Anda di halaman 1dari 38

Pendekatan dan Teknik Dalam Pembelajaran dan Pembelajaran Matematik

Disediakan oleh Syed Mohd Hashim bin Syed Ismail Jabatan Matematik

PERKARA-PERKARA YANG PERLU DIPERTIMBANGKAN DALAM MEMILIH STRATEGI/TEKNIK: • Dapat meningkatkan keberkesaan P & P • Bersifat fleksible -- mengikut situasi dan keadaan murid yg pelbagai • Berpusatkan murid • Pengajaran secara kumpulan dan individu digalakkan • Penekanan kepada strategi yang menjadikan pengajaran bermakna, kreatif dan inovatif

Kaedah perbincangan dan penyoalan
Kaedah yang sering digunakan oleh guru-guru dengan melakukan perbincangan dan menyoal untuk menguji pengetahuan dan melahirkan pengetahuan.  Tujuan: 1.Ingat kembali konsep 2.bimbing murid untuk aktif dalam P&P 3.menimbulkan minat dan rasa ingin tahu 4.membimbing murid dalam aktiviti inkuiripenemuan. 5.memperkukuhkan konsep 6.menolong pelajar mengulangkaji 7.menajamkan akal fikiran

Menggalakkan perkembangan mental v. Melatih pelajar berfikir dengan teliti . Mencabar pemikiran ii.Membina kemahiran berinteraksi iv.KAEDAH PERBINCANGAN  OBJEKTIF:       i. Meransang sikap dan kepercayaan iii.

Permulaan: guru akan mengemukakan perbincangan dan soalan-soalan yang berkaitan dengan sesuatu topik.  Perbincangan:  •pelajar digalakkan memberi pandangan masing-masing  •Guru bertindak sebagai pemerhati. meransang pelajar mengeluarkan pendapat dan membimbing pelajar membuat rumusan   .

Ketepatan fakta  III.Aspek yang perlu diberi tumpuan semasa perbincangan adalah:  I.Perjalanan dan suasana perbincangan  .Kesesuaian dan idea-idea yang dikemukakan  IV.Kerelevanan perbincangan  II.

Membimbing murid menyertai secara aktif dalam aktivit pembelajaran. Membimbing murid menggunakan daya pemikiran murid untuk menyelesaikan masalah. Menolong murid mengulangkaji pelajaran matematik .       KAEDAH PENYOALAN OBJEKTIF: Menolong murid mengingat kembali dan memperkukuhkan konsep atau kemahiran yang telah dipelajari. Menimbulkan minat dan rasa ingin tahu murid.

jelas dan hanya mengandungi satu konsep atau satu fakta sahaja. . Gunakan soalan yang tepat mengikut objektif pengajaran.      TEKNIK PENYOALAN Garis panduan yang dapat menolong guru matematik menguasai teknik penyoalan dengan cekap dan berkesan: Gunakan bahasa matematik yang sesuai dengan taraf pencapaian murid. tepat. Soalan harus dibentukkan secara ringkas. Gunakan soalan yang dapat mendorongkan murid berfikir.

CIRI-CIRI PENYOALAN Kekerapan Masa menunggu Ciri-ciri Penyoalan Taburan yang saksama Penggerak .

Kekerapan •Merujuk kepada bilangan soalan yang dikemukakan oleh guru dalam proses P&P. •Guru tidak digalakkan memanggil nama pelajar sebelum menyoal kerana bimbang hanya pelajar yang namanya dipanggil sahaja yang akan berfikir. . •Hasil kajian mendapati kekerapan penyoalan menggalakkan penglibatan ramai pelajar dan seterusnya meningkatkan pencapaian (Pratton & Hales. •Guru perlu elak daripada menyoal secara beramai-ramai. Taburan yang saksama •Guru tidak boleh bersikap mengabaikan pelajar yang lemah dan hanya menyoal pelajar yang cerdas.1986).

Masa menunggu .Pelajaran boleh berjalan dengan lancar dan berfokus.Penggerak Guru menanyakan soalan atau memberi arahan untuk mendapat maklumat atau jawapan daripada pelajar yang telah gagal menjawab atau memberi jawapan yang kurang lengkap.Kegagalan untuk menjawab berkurangan kerana pelajar yang mengambil bahagian untuk menjawab secara sukarela meningkat. II. •Merupakan suasana yang senyap seketika menunggu jawapan. •Masa menunggu jawapan adalah agak pendek iaitu kurang daripada satu saat.Kualiti dan kuantiti jawapan pelajar juga meningkat. Manfaat masa menunggu ialah: I. III.

PERINGKAT-PERINGKAT PENYOALAN P Penganalisis an Penggunaan Pengetahua n Peringkat-peringkat penyoalan menurut Taksonomi Bloom .

KATEGORI AKTIVITI PELAJAR CONTOH PERKATAAN Pengetahuan Ingat Fakta Terminologi Definisi Konsep Prinsip Apakah…? Senaraikan… Namakan… Definisikan… Perihalkan… Kefahaman Kefahaman tentang makna bahan Terangkan… Ringkaskan… Beri contoh… Terjemahkan… Ramalkan… Selesaikan… Gunakan… Binakan… Kirakan… Penggunaan Memilih konsep/kemahiran dan gunakan untuk menyelesaikan masalah .

KATEGORI AKTIVITI PELAJAR CONTOH PERKATAAN Penganalisisan Membahagikan bahan kepada beberapa bahagian dan menerangkan perkaitannya Bagaimanakah data-data tersebut digunakan? Kenapakah…? Bagaimana…berkait dengan…? Apa perbezaan… Sintesis Menghasilkan sesuatu yang tulen setelah membahagikan bahanbahan kepada komponen tersebut Bagaimana data-data tersebut menyokong…? Apakah yang boleh diramalkan hasil daripada data… Penilaian Membuat keputusan berasaskan kriteria-kriteria sebelum pembuktian Apakah keputusan yang anda boleh buat…? Bandingkan dan bezakan… Kriteria untuk…? .

Demontrasi Merupakan suatu teknik P&P yang melibatkan kemahiran guru mendemonstrasikan cara atau langkah melakukan sesuatu aktiviti di hadapan murid. .  •Melibatkan aktiviti penerangan dan demonstrasi guru bersama dengan aktiviti pendengaran dan penglihatan serta percubaan murid.   Contoh: Mendemontrasikan cara membina sudut menggunakan protraktor.

OBJEKTIF: •Murid dapat mencontohi dengan lebih tepat serta mudah untuk mereka laksanakan sendiri •Demonstrasi yang baik dapat mengukuhkan ingatan murid tentang langkah-langkah melaksanakannya •Memudahkan pemahaman murid serta menimbulkan minat untuk belajar •Murid dapat latihan amali untuk membina kemahiran yang tepat dan kukuh •Guru dapat membetulkan sebarang kesilapan yang berlaku. Mutu persembahan murid dapat dipertingkatkan .

  . prinsip atau konsep pelajaran dapat diilustrasikan dengan tunjukcara •Dapat mengurangkan masa pelajaran jika dibandingkan dengan kaedah cuba jaya •Murid tidak akan melaksanakan aktiviti sesuka hati dan dapat mengelakkan sebarang kemalangan.•Dapat membina keyakinan murid supaya dapat melaksanakan demonstrasi secara individu  •Idea.

Kaedah INKUIRI PENEMUAN  Merangkumi semua aktiviti merancang. menyiasat. . menganalisa dan menemui  Memerlukan kemahiran-kemahiran seperti membuat perbandingan dan mencari ciri-ciri yang sama untuk membuat generalisasi.

Mengenal pasti masalah Merancang strategi penyelesaian Mengumpul maklumat yang berkaitan Mengkaji dan menganalisa maklumat yang dikumpulkan Membuat generalisasi atau rumusan Proses pembelajaran melalui kaedah inkuiri-penemuan .

Kemudian mereka di minta mengisi maklumat dalam jadual yang diberikan . Pelajar diberikan beberapa segiempat tepat yang berlainan saiz dan disusun melukis petak-petak berukuran 1 × 1 cm 2. Murid-murid diminta membilang petakpetak dalam setiap segiempat tepat untuk mendapatkan luasnya.Contoh  Mendapatkan rumus segiempat tepat 1. 3.

A B C 2 2 2 3 3 4 Segiempat Luas Panjang (p) Lebar (l) p×l A B C 4 6 12 2 2 3 2 3 4 4 6 12 .

 Melalui perbincangan dan perbandingan maka luas luas segiempat = panjang × lebar .

Kaedah Stesen .

 Kolaboratif ialah melibatkan sekumpulan pelajar yang berusaha bersama ke arah mencapai prestasi dan matlamat yang sama.Pembelajaran koperatif dan kolaboratif Koperatif bermaksud bekerja bersama-sama bagi mencapai sesuatu objektif yang ditetapkan.  .

Pembelajaran Masteri .

Pembelajaran Kontektual .

Pembelajaran Melalui Kecerdasan Pelbagai .

selain daripada pembelajaran diri sendiri. •Pelajar bekerjasama untuk belajar dan bertanggungjawab ke atas pembelajaran rakan sepasukan mereka.  .Pembelajaran Koperatif dan Koraboratif  •Merupakan suatu strategi pengajaran di mana pelajar saling membantu dalam sebuah kumpulan kecil. dengan mempunyai tujuan dan matlamat yang sama.

•Apabila pelajar-pelajar membiasakan diri dengan cara bekerjasama. . •Untuk mewujudkan bilik darjah kolaboratif. saling bergantung antara satu sama lain untuk memperoleh ilmu. mereka akan berkembang untuk menjadi pelajar-pelajar kolaboratif.•Pembelajaran kolaboratif adalah berasaskan pembelajaran koperatif. cara yang mudah adalah dengan menjalankan pembelajaran koperatif di mana guru dapat mengawal lebih banyak pembolehubah dalam kelas.

•Pelajar menyimpan draf kerja untuk kerjakerja lanjutan. •Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan dengan KOLABORATIF •Adalah dipercayai bahawa pelajar telah memiliki kemahiran sosial yang dikehendaki. •Aktiviti distrukturkan di mana setiap pelajar memainkan peranan spesifik. mendengar dan mencampur tangan kegiatan kumpulan jika perlu. Guru cuma membimbing pelajar ke arah penyelesaian persoalan. . soalan itu dijawab oleh kumpulan itu sendiri. Mereka dikehendaki membangunkan kemahiran sedia ada untuk mencapai matlamat pembelajaran.Perbezaan KORERATIF Pelajar menerima latihan dalam kemahiran berkumpulan dan sosial. •Pelajar dikehendai menghantar kerja di akhir pelajaran untuk dinilai. Jika timbul persoalan. •Guru memantau. •Pelajar-pelajar menilai prestasi individu dan kumpulan tanpa dibimbing oleh guru. •Pelajar-pelajr merunding dan mengorganisasi usaha sendiri •Aktiviti kumpulan tidak dipantau oleh guru.

Pembelajaran Berasaskan Projek  Kaedah Projek adalah sesuatu kaedah yang mana menjalankan sesuatu eksprimen atau kegiatan di dalam situasi yang sebenar dan bertujuan untuk mendapat sesuatu hasil. .

Murid bersosialisasi dan berinteraksi dikalangan murid. . Menggalakan perkembangan kritis dan kretif Mendorong perasaan ingin tahu murid ketika menyediakan sesuatu projek. Meningkatkan perkembangan sifat kepimpinan dikalangan murid. Memupuk nilai-nilai murni seperti tolong-menolong. bertolak ansur dan sebagainya. berkerjasama. Membenarkan murid belajar bertukar pandangan atau pendapat.Objektif         Memperkukuhkan pembelajaran yang dialami oleh murid dalam bilik darjah. Meningkatkan lagi kefahaman murid terhadap sesuatu konsep.

Jenis-jenis Projek Kaji selidik  Hasil Tangan  Muzium mini  Buku skrap  Pengumpulan spesimen  Peta timbul  .

 Permainan merupakan saluran yang boleh mengembangkan perkembangan kanakkanak ke tahap yang optima. belajar melalui bermain adalah satu pendekatan yang terancang dan berstruktur bagi memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang bebas dan selamat. Oleh kerana permainan merupakan sesuatu kekuatan dan pengalaman yang penting menjadi asas dalam model pendidikan awal kanakkanak.  . menggembirakan dan bermakna.Pembelajaran Melalui Permainan Menurut Buku Panduan Guru (Pusat Perkembangan Kurikulum).

membaca. -murid belajar berinteraksi. Perkembangan Sosioemosi. 2.berbincang dan bertutur meningkatkan perkembangan kognitif.kemahiran psikomotor dapat dibina. Perkembangan Kognitif.Kepentingan main Perkembangan Fizikal . 3. . 1. -mendengar.

f) Main Cooperative-main dan berkerjasama dlm kumpulan untuk mencapai matlamat kumpulan  .murid bermain bersama dalam kumpulan.Ketegori Main 1. e) Main Associative-main sendirian tapi ada interaksi. a) Main Unoccupied . Permain Sosial . berada ditapak permainan b) Main Solitary-main seorang diri c) Man Onlooker-memerhati rakan main d) Main Parallel-kongsi alatan tapi main sendirian.tak main.

main bola b) Main konstruktif.objek lain wakili objek sebenar a) Main berperaturan.2.-dam ular.domino .Permaianan Kognitif a) Main Berfungsi.bina rumah lego c) Main Simbolik.

Misalnya. Kurang campur tangan guru.JENIS PERMAINAN   i) Permainan ‘solitary’ Kanak-kanak bermain sendirian dan tidak berkaitan dengan orang lain atau secara bebas. iv)Permainan ‘cooperative’ Seorang kanak-kanak bermain bersama kanak-kanak lain. iii) Permainan ‘associative’ Seorang kanak-kanak bersama kanak-kanak lain terlibat dalam aktiviti yang sama tetapi tidak ada kerjasama ataupun menjadikan minat sendiri kepada minat kumpulan. Guru perlu campur tangan dan memberi cadangan. Mereka saling lengkap melengkapi. Minat sendiri dapat dijadikan minat kumpulan. ii.) Permainan ‘parallel’ Kanak-kanak bermain secara bebas dan bersendirian tetapi berhampiran dengan kanak-kanak lain. Permainan ini dianggap kebudak-budakan dan tidak matang. jenis permainan ini boleh dijadikan pengalaman yang matang dan menggembirakan. Tetapi pengkaji percaya. beberapa orang kanak-kanak mahu menjadi emak dan ayah dalam kumpulan tersebut.dua orang kanak-kanak mungkin bermain benda yang sama tetapi tidak bermain bersama-sama. Ada kerjasama dan tolak ansur. Misalnya.       .