Anda di halaman 1dari 59

'lsua fusv Or,.^n",

It\*

9)t

t /^/tte"

r(-3

KIFAYATUL MUHTAJ

FIL ISRA WAL MI'RAJ -h&t evvwr" er Nal: b"."

'*cc,^<\.' [::rH fYt"l^,*wr^rnl tA{.

Karangan

>"1^ rt*

,'- .- A.(f

AL ALIM AL AILAMAH AL 'ARIF BILLAH

AL SHEIKH DAUD BIN ABDULLAH AL FATANI

Diselengara oleh

IKATAN PENUNTUT ILMU ISLAM PULAU PINANG

REJAB 1,434H / 201,3

Kompleka Marjld Al-Aqsa

PENGENALAN

AL ALILT AL AI.IAMIII AL SHEIKH

DA AD IBN ABDAI.UIII FATT{ANI

AH.i tJ4 e!,_i Gs-,b i*,,b i.rJ .rJlr, it +.r,

Nama dan Salasilah Keturunan

NAMA penuh beriau iarah ar-Arim Daud bin Syeikh Wan Abdultah bin

Alamah ar-Arif ar-Rabbani syeikh wan

Syeikh

W"n iOri. tiuga Olf"iakan Wa;

w",i

saraman oin'roii

"n"k

Andi (Faqih) Ali O"i"[

uin s-rrt""

senik) al-Fatani. rbunya bernama wan Fathimah

Banda Wan Su bin Tok^Kaya.

Rakna_ Oir";" Uin-

Maharajalera bin Mustafa Datu Jambu

Muzaffar Waliullah bin Sultan Abu Abduilah Umaatuctiin.

lsuttan nuout Hamid sfihi

Beliau yang rebih dikenari

mempunyai lima beradik iaitu

panggiran

.dengan

Tok syeikh Daud patani ini

eadir, syeikh wan nooui

namanya Siti

syeikh wan Ruout

Syeikh Wan ldris,

SgryiO,

dan seorang "Oit pir.rpran

Khadijah bin Abdullah al-Fathani.

syeikh Daud ar-Fathani adarah-.keturunan

mengatakan syeikh Daud bin Abdutah ar-Fathani

diperolehi tulisan Nik Mahmud

Faqih Ari. Rujukan asar yang

oerreturunan-i"qfi

ni

"

na;a rerantan' raii*

ar t"pi i"ngit,

menum.and

perdana Menteri i"ort

"syahdan dan pada suatu.ma_sa

raja

buran sedan! m"ng"muang

tersebutlah cerita anak

sebuah bahtera sampai ke Johoi dan

Bugis rari daripJda iaudaranva

tumpan!

arorr-l"riirir';;;iffi;X

Laksamana Kota Tinggi, dipanggil Andik Ali.

syeikh Daud ar-Fathani, dirahirkan. di

Patani. Kota Kerisek ini terkenar datam

lbrahim iaitu salah seorang.

Kampung

sejaiah. bi

parit Marhum, Kerisek,

sinitatr Maurana Marik

'tingg"f

Oi" ,*g"f"r,

Wali Songo'p"in"t

sebelum berpindah ke Jawa iimur.

Tahun kelahirannya

tidak dapat dipastikan kerana

.penyelidik

yang ada hubungan

terdapat perserisihan

p:lg"p"t,di. katangan

oeDerapa

mengenainya. Datam ."tjt"n-""i"i"n

dengan beliau, ada yang

Ketuarga penulis

mencatat tahun 1 133 H, 1 153 H dan tahun 1 193 H.

Latar Pendidikan

Ayah sheikh Daud iaitu sheikh wan

Abduilah dan datuknya sheikh wan rdris

sejak kecir sheii<h

Daud "r-F"tn"n]

adalah ulama besar untuk zamannya.

ditanam dan dididik dengan ajaran tsiam oen datuk dan ayahnya.

Pada peringkat awalnya Syeikh Daud berguru dengan kaum keluarganya sendiri yang memang terkenal alim. Seorang daripada merd<a ialah bapa saudaranya, Sheikh Shafiyuddin. Ada yang berpendapat bahava Sheikh

Daud al-Fathani menerima pelajaran

asasnya

di Patani sehma lima tahun,

kemudian ke Aceh belajar dengan Sheikh Muhammad Zain bin Faqih

Jalaluddin al-Asyi selama dua tahun. Sheikh Muhammad Zain al-Asyi adalah

seorang ulama terkemuka di Kesultanan Aceh.

Namun yang dapat dipercayai bahawa Sheikh Daud al-Fathani dan kawan-

kawannya telah belajar di Mekah selama 30 tahun dan lima tahun di Madinah.

Disebabkan masa belajar yang lama itu beliau digelar al-Alim Allamah al-Arif

ar-Rabbani.

Guru-gurunya

Sheikh Daud al-Fathani mendapat pendidikan dasar keislaman dimulai dari lingkungan keluarga sendiri. Ayah dan datuknya adalah ulama besar yang bertanggungjawab dalam pendidikannya. Ada orang meriwayatkan bahawa

Sheikh Daud al-Fathani pernah belajar di Aceh sekitar dua tahun.

Ketika melanjutkan pelajarannya di Mekah, Sheikh Daud al-Fathani

mendekati para ulama Patani yang telah bermastautin di Mekah. Di antaranya

adalah:-

1- ulama Patani yang mengajar di Masjidil Haram ialah Sheikh

Muhammad Shaleh bin Abdur Rahman al-Fathani. Beliau adalah

seorang tokoh ulama Ahli Syari'at dan Haqiqat yang mendalami dunia

kesufian. Kepadanya Sheikh Daud al-Fathani banyak memperoleh ilmu terutamanya ilmu kesufian. 2- Sheikh Ali bin lshaq pada bidang Tarekat Samaniyah. Akan tetapi pada bidang Thariqat Syathariyah pula adalah sebaliknya, iaitu Sheikh Daud al-Fathani telah membai'ah Sheikh Ali bin lshaq al-Fathani. Jadi bererti

Sheikh Ali bin lshaq al-Fathani adalah murid Sheikh Daud al-Fathani,

bukan guru beliau.

3- Sheikh Muhammad bin Abdul Karim Samman al-Madani penegak/pelopor Tarekat Samaniyah.

Namun Sheikh Daud al-Fathani belajar terus secara rutin sehingga ia menjadi

maka tidak mustahil

seorang yang berkebolehan dalam banyak bidang,

sahabatnya yang jauh lebih tua daripadanya kembali belajar kepadanya.

Kejadian seperti tersebut ini adalah lumrah dalam dunia pendklikan.Strdkfi

Daud al-Fathani memang memang belajar kepada banyak guru. Berbagai

aliran mazhab dan aliran iKikad dan kepercayaan yang dipelajari.

nenek moyangnla ilu

fi

dri

beler d*r

Pegangan

Mazhab Syafi'e dalam Fiqh dan mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah d&n

iktikad. Beliau

ini mesti melepaskan diri dari Mazhab Syafie ataupun tidak meng*t

tetap tidak berani mengambil jalan keluar supaya d&n klilr

tetapnya tidak berganjak

menurut tradisi

fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun pengetahuan

segala bidang sangat mendalam.

Pengetahuannya yang menyeluruh lengkap

sahaja, tetapi termasuk pengetahuan umum dan

bukan hanya di bidang lslam

pengetahuan duniawinya.

llmu kedoktoranDikuasainya juga ilmu kedoktoran walaupun beliau tidak

menjadi seorang doktor. Beliau juga mendalami ilmu hisab dan ilmu falak.

Sungguhpun beliau bukan seorang ahli politik, tetapi beliau bukanlah seorang

yang mudah dipengaruhi oleh ideologi politik yang menang di zamannya.

Beliau tetap merupakan seorang ulama yang berideologi lslam sebagai dasar

negara.

Secara asasnya, tentang teori dan praktik zikir dalam Tarekat Syathariyah

Sheikh Daud al-Fathani telah menerima bai'ah dari Sheikh Mursyidnya, yang

diakui sebagai ulama Sufi yang

'Arif Billah iaitu Sheikh Muhammad As'ad.

Salasilah mengenai Tarekat

disebutkan di

Syathariyah ini secara lengkapnya ada

dalam naskhah tulisan tangan beliau sendiri iaitu Kaifiyat

Khatam Quran.

Mengenai salasilah Tarekat Samaniyah mulai dari Sheikh Daud al-Fathani

yang diikuti Sheikh Ali bin lshaq al-Fathani, Sheikh Muhammad Saleh bin

Abdur Rahman al-Fathani, Sheikh Abul Hasan dan Maulana Sheikh Hasib

mungkin hidup segenerasi dan dapat menemui Sheikh Muhammad Karim

Saman secara langsung.

Bahawa Sheikh Daud al-Fathani masih sempat menemui tahun{ahun

kehidupan seorang ulama besar Mazhab

Universiti alAzhar di Kaherah, Mesir, yang

Syafi'e yang menjadi Mahaguru di

terkenal dengan sebutan lmam

Syafie itu banyak murid-

Syarqawi (1 150 H- 1227 H). Ulama mazhab

muridnya. Seorang di antaranya bernama Sheikh Muhammad bin Ali as- Syanwani yang sangat popular dengan lmam as-Syanwani saja. Bahawa

beliau adalah sezaman dengan Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani.

Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani juga dikatakan belajar kepada Sheikh

Muhammad Saleh bin lbrahim, ketua

(wafat pada

Mazhab Syafi'e di Mekah

1226 H) dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk Tarekat

Syazaliyah.

Jihad, Periuangan dan Hasil Karya.

Setelah demikian lama beliau menuntut ilmu pengetahuan, maka beliau

pulang ke Patani untuk menyebarkan ilmu pengetahuan di negeri tumpah

darah sendiri. Namun timbul krisis

peperangan antara Patani dengan Siam

diri dalam

pada ketika itu. Diriwayatkan bahawa beliau melibatkan

peperangan itu, terjun secara langsung di gelanggang jihad fi sabilillah.

Apabila terjadi peperangan tersebut, akhirnya beliau kembali ke Mekah

bersama-sama beberapa pelarian politik. Sampai di Mekah, beliau dilantik

menjadi Ketua Sheikh Haji dan beliau adalah

langsung sebagai ketua. Beliau juga melibatkan diri dengan penulisan yang

pertama dilantik secara

orang

merupakan sumbangan besar beliau kepada dunia keilmuan lslam, di

samping mengajar di Masjidil Haram. Karangannya dalam dua bahasa iaitu

bahasa Melayu dan bahasa Arab.

Karangan beliau dalam bahasa Arab tidak banyak tersebar di Asia Tenggara.

Adapun dengan bahasa Melayu tersebar secara meluas, walaupun di

zamannya masih merupakan kitab tulisan tangan sahaja kerana belum ada

yang bercetak.

Dalam beberapa karyanya, beliau mengupas masalah-masalah keilmuan.

Antara lain tulisan beliau:

"Maka lazimkan olehmu hai saudaraku dengan menuntut ilmu yang fardu ain

yang wajib atasmu. Belajar akan dia pada syarak supaya engkau dapat

sahkan iktikad kamu dan ibadat kamu. Dan supaya sejahtera daripada

seksanya. Dan supaya engkau akan dapat pahala, keredaan dan kasihnya".

Pada mukadimah karyanya Bughyatuth Thullab, beliau menulis, ertinya "Dan

adapun kemudian daripada itu maka bahawasanya beberapa nafas yang

cerdik-cerdik yang menuntut bagi beberapa martabat yang tinggi-tinggi

sentiasa perangainya itu di dalam menghasilkan beberapa ilmu syarak.

Beliau juga membuat penafsiran dalam beberapa hadis. Antaranya hadis berikut, "Sedikit Fiqhi itu lebih baik daripada banyak ibadat" yang ertinya:

"Barang siapa belajar ilmu dan tiada berkehendak dengan dia akan wajah

Allah s.w.t., tiada kerana-Nya melainkan supaya mengena dengan dia akan kehendaknya daripada dunia tiada akan bilik syurga yang ke atas pada hari

kiamat".

Beliau mengulas tentang hadis-hadis tersebut dalam Bughyatuth Thullab

seperti berikut: "Maka dapat difahami hadis ini, tiada dipuji daripada kelebihan

ilmu itu melainkan jikalau ada qasadnya dan tuntutnya itu berkehendak

dengan dia akan wajah Allah s.w.t. dan berkehendak ia mengeluarkan dirinya

daripada kelam kabut jahilnya kepada Nur ilmu.

"Maka jika ada qasadnya akan dunia seperti harta atau kebesaran atau gelaran atau kemegahan atau masyhur atau melengkapi muka manusia

kepadanya dan lainnya maka iaitu dicela seperti barang yang tersebut pada

hadis itu".

Menurut beliau lagi: "Maka tatkala adalah kelebihan ilmu demikian itu maka sebenarnya bahawa tiap-tiap orang yang kasih bagi dirinya kebajikan maka

hendaklah ia ijtihad atas qadar kuasa pada menghasilkan dia, kadang-kadang mengaji, kadang-kadang mengajar, kadang-kadang menunjukkan orang yang jahil satu bab daripada masalah memberi manfaat pada agama istimewa pula

jikalau lebih lagi".

Daripada kalimat-kalimat beliau itu dapatlah kita fahami bahawa seseorang

lslam yang bertanggungjawab adalah terlebih dahulu memberikan pendidikan

agama lslam kepada anak-anaknya. lni adalah merupakan kewajipan agama

lslam.

Adapun pendapat Sheikh Daud al-Fathani bahkan ulama-ulama di zaman

lampau lebih terikat dan menitikberatkan pendidikan

pendidikan lain. Menurut lslam, yang utama dipelajari ialah

belajar akan

lslam berbanding

memberi faham dua kalimah syahadat, wajib taharah (bersuci), solat, puasa, hukum zakat, hukum berjual-beli menurut lslam dan lain-lainnya, semuanya

telah diatur dalam fikah lslam.

Sheikh Daud al-Fathani dalam Bughyatuth Thullab berkata: "selagi seseorang

seseorang

itu tetap masih jahil, walau pengetahuan lain masih dikuasai demikian rupa".

masih tidak mengerti akan seluk belok tentang kelslaman, maka

Kewafatan

Sheikh Daud al-Fathani wafat dan dimakamkan di Taif. Kuburnya

bersebelahan dengan kubur Saidina Abdullah bin Abbas iaitu sepupu

Rasulullah s.a.w

Tahun kewafatannya tidak diketahui

dengan pasti. Tetapi

ada yang berpendapat beliau wafat sekitar tahun 1847 M, juga ada yang

menyebut tahun '1265 H.

Menurut cerita ibu Sheikh Wan Muhammad Saghir Al Fathani, Hajah Wan

Zainab binti Syeikh Ahmad al-Fathani, beliau

mendengar

daripada ibunya,

beliau telah

Hajah Wan Siti Saudah binti Abdullah bahawa jenazah

dipindahkan oleh Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani ke Mekah, ditanam di

bawah pohon Bedara di rumahnya. lni adalah kerana pada zaman itu pihak Wahabi akan membongkar semua kubur yang dikeramatkan termasuk kubur

Sheikh Daud al-Fathani. WalLahu A'lam.

( disunting daipada tulisan Sheikh Wan Muhammad Saghir Al Fathani

RahimahulLah dengan sedikit perubahan )

5

(?31 j;1\ At r--', *

)

e

Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat

rr"'u'\d;

1".1

1.^r

A,." -r

l-rg,,

v,r,_"t"i^

mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat.

,J a. 6rl ,y ,*

//

l)l.Jr9 ;>t-.JrJ ,;*

\.-+ o:r.* .,Io i6

,i, -rJr *

Y 6Jt ;t a-:t1 aj\ +t--,"i1 AI Jos,.r;!r r-?.-Jt Jl lFr -rall

AiL-!"r\"'1 .

il+t le'.,*

( ^!.o-h.\ lY!A\"

I.*^. lz"F.

vl

LLU .

r, Lal .

u.a;*:

r!-Yr 4 Ur'+r a,-u( '*.b: ,y'A\

e!.-)t;,,. JS C ;+: 4

t*

.*-tlt p_:* dJt J

t iu ,1$,Sl g|

.eFt:

t .oJr; ,irr

^L-

Segala puji bagi Allah yang memberi atas hambanya dengan

OT]",,"a

&-$rA\.

beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga dan rahmat Allah dan salamnya atas mereka yang dijalankan pada malam dengan dia

daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa dan atas segala

keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa

kelebihan yang tiada dapat dihingga [dihitung]

Od.lun kemudian

if", rair 1J

daripada itu, maka inilah suatu ta'liq"!'ang sedikit pada menyatakan iilv.A^J4\41

tiap-tiap daripada lsrak dan Mikraj dan kunamakan dia dengan Kifayat i;i/r"v.*-al

al-Muhtaj Fi al-lsra' Wa al-Mi'raj. Telah menjadikan dia Allah taala

semata-mata bagi zatNya yang maha mulia, lagi

memberi manfaat l{,il\ d'

bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allah.

wr^]m^,L; al(tri

yz,,r"L r

a;",1.

Firman Allah taala:

6fi #-ai S1ft.ti )*ti C; fr 1* a;i e iy;,4

61'*ii [":li'ro ,i)'-ta;t; n ,L.]1

|j-K;. ofi

Maksudnva:

ut-

tlf,*

+'uL '&t/ s!.i Lt"'a'1a'

VvL.,r

-{-d rr

L., l, r.F

f.-

^ \

|

r(rr"{!,

+Lt

C

.

Maha suci Tulen vang menjalankan dengan

hgUlg:AE

Muhammad

s.a.w pada malam daipada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa

yang Kami berkatkan kelilingnya supaya Kqmi, perlihatkan dia

beberapa tanda ajaib kudrat Kami bahawasanyab# amat mendengar

dan amat melihatl .

I Al-eu/an, Al-tsra' 17:1

r,\- ir,

,'n

i;, :

J^ r-{,/.{{lq !-a n

iv\'"\*, (

p-\- a\al u rL f.r.;.)

I

'"{,")

ftr,q;E f 1,,

"

r

[hsq (.,.rt"5 r'1^h f l

9, 4*.".

{., )) i,-. h. ".i

6q,

b tvtv

l*l^r^t\

G-".)" "

r({/ 1r"^Lr, Vi,r,Ui".

[Faedah] tersebut di dalam Syarah Mi'raj al-Ghaiti bagi Sheikh al-

Qulyubi, tersebut di dalam Hadith, sabda Nabi s.a.w:

J1 V;:ei.-;*f "irr J, a^;n .t\.! r,b V- ,-F r:;/

Maksudnya:

JJt ar .lU-.- JU O

.-.,tJl

Barangsiapa membaca subhanallah seibu kali pada tiapiiap hari

maka sesungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Ailah

yakni dimerdekakannya dari api neraka2.

Lagi sabda Nabi saw:

-t"; ;[, c--;t-f ,l\ *.3;> er;] e F r:6y a3V or^1.9.1f ,:U-

Maksudnya:

-

.1U dJ,

-f-)l

Barangsiapa membaca subhanallah wabihamdihi serafus kati pada

tiap-tiap hari diampunkan dosanya dan jikalau ada ia seumpama buih

di laut sekatipun3.

Lagi Sabda Nabi saw:

F

r,J

aa+ ajl,. e- J,P' Jlt;r-:J\ el -a3v| ;ldt, i

aJt, ,!t e.:- dr,

F u,s'+) xu 6*i o-s,ll-ts Jb .r: ajj

uu

t* ,is.rtteujf ;Ilt

.ql.e ,!,, ,i "U, .1U.r Yi c +f t, Jrl i"tiJt l_:* -r--i c.,'U- / CX.iS-,irt

Maksudnya:

2 Lafaz Hadith ini dikeluarkan oleh al-Tabrani di dalam Mu'jam al-Ausat menerusi lbnu 'Abbas (alTabrani L996. 4; 381), Hadith ini juga diriwayat oleh al-Asbahani di

riwavat daripada

dalam al-Targhib

wa al-Tarhib iuga bersandar kepada tbn 'Abbas (al-Asbahani 1993. 1 : 437), begitu juga al-Haythami di

dalam Majma' al-zawa'id dengan bersandarkan riwayat kepada tbn Abbas (al-Haythami 1994. Kitab

al-adhkr. 10:151). Kesemua perawi ini membawa sanad yang serupa. Menurut at-Tabrani sanad hadith daripada Taus ibnu Fayad ini hanya diriwayatkan daripada Muhamad ibn yahya (al-Tabrani

1996.4: 381). Menurut al-Haythami di dalam kitabnya Majma' al-zawa'id, Hadith ini telah diriwayat oleh al-Tabrani. terdapat perawi pada hadith ini yang majhul [tidak dikenali] (al-Haythami 1994. Kitab al-adhkr. 10: 151.). Menurut al-suyuti, hadith perawi majhultidak diterima oleh jumhur ulama hadith, Hadith ini hukumnya da'if (al-Suyuti 1993: 209).

'Hadith ini telah dikeluarkan oleh al-Tirmidhi menerusi riwayat daripada Abu Hurayrah (al-Tirmidhi t.th. Abwab al-dadwat 5:u4), ia juga dikeluarkan oleh lbn Majah dalam sunannya menerusi riwayat Abu Hurayrah (lbn Majah t.th. Kitab al-adab, bab fadlu al-tasbah. 2:1253). Menurut al-Tirmidhi, ini adalah Hadith hasan sahih (al-Tirmidhi t.th.Abwab al-daa'wat. S: 174).

Barangsiapa mengucap tasbih akan Attah taala serafus kati pada

tiap pagi dan seratus kali pada tiap-tiap petang adatah seperti mereka

tiap_

yang mengerjakan seratus kali haji dan barangsiapa mengucap

Alhamdulillah seperti demikian itu adatah ia seperti mereka yang peryi berperang pada jalan Allah seratus kali perang dan barangsiapa yang

mengucap tahlil sepefti demikian itu adalah sepefti mereka yang

memerdekakan serafus hamba sahaya dan barangsiapa mengucap

takbir seperti demikian itu tiada didatangkan seseorang itu pada hai

kiamat dengan seumpama barang yang didatangkan dengannya

melainkan mereka yang mengucap seumpama itu atau lebih atasnyaa.

Lagi sabda Nabi saw:

.iut O" e-; 6;:t t;i t, .-bJi d4

Maksudnya:

,-

it

y! .Jl y JU !

Barangsiapa yang mengucap Lailahaittaltah tujuh puluh ibu kati maka

sesungguhnya telah menebus diinya daipada AIIahTaalas.

Maka nyatalah dari beberapa hadith ini bahawa sayugianya dikerjakan

segala perkara yang tersebut itu kerana adalah hikayat daripada

seorang muda dari ahli kashaf telah mati ibunya, maka

panggilan bagi kematian dan dihimpunkan beberapa manusia yang

ia kerjakan

banyak dan adalah pada mereka itu seorang sheikh daripada ahli sufi.

Maka tatkala berhimpunlah mereka itu maka hasillah

bagi orang muda

itu berubah warnanya dan berteriak menyesal. Maka ditanya oleh orang yang hasillah daripada demikian itu. maka katanya. 'Aku lihat

ibuku di sana telah dibawa ke neraka dan ia diseksa di dalam neraka",

4 Hadith yang didatangkan ini telah diriwayatkan oleh al-Tirmidhi di dalam

sunannya dengan sanad di

ambil daripada 'Amr ibn shaibi daripada bapanya daripada datuknya menerusi Rasulullah s.a.w.

Menurut t al-Tirmidhi, Hadith ini hasan gharib (al-Tirmidhi t.th. Abwab al-daa.wat. 5: 176). Hadith yang dicatatkan ini tidak dapat dikesan sumbernya melalui kitab hadith begitu juga

hukumnya. Namun terdapat riwayat lain yang mempunyai maksud yang sama dengan Hadith di atas.

Hadith ini diriwayatkan oleh al-suyuti dalam Jami' al-saghir dengan sanadnya daripada Bazar daripada

Abu said. Menurut al-suyuti, ini adalah Hadith sahih (al-suyuti 1990. 2; 539). Menurut

dengan

riwayat lmam

16:590)

riwayat

Ahmad dengan bersandarkan Hadith melalui sanad daripada Hudhaifah (Ahmad 1995.

Menurut Hamzah Ahmad zin, isnadnya sahih (Hamzah Ahmad zin 1995. 16:590) Menurut

daripada al-Hakim dalam Mustadrak, beliau mensanadkan hadith daripada Abu Talhah al-Ansari.

Menurut aFHakim hadith ini sahih (al-Hakim 1990. Kitab al-Taubah wa allnabah. 4:279) AlAllamah Al Albani mengatakan yang hadis;

c!" 'irt Jt t lt ai lt g.y Ci u F 4i ,.

( e*. ) , I i-rjt Jr, q{ 0)u it )l dlj Jri O. r ,,.r,Jr r!-1.: rr

,.,\i

]

. dly,

et r+'uiir .rr. {ir U-r: Jt&. n 4,,J.l.j.-.irue ,& i#,r"l!t [r.!-te-.*. (.fir ): Jrj

ei ,!J rel ail, . A.a $L.tr. r ir U-J !.,.!,r J<, rj! : JU s r.e rr

ei uJ er_r,Jl JJ't .,,! v4, u?

nj ,rll

oW)+

+j4,

ir Jn c<-i : JG : lri

,*

.ii' :! l! f

drr)J d : jri ,rr : rjl6

b

.ir ,lI.,

^i,r

JE J. sle )LJr f,r'.r ;,, .L!

yr<Jr Fr I . r,u:

297 | !

'/'

"a.t eatv\ I :t-.1- ( ,.r.l'Jrii

dan adalah sheikh sufi itu mendengar ia akan perkataan itu dan

baginya zikir yang sudah disediakan

Maka berkata ia pada dirinya, ',Hai Tuhanku,

bagi

dirinya tujuh puluh ribu.

bahawasanya telah ku

sediakan zikir tujuh puruh ribu bagi diriku dan ku saksi akan diKau

bahawasanya aku berikan zikir itu bagi ibu orang muda ini',. Maka tiada

selesai cita hati sheikh itu dengan demikian

muda itu tertawa-tawa, maka ditanya orang

berkata ia, 'Aku lihat ibuku itu dikeluarkan daripada

hingga berubahrah orang

baginya akan dia, maka

api neraka dibawa

daripada

ke syurga". Maka berkata sheikh itu, "Maka hasiilah bagiku

dua faedah, satu sahih kashafnya orang muda dan keduanya sahih

hadith"6.

Dan lagi fiman Allah taala:

ae. eir-if."=v.F r: (D ,yr;rs1rati,

Maksudnya

Demi bintang ketika apabita mengeram ragi hilang, tiada disesat tauran kamu itu daripada jalan yang sebenarnya dan tiada jahil dan tertipu dayaT .

@.rj?;9iot

t

tt

(€)6J^rOtdF4

,,a-

.'tf

.

-,.,

t

-9

Maksudnya:

Dan tiada berkata ia dengan

barang yang didatangkan kamu itu

daipada

hawa nafsunya, tiada ia melainkan wahyu yang diwahyukan Ailah

kepadanyas.

@ J;ili"iger 6l.1 e'F:u i, ris

@) u'Fi '** ':^te

Maksudnya:

Telah mengajar akan dia oleh malaikat yang sangat kuat yakni mahir irmunya

dan atau hafaznya yang mempunyai kerusi dan kuat iaitu Jibrail a.s . Maka tetap ia iaitu pada tepi tangit yang tinggi iaitu tempat terbit matahai padahat

atas rupanya yang asri yang dijadikan Ailah raara akan dia iaitu enam ratus

i

6kisah yang

didatangkan oleh pengarang mengenai cerita lelaki saleh ini disebut oleh Al Allamah Al

Faidh Ar eadir diriwayatkan oreh rbn Arabi daripada Abu Ar Abbas Ar eastarani

Munawi di dalam

daripada Abu Rabi'Al

Matiqi ( tihat Faidh At eadir 5 /245 )

' AlQu/an, An-Najm 53:1-2

8 Al-Qu/an, An-Najm 53:3-4.

sayapnya, safu-safu sayapnya itu kira-kira memenuhi antara masyrig dan

maghrib [timur dan baratf .

Maka melihat Nabi s.a.w dan adalah Nabi itu di bukit Jabal Nur, maka lalu pengsan Nabi s.a.w, maka lalu rebah. Maka lalu turun Jibrail kepada Nabi

padahal ia kembalikan rupanya seperti rupa manusia.

Kemudian maka firmanNya:

Maksudnya:

q'i"vtss (

Kemudian maka hampir ia Jibrail itu kepada Nabi maka beftambah hampimya maka adalah kiranya hampir dua busar dan panah atau terlebih

hampir lagi, maka mewahyu Allah Taala kepada hambanya Jibrait barang

yang diwahyukan kepada Muhammad s.a.w10.

Maksudnya:

Tiada ia mendustakan oleh hati Muhammad itu barang yang dilihatnya

dengan matanya akan rupa Jibrail yang astill.

@u! 6 &,;t'r-6i

Maksudnya:

Maka adakah kamu bantahi hai musyikin atas barang yang dilihatnya itu12.

p) &jilif.; 6,,r @ ;jA it+r,, @ 671'af;Lr;; -,a-,

Maksudnya:

Dan sesungguhnya telah melihat Nabi pula akan Jibrail atas rupanya yang

asli itu pada kali yang lain tatkala pada Sidrat al-Muntaha ketika Mikraj pada

e Al-eu/an, An-Najm 53:5-7.

10 41-qu/an, An-Najm 53:8-10.

11 Al-Qur'an, An-Najm 53:11.

12 Al-Qur'an, An-Najm 53:12.

10

kayu bidara yang muntaha, pada kanan .Arash bernama Jannah al-Ma'wal3.

pada ialah syurga yang

Maksudnya:

Tatkala beftalut-barut oreh sidrah itu

barang rupa yang berbarut-batut

menghairankan dia oteh akar,

daipada rupa burung dan rainJain barang yang

tiada beryaling oleh matanya dan tiada

memandangkan barang yang tiada diizinkan dia1a.

melalui puta ia daipada

@) &;{':i *;,it; b ,yi: "cn

Maksudnya:

Sesungguhnya telah melihat ia daipada beberapa tanda

Tuhannya yang

yang

amat besar daripada beberapa ajaib malakut sepefti rupa dua Rafraf

hijau keduanya yang memenuhi tangit dan Jibrail enam ratus sayapnyals.

[Faedah] Telah ijmak segara urama bahawasanya rsrak dan Mikraj itu adarah

keduanya itu dengan dia roh dan jasad dan adalah keduanya itu pada malam

I

yang satu daripada Mekah

setengahnya kemudian daripada

dahulu daripada hijrah dengan setahun, kata

mati Abu Tarib dan siti Khadijah pada buran Rejab dan tiada jatuh seseorang

malam lsnin pada tujuh rikur hari

daripada anbiya' yang dahulu-dahulu.

Kata mualif [pengarang], antara Nabi s.a.w. pada baituflah di daram

[anak

hijr

bergulung di atas lambungnya yang kanan antara dua kaki bapa mudanya

[bapa saudaranya] dan anak bapa mudanya

bapa saudaranya] iaitu

Hamzah dan Jaafar anak Abu Tarib. Tiba-tiba datang akan dia Jibrair dan

Mikail dan satu malaikat, maka menanggung mereka itu akan dia

hingga

didatangkan kepada zamzam. Maka melentangkan mereka itu akan Nabi

memerintah segala perkara itu

Jibrail, maka memberahkan dadanya daripada rubbah

s.a.w atas belakangnya. Maka adalah yang

[rekuk di bawah reher]

bagi Mikair, "Bawa

hingga ke bawah perutnya. Kemudian maka berkata Jibrair

olehmu dengan satu batil [bekas air] daripada air zamzam

supaya aku

sucikan hatinya dan supaya ruas dadanya". Kemudian maka dikeruarkan

jantungnya dan diberahnya kemudian dibasuhnya akan dia tiga kari

13 Al-Qur'an, An-Naim 53:13-15.

'- l]

nt-Qur.n, nn-ru.jm 53:10-17.

AI-Qur'an, An-Najm S3:18.

dengan

$L yu.g^t L+ LUu **

2,3, + x

y' Dl B".", J,

-l

rns k{." L .

cu^gL

1 1

i,) /

svt"^ A?t , nu),

iii/ jU^

10."' Mi/ri

,"/

SH,a" lu lf1^r uvaTc

tiga batil daripada air zamzam dan dikeluarkan barang yang di dalamnya daripada darah yang hitam, maka berkata ia inilah bahagian syaitan dan

berulang-ulang Mikail kepada Jibrail dengan tiga batil air zamzam, kemudian

maka didatangkan Jibrail dengan satu batil yang lain pula daripada emas,

penuh di dalamnya hikmah dan iman. Maka menuangkan Jibrail ke dalam

dada Nabi s.a.w maka penuhlah dengan hikrnah dan ilmu dan yakin dan

lslam. Kemudian maka ditutupnya dan dijahitnya dengan ketiadaan pedih dan

sakit. Kemudian maka dimeterikan antara dua belikatnya dengan

khatamun al-Nubuwwah16.

Kemudian maka didatangkan dengan Buraq daripada syurga yang berpelana

lagi berkekang. Maka iaitu satu binatang yang putih lagi besar daripada himar

dan kecil daripada baghal, empat kakinya dan amat pantas perjalanannya.

Maka adalah antara satu langkah pada satu langkah kira-kira sepenglihatan

mata lagi bergerak-gerak dua telinganyalT. Apabila naik kepada bukit maka panjang dua kakinya yang di belakang dan apabila turun bukit maka panjang dua kaki hadapannya. Lagi ada baginya dua sayap pada asal dua pahanya

menerbangkan dangan keduanya itu akan kakinya.18.

Maka tatkala hendak menunggang Nabi s.a.w. akan dia, maka meliarkan dan

mempayahkan tunggangannya, maka menghantar Jibrail akan tangannya

pada lehernya serta berkata Jibrail akan dia, "Tidakkah engkau malu wahai Buraq, demi Allah tiada seorang menunggang akan dikau yang terlebih mulia

pada Allah Taala daripadanya". Maka tatkala mendengar Buraq itu akan perkataan Jibrail maka penuh tubuhnya dengan peluh dan tetap ia serta

16 Kisah yang di bawa oleh pengarang ini tidak dapat dikesan sumbernya secara terperinci. Namun begitu terdapat Hadith yang menggambarkan tentang sebahagian daripada kisah tersebut, di antara Hadith yang bersesuaian den8an kisah initelah diriwayatkan oleh al-Bukhari menerusi sanad daripada Anas ibnu Malik daripada Malik ibnu Sa'sa'ah daripada Nabi s.a.w. (al-Bukhari 1990. Kitab bab al-

khalq, bab dhikr al-Malaikah. 4:135). Hadith dengan lafaz ini juga telah diriwayatkan oleh Muslim

menerusi riwayat Anas ibn Malik daripada Malik ibn Sa'sa'ah (Muslim 1991. Kitab al-iman, bab lsra'

biRasul ila al-samawat. 1:149) Hadith ini sahih kerana diriwayat bersama oleh al-Bukhari dan

Muslim.

17 Bentuk Buraq yang dikisahkan oleh pengarang bersamaan dengan kisah daripada Hadith yang

dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam sahihnya bersandarkan kepada riwayat Anas ibn Malik daripada Malik ibn Sa'sa'ah. (al-Bukhari 1990. Kitab managib al-ansar, bib al-Mi'raj. 5: 322). Hadith ini juga terdapat di dalam riwayat Muslim dan Ahmad dengan sanad mereka juga menerusi riwayat daripada

Anas daripada Malik ibn Sa'sa'ah (Muslim 1991. Kitab al-iman, bib lsra biRasul ila al- samawat.l;149,

Ahmad 1995. 13:5L6). Menurut Hamzah Ahmad Zin, Hadith ini sahih isnadnya (Hamzah Ahmad Zan

1995. l3:516). Hadith ini hukumnya sahih kerana diriwayat oleh al-Bukharidan Muslim.

lsKisah

yang tersebut ini bersesuaian

dengan kisah daripada

Hadith yang dikeluarkan oleh al-Tabarani

menerusi riwayat daripada 'Abd al-Rahman Abi Laila. (al-Tabrani 7996. 4:342\. Hadith ini turut

dikeluarkan oleh al-Haythami dengan sanad dan matan yang sama (al-Haythami 1994. Kitab al-jman. 1 :248). Menurut al-Haytham! Hadith ini telah diriwayat oleh al-Tabrani di dalam al-Awsat. pada isnad Hadith ini terdapat Muhamad ibn Abd al-Rahman ibn Abi Laila. beliau adalah seorang yang lemah di sisi ulama hadith (al-Haythami 1994. Kitab al-iman. 1:248). Menurut al-Razi, Muhamad ibn Abd al-

Rahman adalah seorang perawi yang sering melakukan kesalahan dalam hafalannya.

12

merendahkan dirinya hingga naik Rasulullah s.a.w akan dia1s. Kata said bin Musayyab Rahimahuilah iaitu Buraq yang ditunggang oreh Nabi rbrahim a.s

tatkala datang ke Baitullah al-Haram ziarah anaknya lsmail dan siti <