Anda di halaman 1dari 19

NUR IZATTUL NIZA BINTI MOHAMED AZMI PISMP 2.

12 (PRASEKOLAH-IPGKPI)
INSTITUT PENDIDIKAN GURU MALAYSIA KEMENTERIAN PELAJARAN MALAYSIA Peperiksaan Ijazah Sarjana Muda Perguruan PROGRAM IJAZAH SARJANA MUDA PERGURUAN (PENDIDIKAN RENDAH) Semester 2 MURID DAN ALAM BELAJAR

NO. KOD

EDU 3103

TARIKH: MASA :

November 2012 2 jam 30 minit

ANGKA GILIRAN: IPG KAMPUS :

ARAHAN KEPADA CALON 1. Buku soalan ini mengandungi tiga bahagian: Bahagian A : 20 soalan objektif Bahagian B : 4 soalan struktur Bahagian C : 3 soalan esei Jawab semua soalan dalam Bahagian A, Bahagian B dan dua soalan Bahagian C. Jawab soalan: Bahagian A pada kertas saranan jawapan yang disediakan. Bahagian B pada ruang yang disediakan dalam buku soalan. Bahagian C pada kertas jawapan yang disediakan. Semua kertas jawapan hendaklah diikat bersama-sama buku soalan dan diserahkan pada akhir peperiksaan. UNTUK KEGUNAAN PEMERIKSA SAHAJA

2. 3.

4.

BAHAGIAN A (20 markah) B (40 markah) C (40 markah) 1 1a 1b

NO. SOALAN / MARKAH 1 - 20

JUMLAH

2a

2b

3a

3b

4a

4b

JUMLAH KESELURUHAN

BUKU SOALAN INI MENGANDUNGI 19 HALAMAN BERCETAK DAN 1 HELAI KERTAS SARANAN JAWAPAN

No. Kod : EDU 3103 BAHAGIAN A (20 markah) , Jawab semua soalan.

1.

Berikut adalah maksud Alam Belajar bagi kanak-kanak, kecuali

(A)

keadaan atau suasana belajar yang dapat merangsang minat belajar situasi belajar berdasarkan kepada hubungan guru-murid pengalaman sedia ada kanak-kanak hasil daripada proses interaksi satu keadaan yang bermatlamat kepada pencapaian tingkah laku positif

(B) (C) (D)

2.

Cikgu Hasan ingin mengembangkan kemahiran berfikir secara logik dan kreatif murid-muridnya. Permainan yang paling sesuai untuk mencapai objektif tersebut ialah

(A) (B) (C) (D)

puzzle mengayuh basikal main Sembunyi-Sembunyi main congkak

No. Kod : EDU 3103 3. Berikut ialah kepentingan bermain, kecuali

(A) (B) (C) (D)

dapat meluahkan idea, perasaan dan emosi dapat menyediakan diri untuk tahap perkembangan seterusnya dapat membentuk jati diri, keterampilan dan nilai murni dapat mengalakkan aktiviti riadah demi untuk kesihatan diri

4.

Menurut model Ewell, prinsip pembelajaran melibatkan

(A) (B) (C)

hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan penglibatan aktif, pembelajaran formal dan situasi mendesak kesediaan diri pelajar sebelum pengajaran dan pembelajaran dimulakan makluman terhadap objektif pelajaran yang hendak disampaikan oleh guru

(D)

5.

Menurut pendekatan sosial, kanak-kanak secara semula jadi belajar melalui proses peniruan atau pemerhatian. Berdasarkan pernyataan di atas, aktiviti pengajaran dan pembelajaran yang paling sesuai berbentuk

(A) (B) (C) (D)

latih tubi demonstrasi bercerita perbincangan secara kumpulan

No. Kod : EDU 3103 6. Bruner terkenal dengan pembelajaran konsep melalui proses pengkategorian. Pernyataan yang paling tepat menerangkan pengkategorian ialah

(A)

pembelajaran berdasarkan kepada aktiviti penelitian data dengan melihat ciri-ciri persamaan dan perbezaan membentuk hubungan yang akrab dengan rakan berlainan jantina membuat tranformasi dan pertalian antara dua situasi dan mula berfikiran logik meneroka serta melakukan sesuatu yang baru bagi memenuhi naluri ingin tahu mereka

(B) (C)

(D)

7.

Proses pembelajaran murid meliputi elemen-elemen berikut: Pemerhatian Peniruan Modelling Pembelajaran Sosial Pandangan tokoh mana yang menyatakan tentang elemen-elemen pembelajaran tersebut? (A) (B) (C) (D) Carl Rogers Albert Bandura David Ausubel Wolfgang Kohler

No. Kod : EDU 3103 8. Pendekatan humanis melihat murid sebagai insan berpotensi, bermotivasi dan berkeupayaan untuk belajar dan berkembang. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi pembelajaran murid kecuali

(A) (B) (C) (D)

situasi pembelajaran hubungan rakan-rakan kecergasan pemikiran penerimaan guru

9. Murid-murid belajar dan berkembang secara sistematis, logikal serta rasional dengan bantuan dan bimbingan verbal orang lain. Oleh itu, konteks sosial memainkan peranan utama dalam pembelajaran murid-murid

Pernyataan di atas adalah pandangan daripada ahli teori ____________

(A) (B) (C) (D)

Sosial Kognitif Humanistik Konstruktivis

No. Kod : EDU 3103 10. Pembelajaran dimulakan dengan guru persembahkan maklumat umum sesuatu topik sebelum memberikan contoh-contoh yang khusus; dan kemudian barulah guru membincangkan topik tersebut secara terperinci. Berasaskan pernyataan di atas, strategi pengajaran dan pembelajaran guru perlu (A) menggunakan bahan-bahan pengajaran yang ada kaitan dengan pengetahuan sedia ada murid memastikan keperluan fisiologi murid telah dipenuhi menerima murid sebagai insan yang berkeupayaan untuk belajar memberi rangsangan sebelum memulakan pengajaran

(B) (C) (D)

11.

Model-model pembelajaran yang disarankan oleh Thorndike ialah

(A) inkuiri dan deduktif (B) hukum kesediaan, hukum latihan dan hukum kesan (C) inkuiri dan ekspositori (D) deduktif dan ekspositori

No. Kod : EDU 3103 12.. Langkah Pengajaran Mengenalpasti tajuk kajian Merangsangkan strategi penyelesaian masalah Mengumpul maklumat Mengkaji dan menganalisis maklumat terkumpul Membuat rumusan atau generalisasi Aktiviti Adakah kanji dihasilkan semasa proses fotosintesis? Kajian dilakukan terhadap daun hijau. Membuat eksperimen wujudnya kanji di dalam daun hijau. Membuat rumusan dan interpretasi dari eksperimen yang dijalankan. Membuat rumusan dan merekodkan dapatan.

Berdasarkan maklumat di atas, apakah kaedah yang telah digunakan oleh Cikgu Roslan dalam pengajaran dan pembelajarannya?

(A) (B) (C) (D)

Eksperimen Perbincangan Inkuiri-Penemuan Penyelesaian Masalah

13.

Matlamat utama pembelajaran kolaboratif ialah untuk memupuk nilai-nilai sosial dan kerjasama yang baik dan di samping meminimumkan masalah disiplin di kalangan murid-murid ( Colen ). Bagaimanakah pembelajaran kolaboratif dapat memberi impak ke atas pencapaian akademik dan harga diri murid?

(A)

Ganjaran positif terhadap murid yang mendapat markah yang cemerlang Persaingan di antara satu sama lain dalam suasana yang kondusif Tugasan diberikan sama rata dalam kumpulan Aktiviti pengkayaan yang mencabar kebolehan murid yang cerdas dan pintar

(B) (C) (D)

No. Kod : EDU 3103 14. Sikap berdikari secara produktif, kesedaran diri dan bertanggungjawab merupakan perkara utama yang perlu diterapkan dalam pengajaran dan pembelajaran. Antara berikut, model pengajaran manakah yang boleh digunakan untuk mencapai matlamat tersebut ?

(A) (B) (C) (D)

Model Sosial Model Personal Model Behavioris Model Pemprosesan Maklumat

15.

Menurut pendapat W.H. Kilpatrik, anda mungkin merupakan guru yang tidak sealiran dengan beliau yang hanya mengutamakan pengajaran berpusatkan guru jika anda mempunyai sikap berikut

(A) (B) (C)

Tidak menggunakan sebarang model pengajaran Tidak merancang set induksi yang menarik minat pelajar Hanya memberi perhatian kepada model pengajaran lansung sahaja Memfokus pencapaian objektif pembelajaran semata-mata

(D)

No. Kod : EDU 3103 16. Berikut adalah jadual mengenai peranan guru dan pelajar dalam suatu amalan pembelajaran Peranan Guru - Pembimbing - Sokongan psikologi - Menentukan hala tuju Peranan Pelajar - Belajar Secara aktif - Menggunakan budaya berfikir - Menggunakan kemahiran penyelesaian masalah

Situasi ini menggambarkan ciri pembelajaran (A) (B) (C) (D) Bestari Medatif Kajian masa depan Metakognitif

17.

Motivasi memberi implikasi positif terhadap perkembangan pelajar . Antaranya untuk mengekalkan identiti dan hubungan interpersonal dalam suatu masyarakat. Antara berikut, pendekatan motivasi yang manakah memberi kesan terhadap sikap pelajar seperti di atas ? (A) (B) (C) (D) Pendekatan kognitif Pendekatan humanistik Pendekatan sosiobudaya Pendekatan behaviorisme

No. Kod : EDU 3103 18 Pemikiran divergen ialah pemikiran yang asli, berdaya cipta dan cepat memberikan tindak balas. Antara soalan-soalan berikut, yang manakah yang paling sesuai untuk menggalakkan pemikiran divergen ?

(A) (B) (C) (D)

Apakah iklim yang terdapat di India ? Apakah gunung yang tertinggi di dunia ? Bagaimana terjadinya waktu siang malam dan air pasang-surut ? Sejauh manakah pencemaran-pencemaran berlaku di Malaysia ?

19.

Ahmad, adalah seorang guru yang menerapkan gabungan dua kekuatan iaitu harapan dan nilai dalam memberi motivasi kepada pelajar-pelajarnya. Menurut pandangan tokoh-tokoh kognitif, Ahmad menggunakan pendekatan

(A) (B) (C) (D)

Teori Atribusi Weiner Teori Dissonansi Kognitif Teori Kecerdasan Pelbagai Teori Ekspektansi X Nilai

10

No. Kod : EDU 3103 20. Guru boleh membina pelan tindakan persekitaran pembelajaran yang kondusif berdasarkan kepada ciri-ciri iklim bilik darjah yang kondusif. Antara yang berikut, pilihan manakah yang merupakan iklim bilik darjah yang kondusif ?

Perhubungan yang saling hormat-menghormati antara guru dengan pelajar Kerelaan pelajar menerima aspirasi dan peraturan bilik darjah Perasaan kekitaan yang timbul antara pelajar-pelajar dan guru-guru Memberi kebebasan kepada pelajar untuk menetapkan peraturan bilik darjah Kewujudan situasi penglibatan pelajar aktif dalam aktiviti pendidikan

II

III

IV

(A) (B) (C) (D)

I, II dan III sahaja II, III dan IV sahaja I, II, III dan V sahaja I, II, III dan IV sahaja

11

No. Kod : EDU 3103 Bahagian B (40 markah) Jawab semua soalan Proses belajar melalui pengalaman langsung merupakan cara semulajadi manusia belajar. Ianya juga adalah bentuk pembelajaran yang paling berkesan. 1. (a) Senaraikan tiga prinsip pembelajaran semula jadi kanak-kanak mengikut John Holt (1995). Mempunyai kekuatan daya ingin tahu dan berkeupayaan belajar secara langsung tentang dunia sekitarnya. Mengetahui dengan sendirinya cara hendak belajar sesuatu. Memerlukan jumlah masa senyap yang banyak untuk berfikir. Tidak takut mengaku tidak tahu dan berani membuat kesilapan. Menghayati nilai-nilai intrinsik dalam perkara yang dipelajari mereka. Belajar paling baik tentang hubungan dengan orang lain melalui interaksi dengan pelbagai peringkat usia. Belajar paling baik tentang dunianya melalui pengalaman langsung. Memerlukan masa yang mencukupi untuk bersama keluarga. Tekanan akan mengganggu pembelajaran kanak-kanak. ( 6 markah ) (b) Jelaskan dua aspek sosial yang dianggap sebagai iklim sekolah dalam Alam Belajar. Keluarga mesra & penuh kasih sayang- mendapat perhatian, layanan baik, bersikap lebih positif. Persekitaran sekolah selamat- perasaan selamat, diterima, dihargai, menerima layanan yang baik, perasaan

12

No. Kod : EDU 3103 perkongsian- membentuk persekitaran pembelajaran yang memberangsangkan. Iklim bilik darjah sihat- mengutamakan hubungan sesame murid, guru dengan murid, semangat kerjasama, kekitaan, toleransi, bersangka baik, penghargaan-membantu pembelajaran murid. Keperluan fisiologi dan psikologi dipenuhi-murid bermotivasi untuk memperkembangkan potensi diri, belajar perkara baru, memanipulasikan keupayaan diri sepenuhnya.

( 4 markah )

Main mempunyai peranan besar dalam proses pembelajaran. childrens have the right to rest and leisure; engage in age appropriate play and recreational activities ( Akta kanak-kanak Pertubuhan BangsaBangsa Bersatu, 1989). 2. (a) Senaraikan dua jenis main sosial (i) Main (unoccupied)- tidak bermain dengan alatan; sesiapa tetapi berada di kawasan permainan. Main diri sendiri (solitary)- bermain seorang diri tanpa menghiraukan rakan/keadaan sekeliling. Main selari (parallel)- bermainsendirian, menggunakan cara dan alatan yang sama denganrakan tanpa berbincang (kongsi alat main sendiri-sendiri.) Main asosiatif (associative)- bermain sendirian tetapi berinteraksi, bertanya dan meminjam alatan dengan rakan. Main koperatif (cooperative)- bermain dalam kumpulan, bekerjasama untuk mencapai matlamat kumpulan.

13

No. Kod : EDU 3103 Main memerhati (onlooker)- memerhati rakan-rakan bermain, berminat pada permainan orang.

( 4 markah ) (b) Senaraikan enam kepentingan main kepada kanak-kanak. Belajar konsep Meningkatkan keupayaan kognitif Memupuk pemikiran yang inovatif, kritis dan kreatif Memenuhi perasaan ingin tahu melalui penerokaan Membantu dalam penyelesaian masalah Membantu kemahiran sosial Memahami dunia sekeliling Mempelajari bahasa Membantu murid mengatasi perasaan bimbang dan tertekan Membina kemahiran kendiri yang positif Memupuk sikap bertanggungjawab Mempelajari peranan orang dewasa

( 6 markah )

3. (a)

Murid-murid dalam bilik darjah boleh berbeza dari pelbagai aspek. Senaraikan empat aspek yang menunjukkan mereka adalah berbeza. Fizikal : setiap individu berbeza dari segi jantina, rupa dan saiz badan serta kemahiran jasmaninya. Kognitif: setiap individu berbeza dari segi keupayaan berfikir dan belajar. 14

No. Kod : EDU 3103 Sosial : setiap individu mempunyai cara kehidupan yang tersendiri dan berbeza di antara satu sama lain. Emosi : setiap individu menunjukkan emosi yang berbeza dalam situasi yang sama. Rohani : setiap individu mempunyai falsafah hidup dan keagamaan yang berbeza dengan individu yang lain. Tingkahlaku : setiap individu mempunyai tingkahlaku yang berbeza dari segi pergaulan, interaksi dan aktiviti sosial.

( 4 markah ) (b) Jelaskan tiga implikasi perbezaan perkembangan individu terhadap pengajaran dan pembelajaran. Guru harus merancang p&p mengikut kebolehan dan minat pelajar. Strategi dan pendekatan yang sesuai seperti aktiviti kumpulan dan permainan. Program pemulihan dan penggayaan untuk murid-murid yang berbeza tahap kecerdasan. Bahan bantu mengajar dan belajar yang sesuai dan menarik Penilaian formatif yang berterusan. Guru perlu peka dan bersifat prihatin.

( 6 markah )

15

No. Kod : EDU 3103 4. (a) Motivasi merupakan salah satu elemen yang penting dalam menentukan kejayaan pengajaran dan pembelajaran. Seseorang guru yang berkesan akan berusaha memastikan murid-muridnya sentiasa bermotivasi.

Jelaskan dua jenis motivasi. Instrinsik dorongan/minat dalam diri; tidak mengambil kira ganjaran; sifat semulajadi seseorang. Ekstrinsik dicipta oleh faktor luaran; ganjaran, dendaan; punca motivasi wujud dari persekitaran; mementingkan keuntungan, habuan ( 4 markah )

(b)

Berikan tiga strategi untuk merangsang pelajar bagi mewujudkan pembelajaran yang berkesan dalam bilik darjah. Memenuhi kehendak asas murid-murid. Membina keyakinan dalam kalangan pelajar Menggalakkan murid-murid membina harapan positif Membantu murid supaya memberi fokus dalam pembelajaran Membentuk nilai pembelajaran yang bermakna. ( 6 markah )

16

No. Kod : EDU 3103 Bahagian C (40 markah )

Jawab mana-mana dua soalan sahaja. Menurut J.B. Watson (1930), Beri saya satu dozen kanakkanak kecil yang sihat dan sempurna. Secara rawak, saya akan pilih seorang daripada bilangan itu. Kemudian tanpa mengambil kira bakat, kecenderungan atau etnik kanak-kanak ini, saya akan melatihnya untuk menjadi seorang doctor, peguam, seniman atau peniaga, bahkan seorang pengemis atau pencuri. Bincangkan kekuatan dan kelemahan Teori Pembelajaran Behavioris berbanding teori-teori lain dalam menerangkan proses pengajaran dan pembelajaran. Kekuatan Pembelajaran bermula apabila wujudnya tindakbalas terhadap sesuatu rangsangan. Proses pembelajaran akan diteruskan jika terdapat motivasi yang sesuai, iaitu penggerak yang dapat mendorong murid untuk memikirkan erti rangsangan itu. Proses pembelajaran berdasarkan pelaziman, sesuatu perhubungan yang dibentuk daripada mengaitkan stimuli dengan tindakbalas.

1.

Proses pembelajaran akan menjadi lebih mudah sekiranya matlamat yang spesifik ditetapkan oleh guru Berguna dalam subjek yang melibatkan kemahiran.

Kelemahan

17

No. Kod : EDU 3103 Tidak boleh digunakan untuk menjelaskan kesemua pembelajaran yang berlaku kerana teori ini mengenepikan aktiviti mental. Teori ini juga tidak dapat menjelaskan sesetengah pembelajaran yang berlaku, misalnya apabila kanak-kanak mengecam pola-pola bahasa baru di mana teknik pengukuhan langsung tidak sesuai digunakan. Hasil kajian menunjukkan bahawa haiwan boleh mengubahsuai pola yang telah di perkukuhkan terhadap maklumat baru. Pengajaran adalah berpusatkan kepada guru ( hubungan sehala sahaja ). Pengekalan isi pelajaran akan menjadi sukar sekiranya tiada peneguhan atau ganjaran diperolehi. ( 20 markah )

2. Pedagogi bestari dapat mewujudkan satu persekitaran menyeluruh serta melahirkan generasi yang berfikiran tinggi. Bincangkan dengan ringkas jenis-jenis pengajaran pedagogi bestari. Pengajaran Direktif Pengajaran Mediatif Pengajaran Generatif Pengajaran Pemerhatian Pengajaran Konstektual Pengajaran Metakognitif Pengajaran Masa Depan

( 20 markah )

3. Menurut ahli humanisme, manusia dilahirkan dengan kecenderungan semulajadi serta keperluan untuk berusaha mencapai potensi yang optimum.

18

No. Kod : EDU 3103

Huraikan strategi yang boleh dilakukan oleh guru untuk merangsang pelajar mencapai tahap kompetensi dan harga diri. Membantu pelajar menimba kejayaan, terutama sekali tugasan yang mencabar. Memberi pelajar mekanisme konkrit supaya mereka dapat melihat kemajuan masing-masing dari semasa ke semasa. Mengurangkan persaingan dan elakkan wujudnya situasisituasi di mana pelajar dinilai secara kurang adil dalam kalangan rakan sebaya. Menggalakkan pelajar mencari makna dalam pembelajaran secara aktif. Menggalakkan pelajar menentukan matlamat sendiri. ( 20 markah )

Hak Cipta Kerajaan Malaysia

19