PENGHARGAAN
Alhamdulillah syukur kehadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah kurnianya kami berjaya menyiapkan laporan LAN 4700 Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap ini dengan jayanya. Dengan siapnya kerja kursus ini diharapkan kami dapat lebih mengenali dengan lebih mendalam bagaimana hendak merancang dan mengurus landskap pada masa hadapan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada ibu bapa kami yang memberi dorongan kepada kami sepanjang menyiapkan kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada pensyarah-pensyarah dan juga tutor yang memberikan semangat, tunjuk ajar dan kerjasama sepanjang melakukan Kerja Kursus ini. Begitu juga kepada rakan-rakan seperjuangan selalu memberi cadangan dan pandangan yang bernas untuk kami. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Staf-staf di JABATAN SENITAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL terutamanya kepada En. Khairul Azlan Bin Hj. Rahmat kerana telah banyak membantu kami dalam memberi maklumat tentang penyelenggaraan di jabatan ini. Semoga dengan izin Allah s.w.t., kami dapat pengajaran dan pengetahuan diatas apa yang telah kami lakukan sepanjang menyiapkan projek ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua, jasa anda semua akan dibalas Allah s.w.t dengan seadanya. Sekian, terima kasih.

_________________________ AHMAD ZAMIL BIN ZAKARIA 99020

______________________________ DAHLIA FARAHANA BT MUHAMAD 103046

____________________ SHALLYZA BT HOSNI 102623

INDEKS
BAB M/SURAT

1.0

PENGENALAN

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Sejarah Kuala Lumpur Perkembangan Kawasan Kuala Lumpur Sejarah Penghijauan Pelan Kuala Lumpur Bahagian Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 Piagam Pelanggan Fungsi Bahagian Seni Taman Objektif Bahagian Seni Taman Carta Organisasi Sumber Manusia Jentera Perlaksanaan Projek Projek Tahun 2001 Program Pengindahan Belanjawan 2001

2 3 5 6 7 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 20 22

1.5.10 Sumber Ekonomi Jabatan Seni Taman DBKL 1.5.11 Hasil Kutipan 1.5.12 Jumlah Perbelanjaan

i

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Dasar-Dasar Pengindahan Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Pendekatan Dan Startegi Dalam Pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur Pengawalan Projek Pembangunan Landskap Oleh Pihak Swasta / Agensi Kerajaan Akta / Polisi / Undang-Undang Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Interpretasi Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada Perintah Pemeliharaan Pokok Program Dan Teknik Penyelenggaraan Carta Alir Penyenggaraan Taman-Taman Khas Program Sistem Inventori Peralatan Penyelenggaraan. 24 25 26 27 36 39 40 42 43 52 53 59 66 67 77 78 79 81 82

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN KESIMPULAN RUJUKAN

ii

Universiti Putra Malaysia 1 . untuk memastikan landskap persekitaran ini sentiasa memenuhi kehendak masyarakat. pencahayaan dan luas pemandangan (legibility) dengan mutu pemandangan yang baik (visual quality assesment).Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Prinsip-prinsip pengurusan dan penyelenggaraan secara keseluruhannya merangkumi objektif dan standard yang dikehendaki. ia perlulah diurus dan diselenggara dengan baik . pembentukan organisasi dan perlindungan persekitaran. selesa.0 PENGENALAN Landskap adalah ruang diatas permukaan muka bumi yang meliputi ruang semulajadi atau buatan manusia yang berciri keseimbangan. Landskap buatan manusia selalunya mementingkan aspek estetik. rupa (image). rekabentuk dan pembinaan. personnel. Oleh itu. Pengurusan dan penyelenggaraan landskap melibatkan proses merancang. jadual pengurusan dan penyelenggaraan. pengurusan ekonomi. harmoni. keselamatan pekerja. plan pengurusan. keperluan pengurusan. perhubungan dengan orang awam. keselamtan awam. Ia juga melibatkan pengurusan jangka pendek dan pengurusan jangka panjang untuk memastikan masalah yang timbul dapat diselesaikan dan memenuhi kehendak dan keselesaan masyarakat. tugas dan bidang kuasa yang telah diberikan. fungsi dan keselesaan kepada manusia itu sendiri. pencegahan. bersekala. Pengurusan yang baik boleh dilaksanakan dengan perancangan organisasi yang tersusun dari segi tenaga kerja. Pengurusan dan penyelenggaraan landskap yang baik melibatkan matlamat dan objektif yang telah ditentukan. 1. keutamaan dalam membangunkan strategi pengurusan yang spesifik untuk mencapainya. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. menyusun organisasi dan mengawasi kerja yang telah dilaksanakan. Bacelor Senibina Landskap.

1.1 juta penduduk KELUASAN KESELURUHAN PADA MASA KINI : 342 km persegi Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Penduduk Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 2 .Ibu negeri Melayu Bersekutu 1972 .Mencapai status Bandaraya 1974 .2 juta 2000 .1 SEJARAH KUALA LUMPUR Sebagai pusat perdagangan dan perniagaan kecil kepada perlombongan bijih:RENTETAN PERKEMBANGAN KUALA LUMPUR 1896 .Penduduk Kuala Lumpur.Menjadi Wilayah Persekutuan 1975 .Anggaran 4. 2. 1.0 juta 2020 .

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1.2 PERKEMBANGAN KAWASAN KUALA LUMPUR Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 3 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Kuala Lumpur Pada Waktu Sekarang Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 4 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

1.71% kawasan lapang yang belum dibangunkan untuk kegunaan masa akan datang. Taburan Penggunaan kawasan semulajadi yang optimum. Perancangan DBKL . 1.08 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. DBKL menetapkan. kawasan lapang yang telah direzabkan sedia ada meliputi 7. SINGAPURA (PERBANDINGAN) Kegunaan guna tanah • • • Memperuntukkan 0. Bacelor Senibina Landskap. Taburan • • K L mempunyai taburan kawasan lapang sekata tetapi kekurangan jalinan hijau bagi menghubungkannya.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.82% dari keseluruhan kawasan guna tanah dan terdapat 21. mewujudkan kawasan hijau dan jalinan hijau bagi mewujudkan satu sistem jalinan hijau yang efektif Membangunkan jalinan melalui "' Blue & Green Plan"'. Matlamat asal pengindahan adalah dengan konsep "no road without trees" .tabebuia (tabebuia pentaphylla)semarak api (delonix regia).8 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk dan merangkumi 13% data keseluruhan gone tanah. Kegunaan Guna Tanah Kuala Lumpur Berdasarkan Pelan Struktur KL 1988. hidupan liar aktiviti komuniti melalui perancangan pemerhatian yang mendalam dan kajian dalam membangunkan kawasan hijau/lapang di kawasan perumahan.3 SEJARAH PENGHIJAUAN Telah memulakan program penghijauan pada tahun 1973 dengan menubuhkan unit pengindahan dan dinaikkan ke jabatan pada tahun 1979. ""Smart locations" Memperuntukkan zon landskap yang mencukupi sepanjang jalan utama boleh mewujudkan persepsi peningkatan kuantiti landskap. Universiti Putra Malaysia 5 .raintree (enterotobium saman).Membangunkan taburan kawasan hijau untuk rekreasi.yellow flame (pelthophorum pterocarpum) dan madras thorn (pitchellobium dulce) telah di laksanakan. Pada tahun 1981 program penanaman pokok instant jenis angsana (pterocarpus indicus).

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.4 pelan Kuala Lumpur Bacelor Senibina Landskap. 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 6 .

Melaksanakan kerja menebang atau mencantas pokok merbahaya dalam tempoh tujuh (7) hari setelah dikenalpasti. penebangan dan cantasan pokok dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan. 1. Universiti Putra Malaysia 7 .1 • • • • • • • • • • • • • • • • PIAGAM PELANGGAN Mempastikan projek-projek penanaman pokok dan landskap dilaksanakan secara profesional.5 BAHAGIAN SENITAMAN DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR Bahagian Senitaman diwujudkan bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan kawasan landskap dan pokok rendang. Memberi perkhidmatan hiasan yang sentiasa dapat memenuhi citarasa pelanggan setimpal dengan bayaran yang dikenakan. Mempastikan kerja pemotongan rumput dijalankan pada setiap 15 hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Tandas Awam dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Taman Permainan Kanak-Kanak dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari. bidang tugas bahagian ini semakin bertambah dari masa ke semasa dengan pertambahan kawasan-kawasan landskap. Mempastikan Kelulusan pelan landskap dan sijil menduduki bangunan (CF) dalam tempoh tiga (3) bulan selepas permohonan diterima. Bacelor Senibina Landskap. Mempastikan kawasan taman awam sentiasa bersih. Mempastikan kerja penyenggaraan landskap dan tanaman mengikut kaedah yang terbaik. Mempastikan kelulusan permohonan penggunaan tapak rekreasi dalam taman awam dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari. Melaksanakan kerja-kerja pembersihan pokok tumbang dan sekah dibuat dalam tempoh 24 jam. Mempastikan aduan-aduan awam diambil tindakan dalam masa 14 hari dari tarikh aduan diterima.5. cantik dan keadaan yang ada sentiasa selamat untuk digunakan. Mempastikan proses pembayaran bil-bil dibuat dalam masa 7 hari dengan syarat proses sebelumnya mengikut tatacara yang ditetapkan Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan rekreasi dan riadah terbaik seperti tandas awam trek jogging dan sebagainya. 1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Mempastikan kelulusan pengalihan. pembukaan taman-taman baru dan kawasan rekreasi. kemas dan menuju wawasan ke arah Bandaraya Taman Tropika Lestari menjelang 2020. Ia bertujuan untuk memastikan Kuala Lumpur sentiasa indah dan memeberi keselesaan kepada warga kota. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Mempastikan pokok-pokok rendang di kawasan awam sentiasa berada dalam keadaan cantik dan selamat kepada orang ramai.

taman-taman awam dan kemudahan rekerasi. kursus dan latihan sambil belajar. Melaksanakan kawalan dan tindakan penguatkuasaan terhadap penebangan pokok-pokok rendang Menjalankan penyenggaraan pokok rending bagi tujuan keselamatan dan menjalankan kerja-kerja pembersihan pokok-pokok tumbang dan sekah. viii. Taman Rusa. termasuk penguatkuasaan undang-undang ke atas orang awam yang emmbuat kerosakan dan melanggar peraturan. Menyediakan da menguruskan tapak semaian tanaman untuk keperluan harian dan jangka panjang. Menganjurkan aktiviti-aktiviti social. Meningkatkan tanaman pokok-pokok dari berbagai saiz. ix. ii. iv. Menyediakan perkhidmatan hioasan bunga pasu dan bunga keratin di majlis-majlis tertentu mengikut tempahan. Taman Kancil. vi. xiii. menyenggara dan meningkatkan temapt-tempat tarikan pelancong seperti Taman Burung.5. Menyediakan khidmat nasihat mengenai landskap kepada pihak-pihak atau agensi luar sama ada melalui lawatan sambil belajar. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. iii. bentuk dan spesies sebagai uasaha penghijauan. Menyediakan kemudahan rekreasi. Universiti Putra Malaysia 8 . xii. x. Taman Orkid dan Taman Bunga Raya. Menyediakan Pelan Induk bagi kawsan lapang. Mnejalankan kerja-kerja penyenggaraan dan peningkatan kawasan landskap. Membangun. Mengkaji dan mluluskan permohonan landskap sebelum pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan. taman-taman dan kawasan rekreasi untuk dibangunkan di Wlayah Persekutuan Kuala Lumpur. Fungsi Bahagian Seni Taman Merancang dan merekabentuk projek-projek landskap.2 i.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1. rekreasi yang melibatkan penyertaan orang awam seperti: • • • • pertandingan landskap pameran orkid pertandingan memancing kempen menanam pokok Bacelor Senibina Landskap. v. xi. kawasan perkelahan dan hari kelaurga. vii.

vii. 1. Pengindahan Kawasan Tepian Sungai Berusaha menjadikan kawasan tepian sungai sebagai kawasan menarik dan dilengkapi dengan kemudahan rekreasi. Sistem Rangkaian Jalinan Hijau Berusaha mewujudkan system rangkaian jalinan hijau ( Green Linkage System) menghubungkan kawasan-kawasan hijau.3 i. Penambahan Kawasan-kawasn Lapang Mengawal pembangunan hartanah dengan memberi perhatian supaya kawasan-kawasan lapang disediakan(dikekalkan) secukupnya. iii. Penhijauan Sebagai Pemulihan Alam Sekitar Pemulihan semula keadaan alam sekitar yang telah terjejas akibat pembangunan dengan mengkatkan penanaman pokok. Peningkatan Ciri-ciri ‘Hardscape’ Menambahkan/ meningkatkan lagi kemudahan cirri-ciri ‘hardscape’ di kawasan pusat Bandar dan sekitarnya.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.5. vi. iv. Penyediaan Kemudahan-kemudahan Rekreasi dan Tempat Tumpuan Pelancong Menambah kemudahan rekreasi dan tempat tumpuan pelancong bagi menampung keperluan penduduk Wilayah Persekutuan dan juga pelancong luar. Objektif Bahagian Seni Taman Menjadikan Kuala Lumpur Bandar/Ibukota Dalam Taman Meneruskan usaha-usaha utnuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya yang indah sebagai kota dalam taman. v. ii. taman awam dan alam semulajadi ke kawasan hijau sempadan Negeri Selangor sebagai daya tarikan bagi hidupan liar. Bacelor Senibina Landskap. Pengekalan Kawasan Alam Semulajadi Meneruskan usaha bagi pengekalan alam semulajadi di sekitar bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 9 . viii.

5.4 Carta Organisasi Bahagian Seni Taman terbahagi kepada 4 seksyen yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi yang berbeza-beza.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1. Seksyen-seksyen terssebut adalah: • • • • Seksyen Pentadbiran/ Kewangan/ Kontrak Seksyen Rekabentuk Landskap dan Pengurusan Landskap Seksyen Hidupan Liar dan Rekreasi Seksyen Pertanian/ Hortikultur Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 10 .

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 11 . Kedudukan setiap Seksyen ditunjukkan dalam carta organisasi: Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pembantu Teknik 3.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Peg. Tadbir JUMLAH SENARAI JAWATAN GRED N2 N3 J3 G3 WUJUD 1 2 4 1 8 TETAP ISI 2 4 1 7 TETAP ISI 1 5 2 3 11 1 23 KOSONG 1 1 WUJUD 1 2 3 KONTRAK ISI 1 2 3 KONTRAK ISI 2 1 3 KOSONG - GRED J4 J5 J5 G5 G6 N6 WUJUD 1 7 2 3 11 1 25 KOSONG 2 2 WUJUD 5 1 6 KOSONG 3 3 Bacelor Senibina Landskap. Pertanian Kanan 5. Pegawai Tadbir 3. Pembantu Teknik Landskap 4. Timbalan Pengarah 2. 1. Pegawai Pertanian JUMLAH JAWATAN Sokongan 1 (B) 1.5 SUMBER MANUSIA PERJAWATAN 2001 . Pen. Akitek Landskap 4. Peg. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pen. Pertanian 6.MENGIKUT KUMPULAN KUMPULAN Pengurusan (A) Sokongan (B) Sokongan (C) Sokongan (D) Kpbk JUMLAH WUJUD 8 25 92 40 967 1132 TETAP ISI 7 23 89 26 925 1070 KOSONG 1 2 3 14 42 62 WUJUD 3 6 29 5 3 46 KONTRAK ISI 3 3 15 3 3 27 KOSONG 3 14 2 19 PERJAWATAN 2001 JAWATAN Pengurusan & Profesional 1. Peg.5. Universiti Putra Malaysia 12 . Pen. Pembantu Teknik Kanan 2.

PELUKIS PELAN KANAN 2. Juruteknik Awam 5. PELUKIS PELAN RENDAH 2. Pelukis Pelan Rendah 3. Pembantu Tadbir ( Perkeranian / Operasi) 4. Pembantu Pertanian 7. Pengawal 9. Pembantu Pertanian Kanan 3. Universiti Putra Malaysia 13 . JAWATAN Sokongan 1 (C) 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pembantu Am Rendah 7. Pembantu Tadbir Rendah 4.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Penyelamat JUMLAH GRED J8 J9 N11 N11 F9 N13 N11 KP10 N13 WUJUD 1 4 4 11 3 12 5 40 TETAP ISI 1 1 3 11 3 6 2 26 KOSONG 4 1 6 3 14 WUJUD 2 1 2 5 KONTRAK ISI 1 2 3 KOSONG 1 1 2 Bacelor Senibina Landskap. Pembantu Hidupan Liar 8. Pembantu Makmal JUMLAH GRED J6 G7 N7 J7 J7 G8 G8 N9 N9 J7 C7 WUJUD 2 3 6 9 1 42 17 1 11 92 TETAP ISI 2 3 5 7 1 42 17 1 11 89 KOSONG 1 2 3 WUJUD 4 1 13 1 2 29 KONTRAK ISI 1 9 15 KOSONG 4 4 1 2 14 JAWATAN Sokongan 1 (D) 1. Juruteknik Ukur 6. Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) 5. Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi ) 9. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan ) 10. Pelukis Pelan 11. Operator Pemprosesan Data 6. Pengawas 8.

6 JENTERA PERLAKSANAAN PROJEK 1. Mandor 4. JUMLAH KAKITANGAN Kumpulan profesional Kumpulan sokongan Kumpulan pekerja an : 12 orang : 104 orang : 924 Bacelor Senibina Landskap. TUKANG KAYU 2. Universiti Putra Malaysia 14 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. ORGANISASI BAHAGIAN SENI TAMAN Pentadbiran /kewangan / kontrak Unit rekabentuk landskap dan pengurusan projek Unit hidupan liar dan rekreasi Unit pertanian / horticulture. JAWATAN Sokongan II (PEKERJA RENDAH AWAM) 1. 2. Pekerja Rendah Awam Jumlah JUMLAH KESELURUHAN GRED R7 WUJUD 4 TETAP ISI 4 KOSONG - WUJUD - KONTRAK ISI - KOSONG - R7 R10 R9 R10 R11 R10 R10 R11 2 35 1 17 16 17 2 879 967 1132 1 31 1 12 11 12 2 853 925 1070 1 4 5 5 5 26 42 62 3 46 3 27 19 1. Jaga 7. Tukang Batu 3. Pemandu Jentera 9. Penjaga Kuda 6. Pemandu 8.5. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Penjaga Kuda 5.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.7 PROJEK TAHUN 2001 Sejumlah rm 22. 3.56% daripada peruntukan yang telah diluluskan iaitu rm 3. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 1. KONTRAKTOR LANDSKAP DILANTIK SECARA BERPENGGAL :Projek-projek kecil dan menaik taraf kawasan landskap.000.00.120. Membekalkan tanaman dan menanaman 4. Universiti Putra Malaysia 15 .156.) Projek-projek taman-taman awam. Jumlah ini adalah 56.18 telah dibelnjakan pada tahun 2001 bagi melaksanakan projek pembangunan yang berkaitan dengan landskap dan kemudahan rekreasi.5. FIRMA JURU PERUNDING LANDSKAP Perundingan dan pelaksanaan bagi sesuatu projek ( design and built. Manakala jumlah projek yang telah dilaksanakan ialah sebanyak 26 projek mengikut status seperti berikut:SIAP DALAM PELAKSANAAN PERINGKAT AWAL JUMLAH 6 PROJEK 2 PROJEK 18 PROJEK 26 PROJEK Bacelor Senibina Landskap.025.

Ini bertujuan menjadikan kawasan tersebut kelihatan berwarna-warni dan menarik. Pada tahun 2001 sebanyak 15. Ini meliputi keseluruhan taman-taman awam dan kawasan berumput dipertanggungjawabkan kepada kontraktor.906 pokok rendang telah ditanam. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 1. Bagi tujuan ini bekalan pokok annuals terpaksa ditambah dan uga dibeli dari pembekal (nurseri) luar.806 199.8 PROGRAM PENGINDAHAN Dibawah program pengindahan tumpuan diberi kepada kerja-kerja penyelenggaraan kawasan-kawasan landskap dan taman-taman awam.906 456.410 440. Tanaman-tanaman pokok annual juga dipertingkatkan terutamanya di kawasan-kawasan strategik.551 550.756 1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bagi memastikan kerja-kerja penyelenggaraan landskap tidak terjejas akibat kekurangan tenaga pekerja maka kerja-kerja penyelenggaraan beberapa kawasan telah diserahkan kepada pihak kontraktor. Jumlah ini tidak termasuk pokok yang telah ditanam oleh pihak swasta di kawasan projek mereka.000 528. Begitu juga cantasan pokok.752 3. Pada tahun 2001 adalah dianggarkan sebanyak 550.110 202. Kategori pokok yang ditanam pada tahun 2001 dan perbandingan tahun 2000 adalah seperti berikut:KATEGORI TANAMAN Pokok Rendang Pokok Renek Pokok Palma Pokok Penutup Bumi Pokok Annuals 2000 55. Pokok rendang juga terus ditanam bagi mewujudkan suasana hijau di kuala lumpur dan juga untuk meredakan cuaca panas.5.000 Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 16 .000 pokok annuals dari berbagai jenis telah ditanam dibeberapa tempat sekitar kuala lumpur.000 2001 15.

Bacelor Senibina Landskap. BAGI menggalakkan agensi kerajaan. institusi keagamaan dan pertubuhan-pertubuhan turut serta mengindahkan kawasan mereka. Pada tahun 2001 bantuan benih pokok dan bahan tanaman yang telah dibekalkan kepada pihak berkenaan adalah seperti berikut:- AGENSI SEKOLAH RENDAH SEKOLAH Menegah Agensi Kerajaan Rumah Ibadat Pokok Annuals 2000 68 BUAH 42 buah 39 buah 7 buah 2001 66 BUAH 45 buah 62 buah 23 buah Bahagian ini juga bertanggungjawab memastikan pihak-pihak yang hendak memajukan sekitar kawasan. mereka dikehendaki mengemukakan pelan landskap sebelum sijil menduduki bangunan boleh diberi. Pada tahun 2001 bahagian ini telah meluluskan sebanyak 143 permohonan kelulusan plan landskap. sekolah. Ini termasuk permohonan yang dibuat pada tahun 2000.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 17 . bahagian ini telah menyediakan kemudahan bantuan benih pokok dan bahan tanaman kepada mereka.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.438. Universiti Putra Malaysia 18 . dimana perbezaannya sebanyak RM 39.000. Bacelor Senibina Landskap.084. (105.800.000.00 juta ( 62.800.200.00 ) atau 34.95%.548.000.06%.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Peruntukan mengurus tahun 2001 ini didapati lebih tinggi jika dibandingkan dengan peruntukan mengurus pada tahun 2000.800 – 66.304.000.9 BELANJAWAN 2001 Pada tahun 2001 peruntukan mengurus yang diluluskan untuk bahagian seni taman berjumlah rm 105.334. Selain dari penyelenggaraan taman-taman baru dan perlantikan pengawal keselamatan swasta turut menyebabkan peningkatan kepada pengurus.600.104. Peruntukan pembangunan yang telah diluluskan pada tahun 2001 ialah sebanyak RM 41.00 juta.438.084.854.00 juta.00 juta dan peruntukan mengurus bahagian seni taman keseluruhannya berjumlah RM 100.00 iaitu terdiri dari peruntukan mengurus taman burung berjumlah RM 4. Penambahan peruntukan ini disebabkan beberapa tanggungjawabkan seperti kerja-kerja pemotongan rumput yang mana sebelum ini dibawah jabatan kawalan pembersihan bandar telah diserahkan kepada bahagian seni taman. Bagi peruntukan pembangunan pula pada 2001 ianya didapati lebih rendah jika dibandingkan peruntukan tahun 2000. 1.5.220.00 juta bagi tahun 2000 dimana terdapat pengurangan sebanyak RM 21.00 ) atau 58. Peruntukan pembangunan yang lebih rendah ini disebabkan pada tahun 2001 bahagian senitaman kurang melaksanankan projek-projek besar disamping beberapa projek besar yang dimulakan pada tahun-tahun terdahulu telah disiapkan sebelum tahun 2001.00 – 41.000.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 PERUNTUKAN MENGURUS TAMAN BURUNG KUALA LUMPUR PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PERUNTUKAN MENGURUS SENI TAMAN Graf Menunjukkan Peruntukan Mengurus Taman Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 19 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Universiti Putra Malaysia 20 . Beberapa peralatan baru untuk rekreasi air juga disediakan.00 dan telah dapat dikutip melalui pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan.5. Tetapi jumlah ini adalah terlalu kecil berbanding umlah perbelanjaan yang dibuat.5. Menyewa kawasan/ tapak hari keluarga di taman-taman awam. 1. Antara perkhidmatan yang disediakan: Perkhidmatan menyewa pasu bunga kepada agensi kerajaan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.11 HASIL KUTIPAN Anggaran kutipan tahunan adalah lebih kurang RM 1. Ini disebabkan oleh jabatan ini memberi perkhidmatan dan keselesaan kepada warga kota. Penggambaran di kawasan taman dan kawasan landskap. Rekreasi berkuda di Taman Tasik Titiwangsa. Pihak Jabatan Seni Taman DBKL juga menyediakan kemudahan rekreasi untuk keselesaan warga kota di samping menyumbangkan kepada sumber kewangan pihak DBKL.10 SUMBER EKONOMI JABATAN SENI TAMAN DBKL Selain daripada berperanan dalam pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur. Kemudahan rekreasi air di Taman Tasik Perdana dan Titiwangsa. 1. Bacelor Senibina Landskap.000. swasta dan orang perseorangan.500. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

JADUAL : HASIL KUTIPAN BAGI TAHUN 2000 DAN 2001 BIL PERKARA JUMLAH KUTIPAN 2000 1 2 3 4 5 Permohonan kelulusan Plan Landskap Gantirugi penebangan pokok Kemasukan ke Taman Burung Sewaan pasu bunga Penggunaan kawasan di taman-taman awam untuk aktiviti Hari keluarga, Sukan dan lain-lain. 6 7 8 9 10 11 12 Penggunaan Padang Merbok Peggambaran di kawasan bawah pengurusan Bahagian Seni Taman Rekreasi air ( sampan, keno, feri, air, aquabike) Syatel taman Penggunaan padang bola/ gelanggang Tandas-tandas awam Rekreasi berkuda JUMLAH KESELURUHAN 11,200.00 57,019.80 1,814.90 10,960.00 242,823.80 34,613.50 1,771,001.28 16,500.00 97,919.00 2,967.70 5,900.00 217,928.40 34,178.50 1,544,809.69 12,200.00 213,200.00 863,898.00 278,196.28 44,815.00 2001 15,750.00 673,900.00 Diswastakan 454,466.09 25,300.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

21

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.12 JUMLAH PERBELANJAAN

Hasil kutipan yang diperolehi melalui perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan adalah sedikit berbanding jumlah perbelanjaan yang telah dibuat. Oleh itu, pihak jabatan memperolehi peruntukan kewangan daripada kerajaan untuk menanggung kos pengurusan dan penyenggaraan landskap.

JADUAL: KOS PROGRAM DAN PENYENGGARAAN KEMUDAHAN REKREASI DAN LANDSKAP PERKARA 1999 SEBENAR (RM) Bekalan alat-alat perkakas Pakaian seragam Penyenggaraan taman-taman awam Penyenggaraan kenderaan Penyenggaraan mesin potong rumput/ chain saw dan lain-lain. Penyenggaraan mesin pancutan air Penyenggaraan Taman Tasik Titiwangsa Penyenggaraan kawasan taman tanah lapang dan taman permainan kanak-kanak Penyenggaraan Taman Tasik Perdana Penyenggaraan Taman Kancil Penyenggaraan Taman Permaisuri
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

2000 PERUNTUKAN (RM)

2001 ANGGARAN (RM)

12,370.00 268,310.00 222,140.00 88,580.00 45,980.00

10,000.00 300,000.00 2,000,000.00 160,000.00 60,000.00

30,000.00 330,000.00 4,800,000.00 334,100.00 149,400.00

102,290.00 1,192,410.00 1,365,060.00

2,000,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00 2,800,000.00

1,525,620.00 32,250.00 919,250.00

2,000,000.00 100,000.00 1,500,000.00

1,700,000.00 110,000.00 1,500,000.00

22

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Penyenggaraan Taman Orkid Penyenggaraan binatang-binatang Penyenggaraan Taman Bunga Raya Pembekalan, Penyenggaraan dan penggantian annuals Penyenggaraan nurseri/ bunga keratan Kempen menanam pokok Bayaran kontrak- memotong rumput Bayaran kontrak- Andaman/ Penyenggaraan pokok JUMLAH KESELURUHAN

114,900.00 161,100.00 18,030.00 413,260.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 1,450,000.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 3,000,000.00

484,090.00 1,160.00 982,790.00 7,949,590.00

1,000,000.00 30,000.00 100.00 5,000,000.00 19,560,100.00

3,300,000.00 100,000.00 22,000,000.00 5,000,000.00 49,303,500.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

23

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL ADALAH:

Program Penghijauan Pembangunan taman awam Pembangunan taman bertema dan taman khas Pengindahan kawasan lapang Pengekalan alam semulajadi Pengindahan sungai Landskap jalan Penyenggaraan pokok rending, rumput, taman awam, alat permainan kanak-kanak dan lain-lain kemudahan. Pelan Induk Landskap dan GIS untuk pokok rimbun

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

24

1 DASAR-DASAR PENGINDAHAN 1990’s 1990’s Program Bersih Dan Indah Sistem Saliran Automatik Peningkatan Kualiti Air Tasik Taman Awam Penyediaan Kemudahan Sukan Lasak Inventori Pokok Rendang City In Bloom’s Pelan Landskap Kuala Lumpur Taman Tropika Lestari Penanaman Pokok Berbunga Dan Daun Berwarna 1978 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s No Road Without Trees Penghijauan Kuala Lumpur Kempen Kebersihan 3 Ekar Kawasan Hijau Untuk 1000 Penduduk Kl Master Plan Kuala Lumpur Kuala Lumpur Berwarna-Warni Konsep Tree Bank Rangkaian Jalinan Hijau Konsep Rock Garden Program Sekolah Angkat Konsep Hutan Bandar Program Penyenggaraan Pokok Rendang Ciri-Ciri Kesenian Dalam Landskap Program Guna Semula ‘Wood Chipping’ Kawasan Riadah Tepi Sungai Program Mengganti Pokok Angsana Peningkatan Taraf Permainan Kanak-Kanak Kempen Menanam Pokok Penggunaan Bahan Tanaman Annual Taman Mini Berciri Air Konsep ‘Urban Spaces’ Garden City Of Light 1990’s 2000 2001 2002 2001-2002 2002 2002 Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 25 . 2. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.2 Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Bacelor Senibina Landskap. 2. Universiti Putra Malaysia 26 .

Taman Tasik Titiwangsa . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.1980an) Raintree ( Enterolobium saman) Tabebuia pentaphylla Jumlah pokok rendang lebih daripada 400 000 pokok MEMBINA TAMAN AWAM Menambah keperluan beriadah dan berekreasi untuk wargakota. Jenis tanaman ƒ ƒ ƒ Angsana (1970an.Taman Tasik Permaisuri . Taman-taman awam yang telah dibina: .Taman Tasik Manjalara Taman dalam pembinaan: .Taman Rekreasi Lembah Kiara . tepian jalan.Taman Tasik Perdana . Universiti Putra Malaysia 27 .Taman Tasik Datuk Keramat . tempat letak kereta dan zon pemampan. 2. taman awam.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.3 PENDEKATAN DAN STARTEGI DALAM PENGINDAHAN BANDARAYA KUALA LUMPUR PENANAMAN POKOK RENDANG Di jalan-jalan utama.Taman Metropolitan Batu Bacelor Senibina Landskap.Taman Medan Idaman .Taman Bukit Jalil .Taman Metropolitan Kepong .

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.2 Hek) Laman Asean Tugu Negara Dataran Merdeka Bacelor Senibina Landskap.1 Hek) Taman Burung(12.Taman Botani Bukit Jalil .Taman Arboratum Bukit Kiara .Taman Rimba Kiara Taman yang akan dibangunkan: .Taman Tasik Pudu Ulu . Universiti Putra Malaysia 28 .4 Hek) Memorial Tun Abdul Razak(1.Taman Klcc .9 Hek) Taman Bunga Raya(0.3 Hek) Taman Kancil & Rusa(4.Taman Medan Idaman MEMBINA TAMAN BERTEMA Taman yang mempunyai konsep/ tema tertentu: Taman Orkid(0. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Taman Bukit Komanwel . .9 Hek) Taman Herba & Konservatori(0.

IMEJ TAMAN-TAMAN AWAM DI KUALA LUMPUR Imej-Imej Di Taman Orkid Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 29 .

Imej-Imej Di Taman Rekreasi Lembah Kiara Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 30 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Universiti Putra Malaysia 31 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Imej-Imej Di Taman Tasik Permaisuri Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Imej-Imej Di Taman Tasik Perdana Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 32 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Imej-Imej Di Taman Tasik Titiwangsa Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 33 .

Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. MEMBINA TAMAN-TAMAN MINI (191 KAWASAN) Bulatan Tepian jalan Persimpangan jalan dan jejambat Taman khas Tepian bangunan -18 kawasan -60 kawasan -13 kawasan -10 kawasan -90 kawasan PROGRAM PENGHIJAUAN Sebagai satu program pemulihan alam sekitar yang terjejas akibat pembangunan PENGINDAHAN TEPIAN SUNGAI PENYEDIAAN KEMUDAHAN REKREASI Pembinaan kompleks sukan dan padang sukan sebgai penggalak untuk wargakota beriadah dan berekreasi. PENGINDAHAN DAN HIASAN LERENG/CERUN Mengindahkan kawasan berumput dengan tanamna corak berwarna-warni Menampakkan bentuk dan corak HIASAN SENI JALAN Penggunaan tanaman renek berbunga/tanaman semusim ( annual plants). Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 34 . kekotak pasu. pasu gantung dan pergola.

tanam pokok .065 juta Kos mengurus Jumlah = 83. Universiti Putra Malaysia 35 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.11 kontraktor . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.340 juta = 136.pejal lembut .26 kontraktor Kos pembangunan = 53.kerja civil Kontraktor pembangunan . KONTRAKTOR PERLAKSANAAN Taman awam Potong rumput Cantas pokok Kontraktor berpenggal .405 juta CADANGAN SKOP KERJA PENYELENGGARAAN AKAN DATANG Penyelenggaraan bunga dantung/spiral Penyelenggaraan tandas awam Penyelenggaraan padang permainan kanak-kanak Bacelor Senibina Landskap.30 kontraktor .

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. tanaman penutup bumi Bacelor Senibina Landskap.4 PENGAWALAN PROJEK PEMBANGUNAN LANDSKAP OLEH PIHAK SWASTA / AGENSI KERAJAAN Memastikan ladskap di kuala lumpur mencapai tahap yang dirancang. PLANTS. 2. Universiti Putra Malaysia 36 . TOPOGRAPHY ) Penyenggaraan 'softscape Penyenggaraan rumput Penyenggaraan pokok (ketinggian kurang dari 5 meter) Penyenggaraan pokok (ketinggian melebihi 5 meter) Penyenggaraan pokok pagaran. Akta pemeliharaan pokok Pengawalan penebangan dan pengalihan pokok Pengurusan landskap dan pemeliharaan pokok PENYELENGGARAAN TAMAN DAN KEMUDAHAN AWAM Sistem pengurusan taman – taman & kemudahan awam Pengurusan kontrak :Taman-taman awam Pengurusan jabatan :Taman-taman khas PENYELENGGARAAN UNSUR SEMULAJADI ( NATURAL ELEMENTS. Kelulusan pelan landskap sebagai salah satu syarat mendapatkan kelayakan sijil menduduki bangunan (cf dan tcf ) bagi memastikan pembangunan hartanah mempunyai kawasan landskap yang ditetapkan disamping mengambil kira rekabentuk danjenis pokok yang ditanam. pohon Buluh dan bertam. pokok kelapa sawit dan Palma. WATER.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

kolam pancutan air. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. LIGHTS. terowong pejalan kaki. WALKWAY’SEATING’ SIGNAGES. papan tanda.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. BINS’ AND OTHERFOCAL ELEMENTS) Penyenggaraan wakaf Perhentian syatel taman Penyenggaraan stesen senaman 'Par-course'. pergola. tempat minuman (drinking fountain). penyenggaraan lampu taman. meja berkelah dan kerusi rehat. kolam dan tasik. Universiti Putra Malaysia 37 . MERUMPAI DAN MENGGEMBUR Mengekalkan keindahan landskap dan kelihatan kemas Bacelor Senibina Landskap. PENYELENGGARAAN LANDSKAP Penyiraman dan pengairan Sistem sprinkler Lori Tangki KAWALAN SERANGGA DAN PENYAKIT Menjamin pertumbuhan yang subur dan mengekalkan 2 bulan sekali. trek beriogging Dan siar kaki. longkang-longkang. kolam air terjun. PENYELENGGARAAN BAHAN BINAAN ( STRUCTURES AND BUILDINGS.

CANTASAN DAN PEMANGKASAN Menghasilkan bentuk tanaman yang menarik Membetulkan atau memperbaiki ketidak seimbangan tumbuhan Mengelakkan gangguan kepada pengguna Membuang dahan yang rosak dan berpenyakit TIANG SOKONGAN Supaya pokok tumbuh tegak dan tidak tumbang pada peringkat awal tumbesaran PEMOTONGAN RUMPUT Untuk memastikan kawasan landskap akan kelihatan menarik Kawasan seluas 3. Pokok renek – 3 bulan sekali.366 hektar kawasan ru. JENIS BAJA YANG DIGUNAKAN NPK ( 21:21:21+TE) NPK (12:12:17) NPK (15:15:15) NPK (8:8:8 +3MgO) – Baja organic. Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.put duruskan oleh jabatan melalui kerja-kerja kontrak. Universiti Putra Malaysia 38 . PEMBAJAAN Pokok rimbun – 4 bulan sekali. MALAMEAL – Baja asas.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.579.

Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) 2) Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By-Law) 3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) 4) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) 5) Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127) 6) Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56) dan sebagainya. Bacelor Senibina Landskap. SLOW RELEASE CONTROL (14:14:14) Untuk pokok besar ( 6 bulan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.5 AKTA / POLISI / UNDANG-UNDANG PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP Aktiviti-aktiviti pembangunan landskap meliputi kawasan yang luas dan juga kawasan yang amat sempit maupun bertindih dengan kawasan yang mana pengawalan aktiviti pembangunan sediada yang sedang berkuatkuasa seperti: 1) Akta Jalan. Universiti Putra Malaysia 39 .4 tahun) WATER SOLUBLE (15:18:21 +TE) (15:30:15 +TE) (18:24:16 +TE) PENYENGGARAAN KOLAM AIR PANCUTAN DAN AERATOR Untuk memastikan kualiti visual air sentiasa bersih Mengelakkan kerosakan kepada peralatan. 2.

Pelan Pembangunan Rancangan Tempatan. ibu mengandung. Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Pembangunan Landskap a. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. warga tua dan cacat anggota. • • Pengwartaan pokok-pokok di bawah "Tree Presevation Order' dibawah Seksyen 3 5 A hingga H. Akta 172. 21 A.2 I B. Universiti Putra Malaysia 40 . Perancangan Landskap • Penyediaan pelan landskap sebagai sebahagian daripada Pelan Stuktur. Penguat kuasaan pengemukaan pelan-pelan landskap dapat dibuat di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan semasa pengemukaan pelan-pelan bagi Kelulusan Kebenaran Merancang mengikut Akta 172. Rekabentuk Landskap • • Penyediaan ruang-ruang luaran yang mencukupi dari segi bilangan penduduk atau unit kediaman atau bangunan Penyediaan laluan pejalan kaki yang sempurna dan mampu berfungsi dengan selamat bagi golongan kurang upaya seperti kanak-kanak. Seksyen 21. • Penyediaan pelan kontur sediada dan pelan kontur cadangan pembangunan bagi memastikan pemotongan tanah adalah pada tahap minima.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 2. Parit dan kawasan sekeliling bangunan. Bacelor Senibina Landskap.1 1. 21 C.5. • Pengwartaan kawasan lapang yang mampu berfungsi sebagai Regional Park bagi bilangan penduduk sesuatu kawasan misaInya melebihi 200 ribu orang di dalam kawasan perancangan 2. 3 5 dan 3 5A-H. Jalan. Pelan Induk Pembangunan. 22. b.500 hektar memerlukan sekurang-kurangnya 500 hektar kawasan lapang yang efektif • Penyediaan Pelan Inventori Pokok Sediada bagi kawasan cadangan pembangunan.

Penyediaan keperluan pencahayaan kawasan landskap. dan tanaman yang sesuai supaya tidak mendatangkan bahaya kepada pengguna seperti penanaman pokok beracun. terdapat pertukaran aras yang mendadak sehingga boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna (> 600mm). Spesifikasi lubang. Keperluan penghadang bagi komponen-komponen utility.: Keperluan site clearance dan planting clearance bagi jalan (600mm dari kerb). Spesifikasi pokok. dan lain-lain diperlukan untuk dinilai kesesuaiannya dikawasan-kawasan tertentu. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. dinding. saiz. program kerja bagi perlaksanaan projek bagi membolehkan pemeriksaan keatas kerja-kerja perlaksanaan Bacelor Senibina Landskap. Penanaman pokok yang telah sempurna misaInya pokok melebihi ketinggian 3 m matangnya yang mana pokok tersebut telah dipotong akar tunjangnya atau pokok yang di tanam melalui stem cutting tidak boleh ditanam di kawasan awam. berbuah besar. susur tangan (railings). Perlaksanaan Projek Landskap • • • • • • Penyediaan dijalankan. berduri tajam dan besar. Penyediaan halangan berbentuk pagar. tumbuhan renek. Dan Lain-lain. Universiti Putra Malaysia 41 . kedalaman lubang. Tumbuhan yang ditanam disekitar utiliti. berdahan rapuh di kawasan laluan dan kegunaan awam yang padat. Penyediaan sub-soil drainage. • • • • • • • • Penyediaan pokok. tanaman pagar bagi kawasan luaran yang mana. dan lain-lain.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Penyediaan keperluan pengairan bagi tanaman. Keperluan buffer bagi jalan-jalan utama dan lain-lain c.

perlu dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan dimana pelanpelan tersebut perlu dipatuhi supaya operasi dan penyelenggaraan dapat dijalankan dengan sempurna. utiliti. dan sebagainya adalah diperlukan untuk memastikan kawasan terbabit dapat di selenggara dengan berkesan tanpa mendatangkan bahaya kepada orang awam dan juga pekerja-pekerja pihak berkuasa tempatan. interpretasi bagi istilah adalah seperti berikut: "Kawasan Awam" merujuk kepada. Bacelor Senibina Landskap. tepian jalan (sides of streets). kawasan aktivitii awam (public place). kawasan-kawasan selain daripada lot-lot persendirian yang mana termasuk kawasan jalan. padang. kawasan sekeliling. 2. belum lagi mendapat tempat dinegara ini dan ianya masih memerlukan kajian mendalarn bekaitan keperluannya dari segi sosial dan warisan kebudayaannya (cultural heritage). Pemeliharaan dan Pemuliharaan Landskap • Bidang ini walaupun diketahui penting terutamanya bagi sebuah negara membangun.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 42 . lektik. dan sebagainya yang diselenggara oleh pihak berkuasa tempatan. Semasa pengambilalihan kawasan oleh pihak berkuasa tempatan.5. 3. pengairan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. kaki lima (footway). bangunan. kawasan permainan. taman-taman. punca air. 2. • Kerja-kerja penyelenggaraan perlulah mematuhi keperluan akta-akta sediada seperti yang diatas.2 Interpretasi Bagi tujuan perbincangan. Operasi dan Penyelenggaraan Landskap • • Berdasarkan kepada pelan pembangunan yang mana. semua pelan-pelan dan maklumat kawasan berkaitan dengan kawasan tertentu iaitu maklumat berkaitan jalan.

Trees not to be planted within 12ft. Power to make and improve streets 6 Power to take land adjoining streets for building purposes 7. "Kawasan Lapang" merujuk kepada mana-mana tanah termasuk taman-taman awam.pembangunan luaran (external living spaces). Provision of foot-ways. kawasan awam dan juga kawasan lot persendirian yang dicadang atau telah dibangun untuk kawasan. kepada kawasan lapang. 37.Streets 4. sukan. 'pleasure ground'. Maintenance and repair of public streets 5. 2. kawasan riadah. Power to acquire to be in accordance with law relating to compulsory. Paving etc. Hedges and trees bordering streets to be trimmed. acquisition 9. 36. laluan pejalan kaki. Private persons making new streets 11. "Kawasan Landskap" merujuk. Universiti Putra Malaysia 43 . of private streets 14.5.3 Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada: 1. Notice on person causing private street to be in a dangerous or defective condition 23. of streets Bacelor Senibina Landskap. Regular line of streets may be prescribed 24. Repair of private streets 16. etc. Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) a) Part I . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Widening of private streets 15. Akta Jalan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Prevention of grassfires 38.Preliminary b) Part 11 . kawasan awam dan mana-mana kawasan diluar sempadan lot persendirian.

39. 66.Misc g)Part V1. Land to be set apart for back-lane. Earth work 75. etc. Watering Streets 47.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 52.By-Laws Bacelor Senibina Landskap. c) Part III .Buildings 70 A. e) Part V . f) Part VI .Drains 50. Local Authority to construct and maintain drains and watercourses 51. Depositing Dirt on Street. Dangerous places to be repaired and enclosed 45. Local Authority to repair and alter discontinue surface and strom drains. Declaration of back-lane as public street. Local Authority may acquire land for part of back-lane. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Taking up pavement 43. Universiti Putra Malaysia 44 . Penalty for making unauthorized drains into canals or streams d) Part IV – Back lanes 65. etc.

2.Constructional Requirements Part VII . and Fire Access Bacelor Senibina Landskap. Fire Detection. Access from a street 38. Fire Extinguishments. Space about detached building 35.Space. Space about buildings on lots abutting a street and having no backlane 34.Submission of Plans for Approval Part M . Open Spaces to be provided 31.Preliminary b) c) Part 19 . Light and Ventilation 30.Fire Alarms.Fire Requirements Part VII . Width of footway d) e) f) g) Part IV – Temporary 'Works in Connection -with Building Operations Part V1 . Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By Law) a) Part I . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 45 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Open Space not to be altered or roofed 32. Space about building abutting a street and a backlane 33.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. the improvement of communications in. in such details as the local planning authority thinks appropriate.Preliminary Part II . its proposals for (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (X) the development of. Bacelor Senibina Landskap. a) b) c) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Part I . and the management of traffic in. and (b) contain such matters as may be prescribed or as the Committee may in any particular case specify. the use of land in. (3) A draft local plan shall consist of a map and a written statement and shall - (a) formulate. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Policy and Administration Part III .Development Plan Section 12. the preservation and enhancement of character and appearance of buildings in. 3. the making up of open spaces in. the area of the local plan. the preservation of the natural topography of. the preservation and planting of trees in. the improvement of the landscape of. Preparation of draft local plans. Universiti Putra Malaysia 46 . the protection and improvement of the physical environment of.

geology. Development Proposal Report (Laporan Cadangan Pemajuan-LCP) (1) In addition to the documents and plans required to be submitted under section 2](1) for planning permission. (f) access to the land on which the building is to be erected. the local planning authority may give written directions to the applicant in respect of any of the following matters. the applicant shall submit a development proposal report which shall contain the following: (a) the development concept and justification. (d) (i) a description of the land including its physical topography. and (iii) particulars of a building. Section 21A. (b) a location map and site plan. d) Part IV -Planning Control Section 21. (b) the line of frontage with neighbouring buildings.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. (ii) a survey of trees and all forms of vegetation. design. Universiti Putra Malaysia 47 . if any. (e) the setting back of the building to a building line. drainage. contours. and appearance of the building. which may be affected by the developments Bacelor Senibina Landskap. Application for Planning Permission. (c) the elevations of building. (c) particulars of land ownership and restrictions. water bodies and catchments and natural features thereon. and (g) any other matter that the local authority considers necessary for the purpose of planning. (3) Where the development involves the erection of a building. (d) the class. that is to say (a) the level of the site of the building. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. landscape.

particulars to identify the building including its use and condition. make and feature and measures for its. and (g) such other matters as may be prescribed by the local planning authority.Tree Preservation Order Bacelor Senibina Landskap. preservation and enhancement. Section 21B. measures for the improvement of its landscape. (f) layout plans. Layout Plans (1) The layout plans under paragraph (f) of section 21A (1) shall show the proposed development and in particular (a) where the development is in respect of any land (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) measures for the preservation and improvement of its physical environment. appearance. (e) Part V . and (b) where the development is in respect of a building with special architecture or historical interest. (vii) the proposed earth works. if any. (e) a land use analysis and its effect on the adjoining land. the details of which are specified in section 21B.8m metre and other vegetation thereon. measures for the preservation of its natural topography. and (c) Where the development involves a building operation. measures for the preservation and planting of trees there on. protection. the making up of open spaces. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. particulars of the character and appearance of buildings located in the surrounding area. the location and species of trees with girth exceeding 0.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 48 .Development Charge (f) Part VA . and its special character. and (viii) a description of the works to be carried out.

5 m lebar untuk kegunaan pelajan kaki. Bacelor Senibina Landskap. kesinambungan pejalan kaki yang praktikal. Perkara-perkara yang perlu dititik beratkan dalam pembangunan landskap ialah keseimbangan praktikaliti kesesuaian cadangan. selesa dan bersih. Sekurang-kurangnya 3 m lebar untuk gunasama sebagai laluan basikal dan penyelenggaraan. belum lagi terdapat Undang-Undang yang spesifik bagi landskap atau kawasan lapang untuk memastikan aktivitiaktiviti pembangunan landskap adalah praktikal. 4. bukan sekadar memenuhi keperluan pengemukaan pelan. Semua grating perlulah bertentangan dengan aliran utama pejalan kaki. disediakan susur tangan dan penghadang pada kawasan yang mempunyai perubahan aras melebihi 600mm (kawasan bersebelahan). menyediakan kawasan riadah dan permainan kanak-kanak yang selamat. mempunyai kecerunan yang tidak melebihi 8% atau 1:20 (Ramp yang berkecerunan 1:12 hanya dibenarkan bagi ramps didalam bangunan). Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 49 . Walaubagaimanapun.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) Dibawah akta ini. kawasan santai dan kawasan awam (public realms) di dalam Bandar yang selesa dan selamat bagi mengadakan pelbagai aktiviti ekonomi dan social. Penyediaan ruang-ruang ini juga perlulah seimbang dengan kebolehan penyelenggaaraan dari segi man-power. Pihak Berkuasa Tempatan boleh membuat undang-undang kecil berkaitan landskap dari menguatkuasakan undangundang kecil berkaitan melalui pentadbiran untuk kawasan-kawasan dibawah kawalannya. Contohnya: Ruang Penghubung / pejalan kaki perlulah: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Menyediakan laluan yang tidak mempunyai protrusion melebihi 25mm dari aras permukaan laluan. mengikut keperluan masyarakat dengan menyedia ruang-ruang yang mencukupi serta strategik untuk digunakan oleh orang ramai. menyediakan ruang 'open space' yang efektif bagi tujuan ianya diperlukan. sekurang-kurangnya 1. juga teknologi dan keberkesanan rekabentuk.

tanaman dikawasan terdapatnya papan tanda supaya papan tanda tidak terhalang. tandas.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. maximum ketinggian antara landing tidak melebihi 1. kawasan tangga. Disediakan kerb beketinggian 50mm di bahagian tepi kedua-dua. Menyediakan rak basikal di bahagian pintu masuk bangunan. belah pejalan kaki untuk keperluan golong cacat penglihatan. dibenarkan ditanam 3 m dari kerb. Mempunyai kemasan lantai yang skid-free. Disediakan lampu yang mencukupi untuk keselamatan diwaktu malam. Tanaman beracun tidak dibenarkan di dalam kawasan. mempunyai landing pada jarak tidak melebihi 18 m. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pertukaran aras mendadak dan tangga terletak di aliran utama pejalan kaki tidak dibenarkan. (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) berkelebaran minimum 1. tanaman renek di kawasan persimpangan hanya dibenaran pada ketinggian maximum 600mm. Ekses ke telefon awam. Menyediakan permukaan yang mempunyai kecerunan yang landai 0. Bacelor Senibina Landskap. pokok j enis hutan/besar hanya. Universiti Putra Malaysia 50 .2 m bagi ramp. landing. tempat rehat/duduk dan papan. Tanaman dalam lingkungan 1.0 % untuk tujuan 'surface drainage' yang berkesan.5m dari laluan pejalan kaki tidak dibenarkan. awam. tanda.5 % .5 m.2. disediakan susur tangan pada semua. ramp dan kawasan tangga yang amat lebar pada j arak 3 m interval. menyediakan ruang kelegaan. Tanaman di Tepian Jalan perlulah: (1) (2) (3) (4) mempunyai kelegaan tanaman 600mm dari kerb.

Seksyen 35A menetapkan semua pokok mempunyai lilitan lebih dari 0. 3. Seksyen 35A memberi kuasa budibicara kepada pihak berkuasa mengeluarkan suatu perintah pemeliharaan pokok bagi mengawal penebangan pokok yang diancam kepupusan atau yang mempunyai nilai istimewa. Mengambil tindakan menebang pokok yang hampir mati atau dikategorikan merbahaya Mengambil tindakan menebang bagi mencegah bahaya yang hampir benar berlaku. Sebagai mematuhi mana-mana Undang-undang bertulis lain seperti Akta Kerajaan Tempatan 1976 . Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Kualiti Alam sekeliling 1974. Pengairan bagi Tanaman Tong Sampah perlulah: (1) Mempunyai weep hole dibahagian bawah tong untuk mengelak dari air bertakung didalam tong. mengadakan peruntukan memberi perlindungan khas kepada pokok matang untuk memastikan ia tidak ditebang dan sistem ekologi semasa sesuatu kawasan dikekalkan. Akta 172 . ianya perlulah mudah di alas dan mudah dibersihkan. Penebangan dibenarkan hendaklah diberi secara bertulis dan berkuasa bolehlah mensyaratkan pokok-pokok yang ditebang perlu diganti dengan penanaman semula sebagai alternatif Bacelor Senibina Landskap. Membuat program cantasan ke atas pokok yang tidak melebihi 20 meter ke atas. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.8 meter tidak boleh ditebang kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pihak berkuasa tempatan. 4. ASPEK PEMULIHARAAN DAN PENANAMAN POKOK Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) yang dipinda dibawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan ) 1995 (Akta A933). mengeluarkan perintah berkenaan Aktiviti memelihara pokok dalam kawasan pihak berkuasa. Universiti Putra Malaysia 51 . 2. (2) Diperbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. POLISI PENGURUSAN POKOK RENDANG OBJEKTIF PENGURUSAN POKOK RENDANG 1.

rizabnya serta ekses keluar masuk. c) Nilai sejarah . Tanaman kenamaan . Ini bagi tapak dilereng bukit dan kawasan yang berkecerunan lebih 20 darjah. Guna tanah di kawasan berkenaan . konturnya . Laporan kajian perlu diambil kira dari segi aspek:a) b) c) d) e) f) Profil topografinya .5.4 PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK KATEGORI POKOK DIBAWAH PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK a) Ancaman kepupusan Pokok yang disenaraikan ke dalam kumpulan tergolong dari spesis yang jarang ditemui. PERKARA DITITIKBERATKAN Perihal tanah termasuklah sekitarnya dari segi fizikal topografinya .Pokok yang ditanam oleh pemimpin negara atau orang kenamaan sempena upacara tertentu.Pemeliharaan pokok terdiri dari mana-mana spesis ditanam melebihi 30 tahun.aras kontur Jenis is geologinya tanah samada pasir . gambut . Bacelor Senibina Landskap. kawasan pemeliharaan bukit dan lain-lain kawasan 52 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia hutan simpan . Jumlah masih banyak tetapi dikategorikan ke dalam kumpulan terancam.Pokok mempunyai nilai tempatan atau sumbangan estetika terhadap landskap atau sebagai penghadang fizikal semulajadi pandangan buruk. kawasan tadahan air . landskapnya geologinya . tadahan air dan bentukbentuk semulajadi diatasnya. Laporan "Penilaian kesan Trafik".Pokok yang ditakrifkan di dalam undang-undang bertulis dan pokok terletak di dalam kawasan yang diistiharkan kawasan seumpamanya. Pokok-pokok dalam kawasan perlindungan .membuat penilaian sejauh mana ia memberi kesan kepada flora dan fauna bagi kawasan terbabit. 2. Sistem saliran dan rangkaian sedia ada atas tapak. Sistem laluan .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. saliran air . b) Pokok Istimewa Nilai tersendiri . Kajian geoteknik oleh pakar yang dilantik . tanah liat dan sebagainya.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Antara program yang cuba di ketengahkan oleh bahagian senitaman DBKL pula adalah seperti sistem inventori bagi taman-taman awam yang meliputi komponen-komponen seperti taman permainan. Fungsi program penyelenggaraan adalah untuk penjadualan kerja-kerja penyelenggaraan secara teratur dan berterusan. penutup bumi serta hedges. Bagi meningkatkan kualiti pekerja pula.5 PROGRAM DAN TEKNIK PENYELENGGARAAN Program penyelenggaraan tanaman menjadi satu perkara yang penting untuk menentukan taman dalam keadaan sempurna. Kerja-kerja yang sama akan diulang pada tahun-tahun yang berikutnya dan jika perlu bolehlah dibuat beberapa pengubahsuaian berdasarkan kematangan pokok atau tanaman. di mana datadata mengenai tempat. Semasa lawatan pemeriksaan berjadual ini. Program ini perlu disediakan dalam bentuk jadual penyelenggaraan yang menyenaraikan semua jenis kerja penyelenggaraan dan kekerapan pelaksanaannya dalam tempoh tertentu kebiasaannya satu tahun. kawasan tasik dan sebagainya. turf. jenis dan bilangan penanaman yang telah dibuat direkodkan. borang penilaian kerja juga disediakan oleh pihak DBKL. selesa. Landskap lembut pula dibahagikan kepada komponen seperti pokok. Bacelor Senibina Landskap. pemeriksaan berjadual ke atas kawasan penanaman adalah amat penting dan ianya perlu dijalankan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan setiap 2 minggu sekali.5. Bahagian Senitaman Dan Kawalan Pembersihan DBKL menggunakan pelbagai teknik bagi melakukan program penyelenggaraan di taman-taman awam di Kuala Lumpur. Bagi membantu pihak-pihak yang menjalankan penyelenggaraan dengan berkesan adalah perlu setiap cadangan landskap bagi sesuatu kawasan disertakan dengan laporan pengurusan penyelenggaraan. antaranya ialah membahagi-bahagikan komponen taman kepada landskap lembut dan landskap kejur. Universiti Putra Malaysia 53 . 2. Di samping itu.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. beberapa perkara yang perlu diambil perhatian adalah seperti • • • Memastikan program penyelenggaraan diikuti Mengesan kesuburan tanaman dan mengenalpasti serangan penyakit Memastikan keselamatan tanaman dan orang awam Seterusnya program penyelenggaraan dan pemeriksaan akan lebih berkesan dengan bantuan sistem pendaftaran pokok. indah dan menarik.

batas tembok dan tepi bangunan. Walau bagaimanapun. taman-taman permainan atau hiburan. pavement.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 54 . atas-atas pavement dan jogging track. jalanraya. Batang utama ditingkatkan kepada ketinggian sekurangkurangnya 10 kaki tinggi. ianya mesti dsapu. bulatan-bulatan jalan. bulatan-bulatan jalan. sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke kawasan pembuangan sampah tanpa melibatkan peningkatan kos tambahan. Ketinggian bawah 15 kaki Matatunas atau tunas air (water shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang pokok. Rumput hendaklah dipotong dengan pendek. tanah-tanah terkumpul dan batu-batu yang terdapat dalam skupper (Scuppers drain). Setiap kesan cantasan mestilah dirawat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan pokok Bacelor Senibina Landskap. kawasan tanah lapang termasuk cerun dan atas tebing. dipungut serta rumput-rumput yang telah dipotong dibuang supaya kelihatan kemas dan rapi. ranting. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan. Rumput yang berhampiran dengan pagaran. keadaan rumput mestilah sentiasa pendek. Pokok menumpang atau sakat pada setiap pokok di dalam taman hendaklah dibuang sehingga kelihatan bersih dan kemas. Setiap tempat cantasan perlu dicat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan tumbuhan tersebut dari mendapat penyakit. • Penyelenggaraan Pokok 1. Definisi pemotongan rumput ialah memotong rumput dan membersihkan kawaan sekitar taman sepanjang bahu jalan. Meningkatkan batang utama kepada sekurang-kurangnya 30 kaki tinggi. tumbang. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. longkang-longkang saluran skupper dan bangunan hendak diracun setiap bulan. Pokok yang condong atau tidak tegak dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x 2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan menggunkan tali. termasuk membersihkan dan membuang semua bentuk sampah. 2. Mana-mana pokok yang mati. A) SOFTSCAPE • Penyelenggaraan Rumput Definisi rumput adalah termasuk semua jenis rumput dan semak samun dalam kawasan rezab jalan . rezab jalan. taman permainan sepertimana terkandung dalam pelan. Selepas pemotongan rumput dilakukan. tanah lapang. Ketinggian lebih 15 kaki Matatunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di batang atau pangkal pokok hendaklah dibuang. cermat dan kemas dengan ukuran seperti ¾” daripada paras tanah.

Universiti Putra Malaysia 55 . tumbang. Pihak kontraktor bertanggungjawab terhadap pembuangan tumbuhan/ pokok menumpang tau sakat pada setiap pokok tersebut sehingga kelihatan bersih. • Penyelenggaraan Pohon-Pohon Buluh Dan Bertam. Matatunas atau tunas air (epikomik shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang atau rumpun pokok. Batang utama ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 10 kaki tinggi. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Sisa-sisa pemotongan pokok pagaran hendaklah disapu dan dimasukkan ke dalam plastik sampah dan dibuang dengan segera. tersebut mendapat penyakit. • Penyelenggaraan Pokok Pagaran (Hedges) Pokok pagaran hendaklah dipotong sekali dalam tempoh seminggu. Bacelor Senibina Landskap. Peninggalan buntil-buntil sampah di kawasan kerja akan menyebabkan tindakan pemotongan pembayaran dilakukan. Mana-mana pokok yang condong atau tidak tegak hendaklah dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan tali. Ranting-ranting dan daun-daun buluh yang kering serta berjuntaian mestilah dibuang dan dibersihkan. Pelepah-pelepah kering hendaklah dipotong dan dibuang dengan serta-merta. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat dua kali dalam sebulan. Mana-mana pokok yang mati. sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke tapak pembuangan sampah. • Penyelenggaraan Pokok Palma Membuang mata tunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di pangkal dan batang pokok.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan atau mengikut masa yang ditetapkan. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap masa yang diperlukan. Kawasan rumpun buluh sentiasa kelihatan kemas dan bersih serta rapi. Ketinggian pokok pagaran hendaklah dikekalkan kepada had yang telah sedia ada atau dipersetujui oleh pihak pengurusan taman.

Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. kawasan ini perlulah digembur pada setiap masa. Ketinggian hendaklah dikekalkan mengikut ketinggian yang sedia ada kecuali mendapat arahan pihak pengurusan taman. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. B) HARDSCAPE • Penyelenggaraan Siarkaki Dan Kawasan Berjogging Pihak kontraktor dikehendaki membersihkan siarkaki dan kawasan berjoging daripada daun-daun. rumput-rumpai yang tumbuh dicelah-celah siarkaki. Merumput mestilah dijalankan setiap hari. • Penyelenggaraan Tanaman Semusim (Annuals) Perlu menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan seperti menyiram serta merumput. Universiti Putra Malaysia 56 . tanah-tanah. pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. Jarak antara batas-batas tanaman penutup bumi dan rumput mestilah sekurang-kurangnya 5 cm. Penyelenggaraan semasa juga perlu dijalankan setiap waktu. liken.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. • Penyelenggaraan Pokok-Pokok Topiary Pokok–pokok topiary hendaklah diandam sepertimana bentuk sedia ada dan bakal ditanam kecuali mendapat arahan daripada pihak pengurusan taman. Pemangkasan (trimming) perlu dilakukan setiap minggu. lumut-lumut. • Penyelenggaraan Tanaman Penutup Bumi. Bacelor Senibina Landskap. Sampah-sampah selepas pemangkasan hendaklah dimasukkan ke dalam karung plastic dan dibuang serta merta.

tanah-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. Wakaf. tanah. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. • Penyelenggaraan Pondok-Pondok. rumput-rumput yang tumbuh di celah-celah premis. Bacelor Senibina Landskap. Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. tempat letak kereta.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. lumutlumut liken. tembok-tembok/dinding penahan dan tangga-tangga dibersihkan daripada daun-daun. Rumput-rumput yang tumbuh pada wakafwakaf. lumut-lumut dan liken. Universiti Putra Malaysia 57 . pondok serta bahagian luar tandas dibersihkan daripada daun-daun. • Penyelenggaraan Jalanraya Atau Jalan Berpremis Termasuk Tempat Letak Kereta. Peralatan pernbersihan yang mudahalih seperti "High Pressure Water Jet juga perlu disediakan untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. Dinding Penahan (Rubble Wall) Dan Tangga Jalan raya. Wakaf Dan Bahagian Luar Tandas. jalan berpremis.

Dimaklum balas semula Tamat Carta 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 58 .1: carta aliran kerja unit pokok rendang Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Aduan Awam Arahan Pegawai Atasan Telefon Surat Email Datang Sendiri Aduan Bersemuka Direkodkan Penyiasatan / Lawatan Tapak Kawasan DBKL Tanah Persendirian Tindakan Akan Diambil Diberi Surat Kelulusan Untuk Buat Sendiri.

Carta ini menunjukkan bagaimana sesuatu aduan itu diproses dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu. Aduan awam biasanya diterima melalui internet. atas rumput dan servis road. Pembersihan kawasan taman di waktu pagi Menyapu daun gugur dan segala jenis sampah atas paving. surat serta e-mail dan keadaan yang bermasalah. penyiasatan atau lawatan tapak dilakukan untuk mengenalpasti 2. direkodkan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.telefon.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. PRA kumpulan projek Bacelor Senibina Landskap. Selepas itu. Semua PRA Mengutip daun yang jatuh dalam kolam air (fountain) kawasan Kerja-kerja penyiraman taman di waktu pagi Semua Menyimpan semua pokok yang terdapat di kawasan taman (jika ada).6 CARTA ALIR PENYENGGARAAN TAMAN-TAMAN KHAS Carta alir ini menunjukkan antara program-program penyelenggaraan yang dijalankan di taman-taman awam di sekitar Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 59 .5.

unga yang telah kering setiap hari (orkid & bunga raya ) PRA kawasan Mulching (Taman Orkid sahaja) Mendapat bekalan “Habuk Papan” 2 kali sebulan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. daun dan tangkai kering Semua Memungut dan memetik daun. Semua PRA kawasan Menabur “Habuk papan” pada batas-batas tertentu sahaja Semua PRA projek Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 60 . Membuang bunga.

Meracun di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Menjalankan kerja-kerja meracun:1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Oversea Projek Pembajaan Pokok Renek Pokok Orkid Semua PRA kawasan Pokok Bunga Raya Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Kulat 2. Universiti Putra Malaysia 61 . Serangga Semua Taman Orkid PRA Local Hibiscus Hibiscus Hybrid.

Universiti Putra Malaysia 62 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Cantuman dan Replanting Semua Kerja cantasan dan replanting pokok orkid dan bunga raya bergantung kepada keadaan PRA kawasan Merumput kawasan Semua Kerja merumput bagi Taman Orkid dan Bunga Raya dilakukan mengikut kawasan masingmasing PRA kawasan Bacelor Senibina Landskap.

Kerja-kerja yang melibatkan:Menentukan stok Annuals di tapak semalam Gotong Royong Mengambil pokok yang telah dipilih Pekerja Menanam di kawasan Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Semua PRA Projek Rendah Awam Bahagian Senitaman DBKL juga turut mengeluarkan borang penilaian kerja bagi memastikan kerja yang dijalankan adalah teratur. pegawai pertanian. arkitek landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. penolong pengarah. Universiti Putra Malaysia 63 . Menanam pokok Annuals Pokok Annuals untuk menaikkan keindahan pokok bunga raya dan Orkid di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya. penolong akauntan dan penolong pegawai tadbir. Boring ini adalah meliputi kerja-kerja pembersihan yang dijalankan. Bacelor Senibina Landskap. tenaga kerja serta peralatan dan sebagainya. Boring ini juga mesti dinilai oleh pegawai-pegawai penilai yang terdiri daripada timbalan pengarah.

Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 64 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Contoh Borang Penilaian Kerja Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 65 .

plastic tag. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. cerapan inventori data-data pokok persendirian. pembekal. Proses pelabelan (tagging) akan dilakukan pada setiap aset yang dicerap di taman-tamn permainan merangkumi pokok dalam fasa 1 dan 2 serta aset taman permainan. Menyedari kepentingan sistem ini. Universiti Putra Malaysia 66 . melabelkan (tagging) pokok dan aset taman permainan dan menaiktaraf sistem inventori dengan menggunakan aplikasi GIS. cerapan dilakukan bagi semua pokok rending sepanjang 5m koridor jalan yang mempunyai spesifikasi ukurlilit minima 0. dimana JTR merujuk kepada lokasi seperti nama Jalan Tun Razak. tarikh penyelenggaraan dan sebagainya. pokok liar dan hakmilik DBKL bagi semua pokok yang berdahan dalam lingkungan 10m dari koridor jalan.5m. kanopi. Manakala 1011 pula merupakan unik ID bagi pokok tersebut. Antara objektif sistem inventori ini adalah bagi penambahan data dan inventori pokok sepanjang 10 meter dari koridor jalan. Berikut merupakan cadangan sistem inventori bagi taman permainan dan pokok yang telah di kemukakan kepada DBKL. serta weather proof bar coded tag. nama saintifik seta tahap kesihatan pokok. self laminating tag. Penambahan data dan inventori pokok dilakukan secara berfasa. Beberapa jenis label yang dicadangkan adalah seperti aluminium tag.5. Cerapan inventori bagi aset taman permainan pula merupakan satu entiti baru yang akan dicerap. nama botani.7 PROGRAM SISTEM INVENTORI Sistem inventori merupakan sistem yang penting dalam mengenalpasti masalah yang ada di tapak kajian. satu unik ID akan dligunapaka dimana ia bertujuan untuk menyimpan segala maklumat entiti tertentu. data yang dicerap adalah nama pokok. bahagian Senitaman dan Penbersihan DBKL telah menjadikan sistem inventori ini sebagai keperluan dalam menganalisa masalah yang timbul. metal tag. lampu dan gazebo. kawasan/ taman / seksyen. tarikh pemasangan. contohnya : JTR101 1. buaian dan sebagainya. tarikh cerapan. Bagi cadangan fasa kedua pula. Antara aset yang perlu dicerap adalah peralatan permainan yang terdapat di taman-taman seperti jongkang-jongkit papan lungsur. Pokok-pokok sementara DBKL (Tree Bank) dan pokok renek (shrubs) adalah dikecualikan. meja. Selain daripada itu. tong sampah. Faktor pemilihan tag adalah bergantung kepada : • • • Kalis cuaca Boleh dilihat dengan jelas (saiz) Tidak merosakkan pokok (kaedah staple gun) Bacelor Senibina Landskap. nama spesies. harga. ukurlilit batang. spesifikasi. Maklumat yang dicerap adalah seperti maklumat sebelumnya kvuali beberapa maklumat tambahan seperti status pokok persendirian/ DBKL/ lain-lain akan dimasukkan. pagar. iaitu fasa 1. bangku. mencerap inventori asset bagi taman permainan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. maklumat-maklumat lain yang boleh dimasukkan adalah seperti nilai aset. Pada setiap tag label. Perabut landskap seperti kerusi. 2.

Tag aluminium. peralatan bagi pemangkasan dan penjarangan pokok. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. di mana panjang rumput maksimum yang sesuai untuk dipotong adalah 12-20mm. Peralatan yang lengkap serta sempurna merupakan penentu kejayaan operasi penyelenggaraan pokok. sama ada musim hujan ataupun kering. Peralatan-peralatan yang digunakan boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu alatan bagi memotong rumput. PERALATAN PENYELENGGARAAN TURF Memotong rumput merupakan operasi yang penting dalam penyelenggaraan landskap.8 PERALATAN PENYELENGGARAAN. Sebagai contoh. Universiti Putra Malaysia 67 .5.iaitu kerja yang berbeza memerlukan peralatan serta mesin-mesin yang berlainan. dimana ini akan memudahkan pengguna untuk membuat aduan berkenaan kerosakan dan kemalangan harta benda. musim. kos penyelenggaraan bagi kaedah ini adalah tinggi.metal dan plastik adalah lebih bagus berbanding tag kod bar kerana ianya tahan lama serta mudah difahami oleh orang awam. Pemotongan rumput perlu dilakukan dalam kadar yang biasa. Bacelor Senibina Landskap. contohnya perlu diselenggara setiap 2 minggu sekali dan tidak boleh dilakuakan terlampau kerap atau sedikit supaya jumlah rumput yang dipotong adalah sekata setiap kali proses penyelenggaraan dibuat. Peralatan–peralatan ini bergantung kepada jenis kerja yang dilakukan. Selain itu. Terdapat pelbagai peralatan yang digunakan bagi menjalankan proses penyelenggaraan senitaman. 2. Tag kod bar pula mudah rosak dan menyukarkan orang awam untuk membuat aduan tentang kerosakan dan kemalangan harta benda. jenis rumput serta baja yang digunakan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. peralatan keselamatan. contohnya cuaca. Kekerapan pemotongan rumput yang paling sesuai ialah satu hingga dua kali dalam seminggu. pengangkutan serta peralatan pembersihan. penyelenggaraan pokok memerlukan mesin yang berbeza dengan kerja penyelenggaraan rumput. Terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi frekuensi pemotongan rumput.

Rotary mowers Miscellaneous Antara mesin-mesin yang digunakan oleh bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL adalah seperti silinder driven mower dan sebagainya. Hand mowers ini dipanggil mengikut karakter masing-masing. tetapi mempunyai enjin untuk menggerakkan silinder. Mempunyai ‘roller’ yang istimewa ataupun mempunyai dua ‘side-wheel’. iaitu jenis roller ataupun side wheel. Universiti Putra Malaysia 68 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. • • • • • • • Hand mowers-menggunakan tenaga manusia. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Terdapat 8 pilihan mesin pemotong rumput berlainan yang boleh dipilih berdasarkan sumber tenaga serta kaedah pemotongan masingmasing. Mesin ini adalah peralatan yang digunakan semasa proses-proses penyelenggaraan taman awam dilakukan Bacelor Senibina Landskap. Fully driven motor mowers-mempunyai enjin yang menggerakkan mesin secara keseluruhan. Cylinder-driven mowers-perlu ditolak dengan menggunakan tangan. Heavy duty mowers-mempunyai enjin 3 ½ hp Mesin elektrik yang mendapat sumber daripada bateri ataupun sumber kuasa yang utama.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 69 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 70 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

gergaji pokok. PERALATAN PENYELENGGARAAN POKOK Peralatan Pemangkasan Dan Penjarangan Pekerja yang melaksanakan penyelenggaraan ini pula perlu dibekalkan peralatan dan kemudahan sokongan yang mencukupi dan bersesuaian dengan jenis penyelenggaraan yang dilakukan pada satu-satu ketika.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. gergaji mesin panjang serta jentera pengangkut. setiap penanaman perlu juga mengambilkira jenis peralatan yang bakal digunakan semasa penyelenggaraan. Universiti Putra Malaysia 71 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. gergaji mesin. Antara peralatan yang digunakan oleh bahagian senitaman dan kebersihan DBKL adalah seperti pemotong dahan. Lopping shears Gergaji mesin panjang Pole pruning saw Gergaji pokok Axe Jentera Pengangkut Gergaji mesin Contoh Alat Pemangkasan Dan Penjarangan Bacelor Senibina Landskap. Bagi memudahkan penyelenggaraan.

Selain daripada itu. ‘Pole pruning saw’ disambungkan kepada pole yang panjangnya 6 hingg 8 kaki dan digunakan bersama pruning head. Kapak pula merupakan peralatan manual yang jarang digunakan. mesin ini mempunyai cirriciri keselamatan yang tinggi. Gergaji rantai atau chain saw pula merupakan peralatan pemangkasan utama yang digunakan oleh arborist. Pemotong besi ini mempunyai besi berspring serta gear untuk meningkatkan keupayaan memotong. kecuali apabila ianya betul-beetul diperlukan. Loppers pula mempunyai pemegang yang panjang dan boleh memotong dahan yang berdiameter 3 inci ke atas. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Kesan pangkasan bagi dahan dan ranting melebihi 10mm hendaklah disembur dengan cat anti-kulat ataupun disapu dengan tar. Pole yang biasa digunakan adalah bulat. sesuai dengan kemampuan peralatan yang digunakan. Peralatan khas seperti gergaji atau sekateur yang tajam digunakan bagi memotong bahagian-bahagian tertentu. Peralatan keselamatan Climbing spurs Lanyards Safety Cones. Universiti Putra Malaysia Hard Hat Goggles Climbing saddle Body/boom belts and landyard 72 . empat segi ataupun bentuk octagon. Kesan tempat yang dipangkas hendaklah licin dan bersih supaya tidak menakung air yang boleh menyebabkan pereputan atau memerangkap penyakit dan serangga. serta membolehkan dahan-dahan yang besar dibuang. Ianya selalu digunakan kerana ianya menyenangkan. Flags And Signs Rope Ear protection Safety Chaps Bacelor Senibina Landskap. senang diselenggara serta mempunyai jangka hayat yang panjang.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

tetapi ianya masih digunakan untuk menarik sesuatu ataupun sebagai tali keselamatan. telinga mesti ditutup dengan penyumbat telinga.000 poun. Antara peralatan tersebut adalah seperti kon keselamatan. “Googles” perlu dipakai sepanjang membuat kerrja-kerja penyelenggaraan pokok. Trak pula dapat memuatkan kapasiti sebanyak 28. Peralatan keselamatan yang terakhir pula adalah sebagai langkah keselamatan kepada pekerja-pekerja yang beker di atas tanah dan juga sebagai melindungi kenderaan penyelenggaraan. Rekabentuk trak ini adalah mengikut permintaan tempatan dan juga bergantung kepada peruntukan semasa membeli. Climbing saddle pula merupakan peralatan yang disarung pada badan pekerja. termasuk tiga atau empat lapisan yang dilapisi dengan pencegah luka. “goggles” ini selalu dipakai dengan topiyaang bertindak sebagai penghalang objek keras daripada menimpa kepala. Peralatan Pengangkutan Terdapat mesin yang membantu meringankan kerja-kerja pengangkutan dan pemotongan pokok seperti “aerial lift” dan trak. Sepanjang menggunakan peralatan atau mesin elektrik yang mengeluarkan bunyai bising. “aerial Lift” ini menjimatkan masa terutamanya semasa menebang pokok-pokok besar. Deria pendengaran juga merupakan bahagian sensitive badan yang perlu dijaga. lift ini boleh digerakkan sebanyak 2800. Tali nilon mempunyai kebolehregangan yang tinggi. signal serta fluorescent vest. Alat ini biasanya dibuat dengan lima atau enam lapisan nilon. Salah satu jenis jenis lanyard adalah yang boleh dihubungkan dengan “saddle”. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Tali yang biasa digunakan adalah mempunyai diameter ½ hingga 1 inci yang diperbuat daripada kombinasi sintetik dan fiber. bendera. ‘safety chaps pula diperbuat supaya dipakai melapisi seluar yang boleh melindungi diri semasa menggunakan gergaji rantai.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap. terutamanya semasa melakukan kerja penebangan pokokpokok yang tinggi. iaitu mempunyai fleksibiliti yang tinggi. Universiti Putra Malaysia 73 . Ianya juga mempunyai ‘clear lenses’yang diperbuat daripada polikarbonat.

Semasa kerja memotong tunggul dijalankan. habuk kayu serta daun-daun kering. Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL juga mempunyai peralatan terkini untuk pembersihan. Di sebalik kebaikan yang ada. Pencakar pula digunakan untuk membersihkan potongan kayu yang kecil. Selain daripada peralatan yang digunakan untuk pemangkasan dan penjarangan seperti di atas. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Kedua-Dua Gambar Menunjukkan Keadaan Bentuk Tunggul Sebelum Kerja Memotong Djalankan. sisa-sisa tunggul yang dipotong akan tercarnpak jauh dan boleh mendatangkan bahaya terutarna sekiranya lokasi kerja di tepi jalan utama. Ianya juga memerlukan kenderaan lain untuk dibawa ke lokasi kerja dan semasa kerja memotong akar dilakukan bagi mengelakkan mesin tersebut bergerak. Antara kebaikan mesin ini adalah ia berkernampuan untuk memotong tunggul yang berdiameter lebih kurang 1. Sementara penyapu pula adalah alat pembersihan terakhir yang digunakan untuk menyapu debu serta kotoran kecil yang lain. marnpu beroperasi di ternpat yang rata sahaja. Peratus kerosakan akibat daripada kerja-kerja memotong akar dapat dikurangkan berbanding cara yang digunakan sebelum ini.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kedua-duanya dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. Peralatan pembersihan Peralatan yang dapat memotong dahan adalah dikenali sebagai “Chipper”. mesin ini juga turut mempunyai kelemahan. iaitu mesin untuk membuang tunggul-tunggul kayu yang dikenali sebagai stump cutter.5 meter dalam tempoh 45 hingga 60 minit. “Stump Cutter” juga merupakan peralatan pembersihan yang berfungsi membuang dan mencabut tunggul-tunggul kayu yang telah mati. di antaranya adalah mesin ini hanya. Bacelor Senibina Landskap. mesin tersebut berkernampuan untuk memotong akar hingga pada kedalaman 11kaki. Selain itu. Penggunaan tenaga buruh dapat dikurangkan kerana mesin ini hanya memerlukan 1-2 orang untuk mengendalikannya. Universiti Putra Malaysia 74 . Terdapat dua jenis “chipper” iaitu “rotor-drum dan disk drum chipper”.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap. Gambar Menunjukkan Kesan Potongan Akar Pada Peringkat Awal Kerja Memotong Berjalan. Universiti Putra Malaysia 75 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kerja-Kerja Memotong Tunggul Sedang Dijalankan Dimana Dapat Diperhatikan Bentuk Cara Mesin Ini Beroperasi.

Universiti Putra Malaysia 76 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Gambar Menunjukkan Keadaan Akar Diperingkat Akhir Kerja Pemotongan Berjalan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Sisa rumput dibersihkan dengan menggunakan penyapu Bacelor Senibina Landskap.

Menghadapi masalah dalam pemilihan pokok yang sesuai untuk ditanam di kawasan tertentu kerana ketiadaan pakar dalam bidang arborikultur. Pencemaran air sungai dan udara.tetapi penyalahgunaan dari segi penggunaan peralatan tetap berlaku. Masalah keselamatan yang melibatkan orang awam seperti kemalangan jalanraya akibat penglihatan terlindung oleh tanaman tepian jalan dan sebagainya Pembangunan yang dijalan adalah secara ‘ad-hoc’ iaitu secara mendadak tanpa sebarang perancangan yang rapi. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.pokok tumbang dan sekah. 3. Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL ini mempunyai masalah dari segi pembahagian tugas di mana tugasa yang terangkum di bawah sesuatu jawatan adalah meliputi tugasa-tugas luar yang diluar bidang kerjanya. papan tanda. Vandalisma dan kecurian peralatan taman seperti kerosakan kepada alat permainan kanak-kanak. Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 77 . pertumbuhan tidak teratur/kemas.0 • • • • • • • • • MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR Kekurangan tenaga pekerja dan pekerja mahir Kekurangan tenaga pakar dan profesional Masalah pokok rendang . • Kebanyakan pekerja bahagian ini adalah berkemahiran dan boleh dikatakan kebanyakannya adalah berpengalaman.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. rosak dilanggar kenderaan. kerosakan dan kehilangan peralatan senijalan seperti lampu hiasan. Ini menyebabkan kakitangan tersebut tidak dapat menumpukan kerja yang terangkum di bawah jawatan yang disandang. tumbuhan liar ditepi bangunan.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Dokumen-dokumen yang penting seperti spesifikasi DBKL bagi melaksanakan kerjakerja penyelenggaraan pada tempat-tempat tertentu hendaklah difailkan dengan baik bagi memudahkan pelajar dan kakitangan untuk membuat rujukan terhadap item-item tersebut. Walaubagaimanapun objektif yang disediakan perlulah dan dispesifikkan kepada matlamat tertentu. tetapi golongan ini masih bole diasah serta dikembangkan bakat kepemimpinan hasil acuan yang baik daripada golongan yang berumur di unit ini. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.0 KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN Bahagian Senitaman dan Pembersihan Bandar DBKL merupakan sebuah badan kerajaan yang mempunyai sistem pengurusan dan penyelenggaraan yang baik. strategi juga perlu dirancang bagi memastikan objektif yang digariskan tercapai. perancangan jadual kerja bagi jangka masa panjang serta jangka masa pendek dan beberapa perkara yang lain lagi. Ini dapat diperhatikan melalui jumlah masa bekerja yang mempunyai kualiti adalah sedikit berbanding masa yang sebenarnya. Apabila masa bekerja tidak digunakan sepenuhnya. tetapi ianya tidak diimplimentasikan sepenuhnya.jikalau dihalusi serta ditinjau pendapat para kakitangan unit ini dari segi perancangan ekonomi. Mungkin sebilangan daripada kaitangan muda adalah kekurangan pengalaman. selain daripada itu. PenguruSan dan penyelenggaraan merupakan dua perkara berbeza tetapi saling merujuk kepada satu sama lain.tumpul. Pihak pengurusan DBKL juga adalah amat memerlukan tenaga muda yang boleh bertindak sebagai generasi pelapis kepada kakitangan yang ada sekarang. Dalam merangka sistem pengurusan pendapat . mesin-mesin yang sedia ada pula perlulah digunakan mengikut kesesuaian dengan kerja yang hendak dilakukan bagi mengelakkan mesin rosak. dan sebagainya yang akan menyumbang kepada peningkatan belanjawan bagi penyelenggaraan mesin. Bacelor Senibina Landskap. Selain daripada merangka objektif. 4. elektrik dan sebagainya. didapati unit ini sememangnya mempunyai perancangan. persepsi serta pengetahuan dari orang ramai adalah penting bagi merangka suatu strategi yang berkesan. ini akan meningkatkan belanjawan bagi perbelanjaan buruh. Universiti Putra Malaysia 78 . jumlah mesin atau peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan adalah tidak mencukupi dan perlu ditambah dari semasa ke semasa bergantung kepada keperluan semasa. peralatan.

Oleh itu adalah penting untuk pihak jabatan melantik tenaga pakar dalam bidang arborikultur dan hortikultur yang mencukupi bagi menangani masalah ini. didapati bahawa bidang kuasa dan kerja Jabatan Senitaman DBKL adalah luas dan merangkumi hampir keseluruhan kawasan di Lembah Kelang. Juga keadaan kawasan/ tapak yang tidak sesuai dengan pokok yang dipilih dan program penyelenggaraan yang tidak sistematik menyebabkan perancangan yang dibuat tidak menjadi dan menghadapi masalah. Pengurusan ekonomi Pengurusan masa adalah longgar dan pekerja tidak serius menggunakan masa yang diperuntukkan dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. dari segi. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Namun. Ini dapat menyelaraskan peruntukan kewangan dengan kerja-kerja penyelenggaraan yang akan dilaksanakan.0 PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN Melalui tugasan yang dijalankan. Pelan penyelenggaraan – Pendekatan dalam proses penyelenggaraan landskap taman awam. 5. Universiti Putra Malaysia 79 . • ‘Personnel’ – Pihak jabatan memastikan setiap pekerja akan menyertai kursus yang bersesuaian dengan bidang tugasnya supaya kualiti kerja meningkat di samping boleh menambah tahap pengetahuan dalam bidang berkaitan. persekitaran dan fungsinya.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Antaranya. terdapat beberapa perkara yang kurang dititikberatkan oleh pihak jabatan dalam mengurus dan menyelenggara landskap yang telah disediakan untuk masyarakat. Ini menambahkan beban dari segi kewangan dan kerja penyelenggaraan supaya keadaan kemnali stabil dan memenuhi keselesaan. Ini menyebabkan peruntukan kewangan meningkat apabila terpaksa membayar untuk kerja lebih masa yang telah dibuat. rekreasi. Bacelor Senibina Landskap. jalan dan sebagainya perlulah lebih sistematik. • • • Objektif dan standard pengurusan – Objektif yan79g disediakan perlulah lebih terperinci dan spesifik serta standard pengurusan perlulah lebih jelas. • Pembinaan dan rekabentuk – Pemilihan pokok yang tidak sesuai dengan keadaan iklim.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. antaranya. Universiti Putra Malaysia 80 . ILAM.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. • • • • dalam pengurusan dan penyelenggaraan Kerjasama dengan institusi-institusi penyelidikan dan pengajian tinggi serta badan-badan kerajaan seperti FRIM. Jabatan Landskap Negara Kerjasama dengan institusi luar negara seperti projek 'DANCED'. UPM. Terdapat beberapa kaedah yang telah dilaksanakan untuk menangani masalah yang wujud landskap. UiTM. Denmark Melantik tenaga pakar dan juruperunding dalam merekabentuk dan melaksana projek-projek landskap Melantik kontraktor dalam menyelenggara kawasan-kawasan landskap Bacelor Senibina Landskap.

Sebenarnya aspek penyelenggaraan perlu diambilkira semasa penyediaan pelan landskap Faktor seperti keupayaan dan bilangan tenaga pekerja untuk menyelenggara perlu dikaji dan disediakan bergantung kepada saiz . 4.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap. Setiap pihak yang terlibat secara langsung dengan kerja-kerja pelaksanaan dan penyelenggaraan landskap perlulah bekerjasama di atara satu sama lain bagi memastikan matlamat keindahan sesuatu Bandar dapat dicapai dan dikekalkan.0 KESIMPULAN Dari pemerhatian dan perbincangan yang telah dibuat. 2. Secara keseluruhannya pengurursan dan penyelenggaraan landskap adalah amat penting dalam mengekalkan keindahan sesuatu Bandar. Universiti Putra Malaysia 81 . Manakala peruntukan kewangan penyelenggaraan pula perlu mencukupi setiap tahun. 6. Membuat satu dasar berkenaan berkaitan dengan penyelenggaraan landskap supaya ia sentiasa terpelihara untuk jangka masa yang ditetapkan dan tidak perlu untuk menambah peruntukan penggantian landskap yang rosak 3. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. kerumitan dan kemudahan yang sedia ada. Menambah peruntukan kewangan dan kontraktor sedia ada bertujuan memudahkan lagi kerja penyelenggaraan landskap wilayah Mengenalpasti jenis-jenis tanaman landskap dan pokok yang akan ditanam supaya tidak mendatangkan masalah pada masa yang akan datang. kepadatan . dicadangkan jabatan mengadakan seorang pegawai penyelidik supaya dapat menyediakan laporan setiap kawasan dan dapat mengenalpasti keadaan landskap samada berada dalam keadaan baik atau sebaliknya. Oleh itu. Menambah kakitangan dan memberi kawasan menyelia yang kecil supaya tumpuan lebih efisyen untuk pegawai mengawasi kawasan. Jabatan Seni Taman DBKL perlulah mempunyai rancangan pengurusan da penyelenggaraan bagi jangka masa pendek dan panjang supaya landskap persekitaran wilayah berada dalam keadaan sihat. 5. dapat disimpulkan bahawa:I.

( 1988 ). Leonard E. Kuala Lumpur. McGraw-Hill. Weddle.0 RUJUKAN A. URBAN TREES. 7. Prentice Hall. United Stated Of America. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Englewood Cliffs. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.E. Jr.Miller. Universiti Putra Malaysia 82 . Inc. New York. Robert W. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. LAPORAN TAHUNAN 2001. (1995). New Jersey 07632. Jabatan Senitaman Dan Kawalan Pembersihan. GARISPANDUAN LANDSKAP NEGARA. LANDSCAPE TECHNIQUES. (2001 ). Bacelor Senibina Landskap.. William Heinemaan Ltd.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. (1979 ). Malaysia. Phillips. URBAN FORESTRY PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES. Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful