Anda di halaman 1dari 3

Soalan Objektif

III dan IV C II. II.saian masalah D Pengumpulan maklumat I I Yang berikut adalah tujuan membuat kemasan pada projek kayu. I dan IV 10 Projek • yang n dapat mernenuhi keperluan dirt" senchri dan kehendak dan orang fain. I Apa kah lang kah pe rta ma dala m prose s penghasilan reka cipta? A Mengenal pasti masalah B Memilih lakaran yang sesuai C Menyediakan alatan dan bahan D Merancang dan menyediakan lukisan kerja 2 Antara yang berikut. I. yang manakah terlibat dalam peringkat perancangan? I Lakaran idea II Lukisan idea III Pemilihan idea IV Pencetusan idea A I dan II C II dan III B I dan IV D III dan IV Soalan 5 dan Soalan 6 adalah berdasarkan rajah di bawah ini. yang manakah langkahlangkah membuat kemasan syelek yang betul? I Gosok permukaan kayu bagi melicinkannya II Bersihkan habuk dan sapu syelek mengikut ira kayu III Sapu syelek buat kali kedua dan bersihkan berus syelek IV Biarkan kering dan gosokkan dengan kertas pasir yang telah digunakan A I. C membentuk kepingan logam D mengukur dan menanda jarak7 Antara yang berikut. IV dan III D II. yang manakah bukan kaedah mengumpul maklumat bagi mengatasi masalah? A Meniru C Pemerhatian B Lawatan D Soal selidik 3 Beberapa lakaran kasar dibuat bagi tujuan A memilih lakaran yang sesuai B rnenyediakan •atan dan bahan C menyelesai masalah melalui lakaran D merancang dan menyediakan lukisan kerja 4 Antara yang berikut.Arahan: Tandakan jawapan yang betul. yang manakah proses pertama dalam membina projek reka cipta? A Memasang dan mencantum B Memotong dan membentuk C Mengukur dan menanda D Menguji pemasangan 8 Tujuan kemasan pada projek reka bentuk adalah untuk A menarik pelangan dan tahan lama B menggambarkan reka bentuk C menyelesaikan masalah D menguji kefungsian Antara yang berikut. III dan IV B I. • litst 5 Apakah yang dimaksudkan oleh pernyataan di atas? A Cetusan idea B Pemilihan reka bentuk C Penyele. III. II. kecuall A tahan lebih lama B mencantikkannya C mengurangkan kos D melindungi kecacatan kayu 12 Apakah jenis kaedah yang boleh digunakan untuk menghasilkan lakaran projek? A Lakaran terurai B Lakaran keratan Apakah nama alatan tangan yang ditunjukkan dalam rajah di atas? A Gandin getah B Gandin kayu C Tukul warington D Tukul kuku kambing 6 Alatan tangan yang ditunjukkan di atas digunakan untuk A mengetuk paku kecil B mengetuk dan mencabut paku .

C Lakaran hamparan D Lakaran bebas .