PENGHARGAAN
Alhamdulillah syukur kehadrat Allah s.w.t. kerana dengan limpah kurnianya kami berjaya menyiapkan laporan LAN 4700 Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap ini dengan jayanya. Dengan siapnya kerja kursus ini diharapkan kami dapat lebih mengenali dengan lebih mendalam bagaimana hendak merancang dan mengurus landskap pada masa hadapan. Jutaan terima kasih diucapkan kepada ibu bapa kami yang memberi dorongan kepada kami sepanjang menyiapkan kerja kursus ini. Tidak lupa juga kepada pensyarah-pensyarah dan juga tutor yang memberikan semangat, tunjuk ajar dan kerjasama sepanjang melakukan Kerja Kursus ini. Begitu juga kepada rakan-rakan seperjuangan selalu memberi cadangan dan pandangan yang bernas untuk kami. Jutaan terima kasih juga diucapkan kepada Staf-staf di JABATAN SENITAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL terutamanya kepada En. Khairul Azlan Bin Hj. Rahmat kerana telah banyak membantu kami dalam memberi maklumat tentang penyelenggaraan di jabatan ini. Semoga dengan izin Allah s.w.t., kami dapat pengajaran dan pengetahuan diatas apa yang telah kami lakukan sepanjang menyiapkan projek ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua, jasa anda semua akan dibalas Allah s.w.t dengan seadanya. Sekian, terima kasih.

_________________________ AHMAD ZAMIL BIN ZAKARIA 99020

______________________________ DAHLIA FARAHANA BT MUHAMAD 103046

____________________ SHALLYZA BT HOSNI 102623

INDEKS
BAB M/SURAT

1.0

PENGENALAN

1

1.1 1.2 1.3 1.4 1.5

Sejarah Kuala Lumpur Perkembangan Kawasan Kuala Lumpur Sejarah Penghijauan Pelan Kuala Lumpur Bahagian Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 Piagam Pelanggan Fungsi Bahagian Seni Taman Objektif Bahagian Seni Taman Carta Organisasi Sumber Manusia Jentera Perlaksanaan Projek Projek Tahun 2001 Program Pengindahan Belanjawan 2001

2 3 5 6 7 7 8 9 10 12 14 15 16 18 20 20 22

1.5.10 Sumber Ekonomi Jabatan Seni Taman DBKL 1.5.11 Hasil Kutipan 1.5.12 Jumlah Perbelanjaan

i

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 Dasar-Dasar Pengindahan Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Pendekatan Dan Startegi Dalam Pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur Pengawalan Projek Pembangunan Landskap Oleh Pihak Swasta / Agensi Kerajaan Akta / Polisi / Undang-Undang Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap 2.5.1 2.5.2 2.5.3 2.5.4 2.5.5 2.5.6 2.5.7 2.5.8 Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Interpretasi Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada Perintah Pemeliharaan Pokok Program Dan Teknik Penyelenggaraan Carta Alir Penyenggaraan Taman-Taman Khas Program Sistem Inventori Peralatan Penyelenggaraan. 24 25 26 27 36 39 40 42 43 52 53 59 66 67 77 78 79 81 82

3.0 4.0 5.0 6.0 7.0

MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN KESIMPULAN RUJUKAN

ii

Prinsip-prinsip pengurusan dan penyelenggaraan secara keseluruhannya merangkumi objektif dan standard yang dikehendaki. keperluan pengurusan. Ia juga melibatkan pengurusan jangka pendek dan pengurusan jangka panjang untuk memastikan masalah yang timbul dapat diselesaikan dan memenuhi kehendak dan keselesaan masyarakat. keutamaan dalam membangunkan strategi pengurusan yang spesifik untuk mencapainya. bersekala. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pengurusan yang baik boleh dilaksanakan dengan perancangan organisasi yang tersusun dari segi tenaga kerja. fungsi dan keselesaan kepada manusia itu sendiri. tugas dan bidang kuasa yang telah diberikan. Landskap buatan manusia selalunya mementingkan aspek estetik. keselamatan pekerja. untuk memastikan landskap persekitaran ini sentiasa memenuhi kehendak masyarakat. pembentukan organisasi dan perlindungan persekitaran. Oleh itu.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. keselamtan awam. selesa. 1. pencahayaan dan luas pemandangan (legibility) dengan mutu pemandangan yang baik (visual quality assesment). Universiti Putra Malaysia 1 . Pengurusan dan penyelenggaraan landskap melibatkan proses merancang. perhubungan dengan orang awam. plan pengurusan. Pengurusan dan penyelenggaraan landskap yang baik melibatkan matlamat dan objektif yang telah ditentukan. rekabentuk dan pembinaan. harmoni. pencegahan. personnel. menyusun organisasi dan mengawasi kerja yang telah dilaksanakan. pengurusan ekonomi. ia perlulah diurus dan diselenggara dengan baik . rupa (image). jadual pengurusan dan penyelenggaraan. Bacelor Senibina Landskap.0 PENGENALAN Landskap adalah ruang diatas permukaan muka bumi yang meliputi ruang semulajadi atau buatan manusia yang berciri keseimbangan.

Universiti Putra Malaysia 2 .Menjadi Wilayah Persekutuan 1975 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Ibu negeri Melayu Bersekutu 1972 .Mencapai status Bandaraya 1974 . 2.0 juta 2020 .Penduduk Kuala Lumpur.Penduduk Kuala Lumpur.2 juta 2000 .1 SEJARAH KUALA LUMPUR Sebagai pusat perdagangan dan perniagaan kecil kepada perlombongan bijih:RENTETAN PERKEMBANGAN KUALA LUMPUR 1896 . 1.Anggaran 4.1 juta penduduk KELUASAN KESELURUHAN PADA MASA KINI : 342 km persegi Bacelor Senibina Landskap.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.2 PERKEMBANGAN KAWASAN KUALA LUMPUR Bacelor Senibina Landskap. 1. Universiti Putra Malaysia 3 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 4 . Kuala Lumpur Pada Waktu Sekarang Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

1. ""Smart locations" Memperuntukkan zon landskap yang mencukupi sepanjang jalan utama boleh mewujudkan persepsi peningkatan kuantiti landskap.tabebuia (tabebuia pentaphylla)semarak api (delonix regia). mewujudkan kawasan hijau dan jalinan hijau bagi mewujudkan satu sistem jalinan hijau yang efektif Membangunkan jalinan melalui "' Blue & Green Plan"'.raintree (enterotobium saman). DBKL menetapkan.Membangunkan taburan kawasan hijau untuk rekreasi. Bacelor Senibina Landskap. hidupan liar aktiviti komuniti melalui perancangan pemerhatian yang mendalam dan kajian dalam membangunkan kawasan hijau/lapang di kawasan perumahan. Universiti Putra Malaysia 5 .yellow flame (pelthophorum pterocarpum) dan madras thorn (pitchellobium dulce) telah di laksanakan. Matlamat asal pengindahan adalah dengan konsep "no road without trees" . Taburan • • K L mempunyai taburan kawasan lapang sekata tetapi kekurangan jalinan hijau bagi menghubungkannya. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 1.3 SEJARAH PENGHIJAUAN Telah memulakan program penghijauan pada tahun 1973 dengan menubuhkan unit pengindahan dan dinaikkan ke jabatan pada tahun 1979. Pada tahun 1981 program penanaman pokok instant jenis angsana (pterocarpus indicus).82% dari keseluruhan kawasan guna tanah dan terdapat 21.71% kawasan lapang yang belum dibangunkan untuk kegunaan masa akan datang.8 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk dan merangkumi 13% data keseluruhan gone tanah. Taburan Penggunaan kawasan semulajadi yang optimum. Kegunaan Guna Tanah Kuala Lumpur Berdasarkan Pelan Struktur KL 1988.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Perancangan DBKL .08 hektar kawasan lapang untuk 1000 penduduk. SINGAPURA (PERBANDINGAN) Kegunaan guna tanah • • • Memperuntukkan 0. kawasan lapang yang telah direzabkan sedia ada meliputi 7.

4 pelan Kuala Lumpur Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 1. Universiti Putra Malaysia 6 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Melaksanakan kerja menebang atau mencantas pokok merbahaya dalam tempoh tujuh (7) hari setelah dikenalpasti. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Mempastikan Kelulusan pelan landskap dan sijil menduduki bangunan (CF) dalam tempoh tiga (3) bulan selepas permohonan diterima. Bacelor Senibina Landskap. Mempastikan proses pembayaran bil-bil dibuat dalam masa 7 hari dengan syarat proses sebelumnya mengikut tatacara yang ditetapkan Menyediakan kemudahan dan perkhidmatan rekreasi dan riadah terbaik seperti tandas awam trek jogging dan sebagainya. cantik dan keadaan yang ada sentiasa selamat untuk digunakan. Universiti Putra Malaysia 7 . Mempastikan aduan-aduan awam diambil tindakan dalam masa 14 hari dari tarikh aduan diterima. Melaksanakan kerja-kerja pembersihan pokok tumbang dan sekah dibuat dalam tempoh 24 jam.5. penebangan dan cantasan pokok dikeluarkan dalam tempoh satu (1) bulan. bidang tugas bahagian ini semakin bertambah dari masa ke semasa dengan pertambahan kawasan-kawasan landskap.5 BAHAGIAN SENITAMAN DEWAN BANDARAYA KUALA LUMPUR Bahagian Senitaman diwujudkan bagi menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan kawasan landskap dan pokok rendang. Ia bertujuan untuk memastikan Kuala Lumpur sentiasa indah dan memeberi keselesaan kepada warga kota. 1.1 • • • • • • • • • • • • • • • • PIAGAM PELANGGAN Mempastikan projek-projek penanaman pokok dan landskap dilaksanakan secara profesional. Mempastikan kawasan taman awam sentiasa bersih. Mempastikan kerja pemotongan rumput dijalankan pada setiap 15 hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Tandas Awam dilaksanakan dalam tempoh tiga (3) hari Mempastikan kerja-kerja baikpulih Taman Permainan Kanak-Kanak dilaksanakan dalam tempoh tujuh (7) hari. pembukaan taman-taman baru dan kawasan rekreasi. Mempastikan kelulusan permohonan penggunaan tapak rekreasi dalam taman awam dikeluarkan dalam tempoh tujuh (7) hari. Memberi perkhidmatan hiasan yang sentiasa dapat memenuhi citarasa pelanggan setimpal dengan bayaran yang dikenakan. kemas dan menuju wawasan ke arah Bandaraya Taman Tropika Lestari menjelang 2020. Mempastikan kelulusan pengalihan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1. Mempastikan pokok-pokok rendang di kawasan awam sentiasa berada dalam keadaan cantik dan selamat kepada orang ramai. Mempastikan kerja penyenggaraan landskap dan tanaman mengikut kaedah yang terbaik.

xi. termasuk penguatkuasaan undang-undang ke atas orang awam yang emmbuat kerosakan dan melanggar peraturan. Menyediakan kemudahan rekreasi. ii. Taman Kancil. kawasan perkelahan dan hari kelaurga. Fungsi Bahagian Seni Taman Merancang dan merekabentuk projek-projek landskap. taman-taman awam dan kemudahan rekerasi. Menyediakan da menguruskan tapak semaian tanaman untuk keperluan harian dan jangka panjang.5. Membangun. Menganjurkan aktiviti-aktiviti social. taman-taman dan kawasan rekreasi untuk dibangunkan di Wlayah Persekutuan Kuala Lumpur.2 i. viii. Menyediakan khidmat nasihat mengenai landskap kepada pihak-pihak atau agensi luar sama ada melalui lawatan sambil belajar. vi. iii. Mnejalankan kerja-kerja penyenggaraan dan peningkatan kawasan landskap. kursus dan latihan sambil belajar.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Meningkatkan tanaman pokok-pokok dari berbagai saiz. Taman Rusa. Universiti Putra Malaysia 8 . v. 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. bentuk dan spesies sebagai uasaha penghijauan. Menyediakan Pelan Induk bagi kawsan lapang. xii. menyenggara dan meningkatkan temapt-tempat tarikan pelancong seperti Taman Burung. ix. vii. x. iv. Menyediakan perkhidmatan hioasan bunga pasu dan bunga keratin di majlis-majlis tertentu mengikut tempahan. xiii. rekreasi yang melibatkan penyertaan orang awam seperti: • • • • pertandingan landskap pameran orkid pertandingan memancing kempen menanam pokok Bacelor Senibina Landskap. Melaksanakan kawalan dan tindakan penguatkuasaan terhadap penebangan pokok-pokok rendang Menjalankan penyenggaraan pokok rending bagi tujuan keselamatan dan menjalankan kerja-kerja pembersihan pokok-pokok tumbang dan sekah. Taman Orkid dan Taman Bunga Raya. Mengkaji dan mluluskan permohonan landskap sebelum pengeluaran Sijil Kelayakan Menduduki Bangunan.

1. vi. Bacelor Senibina Landskap. viii. v. ii. Peningkatan Ciri-ciri ‘Hardscape’ Menambahkan/ meningkatkan lagi kemudahan cirri-ciri ‘hardscape’ di kawasan pusat Bandar dan sekitarnya. taman awam dan alam semulajadi ke kawasan hijau sempadan Negeri Selangor sebagai daya tarikan bagi hidupan liar. Penhijauan Sebagai Pemulihan Alam Sekitar Pemulihan semula keadaan alam sekitar yang telah terjejas akibat pembangunan dengan mengkatkan penanaman pokok.5. iv. Pengindahan Kawasan Tepian Sungai Berusaha menjadikan kawasan tepian sungai sebagai kawasan menarik dan dilengkapi dengan kemudahan rekreasi. Sistem Rangkaian Jalinan Hijau Berusaha mewujudkan system rangkaian jalinan hijau ( Green Linkage System) menghubungkan kawasan-kawasan hijau. vii. iii. Penambahan Kawasan-kawasn Lapang Mengawal pembangunan hartanah dengan memberi perhatian supaya kawasan-kawasan lapang disediakan(dikekalkan) secukupnya. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 9 . Penyediaan Kemudahan-kemudahan Rekreasi dan Tempat Tumpuan Pelancong Menambah kemudahan rekreasi dan tempat tumpuan pelancong bagi menampung keperluan penduduk Wilayah Persekutuan dan juga pelancong luar.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pengekalan Kawasan Alam Semulajadi Meneruskan usaha bagi pengekalan alam semulajadi di sekitar bandaraya Kuala Lumpur. Objektif Bahagian Seni Taman Menjadikan Kuala Lumpur Bandar/Ibukota Dalam Taman Meneruskan usaha-usaha utnuk menjadikan Kuala Lumpur sebuah bandaraya yang indah sebagai kota dalam taman.3 i.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.5. Universiti Putra Malaysia 10 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 1. Seksyen-seksyen terssebut adalah: • • • • Seksyen Pentadbiran/ Kewangan/ Kontrak Seksyen Rekabentuk Landskap dan Pengurusan Landskap Seksyen Hidupan Liar dan Rekreasi Seksyen Pertanian/ Hortikultur Bacelor Senibina Landskap.4 Carta Organisasi Bahagian Seni Taman terbahagi kepada 4 seksyen yang bertanggungjawab melaksanakan fungsi yang berbeza-beza.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kedudukan setiap Seksyen ditunjukkan dalam carta organisasi: Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 11 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Pertanian 6. Timbalan Pengarah 2. Akitek Landskap 4. Tadbir JUMLAH SENARAI JAWATAN GRED N2 N3 J3 G3 WUJUD 1 2 4 1 8 TETAP ISI 2 4 1 7 TETAP ISI 1 5 2 3 11 1 23 KOSONG 1 1 WUJUD 1 2 3 KONTRAK ISI 1 2 3 KONTRAK ISI 2 1 3 KOSONG - GRED J4 J5 J5 G5 G6 N6 WUJUD 1 7 2 3 11 1 25 KOSONG 2 2 WUJUD 5 1 6 KOSONG 3 3 Bacelor Senibina Landskap. Peg. Pembantu Teknik Landskap 4. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pen. Pegawai Tadbir 3. Peg. Universiti Putra Malaysia 12 . Pembantu Teknik 3. Pen. 1.5 SUMBER MANUSIA PERJAWATAN 2001 . Peg. Pertanian Kanan 5.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pembantu Teknik Kanan 2. Pegawai Pertanian JUMLAH JAWATAN Sokongan 1 (B) 1. Pen.MENGIKUT KUMPULAN KUMPULAN Pengurusan (A) Sokongan (B) Sokongan (C) Sokongan (D) Kpbk JUMLAH WUJUD 8 25 92 40 967 1132 TETAP ISI 7 23 89 26 925 1070 KOSONG 1 2 3 14 42 62 WUJUD 3 6 29 5 3 46 KONTRAK ISI 3 3 15 3 3 27 KOSONG 3 14 2 19 PERJAWATAN 2001 JAWATAN Pengurusan & Profesional 1.5.

Juruteknik Awam 5. Operator Pemprosesan Data 6. PELUKIS PELAN RENDAH 2. Pembantu Tadbir ( Perkeranian / Operasi) 4. JAWATAN Sokongan 1 (C) 1. Juruteknik Ukur 6. Universiti Putra Malaysia 13 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pembantu Tadbir Rendah 4. Pembantu Tadbir Rendah (Jurutaip) 5. Pengawal 9. Pelukis Pelan 11. Penyelamat JUMLAH GRED J8 J9 N11 N11 F9 N13 N11 KP10 N13 WUJUD 1 4 4 11 3 12 5 40 TETAP ISI 1 1 3 11 3 6 2 26 KOSONG 4 1 6 3 14 WUJUD 2 1 2 5 KONTRAK ISI 1 2 3 KOSONG 1 1 2 Bacelor Senibina Landskap. Pembantu Tadbir (Perkeranian / Operasi ) 9. Pembantu Am Rendah 7. Pembantu Hidupan Liar 8. Pembantu Makmal JUMLAH GRED J6 G7 N7 J7 J7 G8 G8 N9 N9 J7 C7 WUJUD 2 3 6 9 1 42 17 1 11 92 TETAP ISI 2 3 5 7 1 42 17 1 11 89 KOSONG 1 2 3 WUJUD 4 1 13 1 2 29 KONTRAK ISI 1 9 15 KOSONG 4 4 1 2 14 JAWATAN Sokongan 1 (D) 1. Pembantu Pertanian 7. Pembantu Tadbir (Kesetiausahaan ) 10. Pembantu Pertanian Kanan 3. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. PELUKIS PELAN KANAN 2. Pelukis Pelan Rendah 3. Pengawas 8.

Tukang Batu 3. Penjaga Kuda 5. JUMLAH KAKITANGAN Kumpulan profesional Kumpulan sokongan Kumpulan pekerja an : 12 orang : 104 orang : 924 Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 14 . Penjaga Kuda 6. Pemandu 8. Pekerja Rendah Awam Jumlah JUMLAH KESELURUHAN GRED R7 WUJUD 4 TETAP ISI 4 KOSONG - WUJUD - KONTRAK ISI - KOSONG - R7 R10 R9 R10 R11 R10 R10 R11 2 35 1 17 16 17 2 879 967 1132 1 31 1 12 11 12 2 853 925 1070 1 4 5 5 5 26 42 62 3 46 3 27 19 1. Mandor 4. Jaga 7.5. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. TUKANG KAYU 2. JAWATAN Sokongan II (PEKERJA RENDAH AWAM) 1. ORGANISASI BAHAGIAN SENI TAMAN Pentadbiran /kewangan / kontrak Unit rekabentuk landskap dan pengurusan projek Unit hidupan liar dan rekreasi Unit pertanian / horticulture. Pemandu Jentera 9. 2.6 JENTERA PERLAKSANAAN PROJEK 1.

00.7 PROJEK TAHUN 2001 Sejumlah rm 22. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.) Projek-projek taman-taman awam.18 telah dibelnjakan pada tahun 2001 bagi melaksanakan projek pembangunan yang berkaitan dengan landskap dan kemudahan rekreasi.5. Manakala jumlah projek yang telah dilaksanakan ialah sebanyak 26 projek mengikut status seperti berikut:SIAP DALAM PELAKSANAAN PERINGKAT AWAL JUMLAH 6 PROJEK 2 PROJEK 18 PROJEK 26 PROJEK Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Membekalkan tanaman dan menanaman 4. KONTRAKTOR LANDSKAP DILANTIK SECARA BERPENGGAL :Projek-projek kecil dan menaik taraf kawasan landskap. 3. Universiti Putra Malaysia 15 .120.000. Jumlah ini adalah 56.025. 1.156.56% daripada peruntukan yang telah diluluskan iaitu rm 3. FIRMA JURU PERUNDING LANDSKAP Perundingan dan pelaksanaan bagi sesuatu projek ( design and built.

1.756 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Ini bertujuan menjadikan kawasan tersebut kelihatan berwarna-warni dan menarik.110 202. Kategori pokok yang ditanam pada tahun 2001 dan perbandingan tahun 2000 adalah seperti berikut:KATEGORI TANAMAN Pokok Rendang Pokok Renek Pokok Palma Pokok Penutup Bumi Pokok Annuals 2000 55.5. Ini meliputi keseluruhan taman-taman awam dan kawasan berumput dipertanggungjawabkan kepada kontraktor.752 3. Pada tahun 2001 sebanyak 15.806 199.000 2001 15. Universiti Putra Malaysia 16 . Bagi memastikan kerja-kerja penyelenggaraan landskap tidak terjejas akibat kekurangan tenaga pekerja maka kerja-kerja penyelenggaraan beberapa kawasan telah diserahkan kepada pihak kontraktor.000 pokok annuals dari berbagai jenis telah ditanam dibeberapa tempat sekitar kuala lumpur. Pokok rendang juga terus ditanam bagi mewujudkan suasana hijau di kuala lumpur dan juga untuk meredakan cuaca panas. Bagi tujuan ini bekalan pokok annuals terpaksa ditambah dan uga dibeli dari pembekal (nurseri) luar.000 528. Tanaman-tanaman pokok annual juga dipertingkatkan terutamanya di kawasan-kawasan strategik.906 pokok rendang telah ditanam.000 Bacelor Senibina Landskap.410 440.551 550.906 456.8 PROGRAM PENGINDAHAN Dibawah program pengindahan tumpuan diberi kepada kerja-kerja penyelenggaraan kawasan-kawasan landskap dan taman-taman awam. Jumlah ini tidak termasuk pokok yang telah ditanam oleh pihak swasta di kawasan projek mereka. Pada tahun 2001 adalah dianggarkan sebanyak 550. Begitu juga cantasan pokok.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Bacelor Senibina Landskap. bahagian ini telah menyediakan kemudahan bantuan benih pokok dan bahan tanaman kepada mereka. Ini termasuk permohonan yang dibuat pada tahun 2000. Pada tahun 2001 bahagian ini telah meluluskan sebanyak 143 permohonan kelulusan plan landskap. mereka dikehendaki mengemukakan pelan landskap sebelum sijil menduduki bangunan boleh diberi. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. institusi keagamaan dan pertubuhan-pertubuhan turut serta mengindahkan kawasan mereka. Universiti Putra Malaysia 17 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. sekolah. BAGI menggalakkan agensi kerajaan. Pada tahun 2001 bantuan benih pokok dan bahan tanaman yang telah dibekalkan kepada pihak berkenaan adalah seperti berikut:- AGENSI SEKOLAH RENDAH SEKOLAH Menegah Agensi Kerajaan Rumah Ibadat Pokok Annuals 2000 68 BUAH 42 buah 39 buah 7 buah 2001 66 BUAH 45 buah 62 buah 23 buah Bahagian ini juga bertanggungjawab memastikan pihak-pihak yang hendak memajukan sekitar kawasan.

00 juta bagi tahun 2000 dimana terdapat pengurangan sebanyak RM 21.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. dimana perbezaannya sebanyak RM 39.800.800 – 66.084.854.00 juta dan peruntukan mengurus bahagian seni taman keseluruhannya berjumlah RM 100.00 juta. Bacelor Senibina Landskap.220.00 ) atau 58. Penambahan peruntukan ini disebabkan beberapa tanggungjawabkan seperti kerja-kerja pemotongan rumput yang mana sebelum ini dibawah jabatan kawalan pembersihan bandar telah diserahkan kepada bahagian seni taman. (105. Peruntukan mengurus tahun 2001 ini didapati lebih tinggi jika dibandingkan dengan peruntukan mengurus pada tahun 2000.00 ) atau 34.00 iaitu terdiri dari peruntukan mengurus taman burung berjumlah RM 4.95%.00 juta. Selain dari penyelenggaraan taman-taman baru dan perlantikan pengawal keselamatan swasta turut menyebabkan peningkatan kepada pengurus.000. Peruntukan pembangunan yang telah diluluskan pada tahun 2001 ialah sebanyak RM 41. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.000.200.00 – 41. 1.00 juta ( 62.9 BELANJAWAN 2001 Pada tahun 2001 peruntukan mengurus yang diluluskan untuk bahagian seni taman berjumlah rm 105.000.800.084.548.438.000. Universiti Putra Malaysia 18 .334.438. Bagi peruntukan pembangunan pula pada 2001 ianya didapati lebih rendah jika dibandingkan peruntukan tahun 2000.06%.104.304. Peruntukan pembangunan yang lebih rendah ini disebabkan pada tahun 2001 bahagian senitaman kurang melaksanankan projek-projek besar disamping beberapa projek besar yang dimulakan pada tahun-tahun terdahulu telah disiapkan sebelum tahun 2001.5.600.000.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 19 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 120000000 100000000 80000000 60000000 40000000 20000000 0 PERUNTUKAN MENGURUS TAMAN BURUNG KUALA LUMPUR PERUNTUKAN PEMBANGUNAN PERUNTUKAN MENGURUS SENI TAMAN Graf Menunjukkan Peruntukan Mengurus Taman Bacelor Senibina Landskap.

1.5. Universiti Putra Malaysia 20 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Rekreasi berkuda di Taman Tasik Titiwangsa.11 HASIL KUTIPAN Anggaran kutipan tahunan adalah lebih kurang RM 1. 1. Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.000. Tetapi jumlah ini adalah terlalu kecil berbanding umlah perbelanjaan yang dibuat. Kemudahan rekreasi air di Taman Tasik Perdana dan Titiwangsa. Pihak Jabatan Seni Taman DBKL juga menyediakan kemudahan rekreasi untuk keselesaan warga kota di samping menyumbangkan kepada sumber kewangan pihak DBKL.00 dan telah dapat dikutip melalui pelbagai perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan. Penggambaran di kawasan taman dan kawasan landskap. Beberapa peralatan baru untuk rekreasi air juga disediakan. Antara perkhidmatan yang disediakan: Perkhidmatan menyewa pasu bunga kepada agensi kerajaan.10 SUMBER EKONOMI JABATAN SENI TAMAN DBKL Selain daripada berperanan dalam pengindahan Bandaraya Kuala Lumpur. swasta dan orang perseorangan. Ini disebabkan oleh jabatan ini memberi perkhidmatan dan keselesaan kepada warga kota.5. Menyewa kawasan/ tapak hari keluarga di taman-taman awam.500.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

JADUAL : HASIL KUTIPAN BAGI TAHUN 2000 DAN 2001 BIL PERKARA JUMLAH KUTIPAN 2000 1 2 3 4 5 Permohonan kelulusan Plan Landskap Gantirugi penebangan pokok Kemasukan ke Taman Burung Sewaan pasu bunga Penggunaan kawasan di taman-taman awam untuk aktiviti Hari keluarga, Sukan dan lain-lain. 6 7 8 9 10 11 12 Penggunaan Padang Merbok Peggambaran di kawasan bawah pengurusan Bahagian Seni Taman Rekreasi air ( sampan, keno, feri, air, aquabike) Syatel taman Penggunaan padang bola/ gelanggang Tandas-tandas awam Rekreasi berkuda JUMLAH KESELURUHAN 11,200.00 57,019.80 1,814.90 10,960.00 242,823.80 34,613.50 1,771,001.28 16,500.00 97,919.00 2,967.70 5,900.00 217,928.40 34,178.50 1,544,809.69 12,200.00 213,200.00 863,898.00 278,196.28 44,815.00 2001 15,750.00 673,900.00 Diswastakan 454,466.09 25,300.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

21

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

1.5.12 JUMLAH PERBELANJAAN

Hasil kutipan yang diperolehi melalui perkhidmatan dan kemudahan yang disediakan oleh pihak jabatan adalah sedikit berbanding jumlah perbelanjaan yang telah dibuat. Oleh itu, pihak jabatan memperolehi peruntukan kewangan daripada kerajaan untuk menanggung kos pengurusan dan penyenggaraan landskap.

JADUAL: KOS PROGRAM DAN PENYENGGARAAN KEMUDAHAN REKREASI DAN LANDSKAP PERKARA 1999 SEBENAR (RM) Bekalan alat-alat perkakas Pakaian seragam Penyenggaraan taman-taman awam Penyenggaraan kenderaan Penyenggaraan mesin potong rumput/ chain saw dan lain-lain. Penyenggaraan mesin pancutan air Penyenggaraan Taman Tasik Titiwangsa Penyenggaraan kawasan taman tanah lapang dan taman permainan kanak-kanak Penyenggaraan Taman Tasik Perdana Penyenggaraan Taman Kancil Penyenggaraan Taman Permaisuri
Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

2000 PERUNTUKAN (RM)

2001 ANGGARAN (RM)

12,370.00 268,310.00 222,140.00 88,580.00 45,980.00

10,000.00 300,000.00 2,000,000.00 160,000.00 60,000.00

30,000.00 330,000.00 4,800,000.00 334,100.00 149,400.00

102,290.00 1,192,410.00 1,365,060.00

2,000,000.00 1,800,000.00 1,500,000.00

2,000,000.00 1,500,000.00 2,800,000.00

1,525,620.00 32,250.00 919,250.00

2,000,000.00 100,000.00 1,500,000.00

1,700,000.00 110,000.00 1,500,000.00

22

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

Penyenggaraan Taman Orkid Penyenggaraan binatang-binatang Penyenggaraan Taman Bunga Raya Pembekalan, Penyenggaraan dan penggantian annuals Penyenggaraan nurseri/ bunga keratan Kempen menanam pokok Bayaran kontrak- memotong rumput Bayaran kontrak- Andaman/ Penyenggaraan pokok JUMLAH KESELURUHAN

114,900.00 161,100.00 18,030.00 413,260.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 1,450,000.00

200,000.00 250,000.00 200,000.00 3,000,000.00

484,090.00 1,160.00 982,790.00 7,949,590.00

1,000,000.00 30,000.00 100.00 5,000,000.00 19,560,100.00

3,300,000.00 100,000.00 22,000,000.00 5,000,000.00 49,303,500.00

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

23

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur,

2.0

PERANCANGAN LANDSKAP YANG DILASANAKAN OLEH JABATAN SENI TAMAN DAN KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR DBKL ADALAH:

Program Penghijauan Pembangunan taman awam Pembangunan taman bertema dan taman khas Pengindahan kawasan lapang Pengekalan alam semulajadi Pengindahan sungai Landskap jalan Penyenggaraan pokok rending, rumput, taman awam, alat permainan kanak-kanak dan lain-lain kemudahan. Pelan Induk Landskap dan GIS untuk pokok rimbun

Bacelor Senibina Landskap, Fakulti Rekabentuk Dan Senibina, Universiti Putra Malaysia

24

Universiti Putra Malaysia 25 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. 2.1 DASAR-DASAR PENGINDAHAN 1990’s 1990’s Program Bersih Dan Indah Sistem Saliran Automatik Peningkatan Kualiti Air Tasik Taman Awam Penyediaan Kemudahan Sukan Lasak Inventori Pokok Rendang City In Bloom’s Pelan Landskap Kuala Lumpur Taman Tropika Lestari Penanaman Pokok Berbunga Dan Daun Berwarna 1978 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1980’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s 1990’s No Road Without Trees Penghijauan Kuala Lumpur Kempen Kebersihan 3 Ekar Kawasan Hijau Untuk 1000 Penduduk Kl Master Plan Kuala Lumpur Kuala Lumpur Berwarna-Warni Konsep Tree Bank Rangkaian Jalinan Hijau Konsep Rock Garden Program Sekolah Angkat Konsep Hutan Bandar Program Penyenggaraan Pokok Rendang Ciri-Ciri Kesenian Dalam Landskap Program Guna Semula ‘Wood Chipping’ Kawasan Riadah Tepi Sungai Program Mengganti Pokok Angsana Peningkatan Taraf Permainan Kanak-Kanak Kempen Menanam Pokok Penggunaan Bahan Tanaman Annual Taman Mini Berciri Air Konsep ‘Urban Spaces’ Garden City Of Light 1990’s 2000 2001 2002 2001-2002 2002 2002 Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

2. Universiti Putra Malaysia 26 .2 Carta Aktiviti Bahagian Senitaman Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

tepian jalan.Taman Metropolitan Batu Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 27 .Taman Tasik Manjalara Taman dalam pembinaan: . taman awam.Taman Bukit Jalil .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Taman Metropolitan Kepong . Jenis tanaman ƒ ƒ ƒ Angsana (1970an.Taman Tasik Titiwangsa .Taman Tasik Perdana . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Taman-taman awam yang telah dibina: .Taman Medan Idaman .Taman Rekreasi Lembah Kiara . 2. tempat letak kereta dan zon pemampan.1980an) Raintree ( Enterolobium saman) Tabebuia pentaphylla Jumlah pokok rendang lebih daripada 400 000 pokok MEMBINA TAMAN AWAM Menambah keperluan beriadah dan berekreasi untuk wargakota.3 PENDEKATAN DAN STARTEGI DALAM PENGINDAHAN BANDARAYA KUALA LUMPUR PENANAMAN POKOK RENDANG Di jalan-jalan utama.Taman Tasik Permaisuri .Taman Tasik Datuk Keramat .

Taman Arboratum Bukit Kiara .Taman Klcc .9 Hek) Taman Herba & Konservatori(0.Taman Botani Bukit Jalil .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.2 Hek) Laman Asean Tugu Negara Dataran Merdeka Bacelor Senibina Landskap.Taman Rimba Kiara Taman yang akan dibangunkan: . .Taman Medan Idaman MEMBINA TAMAN BERTEMA Taman yang mempunyai konsep/ tema tertentu: Taman Orkid(0.4 Hek) Memorial Tun Abdul Razak(1. Universiti Putra Malaysia 28 .9 Hek) Taman Bunga Raya(0. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Taman Tasik Pudu Ulu .Taman Bukit Komanwel .1 Hek) Taman Burung(12.3 Hek) Taman Kancil & Rusa(4.

IMEJ TAMAN-TAMAN AWAM DI KUALA LUMPUR Imej-Imej Di Taman Orkid Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 29 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Imej-Imej Di Taman Rekreasi Lembah Kiara Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 30 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Imej-Imej Di Taman Tasik Permaisuri Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 31 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

Universiti Putra Malaysia 32 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Imej-Imej Di Taman Tasik Perdana Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Imej-Imej Di Taman Tasik Titiwangsa Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 33 .

kekotak pasu. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 34 . MEMBINA TAMAN-TAMAN MINI (191 KAWASAN) Bulatan Tepian jalan Persimpangan jalan dan jejambat Taman khas Tepian bangunan -18 kawasan -60 kawasan -13 kawasan -10 kawasan -90 kawasan PROGRAM PENGHIJAUAN Sebagai satu program pemulihan alam sekitar yang terjejas akibat pembangunan PENGINDAHAN TEPIAN SUNGAI PENYEDIAAN KEMUDAHAN REKREASI Pembinaan kompleks sukan dan padang sukan sebgai penggalak untuk wargakota beriadah dan berekreasi. Bacelor Senibina Landskap. PENGINDAHAN DAN HIASAN LERENG/CERUN Mengindahkan kawasan berumput dengan tanamna corak berwarna-warni Menampakkan bentuk dan corak HIASAN SENI JALAN Penggunaan tanaman renek berbunga/tanaman semusim ( annual plants). pasu gantung dan pergola.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

KONTRAKTOR PERLAKSANAAN Taman awam Potong rumput Cantas pokok Kontraktor berpenggal .kerja civil Kontraktor pembangunan .pejal lembut .340 juta = 136.11 kontraktor .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.065 juta Kos mengurus Jumlah = 83.30 kontraktor . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.405 juta CADANGAN SKOP KERJA PENYELENGGARAAN AKAN DATANG Penyelenggaraan bunga dantung/spiral Penyelenggaraan tandas awam Penyelenggaraan padang permainan kanak-kanak Bacelor Senibina Landskap.tanam pokok .26 kontraktor Kos pembangunan = 53. Universiti Putra Malaysia 35 .

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Akta pemeliharaan pokok Pengawalan penebangan dan pengalihan pokok Pengurusan landskap dan pemeliharaan pokok PENYELENGGARAAN TAMAN DAN KEMUDAHAN AWAM Sistem pengurusan taman – taman & kemudahan awam Pengurusan kontrak :Taman-taman awam Pengurusan jabatan :Taman-taman khas PENYELENGGARAAN UNSUR SEMULAJADI ( NATURAL ELEMENTS. TOPOGRAPHY ) Penyenggaraan 'softscape Penyenggaraan rumput Penyenggaraan pokok (ketinggian kurang dari 5 meter) Penyenggaraan pokok (ketinggian melebihi 5 meter) Penyenggaraan pokok pagaran. PLANTS. WATER. pokok kelapa sawit dan Palma. Universiti Putra Malaysia 36 . pohon Buluh dan bertam.4 PENGAWALAN PROJEK PEMBANGUNAN LANDSKAP OLEH PIHAK SWASTA / AGENSI KERAJAAN Memastikan ladskap di kuala lumpur mencapai tahap yang dirancang. 2. tanaman penutup bumi Bacelor Senibina Landskap. Kelulusan pelan landskap sebagai salah satu syarat mendapatkan kelayakan sijil menduduki bangunan (cf dan tcf ) bagi memastikan pembangunan hartanah mempunyai kawasan landskap yang ditetapkan disamping mengambil kira rekabentuk danjenis pokok yang ditanam.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 37 . pergola. PENYELENGGARAAN LANDSKAP Penyiraman dan pengairan Sistem sprinkler Lori Tangki KAWALAN SERANGGA DAN PENYAKIT Menjamin pertumbuhan yang subur dan mengekalkan 2 bulan sekali. kolam pancutan air.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. meja berkelah dan kerusi rehat. longkang-longkang. LIGHTS. papan tanda. penyenggaraan lampu taman. BINS’ AND OTHERFOCAL ELEMENTS) Penyenggaraan wakaf Perhentian syatel taman Penyenggaraan stesen senaman 'Par-course'. kolam air terjun. trek beriogging Dan siar kaki. tempat minuman (drinking fountain). MERUMPAI DAN MENGGEMBUR Mengekalkan keindahan landskap dan kelihatan kemas Bacelor Senibina Landskap. kolam dan tasik. terowong pejalan kaki. WALKWAY’SEATING’ SIGNAGES. PENYELENGGARAAN BAHAN BINAAN ( STRUCTURES AND BUILDINGS.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. PEMBAJAAN Pokok rimbun – 4 bulan sekali. Universiti Putra Malaysia 38 . CANTASAN DAN PEMANGKASAN Menghasilkan bentuk tanaman yang menarik Membetulkan atau memperbaiki ketidak seimbangan tumbuhan Mengelakkan gangguan kepada pengguna Membuang dahan yang rosak dan berpenyakit TIANG SOKONGAN Supaya pokok tumbuh tegak dan tidak tumbang pada peringkat awal tumbesaran PEMOTONGAN RUMPUT Untuk memastikan kawasan landskap akan kelihatan menarik Kawasan seluas 3.put duruskan oleh jabatan melalui kerja-kerja kontrak. JENIS BAJA YANG DIGUNAKAN NPK ( 21:21:21+TE) NPK (12:12:17) NPK (15:15:15) NPK (8:8:8 +3MgO) – Baja organic.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pokok renek – 3 bulan sekali.366 hektar kawasan ru.579. MALAMEAL – Baja asas. Bacelor Senibina Landskap.

Universiti Putra Malaysia 39 .4 tahun) WATER SOLUBLE (15:18:21 +TE) (15:30:15 +TE) (18:24:16 +TE) PENYENGGARAAN KOLAM AIR PANCUTAN DAN AERATOR Untuk memastikan kualiti visual air sentiasa bersih Mengelakkan kerosakan kepada peralatan. 2. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) 2) Undang-undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By-Law) 3) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) 4) Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) 5) Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 (Akta 127) 6) Kanun Tanah Negara 1965 (Akta 56) dan sebagainya. SLOW RELEASE CONTROL (14:14:14) Untuk pokok besar ( 6 bulan.5 AKTA / POLISI / UNDANG-UNDANG PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN LANDSKAP Aktiviti-aktiviti pembangunan landskap meliputi kawasan yang luas dan juga kawasan yang amat sempit maupun bertindih dengan kawasan yang mana pengawalan aktiviti pembangunan sediada yang sedang berkuatkuasa seperti: 1) Akta Jalan.

1 1. Jalan. • Penyediaan pelan kontur sediada dan pelan kontur cadangan pembangunan bagi memastikan pemotongan tanah adalah pada tahap minima. Akta 172. Pelan Pembangunan Rancangan Tempatan. Seksyen 21. 22. • Pengwartaan kawasan lapang yang mampu berfungsi sebagai Regional Park bagi bilangan penduduk sesuatu kawasan misaInya melebihi 200 ribu orang di dalam kawasan perancangan 2. ibu mengandung. b. Bacelor Senibina Landskap. 2. Parit dan kawasan sekeliling bangunan. 21 A. • • Pengwartaan pokok-pokok di bawah "Tree Presevation Order' dibawah Seksyen 3 5 A hingga H.500 hektar memerlukan sekurang-kurangnya 500 hektar kawasan lapang yang efektif • Penyediaan Pelan Inventori Pokok Sediada bagi kawasan cadangan pembangunan.2 I B. Perancangan Landskap • Penyediaan pelan landskap sebagai sebahagian daripada Pelan Stuktur. Pelan Induk Pembangunan. Rekabentuk Landskap • • Penyediaan ruang-ruang luaran yang mencukupi dari segi bilangan penduduk atau unit kediaman atau bangunan Penyediaan laluan pejalan kaki yang sempurna dan mampu berfungsi dengan selamat bagi golongan kurang upaya seperti kanak-kanak. Penguat kuasaan pengemukaan pelan-pelan landskap dapat dibuat di peringkat Pihak Berkuasa Tempatan semasa pengemukaan pelan-pelan bagi Kelulusan Kebenaran Merancang mengikut Akta 172. warga tua dan cacat anggota.5. 21 C.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 40 . 3 5 dan 3 5A-H. Penguatkuasaan Pelan Landskap Di Kawasan Awam Penting Pembangunan Landskap a.

: Keperluan site clearance dan planting clearance bagi jalan (600mm dari kerb). tumbuhan renek. terdapat pertukaran aras yang mendadak sehingga boleh mendatangkan bahaya kepada pengguna (> 600mm). Spesifikasi pokok. Dan Lain-lain. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Spesifikasi lubang. program kerja bagi perlaksanaan projek bagi membolehkan pemeriksaan keatas kerja-kerja perlaksanaan Bacelor Senibina Landskap. Penyediaan keperluan pencahayaan kawasan landskap. dan lain-lain. Penyediaan keperluan pengairan bagi tanaman. Universiti Putra Malaysia 41 . berdahan rapuh di kawasan laluan dan kegunaan awam yang padat. Penanaman pokok yang telah sempurna misaInya pokok melebihi ketinggian 3 m matangnya yang mana pokok tersebut telah dipotong akar tunjangnya atau pokok yang di tanam melalui stem cutting tidak boleh ditanam di kawasan awam. • • • • • • • • Penyediaan pokok. dan tanaman yang sesuai supaya tidak mendatangkan bahaya kepada pengguna seperti penanaman pokok beracun. kedalaman lubang. dan lain-lain diperlukan untuk dinilai kesesuaiannya dikawasan-kawasan tertentu. Keperluan penghadang bagi komponen-komponen utility. Penyediaan sub-soil drainage. berbuah besar. dinding. tanaman pagar bagi kawasan luaran yang mana. Perlaksanaan Projek Landskap • • • • • • Penyediaan dijalankan. Tumbuhan yang ditanam disekitar utiliti. susur tangan (railings). saiz. Penyediaan halangan berbentuk pagar. berduri tajam dan besar.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Keperluan buffer bagi jalan-jalan utama dan lain-lain c.

perlu dikemukakan kepada pihak berkuasa tempatan dimana pelanpelan tersebut perlu dipatuhi supaya operasi dan penyelenggaraan dapat dijalankan dengan sempurna. 2.5.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. kawasan sekeliling. belum lagi mendapat tempat dinegara ini dan ianya masih memerlukan kajian mendalarn bekaitan keperluannya dari segi sosial dan warisan kebudayaannya (cultural heritage). dan sebagainya adalah diperlukan untuk memastikan kawasan terbabit dapat di selenggara dengan berkesan tanpa mendatangkan bahaya kepada orang awam dan juga pekerja-pekerja pihak berkuasa tempatan. • Kerja-kerja penyelenggaraan perlulah mematuhi keperluan akta-akta sediada seperti yang diatas. taman-taman. kawasan aktivitii awam (public place). Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Pemeliharaan dan Pemuliharaan Landskap • Bidang ini walaupun diketahui penting terutamanya bagi sebuah negara membangun. Operasi dan Penyelenggaraan Landskap • • Berdasarkan kepada pelan pembangunan yang mana. kaki lima (footway). punca air. kawasan permainan. interpretasi bagi istilah adalah seperti berikut: "Kawasan Awam" merujuk kepada. dan sebagainya yang diselenggara oleh pihak berkuasa tempatan. bangunan. semua pelan-pelan dan maklumat kawasan berkaitan dengan kawasan tertentu iaitu maklumat berkaitan jalan. 3. 2. Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 42 . tepian jalan (sides of streets). lektik. kawasan-kawasan selain daripada lot-lot persendirian yang mana termasuk kawasan jalan.2 Interpretasi Bagi tujuan perbincangan. Semasa pengambilalihan kawasan oleh pihak berkuasa tempatan. utiliti. padang. pengairan.

37. sukan. Widening of private streets 15. Repair of private streets 16. Power to acquire to be in accordance with law relating to compulsory. Prevention of grassfires 38.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.3 Undang-Undang Berkaitan Landskap Didalam Undang-Undang Sediada: 1. "Kawasan Landskap" merujuk.5. kepada kawasan lapang. Notice on person causing private street to be in a dangerous or defective condition 23. Provision of foot-ways. etc. Paving etc. Maintenance and repair of public streets 5. Universiti Putra Malaysia 43 . 2. Private persons making new streets 11.Preliminary b) Part 11 . Parit dan Bangunan 1974 (Akta 133) a) Part I . kawasan awam dan juga kawasan lot persendirian yang dicadang atau telah dibangun untuk kawasan. kawasan riadah. of private streets 14. laluan pejalan kaki.Streets 4. of streets Bacelor Senibina Landskap. "Kawasan Lapang" merujuk kepada mana-mana tanah termasuk taman-taman awam. Akta Jalan. 36. Trees not to be planted within 12ft. Power to make and improve streets 6 Power to take land adjoining streets for building purposes 7.pembangunan luaran (external living spaces). kawasan awam dan mana-mana kawasan diluar sempadan lot persendirian. acquisition 9. Regular line of streets may be prescribed 24. 'pleasure ground'. Hedges and trees bordering streets to be trimmed.

66. Dangerous places to be repaired and enclosed 45. etc. Taking up pavement 43. Earth work 75. Local Authority to repair and alter discontinue surface and strom drains.By-Laws Bacelor Senibina Landskap. Watering Streets 47. f) Part VI .Drains 50. Penalty for making unauthorized drains into canals or streams d) Part IV – Back lanes 65. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Land to be set apart for back-lane.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 39. 52. Local Authority to construct and maintain drains and watercourses 51.Buildings 70 A. Universiti Putra Malaysia 44 . c) Part III . Depositing Dirt on Street. Declaration of back-lane as public street. etc.Misc g)Part V1. e) Part V . Local Authority may acquire land for part of back-lane.

Open Spaces to be provided 31. Universiti Putra Malaysia 45 . Access from a street 38. and Fire Access Bacelor Senibina Landskap. Space about buildings on lots abutting a street and having no backlane 34. Width of footway d) e) f) g) Part IV – Temporary 'Works in Connection -with Building Operations Part V1 . Fire Detection.Fire Alarms. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Light and Ventilation 30.Preliminary b) c) Part 19 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Open Space not to be altered or roofed 32. 2. Space about detached building 35. Space about building abutting a street and a backlane 33.Constructional Requirements Part VII . Undang-Undang Kecil Bangunan Seragam 1984 (Uniform Building By Law) a) Part I .Space.Fire Requirements Part VII . Fire Extinguishments.Submission of Plans for Approval Part M .

a) b) c) Akta Perancangan Bandar dan Desa 1976 (Akta 172) Part I . the preservation of the natural topography of. Preparation of draft local plans. the preservation and planting of trees in.Policy and Administration Part III . Universiti Putra Malaysia 46 . the preservation and enhancement of character and appearance of buildings in.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. the improvement of the landscape of. the improvement of communications in. (3) A draft local plan shall consist of a map and a written statement and shall - (a) formulate. the area of the local plan. and the management of traffic in. Bacelor Senibina Landskap. its proposals for (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) (viii) (ix) (X) the development of. 3. and (b) contain such matters as may be prescribed or as the Committee may in any particular case specify. the protection and improvement of the physical environment of.Development Plan Section 12.Preliminary Part II . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. the making up of open spaces in. in such details as the local planning authority thinks appropriate. the use of land in.

(d) (i) a description of the land including its physical topography. and appearance of the building. water bodies and catchments and natural features thereon. (b) a location map and site plan. geology.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Application for Planning Permission. design. which may be affected by the developments Bacelor Senibina Landskap. the local planning authority may give written directions to the applicant in respect of any of the following matters. contours. d) Part IV -Planning Control Section 21. (f) access to the land on which the building is to be erected. drainage. (ii) a survey of trees and all forms of vegetation. the applicant shall submit a development proposal report which shall contain the following: (a) the development concept and justification. landscape. that is to say (a) the level of the site of the building. and (g) any other matter that the local authority considers necessary for the purpose of planning. Universiti Putra Malaysia 47 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Development Proposal Report (Laporan Cadangan Pemajuan-LCP) (1) In addition to the documents and plans required to be submitted under section 2](1) for planning permission. (c) the elevations of building. (d) the class. (c) particulars of land ownership and restrictions. (b) the line of frontage with neighbouring buildings. Section 21A. and (iii) particulars of a building. (e) the setting back of the building to a building line. (3) Where the development involves the erection of a building. if any.

8m metre and other vegetation thereon. the location and species of trees with girth exceeding 0. Section 21B. measures for the preservation of its natural topography. and (b) where the development is in respect of a building with special architecture or historical interest. Universiti Putra Malaysia 48 . measures for the improvement of its landscape. and (g) such other matters as may be prescribed by the local planning authority. (vii) the proposed earth works. measures for the preservation and planting of trees there on. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Layout Plans (1) The layout plans under paragraph (f) of section 21A (1) shall show the proposed development and in particular (a) where the development is in respect of any land (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) measures for the preservation and improvement of its physical environment.Development Charge (f) Part VA . and its special character. particulars of the character and appearance of buildings located in the surrounding area.Tree Preservation Order Bacelor Senibina Landskap. the details of which are specified in section 21B. and (viii) a description of the works to be carried out. appearance. if any. protection. (f) layout plans. (e) a land use analysis and its effect on the adjoining land. (e) Part V . particulars to identify the building including its use and condition. make and feature and measures for its. preservation and enhancement. the making up of open spaces.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. and (c) Where the development involves a building operation.

Sekurang-kurangnya 3 m lebar untuk gunasama sebagai laluan basikal dan penyelenggaraan. kawasan santai dan kawasan awam (public realms) di dalam Bandar yang selesa dan selamat bagi mengadakan pelbagai aktiviti ekonomi dan social. Semua grating perlulah bertentangan dengan aliran utama pejalan kaki. belum lagi terdapat Undang-Undang yang spesifik bagi landskap atau kawasan lapang untuk memastikan aktivitiaktiviti pembangunan landskap adalah praktikal. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171) Dibawah akta ini. sekurang-kurangnya 1. Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. mempunyai kecerunan yang tidak melebihi 8% atau 1:20 (Ramp yang berkecerunan 1:12 hanya dibenarkan bagi ramps didalam bangunan). menyediakan ruang 'open space' yang efektif bagi tujuan ianya diperlukan. Universiti Putra Malaysia 49 . 4. menyediakan kawasan riadah dan permainan kanak-kanak yang selamat.5 m lebar untuk kegunaan pelajan kaki. juga teknologi dan keberkesanan rekabentuk. bukan sekadar memenuhi keperluan pengemukaan pelan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Penyediaan ruang-ruang ini juga perlulah seimbang dengan kebolehan penyelenggaaraan dari segi man-power. Walaubagaimanapun. disediakan susur tangan dan penghadang pada kawasan yang mempunyai perubahan aras melebihi 600mm (kawasan bersebelahan). Contohnya: Ruang Penghubung / pejalan kaki perlulah: (1) (2) (3) (4) (5) (6) Menyediakan laluan yang tidak mempunyai protrusion melebihi 25mm dari aras permukaan laluan. mengikut keperluan masyarakat dengan menyedia ruang-ruang yang mencukupi serta strategik untuk digunakan oleh orang ramai. Perkara-perkara yang perlu dititik beratkan dalam pembangunan landskap ialah keseimbangan praktikaliti kesesuaian cadangan. Pihak Berkuasa Tempatan boleh membuat undang-undang kecil berkaitan landskap dari menguatkuasakan undangundang kecil berkaitan melalui pentadbiran untuk kawasan-kawasan dibawah kawalannya. selesa dan bersih. kesinambungan pejalan kaki yang praktikal.

tanaman renek di kawasan persimpangan hanya dibenaran pada ketinggian maximum 600mm. Disediakan lampu yang mencukupi untuk keselamatan diwaktu malam. tempat rehat/duduk dan papan.5m dari laluan pejalan kaki tidak dibenarkan. mempunyai landing pada jarak tidak melebihi 18 m. menyediakan ruang kelegaan. ramp dan kawasan tangga yang amat lebar pada j arak 3 m interval. Pertukaran aras mendadak dan tangga terletak di aliran utama pejalan kaki tidak dibenarkan. (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15) (16) (17) (18) (19) berkelebaran minimum 1. Menyediakan rak basikal di bahagian pintu masuk bangunan. dibenarkan ditanam 3 m dari kerb. belah pejalan kaki untuk keperluan golong cacat penglihatan. Disediakan kerb beketinggian 50mm di bahagian tepi kedua-dua. Tanaman di Tepian Jalan perlulah: (1) (2) (3) (4) mempunyai kelegaan tanaman 600mm dari kerb.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 50 . Ekses ke telefon awam.5 m. awam. kawasan tangga. tanda. Tanaman beracun tidak dibenarkan di dalam kawasan. Menyediakan permukaan yang mempunyai kecerunan yang landai 0.0 % untuk tujuan 'surface drainage' yang berkesan.2. tanaman dikawasan terdapatnya papan tanda supaya papan tanda tidak terhalang. Bacelor Senibina Landskap. Mempunyai kemasan lantai yang skid-free. disediakan susur tangan pada semua.5 % .2 m bagi ramp. tandas. Tanaman dalam lingkungan 1. pokok j enis hutan/besar hanya. maximum ketinggian antara landing tidak melebihi 1. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. landing.

Membuat program cantasan ke atas pokok yang tidak melebihi 20 meter ke atas. Penebangan dibenarkan hendaklah diberi secara bertulis dan berkuasa bolehlah mensyaratkan pokok-pokok yang ditebang perlu diganti dengan penanaman semula sebagai alternatif Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 4. Sebagai mematuhi mana-mana Undang-undang bertulis lain seperti Akta Kerajaan Tempatan 1976 . 3. 2. Akta Perhutanan Negara 1984 dan Akta Kualiti Alam sekeliling 1974. mengeluarkan perintah berkenaan Aktiviti memelihara pokok dalam kawasan pihak berkuasa. Mengambil tindakan menebang pokok yang hampir mati atau dikategorikan merbahaya Mengambil tindakan menebang bagi mencegah bahaya yang hampir benar berlaku. Pengairan bagi Tanaman Tong Sampah perlulah: (1) Mempunyai weep hole dibahagian bawah tong untuk mengelak dari air bertakung didalam tong. Seksyen 35A memberi kuasa budibicara kepada pihak berkuasa mengeluarkan suatu perintah pemeliharaan pokok bagi mengawal penebangan pokok yang diancam kepupusan atau yang mempunyai nilai istimewa. ASPEK PEMULIHARAAN DAN PENANAMAN POKOK Akta Perancangan Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172) yang dipinda dibawah Akta Perancangan Bandar Dan Desa (Pindaan ) 1995 (Akta A933). POLISI PENGURUSAN POKOK RENDANG OBJEKTIF PENGURUSAN POKOK RENDANG 1. mengadakan peruntukan memberi perlindungan khas kepada pokok matang untuk memastikan ia tidak ditebang dan sistem ekologi semasa sesuatu kawasan dikekalkan.8 meter tidak boleh ditebang kecuali dalam keadaan tertentu dengan izin pihak berkuasa tempatan. Universiti Putra Malaysia 51 . Seksyen 35A menetapkan semua pokok mempunyai lilitan lebih dari 0. (2) Diperbuat dari bahan yang tidak mudah terbakar. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. ianya perlulah mudah di alas dan mudah dibersihkan. Akta 172 .

5. Laporan kajian perlu diambil kira dari segi aspek:a) b) c) d) e) f) Profil topografinya . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Kajian geoteknik oleh pakar yang dilantik . Ini bagi tapak dilereng bukit dan kawasan yang berkecerunan lebih 20 darjah. Tanaman kenamaan . Guna tanah di kawasan berkenaan . Bacelor Senibina Landskap.Pokok mempunyai nilai tempatan atau sumbangan estetika terhadap landskap atau sebagai penghadang fizikal semulajadi pandangan buruk. konturnya . c) Nilai sejarah . Sistem saliran dan rangkaian sedia ada atas tapak.Pokok yang ditanam oleh pemimpin negara atau orang kenamaan sempena upacara tertentu. Pokok-pokok dalam kawasan perlindungan .membuat penilaian sejauh mana ia memberi kesan kepada flora dan fauna bagi kawasan terbabit. Sistem laluan . b) Pokok Istimewa Nilai tersendiri . Jumlah masih banyak tetapi dikategorikan ke dalam kumpulan terancam. landskapnya geologinya .4 PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK KATEGORI POKOK DIBAWAH PERINTAH PEMELIHARAAN POKOK a) Ancaman kepupusan Pokok yang disenaraikan ke dalam kumpulan tergolong dari spesis yang jarang ditemui. tadahan air dan bentukbentuk semulajadi diatasnya. saliran air . tanah liat dan sebagainya. kawasan tadahan air .Pemeliharaan pokok terdiri dari mana-mana spesis ditanam melebihi 30 tahun. kawasan pemeliharaan bukit dan lain-lain kawasan 52 .aras kontur Jenis is geologinya tanah samada pasir . 2.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Pokok yang ditakrifkan di dalam undang-undang bertulis dan pokok terletak di dalam kawasan yang diistiharkan kawasan seumpamanya. Universiti Putra Malaysia hutan simpan . gambut .rizabnya serta ekses keluar masuk. Laporan "Penilaian kesan Trafik". PERKARA DITITIKBERATKAN Perihal tanah termasuklah sekitarnya dari segi fizikal topografinya .

Program ini perlu disediakan dalam bentuk jadual penyelenggaraan yang menyenaraikan semua jenis kerja penyelenggaraan dan kekerapan pelaksanaannya dalam tempoh tertentu kebiasaannya satu tahun. Universiti Putra Malaysia 53 . antaranya ialah membahagi-bahagikan komponen taman kepada landskap lembut dan landskap kejur. di mana datadata mengenai tempat. pemeriksaan berjadual ke atas kawasan penanaman adalah amat penting dan ianya perlu dijalankan dalam tempoh masa yang telah ditetapkan setiap 2 minggu sekali. Landskap lembut pula dibahagikan kepada komponen seperti pokok. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. penutup bumi serta hedges. 2.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. jenis dan bilangan penanaman yang telah dibuat direkodkan. Semasa lawatan pemeriksaan berjadual ini. indah dan menarik.5 PROGRAM DAN TEKNIK PENYELENGGARAAN Program penyelenggaraan tanaman menjadi satu perkara yang penting untuk menentukan taman dalam keadaan sempurna. Bagi meningkatkan kualiti pekerja pula. turf. Bacelor Senibina Landskap. Kerja-kerja yang sama akan diulang pada tahun-tahun yang berikutnya dan jika perlu bolehlah dibuat beberapa pengubahsuaian berdasarkan kematangan pokok atau tanaman. selesa. Bahagian Senitaman Dan Kawalan Pembersihan DBKL menggunakan pelbagai teknik bagi melakukan program penyelenggaraan di taman-taman awam di Kuala Lumpur. Bagi membantu pihak-pihak yang menjalankan penyelenggaraan dengan berkesan adalah perlu setiap cadangan landskap bagi sesuatu kawasan disertakan dengan laporan pengurusan penyelenggaraan. kawasan tasik dan sebagainya. borang penilaian kerja juga disediakan oleh pihak DBKL. Antara program yang cuba di ketengahkan oleh bahagian senitaman DBKL pula adalah seperti sistem inventori bagi taman-taman awam yang meliputi komponen-komponen seperti taman permainan. Fungsi program penyelenggaraan adalah untuk penjadualan kerja-kerja penyelenggaraan secara teratur dan berterusan. beberapa perkara yang perlu diambil perhatian adalah seperti • • • Memastikan program penyelenggaraan diikuti Mengesan kesuburan tanaman dan mengenalpasti serangan penyakit Memastikan keselamatan tanaman dan orang awam Seterusnya program penyelenggaraan dan pemeriksaan akan lebih berkesan dengan bantuan sistem pendaftaran pokok.5. Di samping itu.

Definisi pemotongan rumput ialah memotong rumput dan membersihkan kawaan sekitar taman sepanjang bahu jalan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Rumput hendaklah dipotong dengan pendek. keadaan rumput mestilah sentiasa pendek. termasuk membersihkan dan membuang semua bentuk sampah. jalanraya. 2. Batang utama ditingkatkan kepada ketinggian sekurangkurangnya 10 kaki tinggi. Walau bagaimanapun.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. taman permainan sepertimana terkandung dalam pelan. rezab jalan. Mana-mana pokok yang mati. sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke kawasan pembuangan sampah tanpa melibatkan peningkatan kos tambahan. Pokok menumpang atau sakat pada setiap pokok di dalam taman hendaklah dibuang sehingga kelihatan bersih dan kemas. • Penyelenggaraan Pokok 1. bulatan-bulatan jalan. kawasan tanah lapang termasuk cerun dan atas tebing. dipungut serta rumput-rumput yang telah dipotong dibuang supaya kelihatan kemas dan rapi. longkang-longkang saluran skupper dan bangunan hendak diracun setiap bulan. Ketinggian bawah 15 kaki Matatunas atau tunas air (water shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang pokok. atas-atas pavement dan jogging track. Rumput yang berhampiran dengan pagaran. Setiap tempat cantasan perlu dicat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan tumbuhan tersebut dari mendapat penyakit. pavement. Ketinggian lebih 15 kaki Matatunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di batang atau pangkal pokok hendaklah dibuang. ranting. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan. cermat dan kemas dengan ukuran seperti ¾” daripada paras tanah. Pokok yang condong atau tidak tegak dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x 2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan menggunkan tali. tumbang. batas tembok dan tepi bangunan. Setiap kesan cantasan mestilah dirawat dengan wound dressing supaya dapat mengelakkan pokok Bacelor Senibina Landskap. tanah lapang. taman-taman permainan atau hiburan. Universiti Putra Malaysia 54 . bulatan-bulatan jalan. Selepas pemotongan rumput dilakukan. tanah-tanah terkumpul dan batu-batu yang terdapat dalam skupper (Scuppers drain). Meningkatkan batang utama kepada sekurang-kurangnya 30 kaki tinggi. A) SOFTSCAPE • Penyelenggaraan Rumput Definisi rumput adalah termasuk semua jenis rumput dan semak samun dalam kawasan rezab jalan . ianya mesti dsapu.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. • Penyelenggaraan Pohon-Pohon Buluh Dan Bertam.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Ketinggian pokok pagaran hendaklah dikekalkan kepada had yang telah sedia ada atau dipersetujui oleh pihak pengurusan taman. Pelepah-pelepah kering hendaklah dipotong dan dibuang dengan serta-merta. Batang utama ditingkatkan kepada sekurang-kurangnya 10 kaki tinggi. tumbang. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat setiap dua kali dalam sebulan atau mengikut masa yang ditetapkan. • Penyelenggaraan Pokok Pagaran (Hedges) Pokok pagaran hendaklah dipotong sekali dalam tempoh seminggu. • Penyelenggaraan Pokok Palma Membuang mata tunas atau tunas air (epikomik shoots) yang tumbuh di pangkal dan batang pokok. Peninggalan buntil-buntil sampah di kawasan kerja akan menyebabkan tindakan pemotongan pembayaran dilakukan. Pihak kontraktor bertanggungjawab terhadap pembuangan tumbuhan/ pokok menumpang tau sakat pada setiap pokok tersebut sehingga kelihatan bersih. tersebut mendapat penyakit. Kawasan rumpun buluh sentiasa kelihatan kemas dan bersih serta rapi. Matatunas atau tunas air (epikomik shoot) yang tumbuh dipangkal dan batang atau rumpun pokok. Kerja-kerja penyelenggaraan tersebut hendaklah dibuat dua kali dalam sebulan. Sisa-sisa pemotongan pokok pagaran hendaklah disapu dan dimasukkan ke dalam plastik sampah dan dibuang dengan segera. Mana-mana pokok yang mati. Mana-mana pokok yang condong atau tidak tegak hendaklah dipancang dengan kayu yang bersaiz 2”x2” setinggi 10 kaki dan diikat dengan tali. sekah atau patah dahannya mestilah dibersihkan dan dibuang ke tapak pembuangan sampah. Kerja-kerja penyelenggaraan hendaklah dibuat setiap masa yang diperlukan. Ranting-ranting dan daun-daun buluh yang kering serta berjuntaian mestilah dibuang dan dibersihkan. Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 55 .

Sampah-sampah selepas pemangkasan hendaklah dimasukkan ke dalam karung plastic dan dibuang serta merta. B) HARDSCAPE • Penyelenggaraan Siarkaki Dan Kawasan Berjogging Pihak kontraktor dikehendaki membersihkan siarkaki dan kawasan berjoging daripada daun-daun. Jarak antara batas-batas tanaman penutup bumi dan rumput mestilah sekurang-kurangnya 5 cm. Merumput mestilah dijalankan setiap hari. liken. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. tanah-tanah. kawasan ini perlulah digembur pada setiap masa. • Penyelenggaraan Pokok-Pokok Topiary Pokok–pokok topiary hendaklah diandam sepertimana bentuk sedia ada dan bakal ditanam kecuali mendapat arahan daripada pihak pengurusan taman. pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. • Penyelenggaraan Tanaman Penutup Bumi. Bacelor Senibina Landskap. lumut-lumut. rumput-rumpai yang tumbuh dicelah-celah siarkaki. Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. Pemangkasan (trimming) perlu dilakukan setiap minggu. Ketinggian hendaklah dikekalkan mengikut ketinggian yang sedia ada kecuali mendapat arahan pihak pengurusan taman. Penyelenggaraan semasa juga perlu dijalankan setiap waktu. • Penyelenggaraan Tanaman Semusim (Annuals) Perlu menjalankan kerja-kerja penyelenggaraan seperti menyiram serta merumput. Universiti Putra Malaysia 56 .

Pihak yang bertanggungjawab perlu menyediakan peralatan pembersihan yang mudah alih seperti “ High Pressure Water Jet” untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut. tanah-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. rumput-rumput yang tumbuh di celah-celah premis. tempat letak kereta. Rumput-rumput yang tumbuh pada wakafwakaf.-tanah pasir dan sebagainya yang dianggap mengotorkan kawasan tersebut setiap hari. Wakaf. Universiti Putra Malaysia 57 . Wakaf Dan Bahagian Luar Tandas. Dinding Penahan (Rubble Wall) Dan Tangga Jalan raya. tanah. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. • Penyelenggaraan Jalanraya Atau Jalan Berpremis Termasuk Tempat Letak Kereta. jalan berpremis. lumut-lumut dan liken.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. tembok-tembok/dinding penahan dan tangga-tangga dibersihkan daripada daun-daun. Bacelor Senibina Landskap. pondok serta bahagian luar tandas dibersihkan daripada daun-daun. • Penyelenggaraan Pondok-Pondok. lumutlumut liken. Peralatan pernbersihan yang mudahalih seperti "High Pressure Water Jet juga perlu disediakan untuk kegunaan penyelenggaraan tersebut.

1: carta aliran kerja unit pokok rendang Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 58 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Aduan Awam Arahan Pegawai Atasan Telefon Surat Email Datang Sendiri Aduan Bersemuka Direkodkan Penyiasatan / Lawatan Tapak Kawasan DBKL Tanah Persendirian Tindakan Akan Diambil Diberi Surat Kelulusan Untuk Buat Sendiri. Dimaklum balas semula Tamat Carta 1.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. penyiasatan atau lawatan tapak dilakukan untuk mengenalpasti 2. Aduan awam biasanya diterima melalui internet. surat serta e-mail dan keadaan yang bermasalah. Carta ini menunjukkan bagaimana sesuatu aduan itu diproses dan disalurkan kepada pihak-pihak tertentu. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Selepas itu. Pembersihan kawasan taman di waktu pagi Menyapu daun gugur dan segala jenis sampah atas paving.telefon. Universiti Putra Malaysia 59 . PRA kumpulan projek Bacelor Senibina Landskap. atas rumput dan servis road.5.6 CARTA ALIR PENYENGGARAAN TAMAN-TAMAN KHAS Carta alir ini menunjukkan antara program-program penyelenggaraan yang dijalankan di taman-taman awam di sekitar Kuala Lumpur. Semua PRA Mengutip daun yang jatuh dalam kolam air (fountain) kawasan Kerja-kerja penyiraman taman di waktu pagi Semua Menyimpan semua pokok yang terdapat di kawasan taman (jika ada). direkodkan.

Semua PRA kawasan Menabur “Habuk papan” pada batas-batas tertentu sahaja Semua PRA projek Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. unga yang telah kering setiap hari (orkid & bunga raya ) PRA kawasan Mulching (Taman Orkid sahaja) Mendapat bekalan “Habuk Papan” 2 kali sebulan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Membuang bunga. daun dan tangkai kering Semua Memungut dan memetik daun. Universiti Putra Malaysia 60 .

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Kulat 2. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 61 . Serangga Semua Taman Orkid PRA Local Hibiscus Hibiscus Hybrid. Meracun di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Menjalankan kerja-kerja meracun:1. Oversea Projek Pembajaan Pokok Renek Pokok Orkid Semua PRA kawasan Pokok Bunga Raya Bacelor Senibina Landskap.

Universiti Putra Malaysia 62 . Cantuman dan Replanting Semua Kerja cantasan dan replanting pokok orkid dan bunga raya bergantung kepada keadaan PRA kawasan Merumput kawasan Semua Kerja merumput bagi Taman Orkid dan Bunga Raya dilakukan mengikut kawasan masingmasing PRA kawasan Bacelor Senibina Landskap. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

arkitek landskap. penolong pengarah. Bacelor Senibina Landskap. pegawai pertanian. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. tenaga kerja serta peralatan dan sebagainya.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Boring ini adalah meliputi kerja-kerja pembersihan yang dijalankan. Universiti Putra Malaysia 63 . penolong akauntan dan penolong pegawai tadbir. Kerja-kerja yang melibatkan:Menentukan stok Annuals di tapak semalam Gotong Royong Mengambil pokok yang telah dipilih Pekerja Menanam di kawasan Taman Orkid dan Taman Bunga Raya Semua PRA Projek Rendah Awam Bahagian Senitaman DBKL juga turut mengeluarkan borang penilaian kerja bagi memastikan kerja yang dijalankan adalah teratur. Boring ini juga mesti dinilai oleh pegawai-pegawai penilai yang terdiri daripada timbalan pengarah. Menanam pokok Annuals Pokok Annuals untuk menaikkan keindahan pokok bunga raya dan Orkid di Taman Orkid dan Taman Bunga Raya.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 64 . Bacelor Senibina Landskap.

Contoh Borang Penilaian Kerja Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 65 .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

tarikh penyelenggaraan dan sebagainya. pagar. data yang dicerap adalah nama pokok. Universiti Putra Malaysia 66 . buaian dan sebagainya.5m. kanopi. pembekal. Pada setiap tag label. Proses pelabelan (tagging) akan dilakukan pada setiap aset yang dicerap di taman-tamn permainan merangkumi pokok dalam fasa 1 dan 2 serta aset taman permainan. tarikh pemasangan. Manakala 1011 pula merupakan unik ID bagi pokok tersebut. Beberapa jenis label yang dicadangkan adalah seperti aluminium tag. Pokok-pokok sementara DBKL (Tree Bank) dan pokok renek (shrubs) adalah dikecualikan. tong sampah. melabelkan (tagging) pokok dan aset taman permainan dan menaiktaraf sistem inventori dengan menggunakan aplikasi GIS. harga.5.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bagi cadangan fasa kedua pula. tarikh cerapan. spesifikasi. cerapan dilakukan bagi semua pokok rending sepanjang 5m koridor jalan yang mempunyai spesifikasi ukurlilit minima 0. Antara aset yang perlu dicerap adalah peralatan permainan yang terdapat di taman-taman seperti jongkang-jongkit papan lungsur. metal tag. nama spesies. Perabut landskap seperti kerusi. Faktor pemilihan tag adalah bergantung kepada : • • • Kalis cuaca Boleh dilihat dengan jelas (saiz) Tidak merosakkan pokok (kaedah staple gun) Bacelor Senibina Landskap. maklumat-maklumat lain yang boleh dimasukkan adalah seperti nilai aset. cerapan inventori data-data pokok persendirian. iaitu fasa 1. bahagian Senitaman dan Penbersihan DBKL telah menjadikan sistem inventori ini sebagai keperluan dalam menganalisa masalah yang timbul. Maklumat yang dicerap adalah seperti maklumat sebelumnya kvuali beberapa maklumat tambahan seperti status pokok persendirian/ DBKL/ lain-lain akan dimasukkan. nama botani. meja. mencerap inventori asset bagi taman permainan. Penambahan data dan inventori pokok dilakukan secara berfasa. ukurlilit batang. nama saintifik seta tahap kesihatan pokok. 2. dimana JTR merujuk kepada lokasi seperti nama Jalan Tun Razak. Menyedari kepentingan sistem ini. Antara objektif sistem inventori ini adalah bagi penambahan data dan inventori pokok sepanjang 10 meter dari koridor jalan. kawasan/ taman / seksyen. contohnya : JTR101 1. Berikut merupakan cadangan sistem inventori bagi taman permainan dan pokok yang telah di kemukakan kepada DBKL. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. self laminating tag. plastic tag. Cerapan inventori bagi aset taman permainan pula merupakan satu entiti baru yang akan dicerap. bangku. Selain daripada itu. lampu dan gazebo. satu unik ID akan dligunapaka dimana ia bertujuan untuk menyimpan segala maklumat entiti tertentu. pokok liar dan hakmilik DBKL bagi semua pokok yang berdahan dalam lingkungan 10m dari koridor jalan. serta weather proof bar coded tag.7 PROGRAM SISTEM INVENTORI Sistem inventori merupakan sistem yang penting dalam mengenalpasti masalah yang ada di tapak kajian.

contohnya cuaca. musim. Terdapat faktor-faktor tertentu yang mempengaruhi frekuensi pemotongan rumput. Kekerapan pemotongan rumput yang paling sesuai ialah satu hingga dua kali dalam seminggu. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. peralatan keselamatan.8 PERALATAN PENYELENGGARAAN. contohnya perlu diselenggara setiap 2 minggu sekali dan tidak boleh dilakuakan terlampau kerap atau sedikit supaya jumlah rumput yang dipotong adalah sekata setiap kali proses penyelenggaraan dibuat. Bacelor Senibina Landskap. sama ada musim hujan ataupun kering. Pemotongan rumput perlu dilakukan dalam kadar yang biasa. di mana panjang rumput maksimum yang sesuai untuk dipotong adalah 12-20mm. 2.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Terdapat pelbagai peralatan yang digunakan bagi menjalankan proses penyelenggaraan senitaman. Sebagai contoh.5. peralatan bagi pemangkasan dan penjarangan pokok. Tag kod bar pula mudah rosak dan menyukarkan orang awam untuk membuat aduan tentang kerosakan dan kemalangan harta benda. Tag aluminium. jenis rumput serta baja yang digunakan. Peralatan-peralatan yang digunakan boleh dibahagikan kepada beberapa kategori iaitu alatan bagi memotong rumput. Universiti Putra Malaysia 67 . Selain itu. PERALATAN PENYELENGGARAAN TURF Memotong rumput merupakan operasi yang penting dalam penyelenggaraan landskap. penyelenggaraan pokok memerlukan mesin yang berbeza dengan kerja penyelenggaraan rumput.metal dan plastik adalah lebih bagus berbanding tag kod bar kerana ianya tahan lama serta mudah difahami oleh orang awam. dimana ini akan memudahkan pengguna untuk membuat aduan berkenaan kerosakan dan kemalangan harta benda. Peralatan yang lengkap serta sempurna merupakan penentu kejayaan operasi penyelenggaraan pokok. kos penyelenggaraan bagi kaedah ini adalah tinggi. Peralatan–peralatan ini bergantung kepada jenis kerja yang dilakukan. pengangkutan serta peralatan pembersihan.iaitu kerja yang berbeza memerlukan peralatan serta mesin-mesin yang berlainan.

Cylinder-driven mowers-perlu ditolak dengan menggunakan tangan. Hand mowers ini dipanggil mengikut karakter masing-masing. Fully driven motor mowers-mempunyai enjin yang menggerakkan mesin secara keseluruhan. Universiti Putra Malaysia 68 . Heavy duty mowers-mempunyai enjin 3 ½ hp Mesin elektrik yang mendapat sumber daripada bateri ataupun sumber kuasa yang utama. iaitu jenis roller ataupun side wheel. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. tetapi mempunyai enjin untuk menggerakkan silinder. • • • • • • • Hand mowers-menggunakan tenaga manusia. Terdapat 8 pilihan mesin pemotong rumput berlainan yang boleh dipilih berdasarkan sumber tenaga serta kaedah pemotongan masingmasing. Rotary mowers Miscellaneous Antara mesin-mesin yang digunakan oleh bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL adalah seperti silinder driven mower dan sebagainya. Mempunyai ‘roller’ yang istimewa ataupun mempunyai dua ‘side-wheel’.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Mesin ini adalah peralatan yang digunakan semasa proses-proses penyelenggaraan taman awam dilakukan Bacelor Senibina Landskap.

Bacelor Senibina Landskap. Universiti Putra Malaysia 69 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.

Universiti Putra Malaysia 70 . Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.

gergaji mesin panjang serta jentera pengangkut. setiap penanaman perlu juga mengambilkira jenis peralatan yang bakal digunakan semasa penyelenggaraan. gergaji pokok. PERALATAN PENYELENGGARAAN POKOK Peralatan Pemangkasan Dan Penjarangan Pekerja yang melaksanakan penyelenggaraan ini pula perlu dibekalkan peralatan dan kemudahan sokongan yang mencukupi dan bersesuaian dengan jenis penyelenggaraan yang dilakukan pada satu-satu ketika.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bagi memudahkan penyelenggaraan. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 71 . Lopping shears Gergaji mesin panjang Pole pruning saw Gergaji pokok Axe Jentera Pengangkut Gergaji mesin Contoh Alat Pemangkasan Dan Penjarangan Bacelor Senibina Landskap. gergaji mesin. Antara peralatan yang digunakan oleh bahagian senitaman dan kebersihan DBKL adalah seperti pemotong dahan.

sesuai dengan kemampuan peralatan yang digunakan. empat segi ataupun bentuk octagon. Peralatan keselamatan Climbing spurs Lanyards Safety Cones. Universiti Putra Malaysia Hard Hat Goggles Climbing saddle Body/boom belts and landyard 72 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Loppers pula mempunyai pemegang yang panjang dan boleh memotong dahan yang berdiameter 3 inci ke atas. Flags And Signs Rope Ear protection Safety Chaps Bacelor Senibina Landskap. mesin ini mempunyai cirriciri keselamatan yang tinggi. Kesan pangkasan bagi dahan dan ranting melebihi 10mm hendaklah disembur dengan cat anti-kulat ataupun disapu dengan tar. Ianya selalu digunakan kerana ianya menyenangkan. Pole yang biasa digunakan adalah bulat. Gergaji rantai atau chain saw pula merupakan peralatan pemangkasan utama yang digunakan oleh arborist. ‘Pole pruning saw’ disambungkan kepada pole yang panjangnya 6 hingg 8 kaki dan digunakan bersama pruning head. kecuali apabila ianya betul-beetul diperlukan. serta membolehkan dahan-dahan yang besar dibuang. Kesan tempat yang dipangkas hendaklah licin dan bersih supaya tidak menakung air yang boleh menyebabkan pereputan atau memerangkap penyakit dan serangga.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Pemotong besi ini mempunyai besi berspring serta gear untuk meningkatkan keupayaan memotong. senang diselenggara serta mempunyai jangka hayat yang panjang. Kapak pula merupakan peralatan manual yang jarang digunakan. Selain daripada itu. Peralatan khas seperti gergaji atau sekateur yang tajam digunakan bagi memotong bahagian-bahagian tertentu.

Antara peralatan tersebut adalah seperti kon keselamatan. iaitu mempunyai fleksibiliti yang tinggi. Peralatan Pengangkutan Terdapat mesin yang membantu meringankan kerja-kerja pengangkutan dan pemotongan pokok seperti “aerial lift” dan trak. ‘safety chaps pula diperbuat supaya dipakai melapisi seluar yang boleh melindungi diri semasa menggunakan gergaji rantai. tetapi ianya masih digunakan untuk menarik sesuatu ataupun sebagai tali keselamatan. signal serta fluorescent vest. Trak pula dapat memuatkan kapasiti sebanyak 28. Peralatan keselamatan yang terakhir pula adalah sebagai langkah keselamatan kepada pekerja-pekerja yang beker di atas tanah dan juga sebagai melindungi kenderaan penyelenggaraan. Ianya juga mempunyai ‘clear lenses’yang diperbuat daripada polikarbonat. Climbing saddle pula merupakan peralatan yang disarung pada badan pekerja. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. bendera. terutamanya semasa melakukan kerja penebangan pokokpokok yang tinggi. Universiti Putra Malaysia 73 . “aerial Lift” ini menjimatkan masa terutamanya semasa menebang pokok-pokok besar. Tali yang biasa digunakan adalah mempunyai diameter ½ hingga 1 inci yang diperbuat daripada kombinasi sintetik dan fiber.000 poun. Bacelor Senibina Landskap. Alat ini biasanya dibuat dengan lima atau enam lapisan nilon. termasuk tiga atau empat lapisan yang dilapisi dengan pencegah luka. Rekabentuk trak ini adalah mengikut permintaan tempatan dan juga bergantung kepada peruntukan semasa membeli. Deria pendengaran juga merupakan bahagian sensitive badan yang perlu dijaga. lift ini boleh digerakkan sebanyak 2800. Salah satu jenis jenis lanyard adalah yang boleh dihubungkan dengan “saddle”. Tali nilon mempunyai kebolehregangan yang tinggi. “Googles” perlu dipakai sepanjang membuat kerrja-kerja penyelenggaraan pokok.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Sepanjang menggunakan peralatan atau mesin elektrik yang mengeluarkan bunyai bising. “goggles” ini selalu dipakai dengan topiyaang bertindak sebagai penghalang objek keras daripada menimpa kepala. telinga mesti ditutup dengan penyumbat telinga.

Terdapat dua jenis “chipper” iaitu “rotor-drum dan disk drum chipper”. mesin ini juga turut mempunyai kelemahan. Peratus kerosakan akibat daripada kerja-kerja memotong akar dapat dikurangkan berbanding cara yang digunakan sebelum ini. Pencakar pula digunakan untuk membersihkan potongan kayu yang kecil. Selain itu. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. mesin tersebut berkernampuan untuk memotong akar hingga pada kedalaman 11kaki. Selain daripada peralatan yang digunakan untuk pemangkasan dan penjarangan seperti di atas. Peralatan pembersihan Peralatan yang dapat memotong dahan adalah dikenali sebagai “Chipper”.5 meter dalam tempoh 45 hingga 60 minit. Kedua-duanya dilengkapi dengan ciri-ciri keselamatan. iaitu mesin untuk membuang tunggul-tunggul kayu yang dikenali sebagai stump cutter. Semasa kerja memotong tunggul dijalankan. Penggunaan tenaga buruh dapat dikurangkan kerana mesin ini hanya memerlukan 1-2 orang untuk mengendalikannya. sisa-sisa tunggul yang dipotong akan tercarnpak jauh dan boleh mendatangkan bahaya terutarna sekiranya lokasi kerja di tepi jalan utama. di antaranya adalah mesin ini hanya. “Stump Cutter” juga merupakan peralatan pembersihan yang berfungsi membuang dan mencabut tunggul-tunggul kayu yang telah mati. Bacelor Senibina Landskap. habuk kayu serta daun-daun kering. Sementara penyapu pula adalah alat pembersihan terakhir yang digunakan untuk menyapu debu serta kotoran kecil yang lain. Ianya juga memerlukan kenderaan lain untuk dibawa ke lokasi kerja dan semasa kerja memotong akar dilakukan bagi mengelakkan mesin tersebut bergerak. Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL juga mempunyai peralatan terkini untuk pembersihan. Universiti Putra Malaysia 74 . Di sebalik kebaikan yang ada. Kedua-Dua Gambar Menunjukkan Keadaan Bentuk Tunggul Sebelum Kerja Memotong Djalankan. Antara kebaikan mesin ini adalah ia berkernampuan untuk memotong tunggul yang berdiameter lebih kurang 1.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. marnpu beroperasi di ternpat yang rata sahaja.

Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Gambar Menunjukkan Kesan Potongan Akar Pada Peringkat Awal Kerja Memotong Berjalan. Universiti Putra Malaysia 75 . Kerja-Kerja Memotong Tunggul Sedang Dijalankan Dimana Dapat Diperhatikan Bentuk Cara Mesin Ini Beroperasi. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Bacelor Senibina Landskap.

Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Gambar Menunjukkan Keadaan Akar Diperingkat Akhir Kerja Pemotongan Berjalan.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Universiti Putra Malaysia 76 . Sisa rumput dibersihkan dengan menggunakan penyapu Bacelor Senibina Landskap.

tetapi penyalahgunaan dari segi penggunaan peralatan tetap berlaku. Pencemaran air sungai dan udara. 3. Universiti Putra Malaysia 77 . Fakulti Rekabentuk Dan Senibina.pokok tumbang dan sekah.0 • • • • • • • • • MASALAH YANG DIHADAPI OLEH JABATAN SENI TAMAN & KAWALAN PEMBERSIHAN BANDAR Kekurangan tenaga pekerja dan pekerja mahir Kekurangan tenaga pakar dan profesional Masalah pokok rendang . Bacelor Senibina Landskap. papan tanda. Masalah keselamatan yang melibatkan orang awam seperti kemalangan jalanraya akibat penglihatan terlindung oleh tanaman tepian jalan dan sebagainya Pembangunan yang dijalan adalah secara ‘ad-hoc’ iaitu secara mendadak tanpa sebarang perancangan yang rapi. Menghadapi masalah dalam pemilihan pokok yang sesuai untuk ditanam di kawasan tertentu kerana ketiadaan pakar dalam bidang arborikultur. kerosakan dan kehilangan peralatan senijalan seperti lampu hiasan. Vandalisma dan kecurian peralatan taman seperti kerosakan kepada alat permainan kanak-kanak. Ini menyebabkan kakitangan tersebut tidak dapat menumpukan kerja yang terangkum di bawah jawatan yang disandang. rosak dilanggar kenderaan. • Kebanyakan pekerja bahagian ini adalah berkemahiran dan boleh dikatakan kebanyakannya adalah berpengalaman.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bahagian Senitaman dan Pembersihan DBKL ini mempunyai masalah dari segi pembahagian tugas di mana tugasa yang terangkum di bawah sesuatu jawatan adalah meliputi tugasa-tugas luar yang diluar bidang kerjanya. tumbuhan liar ditepi bangunan. pertumbuhan tidak teratur/kemas.

strategi juga perlu dirancang bagi memastikan objektif yang digariskan tercapai. Mungkin sebilangan daripada kaitangan muda adalah kekurangan pengalaman. mesin-mesin yang sedia ada pula perlulah digunakan mengikut kesesuaian dengan kerja yang hendak dilakukan bagi mengelakkan mesin rosak. didapati unit ini sememangnya mempunyai perancangan. Universiti Putra Malaysia 78 . tetapi golongan ini masih bole diasah serta dikembangkan bakat kepemimpinan hasil acuan yang baik daripada golongan yang berumur di unit ini. Selain daripada merangka objektif. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. persepsi serta pengetahuan dari orang ramai adalah penting bagi merangka suatu strategi yang berkesan. 4. dan sebagainya yang akan menyumbang kepada peningkatan belanjawan bagi penyelenggaraan mesin. Dokumen-dokumen yang penting seperti spesifikasi DBKL bagi melaksanakan kerjakerja penyelenggaraan pada tempat-tempat tertentu hendaklah difailkan dengan baik bagi memudahkan pelajar dan kakitangan untuk membuat rujukan terhadap item-item tersebut.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Bacelor Senibina Landskap. elektrik dan sebagainya. PenguruSan dan penyelenggaraan merupakan dua perkara berbeza tetapi saling merujuk kepada satu sama lain. jumlah mesin atau peralatan yang digunakan untuk penyelenggaraan adalah tidak mencukupi dan perlu ditambah dari semasa ke semasa bergantung kepada keperluan semasa. peralatan. tetapi ianya tidak diimplimentasikan sepenuhnya.jikalau dihalusi serta ditinjau pendapat para kakitangan unit ini dari segi perancangan ekonomi.tumpul. Ini dapat diperhatikan melalui jumlah masa bekerja yang mempunyai kualiti adalah sedikit berbanding masa yang sebenarnya. selain daripada itu. Walaubagaimanapun objektif yang disediakan perlulah dan dispesifikkan kepada matlamat tertentu. perancangan jadual kerja bagi jangka masa panjang serta jangka masa pendek dan beberapa perkara yang lain lagi. Apabila masa bekerja tidak digunakan sepenuhnya. ini akan meningkatkan belanjawan bagi perbelanjaan buruh.0 KEPERLUAN PENGURUSAN DAN PENYELENGGARAAN Bahagian Senitaman dan Pembersihan Bandar DBKL merupakan sebuah badan kerajaan yang mempunyai sistem pengurusan dan penyelenggaraan yang baik. Pihak pengurusan DBKL juga adalah amat memerlukan tenaga muda yang boleh bertindak sebagai generasi pelapis kepada kakitangan yang ada sekarang. Dalam merangka sistem pengurusan pendapat .

dari segi. terdapat beberapa perkara yang kurang dititikberatkan oleh pihak jabatan dalam mengurus dan menyelenggara landskap yang telah disediakan untuk masyarakat. Ini dapat menyelaraskan peruntukan kewangan dengan kerja-kerja penyelenggaraan yang akan dilaksanakan. Antaranya.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. • • • Objektif dan standard pengurusan – Objektif yan79g disediakan perlulah lebih terperinci dan spesifik serta standard pengurusan perlulah lebih jelas. • Pembinaan dan rekabentuk – Pemilihan pokok yang tidak sesuai dengan keadaan iklim. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Namun. Ini menambahkan beban dari segi kewangan dan kerja penyelenggaraan supaya keadaan kemnali stabil dan memenuhi keselesaan. rekreasi. • ‘Personnel’ – Pihak jabatan memastikan setiap pekerja akan menyertai kursus yang bersesuaian dengan bidang tugasnya supaya kualiti kerja meningkat di samping boleh menambah tahap pengetahuan dalam bidang berkaitan. Ini menyebabkan peruntukan kewangan meningkat apabila terpaksa membayar untuk kerja lebih masa yang telah dibuat. Bacelor Senibina Landskap. Juga keadaan kawasan/ tapak yang tidak sesuai dengan pokok yang dipilih dan program penyelenggaraan yang tidak sistematik menyebabkan perancangan yang dibuat tidak menjadi dan menghadapi masalah. Pelan penyelenggaraan – Pendekatan dalam proses penyelenggaraan landskap taman awam. Pengurusan ekonomi Pengurusan masa adalah longgar dan pekerja tidak serius menggunakan masa yang diperuntukkan dalam melaksanakan tugas yang dipertanggungjawabkan. Universiti Putra Malaysia 79 . 5. Oleh itu adalah penting untuk pihak jabatan melantik tenaga pakar dalam bidang arborikultur dan hortikultur yang mencukupi bagi menangani masalah ini. persekitaran dan fungsinya. jalan dan sebagainya perlulah lebih sistematik. didapati bahawa bidang kuasa dan kerja Jabatan Senitaman DBKL adalah luas dan merangkumi hampir keseluruhan kawasan di Lembah Kelang.0 PEMERHATIAN DAN PERBINCANGAN Melalui tugasan yang dijalankan.

UPM. Denmark Melantik tenaga pakar dan juruperunding dalam merekabentuk dan melaksana projek-projek landskap Melantik kontraktor dalam menyelenggara kawasan-kawasan landskap Bacelor Senibina Landskap. antaranya. Jabatan Landskap Negara Kerjasama dengan institusi luar negara seperti projek 'DANCED'. Universiti Putra Malaysia 80 . ILAM.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. UiTM. Terdapat beberapa kaedah yang telah dilaksanakan untuk menangani masalah yang wujud landskap. • • • • dalam pengurusan dan penyelenggaraan Kerjasama dengan institusi-institusi penyelidikan dan pengajian tinggi serta badan-badan kerajaan seperti FRIM.

Secara keseluruhannya pengurursan dan penyelenggaraan landskap adalah amat penting dalam mengekalkan keindahan sesuatu Bandar. 2. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. kepadatan . Setiap pihak yang terlibat secara langsung dengan kerja-kerja pelaksanaan dan penyelenggaraan landskap perlulah bekerjasama di atara satu sama lain bagi memastikan matlamat keindahan sesuatu Bandar dapat dicapai dan dikekalkan. dapat disimpulkan bahawa:I. 5.0 KESIMPULAN Dari pemerhatian dan perbincangan yang telah dibuat. Oleh itu. Sebenarnya aspek penyelenggaraan perlu diambilkira semasa penyediaan pelan landskap Faktor seperti keupayaan dan bilangan tenaga pekerja untuk menyelenggara perlu dikaji dan disediakan bergantung kepada saiz .Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. 6. Menambah kakitangan dan memberi kawasan menyelia yang kecil supaya tumpuan lebih efisyen untuk pegawai mengawasi kawasan. kerumitan dan kemudahan yang sedia ada. Manakala peruntukan kewangan penyelenggaraan pula perlu mencukupi setiap tahun. Bacelor Senibina Landskap. 4. Jabatan Seni Taman DBKL perlulah mempunyai rancangan pengurusan da penyelenggaraan bagi jangka masa pendek dan panjang supaya landskap persekitaran wilayah berada dalam keadaan sihat. Universiti Putra Malaysia 81 . Menambah peruntukan kewangan dan kontraktor sedia ada bertujuan memudahkan lagi kerja penyelenggaraan landskap wilayah Mengenalpasti jenis-jenis tanaman landskap dan pokok yang akan ditanam supaya tidak mendatangkan masalah pada masa yang akan datang. dicadangkan jabatan mengadakan seorang pegawai penyelidik supaya dapat menyediakan laporan setiap kawasan dan dapat mengenalpasti keadaan landskap samada berada dalam keadaan baik atau sebaliknya. Membuat satu dasar berkenaan berkaitan dengan penyelenggaraan landskap supaya ia sentiasa terpelihara untuk jangka masa yang ditetapkan dan tidak perlu untuk menambah peruntukan penggantian landskap yang rosak 3.

Jabatan Perancangan Bandar Dan Desa. Fakulti Rekabentuk Dan Senibina. Universiti Putra Malaysia 82 . William Heinemaan Ltd. McGraw-Hill. Kuala Lumpur. Englewood Cliffs. 7. Leonard E. URBAN TREES. New Jersey 07632. Bacelor Senibina Landskap.Pengurusan Dan Penyelenggaraan Landskap Jabatan Senitaman Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. LANDSCAPE TECHNIQUES. Malaysia. Dewan Bandaraya Kuala Lumpur.Miller.. Inc. Jabatan Senitaman Dan Kawalan Pembersihan.0 RUJUKAN A. Prentice Hall. (1979 ). LAPORAN TAHUNAN 2001. Weddle. United Stated Of America. Robert W. New York.E. Jr. (2001 ). GARISPANDUAN LANDSKAP NEGARA. Kementerian Perumahan Dan Kerajaan Tempatan. Phillips. URBAN FORESTRY PLANNING AND MANAGING URBAN GREENSPACES. (1995). ( 1988 ).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful