Sistem Ejaan Rumi

SISTEM EJAAN RUMI 1 1.1 • 1.2 Sejarah Ringkas.

Rancangan Pembakuan Bermula pada tahun 1904 dan disempurnakan pada tahun 1972. Sistem ejaan rumi yang pernah wujud: i. ii. iii. iv. v. 1.3 • • • Sistem Ejaan Wilkinson (1904) – Ejaan Sekolah Melayu di Malaya. Ejaan Za'ba (1949) – Ejaan Sekolah hingga 1972. Sistem Ejaan Fajar Asia – Ejaan Majalah Fajar Asia (1945-54). Ejaan Rumi Kongres 1956 – Ejaan ASAS 50. Kaedah Ejaan PBMUM (Persatuan BM Universiti Malaya) – Ejaan Majalah Bahasa.

Penyelarasan dan Pelaksanaan Penyatuan ejaan rumi antara BM Malaysia dengan Indonesia bermula pada 1959, tetapi ejaan Malindo 1959 ini tidak dapat dilaksanakan. Persetujuan tentang Sistem ejaan rumi bersama ditandatangani pada 27 Jun 1967, telah diisytiharkan penggunaannya serentak pada 16 Ogos 1972. Di Malaysia, ejaan ini dikenali sebagai Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu. Ciri-ciri Utama Sistem Ejaan Rumi 1972 Huruf dalam BM: i. ii. iii. Huruf Vokal: a,e,i,o,u dan diftong: ai, au, oi. Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Konsonan Gabungan: gh, kh, ng, ny, sy.

2. 2.1

2.2 • •

Sistem Keselarasan Huruf Vokal Sistem keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. Bagi kata yang terdiri daripada tiga atau lebih suku kata, hanya dua suku kata terakhir sahaja yang diambil kira. Contoh: seme nanjung, seluruh, kerisik, dll.

1

balik. meleset tempoh. lebih. boleh. esok ingat.2. sembuh selak. belok. riuh. bisik tidur. kulit. simpuh otak. girang intip.3 Pola Keselarasan Vokal Bil. sisik. cangkul kelas. obor. kontang oleh. bodoh umpan. basuh. duit ukur. bulat. sengit telur. dewan cetek. botak. tempuh. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pola a-a a-i a–u e (p) – a e (p) – i e (p) – u e (t) – a e (t) – e (t) e (t) – o i–a i–i i–u o–a o – e(t) o–o u–a u–i u-u Contoh asah. petak. bandar adik. senget. tumpah sunting. kemas. tunggul. conteng contoh. cerdas betik. badan. pinang. sugul 2. cantik datuk.4 Kekecualian Keselarasan Vokal 2 .

cek graf teknik muzik. parlimen diftong. transistor fosil. cheque graph technique music. lapor gembleng pepet. physic science scale. Melibatkannperkataan yang diserap daripada bahasa asing. analysis B.Melayu sen kad. analisis Huruf c–s c/cc – k cc – ks ch – c ph – f ch – k s–z sc – s sc – sk q–k th – t x – ks y-i 3 . hipotesis spektrum interkom. forum subjek kupon. planet panel atom. gabenor briged Filem. kompleks economi.Inggeris Penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu B.5 a.Inggeris cent card. konduktor 2. tesis ekspres. hipokrit bonus. account access charge. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pola a – e (t) a – e (p) a–o e (t) – i e (t) – u e (p) – e (t) e (p) – e (p) e (p) – o i – e (t) i – e (p) i–o o–i o–u u – t (t) u – e (p) u-o Contoh bahasa Nusantara awet gableg lakon. complex economy. Bil. akaun akses caj. screw quality. kuota teori. skru kualiti. pilon tulen lumer bunglon. bebel jempol imlek ijon. Ejaan istilah / kata pinjaman B. thesis express. quota theory. fizik sains skala. kontraktor objektif. lelucon Contoh bahasa Inggeris kaset.

t zz .Melayu blok klasik.Inggeris block classic.Inggeris audit. clinic draft cream. paun kupon. automatik idea. pill comma annuity. B. serious coat. traffic aggresive bill. automatic idea. cardboard boot tissue. credit comprehensive protocol store prism plasm organism 4 .ei ie .ia ei . serius kot. stadium accountant. gear grease. Pengekalan gugus konsonan dalam BI dengan beberapa penyesuaian B. cream dialect protein calorie mee premium. issue B. tenis asset.ea ea .o oo .Melayu lobi. Penyesuaian huruf bagi gabungan 2 huruf vokal B.z c.au ou . stadium akauntan.u ue .Inggeris lobby.u oa . process lottery. trafik agresif bil. pound coupon.u d.i iu . hobi efektif.au ea . pil koma anuiti.i ee .b.iu ou . kredit komprehensif protokol stor prisma plasma Organisma B. tennis asset. isu Huruf au . battery jazz B. hobby effective. bateri Jaz Huruf bb – b ff – f gg – g ll – l mm – m nn – n ss – s tt . krim dialek protein kalori me premium.Melayu audit. gear gris. klinik draf krim. Pengguguran satu daripada huruf konsonan yang sama. proses loteri. kadbod But tisu.i ia .

imigresen seksyen. pie 5 . belon aksi dail. -tional menjadi si. pai B. -tion. ballon action dial. action lotion.Melayu generasi teknologi tragedi psikologi agenda agen. gelas geran. glass grant. tradisional Pengejaan kata yang berakhir dengan -ism B. -sional. B.Inggeris tradition. plan bureau. televisyen profesional nasional. pelan Biro.Melayu kelas. file size.Inggeris class. Pengejaan kata pinjaman daripada BI yang telah mantap B. ejen (wakil) f.Inggeris generation technology tragedy psychology agenda agent B. fail saiz. aksi Losen. syen dan sional. traditional g. setem pensel. Huruf g yang diucapkan sebagai [ j ] menurut BI ditulis dan disebut sebagai g dalam BM B. B.e.Melayu nasionalism komunisme sosialisme mekanisme B.Inggeris nasionalism komunism socialism mechanism h. Kata yang asalnya berakhir dengan –sion.Melayu tradisi. sen. television professional national. immigration section. stamp pencil.

4.3. Contohnya: Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS).0 3. dll. ambil alih. Keretapi Tanah Melayu 3. tandatangan. diguna semula. menerima pakai. kakitangan. dll. ke. lebuh raya. pengemaskinian. urus setia. tanggungjawab. taman perumaha dan cogan kata hendaklah ditulis dengan huruf besar. 4. pesuruhjaya. atas dll ditulis dengan huruf kecil. atur cara. • Kekecualian: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. sukarela. pengenalpastian. bumiputera. dan. Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK). antarabangsa. Negara Kita Tanggungjawab Kita. di. reka bentuk.0 4. susun atur.1 Penulisan Kata Bahasa Melayu Rangkai kata umum – semua frasa atau rangkai kata sama ada dua perkataan atau lebih hendaklah ditulis terpisah.3 Rangkai kata umum berimbuhan a. Perkembangan Politik dan Kebudayaan Malaysia.2 Kata yang telah mantap ditulis sebagai satu perkataan. Contohnya: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kata yang menerima awalan atau akhiran sahajan ditulis sebagai dua perkataan. syarikat. Contohnya: Kerjasama. beritahu. setiausaha. olahraga 3.2 Kata sendi dan kata hubung: huruf pertama bagi kata sendi dan kata hubung tertentu seperti yang. kemas kini. Jalan Tuanku Abdul Rahman. suruhanjaya. 6 . Kata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan.1 Penggunaan Huruf Besar dan Huruf Kecil Nama khas – huruf pertama pada semua nama khas seperti nama pertubuhan. bangunan. jabatan. Bandar raya. Contoh: Jalan raya. kenal pastikan. tengah hari. dll. kereta api. Contohnya: pengambilalihan. warganegara. b. jalan. dll. warga kota. maklum balas. jawatankuasa. Contohnya: diambil alih. Bank Islam Malaysia Berhad. matahari. Kerusi dan Meja untuk Kakitangan Jabatan. Taman Melati Indah.

6. PBB. contohnya: ke-200. Singkatan tiga huruf atau lebih menggunakan satu titik sahaja. institusi. pro-Iran. dll. Untuk menyambungkan suku kata yang terpisah kerana penggantian baris.0 5. pangkat dan sapaan ditulis menggunakan titik. PPM. Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata nama khas yang dimulai dengan huruf besar. contohnya: b. En. hamba-Mu. tahun 90-an. dll.. tulis-menulis.. 5. Sdr. Untuk merangkaikan huruf dengan angka dan angka dengan akhiran – an.s. Chabang Tiga. Ejaan Nama Tempat / Nama Khas ii. spt. kupu-kupu. Singkatan bagi nama jabatan. Y. dll. DBP. Tanda sempang ( . PPK iii. organisasi dan pertubuhan ditulis tanpa titik. s.p.. Tn. iii. ii.. 6.0 Pada asasnya. 7 . Prof. LPM. iv.. bermacam-macam.A..k..M..) Untuk menulis kata ganda. contohnya: JPM.p. Singkatan yang sudah umum ditulis dengan menggunakan titik..B.1 Penggunaan Tanda Baca Tanda titik atau noktah i. Kampong Senara.. dsb. contohnya: anti-Yahudi. jawatan..2 i.. Klang. m. contohnya: Surat-surat. ejaan nama tempat dan negeri ditulis menurut arahan kerajaan negeri masing-masing. tercari-cari. hlm. u... awal 40-an. Singkatan bagi gelaran.. dll. Kol. Y..5. Contohnya: Dr. Lubok Batu.1 Nama tempat di Malaysia yang dibentuk sebelum 1972 dikekalkan ejaan cara lama. BBMB. petunjuk-Nya. Charok Kudung. contohnya: Cheras.

Belanda.6. dll. Cuba. dll. Brunei Darussalam. 8 . Teluk Air Tawar.0 Ejaan Nama Orang Ejaan nama menurut kehendak individu itu. ejaan nama yang sah seperti yang didaftarkan dalam sijil kelahiran atau dalam kad pengenalan. Republik Rakyat China. Kanada. Nama tempat di luar negeri yang sudah biasa dieja dengan cara Melayu dikekalkan. New York. ejaan nama orang digalakkan supaya menggunakan ejaan baru. Contohnya: England.2 Bagi nama tempat di Malaysia yang dibentuk selepas 1972.3 6. contohnya: Perancis. 6. Jerman. Kampung Gelung Gajah. dll. Bosnia-Herzegovina. Walau bagaimanapun.4 7. Pantai Cahaya Bulan. Selepas 1972. contohnya: Teluk Intan. Nama-nama yang telah wujud sebelum tahun 1972 dikekalkan dalam bentuk ejaan asal. digalakkan menggunakan ejaan baru. Filipina. Nama tempat di luar negeri yang dieja dengan cara antarabangsa dikekalkan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful