Anda di halaman 1dari 6

PENDIDIKAN SEPANJANG HAYAT

Definisi

Pendidikan sepanjang hayat (livelong education) adalah bahawa pendidikan tidak berhenti hingga individu menjadi dewasa, tetapi tetap berlanjut sepanjang hidupnya. Pendidikan sepanjang hayat menjadi semakin tinggi urgensinya pada saat ini kerana manusia terus menerus menyesuaikan diri supaya dapat tetap hidup secara wajar dalam lingkungan masyarakat yang selalu berubah. Sisi lain pendidikan sepanjang hayat adalah peluang yang luas bagi seseorang untuk terus belajar agar dapat meraih keadaan kehidupan yang lebih baik. Hal-hal yang memyebabkan dan memungkinkan keadaan seperti itu adalah : - Majunya ilmu dan teknologi - Produk-produk teknologi yang perlu di pelajari karena terkait dengan alat-alat kerja - Bagi mereka yang menggunakan alat kerja berbasis teknologi - Perubahan sosial sebagai dampak majunya ilmu dan teknologi Perlunya Pendidikan Spanjang Hayat - Keterbatasan kemampuan Pendidikan sekolah - Perubahan masyarakat dan peranan-peranan sosial - Pendayagunaan sumber yang masih belum optimal - Perkembangan pendidikan luar sekolah yang pesat

Belajar sepanjang hayat adalah suatu konsep, suatu idea, gagasan pokok dalam konsep ini ialah bahawa belajar itu tidak hanya berlangsung di lembaga-lembaga pendidikan formal seseorang masih dapat memperoleh pengetahuan kalau ia mahu, setelah ia selesai mengikuti pendidikan di suatu lembaga pendidikan formal. Ditekankan pula bahawa belajar dalam erti sebenarnya adalah sesuatu yang berlangsung sepanjang kehidupan seseorang. Bedasarkan idea tersebut konsep pendidikan sepanjang hayat sering pula dikatakan sebagai belajar berkesinambungan (continuing learning).Dengan terus menerus belajar, seseorang tidak akan ketinggalan zaman dan dapat memperbaharui pengetahuannya, terutama bagi mereka yang sudah berusia lanjut. Dengan pengetahuan yang selalu diperbaharui ini, mereka tidak akan terasing dari generasi muda, mereka tidak akan menjadi terasing, dan tetap dapat memberikan sumbangannya bagi kehidupan dilingkungannya. Belajar erat kaitannya dengan psikologi. Dalam hal ini, Made Pidarta mengemukakan : psikologi atau jiwa adalah ilmu yang mempelajari jiwa manusia. Jiwa itu sendiri adalah roh dalam mengendalikan jasmani. Kerana itu jiwa atau psikis dapat dikatakan inti dan kendali kehidupan manusia yang berada dan melekat dalam diri manusia itu sendiri. Jiwa manusia berkembang sejajar dengan pertumbuhan jasmani, sejak dari masa bayi, kanak-kanak dan seterusnya sampai dewasa dan masa tu. Makin besar anak itu makin berkembang pula jiwanya. Dengan melalui tahap-tahap tertentu dan akhimya anak itu mencapai kedewasaan baik dari segi kejiwaan mahupun dari segi jasmani.Dalam perkembangan jiwa dan jasmani tersebut, manusia perlu belajar. Masa belajar itu berperingkat-peringkat, sejalan dengan fasa-fasa perkembangannya, sejak masa kanakkanak sampai masa tua. Dan sini dapat difahami bahwa belajar merupakan keperluan sebagai bekal untuk menempuh kehidupan disepanjang hayatnya.Melalui pembahasan ini dimaksudkan untuk lebih memahami hakikat belajar dan bagaimana memberikan motivasi bahawa belajar itu sebenarnya berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan sejak dari buaian sampai ke liang lahat.

Konsep ini akan dikemukakan secara berperinci kerana mendasari arah baru dunia pendidikan. Idea dan 00konsep pendidikan sepanjang hayat (PSH) atau pendidikan seumur hidup yang secara operasional sering pula disebut "pendidikan sepanjang raga" bukanlah sesuatu yang baru. Sebagai konsep yang lebih ilmiah dan sekaligus sebagai gerakan global yang merambah ke pelbagai negara memang baru mulai dirasakan pada tahun 70-an. Pada zaman Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lampau, idea dan konsep itu telah disiarkannya dalam bentuk suatu imbauan;Tuntutlah Ilmu mulai sejak di buaian hingga ke liang lahat. Dalam kenyataan hidup sehari-hari dari dahulu sudah dapat dilihat bahawa pada hakikatnya orang belajar sepanjang hidup,meskipun dengan cara yang berbeza dan melalui proses yang tidak sama. Pendeknya tidak ada batas usia yang menunjukkan tidak mungkinnya dan tidak dapatnya orang belajar. Jika seorang petani tua berusaha mencari tahu mengenai cara-cara baru dalam bercucuk tanam, pemberantasan hama dan pemasaran hasil yang lebih menguntungkan, itu adalah pertanda bahawa belajar itu tidak dibatasi oleh usia. Hal yang semacam tidak terkecuali juga berlaku pada pedagang, seniman, pendakwah dan lain-lain, lebih-lebih lagi guru. Dorongan belajar sepanjang hayat itu terjadi kerana dirasakan sebagai keperluan. Setiap orang merasa perlu untuk mempertahankan hidup, dan kehidupannya dalam menghadapi dorongan-dorongan dari dalam dan tentangan alam sekitar, yang selalu berubah.

Konsep pendidikan sepanjang hayat

Sepanjang hidup manusia memang tidak pernah berada di dalam suatu vakum. Mereka dituntut untuk mampu menyesuaikan diri secara aktif, dinamis, kreatif dan inovatif tprhadap diri dan kemajuan zaman. Kegiatan mendidik diri setiap saat sepanjang hidup itu selalu merupakan keperluan terlepas dari hasilnya. Juga bukan semata-mata sebagai bekal untuk kehidupan di masa akan datang.Dengan kata lain, pendidikan itu merupakan bahagian integral dari hidup itu sendiri. Prinsip pendidikan seperti itu mengandung makna bahawa pendidikan itu lekat dengan diri manusia,kerana dengan itu manusia dapat terus menerus meningkatkan kemajuan dirinya sebagai peribadi dan sebagai anggota masyarakat, meningkatkan self fullfilment (rasa kepenuhmaknaan) dan terarah kepada aktualisasi diri. Dalam hubungan dengan lingkungan, mereka dapat menyesuaikan diri secara adaptif dan kreatif terhadap tentangan zaman.PSH yang dalam praktiknya telah lama berlangsung secara ilmiah dalam kehidupan manusia itu dalam perjalanannya menjadi pudar, disebabkan oleh semakin kukuhnya kedudukan sistem pendidikan persekolahan di tengah-tengah masyarakat. Sistem pendidikan persekolahan yang polanya telah mentradisi membentuk masyarakat tersendiri dan memisahkan diri dari lingkungan masyarakat luas dengan pagar pekarangan sekolah,mendindingi kelas, membatasi waktu belajarnya sampai usia tertentu dan jangka waktu tertentu. Seolah-olah sekolah membentuk masyarakat khusus yang mempersiapkan diri untuk kehidupan di hari depan, bukan kehidupan sekarang ini, dengan membekaljkan diri berbagai ilmu pengetahuann dan keterampilan menurut porsi yang telah ditetapkan dengan keyakinan bahawa bekal tersebut pasti sesuai dengan tuntutan zaman. Kenyataan menunjukkan bahawa masyarakat selalu berubah dengan membawa tuntutan-tuntutan baru. Bekal yang telah dipersiapkan secara baku pada saat seseorang ditempa di sekolah tidak selalu sesuai dengan keperluan pada masa akan datang.