Anda di halaman 1dari 5

JANJI MUSLIM

Syaikh Hasan al-Banna


YA ALLAH MUDAHKAN SAYA
MENEPATI SEMUA JANJI INI.
DENGAN PETUNJUK MU
 Saya meyakini : Sesungguhnya segala urusan bagi
Allah. Nabi Muhammad SAW junjungan kita, penutup
para Rasul yang diutus untuk seluruh umat manusia.
Sesungguhnya hari pembalasan itu haq (akan datang).
Al-Qur’an itu Kitabullah. Islam itu perundang-undangan
yang lengkap untuk mengatur kehidupan dunia akhirat.
 Saya berjanji : Akan mengarahkan diri saya sesuai
dengan Al-Qur’an dan berpegang teguh dengan sunah
suci. Saya akan mempelajari Sirah Nabi dan para
sahabat yang mulia.
 Saya meyakini : Sesungguhnya istiqomah, kemuliaan
dan ilmu bagian dari sendi Islam.
 Saya berjanji : Akan menjadi orang yang istiqomah
yang menunaikan ibadah serta menjauhi segala
kemunkaran. Menghiasi diri dengan akhlak-akhlak
mulia dan meninggalkan akhlak-akhlak yang buruk.
Memilih dan membiasakan diri dengan kebiasaan-
kebiasaan islami semampu saya. Mengutamakan
kekeluargaan dan kasih sayang dalam berhukum dan di
pengadilan. Tidak akan pergi ke pengadilan kecuali jika
terpaksa, akan selalu mengumandangkan syiar-syiar
islam dan bahasanya. Berusaha menyebarkan ilmu
 Saya meyakini : Seorang muslim dituntut
untuk bekerja dan mencari nafkah, di dalam
hartanya yang diusahakan itu ada haq dan
wajib dikeluarkan untuk orang yang
membutuhkan dan orang yang tidak punya.
 Saya berjanji : Akan berusaha untuk
penghidupan saya dan berhemat untuk masa
depan saya. Akan menunaikan zakat harta
dan menyisihkan sebagian dari usaha itu
untuk kegiatan-kegiatan kebajikan. Akan
menyokong semua proyek ekonomi yang
islami, dan bermanfaat serta mengutamakan
hasil-hasil produksi dalam negeri dan negara
Islam lainnya. Tidak akan melakukan transaksi
riba dalam semua urusan dan tidak
melibatkan diri dalam kemewahan yang diatas
 Saya meyakini : Seorang muslim bertanggung jawab
terhadap keluarganya, diantara kewajibannya menjaga
kesehatan, aqidah dan akhlak mereka.
 Saya berjanji : Akan bekerja untuk itu dengan segala
upaya. Akan menyiarkan ajaran-ajaran islam pada
seluruh keluarga saya, dengan pelajaran-pelajaran
islami. Tidak akan memasukkan anak-anak saya ke
sekolah yang tidak dapat menjaga aqidah dan akhlak
mereka. Akan menolak seluruh media massa, buletin-
buletin dan buku-buku serta tidak berhubungan dengan
perkumpulan-perkumpulan yang tidak berorientasi pad
ajaran islam.
 Saya meyakini : Di antara kewajiban seorang muslim
menghidupkan kembali kejayaan Islam dengan
membangkitkan bangsanya dan mengembalikan
syariatnya, panji-panji islam harus menjadi panutan
umat manusia. Tugas seorang muslim mendidik
masyarakat dunia menurut prinsip-prinsip islam.
 Saya berjanji : Akan bersungguh-sungguh dalam
menjalankan risalah ini selama hidupku dan
 Saya meyakini : Bahwa kaum muslim
adalah umat yang satu, yang diikat dalam
satu aqidah islam, bahwa islam yang
memerintahkan pemelukya untuk berbuat
baik (ihsan) kepada seluruh manusia.
 Saya berjanji : Akan mengerahkan segenap
upaya untuk menguatkan ikatan
persaudaraan antara kaum muslimin dan
mengikis perpecahan dan sengketa di antara
golongan-golongan mereka.
 Saya meyakini : Sesungguhnya rahasia
kemunduran umat islam, karena jauhnya
mereka dari ”dien” (agama) mereka, dan hal
yang mendasar dari perbaikan itu adalah
kembali kepada pengajaran Islam dan
hukum-hukumnya, itu semua mungkin
apabila setiap kaum muslimin bekerja untuk
itu.