PENGHARGAAN
Alhamdulillah syukur kehadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah kurnianya kami berjaya menyiapkan laporan LAN 4700 Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap ini dengan jayanya. Dengan siapnya kerja kursus ini diharapkan kami dapat lebih mengenali dengan lebih mendalam bagaimana hendak merancang dan mengurus landskap pada masa hadapan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada ibu bapa kami yang memberi dorongan kepada kami sepanjang menyiapkan kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada pensyarah-pensyarah dan juga tutor yang memberikan semangat, tunjuk ajar dan kerjasama sepanjang melakukan Kerja Kursus ini. Begitu juga kepada rakan-rakan seperjuangan selalu memberi cadangan dan pandangan yang bernas untuk kami. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Staf-staf di JABATAN SENITAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL terutamanya kepada En. Khairul Azlan Bin Hj. Rahmat kerana telah banyak membantu kami dalam memberi maklumat tentang penyelenggaraan di jabatan ini. Semoga dengan izin Allah s.w.t., kami dapat pengajaran dan pengetahuan diatas apa yang telah kami lakukan sepanjang menyiapkan projek ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua, jasa anda semua akan dibalas Allah s.w.t dengan seadanya. Sekian, terima kasih.

_________________________ AHMAD ZAMIL BIN ZAKARIA 99020

______________________________ DAHLIA FARAHANA BT MUHAMAD 103046

____________________ SHALLYZA BT HOSNI 102623

INDEKS
BAB M/SURAT

1.0

PENGENALAN

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Sejarah Kuala Lumpur Perkembangan Kawasan Kuala Lumpur Sejarah Penghijauan Pelan Kuala Lumpur Bahagian Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 Piagam Pelanggan Fungsi Bahagian Seni Taman Objektif Bahagian Seni Taman Carta Organisasi Sumber Manusia Jentera Perlaksanaan Projek Projek Tahun 2001 Program Pengindahan Belanjawan 2001

2 3 5 6 7 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 20 22

1.5.10 Sumber Ekonomi Jabatan Seni Taman DBKL 1.5.11 Hasil Kutipan 1.5.12 Jumlah Perbelanjaan

i

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Dasar-Dasar Pengindahan Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Pendekatan Dan Startegi Dalam Pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur Pengawalan Projek Pembangunan Landskap Oleh Pihak Swasta / Agensi Kerajaan Akta / Polisi / Undang-Undang Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Interpretasi Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada Perintah Pemeliharaan Pokok Program Dan Teknik Penyelenggaraan Carta Alir Penyenggaraan Taman-Taman Khas Program Sistem Inventori Peralatan Penyelenggaraan. 24 25 26 27 36 39 40 42 43 52 53 59 66 67 77 78 79 81 82

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN KESIMPULAN RUJUKAN

ii

keselamtan awam. pengurusan ekonomi. 1. rekabentuk dan pembinaan. bersekala. pembentukan organisasi dan perlindungan persekitaran. perhubungan dengan orang awam.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pengurusan yang baik boleh dilaksanakan dengan perancangan organisasi yang tersusun dari segi tenaga kerja. untuk memastikan landskap persekitaran ini sentiasa memenuhi kehendak masyarakat. tugas dan bidang kuasa yang telah diberikan. Pengurusan dan penyelenggaraan landskap yang baik melibatkan matlamat dan objektif yang telah ditentukan. menyusun organisasi dan mengawasi kerja yang telah dilaksanakan. keutamaan dalam membangunkan strategi pengurusan yang spesifik untuk mencapainya. pencahayaan dan luas pemandangan (legibility) dengan mutu pemandangan yang baik (visual quality assesment). keselamatan pekerja. jadual pengurusan dan penyelenggaraan. ia perlulah diurus dan diselenggara dengan baik . Universiti Putra Malaysia 1 . Prinsip-prinsip pengurusan dan penyelenggaraan secara keseluruhannya merangkumi objektif dan standard yang dikehendaki. Bacelor Senibina Landskap. Pengurusan dan penyelenggaraan landskap melibatkan proses merancang. Ia juga melibatkan pengurusan jangka pendek dan pengurusan jangka panjang untuk memastikan masalah yang timbul dapat diselesaikan dan memenuhi kehendak dan keselesaan masyarakat. pencegahan. plan pengurusan. Oleh itu. fungsi dan keselesaan kepada manusia itu sendiri. harmoni. personnel. Landskap buatan manusia selalunya mementingkan aspek estetik. keperluan pengurusan. selesa. rupa (image).0 PENGENALAN Landskap adalah ruang diatas permukaan muka bumi yang meliputi ruang semulajadi atau buatan manusia yang berciri keseimbangan.

Mencapai status Bandaraya 1974 .0 juta 2020 .Menjadi Wilayah Persekutuan 1975 . 1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Penduduk Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 2 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 1.Ibu negeri Melayu Bersekutu 1972 .Anggaran 4.Penduduk Kuala Lumpur.1 juta penduduk KELUASAN KESELURUHAN PADA MASA KINI : 342 km persegi Bacelor Senibina Landskap.2 juta 2000 . 2.1 SEJARAH KUALA LUMPUR Sebagai pusat perdagangan dan perniagaan kecil kepada perlombongan bijih:RENTETAN PERKEMBANGAN KUALA LUMPUR 1896 .

1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.2 PERKEMBANGAN KAWASAN KUALA LUMPUR Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 3 .

Kuala Lumpur Pada Waktu Sekarang Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 4 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

82% dari keseluruhan kawasan guna tanah dan terdapat 21.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. DBKL menetapkan. Taburan Penggunaan kawasan semulajadi yang optimum.8 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk dan merangkumi 13% data keseluruhan gone tanah.raintree (enterotobium saman). Universiti Putra Malaysia 5 . Pada tahun 1981 program penanaman pokok instant jenis angsana (pterocarpus indicus). Matlamat asal pengindahan adalah dengan konsep "no road without trees" . ""Smart locations" Memperuntukkan zon landskap yang mencukupi sepanjang jalan utama boleh mewujudkan persepsi peningkatan kuantiti landskap. Bacelor Senibina Landskap. SINGAPURA (PERBANDINGAN) Kegunaan guna tanah • • • Memperuntukkan 0. 1. Kegunaan Guna Tanah Kuala Lumpur Berdasarkan Pelan Struktur KL 1988.Membangunkan taburan kawasan hijau untuk rekreasi.tabebuia (tabebuia pentaphylla)semarak api (delonix regia). hidupan liar aktiviti komuniti melalui perancangan pemerhatian yang mendalam dan kajian dalam membangunkan kawasan hijau/lapang di kawasan perumahan.71% kawasan lapang yang belum dibangunkan untuk kegunaan masa akan datang. mewujudkan kawasan hijau dan jalinan hijau bagi mewujudkan satu sistem jalinan hijau yang efektif Membangunkan jalinan melalui "' Blue & Green Plan"'. Taburan • • K L mempunyai taburan kawasan lapang sekata tetapi kekurangan jalinan hijau bagi menghubungkannya. 1.3 SEJARAH PENGHIJAUAN Telah memulakan program penghijauan pada tahun 1973 dengan menubuhkan unit pengindahan dan dinaikkan ke jabatan pada tahun 1979. kawasan lapang yang telah direzabkan sedia ada meliputi 7.08 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk.yellow flame (pelthophorum pterocarpum) dan madras thorn (pitchellobium dulce) telah di laksanakan. Perancangan DBKL . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 1.4 pelan Kuala Lumpur Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 6 .

Universiti Putra Malaysia 7 . Melaksanakan kerja-kerja pembersihan pokok tumbang dan sekah dibuat dalam tempoh 24 jam. 1. Bacelor Senibina Landskap. bidang tugas bahagian ini semakin bertambah dari masa ke semasa dengan pertambahan kawasan-kawasan landskap. Mempastikan Kelulusan pelan landskap dan sijil menduduki bangunan (CF) dalam tempoh tiga (3) bulan selepas permohonan diterima. Mempastikan kelulusan permohonan penggunaan tapak rekreasi dalam taman awam dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari. Ia bertujuan untuk memastikan Kuala Lumpur sentiasa indah dan memeberi keselesaan kepada warga kota. Mempastikan aduan-aduan awam diambil tindakan dalam masa 14 hari dari tarikh aduan diterima. Melaksanakan kerja menebang atau mencantas pokok merbahaya dalam tempoh tujuh (7) hari setelah dikenalpasti. Mempastikan kerja penyenggaraan landskap dan tanaman mengikut kaedah yang terbaik. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Memberi perkhidmatan hiasan yang sentiasa dapat memenuhi citarasa pelanggan setimpal dengan bayaran yang dikenakan. 1. Mempastikan kelulusan pengalihan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.5. Mempastikan kawasan taman awam sentiasa bersih. cantik dan keadaan yang ada sentiasa selamat untuk digunakan. Mempastikan kerja pemotongan rumput dijalankan pada setiap 15 hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Tandas Awam dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Taman Permainan Kanak-Kanak dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari. pembukaan taman-taman baru dan kawasan rekreasi.5 BAHAGIAN SENITAMAN DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR Bahagian Senitaman diwujudkan bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan kawasan landskap dan pokok rendang. penebangan dan cantasan pokok dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan. kemas dan menuju wawasan ke arah Bandaraya Taman Tropika Lestari menjelang 2020. Mempastikan proses pembayaran bil-bil dibuat dalam masa 7 hari dengan syarat proses sebelumnya mengikut tatacara yang ditetapkan Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan rekreasi dan riadah terbaik seperti tandas awam trek jogging dan sebagainya.1 • • • • • • • • • • • • • • • • PIAGAM PELANGGAN Mempastikan projek-projek penanaman pokok dan landskap dilaksanakan secara profesional. Mempastikan pokok-pokok rendang di kawasan awam sentiasa berada dalam keadaan cantik dan selamat kepada orang ramai.

viii. Menyediakan khidmat nasihat mengenai landskap kepada pihak-pihak atau agensi luar sama ada melalui lawatan sambil belajar. Taman Orkid dan Taman Bunga Raya. Menyediakan da menguruskan tapak semaian tanaman untuk keperluan harian dan jangka panjang. vii. vi. Meningkatkan tanaman pokok-pokok dari berbagai saiz. Membangun. 1. Universiti Putra Malaysia 8 . termasuk penguatkuasaan undang-undang ke atas orang awam yang emmbuat kerosakan dan melanggar peraturan. xii. Fungsi Bahagian Seni Taman Merancang dan merekabentuk projek-projek landskap.2 i. iv. Mengkaji dan mluluskan permohonan landskap sebelum pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan. ix. Taman Kancil. Taman Rusa. Mnejalankan kerja-kerja penyenggaraan dan peningkatan kawasan landskap. taman-taman dan kawasan rekreasi untuk dibangunkan di Wlayah Persekutuan Kuala Lumpur. menyenggara dan meningkatkan temapt-tempat tarikan pelancong seperti Taman Burung. iii. xiii. ii.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. kursus dan latihan sambil belajar. Melaksanakan kawalan dan tindakan penguatkuasaan terhadap penebangan pokok-pokok rendang Menjalankan penyenggaraan pokok rending bagi tujuan keselamatan dan menjalankan kerja-kerja pembersihan pokok-pokok tumbang dan sekah. bentuk dan spesies sebagai uasaha penghijauan. Menganjurkan aktiviti-aktiviti social. v. kawasan perkelahan dan hari kelaurga. Menyediakan Pelan Induk bagi kawsan lapang.5. taman-taman awam dan kemudahan rekerasi. rekreasi yang melibatkan penyertaan orang awam seperti: • • • • pertandingan landskap pameran orkid pertandingan memancing kempen menanam pokok Bacelor Senibina Landskap. Menyediakan kemudahan rekreasi. xi. x. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Menyediakan perkhidmatan hioasan bunga pasu dan bunga keratin di majlis-majlis tertentu mengikut tempahan.

5. Penambahan Kawasan-kawasn Lapang Mengawal pembangunan hartanah dengan memberi perhatian supaya kawasan-kawasan lapang disediakan(dikekalkan) secukupnya. iii. Pengekalan Kawasan Alam Semulajadi Meneruskan usaha bagi pengekalan alam semulajadi di sekitar bandaraya Kuala Lumpur. iv. v. 1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. viii. Penyediaan Kemudahan-kemudahan Rekreasi dan Tempat Tumpuan Pelancong Menambah kemudahan rekreasi dan tempat tumpuan pelancong bagi menampung keperluan penduduk Wilayah Persekutuan dan juga pelancong luar. vi. Peningkatan Ciri-ciri ‘Hardscape’ Menambahkan/ meningkatkan lagi kemudahan cirri-ciri ‘hardscape’ di kawasan pusat Bandar dan sekitarnya.3 i. ii. taman awam dan alam semulajadi ke kawasan hijau sempadan Negeri Selangor sebagai daya tarikan bagi hidupan liar. Objektif Bahagian Seni Taman Menjadikan Kuala Lumpur Bandar/Ibukota Dalam Taman Meneruskan usaha-usaha utnuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya yang indah sebagai kota dalam taman. Sistem Rangkaian Jalinan Hijau Berusaha mewujudkan system rangkaian jalinan hijau ( Green Linkage System) menghubungkan kawasan-kawasan hijau. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pengindahan Kawasan Tepian Sungai Berusaha menjadikan kawasan tepian sungai sebagai kawasan menarik dan dilengkapi dengan kemudahan rekreasi. Universiti Putra Malaysia 9 . Penhijauan Sebagai Pemulihan Alam Sekitar Pemulihan semula keadaan alam sekitar yang telah terjejas akibat pembangunan dengan mengkatkan penanaman pokok. Bacelor Senibina Landskap. vii.

1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Seksyen-seksyen terssebut adalah: • • • • Seksyen Pentadbiran/ Kewangan/ Kontrak Seksyen Rekabentuk Landskap dan Pengurusan Landskap Seksyen Hidupan Liar dan Rekreasi Seksyen Pertanian/ Hortikultur Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 10 .4 Carta Organisasi Bahagian Seni Taman terbahagi kepada 4 seksyen yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi yang berbeza-beza.5. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kedudukan setiap Seksyen ditunjukkan dalam carta organisasi: Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 11 .

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Timbalan Pengarah 2. Pembantu Teknik Landskap 4.5. Pembantu Teknik Kanan 2. Akitek Landskap 4. Tadbir JUMLAH SENARAI JAWATAN GRED N2 N3 J3 G3 WUJUD 1 2 4 1 8 TETAP ISI 2 4 1 7 TETAP ISI 1 5 2 3 11 1 23 KOSONG 1 1 WUJUD 1 2 3 KONTRAK ISI 1 2 3 KONTRAK ISI 2 1 3 KOSONG - GRED J4 J5 J5 G5 G6 N6 WUJUD 1 7 2 3 11 1 25 KOSONG 2 2 WUJUD 5 1 6 KOSONG 3 3 Bacelor Senibina Landskap. Pembantu Teknik 3. Universiti Putra Malaysia 12 . Pertanian Kanan 5. Pegawai Tadbir 3. Peg. Pen. Pegawai Pertanian JUMLAH JAWATAN Sokongan 1 (B) 1. Pen. Pertanian 6.5 SUMBER MANUSIA PERJAWATAN 2001 . Pen. 1.MENGIKUT KUMPULAN KUMPULAN Pengurusan (A) Sokongan (B) Sokongan (C) Sokongan (D) Kpbk JUMLAH WUJUD 8 25 92 40 967 1132 TETAP ISI 7 23 89 26 925 1070 KOSONG 1 2 3 14 42 62 WUJUD 3 6 29 5 3 46 KONTRAK ISI 3 3 15 3 3 27 KOSONG 3 14 2 19 PERJAWATAN 2001 JAWATAN Pengurusan & Profesional 1. Peg. Peg.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

PELUKIS PELAN RENDAH 2. Juruteknik Awam 5. Pelukis Pelan 11. Juruteknik Ukur 6. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan ) 10.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pembantu Am Rendah 7. Pembantu Pertanian 7. Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi ) 9. Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) 5. Pembantu Tadbir Rendah 4. Pengawal 9. Operator Pemprosesan Data 6. Pengawas 8. Pembantu Makmal JUMLAH GRED J6 G7 N7 J7 J7 G8 G8 N9 N9 J7 C7 WUJUD 2 3 6 9 1 42 17 1 11 92 TETAP ISI 2 3 5 7 1 42 17 1 11 89 KOSONG 1 2 3 WUJUD 4 1 13 1 2 29 KONTRAK ISI 1 9 15 KOSONG 4 4 1 2 14 JAWATAN Sokongan 1 (D) 1. JAWATAN Sokongan 1 (C) 1. Pelukis Pelan Rendah 3. Pembantu Tadbir ( Perkeranian / Operasi) 4. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. PELUKIS PELAN KANAN 2. Pembantu Pertanian Kanan 3. Universiti Putra Malaysia 13 . Pembantu Hidupan Liar 8. Penyelamat JUMLAH GRED J8 J9 N11 N11 F9 N13 N11 KP10 N13 WUJUD 1 4 4 11 3 12 5 40 TETAP ISI 1 1 3 11 3 6 2 26 KOSONG 4 1 6 3 14 WUJUD 2 1 2 5 KONTRAK ISI 1 2 3 KOSONG 1 1 2 Bacelor Senibina Landskap.

2.6 JENTERA PERLAKSANAAN PROJEK 1. JUMLAH KAKITANGAN Kumpulan profesional Kumpulan sokongan Kumpulan pekerja an : 12 orang : 104 orang : 924 Bacelor Senibina Landskap.5. ORGANISASI BAHAGIAN SENI TAMAN Pentadbiran /kewangan / kontrak Unit rekabentuk landskap dan pengurusan projek Unit hidupan liar dan rekreasi Unit pertanian / horticulture. JAWATAN Sokongan II (PEKERJA RENDAH AWAM) 1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pemandu 8. Penjaga Kuda 5. Mandor 4. Pemandu Jentera 9. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Penjaga Kuda 6. Universiti Putra Malaysia 14 . Tukang Batu 3. Jaga 7. TUKANG KAYU 2. Pekerja Rendah Awam Jumlah JUMLAH KESELURUHAN GRED R7 WUJUD 4 TETAP ISI 4 KOSONG - WUJUD - KONTRAK ISI - KOSONG - R7 R10 R9 R10 R11 R10 R10 R11 2 35 1 17 16 17 2 879 967 1132 1 31 1 12 11 12 2 853 925 1070 1 4 5 5 5 26 42 62 3 46 3 27 19 1.

Manakala jumlah projek yang telah dilaksanakan ialah sebanyak 26 projek mengikut status seperti berikut:SIAP DALAM PELAKSANAAN PERINGKAT AWAL JUMLAH 6 PROJEK 2 PROJEK 18 PROJEK 26 PROJEK Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.56% daripada peruntukan yang telah diluluskan iaitu rm 3.) Projek-projek taman-taman awam. Jumlah ini adalah 56.18 telah dibelnjakan pada tahun 2001 bagi melaksanakan projek pembangunan yang berkaitan dengan landskap dan kemudahan rekreasi. 1. Membekalkan tanaman dan menanaman 4.00.000. Universiti Putra Malaysia 15 . FIRMA JURU PERUNDING LANDSKAP Perundingan dan pelaksanaan bagi sesuatu projek ( design and built.120.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.156. 3.7 PROJEK TAHUN 2001 Sejumlah rm 22. KONTRAKTOR LANDSKAP DILANTIK SECARA BERPENGGAL :Projek-projek kecil dan menaik taraf kawasan landskap.025.5.

Pada tahun 2001 adalah dianggarkan sebanyak 550.5. Pokok rendang juga terus ditanam bagi mewujudkan suasana hijau di kuala lumpur dan juga untuk meredakan cuaca panas. Kategori pokok yang ditanam pada tahun 2001 dan perbandingan tahun 2000 adalah seperti berikut:KATEGORI TANAMAN Pokok Rendang Pokok Renek Pokok Palma Pokok Penutup Bumi Pokok Annuals 2000 55. Pada tahun 2001 sebanyak 15.000 2001 15.000 528.110 202.806 199.410 440. Ini bertujuan menjadikan kawasan tersebut kelihatan berwarna-warni dan menarik. Ini meliputi keseluruhan taman-taman awam dan kawasan berumput dipertanggungjawabkan kepada kontraktor. Jumlah ini tidak termasuk pokok yang telah ditanam oleh pihak swasta di kawasan projek mereka. Universiti Putra Malaysia 16 . 1. Tanaman-tanaman pokok annual juga dipertingkatkan terutamanya di kawasan-kawasan strategik. Bagi tujuan ini bekalan pokok annuals terpaksa ditambah dan uga dibeli dari pembekal (nurseri) luar.756 1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.551 550.752 3.000 Bacelor Senibina Landskap. Bagi memastikan kerja-kerja penyelenggaraan landskap tidak terjejas akibat kekurangan tenaga pekerja maka kerja-kerja penyelenggaraan beberapa kawasan telah diserahkan kepada pihak kontraktor. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.906 pokok rendang telah ditanam.906 456. Begitu juga cantasan pokok.000 pokok annuals dari berbagai jenis telah ditanam dibeberapa tempat sekitar kuala lumpur.8 PROGRAM PENGINDAHAN Dibawah program pengindahan tumpuan diberi kepada kerja-kerja penyelenggaraan kawasan-kawasan landskap dan taman-taman awam.

Pada tahun 2001 bantuan benih pokok dan bahan tanaman yang telah dibekalkan kepada pihak berkenaan adalah seperti berikut:- AGENSI SEKOLAH RENDAH SEKOLAH Menegah Agensi Kerajaan Rumah Ibadat Pokok Annuals 2000 68 BUAH 42 buah 39 buah 7 buah 2001 66 BUAH 45 buah 62 buah 23 buah Bahagian ini juga bertanggungjawab memastikan pihak-pihak yang hendak memajukan sekitar kawasan. BAGI menggalakkan agensi kerajaan. Universiti Putra Malaysia 17 . mereka dikehendaki mengemukakan pelan landskap sebelum sijil menduduki bangunan boleh diberi.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. bahagian ini telah menyediakan kemudahan bantuan benih pokok dan bahan tanaman kepada mereka. Ini termasuk permohonan yang dibuat pada tahun 2000. sekolah. institusi keagamaan dan pertubuhan-pertubuhan turut serta mengindahkan kawasan mereka. Bacelor Senibina Landskap. Pada tahun 2001 bahagian ini telah meluluskan sebanyak 143 permohonan kelulusan plan landskap.

00 – 41.084. (105.00 juta ( 62.9 BELANJAWAN 2001 Pada tahun 2001 peruntukan mengurus yang diluluskan untuk bahagian seni taman berjumlah rm 105.000.438.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.104. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.548. Bacelor Senibina Landskap. 1.06%.334.800.00 juta dan peruntukan mengurus bahagian seni taman keseluruhannya berjumlah RM 100.95%. Selain dari penyelenggaraan taman-taman baru dan perlantikan pengawal keselamatan swasta turut menyebabkan peningkatan kepada pengurus.000. Peruntukan mengurus tahun 2001 ini didapati lebih tinggi jika dibandingkan dengan peruntukan mengurus pada tahun 2000.00 juta bagi tahun 2000 dimana terdapat pengurangan sebanyak RM 21.200.304.854.438. Peruntukan pembangunan yang telah diluluskan pada tahun 2001 ialah sebanyak RM 41. Bagi peruntukan pembangunan pula pada 2001 ianya didapati lebih rendah jika dibandingkan peruntukan tahun 2000. Penambahan peruntukan ini disebabkan beberapa tanggungjawabkan seperti kerja-kerja pemotongan rumput yang mana sebelum ini dibawah jabatan kawalan pembersihan bandar telah diserahkan kepada bahagian seni taman.800.00 ) atau 58. Universiti Putra Malaysia 18 .00 juta.00 ) atau 34.220.800 – 66.000.00 iaitu terdiri dari peruntukan mengurus taman burung berjumlah RM 4.00 juta. dimana perbezaannya sebanyak RM 39.5.000.000.084.600. Peruntukan pembangunan yang lebih rendah ini disebabkan pada tahun 2001 bahagian senitaman kurang melaksanankan projek-projek besar disamping beberapa projek besar yang dimulakan pada tahun-tahun terdahulu telah disiapkan sebelum tahun 2001.

Universiti Putra Malaysia 19 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 PERUNTUKAN MENGURUS TAMAN BURUNG KUALA LUMPUR PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PERUNTUKAN MENGURUS SENI TAMAN Graf Menunjukkan Peruntukan Mengurus Taman Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Bacelor Senibina Landskap. swasta dan orang perseorangan. Rekreasi berkuda di Taman Tasik Titiwangsa. 1. Penggambaran di kawasan taman dan kawasan landskap. Pihak Jabatan Seni Taman DBKL juga menyediakan kemudahan rekreasi untuk keselesaan warga kota di samping menyumbangkan kepada sumber kewangan pihak DBKL. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.10 SUMBER EKONOMI JABATAN SENI TAMAN DBKL Selain daripada berperanan dalam pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur. Beberapa peralatan baru untuk rekreasi air juga disediakan. Ini disebabkan oleh jabatan ini memberi perkhidmatan dan keselesaan kepada warga kota. Kemudahan rekreasi air di Taman Tasik Perdana dan Titiwangsa. 1.500.5.000.00 dan telah dapat dikutip melalui pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan. Universiti Putra Malaysia 20 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Tetapi jumlah ini adalah terlalu kecil berbanding umlah perbelanjaan yang dibuat. Antara perkhidmatan yang disediakan: Perkhidmatan menyewa pasu bunga kepada agensi kerajaan.11 HASIL KUTIPAN Anggaran kutipan tahunan adalah lebih kurang RM 1.5. Menyewa kawasan/ tapak hari keluarga di taman-taman awam.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

JADUAL : HASIL KUTIPAN BAGI TAHUN 2000 DAN 2001 BIL PERKARA JUMLAH KUTIPAN 2000 1 2 3 4 5 Permohonan kelulusan Plan Landskap Gantirugi penebangan pokok Kemasukan ke Taman Burung Sewaan pasu bunga Penggunaan kawasan di taman-taman awam untuk aktiviti Hari keluarga, Sukan dan lain-lain. 6 7 8 9 10 11 12 Penggunaan Padang Merbok Peggambaran di kawasan bawah pengurusan Bahagian Seni Taman Rekreasi air ( sampan, keno, feri, air, aquabike) Syatel taman Penggunaan padang bola/ gelanggang Tandas-tandas awam Rekreasi berkuda JUMLAH KESELURUHAN 11,200.00 57,019.80 1,814.90 10,960.00 242,823.80 34,613.50 1,771,001.28 16,500.00 97,919.00 2,967.70 5,900.00 217,928.40 34,178.50 1,544,809.69 12,200.00 213,200.00 863,898.00 278,196.28 44,815.00 2001 15,750.00 673,900.00 Diswastakan 454,466.09 25,300.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

21

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.12 JUMLAH PERBELANJAAN

Hasil kutipan yang diperolehi melalui perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan adalah sedikit berbanding jumlah perbelanjaan yang telah dibuat. Oleh itu, pihak jabatan memperolehi peruntukan kewangan daripada kerajaan untuk menanggung kos pengurusan dan penyenggaraan landskap.

JADUAL: KOS PROGRAM DAN PENYENGGARAAN KEMUDAHAN REKREASI DAN LANDSKAP PERKARA 1999 SEBENAR (RM) Bekalan alat-alat perkakas Pakaian seragam Penyenggaraan taman-taman awam Penyenggaraan kenderaan Penyenggaraan mesin potong rumput/ chain saw dan lain-lain. Penyenggaraan mesin pancutan air Penyenggaraan Taman Tasik Titiwangsa Penyenggaraan kawasan taman tanah lapang dan taman permainan kanak-kanak Penyenggaraan Taman Tasik Perdana Penyenggaraan Taman Kancil Penyenggaraan Taman Permaisuri
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

2000 PERUNTUKAN (RM)

2001 ANGGARAN (RM)

12,370.00 268,310.00 222,140.00 88,580.00 45,980.00

10,000.00 300,000.00 2,000,000.00 160,000.00 60,000.00

30,000.00 330,000.00 4,800,000.00 334,100.00 149,400.00

102,290.00 1,192,410.00 1,365,060.00

2,000,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00 2,800,000.00

1,525,620.00 32,250.00 919,250.00

2,000,000.00 100,000.00 1,500,000.00

1,700,000.00 110,000.00 1,500,000.00

22

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Penyenggaraan Taman Orkid Penyenggaraan binatang-binatang Penyenggaraan Taman Bunga Raya Pembekalan, Penyenggaraan dan penggantian annuals Penyenggaraan nurseri/ bunga keratan Kempen menanam pokok Bayaran kontrak- memotong rumput Bayaran kontrak- Andaman/ Penyenggaraan pokok JUMLAH KESELURUHAN

114,900.00 161,100.00 18,030.00 413,260.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 1,450,000.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 3,000,000.00

484,090.00 1,160.00 982,790.00 7,949,590.00

1,000,000.00 30,000.00 100.00 5,000,000.00 19,560,100.00

3,300,000.00 100,000.00 22,000,000.00 5,000,000.00 49,303,500.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

23

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL ADALAH:

Program Penghijauan Pembangunan taman awam Pembangunan taman bertema dan taman khas Pengindahan kawasan lapang Pengekalan alam semulajadi Pengindahan sungai Landskap jalan Penyenggaraan pokok rending, rumput, taman awam, alat permainan kanak-kanak dan lain-lain kemudahan. Pelan Induk Landskap dan GIS untuk pokok rimbun

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

24

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.1 DASAR-DASAR PENGINDAHAN 1990’s 1990’s Program Bersih Dan Indah Sistem Saliran Automatik Peningkatan Kualiti Air Tasik Taman Awam Penyediaan Kemudahan Sukan Lasak Inventori Pokok Rendang City In Bloom’s Pelan Landskap Kuala Lumpur Taman Tropika Lestari Penanaman Pokok Berbunga Dan Daun Berwarna 1978 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s No Road Without Trees Penghijauan Kuala Lumpur Kempen Kebersihan 3 Ekar Kawasan Hijau Untuk 1000 Penduduk Kl Master Plan Kuala Lumpur Kuala Lumpur Berwarna-Warni Konsep Tree Bank Rangkaian Jalinan Hijau Konsep Rock Garden Program Sekolah Angkat Konsep Hutan Bandar Program Penyenggaraan Pokok Rendang Ciri-Ciri Kesenian Dalam Landskap Program Guna Semula ‘Wood Chipping’ Kawasan Riadah Tepi Sungai Program Mengganti Pokok Angsana Peningkatan Taraf Permainan Kanak-Kanak Kempen Menanam Pokok Penggunaan Bahan Tanaman Annual Taman Mini Berciri Air Konsep ‘Urban Spaces’ Garden City Of Light 1990’s 2000 2001 2002 2001-2002 2002 2002 Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 25 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 2.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 26 . 2.2 Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Bacelor Senibina Landskap.

Taman Tasik Titiwangsa . Jenis tanaman ƒ ƒ ƒ Angsana (1970an. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. taman awam.1980an) Raintree ( Enterolobium saman) Tabebuia pentaphylla Jumlah pokok rendang lebih daripada 400 000 pokok MEMBINA TAMAN AWAM Menambah keperluan beriadah dan berekreasi untuk wargakota.Taman Tasik Permaisuri .Taman Rekreasi Lembah Kiara . Universiti Putra Malaysia 27 . 2.Taman Tasik Manjalara Taman dalam pembinaan: .Taman Tasik Datuk Keramat .Taman Bukit Jalil .Taman Metropolitan Kepong . tepian jalan.Taman Metropolitan Batu Bacelor Senibina Landskap. tempat letak kereta dan zon pemampan.3 PENDEKATAN DAN STARTEGI DALAM PENGINDAHAN BANDARAYA KUALA LUMPUR PENANAMAN POKOK RENDANG Di jalan-jalan utama. Taman-taman awam yang telah dibina: .Taman Tasik Perdana .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Taman Medan Idaman .

Taman Rimba Kiara Taman yang akan dibangunkan: .Taman Klcc .Taman Arboratum Bukit Kiara .Taman Botani Bukit Jalil .Taman Medan Idaman MEMBINA TAMAN BERTEMA Taman yang mempunyai konsep/ tema tertentu: Taman Orkid(0.4 Hek) Memorial Tun Abdul Razak(1.9 Hek) Taman Bunga Raya(0. . Universiti Putra Malaysia 28 .Taman Bukit Komanwel .3 Hek) Taman Kancil & Rusa(4.Taman Tasik Pudu Ulu .9 Hek) Taman Herba & Konservatori(0.1 Hek) Taman Burung(12. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.2 Hek) Laman Asean Tugu Negara Dataran Merdeka Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Universiti Putra Malaysia 29 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. IMEJ TAMAN-TAMAN AWAM DI KUALA LUMPUR Imej-Imej Di Taman Orkid Bacelor Senibina Landskap.

Universiti Putra Malaysia 30 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Imej-Imej Di Taman Rekreasi Lembah Kiara Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Imej-Imej Di Taman Tasik Permaisuri Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 31 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Universiti Putra Malaysia 32 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Imej-Imej Di Taman Tasik Perdana Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Universiti Putra Malaysia 33 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Imej-Imej Di Taman Tasik Titiwangsa Bacelor Senibina Landskap.

pasu gantung dan pergola. MEMBINA TAMAN-TAMAN MINI (191 KAWASAN) Bulatan Tepian jalan Persimpangan jalan dan jejambat Taman khas Tepian bangunan -18 kawasan -60 kawasan -13 kawasan -10 kawasan -90 kawasan PROGRAM PENGHIJAUAN Sebagai satu program pemulihan alam sekitar yang terjejas akibat pembangunan PENGINDAHAN TEPIAN SUNGAI PENYEDIAAN KEMUDAHAN REKREASI Pembinaan kompleks sukan dan padang sukan sebgai penggalak untuk wargakota beriadah dan berekreasi. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. kekotak pasu. Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 34 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. PENGINDAHAN DAN HIASAN LERENG/CERUN Mengindahkan kawasan berumput dengan tanamna corak berwarna-warni Menampakkan bentuk dan corak HIASAN SENI JALAN Penggunaan tanaman renek berbunga/tanaman semusim ( annual plants).

26 kontraktor Kos pembangunan = 53.kerja civil Kontraktor pembangunan . Universiti Putra Malaysia 35 .tanam pokok .340 juta = 136.pejal lembut . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.11 kontraktor .405 juta CADANGAN SKOP KERJA PENYELENGGARAAN AKAN DATANG Penyelenggaraan bunga dantung/spiral Penyelenggaraan tandas awam Penyelenggaraan padang permainan kanak-kanak Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.065 juta Kos mengurus Jumlah = 83.30 kontraktor . KONTRAKTOR PERLAKSANAAN Taman awam Potong rumput Cantas pokok Kontraktor berpenggal .

2. WATER. tanaman penutup bumi Bacelor Senibina Landskap. TOPOGRAPHY ) Penyenggaraan 'softscape Penyenggaraan rumput Penyenggaraan pokok (ketinggian kurang dari 5 meter) Penyenggaraan pokok (ketinggian melebihi 5 meter) Penyenggaraan pokok pagaran. PLANTS. Akta pemeliharaan pokok Pengawalan penebangan dan pengalihan pokok Pengurusan landskap dan pemeliharaan pokok PENYELENGGARAAN TAMAN DAN KEMUDAHAN AWAM Sistem pengurusan taman – taman & kemudahan awam Pengurusan kontrak :Taman-taman awam Pengurusan jabatan :Taman-taman khas PENYELENGGARAAN UNSUR SEMULAJADI ( NATURAL ELEMENTS. pokok kelapa sawit dan Palma. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 36 . pohon Buluh dan bertam.4 PENGAWALAN PROJEK PEMBANGUNAN LANDSKAP OLEH PIHAK SWASTA / AGENSI KERAJAAN Memastikan ladskap di kuala lumpur mencapai tahap yang dirancang. Kelulusan pelan landskap sebagai salah satu syarat mendapatkan kelayakan sijil menduduki bangunan (cf dan tcf ) bagi memastikan pembangunan hartanah mempunyai kawasan landskap yang ditetapkan disamping mengambil kira rekabentuk danjenis pokok yang ditanam.

penyenggaraan lampu taman. longkang-longkang. PENYELENGGARAAN BAHAN BINAAN ( STRUCTURES AND BUILDINGS. Universiti Putra Malaysia 37 . pergola. kolam dan tasik. papan tanda. tempat minuman (drinking fountain). kolam pancutan air.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. meja berkelah dan kerusi rehat. terowong pejalan kaki. WALKWAY’SEATING’ SIGNAGES. BINS’ AND OTHERFOCAL ELEMENTS) Penyenggaraan wakaf Perhentian syatel taman Penyenggaraan stesen senaman 'Par-course'. PENYELENGGARAAN LANDSKAP Penyiraman dan pengairan Sistem sprinkler Lori Tangki KAWALAN SERANGGA DAN PENYAKIT Menjamin pertumbuhan yang subur dan mengekalkan 2 bulan sekali. LIGHTS. MERUMPAI DAN MENGGEMBUR Mengekalkan keindahan landskap dan kelihatan kemas Bacelor Senibina Landskap. kolam air terjun. trek beriogging Dan siar kaki. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

put duruskan oleh jabatan melalui kerja-kerja kontrak. Bacelor Senibina Landskap. Pokok renek – 3 bulan sekali. CANTASAN DAN PEMANGKASAN Menghasilkan bentuk tanaman yang menarik Membetulkan atau memperbaiki ketidak seimbangan tumbuhan Mengelakkan gangguan kepada pengguna Membuang dahan yang rosak dan berpenyakit TIANG SOKONGAN Supaya pokok tumbuh tegak dan tidak tumbang pada peringkat awal tumbesaran PEMOTONGAN RUMPUT Untuk memastikan kawasan landskap akan kelihatan menarik Kawasan seluas 3. JENIS BAJA YANG DIGUNAKAN NPK ( 21:21:21+TE) NPK (12:12:17) NPK (15:15:15) NPK (8:8:8 +3MgO) – Baja organic. MALAMEAL – Baja asas. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. PEMBAJAAN Pokok rimbun – 4 bulan sekali.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.366 hektar kawasan ru. Universiti Putra Malaysia 38 .579.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.4 tahun) WATER SOLUBLE (15:18:21 +TE) (15:30:15 +TE) (18:24:16 +TE) PENYENGGARAAN KOLAM AIR PANCUTAN DAN AERATOR Untuk memastikan kualiti visual air sentiasa bersih Mengelakkan kerosakan kepada peralatan. Bacelor Senibina Landskap. Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) 2) Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By-Law) 3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) 4) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) 5) Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127) 6) Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56) dan sebagainya. SLOW RELEASE CONTROL (14:14:14) Untuk pokok besar ( 6 bulan. 2.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.5 AKTA / POLISI / UNDANG-UNDANG PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP Aktiviti-aktiviti pembangunan landskap meliputi kawasan yang luas dan juga kawasan yang amat sempit maupun bertindih dengan kawasan yang mana pengawalan aktiviti pembangunan sediada yang sedang berkuatkuasa seperti: 1) Akta Jalan. Universiti Putra Malaysia 39 .

21 C. • Penyediaan pelan kontur sediada dan pelan kontur cadangan pembangunan bagi memastikan pemotongan tanah adalah pada tahap minima. 21 A. Universiti Putra Malaysia 40 .1 1. Pelan Pembangunan Rancangan Tempatan. Rekabentuk Landskap • • Penyediaan ruang-ruang luaran yang mencukupi dari segi bilangan penduduk atau unit kediaman atau bangunan Penyediaan laluan pejalan kaki yang sempurna dan mampu berfungsi dengan selamat bagi golongan kurang upaya seperti kanak-kanak. b. 22. 2. 3 5 dan 3 5A-H. Seksyen 21. Bacelor Senibina Landskap. Perancangan Landskap • Penyediaan pelan landskap sebagai sebahagian daripada Pelan Stuktur. ibu mengandung. Akta 172. Jalan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Penguat kuasaan pengemukaan pelan-pelan landskap dapat dibuat di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan semasa pengemukaan pelan-pelan bagi Kelulusan Kebenaran Merancang mengikut Akta 172. warga tua dan cacat anggota.500 hektar memerlukan sekurang-kurangnya 500 hektar kawasan lapang yang efektif • Penyediaan Pelan Inventori Pokok Sediada bagi kawasan cadangan pembangunan. Parit dan kawasan sekeliling bangunan. • • Pengwartaan pokok-pokok di bawah "Tree Presevation Order' dibawah Seksyen 3 5 A hingga H. Pelan Induk Pembangunan. • Pengwartaan kawasan lapang yang mampu berfungsi sebagai Regional Park bagi bilangan penduduk sesuatu kawasan misaInya melebihi 200 ribu orang di dalam kawasan perancangan 2.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.2 I B. Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Pembangunan Landskap a.5.

berdahan rapuh di kawasan laluan dan kegunaan awam yang padat. Penanaman pokok yang telah sempurna misaInya pokok melebihi ketinggian 3 m matangnya yang mana pokok tersebut telah dipotong akar tunjangnya atau pokok yang di tanam melalui stem cutting tidak boleh ditanam di kawasan awam. dan tanaman yang sesuai supaya tidak mendatangkan bahaya kepada pengguna seperti penanaman pokok beracun. Penyediaan sub-soil drainage. kedalaman lubang. berbuah besar. Penyediaan halangan berbentuk pagar. Keperluan penghadang bagi komponen-komponen utility. Penyediaan keperluan pencahayaan kawasan landskap. saiz. Tumbuhan yang ditanam disekitar utiliti. terdapat pertukaran aras yang mendadak sehingga boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna (> 600mm). dinding. tanaman pagar bagi kawasan luaran yang mana. Penyediaan keperluan pengairan bagi tanaman. susur tangan (railings). Dan Lain-lain.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 41 . program kerja bagi perlaksanaan projek bagi membolehkan pemeriksaan keatas kerja-kerja perlaksanaan Bacelor Senibina Landskap. dan lain-lain. Keperluan buffer bagi jalan-jalan utama dan lain-lain c. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. • • • • • • • • Penyediaan pokok. Spesifikasi lubang. berduri tajam dan besar. Spesifikasi pokok. tumbuhan renek.: Keperluan site clearance dan planting clearance bagi jalan (600mm dari kerb). Perlaksanaan Projek Landskap • • • • • • Penyediaan dijalankan. dan lain-lain diperlukan untuk dinilai kesesuaiannya dikawasan-kawasan tertentu.

interpretasi bagi istilah adalah seperti berikut: "Kawasan Awam" merujuk kepada.5.2 Interpretasi Bagi tujuan perbincangan. taman-taman. dan sebagainya yang diselenggara oleh pihak berkuasa tempatan. tepian jalan (sides of streets). • Kerja-kerja penyelenggaraan perlulah mematuhi keperluan akta-akta sediada seperti yang diatas. punca air. semua pelan-pelan dan maklumat kawasan berkaitan dengan kawasan tertentu iaitu maklumat berkaitan jalan. 3. utiliti.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 2. belum lagi mendapat tempat dinegara ini dan ianya masih memerlukan kajian mendalarn bekaitan keperluannya dari segi sosial dan warisan kebudayaannya (cultural heritage). padang. Operasi dan Penyelenggaraan Landskap • • Berdasarkan kepada pelan pembangunan yang mana. Semasa pengambilalihan kawasan oleh pihak berkuasa tempatan. perlu dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan dimana pelanpelan tersebut perlu dipatuhi supaya operasi dan penyelenggaraan dapat dijalankan dengan sempurna. kawasan-kawasan selain daripada lot-lot persendirian yang mana termasuk kawasan jalan. Universiti Putra Malaysia 42 . Bacelor Senibina Landskap. kawasan aktivitii awam (public place). Pemeliharaan dan Pemuliharaan Landskap • Bidang ini walaupun diketahui penting terutamanya bagi sebuah negara membangun. kawasan sekeliling. 2. bangunan. lektik. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. kaki lima (footway). pengairan. kawasan permainan. dan sebagainya adalah diperlukan untuk memastikan kawasan terbabit dapat di selenggara dengan berkesan tanpa mendatangkan bahaya kepada orang awam dan juga pekerja-pekerja pihak berkuasa tempatan.

kawasan riadah. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Repair of private streets 16. Power to make and improve streets 6 Power to take land adjoining streets for building purposes 7. Maintenance and repair of public streets 5. 37. Akta Jalan. kepada kawasan lapang. of private streets 14. laluan pejalan kaki. "Kawasan Landskap" merujuk. Provision of foot-ways. Hedges and trees bordering streets to be trimmed. Regular line of streets may be prescribed 24. of streets Bacelor Senibina Landskap.Streets 4.3 Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada: 1. Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) a) Part I . Paving etc. 36.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. "Kawasan Lapang" merujuk kepada mana-mana tanah termasuk taman-taman awam. acquisition 9. Universiti Putra Malaysia 43 . Power to acquire to be in accordance with law relating to compulsory.Preliminary b) Part 11 .pembangunan luaran (external living spaces). 'pleasure ground'. kawasan awam dan mana-mana kawasan diluar sempadan lot persendirian. etc. Trees not to be planted within 12ft. Widening of private streets 15. sukan.5. Notice on person causing private street to be in a dangerous or defective condition 23. Prevention of grassfires 38. kawasan awam dan juga kawasan lot persendirian yang dicadang atau telah dibangun untuk kawasan. 2. Private persons making new streets 11.

Dangerous places to be repaired and enclosed 45. Depositing Dirt on Street. Earth work 75. Watering Streets 47. Universiti Putra Malaysia 44 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Declaration of back-lane as public street. etc.Buildings 70 A. 39. 52. Local Authority may acquire land for part of back-lane. Local Authority to construct and maintain drains and watercourses 51. Taking up pavement 43. f) Part VI . etc. e) Part V .Misc g)Part V1. 66. c) Part III .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Penalty for making unauthorized drains into canals or streams d) Part IV – Back lanes 65.Drains 50. Land to be set apart for back-lane. Local Authority to repair and alter discontinue surface and strom drains.By-Laws Bacelor Senibina Landskap.

Open Space not to be altered or roofed 32. Open Spaces to be provided 31. Space about detached building 35. 2. Width of footway d) e) f) g) Part IV – Temporary 'Works in Connection -with Building Operations Part V1 .Fire Requirements Part VII .Fire Alarms.Preliminary b) c) Part 19 .Space. Space about building abutting a street and a backlane 33. Access from a street 38. and Fire Access Bacelor Senibina Landskap.Submission of Plans for Approval Part M . Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By Law) a) Part I . Fire Extinguishments. Space about buildings on lots abutting a street and having no backlane 34.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fire Detection. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Constructional Requirements Part VII . Light and Ventilation 30. Universiti Putra Malaysia 45 .

the making up of open spaces in.Policy and Administration Part III . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. the improvement of the landscape of. the improvement of communications in. Preparation of draft local plans. Bacelor Senibina Landskap. 3. its proposals for (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (X) the development of. and (b) contain such matters as may be prescribed or as the Committee may in any particular case specify. the protection and improvement of the physical environment of.Preliminary Part II . the use of land in. the preservation and enhancement of character and appearance of buildings in. the preservation and planting of trees in. in such details as the local planning authority thinks appropriate. the preservation of the natural topography of. Universiti Putra Malaysia 46 . a) b) c) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Part I . the area of the local plan. and the management of traffic in.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. (3) A draft local plan shall consist of a map and a written statement and shall - (a) formulate.Development Plan Section 12.

that is to say (a) the level of the site of the building. (b) a location map and site plan. if any. water bodies and catchments and natural features thereon. Development Proposal Report (Laporan Cadangan Pemajuan-LCP) (1) In addition to the documents and plans required to be submitted under section 2](1) for planning permission. (f) access to the land on which the building is to be erected. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. (c) particulars of land ownership and restrictions. Application for Planning Permission. drainage. landscape. the local planning authority may give written directions to the applicant in respect of any of the following matters. contours. Section 21A. (3) Where the development involves the erection of a building. (c) the elevations of building. d) Part IV -Planning Control Section 21. Universiti Putra Malaysia 47 . (e) the setting back of the building to a building line. design. (ii) a survey of trees and all forms of vegetation. (d) (i) a description of the land including its physical topography. (b) the line of frontage with neighbouring buildings. and (g) any other matter that the local authority considers necessary for the purpose of planning. and appearance of the building.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. the applicant shall submit a development proposal report which shall contain the following: (a) the development concept and justification. (d) the class. geology. and (iii) particulars of a building. which may be affected by the developments Bacelor Senibina Landskap.

Universiti Putra Malaysia 48 . Section 21B. particulars to identify the building including its use and condition. (e) a land use analysis and its effect on the adjoining land. and (g) such other matters as may be prescribed by the local planning authority. the details of which are specified in section 21B. particulars of the character and appearance of buildings located in the surrounding area. (vii) the proposed earth works. make and feature and measures for its. the making up of open spaces. (e) Part V . (f) layout plans. if any. preservation and enhancement. protection. and (c) Where the development involves a building operation. and (b) where the development is in respect of a building with special architecture or historical interest. measures for the improvement of its landscape.Tree Preservation Order Bacelor Senibina Landskap.8m metre and other vegetation thereon. Layout Plans (1) The layout plans under paragraph (f) of section 21A (1) shall show the proposed development and in particular (a) where the development is in respect of any land (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) measures for the preservation and improvement of its physical environment. appearance.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. measures for the preservation of its natural topography. measures for the preservation and planting of trees there on.Development Charge (f) Part VA . and its special character. the location and species of trees with girth exceeding 0. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. and (viii) a description of the works to be carried out.

juga teknologi dan keberkesanan rekabentuk. menyediakan kawasan riadah dan permainan kanak-kanak yang selamat. Bacelor Senibina Landskap. 4. Semua grating perlulah bertentangan dengan aliran utama pejalan kaki. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. kawasan santai dan kawasan awam (public realms) di dalam Bandar yang selesa dan selamat bagi mengadakan pelbagai aktiviti ekonomi dan social. mempunyai kecerunan yang tidak melebihi 8% atau 1:20 (Ramp yang berkecerunan 1:12 hanya dibenarkan bagi ramps didalam bangunan). bukan sekadar memenuhi keperluan pengemukaan pelan. Walaubagaimanapun. selesa dan bersih. sekurang-kurangnya 1.5 m lebar untuk kegunaan pelajan kaki. Perkara-perkara yang perlu dititik beratkan dalam pembangunan landskap ialah keseimbangan praktikaliti kesesuaian cadangan. Universiti Putra Malaysia 49 . belum lagi terdapat Undang-Undang yang spesifik bagi landskap atau kawasan lapang untuk memastikan aktivitiaktiviti pembangunan landskap adalah praktikal. mengikut keperluan masyarakat dengan menyedia ruang-ruang yang mencukupi serta strategik untuk digunakan oleh orang ramai. kesinambungan pejalan kaki yang praktikal.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. disediakan susur tangan dan penghadang pada kawasan yang mempunyai perubahan aras melebihi 600mm (kawasan bersebelahan). Pihak Berkuasa Tempatan boleh membuat undang-undang kecil berkaitan landskap dari menguatkuasakan undangundang kecil berkaitan melalui pentadbiran untuk kawasan-kawasan dibawah kawalannya. Contohnya: Ruang Penghubung / pejalan kaki perlulah: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Menyediakan laluan yang tidak mempunyai protrusion melebihi 25mm dari aras permukaan laluan. Sekurang-kurangnya 3 m lebar untuk gunasama sebagai laluan basikal dan penyelenggaraan. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) Dibawah akta ini. Penyediaan ruang-ruang ini juga perlulah seimbang dengan kebolehan penyelenggaaraan dari segi man-power. menyediakan ruang 'open space' yang efektif bagi tujuan ianya diperlukan.

pokok j enis hutan/besar hanya. Mempunyai kemasan lantai yang skid-free. maximum ketinggian antara landing tidak melebihi 1.5 m.2.5 % . kawasan tangga. Universiti Putra Malaysia 50 .0 % untuk tujuan 'surface drainage' yang berkesan. (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) berkelebaran minimum 1. mempunyai landing pada jarak tidak melebihi 18 m. Tanaman dalam lingkungan 1. landing. Tanaman beracun tidak dibenarkan di dalam kawasan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. tanda. Ekses ke telefon awam. disediakan susur tangan pada semua. belah pejalan kaki untuk keperluan golong cacat penglihatan.2 m bagi ramp. dibenarkan ditanam 3 m dari kerb. menyediakan ruang kelegaan. tanaman dikawasan terdapatnya papan tanda supaya papan tanda tidak terhalang. Bacelor Senibina Landskap. Disediakan kerb beketinggian 50mm di bahagian tepi kedua-dua.5m dari laluan pejalan kaki tidak dibenarkan. Pertukaran aras mendadak dan tangga terletak di aliran utama pejalan kaki tidak dibenarkan. Menyediakan rak basikal di bahagian pintu masuk bangunan. tanaman renek di kawasan persimpangan hanya dibenaran pada ketinggian maximum 600mm. awam. tandas. tempat rehat/duduk dan papan. Menyediakan permukaan yang mempunyai kecerunan yang landai 0. ramp dan kawasan tangga yang amat lebar pada j arak 3 m interval. Tanaman di Tepian Jalan perlulah: (1) (2) (3) (4) mempunyai kelegaan tanaman 600mm dari kerb. Disediakan lampu yang mencukupi untuk keselamatan diwaktu malam. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

3. (2) Diperbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 2. Akta 172 . mengeluarkan perintah berkenaan Aktiviti memelihara pokok dalam kawasan pihak berkuasa. Seksyen 35A memberi kuasa budibicara kepada pihak berkuasa mengeluarkan suatu perintah pemeliharaan pokok bagi mengawal penebangan pokok yang diancam kepupusan atau yang mempunyai nilai istimewa. mengadakan peruntukan memberi perlindungan khas kepada pokok matang untuk memastikan ia tidak ditebang dan sistem ekologi semasa sesuatu kawasan dikekalkan. Membuat program cantasan ke atas pokok yang tidak melebihi 20 meter ke atas. ASPEK PEMULIHARAAN DAN PENANAMAN POKOK Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) yang dipinda dibawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan ) 1995 (Akta A933). Mengambil tindakan menebang pokok yang hampir mati atau dikategorikan merbahaya Mengambil tindakan menebang bagi mencegah bahaya yang hampir benar berlaku. ianya perlulah mudah di alas dan mudah dibersihkan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. POLISI PENGURUSAN POKOK RENDANG OBJEKTIF PENGURUSAN POKOK RENDANG 1. Pengairan bagi Tanaman Tong Sampah perlulah: (1) Mempunyai weep hole dibahagian bawah tong untuk mengelak dari air bertakung didalam tong. Seksyen 35A menetapkan semua pokok mempunyai lilitan lebih dari 0. Penebangan dibenarkan hendaklah diberi secara bertulis dan berkuasa bolehlah mensyaratkan pokok-pokok yang ditebang perlu diganti dengan penanaman semula sebagai alternatif Bacelor Senibina Landskap.8 meter tidak boleh ditebang kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pihak berkuasa tempatan. Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Kualiti Alam sekeliling 1974. Sebagai mematuhi mana-mana Undang-undang bertulis lain seperti Akta Kerajaan Tempatan 1976 . 4. Universiti Putra Malaysia 51 .

Sistem laluan . Ini bagi tapak dilereng bukit dan kawasan yang berkecerunan lebih 20 darjah. PERKARA DITITIKBERATKAN Perihal tanah termasuklah sekitarnya dari segi fizikal topografinya . kawasan tadahan air . 2.aras kontur Jenis is geologinya tanah samada pasir .Pokok yang ditanam oleh pemimpin negara atau orang kenamaan sempena upacara tertentu.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap. Guna tanah di kawasan berkenaan . tadahan air dan bentukbentuk semulajadi diatasnya.5. Laporan "Penilaian kesan Trafik". kawasan pemeliharaan bukit dan lain-lain kawasan 52 . Jumlah masih banyak tetapi dikategorikan ke dalam kumpulan terancam.membuat penilaian sejauh mana ia memberi kesan kepada flora dan fauna bagi kawasan terbabit.Pokok mempunyai nilai tempatan atau sumbangan estetika terhadap landskap atau sebagai penghadang fizikal semulajadi pandangan buruk. landskapnya geologinya .Pokok yang ditakrifkan di dalam undang-undang bertulis dan pokok terletak di dalam kawasan yang diistiharkan kawasan seumpamanya.4 PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK KATEGORI POKOK DIBAWAH PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK a) Ancaman kepupusan Pokok yang disenaraikan ke dalam kumpulan tergolong dari spesis yang jarang ditemui. Sistem saliran dan rangkaian sedia ada atas tapak. saliran air . tanah liat dan sebagainya.Pemeliharaan pokok terdiri dari mana-mana spesis ditanam melebihi 30 tahun. Tanaman kenamaan .rizabnya serta ekses keluar masuk. gambut . Kajian geoteknik oleh pakar yang dilantik . Laporan kajian perlu diambil kira dari segi aspek:a) b) c) d) e) f) Profil topografinya . konturnya . b) Pokok Istimewa Nilai tersendiri . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia hutan simpan . c) Nilai sejarah . Pokok-pokok dalam kawasan perlindungan .

selesa. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. kawasan tasik dan sebagainya. 2. antaranya ialah membahagi-bahagikan komponen taman kepada landskap lembut dan landskap kejur. Program ini perlu disediakan dalam bentuk jadual penyelenggaraan yang menyenaraikan semua jenis kerja penyelenggaraan dan kekerapan pelaksanaannya dalam tempoh tertentu kebiasaannya satu tahun.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. penutup bumi serta hedges. Semasa lawatan pemeriksaan berjadual ini. Bahagian Senitaman Dan Kawalan Pembersihan DBKL menggunakan pelbagai teknik bagi melakukan program penyelenggaraan di taman-taman awam di Kuala Lumpur.5 PROGRAM DAN TEKNIK PENYELENGGARAAN Program penyelenggaraan tanaman menjadi satu perkara yang penting untuk menentukan taman dalam keadaan sempurna. Landskap lembut pula dibahagikan kepada komponen seperti pokok. Bacelor Senibina Landskap. turf. Di samping itu. jenis dan bilangan penanaman yang telah dibuat direkodkan. Fungsi program penyelenggaraan adalah untuk penjadualan kerja-kerja penyelenggaraan secara teratur dan berterusan. Kerja-kerja yang sama akan diulang pada tahun-tahun yang berikutnya dan jika perlu bolehlah dibuat beberapa pengubahsuaian berdasarkan kematangan pokok atau tanaman. Universiti Putra Malaysia 53 . Antara program yang cuba di ketengahkan oleh bahagian senitaman DBKL pula adalah seperti sistem inventori bagi taman-taman awam yang meliputi komponen-komponen seperti taman permainan. Bagi membantu pihak-pihak yang menjalankan penyelenggaraan dengan berkesan adalah perlu setiap cadangan landskap bagi sesuatu kawasan disertakan dengan laporan pengurusan penyelenggaraan. beberapa perkara yang perlu diambil perhatian adalah seperti • • • Memastikan program penyelenggaraan diikuti Mengesan kesuburan tanaman dan mengenalpasti serangan penyakit Memastikan keselamatan tanaman dan orang awam Seterusnya program penyelenggaraan dan pemeriksaan akan lebih berkesan dengan bantuan sistem pendaftaran pokok. borang penilaian kerja juga disediakan oleh pihak DBKL. pemeriksaan berjadual ke atas kawasan penanaman adalah amat penting dan ianya perlu dijalankan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan setiap 2 minggu sekali.5. indah dan menarik. Bagi meningkatkan kualiti pekerja pula. di mana datadata mengenai tempat.

Selepas pemotongan rumput dilakukan. kawasan tanah lapang termasuk cerun dan atas tebing. Ketinggian lebih 15 kaki Matatunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di batang atau pangkal pokok hendaklah dibuang. bulatan-bulatan jalan. Walau bagaimanapun. keadaan rumput mestilah sentiasa pendek. pavement. Setiap kesan cantasan mestilah dirawat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan pokok Bacelor Senibina Landskap. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan. jalanraya.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ketinggian bawah 15 kaki Matatunas atau tunas air (water shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang pokok. Rumput yang berhampiran dengan pagaran. Rumput hendaklah dipotong dengan pendek. tanah lapang. atas-atas pavement dan jogging track. 2. tanah-tanah terkumpul dan batu-batu yang terdapat dalam skupper (Scuppers drain). • Penyelenggaraan Pokok 1. taman-taman permainan atau hiburan. Pokok yang condong atau tidak tegak dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x 2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan menggunkan tali. termasuk membersihkan dan membuang semua bentuk sampah. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Meningkatkan batang utama kepada sekurang-kurangnya 30 kaki tinggi. ianya mesti dsapu. Setiap tempat cantasan perlu dicat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan tumbuhan tersebut dari mendapat penyakit. Universiti Putra Malaysia 54 . tumbang. longkang-longkang saluran skupper dan bangunan hendak diracun setiap bulan. cermat dan kemas dengan ukuran seperti ¾” daripada paras tanah. sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke kawasan pembuangan sampah tanpa melibatkan peningkatan kos tambahan. Definisi pemotongan rumput ialah memotong rumput dan membersihkan kawaan sekitar taman sepanjang bahu jalan. bulatan-bulatan jalan. Pokok menumpang atau sakat pada setiap pokok di dalam taman hendaklah dibuang sehingga kelihatan bersih dan kemas. batas tembok dan tepi bangunan. A) SOFTSCAPE • Penyelenggaraan Rumput Definisi rumput adalah termasuk semua jenis rumput dan semak samun dalam kawasan rezab jalan . dipungut serta rumput-rumput yang telah dipotong dibuang supaya kelihatan kemas dan rapi. rezab jalan. ranting. Batang utama ditingkatkan kepada ketinggian sekurangkurangnya 10 kaki tinggi. Mana-mana pokok yang mati. taman permainan sepertimana terkandung dalam pelan.

Kawasan rumpun buluh sentiasa kelihatan kemas dan bersih serta rapi. Bacelor Senibina Landskap. Ranting-ranting dan daun-daun buluh yang kering serta berjuntaian mestilah dibuang dan dibersihkan. Ketinggian pokok pagaran hendaklah dikekalkan kepada had yang telah sedia ada atau dipersetujui oleh pihak pengurusan taman. • Penyelenggaraan Pokok Palma Membuang mata tunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di pangkal dan batang pokok. Mana-mana pokok yang mati. sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke tapak pembuangan sampah.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. • Penyelenggaraan Pokok Pagaran (Hedges) Pokok pagaran hendaklah dipotong sekali dalam tempoh seminggu. Sisa-sisa pemotongan pokok pagaran hendaklah disapu dan dimasukkan ke dalam plastik sampah dan dibuang dengan segera. Peninggalan buntil-buntil sampah di kawasan kerja akan menyebabkan tindakan pemotongan pembayaran dilakukan. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan atau mengikut masa yang ditetapkan. Pihak kontraktor bertanggungjawab terhadap pembuangan tumbuhan/ pokok menumpang tau sakat pada setiap pokok tersebut sehingga kelihatan bersih. tumbang. Matatunas atau tunas air (epikomik shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang atau rumpun pokok. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap masa yang diperlukan. Pelepah-pelepah kering hendaklah dipotong dan dibuang dengan serta-merta. tersebut mendapat penyakit. Mana-mana pokok yang condong atau tidak tegak hendaklah dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan tali. Batang utama ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 10 kaki tinggi. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. • Penyelenggaraan Pohon-Pohon Buluh Dan Bertam. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat dua kali dalam sebulan. Universiti Putra Malaysia 55 .

• Penyelenggaraan Pokok-Pokok Topiary Pokok–pokok topiary hendaklah diandam sepertimana bentuk sedia ada dan bakal ditanam kecuali mendapat arahan daripada pihak pengurusan taman. • Penyelenggaraan Tanaman Semusim (Annuals) Perlu menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan seperti menyiram serta merumput. Merumput mestilah dijalankan setiap hari. Jarak antara batas-batas tanaman penutup bumi dan rumput mestilah sekurang-kurangnya 5 cm. • Penyelenggaraan Tanaman Penutup Bumi. rumput-rumpai yang tumbuh dicelah-celah siarkaki. pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. Sampah-sampah selepas pemangkasan hendaklah dimasukkan ke dalam karung plastic dan dibuang serta merta. Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. lumut-lumut.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pemangkasan (trimming) perlu dilakukan setiap minggu. kawasan ini perlulah digembur pada setiap masa. liken. Ketinggian hendaklah dikekalkan mengikut ketinggian yang sedia ada kecuali mendapat arahan pihak pengurusan taman. B) HARDSCAPE • Penyelenggaraan Siarkaki Dan Kawasan Berjogging Pihak kontraktor dikehendaki membersihkan siarkaki dan kawasan berjoging daripada daun-daun. Penyelenggaraan semasa juga perlu dijalankan setiap waktu. tanah-tanah. Universiti Putra Malaysia 56 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap.

lumutlumut liken. Bacelor Senibina Landskap. Wakaf. tembok-tembok/dinding penahan dan tangga-tangga dibersihkan daripada daun-daun. Universiti Putra Malaysia 57 . jalan berpremis. rumput-rumput yang tumbuh di celah-celah premis. • Penyelenggaraan Pondok-Pondok. Dinding Penahan (Rubble Wall) Dan Tangga Jalan raya. tempat letak kereta. lumut-lumut dan liken. tanah-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Rumput-rumput yang tumbuh pada wakafwakaf. tanah. pondok serta bahagian luar tandas dibersihkan daripada daun-daun.-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. • Penyelenggaraan Jalanraya Atau Jalan Berpremis Termasuk Tempat Letak Kereta. Wakaf Dan Bahagian Luar Tandas. Peralatan pernbersihan yang mudahalih seperti "High Pressure Water Jet juga perlu disediakan untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut.

Aduan Awam Arahan Pegawai Atasan Telefon Surat Email Datang Sendiri Aduan Bersemuka Direkodkan Penyiasatan / Lawatan Tapak Kawasan DBKL Tanah Persendirian Tindakan Akan Diambil Diberi Surat Kelulusan Untuk Buat Sendiri.1: carta aliran kerja unit pokok rendang Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dimaklum balas semula Tamat Carta 1. Universiti Putra Malaysia 58 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Universiti Putra Malaysia 59 . Semua PRA Mengutip daun yang jatuh dalam kolam air (fountain) kawasan Kerja-kerja penyiraman taman di waktu pagi Semua Menyimpan semua pokok yang terdapat di kawasan taman (jika ada). Pembersihan kawasan taman di waktu pagi Menyapu daun gugur dan segala jenis sampah atas paving. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. direkodkan. Carta ini menunjukkan bagaimana sesuatu aduan itu diproses dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu. Selepas itu.telefon. PRA kumpulan projek Bacelor Senibina Landskap. atas rumput dan servis road. Aduan awam biasanya diterima melalui internet.6 CARTA ALIR PENYENGGARAAN TAMAN-TAMAN KHAS Carta alir ini menunjukkan antara program-program penyelenggaraan yang dijalankan di taman-taman awam di sekitar Kuala Lumpur. surat serta e-mail dan keadaan yang bermasalah.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.5. penyiasatan atau lawatan tapak dilakukan untuk mengenalpasti 2.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. unga yang telah kering setiap hari (orkid & bunga raya ) PRA kawasan Mulching (Taman Orkid sahaja) Mendapat bekalan “Habuk Papan” 2 kali sebulan. Semua PRA kawasan Menabur “Habuk papan” pada batas-batas tertentu sahaja Semua PRA projek Bacelor Senibina Landskap. daun dan tangkai kering Semua Memungut dan memetik daun.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 60 . Membuang bunga.

Oversea Projek Pembajaan Pokok Renek Pokok Orkid Semua PRA kawasan Pokok Bunga Raya Bacelor Senibina Landskap. Kulat 2. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Meracun di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Menjalankan kerja-kerja meracun:1. Serangga Semua Taman Orkid PRA Local Hibiscus Hibiscus Hybrid. Universiti Putra Malaysia 61 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 62 . Cantuman dan Replanting Semua Kerja cantasan dan replanting pokok orkid dan bunga raya bergantung kepada keadaan PRA kawasan Merumput kawasan Semua Kerja merumput bagi Taman Orkid dan Bunga Raya dilakukan mengikut kawasan masingmasing PRA kawasan Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

arkitek landskap. Kerja-kerja yang melibatkan:Menentukan stok Annuals di tapak semalam Gotong Royong Mengambil pokok yang telah dipilih Pekerja Menanam di kawasan Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Semua PRA Projek Rendah Awam Bahagian Senitaman DBKL juga turut mengeluarkan borang penilaian kerja bagi memastikan kerja yang dijalankan adalah teratur. penolong akauntan dan penolong pegawai tadbir. penolong pengarah. Boring ini juga mesti dinilai oleh pegawai-pegawai penilai yang terdiri daripada timbalan pengarah. Menanam pokok Annuals Pokok Annuals untuk menaikkan keindahan pokok bunga raya dan Orkid di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Boring ini adalah meliputi kerja-kerja pembersihan yang dijalankan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. pegawai pertanian. tenaga kerja serta peralatan dan sebagainya. Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 63 .

Universiti Putra Malaysia 64 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap.

Contoh Borang Penilaian Kerja Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 65 .

Proses pelabelan (tagging) akan dilakukan pada setiap aset yang dicerap di taman-tamn permainan merangkumi pokok dalam fasa 1 dan 2 serta aset taman permainan. bangku. meja. Cerapan inventori bagi aset taman permainan pula merupakan satu entiti baru yang akan dicerap. serta weather proof bar coded tag. Antara aset yang perlu dicerap adalah peralatan permainan yang terdapat di taman-taman seperti jongkang-jongkit papan lungsur. kanopi. mencerap inventori asset bagi taman permainan. kawasan/ taman / seksyen. iaitu fasa 1. satu unik ID akan dligunapaka dimana ia bertujuan untuk menyimpan segala maklumat entiti tertentu. tarikh penyelenggaraan dan sebagainya. Antara objektif sistem inventori ini adalah bagi penambahan data dan inventori pokok sepanjang 10 meter dari koridor jalan. Beberapa jenis label yang dicadangkan adalah seperti aluminium tag. lampu dan gazebo. spesifikasi. Perabut landskap seperti kerusi. Penambahan data dan inventori pokok dilakukan secara berfasa. pembekal. Pada setiap tag label. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. tarikh cerapan. cerapan inventori data-data pokok persendirian. buaian dan sebagainya. melabelkan (tagging) pokok dan aset taman permainan dan menaiktaraf sistem inventori dengan menggunakan aplikasi GIS. cerapan dilakukan bagi semua pokok rending sepanjang 5m koridor jalan yang mempunyai spesifikasi ukurlilit minima 0. data yang dicerap adalah nama pokok. self laminating tag. Berikut merupakan cadangan sistem inventori bagi taman permainan dan pokok yang telah di kemukakan kepada DBKL. nama saintifik seta tahap kesihatan pokok. 2. contohnya : JTR101 1.5. pagar. Bagi cadangan fasa kedua pula.7 PROGRAM SISTEM INVENTORI Sistem inventori merupakan sistem yang penting dalam mengenalpasti masalah yang ada di tapak kajian. metal tag. Menyedari kepentingan sistem ini. nama spesies. tarikh pemasangan. tong sampah.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. bahagian Senitaman dan Penbersihan DBKL telah menjadikan sistem inventori ini sebagai keperluan dalam menganalisa masalah yang timbul. harga. Maklumat yang dicerap adalah seperti maklumat sebelumnya kvuali beberapa maklumat tambahan seperti status pokok persendirian/ DBKL/ lain-lain akan dimasukkan. Universiti Putra Malaysia 66 . plastic tag. Faktor pemilihan tag adalah bergantung kepada : • • • Kalis cuaca Boleh dilihat dengan jelas (saiz) Tidak merosakkan pokok (kaedah staple gun) Bacelor Senibina Landskap.5m. Manakala 1011 pula merupakan unik ID bagi pokok tersebut. nama botani. Pokok-pokok sementara DBKL (Tree Bank) dan pokok renek (shrubs) adalah dikecualikan. Selain daripada itu. ukurlilit batang. maklumat-maklumat lain yang boleh dimasukkan adalah seperti nilai aset. pokok liar dan hakmilik DBKL bagi semua pokok yang berdahan dalam lingkungan 10m dari koridor jalan. dimana JTR merujuk kepada lokasi seperti nama Jalan Tun Razak.

8 PERALATAN PENYELENGGARAAN. musim. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Tag kod bar pula mudah rosak dan menyukarkan orang awam untuk membuat aduan tentang kerosakan dan kemalangan harta benda. Terdapat pelbagai peralatan yang digunakan bagi menjalankan proses penyelenggaraan senitaman. sama ada musim hujan ataupun kering. Universiti Putra Malaysia 67 . Peralatan–peralatan ini bergantung kepada jenis kerja yang dilakukan. dimana ini akan memudahkan pengguna untuk membuat aduan berkenaan kerosakan dan kemalangan harta benda. penyelenggaraan pokok memerlukan mesin yang berbeza dengan kerja penyelenggaraan rumput. Peralatan yang lengkap serta sempurna merupakan penentu kejayaan operasi penyelenggaraan pokok. kos penyelenggaraan bagi kaedah ini adalah tinggi.5. PERALATAN PENYELENGGARAAN TURF Memotong rumput merupakan operasi yang penting dalam penyelenggaraan landskap. Peralatan-peralatan yang digunakan boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu alatan bagi memotong rumput. contohnya cuaca. Bacelor Senibina Landskap. peralatan bagi pemangkasan dan penjarangan pokok. jenis rumput serta baja yang digunakan.metal dan plastik adalah lebih bagus berbanding tag kod bar kerana ianya tahan lama serta mudah difahami oleh orang awam. di mana panjang rumput maksimum yang sesuai untuk dipotong adalah 12-20mm. 2. Tag aluminium. Pemotongan rumput perlu dilakukan dalam kadar yang biasa. peralatan keselamatan. Kekerapan pemotongan rumput yang paling sesuai ialah satu hingga dua kali dalam seminggu. contohnya perlu diselenggara setiap 2 minggu sekali dan tidak boleh dilakuakan terlampau kerap atau sedikit supaya jumlah rumput yang dipotong adalah sekata setiap kali proses penyelenggaraan dibuat. Terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi frekuensi pemotongan rumput. Selain itu.iaitu kerja yang berbeza memerlukan peralatan serta mesin-mesin yang berlainan. Sebagai contoh.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. pengangkutan serta peralatan pembersihan.

Mempunyai ‘roller’ yang istimewa ataupun mempunyai dua ‘side-wheel’. Mesin ini adalah peralatan yang digunakan semasa proses-proses penyelenggaraan taman awam dilakukan Bacelor Senibina Landskap. Fully driven motor mowers-mempunyai enjin yang menggerakkan mesin secara keseluruhan. Hand mowers ini dipanggil mengikut karakter masing-masing. Cylinder-driven mowers-perlu ditolak dengan menggunakan tangan. Rotary mowers Miscellaneous Antara mesin-mesin yang digunakan oleh bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL adalah seperti silinder driven mower dan sebagainya. Terdapat 8 pilihan mesin pemotong rumput berlainan yang boleh dipilih berdasarkan sumber tenaga serta kaedah pemotongan masingmasing. Heavy duty mowers-mempunyai enjin 3 ½ hp Mesin elektrik yang mendapat sumber daripada bateri ataupun sumber kuasa yang utama. tetapi mempunyai enjin untuk menggerakkan silinder. Universiti Putra Malaysia 68 . iaitu jenis roller ataupun side wheel. • • • • • • • Hand mowers-menggunakan tenaga manusia.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Universiti Putra Malaysia 69 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 70 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap.

Universiti Putra Malaysia 71 . Antara peralatan yang digunakan oleh bahagian senitaman dan kebersihan DBKL adalah seperti pemotong dahan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. gergaji mesin panjang serta jentera pengangkut. Bagi memudahkan penyelenggaraan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. gergaji mesin. setiap penanaman perlu juga mengambilkira jenis peralatan yang bakal digunakan semasa penyelenggaraan. PERALATAN PENYELENGGARAAN POKOK Peralatan Pemangkasan Dan Penjarangan Pekerja yang melaksanakan penyelenggaraan ini pula perlu dibekalkan peralatan dan kemudahan sokongan yang mencukupi dan bersesuaian dengan jenis penyelenggaraan yang dilakukan pada satu-satu ketika. gergaji pokok. Lopping shears Gergaji mesin panjang Pole pruning saw Gergaji pokok Axe Jentera Pengangkut Gergaji mesin Contoh Alat Pemangkasan Dan Penjarangan Bacelor Senibina Landskap.

Peralatan khas seperti gergaji atau sekateur yang tajam digunakan bagi memotong bahagian-bahagian tertentu. senang diselenggara serta mempunyai jangka hayat yang panjang.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. serta membolehkan dahan-dahan yang besar dibuang. Kesan pangkasan bagi dahan dan ranting melebihi 10mm hendaklah disembur dengan cat anti-kulat ataupun disapu dengan tar. Peralatan keselamatan Climbing spurs Lanyards Safety Cones. mesin ini mempunyai cirriciri keselamatan yang tinggi. kecuali apabila ianya betul-beetul diperlukan. Loppers pula mempunyai pemegang yang panjang dan boleh memotong dahan yang berdiameter 3 inci ke atas. Pole yang biasa digunakan adalah bulat. Kesan tempat yang dipangkas hendaklah licin dan bersih supaya tidak menakung air yang boleh menyebabkan pereputan atau memerangkap penyakit dan serangga. empat segi ataupun bentuk octagon. Universiti Putra Malaysia Hard Hat Goggles Climbing saddle Body/boom belts and landyard 72 . ‘Pole pruning saw’ disambungkan kepada pole yang panjangnya 6 hingg 8 kaki dan digunakan bersama pruning head. Pemotong besi ini mempunyai besi berspring serta gear untuk meningkatkan keupayaan memotong. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Selain daripada itu. Kapak pula merupakan peralatan manual yang jarang digunakan. Ianya selalu digunakan kerana ianya menyenangkan. Flags And Signs Rope Ear protection Safety Chaps Bacelor Senibina Landskap. Gergaji rantai atau chain saw pula merupakan peralatan pemangkasan utama yang digunakan oleh arborist. sesuai dengan kemampuan peralatan yang digunakan.

Climbing saddle pula merupakan peralatan yang disarung pada badan pekerja. ‘safety chaps pula diperbuat supaya dipakai melapisi seluar yang boleh melindungi diri semasa menggunakan gergaji rantai.000 poun. “goggles” ini selalu dipakai dengan topiyaang bertindak sebagai penghalang objek keras daripada menimpa kepala. tetapi ianya masih digunakan untuk menarik sesuatu ataupun sebagai tali keselamatan. Rekabentuk trak ini adalah mengikut permintaan tempatan dan juga bergantung kepada peruntukan semasa membeli. Trak pula dapat memuatkan kapasiti sebanyak 28. telinga mesti ditutup dengan penyumbat telinga.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Peralatan Pengangkutan Terdapat mesin yang membantu meringankan kerja-kerja pengangkutan dan pemotongan pokok seperti “aerial lift” dan trak. terutamanya semasa melakukan kerja penebangan pokokpokok yang tinggi. “aerial Lift” ini menjimatkan masa terutamanya semasa menebang pokok-pokok besar. termasuk tiga atau empat lapisan yang dilapisi dengan pencegah luka. Peralatan keselamatan yang terakhir pula adalah sebagai langkah keselamatan kepada pekerja-pekerja yang beker di atas tanah dan juga sebagai melindungi kenderaan penyelenggaraan. signal serta fluorescent vest. Tali yang biasa digunakan adalah mempunyai diameter ½ hingga 1 inci yang diperbuat daripada kombinasi sintetik dan fiber. iaitu mempunyai fleksibiliti yang tinggi. Universiti Putra Malaysia 73 . Sepanjang menggunakan peralatan atau mesin elektrik yang mengeluarkan bunyai bising. Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Alat ini biasanya dibuat dengan lima atau enam lapisan nilon. Antara peralatan tersebut adalah seperti kon keselamatan. Tali nilon mempunyai kebolehregangan yang tinggi. Ianya juga mempunyai ‘clear lenses’yang diperbuat daripada polikarbonat. Salah satu jenis jenis lanyard adalah yang boleh dihubungkan dengan “saddle”. Deria pendengaran juga merupakan bahagian sensitive badan yang perlu dijaga. lift ini boleh digerakkan sebanyak 2800. “Googles” perlu dipakai sepanjang membuat kerrja-kerja penyelenggaraan pokok. bendera.

Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL juga mempunyai peralatan terkini untuk pembersihan. Selain itu.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Peratus kerosakan akibat daripada kerja-kerja memotong akar dapat dikurangkan berbanding cara yang digunakan sebelum ini. Antara kebaikan mesin ini adalah ia berkernampuan untuk memotong tunggul yang berdiameter lebih kurang 1. “Stump Cutter” juga merupakan peralatan pembersihan yang berfungsi membuang dan mencabut tunggul-tunggul kayu yang telah mati. habuk kayu serta daun-daun kering. Di sebalik kebaikan yang ada. sisa-sisa tunggul yang dipotong akan tercarnpak jauh dan boleh mendatangkan bahaya terutarna sekiranya lokasi kerja di tepi jalan utama. Selain daripada peralatan yang digunakan untuk pemangkasan dan penjarangan seperti di atas. Universiti Putra Malaysia 74 . di antaranya adalah mesin ini hanya. Penggunaan tenaga buruh dapat dikurangkan kerana mesin ini hanya memerlukan 1-2 orang untuk mengendalikannya. Semasa kerja memotong tunggul dijalankan. Terdapat dua jenis “chipper” iaitu “rotor-drum dan disk drum chipper”. Ianya juga memerlukan kenderaan lain untuk dibawa ke lokasi kerja dan semasa kerja memotong akar dilakukan bagi mengelakkan mesin tersebut bergerak. mesin ini juga turut mempunyai kelemahan. mesin tersebut berkernampuan untuk memotong akar hingga pada kedalaman 11kaki. iaitu mesin untuk membuang tunggul-tunggul kayu yang dikenali sebagai stump cutter. marnpu beroperasi di ternpat yang rata sahaja. Peralatan pembersihan Peralatan yang dapat memotong dahan adalah dikenali sebagai “Chipper”. Kedua-Dua Gambar Menunjukkan Keadaan Bentuk Tunggul Sebelum Kerja Memotong Djalankan. Pencakar pula digunakan untuk membersihkan potongan kayu yang kecil. Sementara penyapu pula adalah alat pembersihan terakhir yang digunakan untuk menyapu debu serta kotoran kecil yang lain. Bacelor Senibina Landskap.5 meter dalam tempoh 45 hingga 60 minit. Kedua-duanya dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan.

Kerja-Kerja Memotong Tunggul Sedang Dijalankan Dimana Dapat Diperhatikan Bentuk Cara Mesin Ini Beroperasi.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap. Gambar Menunjukkan Kesan Potongan Akar Pada Peringkat Awal Kerja Memotong Berjalan. Universiti Putra Malaysia 75 .

Universiti Putra Malaysia 76 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Gambar Menunjukkan Keadaan Akar Diperingkat Akhir Kerja Pemotongan Berjalan. Sisa rumput dibersihkan dengan menggunakan penyapu Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 77 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL ini mempunyai masalah dari segi pembahagian tugas di mana tugasa yang terangkum di bawah sesuatu jawatan adalah meliputi tugasa-tugas luar yang diluar bidang kerjanya. Pencemaran air sungai dan udara. pertumbuhan tidak teratur/kemas.pokok tumbang dan sekah. Menghadapi masalah dalam pemilihan pokok yang sesuai untuk ditanam di kawasan tertentu kerana ketiadaan pakar dalam bidang arborikultur. Vandalisma dan kecurian peralatan taman seperti kerosakan kepada alat permainan kanak-kanak. • Kebanyakan pekerja bahagian ini adalah berkemahiran dan boleh dikatakan kebanyakannya adalah berpengalaman. tumbuhan liar ditepi bangunan. Ini menyebabkan kakitangan tersebut tidak dapat menumpukan kerja yang terangkum di bawah jawatan yang disandang.0 • • • • • • • • • MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR Kekurangan tenaga pekerja dan pekerja mahir Kekurangan tenaga pakar dan profesional Masalah pokok rendang . papan tanda.tetapi penyalahgunaan dari segi penggunaan peralatan tetap berlaku. rosak dilanggar kenderaan. 3. kerosakan dan kehilangan peralatan senijalan seperti lampu hiasan. Masalah keselamatan yang melibatkan orang awam seperti kemalangan jalanraya akibat penglihatan terlindung oleh tanaman tepian jalan dan sebagainya Pembangunan yang dijalan adalah secara ‘ad-hoc’ iaitu secara mendadak tanpa sebarang perancangan yang rapi.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Apabila masa bekerja tidak digunakan sepenuhnya. Mungkin sebilangan daripada kaitangan muda adalah kekurangan pengalaman. Universiti Putra Malaysia 78 . didapati unit ini sememangnya mempunyai perancangan. perancangan jadual kerja bagi jangka masa panjang serta jangka masa pendek dan beberapa perkara yang lain lagi.tumpul. Ini dapat diperhatikan melalui jumlah masa bekerja yang mempunyai kualiti adalah sedikit berbanding masa yang sebenarnya. strategi juga perlu dirancang bagi memastikan objektif yang digariskan tercapai. persepsi serta pengetahuan dari orang ramai adalah penting bagi merangka suatu strategi yang berkesan. selain daripada itu.0 KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN Bahagian Senitaman dan Pembersihan Bandar DBKL merupakan sebuah badan kerajaan yang mempunyai sistem pengurusan dan penyelenggaraan yang baik.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. dan sebagainya yang akan menyumbang kepada peningkatan belanjawan bagi penyelenggaraan mesin. tetapi golongan ini masih bole diasah serta dikembangkan bakat kepemimpinan hasil acuan yang baik daripada golongan yang berumur di unit ini. 4. mesin-mesin yang sedia ada pula perlulah digunakan mengikut kesesuaian dengan kerja yang hendak dilakukan bagi mengelakkan mesin rosak. tetapi ianya tidak diimplimentasikan sepenuhnya. Bacelor Senibina Landskap. Dalam merangka sistem pengurusan pendapat . ini akan meningkatkan belanjawan bagi perbelanjaan buruh. peralatan. PenguruSan dan penyelenggaraan merupakan dua perkara berbeza tetapi saling merujuk kepada satu sama lain. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.jikalau dihalusi serta ditinjau pendapat para kakitangan unit ini dari segi perancangan ekonomi. jumlah mesin atau peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan adalah tidak mencukupi dan perlu ditambah dari semasa ke semasa bergantung kepada keperluan semasa. elektrik dan sebagainya. Pihak pengurusan DBKL juga adalah amat memerlukan tenaga muda yang boleh bertindak sebagai generasi pelapis kepada kakitangan yang ada sekarang. Walaubagaimanapun objektif yang disediakan perlulah dan dispesifikkan kepada matlamat tertentu. Dokumen-dokumen yang penting seperti spesifikasi DBKL bagi melaksanakan kerjakerja penyelenggaraan pada tempat-tempat tertentu hendaklah difailkan dengan baik bagi memudahkan pelajar dan kakitangan untuk membuat rujukan terhadap item-item tersebut. Selain daripada merangka objektif.

Oleh itu adalah penting untuk pihak jabatan melantik tenaga pakar dalam bidang arborikultur dan hortikultur yang mencukupi bagi menangani masalah ini. Juga keadaan kawasan/ tapak yang tidak sesuai dengan pokok yang dipilih dan program penyelenggaraan yang tidak sistematik menyebabkan perancangan yang dibuat tidak menjadi dan menghadapi masalah. • Pembinaan dan rekabentuk – Pemilihan pokok yang tidak sesuai dengan keadaan iklim. Namun. persekitaran dan fungsinya. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Antaranya. didapati bahawa bidang kuasa dan kerja Jabatan Senitaman DBKL adalah luas dan merangkumi hampir keseluruhan kawasan di Lembah Kelang.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. rekreasi. • ‘Personnel’ – Pihak jabatan memastikan setiap pekerja akan menyertai kursus yang bersesuaian dengan bidang tugasnya supaya kualiti kerja meningkat di samping boleh menambah tahap pengetahuan dalam bidang berkaitan. Ini menyebabkan peruntukan kewangan meningkat apabila terpaksa membayar untuk kerja lebih masa yang telah dibuat. jalan dan sebagainya perlulah lebih sistematik.0 PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN Melalui tugasan yang dijalankan. 5. dari segi. Ini menambahkan beban dari segi kewangan dan kerja penyelenggaraan supaya keadaan kemnali stabil dan memenuhi keselesaan. Universiti Putra Malaysia 79 . • • • Objektif dan standard pengurusan – Objektif yan79g disediakan perlulah lebih terperinci dan spesifik serta standard pengurusan perlulah lebih jelas. Bacelor Senibina Landskap. Ini dapat menyelaraskan peruntukan kewangan dengan kerja-kerja penyelenggaraan yang akan dilaksanakan. Pelan penyelenggaraan – Pendekatan dalam proses penyelenggaraan landskap taman awam. terdapat beberapa perkara yang kurang dititikberatkan oleh pihak jabatan dalam mengurus dan menyelenggara landskap yang telah disediakan untuk masyarakat. Pengurusan ekonomi Pengurusan masa adalah longgar dan pekerja tidak serius menggunakan masa yang diperuntukkan dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan.

ILAM. Denmark Melantik tenaga pakar dan juruperunding dalam merekabentuk dan melaksana projek-projek landskap Melantik kontraktor dalam menyelenggara kawasan-kawasan landskap Bacelor Senibina Landskap. • • • • dalam pengurusan dan penyelenggaraan Kerjasama dengan institusi-institusi penyelidikan dan pengajian tinggi serta badan-badan kerajaan seperti FRIM.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jabatan Landskap Negara Kerjasama dengan institusi luar negara seperti projek 'DANCED'. Universiti Putra Malaysia 80 . UPM. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. UiTM. antaranya. Terdapat beberapa kaedah yang telah dilaksanakan untuk menangani masalah yang wujud landskap.

Setiap pihak yang terlibat secara langsung dengan kerja-kerja pelaksanaan dan penyelenggaraan landskap perlulah bekerjasama di atara satu sama lain bagi memastikan matlamat keindahan sesuatu Bandar dapat dicapai dan dikekalkan. kerumitan dan kemudahan yang sedia ada. Sebenarnya aspek penyelenggaraan perlu diambilkira semasa penyediaan pelan landskap Faktor seperti keupayaan dan bilangan tenaga pekerja untuk menyelenggara perlu dikaji dan disediakan bergantung kepada saiz . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 5. Secara keseluruhannya pengurursan dan penyelenggaraan landskap adalah amat penting dalam mengekalkan keindahan sesuatu Bandar. Membuat satu dasar berkenaan berkaitan dengan penyelenggaraan landskap supaya ia sentiasa terpelihara untuk jangka masa yang ditetapkan dan tidak perlu untuk menambah peruntukan penggantian landskap yang rosak 3.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Menambah peruntukan kewangan dan kontraktor sedia ada bertujuan memudahkan lagi kerja penyelenggaraan landskap wilayah Mengenalpasti jenis-jenis tanaman landskap dan pokok yang akan ditanam supaya tidak mendatangkan masalah pada masa yang akan datang. Oleh itu. Manakala peruntukan kewangan penyelenggaraan pula perlu mencukupi setiap tahun. dicadangkan jabatan mengadakan seorang pegawai penyelidik supaya dapat menyediakan laporan setiap kawasan dan dapat mengenalpasti keadaan landskap samada berada dalam keadaan baik atau sebaliknya. Universiti Putra Malaysia 81 . 4. kepadatan . Bacelor Senibina Landskap. 6. dapat disimpulkan bahawa:I.0 KESIMPULAN Dari pemerhatian dan perbincangan yang telah dibuat. Menambah kakitangan dan memberi kawasan menyelia yang kecil supaya tumpuan lebih efisyen untuk pegawai mengawasi kawasan. 2. Jabatan Seni Taman DBKL perlulah mempunyai rancangan pengurusan da penyelenggaraan bagi jangka masa pendek dan panjang supaya landskap persekitaran wilayah berada dalam keadaan sihat.

Malaysia.0 RUJUKAN A..Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Jabatan Senitaman Dan Kawalan Pembersihan. (1979 ). Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. 7.E. URBAN FORESTRY PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES. Englewood Cliffs. LAPORAN TAHUNAN 2001. Leonard E. URBAN TREES. New York. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap. Kuala Lumpur. Inc. ( 1988 ).Miller. United Stated Of America. Jr. Phillips. GARISPANDUAN LANDSKAP NEGARA. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa. (2001 ). Universiti Putra Malaysia 82 . New Jersey 07632. (1995). LANDSCAPE TECHNIQUES. William Heinemaan Ltd. Prentice Hall. Robert W. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Weddle. McGraw-Hill.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful