Anda di halaman 1dari 11

PENGENALAN DAN KONSEP

BAHAGIAN PERANCANGAN & PENYELIDIKAN DASAR PENDIDIKAN KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA

Dr. Hjh. Bity Salwana Alias

Penyelidikan Pendidikan

Penyelidikan Asas

Penyelidikan Gunaan

* Untuk memahamkan sesuatu fenomena, masalah, konsep, kejadian atau kes * Untuk meningkatkan maklumat mengenai masalah yang dikaji * Untuk memberi gambaran, meramal dan menjelaskan prinsip-prinsip asas mengenai sesuatu tingkahlaku * Bertujuan menolak atau menerima sesuatu teori atau data berdasarkan kajian empirik yang lepas

* Cuba menyelesaikan sesuatu masalah yang dialami dengan memberikan penyelesaian atau untuk membaik pulih
* Maklumat yang diperolehi untuk membawa perubahan

* Dilaksanakan berasaskan pencapaian sesuatu matlamat atau tinjauan tertentu


* Pembolehubah yang dikaji serta teknik mengumpul data adalah berdasarkan pada masalah yang benar-benar dihadapi atau berlaku pada masa itu
2

sambungan
Penyelidikan gunaan = Kajian Tindakan (Action Research) Penyelidikan Asas = Kajian konvensional Perbezaan antara Kajian Tindakan dengan Kajian Konvensional

Pengenalan & Konsep


2 unsur utama Kajian Tindakan:

Kajian

Tindakan

sambungan
Definisi Kajian Tindakan
Kemmis (1983): Pembentukan refleksi kendiri oleh penyelidik untuk mempertingkatkan amalan pendidikan. Dilakukan untuk perkembangan kurikulum sekolah, perkembangan profesional, perkembangan program sekolah dan perkembangan sistem perancangan dan polisi Gay & Airasian (2000): Proses di mana seorang atau beberapa guru mengumpulkan maklumat dan membuat keputusan untuk menambahbaik aktiviti pengajaran mereka Jamil Ahmad (2002): Suatu kajian yang berbentuk inkuiri refleksi kendiri yang dilakukan oleh peserta dalam situasi sosial itu sendiri (pengamal/guru/pendidik) sebagai penyelidik melalui tindakan praktik (intervensi) mereka sendiri bertujuan untuk membaiki atau meningkatkan kualiti amalan masing-masing, disamping meningkatkan kefahaman mereka tentang amalan itu serta situasi di mana amalan itu dilakukan

sambungan

Kini takrifan lebih luas merangkumi penglibatan komuniti dan pihak berkepentingan (stakeholders) yang ada hubungan dengan pendidikan dan sekolah Termasuk ibu bapa, komuniti setempat, guru besar/pengetua, PPD, JPN, KPM Kenapa? Pihak ini memberi sumbangan terhadap proses pendidikan (educative processes)

sambungan
Di sekolah Kajian Tindakan dijalankan dalam:
i.

konteks P & P di bilik darjah

ii. memperkukuhkan pengurusan sekolah

Tujuan Kajian Tindakan


Menambah baik kaedah pengajaran

Mempelbagaikan strategi pembelajaran


Membuat penilaian berkesan berdasarkan prosedur

Mengetengahkan sikap dan nilai yang positif


Membangunkan perkembangan staf Memperkukuhkan pengurusan dan kawalan

Meningkatkan keberkesanan pentadbiran


Meningkatkan profesionalisme perguruan
8

sambungan

Ramai guru yang menjalankan kajian tindakan menggunakan model Kemmis & McTaggart (1981; 1982;1988; 1992)

Adaptasi daripada model Lewin (1946; 1948)

Lewin (1946, 1948)

Kajian Tindakan

Merancang

Bertindak / Melaksana

Memerhati / Menilai

Membuat refleksi

sambungan
1. Membuat refleksi Idea Lewin dikembangkan lagi oleh Kemmis & McTaggart (1988) yang memperkenalkan Gelungan Kajian Tindakan

4. Memerhati

2. Merancang

3. Bertindak 1. Membuat refleksi

4. Memerhati

2. Merancang

3. Bertindak

Ke Gelung 3

10

SEKIAN, TERIMA KASIH

11