Anda di halaman 1dari 10

Taksonami Bloom

Hierarki Taksonomi Bloom

Elemen-elemen dalam Aras Taksonomi Bloom


Aras Pengetahuan
Aras paling rendah Seseorang hanya dikehendaki untuk mengingat semuala sesuatu yang khusus (spesifik) dan yang umum (universal) contohnya : definisi _______

Elemen-elemen dalam Aras Taksonomi Bloom


Aras Kefahaman
Mengubah kefahaman daripada satu bentuk kepada satu bentuk yang lain, menyatakan ideaidea utama dalam ayat sendiri, menterjemah, memberi contoh kepada konsep, menterjemah draf. Contoh: Pilih, terangkan, tulis semula.

Aras aplikasi
Menggunakan maklumat dalam situasi yang baru, termasuk menyelesaikan masalah menggunakan prinsip, kaedah, hukum, teori, formula. Membina graf daripada data, dan lain-lain. Contoh: Selesaikan, ramalkan, cari, kesilapan, bina alat. - See more at: http://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2012/01/ta ksonomi-bloom.html#sthash.yigyriQc.dpuf

Aras Analisis
Memecahkan sesuatu yang kompleks kepada yang kecil, membezakan fakta daripada pendapat, kaitan kenal di antara bahagian, kenali struktur organisasi. Contoh: Bezakan, pasti, pilih. - See more at: http://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2012/01/ta ksonomi-bloom.html#sthash.yigyriQc.dpuf

Aras Sintesis
Menyepadu, mencantum idea menjadi satu, usaha tersendiri, menyelesaikan masalah, membuat ramalan, membuat klasifikasi. Contoh: Bina, hasilkan, susun, kembangkan - See more at: http://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2012/01/ta ksonomi-bloom.html#sthash.yigyriQc.dpuf

Aras Penilaian
Membuat pertimbangan termasuk memberi rasional atas alasan dalaman atau luaran, menafsir dan mengkritik. Contoh: Pilih, berikan alasan, kritikan, buktikan See more at: http://fadzilmahasiswa.blogspot.com/2012/01/ta ksonomi-bloom.html#sthash.yigyriQc.dpuf

Taksonami SOLO
Taksonami SOLO adalah singkatan dari
Structure (Struktur) Observe (Pengamatan) Learning (Belajar) Outcomes (Hasil)

takso