Anda di halaman 1dari 6

INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUSTEMENGGONG IBRAHIM, JO}IOR BAHRU TUGASAN PROJEK TAJUK PROGRAM

:

il;}lffiIil'J

*

NAMA PEI.AIAR:

KOD DAN NAMA KURSUS: MTE 3113 PENYELTDTKAN TTNDAKAN 1 (KAEDAH)

SEMESTER:

1,

JANUAR|2013

(7 PISMPI

MATEMATIK PENDIDIKAN RENDAH

Tarikh Mula

Tarikh Hantar

1

Hasil Pembelajaran Kursus : 1. Menjelaskan kaedah-kaedah penyelidikan pendidikan dan aplikasinya dalam pendidikan 2. Menerangkan asas-asas penyelidikan termasuk jenis-jenis penyelidikan pendidikan, reka bentuk penyelidikan, prosedur dan etika penyelidikan. 3. Menganalisis dan membincang isu-isu senasa dalam pendidikan yang dapat dikaji melalui penyelidikan tinda ka n. 4. Membincang definisi dan proses kajian tindakan. 5. Memperoleh kemahiran merancang dan melaksanakan kajian tindakan di sekolah. 6. memperoleh kemahiran menulis kertas cadangan untuk kajian tindakan, laporan kajian dan

artikel untuk jurnal.

Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran 3, 5

Objektif Projek;
Pelajar da pat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Mengenalpasti masalah kajian atau fokus kajian yang ingin diterokai. 2' Membuat tinjauan literatur yang relevan dan mencukupi mengikut format American Psychological Association (ApA). 3. Menentukan objektif kajian atau persoalan kajian bagi kajian yang akan dilaksanakan. 4' Membuat perancangan yang terperinci dari aspek kos dan masa untuk melakianakan

penyelidikan tindakan.

7'

5. Menentukan lokasi, kumpulan sasaran dan jenis intervensi untuk penyelidikan tindakan. 5. Merancang teknik mengumpuldata dan carta menganalisa data.
Menyediakan kertas cadangan yang lengkap berkaitan dengan kajian yang dirancang. refleksi yang analitik berkaitan dengan kajian yang dirancang.

8. Membuat

Tugasan Projek

Penyelidikan tindakan merupakan sejenis kajian yang digunakan oleh para pendidik untuk menyelesaikan masalah demi kebaikan pelajar dan juga untuk perkembangan profesional masingmasing. Sebelum sesuatu kajian dilaksanakan, seorang penyelidik perlu menyediakan satu
rancangan penyelidikan yang dipanggil kertas cadangan. Untuk penyelidikan tindakan anda untuk semester ini,

Masalah atau isu yang anda ingin selidiki perlu ada perkaitan dengan pengajaran dan pembelajaran matematik semasa prakikum. Menyatakan objektif kajian dan soalan kajian secara jelas. Menggunakan kata rujukan dengan tepat untuk menyokong penyataan atau hujahan anda Menggunakan rujukan yang relevan dari pelbagaisumber dengan menggunakan format . (Sila kepilkan borang 6 kolaborasi dengan laporan kertas cadangan anda.Menghuraikan pelan tindakan. penyelia penyelidikan guru pembimbing atau sesiapa sahaja yang boleh membantu anda dalam penyediaan kertas cadangan kajian tindakan ini. Sebarang penulisan plagiat (plagiarism) dilarangkan. Panduan Pelaksanaan projek. Jangan lupa menyediakan muka surat isikandungan supaya setiap bahagian laporan anda mudah dirujuk. Nama. iaitu .Menunjukkan perancangan kajian menggunakan Carta Gantt atau garis masa dengan terperinci .K/P.Memilih cara intervensiyang relevan dan . 1. cara mengumpuldan menganalisis data . . Tugasan yg cemerlang harus menunjukkan kriteria yang berikut: - . Nama Sekolah Praktikum.Memberijustifikasi - yang baik untuk pilihan jenis 'rawatan' bagi menyelesaikan masalah atau menambahbaikkan amalan yang memerlukan peningkatan. Projek ini adalah tugasan individu yang ditulis dalam lingkungan tidak termasuk rujukan dan bahagian lampiran. Kertas cadangan anda perlu merangkumisemua tajuk sepertiyang diberikan dalam edaran. Tinjauan Literatur. 4. American Psychological Association (APA) dan format IPG (sekurang-kurangnya dari 10 sumber atau lebih) . dan Nama penyelia anda.Arial 12 Margin .Opsyen. Sila gunakan 4. Pengenalan. 2.Memperihalkan Menggunakan pernyataan.1 inci disepanjang sernua tepi muka surat 1.5 ruang di antara setiap baris ayat 3' Sila beri maklumat yang berikut di muka surat pertama laporan kajian tindakan anda: Tajuk Kajian. ./ 7 1' 2- Sila sediakan satu kertas cadangan kajian tindakan berdasarkan input daripada kuliah dan bahan bacaan yang telah diberi. 15 hingga 20 muka surat/ iaitu format berikut dalam penulisan anda Fon. No. . latarbelakang yang terperinci tentang responden dan termasuk prestasi akademik jika perlu. No. 5. Kumpulan Sasaran dan pelan Tindakan. Fokus Kajian Atau Amalan bagi penambahbaikan. H/P. refleksi dan justifikasi yang sangat jelas untuk memperihalkan masalah atau amalan untuk penambahbaikan yang menjadifokus kajian. Anda boleh berkolaborasi dengan rakan praktikum anda. Adalah penting untuk anda mengadakan perbincangan yang kerap dengan penyelia penyelidikan anda semasa menyempurnakan laporan kertas cadangan kajian anda . 3.

nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P fokus amat berkesan pengalaman yang Ialu /Refleksi Membincangkan secara mendalam andaian. Kebolehgunaan . Kebolehtadbiran bedasarkan 4 daripada 6 kriteria berikut: . . Kepentingan Kebolehgunaan kawalan Analisis Masalah (25 markah) . kawalan . kerelevanan kepada sekolah kolaborasi kerelevanan kepada sekolah Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan amat jelas Menghuraikan car:a pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah/ isu Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan jelas Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu wuiud secara Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan dengan kurang jelas Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu Menyatakan fokus kajian dan peluang penambahbaikan secara tidak jelas Menghuraikan cara pengumpulan data awal untuk membuktikan masalah / isu . .0 FOKUS KAJIAN /ISU KEPRIHATINAN Tinjauan dan Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan kriteria berikut: . nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P Membincangkan secara amat terperincijurang antara nilai dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang Sorotan Literatur (10 ma*ah) Membincangkan secara terperinci jurang antara nilaidan kepercayaan yang dipegang dilaksanakan Menghunai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian amat jelas dengan amalan P&P yang dilaksanakan Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian jelas Dapat menilai pemilihan fokus 2. Kepentingan . Kebolehtadbhran Dapat menilal pemilihan fokus berdasarkan 3 daripada 6 kriteria berikut: Dapat menilai pemilihan fokus berdasarkan 2 daripada 6 kriteria berikut: . . Kepentingan . nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P Membincangkan secara kurang jelas terperinci jurang antara nilal dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan Menghunai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian secara kurang jelas LEMAH (4-0) Menllai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus secara tidak berkesan Membincangkan secara tidak jelas andaian. . kolaborasi . kolaborasi . kerelevanan kepada sekolah 'Kepentingan . Kebolehgunaan . Kebolehgunaan . nilai dan kepercayaan terhadap P&P dalam refleksi pengalaman P&P Membincangkan secara tidak terperincijunang antara nilal dan kepercayaan yang dipegang dengan amalan P&P yang dilaksanakan Menghurai pengalaman P&P yang berkaitan dengan fokus kajian secara tidak jelas PENDAHULUAN Refleksi Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan yang berkaitan dengan fokus berkesan Membincangkan andaian. kawalan 'kolaborasi . Kebolehtadbiran .0 BAIK (7-8) Menilai kembali pengalaman P&P SEDERHANA (5-6) Menilai kembali pengalaman P&P yang berkaitan dengan foktis secara kurang berkesan Membincangkan secara kurang jelas andaian. kerelevanan kepada sekolah . kawalan .RUBRIK UNTUK PENANDMN KERTAS CADANGAN KAJIAN TINDAKAN CEMERLANG (9-10) 1. Kebolehtadbiran .

jantina . bilangan .tindakan . ciri-ciri unik yang lain Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan kurang jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan kurangjelas Memerihalkan ciri-ciri responden secara terperinci 2 perkaruberikut: . jantina . bilangan Soalan kajian kurang relevan dengan objektif kaiian Memerih6lkan ciri-ciri responden secara terperinci 3 perkara berikut: .pencapaian tindakan Soalan kajian amat relevan dengan objektif kajian Pernyataan tindakan dapat dinyatakan dengan j elas bagi 3 perkara berikut -fokus -tindakan -pencapaian tindakan Pemyataan tindakan dapat dinyatakan dengan kurang jelas 3 perkara berikut -fokus -tindakan .0 OBJEKTIF KAJIAN) SOALAN KAJIAN (5 markah) Pernyataanan tindakan dapat dinyatakan dengan amat jelas bagi 3 perkara berikut -fokus . jantina . prestasi akademik ciri-ciri trnik yang lain Memperincikan langkah Iangkah /aktiviti tindakan (P&P) secara tidak jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan secara tidak jelas 5. bilangan . prestasi akademik ciri-ciri unik yang lain . ciri-ciri unik yang lain Memperincikan langkah' langkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan amatjelas Memberi rasional terhadap tindakan yang iicadangkan dengan amat jelas Memerihalkan ciri-ciri responden secara terperinci 4perkara berikut: .1 Memperincikan langkahlangkah/aktiviti tindakan (P&P) dengan jelas Memberi rasional terhadap tindakan yang dicadangkan dengan jelas Perancangan (10 markah) . nama kelas / jawatan .wujud secam amat terperinci Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan amat balk dan jelas terperinci Mengenal pasti dan menghunaikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada wujud secara kurang jeas Mengenal pasti dan menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid dengan kurang balk dan kurang ielas wujud secara tidak jelas Mengenal pasti dan keperuan murid dengan balk dan jelas menghuraikan isu keprihatinan yang berkait dengan pengalaman pengkaji dan relevan kepada keperluan murid secara tidak balk dan tidak jelas 3. nama kelas / jawatan . nama kelas / jawatan . Soalan kajian tidak relevan dengan objektifkajian jantina . bilangan .pencapaian tindakan Kajian tindakari tidak dinyatakan dengan jelas 3 perkara berikut: -fokus -tindakan -pencapaian tindakan Soalan kajian relevan dengan objektifkajian 4. prestasi akademik .0 KUMPULAN SASARAN (5 markah) Memerihalkan ciri-ciri responden secara terperinci semua perkara berikut: . prestasi akademik .0 TlNDAKAN YANG DICADANGKAN 5. nama kelas / jawatan .

2 Perancangan Cara Mengumpul Data (10 markah) 5.3 Perancangan Merancang kaedah pengumpulan data yang amat sesuai untuk menjawab souuul kajian tindakan Instrumen kaj ian tindakan dijelaskan dengan amat terperinci dan dilampirkan Kaedah analisis data amat tepat bagijenis data yang Merancang kaedah pengumpulan data yang sesuai untuk meqiawab soalan kajian tindakan Merancang kaedah pengumpulan data yang kurang sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan Instrumen kaj ian tindakan dij elaskan secara kurang terperinci dan dilampirkan Kaedah analisis data kurang tepat bagijenis data yang dikumpul Perancangan kaedah analisis data dijelaskan secara kurane baik Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt secara kurang Iengkap Menyediakan anggaran kos kajian secara kurang terperinci Merancang kaedah pengumpul an data secara tidak sesuai untuk menjawab soalan kajian tindakan Instrumen kajian tindakan dij elaskan secara tidak terperinci dan dilampirkan Kaedah analisis data tidak tepat bagijenis data yang Cara Menganalisis Data (10 markah) Instrumen kajian tindakan dij elaskan dengan terperinci dan dilampirkan Kaedah analisis data tepat bagi jenis data yang dikumpul Perancangan kaedah analisis data djelaskan dengan baik dikumpul Perancangan kaedah analisis data dij elaskan dengan amat balk dikumpul Perancangan kaedah analisis data tidak diielaskan dengan baik 5.4 Perancangan Pelaksanaan Tindakan .5. Kos kajian (5 markatr) 6. Jadual pelaksanaan Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan lengkap Menyediakan anggaran kos kajian dengan amat terperinci . Menghubungkait artikel artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenalpasti dengan j elas Menghubungkait artikel artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenalpasti secara kurangjelas Penggunaan sedutan kata Menghubungkait anikel artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telah dikenalpasti secara tidak jelas P6nggunaan sedutan kata Penggunaan sedutan kata (quotation) yang amat sesuai Penggunaan sedutan kata (quotation) yang sesual (quotation) yang kurang sesuai (quotation) yang tidak sesuai Sorotan kaiian tindakan Sorotan kai ian tindakan Sorotan kai ian tindakan Sorotan kai ian tindakan .0 Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt dengan hampir Iengkap Menyediakan anggaran kos kajian dengan amat terperinci Menyediakan jadual pelaksanaan/carta Gantt secara tidak Iengkap Menyediakan anggaran kos kajian secara tidak terperinci TINJAUAN LITERATUR (10 markah) Menghubungkait artikel artikel penyelidikan dengan isu keprihatinan yang telatr dikenalpasti dengan amat jelas .

Menunjukkan tahap penglibatan yang baik. kritikan. Menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menyelesaikan tugasan.mengandungi sekurang kurangnya 5 sumber kajian lepas yang tepat dan relevan Penulisan rujukan dan bibliografi yang betu (sistem APA) mengandungi sekurangkurangnya 4 sumber kajian lepas yang tepat dan relevan Penulisan rujukan dan bibliografi hampir betul (sistem APA) Menunj ukkan tndakbalas yang positif terhadap komen atau kritikan. Menunjukkan tahap penglibatan yang memuaskan. Menunjukkan komitmen yang memuaskan dalam menyelesaikan tugasan. Mengamalkan etika penyelidikan Mengamalkan etika penyelidikan Mengamalkan etika penyelidikan . Mengamalkan etika penyelidikan Menunjukkan komitmen yang baik dalam menyelesaikan tugasan. Tidak menunjukkan komihnen dalam menyelesaikan tugasan. Sangat kurang menunj ukkan penglibatan. bibliografi yang kurang betul (sistem APA) Menunj ukkan tindakbalas kurang terbuka dlm menerima komen atau SAHSAH (10 markah) Menunjukkan tindakbalas yang amat positif terhadap komen atau kritikan. Menunjukkan tahap penglibatan yang cemerlang. mengandungi sekurang kurangnya 3 sumber kajian lepas yang kurang tepat dan kurang relevan Penulisan rujukan dan mengandungi sekurang kurangnya 3 sumber kajian lepas yang tidak tepat dan tidak relevan Penulisan rujukan dan bibliografi yang tidak betul (sistem APA) Bertindakbalas secara negatif terhadap komen atau kritikan.