuk.

produk yang berlainan

Bincangkan bagaimana anda mengembangkan kreativiti pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran reka bentuk dan teknologi.

TAJUK 5

SISTEM PTV: PERINGKAT SEKOLAH RENDAH, INSTITUT FARMAL DAN TIDAK FORMAL

Sinopsis Tajuk ini menjelaskan tentang Sistem PTV di peringkat Sekolah Rendah, Institusi Formal dan Tidak Formal. Juga menjelaskan serba sedikit mengenai latihan perantisan, Sekolah Aneka Jurusan, Sekolah Vokasional dan Teknik, Institusi Awam serta Institusi Swasta. Hasil Pembelajaran: Di akhir tajuk ini anda seharusnya dapat menguasai hasil pembelajaran berikut iaitu: 1. Menerangkan mengenai latihan perantisan ; 2. Menjelaskan program-program PTV yang terdapat di bawah institusi formal;

59

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

3. 4.

Membezakan program-program yang terdapat di bawah Institusi Pendidikan Tinggi Awam dengan Institusi Swasta; Membezakan antara aktiviti yang dijalankan semasa latihan di tempat kerja dengan pendidikan tidak formal;

Kerangka konsep tajuk 5

Latihan Perantisan.

SISTEM PTV

Institusi Formal Latihan Di Tempat Kerja Pendidikan Tidak Formal

5.1

Latihan Perantisan

Apprenticeship is occupational training that combines on-the-job experience with classroom instruction. Apprentices usually begin at half the salary of trained people (journey workers) who have industry certification, and receive pay increases as they learn to perform more complex tasks. When they become journey workers, they increase their chances of finding a well-paying job in the industry and can become supervisors or go into business for themselves.

Skim-skim latihan perantisan ini bertujuan untuk melahirkan tenaga kerja yang mempunyai pelbagai kemahiran teknikal (multi-skills) di dalam sektor perindustrian dan perkhidmatan serta mewujudkan lebih banyak peluang-peluang latihan kepada lepasan sekolah/belia-belia. Di bawah skim-skim latihan perantisan ini, pelajar-pelajar ditaja oleh majikan sektor perindustrian dan perkhidmatan untuk mengikuti latihan teori dan praktikal selama 2 1/2 bulan - 6 bulan bagi modul pilihan dan 18 bulan bagi modul penuh. Para perantis akan

60

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

dilatih di institusi-institusi latihan tempatan (off-the-job) serta menjalani latihan sambil kerja (on-the-job)di tempat/premis majikan penaja. Mereka yang dipilih dikehendaki menandatangani satu Kontrak Perantisan dengan majikan penaja dan Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB). Perantis dikehendaki berkhidmat dengan majikan penaja selama 1 hingga 3 tahun setelah tamat latihan (jika ditawarkan pekerjaan oleh majikan penaja).

Tahukah anda apakah bentuk latihan perantisan yang ada di Malaysia pada masa kini? Cuba bandingkan bentuk latihan perantisan di Malaysia dengan negara maju yang lain.

Dapatkan maklumat lanjut di internet. Kumpulkan maklumat dan buatkan peta minda untuk menunjukkan kefahaman anda mengenainya.

5.2 5.2.1

Institusi Formal Sekolah Aneka Jurusan (Komprehensif)

Tahukah anda bahawa Bahagian Teknik dan Vokasional telah mengubahsuai Sistem Pelajaran Teknik dan Vokasional di peringkat Sekolah Menengah Rendah pada tahun 1965?

Dilaksanakan pada tahun 1965. Sistem ini dikenali sebagai Sistem Komprehensif. Di mana empat mata pelajaran vokasional telah diperkenalkan daripada Tingakatan 1

61

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

hingga Tingkatan 3 yang dianggap sebagai mata pelajaran elektif iaitu Seni Perusahaan, Sains Pertanian, Perdagangan dan Sains Rumah Tangga. Peralihan ini telah memansuhkan Sekolah Lanjutan Kampung. Dalam mata pelajaran elektif, diadakan latihan amali dan teori mengikut kehendak kursus. Corak mata pelajaran teknik dan vokasional diterapkan kepada murid-murid dalam mata pelajaran elektif di bawah sistem aneka jurusan.

Fikirkan sejenak! Apakah ciri-ciri sistem pendidikan aneka jurusan ini?

5.2.2

Sekolah Vokasional dan Teknik

Tahukah anda bahawa Sekolah Menengah Vokasional telah ditubuhkan pada tahun 1968. Pada tahun berapakah ia telah di naik taraf ke Sekolah Menengah Teknik?

Tujuan penubuhan Sekolah Menengah Vokasional adalah untuk memberi latihan dan kemahiran kepada pelajar bersesuaian dengan pekerjaan di sektor perindustrian, perusahaan, pertanian dan sektor-sektor lain yang berkaitan. Sekolah ini menawarkan empat bidang kursus vokasional iaitu Pertukangan, Perdagangan, Pertanian dan Sains Rumah Tangga. Di samping mempelajari mata pelajaran vokasional, murid-murid juga diberi peluang untuk mempelajari mata pelajaran am. Satu pertiga daripada seluruh masa

62

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

persekolahan ditumpukan kepada mata pelajaran am seperti Bahasa Inggeris, Bahasa Melayu, Ilmu Hisab, Ilmu Kemasyarakatan dan Pelajaran Agama Islam bagi pelajar Islam. Setelah dua tahun mengikuti kursus di Sekolah Menengah Vokasional, murid-murid akan menduduki peperiksaan Sijil Pelajaran Vokasional Malaysia ( SPVM ) yang diakui setaraf dengan Sijil Pelajaran Malaysia ( SPM ). Selain menceburi bidang pekerjaan, pelajar yang mempunyai pencapaian yang baik dalam bidang akademik boleh melanjutkan pelajaran sehingga ke Politeknik dan Universiti. Manakala Sekolah Menengah Teknik mempunyai pertalian dengan Treacher Technical Institute (1906) yang ditubuhkan oleh pihak Inggeris. Tujuan Sekolah Menengah Teknik adalah untuk memberi pelajaran am yang lebih cenderung kepada pelajar untuk melanjutkan pelajaran tinggi di bidang teknikal. Terdapat tiga kursus utama yang ditawarkan iaitu Kejuruteraan Awam, Kejuruteraan Mekanikal dan Pertanian. Kemudian Perdagangan diperkenalkan untuk memberi peluang kepada pelajar perempuan bagi memenuhi cadangan Rancangan Malaysia Kedua.

Fikirkan, apakah faktor-faktor yang menyumbang kepada perkembangan Sistem Pendidikan Vokasional dan Teknik di Malaysia?

Dapatkan maklumat lanjut dari internet.

5.2.3

Institusi Pendidikan Tinggi Awam

Tahukah anda bahawa dalam tahun 1990-an, Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengkaji semula kurikulum PTV supaya ia memenuhi kehendak industri. Kajian telah

63

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

dibuat untuk melahirkan lebih ramai tenaga mahir selaras dengan matlamat Wawasan 2020. Sehubungan dengan itu Universiti Teknologi MARA (UiTM) diwujudkan lebih awal berbanding institut lain di bawah MARA. bidang pembangunan industri. UiTM memberi peluang kepada lepasan SPM/MCE untuk menyambung pelajaran di peringkat sijil, diploma dan ijazah dalam Graduan lepasan UiTM dapat menarik minat sektor Selain itu perbankan, perdagangan, perindustrian, sektor awam dan sektor swasta. dibiayai oleh pihak JPA dan sebagainya. 5.2.4 Institusi Swasta

graduan ini juga boleh melanjutkan pelajarannya di dalam dan di luar negara yang

Kementerian Pendidikan Malaysia telah memperkenalkan konsep penswastaan institut teknikal dan sekolah teknik kepada industri. Tahukah anda apakah tujuan penswastaan ini? Mari kita bincangkan matlamat di bawah; a. Memberikan latihan kepada pelajar vokasional menjalani latihan di industriindustri pengeluaran; b. Mendapatkan pengalaman yang lebih dalam bidang kursus yang dijalani; dan c. Mengurangkan kos kerajaan. Kementerian Pendidikan Malaysia telah mengesa sektor swasta menawarkan kursus teknikal kepada pelajar lepasan sekolah. Pada tahun 1993, sektor kerajaan dan sektor swasta iaitu Pertubuhan Pengilang-pengilang Malaysia (FMM) bergabung tenaga untuk memainkan peranan yang sama bagi meningkatkan tahap kemahiran.

Dapatkan maklumat berkaitan apakah tindakan yang telah dilaksanakan oleh pihak swasta ini dalam memperkembangkan sistem Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia.

64

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

5.3.1

Sekolah Ke Kerjaya (SKK)

Kenapa agaknya Sekolah ke Kerjaya di berhentikan sedangkan ia mempunyai banyak faedah kepada pelajar?

Konsep Program SKK SKK ialah satu program pendidikan dan latihan tempat kerja bagi mengembangkan potensi pelajar dengan membekalkan mereka pengetahuan dan kemahiran boleh guna melalui pengalaman tempat kerja. Program SKK mengandungi dua komponen iaitu: i) ii) Pengajaran dan pembelajaran menggunakan sukatan pelajaran yang minimum, dan Latihan di tempat kerja untuk mendapat kemahiran boleh guna melalui pengalaman tempat kerja. Objektif program SKK adalah seperti berikut: i) Untuk membolehkan pelajar mengikuti panduan pengajaran dan pembelajaran setaraf dengan kebolehan dan keupayaan mereka dari segi akademik ii) iii) Untuk mengembangkan potensi dan kemahiran boleh guna pelajar dengan melalui pengalaman tempat kerja, dan Untuk memanfaatkan masa di peringkat sekolah menengah terutama bagi mereka yang berpencapaian rendah dari segi akademik.

Sukatan Pelajaran Minimum

65

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Tahukah anda bahawa sukatan pelajaran untuk SKK ini hanyalah sukatan minimum. Ia mengandungi beberapa topik terpilih mata pelajaran teras dan elektif Tingkatan 4 dan 5. Objektif sukatan pelajaran minimum ialah: i) membantu pelajar yang berpencapaian rendah menguasai topik yang dipilih, dan ii) membantu guru bagi membimbing pelajar untuk mencapai kelulusan dalam Sijil Pelajaran Malaysia (SPM). Bagi mencapai objektif-objektif tersebut di atas, sukatan pelajaran yang minimum bagi mata-mata pelajaran berikut telah disediakan untuk kegunaan sekolah. pelajar bersedia untuk menghadapi peperiksaan SPM. Mata Pelajaran Teras Mata Pelajaran Elektif Bahasa Melayu Ekonomi Asas Bahasa Inggeris Kesusasteraan Melayu Sains Geografi Matematik Sejarah Sukatan pelajaran minimum ini mengandungi topik-topik terpilih yang dijangka dapat membantu

5.3.2 Latihan Tempat Kerja (LTK) Latihan di tempat kerja bertujuan memberi peluang kepada pelajar menimba pengalaman latihan di tempat kerja. Pelajar boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang dipelajari di sekolah semasa berada di tempat latihan. Objektif latihan di tempat kerja adalah untuk:

66

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

i) ii) iii)

memberi peluang kepada pelajar memperoleh kemahiran tertentu di tempat latihan, membolehkan pelajar memilih kerjaya yang sesuai mengikut minat dan kebolehan, dan mengembangkan potensi pelajar dan meningkatkan keyakinan diri.

Model-Model Latihan Di Tempat Kerja (LTK) Terdapat 3 model LTK yang dilaksanakan oleh pihak sekolah. model ini. Model A: Latihan di Agensi Kerajaan dan Swasta Dalam model A, pelajar dikehendaki menjalani latihan di pusat latihan agensi kerajaan atau pun di tempat kerja swasta dalam tempoh masa tertentu. Proses pengajaran dan pembelajaran dan LTK dilaksanakan secara berselang-seli atau berterusan untuk beberapa minggu. Model B: Latihan Berasaskan Sekolah Di bawah model ini, pelajar diberi pendedahan kemahiran bekerja di sekolah dengan ditempatkan seperti di koperasi sekolah, kantin atau pun menjalani latihan kemahiran di bengkel sekolah. Latihan kemahiran diberikan dengan menggunakan kemudahan dan tenaga yang ada di sekolah. Tunjuk ajar diberikan oleh guru, staf sokongan dan komuniti yang berkemahiran tertentu seperti jahitan, pendawaian, memasak, gunting rambut, semaian anak pokok dan lain-lain. Pengajaran dan pembelajaran serta latihan kemahiran berjalan semasa waktu persekolahan. Model C: Gabungan Latihan Berasaskan Sekolah dan Di Agensi Dalam model C, sebahagian pelajar menjalani latihan kemahiran di sekolah dan pada masa yang sama sebahagian pelajar yang lain menjalani latihan kemahiran di agensi luar. Proses pengajaran dan pembelajaran serta latihan kemahiran di laksanakan secara berselang-seli atau berterusan untuk beberapa minggu. Mari kita teliti model-

67

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Fikir sejenak! Adakah anda bersetuju sekiranya program ini dibatalkan? Berikan pandangan anda.

5.4

Pendidikan Tidak Formal Pendidikan tidak formal telah lama wujud di Tanah Melayu, sebelum kedatangan penjajah lagi. Ketika itu, kemahiran-kemahiran berkaitan sesuatu bidang dipelajari daripada tukang-tukang yang mahir. Tiada kelas formal perlu dihadiri, biasanya kemahiran diperolehi melalui penerangan dan penglibatan secara terus terhadap pekerjaan tersebut.

Fikirkan, apaka maksud pendidikan tidak formal dan bagaimanakah pendidikan tidak formal dapat membantu perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia?

TAJUK 6

KURIKULUM DAN PENGAJARAN PTV DAN KHSR DI MALAYSIA

Sinopsis: Tajuk ini akan membincangkan mengenai kurikulum dan pengajaran PTV dan KHSR di Malaysia dari aspek model kurikulum dan pengajaran, model-model semasa dan berpotensi serta perbandingan kurikulum PTV di dalam dan luar negara. Hasil Pembelajaran: Diakhir pembelajaran, pelajar pelatih dapat:

68

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

1. 2. pengajaran. 3. 4.

Membezakan antara model dan teori. Menghuraikan berkaitan di antara kurikulum dengan Menjelaskan model-model kurikulum yang digunakan dalam membentuk kurikulum PTV. Membina model kurikulum berdasarkan model-model kurikulum yang telah dipelajari.

Kerangka Konsep Tajuk 6:

Model Kurikulum dan Pengajaran Kurikulum Dan Pengajaran PTV Model Semasa dan Yang Berpotensi

Perbandingan Kurikulum Dalam dan Luar Negara 6.1 Model Kurikulum dan Pengajaran

Cuba fikirkan apakah yang dimaksudkan dengan model? Apakah perbezaan antara model dan teori ?

Definisi Kurikulum:

The sum of the learning activities and experiences that a student has under the auspices or direction of the School (Finch & Crunkilton, 1999)

69

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Kurikulum adalah perancangan untuk pembelajaran. Semua kurikulum mengandungi elemen pernyataan tujuan dan objektif spesifik, pemilihan dan organisasi kandungan pelajaran, pola pengajaran dan pembelajaran dan penilaian hasil pembelajaran. (Taba, 1962)

Satu pelan atau rancangan untuk tindakan atau satu dokumen bertulis yang mengandungi strategi untuk mencapai matlamat yang dihajati (Ornstein & Hunkins, 1998)

Perkaitan antara Kurikulum dan Pengajaran: Cuba anda teliti Rajah 1 di bawah. Ia menunjukkan perkaitan antara kurikulum dan pengajaran yang diutarakan oleh Finch dan Crunkilton (1999). Apakah yang boleh anda kupas dari rajah 1 berkenaan?

70

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Rajah 1: Perkaitan antara kurikulum dan pengajaran

Bincangkan apakah perbezaan dan perkaitan antara kurikulum dan pengajaran?

Maklumat lanjut, sila baca buku iniHope, G. (2004). Teaching Design and Technology 3 11: The Essential Guide For Teachers. Great Britain: Antony Rowe Ltd., Queensland Studies Authority (2003). Technology: Initial In-Service Materials, Queensland: Queensland Studies Authority, dan Finch, C.R., & Crunkilton, J. R. (1999). Curriculum Development In Vocational And Technical: Planning, Content And Implementation (5 th ed), Boston: Allyn and Bacon. 6.2 Model Semasa dan Yang Berpotensi

Terdapat beberapa model kurikulum dalam literasi. Model yang terserlah adalah Model Hunkins (1980), Model Tyler yang dikemukakan oleh Ralph Tyler (1949) dan Model Johnson yang dipelopori oleh Mauritz Johnson (1967). Model-model ini masih dominan kerana elemem-elemennya konsisten dengan teori mengenai sekolah dan perancangan pendidikan. Selain dari model-model di atas terdapat beberapa model yang boleh dijadikan sebagai rujukan iaitu Model Gay, Model Glasier, Model Sim dan Model Taba.

6.2.1 Model Hunkins (1980)

71

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Rajah 2: Model Kurikulum Hunkins

6.2.2 Model Tyler (1949) Tyler mengemukakan empat persoalan sebelum sesebuah kurikulum boleh dibentuk. Pertama, apakah matlamat yang hendak dicapai? Matlamat dan objektif kurikulum biasanya diperoleh dari kajian mengenai pelajar, kehendak masyarakat dan industri serta subjek atau kursus yang akan ditawarkan. Kesemua elemen-elemen ini disesuaikan dengan falsafah, visi dan misi institut yang berkenaan. Objektif-objektif ini perlulah ditulis dengan tepat dan mestilah boleh diukur dan dicapai. Kedua , pembuat kurikulum mestilah mengenal pasti apakah bentuk pengalaman yang hendak disediakan untuk mencapai matlamat dan objektif tersebut. Ketiga, bagaimana pengalaman tersebut dapat disusun secara sistematik supaya dapat dilaksanakan secara berkesan? Dan akhir sekali bagaimana kita menentukan matlamat dan objektif kurikulum tersebut tercapai?

Apakah matlamat yang hendak dicapai?

72

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

4 persoalan Tyler

Apakah bentuk pengalaman yang diperlukan untuk mencapai matlamat tersebut? Bagaimana pengalaman ini hendak disusun supaya lebih berkesan? Bagaimana menentukan sama ada matlamat ini tercapai atau tidak? Rajah 3 : Empat Persoalan Tyler

6.2.3 Model Johnson Mauritzs Johnson (1967) pula mendefinisikan, kurikulum sebagai satu siri berstruktur hasil pembelajaran yang dikehendaki (a structured series of intended learning outcomes). Model beliau atau lebih dikenali sebagai Model Johnson mengandungi empat komponen utama iaitu menentukan matlamat, memilih kurikulum, merancang kurikulum dan menilai kurikulum.

Empat Elemen Model Johnson

Menentukan matlamat kurikulum Menentukan matlamat kurikulum Memilih kurikulum Memilih kurikulum Merancang kurikulum Merancang kurikulum
73 Menilai kurikulum

Menilai kurikulum

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Rajah 4 : Empat Elemen Model Johnson Rajah 4 : Carta Alir Empat Komponen Utama Pembentukan Kurikulum. Jika diperhatikan secara teliti, terdapat persamaan antara Model Tyler dan Model Johnson. Rajah 5 di bawah menunjukkan carta aliran tentang Mosel Johnson. Johnson cuba membezakan antara elemen proses dan produk dalam membina kurikulum. Bentuk bujur menunjukkan proses manakala bentuk segi empat menggambarkan produk.

Tentukan matlamat

Matlamat pendidikan

Merancang kurikulum

Kurikulum

Merancang pengajaran

Rancangan pengajaran Pengajaran

Pembelajaran
74

Hasil pembelajaran

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Rajah 5 : Carta Alir Elemen Proses dan Produk Dalam Membina Kurikulum Bujur Proses Produk

Segi empat -

6.2.4 Model Gay Gay mengutarakan empat model yang boleh digunakan dalam proses penghasilan kurikulum; seperti berikut: (a) Model Akademik. Model ini menggunakan pemikiran secara ilmiah sebagai asas apabila membuat keputusan mengenai kurikulum. Penekanan diberikan kepada penggunaan struktur sedia ada sesuatu disiplin atau bidang untuk membentuk kandungan kurikulum. (b) Model Experimental

75

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Model ini lebih menumpu kepada pembelajaran memusatkan pelajar di mana aktiviti pelajar lebih diutamakan. Objektif pembelajaran lebih memfokus kepada individu dan proses; dengan tujuan akan dapat dimanafaatkan oleh pelajar sebagai anggota masyarakat. (c) Model Pragmatic Model ini memberi fokus kepada pembelajaran bersesuaian dengan keadaan persekitaran setempat atau sekolah. Ini bermakna, kurikulum dirancang supaya memenuhi setting sekolah, bukannya setting daripada luar sekolah. (d) Model teknikal Model ini menganggap pembelajaran sebagai satu sistem yang boleh dibahagikan kepada komponen-komponen kecil dan dilaksanakan secara teratur dan terancang. Antara komponen yang terdapat dalam model ini ialah: Melaksanakan analisis keperluan. Menyatakan objektif. Memilih kandungan yang sesuai dengan objektif. Menetapkan kaedah penilaian yang kukuh.

6.2.5 Model Glasier Merujuk Rajah 6, model ini dibina berlandaskan kepada konsep pengajaran sebagai suatu proses yang menitikberatkan langkah-langkah pengajaran iaitu perancangan, pelaksanaan, penilaian dan maklum balas.

Objektif Pengajaran

Pengetahuan Sedia Ada

Kaedaah Mengajaran

Penilaian

Maklumat Balas

76

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Rajah 6: Model Glasier Sumber : Ang Huat Bin (1999) 6.2.6 Model Sim Merujuk Rajah 7, model ini dibina berdasarkan konsep pengajaran pelbagai bidang komunikasi iaitu interaksi diantara guru dan murid dengan objektif dan isi pelajaran dalam sesuatu perselitaran tertentu.
Objektif

Guru

Murid

Isi

Rajah 7: Model Sim Sumber : Ang Huat Bin (1999) 6.2.7 Model Taba (1962) Taba telah mengusulkan beberapa peringkat dalam pemilihan sesuatu konsep yang melibatkan penyusunan bahan-bahan pengajaran iaitu peringkat: Penyusunan data Membentuk konsep Membentuk hukuman Aplikasi

6.2.8 Pembangunan Kurikulum PTV (Finch & Crunkilton, 1999);

77

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Rajah 8 : Pembangunan Kurikulum PTV (Finch & Crunkilton, 1999) Bincangkan Model Kurikulum yang sesuai untuk RBT di negara kita

Maklumat lanjut, sila baca buku ini.. Hope, G. (2004). Teaching Design and Technology 3 11: The Essential Guide For Teachers. Great Britain: Antony Rowe Ltd., In-Service Queensland Studies Authority (2003). Technology: Initial Materials, Queensland: Queensland Studies Authority, dan Finch,

C.R., & Crunkilton, J. R. (1999). Curriculum Development In Vocational And Technical: Planning, Content And Implementation (5 th ed), Boston: Allyn and Bacon. 6.3 Perbandingan Kurikulum Dalam dan Luar Negara Kurikulum adalah segala rancangan yang dikendalikan oleh sesebuah sekolah atau sesebuah institusi pelajaran untuk mencapai matlamat pendidikan (Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Perlaksanaan Dasar Pelajaran (1979)

78

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Bandingkan kurikulum RBT yang dilaksanakan di dalam dan luar negara kita (di antara Malaysia dan beberapa negara di Asia, Eropah dan Amerika Syarikat)

Maklumat lanjut, sila baca buku ini.. Hope, G. (2004). Teaching Design and Technology 3 11: The Essential Guide For Teachers. Great Britain: Antony Rowe Ltd., Queensland Studies Authority (2003).

Technology: Initial In-Service

Materials, Queensland: Queensland Studies

Authority, dan Finch, C.R., & Crunkilton, J. R. (1999). Curriculum Development In Vocational And Technical: Planning, Content And Implementation (5th ed), Boston: Allyn and Bacon.

Aktiviti 6 Bagi menguji tahap kefahaman anda, sila jawab soalan di bawah. 1. Model Tyler boleh digunakan dalam pembentukan model kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional kerana terdapat empat objektif iaitu melibatkan matlamat, bentuk dan penyusunan pengalaman dan penilaian.

79

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Matlamat kurikulum yang hendak dicapai merujuk kepada A) B) C) D) keperluan Kementerian Pendidikan keperluan pelajar, masyarakat dan industri keperluan mengikut aliran perkembangan teknikal semasa keperluan pelajar semata-mata yang mana selari dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

2.

Pernyataan di bawah adalah persamaan model kurikulum Pendidikan Teknik dan Vokasional negara dengan negara Amerika kecuali A) B) C) D) memberi peluang pekerjaan yang luas mengikut minat pelajar memberi kemahiran asas yang cukup dalam bidang perniagaan dan pertukangan memenuhi keperluan dan kecenderungan pelajar dalam bidang kemahiran yang diminati memper luaskan Pendidikan Teknikal dan Vokasional di sekolah menengah akademik ke seluruh negara

3.

Berdasarkan kepada pengetahuan anda huraikan beberapa model kurikulum yang telah pelajari : A) Model Tyler B) Model Johnson C) Model Taba D) Model Gay

TAJUK 7

PENTADBIRAN DAN PENGURUSAN PTV

Sinopsis:

80

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Tajuk ini akan membincangkan mengenai pentadbiran dan penguruan PTV dari aspeks organisasi pendadbiran, pengambilan pelajar, penyeliaan dan pemantauan program, artikulasi dan koordinasi serta perbandingan sistem pentadbiran dan pengurusan PTV dalam dan luar negara. Hasil Pembelajaran: Diakhir pembelajaran tajuk ini pelajar dapat: 1. 2. 3. PTV di Malaysia. 4. Menjelaskan perbandingan sistem pentadbiran dan pengurusan PTV di dalam dan luar negara. Kerangka Konsep Tajuk 7 Membezakan maksud pengurusan dan pentadbiran. Menghuraikan organisasi pentadbiran PTV di sekolah rendah dan organisasi PTV formal yang terdapat di Malaysia. Mengetahui mengenai penyeliaan dan pemantauan

Organisasi Pentadbiran Pengambilan Pelajar Pentadbiran dan Pengurusan PTV Penyeliaan dan Pemantauan Program Artikulasi dan Koordinasi Perbandingan Sistem Pentadbiran dan Pengurusan Dalam dan Luar Negara. 7.1 Organisasi Pentadbiran Pentadbiran dan pengurusan Pendidikan Teknik dan Vokasional (PTV) memerlukan organisasi yang jelas dan mantap bagi membolehkan

81

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

pelaksanaannya berjalan lancar dan berkesan. Sehubungan itu, cuba fikirkan apakah yang dimaksudkan dengan organisasi pentadbiran? Di sekolah rendah, struktur organisasi secara umumnya terdiri daripada Guru Besar, Penolong Kanan, Ketua Panitia dan Guru Mata Pelajaran. Setiap bahagian mempunyai fungsi dan tanggung jawab tertentu. Sebagai contoh, Ketua Panitia bertanggung jawab mengurus, merancang dan memastikan perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah berjalan lancar. Berdasarkan kepada pengalaman anda semasa di sekolah, bincangkan organisasi pentadbiran KHSR/RBT di sekolah rendah. Sebelum seseorang itu meninjau dengan lebih mendalam tentang konsep pengurusan secara menyeluruh, eloklah sekiranya anda memahami dengan lebih jelas tentang organisasi dan ciri-cirinya. Kefahaman yang mendalam tentang konsep organisasi itu penting kerana pengurusan dan organisasi merupakan satu hubungan yang tidak dapat dipisahkan. Wujudnya sesebuah organisasi itu sama ada organisasi kecil atau besar, swasta atau awam memerlukan pengurusan atau pengendalian aktiviti-aktiviti organisasi.

Definisi Organisasi Organisasi dapat didefinisikan sebagai satu unit sosial yang terdiri daripada manusia yang bekerjasama dan saling bergantung antara satu dengan lain bagi mencapai matlamat individu, kumpulan dan organisasi. Definisi ini menjelaskan unsur-unsur yang perlu ada di dalam sesebuah organisasi merupakan satu unit sosial, penyatuan usaha dan hubungan antara seorang individu dengan individu yang lain.

82

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Organisasi sebagai Unit Sosial Apabila organisasi itu dianggap sebagai unit sosial, ini bermakna ia mempunyai beberapa orang pekerja yang telah diberi peranan tertentu untuk menjalankan sesuatu tugas. Mereka perlu bekerjasama dan berhubung antara satu dengan lain bagi menyiapkan sesuatu tugas itu. Sekiranya mereka ini menjalankan tugas tanpa memerlukan perkhidmatan dan kerjasama daripada pihak lain, sudah tentu tugas yang dijalankan itu tidak dapat disiapkan seperti yang dikehendaki sama ada dari segi masa, kualiti, kuantiti, dan penentuan-penentuan lainnya.

Penyatuan Usaha dan Hubungan Di Kalangan Pekerja Sesebuah organisasi memerlukan pekerja yang menyatupadukan usaha mereka supaya mencapai matlamat yang dikehendaki. Sekiranya tidak ada perpaduan di kalangan pekerja, sudah tentu organisasi itu tidak dapat menjalankan aktivitinya dengan berkesan dan sempurna. Keadaan organisasi akan menjadi kucar-kacir tanpa sebarang haluan yang tertentu. Penyatuan usaha hendaklah wujud di dalam sesebuah organisasi bagi menjamin pencapaian yang telah disenaraikan. Hubungan di kalangan kakitangan dapat menjamin organisasi itu bergerak dengan sempurna, tersusun dan berkesan. Penyelarasan melalui peraturan dan prosedur yang dibuat dapat meningkatkan hubungan antara satu fungsi dengan satu fungsi yang lain dan antara individu dengan individu yang lain.

Ciri-Ciri Organisasi Sesebuah organisasi yang telah dibentuk menghasilkan satu identitinya yang tersendiri. Misalnya, sebuah Institut Pendidikan Guru (IPG) dimana ia

83

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

melambangkan tempat untuk menimba ilmu, sebuah pusat penyelidikan dan juga sebagai sebuah institusi yang memberi perkhidmatan dan sumbangan kepada masyarakat sama ada dalam bentuk bimbingan atau khidmat nasihat, dan pengajaran dan pembelajaran lain. Terdapat pembahagian kerja berdasarkan jenis pekerjaan atau bahagian yang diwujudkan contohnya di IPG. Pada dasarnya organisasi pengurusan dan pentadbiran dimana bahagian ini terdapat beberapa unit lain seperti personel, pemasaran, dan kewangan. Manakala organisasi pengurusan kurikulum akan melibatkan pelaksanaan proses pengajaran dan pembelajaran dan beroperasi secara pembahagian kerja mengikut tanggungjawab yang tertentu. Bagi menentukan aktiviti organisasi supaya berjalan dengan lebih teratur ia memerlukan sistem pengawasan, penyelarasan dan pengawalan ke atas perjalanan aktiviti. Di dalam sesebuah organisasi, peraturan, dasar, prosedur, dan sistem hubungan hendaklah dijelaskan kepada kakitangan dengan jelas dan nyata kerana ia merupakan kelengkapan pelaksanaandalam sesebuah organisasi. Pengurusan 1. Pengurusan merupakan pelaksanaan sesuatu proses melalui manusia. 2. Merupakan satu proses sosial dibentuk, disusun untuk mengujudkan kerjasama, penyertaan dan penglibatan ahli- ahli dalam sesebuah organisasi untuk mencapai sesuatu objektif atau matlamat. 3. Pengurusan melibatkan proses kemanusiaan

Pentadbiran Merupkan satu proses yang memusatkan kepada identifikasi, penyelenggaraan, pengawalan dan penyertaan penggunaan sumber-sumber sama ada berupa tenaga

84

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

manusia mahupun bahan dalam satu sistem yang bersepadu dibentuk untuk mencapai objektif yang telah ditetapkan. Kesimpulan yang boleh dibuat tentang pentadbiran dan pengurusan: 1. Tiada garis pemisah yang nyata diantara pengurusan dan pentadbiran, Boles dan Davenport (1976) menyatakan bahawa pentadbir dan pengurus adalah satu fungsi yang sama meliputi aktiviti-aktiviti merancang, menghimpun dan menganalisis, mengawal dan menyebar maklumat-maklumat dalam usaha mencapai objektif yang telah ditetapkan. 2. Wilfird Brown juga bersetuju bahawa pentadbir dan mengurus adalah satu peranan di mana kerja-kerja diagihkan kepada pembantu-pembantu dan pengurus dan pentadbir mengambil kira hasilnya.

Eleman Pengurusan 1. Membuat Keputusan Amat penting kerana seseorang pengurus itu membuat keputusan atau untuk membuat tindakan alternatif selanjutnya. Elemen ini timbul di dalam semua peringkat proses pengurusan. 2. Menyelesai Masalah - Membuat keputusan yang lebih rumit ketika memilih alternatif bagi mengatasi halangan atau masalah yang akan membantu pencapaian matlamat organisasi. 3. Hubungan Manusia - Digunakan untuk mendapatkan kerjasama dan penyertaan pekerja, menggunakan motivasi dan daya kepimpinan yang baik. 4. Komunikasi - Satu kuasa penggerak dan proses dinamik dalam organisasi yang dapat membantu kerjasama dan kemajuan secara berkelompok ke arah pencapaian matlamat organisasi. Proses Pengurusan 1. Planning (merancang) Terdiri daripada:

85

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

i. menentukan apa, bila, siapa dan bagaimana hendak dibuat. ii. mengenalpasti objektif dan menetapkan kaedah pencapaian keberkesanan yang paling maksimum melalui proses penetapan matlamat. iii. mengumpul serta menganalisis maklumat. iv. mencari alternatif atau pilihan. v. menyediakan atau menghubung perancangan dengan keputusan. 2. Organising (mengelola) i. mendapatkan peralatan, kelengkapan dan staf untuk mengwujudkan rangka dasar yang baik untuk menjalankan segala aktiviti perancangan yang telah dirancangkan. ii. mengumpulkan segala komponen pekerjaan ke dalam satu struktur yang baik. iii. membentuk struktur kuasa atau wibawa (authority) dan menyelaraskan jentera pelaksanaan. iv. menyusun dan menjelaskan kaedah dan prosedur. v. memilih, melatih dan memberitahu staf serta mendapatkan sumber-sumber lain yang perlu. 3. Directing (mengarah) i. terdiri daripada membentuk rangka kerja untuk masa dan perbelanjaan. ii. memperkenalkan dan memberi kepimpinan dalam pelaksanaan perancangan dengan cara membuat keputusan. iii. mengeluarkan arahan-arahan tertentu. iv. memimpin, mengelola dan memberi motivasi.

4. Controlling (mengawal) i. Menilai segala kerja yang dijalankan di peringkat perancangan. ii. Melaporkan segala penyelewengan, kelemahan dengan segera supaya dapat

86

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

dibetulkan. iii. Menunjukkan jalan mengikut langkah-langkah yang betul dengan cara membentuk matlamat dan taraf. iv. Menetapkan pencapaian dan memperbaiki penyelewengan dan kelemahan.

7.2

Pengambilan Pelajar

Di negara kita, pengambilan pelajar ke aliran PTV adalah berdasarkan kepada keputusan peperiksaan awam. Sehubungan itu, cuba fikirkan apakah langkah terbaik bagi menentukan pengambilan pelajar ke dalam aliran PTV ? Mata pelajaran KHSR diperkenalkan kepada pelajar Tahun 4, Tahun 5 dan Tahun 6. Manakala mata pelajaran Kemahiran Hidup Sekolah Menengah diperkenalkan kepada pelajar Tingkatan 1, Tingkatan 2, dan Tingkatan 3 sebagai mata pelajaran elektif.

Bincangkan bagaimana pengambilan pelajar Institut Pendidikan Guru dilakukan bagi mengikuti program RBT dalam sistem pendidikan di negara ini. Sebelum anda melihat nota di bawah mengenai proses pengambilan pelajar, anda perlu menyenaraikan semua maklumat berdasarkan kepada penghasilan penta minda yang telah dibincangkan terlebih dahulu berasaskan program RBT (latih tubi).

7.2.1 Proses Pengambilan Pelajar (sumber BPG)

87

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Kementerian Pelajaran Malaysia mempelawa calon lulusan UEC dan SMA atau SMU yang berkelayakan, berpotensi, berminat dan beriltizam untuk mengikuti program seperti di bawah : Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) : Ijazah Sarjana Muda Perguruan (Bahasa Cina Pendidikan Rendah) Ijazah Sarjana Muda Perguruan (Pendidikan Islam Pendidikan Rendah)

SYARAT DAN KELAYAKAN ASAS Warganegara Malaysia. Umur tidak melebihi 20 tahun pada 20 Jun 2011 iaitu lahir pada atau selepas 20 Jun 1991. Calon hendaklah sihat fizikal dan mental. Calon hendaklah aktif dalam kegiatan kokurikulum. Mempunyai kelayakan akademik di peringkat Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) dengan memiliki sekurang-kurangnya kepujian Bahasa Melayu serta lulus Bahasa Inggeris. SYARAT TAMBAHAN Lulusan Unified Examination Certificate (UEC) Calon lulusan Unified Examination Certificate (UEC) perlu memiliki sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian di peringkat Sijil Senior Level (UEC-SML). Lulusan Sijil Menengah Agama (SMA) atau Sijil Menengah Ugama (SMU) Calon lulusan Sijil Menengah Agama (SMA) atau Sijil Menengah Ugama (SMU) perlu memiliki sekurang-kurangnya tiga (3) kepujian di peringkat SMA atau SMU.

88

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

PROGRAM PENGAJIAN YANG DITAWARKAN Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Bahasa Cina Pendidikan Rendah Program ini dikhususkan untuk melatih bakal guru di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi keperluan di sekolah rendah. Sebagai prasyarat, calon dikehendaki mengikuti Kursus Persediaan selama lapan belas (18) bulan di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Calon perlu lulus Kursus Persediaan sebelum ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan selama empat tahun di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Dalam tempoh Kursus Persediaan, calon perlu mengikuti Kursus Khas dan lulus dengan jayanya dalam tiga (3) mata pelajaran berikut: i. Bahasa Melayu Komunikasi; ii. Sejarah; dan iii. Pendidikan Moral. Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan (PISMP) Pendidikan Islam Pendidikan Rendah Program ini dikhususkan untuk melatih bakal guru di Institut Pendidikan Guru (IPG) yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia bagi keperluan di sekolah rendah. Sebagai prasyarat, calon dikehendaki mengikuti Kursus Persediaan selama lapan belas (18) bulan di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

89

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Calon perlu lulus Kursus Persediaan sebelum ditawarkan untuk mengikuti Program Ijazah Sarjana Muda Perguruan selama empat tahun di IPG yang ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

Dalam tempoh Kursus Persediaan, calon perlu mengikuti Kursus Khas dan lulus dengan jayanya dalam tiga (3) mata pelajaran berikut: i. Pendidikan al-Quran dan al-Sunnah; ii. Sejarah; dan iii. Pendidikan Syariah Islamiah.

CARA MEMOHON Permohonan hanya boleh dibuat secara dalam talian (online) dengan melayari laman sesawang Kementerian Pelajaran Malaysia di alamat : http://www.moe.gov.my mulai 04 April 2011. Permohonan dalam talian boleh dibuat dengan menggunakan Nombor Pengenalan Individu (PIN) yang boleh dibeli di Bank Simpanan Nasional di seluruh negara dengan bayaran RM 6.00 (Ringgit Malaysia Enam sahaja) melalui saluran kaunter, mesin ATM, Perbankan Internet dan Perbankan Sistem Maklumat Ringkas (SMS). Pembelian nombor PIN melalui saluran mesin ATM, Perbankan Internet dan Perbankan Sistem Maklumat Ringkat (SMS Banking) adalah bagi pemohon yang mempunyai akaun dengan Bank Simpanan Nasional. Pemohon dinasihatkan melayari laman sesawang : http://www.moe.gov.my bagi mendapatkan membuat permohonan. Calon dibenarkan mengemukakan SATU permohonan sahaja. maklumat iklan, bidang

pengkhususan dan gred minimum serta kalendar aktiviti sebelum

90

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Calon boleh menggunakan nombor PIN yang sama untuk membuat pindaan butiran kepada permohonan yang telah dihantar. Pindaan butiran permohonan dihadkan tiga kali sahaja dan hendaklah dibuat sebelum tarikh tutup permohonan.

Maklumat yang tidak benar dan tidak lengkap boleh mengakibatkan permohonan ditolak.

TARIKH TUTUP PERMOHONAN : 13 APRIL 2011 Sila hubungi alamat berikut sekiranya ada sebarang pertanyaan berkaitan dengan permohonan : BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA ARAS 3, BLOK E13, PARCEL E KOMPLEKS PENTADBIRAN KERAJAAN PERSEKUTUAN 62604 PUTRAJAYA (u.p : Unit Pengurusan Pengambilan Pelajar) No. Telefon : 03-88841260/1254/1253/1371/1235 URUS SETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Cawangan Sabah d/a Institut Pendidikan Guru Kampus Gaya Peti Surat 10491 88805 Kota Kinabalu, Sabah No Telefon : 088 236804 URUS SETIA BAHAGIAN PENDIDIKAN GURU Cawangan Sarawak Jalan College 93259 Kuching, Sarawak No Telefon : 082 258045

91

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

***Tarikh penting Permohonan Ditutup : 13 April 2011 Semakan Temuduga : 25 April 2011 Temuduga Semakan Tawaran Pendaftaran Admin: : 02 05 Mei 2011 : 21 Mei 2011 : 20 Jun 2011

Maklumat disini hanya ringkas sahaja,sila rujuk lamanweb rasmi KPLSPM disini untuk maklumat lebih terperinci.

7.3

Penyeliaan dan Pemantauan Program Cuba fikirkan apakah yang dimaksudkan dengan penyelian dan pemantauan program?

Kenyataan Dasar dalam Rangka Rancangan Jangka Panjang Ketiga (2001 2010), ialah; Memberi penekanan kepada Sains dan Teknologi (S&T) serta membangunkan kemahiran dalam teknologi berasaskan maklumat supaya pengetahuan dapat diperoleh, disebar, ditafsir dan digunapakai; Menambah jumlah tenaga manusia yang lebih ramai dalam bidang S&T bagi mengambil peluang daripada kepesatan pengetahuan dan teknologi baru untuk mencapai pertumbuhan mapan; Mempercepatkan pencapaian nisbah 60:40 antara pelajar sains dan sastera.

92

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Malaysia sedang melaksanakan proses reformasi kepada PTV untuk menjadikannya lebih fleksibel, berkualiti tinggi, berupaya menyahut dan bertindak balas terhadap keperluan pasaran kerja yang dinamik dan mengurangkan kos terutama kepada pihak kerajaan. Sehubungan itu, banyak program PTV diperkenalkan bagi menjayakan dasar di atas. Namun, keberkesanan dan kejayaan program-program ini memerlukan penyeliaan dan pemantauan yang berterusan. Bincangkan bagaimana penyeliaan dan pemantauan program PTV

dilaksanakan di negara ini.

7.4

Artikulasi dan Koordinasi

Artikulasi Boleh dilaksanakan dalam dua bentuk iaitu artikulasi mengufuk dan artikulasi menegak. Artikulasi mengufuk merujuk kepada pemindahan kredit dari satu program kepada program yang lain pada satu tahap sama ada dalam institusi yang sama atau institusi yang lain. Manakala artikulasi menegak merujuk kepada pemindahan kredit dari satu institusi kepada institusi yang lain pada tahap yang lebih tinggi Koordinasi Merupakan suatu usaha kerja sama antara jabatan, institusi, unit dalam pelaksanaan tugas-tugas tertentu, sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu dan saling melengkapi. Orang yang menggerakkan / mengkoordinasi terdapat unsur-unsur mengurus untuk mencapai tujuan disebut koordinator

Bincangkan bagaimana artikulasi dan koordinasi PTV dilaksanakan di negara ini.

93

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Maklumat lanjut, sila baca buku ini.. Finch, C.R., & Crunkilton, J. R. (1999). Curriculum Development In Vocational And Technical: Planning, Content And Implementation (5th ed), Boston: Allyn and Bacon.

7.5

Perbandingan Sistem Pentadbiran

Cuba fikirkan bagaimanakah Sistem Pentadbiran PTV di Malaysia ?

PTV di peringkat sekolah ditadbir oleh Kementerian Pelajaran Malaysia. Manakala PTV pada peringkat lepas sekolah menengah, ditadbir oleh agensi-agensi seperti Kementerian Pengajian Tinggi Malaysia, Majlis Amanah Rakyat (MARA), Kementerian Belia dan Sukan, dan Kementerian Sumber Manusia. Selain itu, terdapat juga PTV yang dilaksanakan oleh pihak-pihak swasta.

Bandingkan Sistem Pentadbiran PTV yang dilaksanakan di negara ini dan luar negara. Maklumat lanjut, sila baca buku ini.. Hope, G. (2004). Teaching Design and Technology 3 11: The Essential Guide For Teachers. Great Britain: Antony Rowe Ltd., Queensland Studies Authority (2003). Technology: Initial In-Service Materials, Queensland: Queensland Studies Authority, dan OwenJackson, G. (2002)., ICT in design & technology, in Gwyneth Owen-Jackson (ed.), Aspects of Teaching Secondary Design and Technology: Perspectives On Practice, New York: Routledge Falmer.

94

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Aktiviti 7 Soalan Esei Pengenalan Bagi melonjakkan institusi pendidikan, Pelan Induk Pembangunan Pendidikan (PIPP) 2006 2010 pada Fokus 9.02 : Memberikan lebih autonomi kepada sekolah. Ia telah dirangka satu strategi pelaksanaannya bagi meningkatkan keupayaan dengan memberi autonomi kepada sekolah menerusi perolehan bahan pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan kewangan di sekolah. Pengurusan kewangan perlu memanfaatkan sumber kewangan dengan kaedah pengurusan yang berkesan berdasarkan perancangan, penyelenggaraan dan analisis yang cekap, amanah serta berhemah. Masalah Pihak guru sentiasa menghadapi masalah untuk mendapatkan kelulusan pesanan perolehan barangan mahupun peralatan KHSR di sekolah kerana kekurangan atau ketiadaan peruntukan. Setujukah anda bahawa masalah ini berpunca daripada kelemahan sistem pengurusan kewangan sekolah di semua peringkat termasuklah kelemahan merancang belanjawan panitia KHSR itu sendiri? Tugas Anda perlu jalankan satu tinjauan mengenai pengurusan kewangan berkesan di sekolah anda. Tinjauan anda perlulah meliputi beberapa aspek berikut iaitu: a. Enrolmen tahunan semasa b. Peruntukan PCG bagi mata pelajaran Kemahiran Hidup c. Pengagihan peruntukan kewangan mengikut rangka belanjawan tahunan semasa d. Perancangan Belanjawan Tahunan Semasa Panitia Kemahiran Hidup

95

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

TAJUK 8
Sinopsis:

KEPIMPINAN DALAM PTV

Membincangkan mengenai kepimpinan PTV dari aspek perkembangan profesional, penambahbaikan kualiti pengajaran PTV, peranan dan tanggung jawab panitia, perancangan pembelajaran dan strategi dan teknik pengurusan. Hasil Pembelajaran: 1. mensintesis maklumat daripada pelabagai sumber tentang kepimpinan dalam PTV 2. menunjukkan ciri-ciri kebolehan bekerja secara berpasukan 3. mengamalkan pengetahuan dan kemahiran tentang strategi dan teknik pengurusan. 4. meningkatkan profesionalisme kendiri secara berterusan melalui perkembangan profesional. 5. menampilkan ciri-ciri kepimpinan yang bersesuaian dengan tanggungjawab yang diberikan

Kerangka Konsep Tajuk 8

Perkembangan Profesional

Penambahbaikan Kualiti KEPIMPINAN DALAM PTV Peranan dan Tanggungjawab Perancangan Pembelajaran Strategi dan Teknik Pengurusan

96

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

8.1

Perkembangan Profesional

Cuba fikirkan bagaimanakah aktiviti perkembangan professional di sekolah anda membantu anda meningkatkan kualiti kepimpinan anda dalam pengurusan KHSR di sekolah? Kerajaan telah memperuntukkan perbelanjaan yang banyak untuk sektor pendidikan bagi tahun 2009 hingga 2011. Kesanggupan kerajaan membuat pelaburan yang banyak membuktikan bahawa bidang pendidikan merupakan bidang yang amat penting bagi mencapai matlamat Wawasan 2020 iaitu ingin menjadikan Malaysia sebagai Pusat Kecemerlangan Pendidikan Serantau di samping melahirkan insan yang seimbang selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Justeru itu, tanggungjawab yang amat berat ini terletak di bahu semua guru di sekolah, kerana sekolah merupakan asas kepada bermulanya pendidikan formal seseorang individu itu. Oleh itu, untuk memastikan pendidikan berjalan di atas landasan yang betul, sekolah memerlukan pemimpin yang mampu menjana kecemerlangan pendidikan. Berdasarkan laporan A Nation At Risk, 1983, Action For Excellence, 1983, Bettter Edcuation for Michigan Citizen : A Blue Print For Action, 1984 di Amerika Syarikat dan kajian-kajian (Edmonds, 1979; Hussien Mahmood, 1993) didapati bahawa kepemimpinan pengetua atau guru besar merupakan penggerak utama bagi kejayaan sesebuah sekolah. Sebelum mempelajari dengan lebih lanjut, kita perlu tahu tentang definisi dan maksud kepimpinan. Menurut Koontz And ODonnei (1972) kepimpinan adalah kemahiran untuk mempengaruhi kakitangan menyelesaikan tugas masing-masing dengan penuh minat dan berkeyakinan serta proses mempengaruhi orang lain. Hodgets (1975) kepimpinan sebagai satu proses untuk mengarah daya usaha kakitangan supaya dapat mencapai matlamat organisasi, memimpin bermaksud membimbing daya tenaga kakitangan bermaksud orang kearah penyempurnaan matlamat organisasi manakala pimpinan

97

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

yang bertanggungjawab untuk memberitahu kakitangan tentang rancangan yang akan dilaksanakan dan strategi untuk mencapainya. Kepimpinan membantu pekerja melalui beberapa peranan seperti: a. b. c. d. e. f. g. Kepuasan kerja Menyelesaikan masalah Memuji dan mengkritik Memberi bimbingan dan tunjukajar Menentukan kriteria dan piawai prestasi Memberi sokongan moral Mendorong kearah pencapaian matlamat

Ciri-Ciri Pemimpinan a. b. c. d. Kecerdasan Bermotivasi motivasi dalaman dan dorongan pencapaian Sikap sikap dan hubungan yang baik Matang matang dalam bersosial Cuba anda bincangkan diantara rakan sekerja secara ringkas mengenai jenis kepimpinan yang ada sekarang.

Laiissez Faire - banyak Autonomi - Keputusan sendiri - Tidak ada penyeliaan Autokratik - Membuat semua keputusan JENIS KEPIMPINAN Demokratik - Secara perbincangan - Keputusan secara bersama
Rajah 9 : Jenis Kepimpinan

98

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Jenis-Jenis Tingkahlaku Pengetua Demokrat a. b. c. d. e. f. Birokrat a. b. c. d. e. f. Mengambil keputusan secara sendirian / berpusat sebagai ketua Perlaksanaan perancangan tidak selaras dengan polisi yang ditetapkan atau diperbincangkan Bertindak tanpa mengambil kira individu Objektif dicapai secara paksaan Tidak mahu mencampuri atau melibatkan diri Tidak menggalakkan komunikasi secara terbuka Mengambil kira pandangan kumpulan Perlaksanaan perancangan selaras dengan polisi yang ditentukan secar perbincangan Mempertingkatkan daya kreatif, daya pengeluaran dan kepuasan Menghormati individu & Kumpulan pengikut Menunjukan minat untuk diterima ahli Komunikasi terbuka

Gaya kepemimpinan ialah cara pemimpin memimpin (Smith, 1989) atau cara pengetua mempengaruhi tingkah laku pengikutnya untuk mencapai matlamat organisasi. Kita boleh menggunakan teori Laluan-Matlamat yang diperkenalkan oleh House dan Mitchell (1974). Dalam teori ini House dan Mitchell memperkenalkan empat gaya kepemimpinan yang diamalkan oleh pengetua/guru besar. Gaya-gaya tersebut adalah seperti berikut: a. Gaya kepemimpinan mengarah (Directive Leadership) iaitu merujuk kepada tingkah laku pemimpin yang menjelaskan kehendak, memberikan arahan, tepat dan mengarah orang bawahan mengikut peraturan dan prosedur.

99

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

b.

Gaya kepemimpinan berorientasikan pencapaian ( Achievement Oriented Leadership) iaitu merujuk kepada tingkah laku pemimpin yang menyediakan matlamat yang mencari kemajuan pencapaian, mengutamakan kecemerlangan dan menunjukkan keyakinan bahawa orang bawahan akan mencapai tahap yang tinggi dalam tugas.

c.

Gaya kepemimpinan menyokong (Supportive Leadership) iaitu merujuk kepada tingkah laku pemimpin yang bertimbang rasa, menunjukkan prihatin terhadap kesejahteraan orang bawahan dan mewujudkan iklim kemesraan dalam kumpulan kerja.

d.

Gaya kepemimpinan penyertaan ( Participative leadership) iaitu merujuk kepada tingkah laku pemimpin yang meminta pandangan orang bawahan dan menggunakan pandangan mereka sebelum membuat sesuatu keputusan.

Fikirkan

sejenak!

Bagaimanakah

pihak

pengurusan

anda

membuat

penambahbaikan terhadap perkembangan profesionalisme anda di sekolah?

8.2

Penambahbaikan Kualiti Pengajaran PTV Sebagai seorang guru kita perlu memikirkan bagaimana caranya untuk membuat penambahbaikan kualiti pengajaran PTV di sekolah.

Di sini terdapat beberapa faktor yang perlu anda ketahui dalam penambahbaikan kualiti pengajaran PTV iaitu: a. Faktor Kurikulum - Perubahan dari silibus - Silibus berkaitan dengan industri dan kehendak semasa

100

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

b.

Faktor Infrastruktur - Bangunan - Peralatan dan kemudahan

c.

Faktor Latihan Perguruan - Berasaskan kopentensi - Kurikulum yang releven - Pendedahan kepada kemahiran ICT

d.

Faktor Kaedah Pengajaran - kaedah secara konteksual, kolabrotif - penggunaan ICT - Simulasi

e.

Faktor Perkembangan Staf bagi pengajar - peningkatan kemahiran kepada guru (Kursus peningkatan diluar negara Dan dalam)

f.

Faktor Penilaian - secara formatif dan summatif - berasaskan ketrampilan

Untuk menambahkan pengetahuan dan maklumat mengenai kualiti pengajaran anda boleh melayari laman web www.pkukmweb.ukm.my dan www.eprints.uum.edu.my

101

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

8.3

Peranan dan Tanggungjawab Panitia

Cuba fikirkan bagaimanakah Panitia KHSR di sekolah anda membantu anda dalam pengurusan bilik darjah di sekolah? Sebagaimana yang anda ketahui, anda pasti akan terlibat dengan satu atau lebih panitia mata pelajaran di sekolah anda. Panitia merupakan sekumpulan guru yang mengajar mata pelajaran yang sama khususnya Panitia KHSR. memainkan peranan yang penting di samping Ketua panitia mengurus, bertanggungjawab

merancang dan memastikan perjalanan proses pengajaran dan pembelajaran di sekolah berjalan lancar. Antara peranan dan tanggungjawab ketua panitia KHSR ialah; a. b. c. d. e. f. g. h. Menyelaras sukatan dan rancangan pelajaran tahunan, semester dan bulanan; Membuat anggaran belanjawan tahunan; Membuat pesanan bahan dan alatan; Mengagihkan tugas mengajar serta tanggungjawab pengurusan, penyelenggaraan dan keselamatan bengkel kepada guru-guru KHSR; Menentukan penggunaan alat bantu mengajar dan kaedah mengajar yang kemaskini; Menjalankan mesyuarat panitia; Menguruskan sesi perkembangan professional staf. Panitia mata pelajaran adalah sebuah badan ikhtisas yang dianggotai oleh semua guru yang mengajar mata pelajaran yang sama di sesebuah sekolah. (Sekolah kecil boleh digabungkan panitia mata pelajaran.) i. Badan ini hendaklah dipimpin dan dikendalikan oleh seorang guru kanan yang dilantik sebagai Ketua Panitia oleh Guru Besar atau Pengetua Sekolah

102

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

j.

Semua ketua panitia mata pelajaran adalah secara otomatis menjadi ahli Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Mereka ini mewakili panitia mata pelajaran masing-masing di dalam jawatankuasa tersebut dan menjadi penghubung di antara ahli panitia dengan Guru Besar atau Pengetua Sekolah.

k.

Keputusan-keputusan yang diambil oleh tiap-tiap panitia di dalam perjumpaan-perjumpaan masalah atau berhubung dengan isu-isu atau masalahkurikulum dan pengajaran perlu dibawa oleh ketua panitia Kanannya, sama ada untuk untuk mendapat

kepada Guru Besar atau Pengetua Penolong penyelesaian atau untuk makluman l. Di sekolah-sekolah di mana Jawatankuasa Kurikulum Sekolah belum ditubuhkan, ketua panitia masih memainkan peranan penting untuk berhubung dengan Guru Besar atau Pengetua bagi membentangkan panitia berhubung dengan masalah-masalah atau isu-isu yang sedang dihadapi dan mengesyorkan segala cadangan atau permintaan ahli-ahli keperluan pengajaran dan pembelajaran.

Fikirkan sejenak! atas?

Adakah ketua panitia KHSR anda menjalankan tugas di

Antara peranan dan tanggungjawab panitia KHSR yang dianggap perlu dilaksanakan oleh panitia, sejajar dengan peranannya sebagai sebuah badan ikhtisas. a. b. Memperolehi sukatan pelajaran yang terbaru atau kemaskini kegunaan ahli-ahli panitia; Menyediakan rancangan mengajar untuk ketiga-tiga penggal dalam tahun persekolahan. Rancangan mengajar ini diselaraskan di antara guru dalam sesuatu tingkatan/darjah dan juga di antara tingkatan/darjah di mana ada kaitan; untuk

103

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

c.

Memilih dan mencadangkan kepada pentadbir sekolah buku teks untuk digunakan oleh pelajar berdasarkan kesesuaian buku itu dari segi kehendak sukatan pelajaran dan tahap kebolehan mereka.

d.

Memilih dan mencadangkan buku rujukan atau bahan bacaan tambahan yang sesuai dengan keperluan pembelajaran para pelajar dan kegunaan guru untuk dibekalkan di pusat sumber sekolah;

e. f.

Menyelaraskan

soalan-soalan

ujian

dan

peperiksaan

(berasaskan

sekolah) yang disediakan bagi tiap-tiap tingkatan atau darjah. Mengkaji dan menganalisa keputusan peperiksaan pelajar dalam tiap-tiap peperiksaan sekolah (khususnya peperiksaan pertengahan dan akhir tahun) dan g. mengambil langkah-langkah untuk mengatasi kelemahankelemahan pengajaran dan pembelajaran; Mengadakan mesyuarat panitia secara berkala sekurang-kurangnya sekali sepenggal dan mengadakan perjumpaan secara 'ad-hoc' bila dan jika perlu h. Mengatur perjumpaan atau mesyuarat dengan ahli-ahli panitia (secara formal atau tidak formal) untuk memikir dan membincangkan masalahmasalah atau isu-isu yang berkaitan seperti masalah-masalah yang berhubung denga kaedah mengajar serta mencari penyelesaian kepada masalah atau isu tersebut; i. j. Bertukar-tukar pengalaman dan pengetahuan baru yang diperolehi setelah mengikuti kursus atau seminar dengan ahli-ahli lain; Mewujudkan semangat saling bekerjasama dengan persatuan di sekolah dan menjalin hubungan kerja yang boleh membantu bagi mencapai matlamat pengajaran dan pembelajaran; k. Bekerjasama dan bertukar-tukar fikiran, pengalaman dan kepakaran dengan panitia-panitia di sekolah-sekolah berhampiran atau sekawasan

104

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

l.

Bekerjsama dengan lain-lain panitia dan membantunya dalam usaha ke arah memajukan pelajar yang lemah dalam mata-mata pelajaran tertentu;

m. n.

Melantik seorang setiausaha dari kalangan ahli untuk menyediakan minit mesyuarat dan mengedarkan minit itu kepada semua ahli panitia; Menyelenggarakan fail-fail panitia dan semua minit atau laporan mesyuarat, surat menyurat dan rekod-rekod yang berkenaan. Sumber : SPI Bil: 4/1986

8.4

Perancangan Pembelajaran

Perancangan pembelajaran adalah penting bagi memastikan proses pengajaran dan penbelajaran mengikut keperluan kurikulum KHSR. Rancangan pengajaran dan pembelajaran perlu disediakan lebih awal supaya ia dapat digabungkan unsur pengetahuan, kemahiran dan nilai selaras dengan perkembangan jasmani, emosi, rohani dan intelektual pelajar. pengajaran harian (RPH). Perancangan pembelajaran ini boleh dibahagikan kepada dua aspek iaitu rancangan tahunan/ rancangan semester dan rancangan

Apakah yang akan anda titikberatkan semasa menyediakan rancangan tahunan/rancangan semester dan rancangan pengajaran harian?

105

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

8.5

Strategi dan Teknik Pengurusan

Strategi merupakan kaedah dan teknik yang dirancang dan digunakan dalam satu-satu pengurusan pengajaran. Manakala teknik merujuk kepada unit-unit kecil yang Teknik merangkumi aktiviti, perlakuan dan terkandung dalam sesuatu kaedah.

kemahiran guru. Selaku guru, anda biasanya sering mengamalkan pelbagai strategi dan teknik pengurusan yang bersesuaian dengan keperluan dan kehendak sekolah seterusnya pelajar. Sebagaimana yang kita ketahui bahawa kepimpinan merupakan satu proses mempengaruhi dan mengarahkan ahli-ahli dalam panitia supaya mereka turut menyumbang ke arah pencapaian matlamat panitia dan seterusnya sekolah. Terutamanya kepada ketua panitia, mereka boleh memilih samada menggunakan strategi pengurusan saintifik, pengurusan pentadbiran ataupun pengurusan birokrasi. Di mana ketiga-tiga strategi ini saling berkaitan antara satu sama lain dan ia boleh digunakan mengikut keperluan dan kesesuaian persekitaran budaya kerja di sekolah.

Kenalpasti ketiga-tiga jenis strategi berkenaan dan sila buat rujukan dari manamana bahan bercetak mahupun media elektronik.

106

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Aktiviti 8 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas PEMBELAJARAN KENDIRI 3: 1. Antara pernyataan di bawah yang manakah bukan matlamat perkembangan profesional dalam pendidikan teknik dan profesional? (A) Mencungkil potensi guru (B) Meningkatkan keyakinan diri guru (C) (D) 2. Menyambut seruan pendidikan sepanjang hayat Mengemaskini kemahiran seiring perkembangan terkini

Antara yang berikut , pernyataan manakah menjelaskan konsep pengelolaan dalam proses pengurusan I. II. III. IV. V menyusun dan menjelaskan kaedah dan prosedur. membentuk struktur kuasa dan menyelaraskan jentera pelaksanaan. mengumpulkan segala komponen pekerjaan ke dalam satu struktur yang mantap memimpin dalam proses perancangan dengan cara membuat keputusan yang tegas. mengenal pasti matlamat dan objek serta menetapkan kaedah pencapaian yang paling berkesan. (A) (B) (C) (D) I , II, dan III sahaja I , II dan IV sahaja II , IV dan V sahaja III , IV dan V sahaja

107

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

3.

Soalan Esei Memimpin sebuah organisasi bukanlah satu tugas yang mudah. Ia memerlukan gabungan ilmu, pengetahuan, personaliti dan visi, kepimpinan bukanlah satu misi yang mustahil bagi setiap orang yang mahu menjadi seorang pemimpin yang berjaya. Seorang pemimpin berkesan sentiasa melihat kejayaan organisasinya sebagai satu usaha yang berterusan antara dirinya dengan semua anggota dalam organisasi itu. Sungguhpun begitu, keberkesanan, keunggulan dan kecemerlangan bergantung kepada kepimpinan sebuah organisasi. Hal ini jelas seperti apa yang dikatakan oleh Oliver Wendell Holmes, Apa yang berada di belakang kita dan apa yang berada di hadapan kita adalah perkara yang kecil berbanding dengan apa yang ada di dalam diri kita. Jadi, diri pemimpin dan apa yang tersirat di dalam dirinya adalah penting dalam manifestasikannya menjadi sebuah realiti. Terdapat juga dikalangan pemimpin yang memerlukan suntikan semangat dan wawasan bagi menterjemahkan bentuk kepimpinannya yang tidak terlalu autokratik atau terlalu lembut kepada satu bentuk kepimpinan yang berkualiti dan berkesan.

Dalam hubungan ini, pepatah Arab berikut adalah relevan dan dapat dijadikan panduan dalam kepimpinan,

Jika engkau terlalu keras, nanti engkau dipatahkan. Jika engkau terlalu lembut, nanti engkau diramaskan. Justeru, bertindaklah secara sederhana kerana sederhana itu adalah bijaksana.

108

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Masalah Adakah anda mengetahui serta dapat mengenalpasti gaya kepimpinan jenis manakah yang menjadi amalan pihak pengurusan di sekolah anda? Tugasan Jalankan pemerhatian terhadap guru besar/penolong kanan dan ketua panitia KHSR dengan menggunakan senarai semak di Lampiran 3. Kenalpasti gaya Kumpulkan kepimpinan manakah yang menjadi amalan mereka. Edarkan senarai semak seperti di Lampiran 3 kepada responden yang telah anda pilih. semula senarai semak berkenaan dan buatkan analisis dengan menggunakan borang skor yang disediakan seperti di Lampiran 4. Panduan analisis skor pada Lampiran 5 telah dilampirkan sebagai rujukan anda.

109

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

TAJUK 9

PROSES PERANCANGAN, PERLAKSANAAN DAN PENILAIAN PTV

Sinopsis: Membincangkan mengenai proses perancangan, perlaksanaan dan penilaian PTV dari aspek Pengajaran dan pembelajaran PTV, Pembinaan kit pembelajaran dan Kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah.

Hasil Pembelajaran: 1. 2. 3. 4. 5. menginterpretasikan bahan kurikulum yang relevan untuk meningkatkan pengajaran dan pembelajaran mengenalpasti sumber yang berkaitan dengan konteks perancangan, pelaksanaan dan penilaian PTV. membuat refleksi dan menilai amalan pembelajaran serta menjana idea baru dalam konteks PTV. mengaplikasikan pelbagai kaedah untuk memantau dan mentaksir dalam pembinaan kit pembelajaran. menjelaskan jenis-jenis penaksiran dan prosedur yang berkaitan dengan kaedah menilai dan mentaksir dalam PTV Kerangka konsep tajuk 9 Pengajaran dan pembelajaran PTV Pembinaan kit pembelajaran Kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran bagi mata pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi
110

PROSES PERANCANGAN, PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PTV

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

9.1

Pengajaran dan Pembelajaran PTV

Fikirkan seketika, apakah maksud pengajaran dan bincangkan apakah perbezaan di antara pengajaran dan pembelajaran?

Sememangnya telah kita ketahui bahawa pengajaran merupakan satu proses memberi maklumat, pengetahuan dan kemahiran kepada pelajar secara langsung. Tujuan anda mengajar adalah untuk menukarkan tingkahlaku hasil daripada pengetahuan dan kepercayaan baru oleh pelajar. Pengajaran ini melibatkan hubungan satu hala ataupun dua hala. Di mana berlaku komunikasi secara lisan ataupun bukan lisan bagi membolehkan berlakunya pemindahan ilmu dan maklumat kepada pelajar khususnya dalam bidang PTV. Menurut Vernon (1980), pembelajaran ialah satu proses yang melibatkan segala perubahan atau modifikasi tingkah laku akibat daripada pengalaman yang berulang, latihan atau interaksi dengan persekitaran. Perubahan ini hendaklah berlaku dalam jangka masa yang agak lama, tekal dan kekal. Ia boleh jadi baik atau buruk.

9.1.1 Proses perancangan PTV

Cuba anda fikirkan seketika, tentang perlunya proses perancangan PTV yang dilaksanakan di Malaysia

Sebelum mendalami lagi mengenai tajuk ini, anda perlu faham tentang perkara-perkara yang menjadi panduan sebelum menyediakan sesuatu program. Perkara-perkara tersebut adalah seperti berikut :

111

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

a.

Menentukan rasional Sebab kenapa perlunya program diadakan. Contoh: Mewujudkan modal insan yang berkebolehan dan berketrampilan

b.

Visi Merujuk kepada hala tuju yang menjadi matlamat jangka panjang program mengikut perspektif yang lebih luas

c.

Misi Sesuatu matlamat yang ditetapkan untuk dicapai dalam tempoh tertentu selaras dengan visi yang telah ditetapkan.

d.

Matlamat

Matlamat KHSR bertujuan membolehkan memperolehi kemahiran praktis berasaskan teknologi keusahawanan dan aspek pengurusan diri supaya mereka dapat menjalankan kerja buat sendiri serta cenderung berurusniaga dan mereka cipta e. Objektif
Objektif merujuk kepada komitmen pengurusan & pentadbiran untuk mencapai matlamat prestasi serta dalam masa yang telah ditetapkan di mana hasil yang dicapai mempunyai hubungan secara langsung dengan strategi, visi dan nilai asas program tersebut

f.

Isi pelajaran Kandungan mata pelajaran yang releven dengan keperluan masyarakat selaras dengan dasar dan falsafah kebangsaan

g.

Kaedah penyampaian Bagaimana isi pelajaran disampaikan dengan lebih berkesan dan bermakna. Contoh:

112

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

tunjukcara, bercerita, kajian,simulasi, sumbang saran,maian peranan, permainan, temu bual, tinjauan dan lawatan h. Keperluan Fizikal /Infrastruktur Penyediaan infastruktur dan kemudahan pembelajaran seperti bangunan, bengkel, kemudahan-kemudahan bengkel , kemudahan P&P, buku rujukan dsb. i. Tenaga Kerja Guru terlatih, pembantu bengkel atau makmal, pembina kurikulum, penilai j. Rancangan pelaksanaan Selaras dengan penekanan MP KHSR kepada penguasaan kemahiran, pencapaiannya hendaklah dibuat melalui aktiviti. Pelaksanaan aktiviti mengikut peringkat i. ii. iii.
k. Penilaian

Peracangan (merancang aktiviti projek, merancang bahan dan alatan, merancang kaedah penyampaian) Penyampaian ( Motivasi, tunjuk cara kemahiran, arahan aktiviti, pelaksanaan, penyeliaan & bimbingan) Penilaian

Dapatan dari segi kemahiran, pengetahuan dan nilai serta hasil kerja

9.1.2 Penjanaan Idea Dalam Konteks PTV Penghasilan idea yang kreatif dalam mereka bentuk produk. Ini dilakukan dalam kerja amali. Ini dilakukan dalam subjek reka cipta. Bagi KHSR elemen ini merangkumi aspek pendedahan kepada asas reka cipta, mengenal idea berdasarkan gambar atau objek, Kajian reka bentuk dan kefungsian produk.

113

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

9.1.3 Pengajaran Dan Pembelajaran Melalui Amalan Reflektif Kritis Pengajaran dan Pembelajaran melalui amalan refleksi kritis dimana ia mengaitkan masa silam pengalaman pelajar dengan membuat releksi secara kritis seperti kebolehan untuk menilai kemunasabahan idea. Terdapat beberapa pendekatan yang perlu diketahui oleh setiap orang pendidik. Adakah anda tahu tentang pendekatan tersebut ?. Untuk mengetahui dengan lebih lanjut sila rujuk perenggan berikutnya:

9.1.3.1

Pendekatan Masteri

Bagaimanakah pendekatan masteri memberi kesan kepada pencapaian prestasi pelajar? Berikan pandangan anda.

Pendekatan Masteri merupakan suatu pendekatan pengajaran dan pembelajaran yang memastikan semua murid menguasai hasil pembelajaran yang dihasratkan dalam suatu unit pembelajaran sebelum berpindah ke unit pembelajaran seterusnya. Pendekatan ini memerlukan peruntukan masa yang mencukupi dan proses pengajaran dan pembelajaran yang berkesan. Cuba perhatikan Rajah 10 dan Rajah 11 di bawah. pembelajaran yang berkesan. Ia menunjukkan prinsip asas

pendekatan masteri yang diperlukan bagi melaksanakan proses pengajaran dan

114

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Rajah 10: Prinsip Asas Pendekatan Masteri

Mari kita teliti model pendekatan masteri berikut;

Rajah 11: Model Pembelajaran Masteri

115

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

9.1.3.2

Pendekatan Konstektual

Tahukah anda bahawa konstektual berasal dari bahasa Latin ( con = with + textum = woven). sahaja Adakah pendekatan konstektual ini melibatkan aktiviti hands-on ataupun aktiviti minds-on sahaja? Berikan pandangan anda

mengenainya.

Pendekatan konstektual merupakan satu pendekatan membolehkan murid memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna. Kita ketahui bahawa minda individu akan cuba mencari makna dalam konteks dengan membuat hubung kait yang bermakna dan relevan dengan persekitarannya. Kaedah pembelajaran konstektual adalah merupakan : a. b. c. d. e. Satu kaedah pembelajaran yang menggabungkan isi kandungan dengan pengalaman harian individu, masyarakat dan alam pekerjaan Pembelajaran yang dirancang mengikut konteks yang berasaskan kepada kurikulum dan objektif pembelajaran Pembelajaran secara kontekstual menyediakan secara konkrit yang melibatkan hands-on dan minds-on Hanya berlaku apabila pelajar dapat memproses maklumat dan pengetahuan baru dengan cara bermakna kepada mereka Melibatkan pelbagai aspek seperti bilik darjah, makmal, tempat kerja dan kehidupan seharian Konsep pembelajaran secara konstektual adalah seperti berikut; a. b. c. d. Guru sebagai fasilitator dan pengajaran berpusatkan murid Menerapkan konsep Competency Based Education Tayangan video berkaitan dengan tajuk dan situasi tempat kerja Perbincangan sebelum dan selepas setiap unit menerusi interaksi murid dengan murid, murid dengan guru

116

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

e. f.

Menggunakan pendekatan Cooperative learning Melaksanakan aktiviti kerja amali di makmal secara hands-on berkaitan situasi tempat kerja

Teori pembelajaran secara kontekstual merupakan satu proses pembelajaran hanya berlaku apabila murid dapat memproses maklumat atau pengetahuan baru dengan cara yang bermakna dalam rangka minda mereka dimana pengetahuan sedia ada digabungkan dengan pengetahuan baru. Pembelajaran akan menjadi lebih berkesan jika maklumat disampaikan dalam konteks yang pelbagai dan bermakna kepada murid merujuk rajah 12.

Budaya

Fazikal

Konteks yang pelbagai

Sosial

Psikologi

Rajah 12 : Konteks Yang Pelbagai

Pendekatan kontekstual merentasi pelbagai disiplin ilmu yang merangkumi Matematik, sains komunikasi, teknik dan vokasional, dan kemanusiaan. Kaedah pembelajaran konstektual juga boleh disimpulkan dalam satu model yang dinamakan REACT (Relating, Experiencing, Applying, Cooperating dan Transfering)

117

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

dan semasa proses pembelajaran secara konstektual, murid akan melalui satu ataupun lebih proses berikut: a. b. c. d. e. R (Relating) menghubung kait E (Experiencing) - mengalami A (Applying) - mengaplikasi C (Cooperating) - bekerjasama T (Trasfering) memindahkan

Relating (Menghubung kait) Pelajar belajar dalam konteks menghubungkait pengetahuan atau konsep baru dengan pengalaman hidup mereka. Contoh: Memahami konsep baru tentang aliran elektrik, guru membawa pelajar melawat ke stesyen penjana elektrik atau tempat air terjun di kawasan sekolah Experiencing (Mengalami) Belajar dengan cara meneroka, penemuan dan reka cipta. Contoh: Mengesan pengaliran arus elektrik dengan membuat penyambungan litar mudah menggunakan mentol, bateri. Applying (Mengaplikasikan) Konsep yang dipelajari boleh digunakan dalam situasi lain. Membuat projek atau demonstrasi dimana konsep ini dapat diaplikasikan dalam kehidupan harian.

118

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Cooperating (Bekerjasama) Bekerjasama, memberi maklumbalas, berinteraksi dan berkomunikasi. Contoh: Melakukan kerja secara berkumpulan untuk menyelesaikan masalah Transferring (Memindahkan) Pemindahan pengetahuan yang sedia ada kepada pengetahuan baru. Contoh: Telah mempelajari teori elekronik dan memindahkan dalam mereka bentuk projek elektronik

Fikirkan sejenak! Bagaimanakah aplikasi pendekatan konstektual ini dalam mata pelajaran KHSR?

9.1.1.3

Pendekatan Konstruktivisme Tahukah anda bahawa terdapat dua corak pemikiran utama dalam

konstruktivisme.

Apakah perbezaan di antara pendekatan konstruktivisme

dengan pendekatan konstektual? Jika kita teliti maksud konstruktivisme, ia memberi penekanan kepada proses pelajar membina pengetahuan melalui proses psikologi yang aktif. Ilmu pengetahuan di bina ke dalam struktur kognitif murid hasil pengalaman mereka dengan alam sekitar. Tahukah anda bahawa struktur pengetahuan ini kadangkala menjadi penghalang yang kuat kepada pembelajaran dan perubahan konseptual murid-murid.

119

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Pengalaman pembelajaran bermula dengan pertembungan perkara baru yang wujud dalam struktur kognitif murid-murid. Pengalaman pembelajaran dibilik darjah akan mempengaruhi schemata struktur kognitif mereka (Osborne & Wittrock, 1983). Penstrukturan semula idea mesti dilakukan untuk mengasingkan atau mengukuhkan pengalaman lalu dengan pengalaman baru. Pengalaman lalu yang berbeza dengan fakta sebenar perlu ditinggalkan. Secara tidak langsung pendekatan konstruktivisme ini akan mengubah kaedah pengajaran guru yang biasa kepada kaedah yang menjurus kepada membina dan menyusun skema konsep yang lebih mantap ke arah kecemerlangan dalam akademik.

9.1.1.4 Perkembangan kemahiran

Perkembangan kemahiran individu dilakukan melalui proses latihan yang merangkumi kemahiran berfikir, komunikasi, melakukan aktiviti & tugasan mengikut bersosial, penulisan, merancang, analisa, menilai, belajar, urus diri dsb. spesifikasi,

9.1.1.5 Kemahiran perkembangan idea melalui lukisan Kemahiran mengeluarkan idea dan berkongsi pandangan melalui gambar atau lukisan. Ini boleh dilakukan dalam aktiviti Prekaan Projek contohnya dengan; a. b. c. d. e. f. Menghasilkan rupa dan bentuk projek secara lakaran. Melakar dari berbagai-bagai sudut pandangan. Menghasilkan lakaran awal reka bentuk idea yang telah di pilih. Menghasilkan lakaran-lakaran perkembangan idea selanjutnya. Menganalisis lakaran-lakaran reka bentuk yang telah disediakan. Menghubung kait lakaran-lakaran idea yang telah dibuat, bersesuaian dengan idea asal.

120

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Implikasi daripada pengeritan konstruktivisme iaitu: a. b. Pengajaran dan pembelajaran akan berpusatkan murid Pengetahuan yang dipunyai oleh murid adalah hasil daripada aktiviti yang dilakukan oleh murid tersebut bukan pengajaran yang diterima secara pasif. c. d. e. Guru beperanan sebagai fasilitator yang membantu murid membina pengetahuan dan menyelesaikan masalah Guru akan mengenal pasti pengetahuan sedia ada murid dan merancang kaedah pengajarannya dengan sifat asas pengetahuan tersebut Guru beperanan sebagai pereka bentuk bahan pengajaran yang menyediakan peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru
(PPK 2001)

Ciri-ciri Pembelajaran secara konstruktivisme iaitu: a. b. c. d. e. f. g. h. i. Menggalakkan soalan/idea yang dimulakan oleh murid dan menggunakannya sebagai panduan merancang pengajaran Menggalakkan murid bertanya dan berdailog dengan murid dan guru Menganggap pembelajaran sebagai satu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran Mengambil kira kepercayaan dan sikap yang dibawa oleh murid Mengambil kira dapatan kajian tentang bagaimana murid belajar sesuatu idea Menggalakkan proses inkuiri murid melalui kajian dan eksperimen Menyokong pembelajaran secara koperatif Menggalakkan dan menerima daya usaha dan autonomi murid Memberi peluang kepada murid untuk membina pengetahuan baru dangan situasi dunia yang sebenar
(PPK 2001)

121

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Kelebihan pembelajaran secara konstruktivisme iaitu: a. b. c. d. e. f. Lebih berfikir Lebih seronok Lebih berkemahiran sosial Lebih yakin Lebih ingat Lebih faham
(PPK 2001)

9.2

Pembinaan Kit Pembelajaran Tahukah anda apakah faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan semasa memilih kit pembelajaran yang sesuai bagi mata pelajaran bidang PTV?. Sila senaraikan jenis-jenis kit pembelajaran yang sesuai untuk mengajar mata pelajaran bidang PTV.

Kit pembelajaran ialah alat yang membantu proses P&P supaya lebih berkesan. Ia boleh dalam bentuk perisian, CD ROM model, simulasi atau kit ujikaji. Menurut Clack dan Sun (1996), sebahagian besar perisian pendidikan yang diguna dalam pembelajaran direka bentuk berdasarkan kepada model tradisional P&P, model transmisi, yang melihat guru sebagai penyampai maklumat utama dan murid sebagai penerima dimana perisian pendidikan seperti ini mudah diadaptasi oleh guru.

122

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Bagaimana ICT digunakan untuk pembelajaran Alat ICT yang selalu diguna untuk pembelajaran ialah komputer dan perisian pendidikan sama ada yang disimpan di dalam CD-ROM, cakera keras ataupun laman web. Secara umum setiap perisian pendidikan mengandungi satu atau lebih daripada komponen berikut: a. b. c. d. mempersembahkan maklumat membimbing menyediakan/memberi latihan menilai pencapaian Rujuk http://www.uwf.edu/cie/tutorials/technolo/coursew/crsware.htm

Kelebihan Mengguna ICT a. b. c. d. Dapat mengindividukan pembelajaran Murid belajar mengikut kemampuan sendiri Meningkatkan motivasi murid untuk belajar Murid boleh belajar tanpa penyeliaan atau dengan penyeliaan guru yang minimum

9.3

Kaedah Menilai dan mentaksir Pengetahuan dan Kemahiran bagi Mata Pelajaran Reka Bentuk dan Teknologi Sekolah Rendah

Setiap guru perlu tahu mengenai maksud kaedah penilaian dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran iaitu a. Penilaian dan pentaksiran merupakan suatu proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan pelajar dengan menggunakan pelbagai kaedah.

123

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

b.

Penilaian bukan sahaja terhad kepada ujian dan peperiksaan malah penilaian juga merupakan sebahagaian daripada proses pengajaran dan pemelajaran.

c.

Proses ini hendaklah dijalankan secara berterusan. hasil daripada penilaian ini maka kekuatan dan kelemahan para pelajar dapat dikenal pasti.

d. e.

Ini membolehkan para guru mengambil tindakan susulan yang berkesan, terancang dan lebih strategik. Memastikan murid bertambah maju Penilaian dan pentaksiran dijalankan di peringkat sekolah dan peringkat pusat. Kedua-dua peringkat penilaian ini saling melengkapi dan bertujuan untuk memastikan matlamat pendidikan negara tercapai.

f. g. h. i.
j. k.

Sebaliknya penilaian menekankan kepada murid dapat menguasai semua aspek. Penilaian juga dilakukan terhadap tahap penguasaan dan pencapaian kemahiran, perlakuan, amalan, pengetahuan, serta nilai dan sikap murid. Ia dilakukan secara pemerhatian aktiviti dan juga projek yang dijalankan. Penilaian perlu dicatatkan.
Senarai semak adalah satu kaedah merekod maklumat penilaian. Semua penilaian hendaklah direkodkan kedalam rekod profil dan buku rekod mengajar.

9.3.1 Penilaian Secara Ujian Bertulis a. Ia merupakan penilaian yang melibatkan aktiviti penyemakan,

pemeriksaan atau pentaksiran terhadap hasil kerja bertulis dan karya pelajar b. Aspek yang dinilai secara ujian bertulis ialah:i. ii. iii. Penguasaan pengetahuan Penguasaan kemahiran belajar Pemahaman konsep

124

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

iv. v. vi. vii. viii. ix. x. xi.

Kemahiran bahasa Kemahiran berfikir Pewujudan emosi dan perasaan Perkembangan minat Perkembangan bakat Amalan nilai positif Perkembangan daya kreatif Perubahan sikap.

Fikirkan sejenak! Bagaimanakah bentuk penilaian berasaskan rubrik? Bagaimanakah ia dilaksanakan dalam bidang PTV? Dapatkan maklumat lanjut mengenainya.

9.3.2 Penilaian Melalui Pemerhatian Penilaian melalui pemerhatian dilakukan secara berterusan mengikut jangka waktu yang ditentukan, bagi membantu guru mendapat maklum balas tentang keberkesanan pengajaran dan pembelajaran. persekitaran. Proses penilaian ini boleh dilaksanakan dengan menggunakan instrumen seperti senarai semak, skala kadar, rekod anekdot, rekod profil dan lain-lain. Dapatan dari proses ini boleh membantu guru dan pelajar membuat refleksi terhadap prestasi masing-masing. Aspek yang diperhatikan menyeluruh, meliputi aspek kognitif, afektif dan psikomotor yang melibatkan juga faktor-faktor bahan dan

125

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Jenis Pemerhatian Dikategorikan mengikut tujuan dan aspek yang hendak dinilai/diperhati, iaitu:a. b. c. Memerhati sesuatu tanpa membuat tafsiran ( interpretation) dan tanggapan (judgement) Memerhati apa yang telah dirancang secara open ended Memerhati untuk jangka pendek dan jangka panjang

9.3.3 Strategi Pelaksanaan Pemerhatian boleh dilaksanakan dengan menggunakan strategi dan cara serta kriteria tertentu. Antaranya ialah a. b. dilaksanakan secara berterusan mengikut keperluan yang dirancang menggunakan instrumen seperti senarai semak, rekod anekdot, rubrik yang merangkumi aspek kognitif, afektif, psikomotor, bahan dan persekitaran c. d. e. dilaksanakan secara global atau analitik mengikut objektif pemerhatian tindakan susulan terhadap hasil pemerhatian dijalankan jangka masa pemerhatian hendaklah disesuaikan dengan keadaan dan keperluan

9.3.4

Fungsi Pendekatan Masteri Penilaian melalui pemerhatian : digunakan oleh guru untuk mengikuti perkembangan individu/kumpulan dalam sesuatu proses pembelajaran dibuat oleh pelajar (individu /kumpulan) untuk melihat tahap pencapaian sendiri atau rakan sebaya dalam sesuatu pembelajaran dilaksanakan oleh pelajar untuk menjalankan sesuatu tugasan seperti projek

126

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru/pelajar merancang tindakan susulan yang sesuai dengan proses pembelajaran seterusnya seperti menjalankan aktiviti pemulihan/pengukuhan meningkatkan motivasi pelajar mengatur aktiviti pengayaan dan penyuburan diri yang sesuai dengan minat dan keupayaan serta prestasi pelajar Penilaian melalui pemerhatian membolehkan guru membuat refleksi terhadap keberkesanan peranannya sebagai penyampai maklumat, pemudahcara, pendidik dan mentor. Pemerhatian yang terancang membantu guru : a. b. c. d. e. f. Mengetahui sejauh manakah minat pelajar terhadap pelajaran dan apakah yang mendorong/menolak minat tersebut Mengesan sama ada strategi pengajaran guru memberi kesan yang positif Mengesan kemampuan atau tahap pemikiran pelajar Mengesan tahap penguasaan bahasa pelajar Menyimpan rekod yang sistematik untuk rujukan dan perancangan Mendapatkan petunjuk untuk mengesan sikap pelajar terhadap pelajaran, rakan sebaya dan terhadap diri sendiri Anda boleh gunakan contoh senarai semak seperti di Lampiran 6 untuk menilai kerjasama antara ahli dalam kumpulan semasa membuat aktiviti pemerhatian di dalam kelas anda semasa proses pengajaran dan pembelajaran berlaku.

127

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

9.3.5 Penilaian Portfolio Portfolio ialah satu kaedah yang digunakan oleh guru untuk mengumpul dan merekod bukti pencapaian pelajar dalam satu jangka masa yang tertentu. bahawa portfolio berbentuk dokumentasi yang berstruktur. Tahukah anda Ia memerlukan

perancangan, pelaksanaan dan penilaian yang teliti. Proses pembelajaran dijalankan secara kolaboratif untuk mencapai kefahaman dan mendokumentasikan pemikiran secara kritis dan kreatif serta pemilihan maklumat dan fakta dari peringkat awal hingga ke akhir. Jika diteliti kandungan portfolio, kita dapati ia boleh ditentukan oleh pelajar atau guru atau secara kolaborasi oleh kedua-dua pihak. Kandungan boleh terdiri daripada; a. Bahan bukti pembelajaran (learning evidences) yang releven dan dihasilkan oleh pelajar sendiri - seperti esei, laporan, latihan, lembaran kerja, grafik organizer, (cetakan, disket, CD, rakaman audio/video) b. Bukti prestasi pelajar seperti kertas ujian yang telah disemak, penilaian rakan sebaya,penilaian kendiri atau penilaian guru c. Bahan-bahan rujukan, refleksi pelajar yang dibuat dari semasa ke semasa berkaitan tugasan, aktiviti/pengalaman pembelajaran yang dilalui (sama ada dengan menggunakan grid refleksi atau format bebas) dan lain-lain yang releven.

128

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Terdapat 3 peringkat dalam menilai portfolio iaitu;

1.Penilaian Awal

Mengambil kira ciri-ciri penting misalnya draf pertama perancangan portfolio.

2. Penilaian merentasi tugas bertulis mengikut kriteria dengan skala Contoh: Sangat Tinggi (5) Tinggi (4) Sederhana (3) Rendah (2) Sangat Rendah (1) 3. Senarai ciri-ciri paling penting 4. Penentuan gred

Kriteria penilaian: 1. Pemikiran dan isi 2. Struktur dan organisasi 3. Strategi pengurusan 4. Variasi isi yang sesuai Struktur ayat dan gaya bahasa untuk tujuan dan kumpulan sasar yang berlainan

Ini akan menentukan markah portfolio Mengambil kira markah yang diberi kepada tiaptiap peringkat dan lain-lain bukti seperti nota anekdot dan refleksi pelajar.

Anda boleh menggunakan contoh senarai semak portfolio di lampiran 7 sebagai panduan semasa membuat penilaian ke atas portfolio murid anda.

Bincangkan apakah perbezaan di antara penilaian berasaskan kompetensi, dengan penilaian berasaskan projek?

129

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Dapatkan maklumat lanjut mengenai penilaian berasaskan kompetensi dalam website berikut: http://agtraining.tamu.edu/handouts/Competency-Based-Performance-Ag.pdf http://www.ncver.edu.au/teaching/publications/2022.html http://www.ncver.edu.au/research/proj/nr9035.pdf

Aktiviti 9 Bentuk kumpulan kecil dan bincangkan soalan-soalan di bawah. Anda dikehendaki menyediakan peta minta dan bentangkan di dalam kelas. 1. Antara yang berikut ciri manakah tidak terdapat dalam proses perancangan PTV. (A) (B) (C) (D) 2. Menentukan misi Menentukan ideologi Menentukan rasional Menentukan matlamat

Antara yang berikut , aktiviti manakah yang menjadi utama sekiranya pengajaran dan pembelajaran berasaskan refleksi kritis digunakan ? (A) (B) (C) (D) menambahkan bilangan idea menyusun idea dalam susunan baru membuat keputusan yang muktamad menyenarai pendek saranan kepada beberapa pilihan

130

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

3.

Dalam pembinaan kit pembelajaran , ciri manakah yang sepatutnya dijadikan perkiraan utama ? (A) (B) (C) (D) mengintegrasikan pelbagai idea memupuk pembelajaran secara bestari menarik perhatian murid murid secara berpanjangan menggalakkan pembelajaran secara kolaborasi sahaja

4.

Apakah bentuk pentaksiran jika murid sendiri , dari masa ke masa ; membandingkan hasil kerja pertukangan mereka dengan model yang ditinggalkan oleh guru ? (A) (B) (C) (D) kendiri berasaskan projek pendekatan masteri berasaskan kompetensi

5.

Terdapat pelbagai kaedah menilai dan mentaksir pengetahuan dan kemahiran dalam mata pelajaran RBT di sekolah rendah selain daripada ujian bertulis . (a) (b) Huraikan secara ringkas dua butiran yang perlu ada pada rubrik penilaian Senaraikan tiga ciri portfolio yang layak dipertimbangkan untuk markah baik .

131

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

6.

Terdapat beberapa kaedah yang boleh digunakan untuk menilai dan mentaksir pengetahuan serta kemahiran dalam RBT (a) Terangkan apa yang anda faham tentang pendekatan kontekstual dalam penilaian mata pelajaran RBT di sekolah rendah . Berikan contoh contoh yang berkaitan (b) Pendekatan penilaian berasaskan kompetensi menawarkan kelebihan kepada para pelajar RBT . Jelaskan sekurang kurangnya lima kelebihan tersebut .

132

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

TAJUK 10

PROSPEK PTV DALAM PEMBANGUNAN PENDIDIKAN NEGARA DAN LUAR NEGARA

Sinopsis: Membincangkan mengenai prospek PTV dalam pembangunan pendidikan negara dari aspek peluang kerjaya dan masa depan PTV, prospek PTV, perbandingan prospek PTV dalam dan luar negara. Hasil Pembelajaran: 1. 2. 3. pelajar mengenalpasti sumber yang berkaitan dengan peluang kerjaya dan masa depan RBT. mensintesis maklumat daripada pelabagai sumber tentang prospek RBT dalam dan luar negara. membina dan mempertahankan hujahan yang berasas tentang isu pendidikan RBT dalam dan luar negara

Kerangka Konsep Tajuk 10

Peluang kerjaya dan masa depan PTV Prospek PTV Dalam Pembangunan Pendidikan Negara Prospek PTV

Perbandingan prospek PTV dalam dan luar negeri

133

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

10.1

Peluang Kerjaya Dan Masa Depan RBT Pendidikan Teknik dan Vokasional terus berkembang dan kekal relevan dalam memacu pembangunan negara. Sehubungan itu, cuba fikirkan apakah cabaran yang dihadapi dalam mengembangkan PTV dalam pembangunan pendidikan negara?

Dalam Laporan Kabinet mengenai Pelaksanaan Polisi Pendidikan Negara (1979), telah mencadangkan agar pendidikan teknik dan vokasional dikembangkan bagi memenuhi keperluan tenaga kerja. Pendidikan teknik dan vokasional diperluaskan melalui penambahan bilangan institusi-institusi pendidikan teknik dan vokasional. Manakala RBT diperkenalkan bagi menyediakan murid untuk terlibat dalam bidang teknologi yang sentiasa berubah-ubah dengan pantas. Murid akan dilatih dalam bentuk working technologically yang menyediakan peluang kepada pelajar belajar dalam konteks sebenar.

Bincangkan peluang kerjaya dan masa depan RBT di negara kita.

Maklumat lanjut, sila baca buku ini.. Hope, G. (2004). Teaching Design and Technology 3 11: The Essential Guide For Teachers. Great Britain: Antony Rowe Ltd., dan Queensland Studies Authority (2003). Technology: Initial InService Materials, Queensland: Queensland Studies Authority

134

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

10.2 Prospek RBT Dalam usaha ke arah menjadikan Malaysia sebagai sebuah negara maju menjelang tahun 2020, pembangunan modal insan dalam bidang teknik dan vokasional perlu dilakukan secara serius dan berterusan. Sehubungan itu, cuba fikirkan prospek pendidikan teknik dan vokasional di negara kita?

By working technologically students develop knowledge, practices and dispositions that enable them to identify and capitalise on opportunities in innovative, creative or practical ways. They create products in response to needs, wants or opportunities, and evaluate their products and those of others. They also consider the impacts or consequences of such products on individuals, communities and environments. (Queensland Studies Authority, 2003: page 4)

As an area in the curriculum which always causes pupils to look into the future and produce answer to needs by practical application, Design and Technology is uniquely placed both to consider the issues of sustainability and to deliver understanding via practical project-work. The critical thing in all of this is that pupils are aware of their ability to choose, or design, a certain course of action; and, having done it, are made aware of the consequences of their decisions and endeavours. We are suggesting that this fundamental aspect of the subject has the ability that no other curriculum area has, to equip pupils for their futures. (Googin, P. & Lawler, T., 2002; in Owen-Jackson, G (ed).)

Berdasarkan kepada pernyataan di atas, bincangkan prospek RBT di dalam sistem pendidikan di negara kita.

135

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Maklumat lanjut, sila baca buku ini.. Hope, G. (2004). Teaching Design and Technology 3 11: The Essential Guide For Teachers. Great Britain: Antony Rowe Ltd., Queensland Studies Authority (2003). Technology: Initial In-Service materials, Queensland: Queensland Studies Authority, dan Owen-Jackson, G. (2002)., ICT In Design & Technology, in Gwyneth Owen-Jackson (ed.), Aspects of Teaching Secondary Design and Technology: Perspectives On Practice, New York: Routledge Falmer.

10.3 Perbandingan Prospek RBT Dalam dan Luar Negara

Mata pelajaran Kemahiran Hidup diperkenalkan dalam sistem pendidikan di negara kita. Sehubungan itu, cuba fikirkan apakah kepentingan mata pelajaran kemahiran didedahkan kepada murid ?

Bagaimanakah RBT dilaksanakan di negara kita? Bandingkan prospek RBT di dalam dan luar negara kita.

Maklumat lanjut, sila baca buku ini.. Hope, G. (2004). Teaching Design and Technology 3 11: The Essential Guide For Teachers. Great Britain: Antony Rowe Ltd., Queensland Studies Authority (2003). Technology: Initial InService Materials, Queensland: Queensland Studies Authority, dan OwenJackson, G. (2002), ICT In Design & Technology, in Gwyneth Owen-Jackson (ed.), Aspects of Teaching Secondary Design and Technology: Perspectives On Practice, New York: Routledge Falmer.

136

RBT3101 PENGENALAN KEPADA PENDIDIKAN TEKNIK DAN VAKASIONAL

Aktiviti 10 Jawab Soalan Berikut. 1. Program apakah yang dilaksanakan bagi memantapkan kepakaran dan pengetahuan guru sekolah teknik? (A) (B) (C) (D) 2 Jabatan Pembangunan Kemahiran ( JPK ) National Occupational Skills Standards ( NOSS ) Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan ( MLVK ) Competency- Based Education and Training ( CBET )

Apakah peranan Jabatan Pembangunan Manusia ( JPK ) dalam membantu perkembangan Pendidikan Teknik dan Vokasional di Malaysia?

137