SISTEM EJAAN RUMI 1 1.1 • 1.2 Sejarah Ringkas.

Rancangan Pembakuan Bermula pada tahun 1904 dan disempurnakan pada tahun 1972. Sistem ejaan rumi yang pernah wujud: i. ii. iii. iv. v. 1.3 • • • Sistem Ejaan Wilkinson (1904) – Ejaan Sekolah Melayu di Malaya. Ejaan Za'ba (1949) – Ejaan Sekolah hingga 1972. Sistem Ejaan Fajar Asia – Ejaan Majalah Fajar Asia (1945-54). Ejaan Rumi Kongres 1956 – Ejaan ASAS 50. Kaedah Ejaan PBMUM (Persatuan BM Universiti Malaya) – Ejaan Majalah Bahasa.

Penyelarasan dan Pelaksanaan Penyatuan ejaan rumi antara BM Malaysia dengan Indonesia bermula pada 1959, tetapi ejaan Malindo 1959 ini tidak dapat dilaksanakan. Persetujuan tentang Sistem ejaan rumi bersama ditandatangani pada 27 Jun 1967, telah diisytiharkan penggunaannya serentak pada 16 Ogos 1972. Di Malaysia, ejaan ini dikenali sebagai Sistem Ejaan Rumi Baharu Bahasa Melayu. Ciri-ciri Utama Sistem Ejaan Rumi 1972 Huruf dalam BM: i. ii. iii. Huruf Vokal: a,e,i,o,u dan diftong: ai, au, oi. Huruf konsonan: huruf selain huruf vokal Huruf Konsonan Gabungan: gh, kh, ng, ny, sy.

2. 2.1

2.2 • •

Sistem Keselarasan Huruf Vokal Sistem keselarasan atau kesesuaian dua huruf vokal yang membentuk dua suku kata pada kata dasar. Bagi kata yang terdiri daripada tiga atau lebih suku kata, hanya dua suku kata terakhir sahaja yang diambil kira. Contoh: seme nanjung, seluruh, kerisik, dll.

1

kulit. sengit telur. kontang oleh. lebih. tumpah sunting. riuh. obor. basuh.3 Pola Keselarasan Vokal Bil. kemas. sugul 2. bodoh umpan. botak. badan. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Pola a-a a-i a–u e (p) – a e (p) – i e (p) – u e (t) – a e (t) – e (t) e (t) – o i–a i–i i–u o–a o – e(t) o–o u–a u–i u-u Contoh asah. cantik datuk. duit ukur. balik. bandar adik. petak. tunggul. simpuh otak. tempuh. dewan cetek. meleset tempoh. bisik tidur. sisik. belok. senget. boleh. sembuh selak. esok ingat. conteng contoh. cerdas betik. bulat.4 Kekecualian Keselarasan Vokal 2 . girang intip. cangkul kelas. pinang.2.

analysis B. kompleks economi.Inggeris cent card. Ejaan istilah / kata pinjaman B. analisis Huruf c–s c/cc – k cc – ks ch – c ph – f ch – k s–z sc – s sc – sk q–k th – t x – ks y-i 3 . forum subjek kupon. pilon tulen lumer bunglon.Melayu sen kad. cheque graph technique music. skru kualiti. kontraktor objektif. fizik sains skala. konduktor 2. gabenor briged Filem. parlimen diftong. planet panel atom. physic science scale. complex economy. Melibatkannperkataan yang diserap daripada bahasa asing. cek graf teknik muzik. screw quality. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 Pola a – e (t) a – e (p) a–o e (t) – i e (t) – u e (p) – e (t) e (p) – e (p) e (p) – o i – e (t) i – e (p) i–o o–i o–u u – t (t) u – e (p) u-o Contoh bahasa Nusantara awet gableg lakon. lelucon Contoh bahasa Inggeris kaset. thesis express. hipokrit bonus.Inggeris Penyesuaian huruf-huruf konsonan tertentu B. tesis ekspres. lapor gembleng pepet. transistor fosil. akaun akses caj. Bil. kuota teori. quota theory.5 a. account access charge. hipotesis spektrum interkom. bebel jempol imlek ijon.

t zz .au ea . pil koma anuiti.o oo .Inggeris audit.u ue . issue B. cream dialect protein calorie mee premium. paun kupon. tenis asset.i iu . cardboard boot tissue. trafik agresif bil.i ia .Inggeris block classic. serius kot.u d. proses loteri. serious coat. bateri Jaz Huruf bb – b ff – f gg – g ll – l mm – m nn – n ss – s tt .Melayu blok klasik. stadium akauntan. klinik draf krim.Inggeris lobby. traffic aggresive bill.Melayu lobi.b. kredit komprehensif protokol stor prisma plasma Organisma B. Penyesuaian huruf bagi gabungan 2 huruf vokal B.i ee . isu Huruf au .u oa . automatic idea. process lottery. B. clinic draft cream.ei ie . tennis asset.iu ou . Pengguguran satu daripada huruf konsonan yang sama.ea ea . battery jazz B. Pengekalan gugus konsonan dalam BI dengan beberapa penyesuaian B. kadbod But tisu.au ou . stadium accountant. credit comprehensive protocol store prism plasm organism 4 . gear grease. automatik idea. gear gris. pound coupon. pill comma annuity. krim dialek protein kalori me premium. hobby effective.Melayu audit. hobi efektif.ia ei .z c.

pelan Biro. aksi Losen. Huruf g yang diucapkan sebagai [ j ] menurut BI ditulis dan disebut sebagai g dalam BM B. file size.e. stamp pencil. setem pensel. ejen (wakil) f.Melayu generasi teknologi tragedi psikologi agenda agen.Inggeris nasionalism komunism socialism mechanism h. belon aksi dail. gelas geran. action lotion. syen dan sional. B.Inggeris class. tradisional Pengejaan kata yang berakhir dengan -ism B. Pengejaan kata pinjaman daripada BI yang telah mantap B. B. -tion.Melayu kelas. immigration section. -sional. pai B.Inggeris tradition.Melayu nasionalism komunisme sosialisme mekanisme B. imigresen seksyen. Kata yang asalnya berakhir dengan –sion. television professional national. plan bureau. televisyen profesional nasional. ballon action dial. traditional g.Inggeris generation technology tragedy psychology agenda agent B. -tional menjadi si. glass grant.Melayu tradisi. fail saiz. sen. pie 5 .

tanggungjawab. suruhanjaya. jalan. Bandar raya. kenal pastikan. Jalan Tuanku Abdul Rahman. reka bentuk. Contohnya: Dewan Bahasa dan Pustaka. maklum balas. lebuh raya. jabatan. tengah hari.2 Kata sendi dan kata hubung: huruf pertama bagi kata sendi dan kata hubung tertentu seperti yang. Perkembangan Politik dan Kebudayaan Malaysia. sukarela. dll. kereta api. dan. taman perumaha dan cogan kata hendaklah ditulis dengan huruf besar. susun atur. olahraga 3. Kerusi dan Meja untuk Kakitangan Jabatan. diguna semula. Kata yang menerima apitan ditulis sebagai satu perkataan. syarikat. Contoh: Jalan raya. Bank Islam Malaysia Berhad. Negara Kita Tanggungjawab Kita. Contohnya: pengambilalihan. atas dll ditulis dengan huruf kecil. matahari. setiausaha.3. 4. • Kekecualian: Dewan Bandaraya Kuala Lumpur. urus setia. dll. dll. bumiputera.2 Kata yang telah mantap ditulis sebagai satu perkataan.1 Penggunaan Huruf Besar dan Huruf Kecil Nama khas – huruf pertama pada semua nama khas seperti nama pertubuhan. Contohnya: Kerjasama. b. Contohnya: Gabungan Pelajar Melayu Semenanjung (GPMS). pesuruhjaya.0 4. pengemaskinian. beritahu. tandatangan. antarabangsa.0 3. Kata yang menerima awalan atau akhiran sahajan ditulis sebagai dua perkataan. di. warga kota. Contohnya: diambil alih. ambil alih. Keretapi Tanah Melayu 3. 6 . menerima pakai. dll. Pertubuhan Peladang Kawasan (PPK). warganegara. kemas kini. 4. kakitangan. pengenalpastian. atur cara.1 Penulisan Kata Bahasa Melayu Rangkai kata umum – semua frasa atau rangkai kata sama ada dua perkataan atau lebih hendaklah ditulis terpisah. jawatankuasa. Taman Melati Indah.3 Rangkai kata umum berimbuhan a. ke. bangunan.

Charok Kudung. Singkatan yang sudah umum ditulis dengan menggunakan titik.. dsb... dll. pangkat dan sapaan ditulis menggunakan titik. Chabang Tiga. Y. LPM. u. Kampong Senara.B. contohnya: Cheras. bermacam-macam. contohnya: b. Apabila bentuk terikat diikuti oleh kata nama khas yang dimulai dengan huruf besar. Y. 6. Klang. petunjuk-Nya. s.k. 7 .. PBB. dll.. Singkatan bagi gelaran.0 5. dll. jawatan. contohnya: anti-Yahudi.2 i. PPM.. Untuk menyambungkan suku kata yang terpisah kerana penggantian baris. institusi. spt. pro-Iran. m.. DBP..A...) Untuk menulis kata ganda. Singkatan bagi nama jabatan. tercari-cari... hlm.p. Prof.s.. kupu-kupu.1 Penggunaan Tanda Baca Tanda titik atau noktah i. contohnya: ke-200. hamba-Mu. Tn. Tanda sempang ( .0 Pada asasnya. 5.p. Untuk merangkaikan huruf dengan angka dan angka dengan akhiran – an. organisasi dan pertubuhan ditulis tanpa titik. iv. 6.. dll.5. Kol. En.. contohnya: JPM. ii. iii. Lubok Batu. ejaan nama tempat dan negeri ditulis menurut arahan kerajaan negeri masing-masing. tulis-menulis.1 Nama tempat di Malaysia yang dibentuk sebelum 1972 dikekalkan ejaan cara lama. Ejaan Nama Tempat / Nama Khas ii. Sdr. PPK iii.M. BBMB. Contohnya: Dr. tahun 90-an. Singkatan tiga huruf atau lebih menggunakan satu titik sahaja.. awal 40-an. contohnya: Surat-surat.

Filipina. Belanda. Republik Rakyat China. dll. Brunei Darussalam. Contohnya: England. Bosnia-Herzegovina. ejaan nama yang sah seperti yang didaftarkan dalam sijil kelahiran atau dalam kad pengenalan.2 Bagi nama tempat di Malaysia yang dibentuk selepas 1972. digalakkan menggunakan ejaan baru. Cuba.4 7. Selepas 1972. Kampung Gelung Gajah. Jerman. 6. Pantai Cahaya Bulan. Walau bagaimanapun.6. New York. ejaan nama orang digalakkan supaya menggunakan ejaan baru. Nama-nama yang telah wujud sebelum tahun 1972 dikekalkan dalam bentuk ejaan asal. dll. contohnya: Perancis. Teluk Air Tawar.3 6.0 Ejaan Nama Orang Ejaan nama menurut kehendak individu itu. Kanada. contohnya: Teluk Intan. Nama tempat di luar negeri yang dieja dengan cara antarabangsa dikekalkan. 8 . Nama tempat di luar negeri yang sudah biasa dieja dengan cara Melayu dikekalkan. dll.