Anda di halaman 1dari 24

DRAF


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA2013

Draf 111
111012
1012

Draf 111012
ii

Draf 111012

Cetakan Pertama 2012


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia 2012

Tidak dibenarkan mengeluar ulang mana-mana bahagian artikel, ilustrasi, dan isi kandungan buku ini dalam apa-apa juga bentuk
dengan apa cara pun sama ada secara elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman, atau lain-lain cara sebelum mendapat kebenaran
bertulis daripada Pengarah Bahagian Pembangunan Kurikulum, Kementerian Pelajaran Malaysia, Aras 4-8, Blok E9, Kompleks
Kerajaan Parcel E, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan , 62604 Putrajaya.

Perpustakaan Negara Malaysia Data Pengkatalogan dalam Penerbitan Malaysia


Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kurikulum Standard Sekolah Rendah: Dunia Sains dan Teknologi
Bahagian Pembangunan Kurikulum
Kementerian Pelajaran Malaysia
ISBN

ii

Draf 111012
Lii

Y

iii

Draf 111012v

Draf 111012
vi

Draf 111012

.63. .665

.%65 


Draf 111012


2

Draf 111012

,

,,

,,,

,9

9

9,
9,,


3

Draf 111012


D

ED

E

F

G

H

Draf 111012

ID

E

F

5%75

Draf 111012DDraf 111012

E

D 3HPEHODMDUDQ.HQGLUL 

6HOI'LUHFWHG

6HOI3DFHG 6HOI$FFHVVHG 

6HOI$VVHVVHG  

F

:LQGRZV/LQX[ 0DF 

0LFURVRIW2IILFH 6WDU2IILFH 

:LQGRZV0HGLD3OD\HU

6RXQG5HFRUGHU 


E .RODERUDWLI 

G
x


7

Draf 111012

F 3HPEHODMDUDQ%HUDVDVNDQ3URMHN 

' 0RGHOLQJ
H 3HQ\HOHVDLDQ0DVDODK 

G ,QNXLUL3HQHPXDQ 


I 3HPEHODMDUDQ0DVWHUL 
Draf 111012

J .RQVWUXNWLYLVPH 

K 3HPEHODMDUDQ3HQHURNDDQ 

D5XEULNE 3HPHUKDWLDQ )RUPDWLYH 6XPPDWLYH


9

Draf 111012

F 3HUVHPEDKDQ 
I 3RUWIROLR 
G $QHNGRW 

WDVN EDVHG

H .XL]GDQ8MLDQ 

10

Draf 111012

J 6LPXODVL *R7LG\ %DVLF0RXVH6NLOO

11

Draf 111012

 

$& 

 12

Draf 111012


 

ELWE\WHNLORE\WH

PHJDE\WHJLJDE\WHNLORE\WHE\WHPHJDE\WHNLORE\WHJLJDE\WHPHJDE\WHE\WH

1RWHSDG 12

Draf 111012


 MSHJEPSWLII PLGLZDYPS DYLPSHJ


 MSHJ ZDYPLGL PS DYL PSHJ 


 

13

Terbitan:

BAHAGIAN PEMBANGUNAN KURIKULUM


KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA
Aras 4-8, Blok E9
Kompleks Kerajaan Parcel E
Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan
62604 PUTRAJAYA
Tel: 03-8884 2000 Faks: 03-8888 9917
http://www.moe.gov.my/bpk