Anda di halaman 1dari 59

'lsua fusv

Or,.^n",

It\* 9)t r(-3 t /^/tte"

KIFAYATUL MUHTAJ
evvwr" er Nal: b"." FIL ISRA WAL MI'RAJ -h&t '*cc,^<\.'
[::rH
fYt"l^,*wr^rnl

tA{.

Karangan

,'- .- A.(f

>"1^

rt*

AL ALIM AL AILAMAH AL 'ARIF BILLAH

AL SHEIKH DAUD BIN ABDULLAH AL FATANI

Diselengara oleh

IKATAN PENUNTUT ILMU ISLAM PULAU PINANG


REJAB 1,434H

/ 201,3

Kompleka Marjld Al-Aqsa

PENGENALAN

AL ALILT AL

AI.IAMIII AL SHEIKH
i*,,b i.rJ

DA AD IBN ABDAI.UIII FATT{ANI


AH.i tJ4 e!,_i Gs-,b Nama dan Salasilah Keturunan

.rJlr,

it +.r,

NAMA penuh beriau iarah ar-Arim Alamah ar-Arif ar-Rabbani syeikh wan Daud bin Syeikh Wan Abdultah bin Syeikh W"n iOri. Olf"iakan Wa; tiuga senik) al-Fatani. rbunya bernama wan Fathimah w",i saraman oin'roii Banda Wan Su bin Tok^Kaya. Rakna_ Oir";" Uin"n"k Andi (Faqih) Ali O"i"[ Maharajalera bin Mustafa Datu Jambu nuout Hamid sfihi uin s-rrt"" lsuttan Muzaffar Waliullah bin Sultan Abu Abduilah Umaatuctiin. Beliau yang rebih dikenari .dengan panggiran Tok syeikh Daud patani ini mempunyai lima beradik iaitu syeikh wan Ruout eadir, syeikh wan nooui Syeikh Wan ldris, dan seorang pir.rpran namanya Siti SgryiO, Khadijah bin Abdullah al-Fathani. "Oit

syeikh Daud ar-Fathani adarah-.keturunan Faqih Ari. Rujukan asar yang mengatakan syeikh Daud bin Abdutah ar-Fathani oerreturunan-i"qfi ni diperolehi tulisan Nik Mahmud perdana Menteri i"ort na;a rerantan' raii* "syahdan dan pada suatu.ma_sa buran sedan! m"ng"muang " ar t"pi i"ngit, tersebutlah cerita anak raja Bugis rari daripJda iaudaranva menum.and sebuah bahtera sampai ke Johoi dan tumpan! arorr-l"riirir';;;iffi;X
Laksamana Kota Tinggi, dipanggil Andik Ali.

syeikh Daud ar-Fathani, dirahirkan. di Kampung parit Marhum, Kerisek, Patani. Kota Kerisek ini terkenar datam sejaiah. bi sinitatr Maurana Marik 'tingg"f lbrahim iaitu salah seorang. Wali Songo'p"in"t Oi" ,*g"f"r, sebelum berpindah ke Jawa iimur. Tahun kelahirannya tidak dapat dipastikan kerana terdapat perserisihan p:lg"p"t,di. katangan .penyelidik mengenainya. Datam ."tjt"n-""i"i"n oeDerapa Ketuarga penulis yang ada hubungan dengan beliau, ada yang mencatat
tahun 1 133 H, 1 153 H dan tahun 1 193 H.

Latar Pendidikan
Ayah sheikh Daud iaitu sheikh wan Abduilah dan datuknya sheikh wan rdris adalah ulama besar untuk zamannya. sejak kecir sheii<h Daud ditanam dan dididik dengan ajaran tsiam oen datuk dan ayahnya. "r-F"tn"n]

Pada peringkat awalnya Syeikh Daud berguru dengan kaum keluarganya sendiri yang memang terkenal alim. Seorang daripada merd<a ialah bapa saudaranya, Sheikh Shafiyuddin. Ada yang berpendapat bahava Sheikh Daud al-Fathani menerima pelajaran asasnya di Patani sehma lima tahun, kemudian ke Aceh belajar dengan Sheikh Muhammad Zain bin Faqih Jalaluddin al-Asyi selama dua tahun. Sheikh Muhammad Zain al-Asyi adalah seorang ulama terkemuka di Kesultanan Aceh.
Namun yang dapat dipercayai bahawa Sheikh Daud al-Fathani dan kawankawannya telah belajar di Mekah selama 30 tahun dan lima tahun di Madinah. Disebabkan masa belajar yang lama itu beliau digelar al-Alim Allamah al-Arif ar-Rabbani.

Guru-gurunya Sheikh Daud al-Fathani mendapat pendidikan dasar keislaman dimulai dari lingkungan keluarga sendiri. Ayah dan datuknya adalah ulama besar yang bertanggungjawab dalam pendidikannya. Ada orang meriwayatkan bahawa Sheikh Daud al-Fathani pernah belajar di Aceh sekitar dua tahun.

Ketika melanjutkan pelajarannya Mekah, Sheikh Daud al-Fathani mendekati para ulama Patani yang telah bermastautin di Mekah. Di antaranya adalah:-

di

1-

ulama Patani yang mengajar di Masjidil Haram ialah Sheikh Muhammad Shaleh bin Abdur Rahman al-Fathani. Beliau adalah
seorang tokoh ulama Ahli Syari'at dan Haqiqat yang mendalami dunia kesufian. Kepadanya Sheikh Daud al-Fathani banyak memperoleh ilmu terutamanya ilmu kesufian. Sheikh Ali bin lshaq pada bidang Tarekat Samaniyah. Akan tetapi pada bidang Thariqat Syathariyah pula adalah sebaliknya, iaitu Sheikh Daud al-Fathani telah membai'ah Sheikh Ali bin lshaq al-Fathani. Jadi bererti Sheikh Ali bin lshaq al-Fathani adalah murid Sheikh Daud al-Fathani, bukan guru beliau. Sheikh Muhammad Abdul Karim Samman al-Madani penegak/pelopor Tarekat Samaniyah.

2-

3-

bin

Namun Sheikh Daud al-Fathani belajar terus secara rutin sehingga ia menjadi

seorang yang berkebolehan dalam banyak bidang, maka tidak mustahil sahabatnya yang jauh lebih tua daripadanya kembali belajar kepadanya. Kejadian seperti tersebut ini adalah lumrah dalam dunia pendklikan.Strdkfi Daud al-Fathani memang memang belajar kepada banyak guru. Berbagai
aliran mazhab dan aliran iKikad dan kepercayaan yang dipelajari.

Pegangan tetapnya tidak berganjak menurut tradisi nenek moyangnla Mazhab Syafi'e dalam Fiqh dan mengikut Ahlus Sunnah wal Jamaah d&n iktikad. Beliau tetap tidak berani mengambil jalan keluar supaya d&n klilr ini mesti melepaskan diri dari Mazhab Syafie ataupun tidak meng*t dri fahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah walaupun pengetahuan beler segala bidang sangat mendalam.

ilu

fi d*r

Pengetahuannya yang menyeluruh lengkap bukan hanya di bidang lslam sahaja, tetapi termasuk pengetahuan umum dan pengetahuan duniawinya. llmu kedoktoranDikuasainya juga ilmu kedoktoran walaupun beliau tidak menjadi seorang doktor. Beliau juga mendalami ilmu hisab dan ilmu falak. Sungguhpun beliau bukan seorang ahli politik, tetapi beliau bukanlah seorang yang mudah dipengaruhi oleh ideologi politik yang menang di zamannya. Beliau tetap merupakan seorang ulama yang berideologi lslam sebagai dasar negara.

Secara asasnya, tentang teori dan praktik zikir dalam Tarekat Syathariyah Sheikh Daud al-Fathani telah menerima bai'ah dari Sheikh Mursyidnya, yang diakui sebagai ulama Sufi yang 'Arif Billah iaitu Sheikh Muhammad As'ad. Salasilah mengenai Tarekat Syathariyah ini secara lengkapnya ada disebutkan di dalam naskhah tulisan tangan beliau sendiri iaitu Kaifiyat
Khatam Quran.

Mengenai salasilah Tarekat Samaniyah mulai dari Sheikh Daud al-Fathani yang diikuti Sheikh Ali bin lshaq al-Fathani, Sheikh Muhammad Saleh bin Abdur Rahman al-Fathani, Sheikh Abul Hasan dan Maulana Sheikh Hasib mungkin hidup segenerasi dan dapat menemui Sheikh Muhammad Karim Saman secara langsung.

Bahawa Sheikh Daud al-Fathani masih sempat menemui tahun{ahun kehidupan seorang ulama besar Mazhab Syafi'e yang menjadi Mahaguru di Universiti alAzhar di Kaherah, Mesir, yang terkenal dengan sebutan lmam Syarqawi (1 150 H- 1227 H). Ulama mazhab Syafie itu banyak muridmuridnya. Seorang di antaranya bernama Sheikh Muhammad bin Ali asSyanwani yang sangat popular dengan lmam as-Syanwani saja. Bahawa
beliau adalah sezaman dengan Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani.

Sheikh Daud bin Abdullah al-Fathani juga dikatakan belajar kepada Sheikh Muhammad Saleh bin lbrahim, ketua Mazhab Syafi'e di Mekah (wafat pada 1226 H) dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan termasuk Tarekat
Syazaliyah.

Jihad, Periuangan dan Hasil Karya. Setelah demikian lama beliau menuntut ilmu pengetahuan, maka beliau pulang ke Patani untuk menyebarkan ilmu pengetahuan di negeri tumpah darah sendiri. Namun timbul krisis peperangan antara Patani dengan Siam pada ketika itu. Diriwayatkan bahawa beliau melibatkan diri dalam peperangan itu, terjun secara langsung di gelanggang jihad fi sabilillah.

Apabila terjadi peperangan tersebut, akhirnya beliau kembali ke Mekah bersama-sama beberapa pelarian politik. Sampai di Mekah, beliau dilantik menjadi Ketua Sheikh Haji dan beliau adalah orang pertama dilantik secara langsung sebagai ketua. Beliau juga melibatkan diri dengan penulisan yang merupakan sumbangan besar beliau kepada dunia keilmuan lslam, di

samping mengajar di Masjidil Haram. Karangannya dalam dua bahasa iaitu bahasa Melayu dan bahasa Arab. Karangan beliau dalam bahasa Arab tidak banyak tersebar di Asia Tenggara.

Adapun dengan bahasa Melayu tersebar secara meluas, walaupun di


zamannya masih merupakan kitab tulisan tangan sahaja kerana belum ada yang bercetak.

Dalam beberapa karyanya, beliau mengupas masalah-masalah keilmuan. Antara lain tulisan beliau:
"Maka lazimkan olehmu hai saudaraku dengan menuntut ilmu yang fardu ain yang wajib atasmu. Belajar akan dia pada syarak supaya engkau dapat sahkan iktikad kamu dan ibadat kamu. Dan supaya sejahtera daripada seksanya. Dan supaya engkau akan dapat pahala, keredaan dan kasihnya". Pada mukadimah karyanya Bughyatuth Thullab, beliau menulis, ertinya "Dan adapun kemudian daripada itu maka bahawasanya beberapa nafas yang cerdik-cerdik yang menuntut bagi beberapa martabat yang tinggi-tinggi
sentiasa perangainya itu di dalam menghasilkan beberapa ilmu syarak.

Beliau juga membuat penafsiran dalam beberapa hadis. Antaranya hadis berikut, "Sedikit Fiqhi itu lebih baik daripada banyak ibadat" yang ertinya: "Barang siapa belajar ilmu dan tiada berkehendak dengan dia akan wajah Allah s.w.t., tiada kerana-Nya melainkan supaya mengena dengan dia akan kehendaknya daripada dunia tiada akan bilik syurga yang ke atas pada hari
kiamat".

Beliau mengulas tentang hadis-hadis tersebut dalam Bughyatuth Thullab seperti berikut: "Maka dapat difahami hadis ini, tiada dipuji daripada kelebihan ilmu itu melainkan jikalau ada qasadnya dan tuntutnya itu berkehendak dengan dia akan wajah Allah s.w.t. dan berkehendak ia mengeluarkan dirinya daripada kelam kabut jahilnya kepada Nur ilmu.
"Maka jika ada qasadnya akan dunia seperti harta atau kebesaran atau gelaran atau kemegahan atau masyhur atau melengkapi muka manusia kepadanya dan lainnya maka iaitu dicela seperti barang yang tersebut pada
hadis itu".

Menurut beliau lagi: "Maka tatkala adalah kelebihan ilmu demikian itu maka sebenarnya bahawa tiap-tiap orang yang kasih bagi dirinya kebajikan maka hendaklah ia ijtihad atas qadar kuasa pada menghasilkan dia, kadang-kadang mengaji, kadang-kadang mengajar, kadang-kadang menunjukkan orang yang jahil satu bab daripada masalah memberi manfaat pada agama istimewa pula jikalau lebih lagi". Daripada kalimat-kalimat beliau itu dapatlah kita fahami bahawa seseorang lslam yang bertanggungjawab adalah terlebih dahulu memberikan pendidikan agama lslam kepada anak-anaknya. lni adalah merupakan kewajipan agama lslam.

Adapun pendapat Sheikh Daud al-Fathani bahkan ulama-ulama di zaman lampau lebih terikat dan menitikberatkan pendidikan lslam berbanding pendidikan lain. Menurut lslam, yang utama dipelajari ialah belajar akan memberi faham dua kalimah syahadat, wajib taharah (bersuci), solat, puasa, hukum zakat, hukum berjual-beli menurut lslam dan lain-lainnya, semuanya telah diatur dalam fikah lslam.
Sheikh Daud al-Fathani dalam Bughyatuth Thullab berkata: "selagi seseorang masih tidak mengerti akan seluk belok tentang kelslaman, maka seseorang itu tetap masih jahil, walau pengetahuan lain masih dikuasai demikian rupa".

Kewafatan

Sheikh Daud al-Fathani wafat dan dimakamkan di Taif. Kuburnya bersebelahan dengan kubur Saidina Abdullah bin Abbas iaitu sepupu
Rasulullah s.a.w.. Tahun kewafatannya tidak diketahui dengan pasti. Tetapi ada yang berpendapat beliau wafat sekitar tahun 1847 M, juga ada yang
menyebut tahun '1265 H.

Menurut cerita ibu Sheikh Wan Muhammad Saghir Al Fathani, Hajah Wan Zainab binti Syeikh Ahmad al-Fathani, beliau mendengar daripada ibunya,

Hajah Wan Siti Saudah binti Abdullah bahawa jenazah beliau telah

dipindahkan oleh Sheikh Nik Mat Kecik al-Fathani ke Mekah, ditanam di bawah pohon Bedara di rumahnya. lni adalah kerana pada zaman itu pihak Wahabi akan membongkar semua kubur yang dikeramatkan termasuk kubur Sheikh Daud al-Fathani. WalLahu A'lam.

disunting daipada tulisan Sheikh Wan Muhammad Saghir

Al

Fathani

RahimahulLah dengan sedikit perubahan

e 1".1._1.^r l-rg,, A,."..-r.. Kumulai kitab ini dengan nama Allah yang amat pemurah lagi amat v,r,_"t"i^
mengasihani akan hambanya yang mukmin di dalam negeri akhirat.

(?31

j;1\ At r--', *

rr"'u'\d;

,J

6rl ,y ,* l)l.Jr9 ;>t-.JrJ ,;* \.-+ o:r.* .,Io i6 ,i, -rJr * // Y 6Jt ;t a-:t1 aj\ +t--,"i1 AI Jos,.r;!r r-?.-Jt Jl lFr -rall
a.
r,

Lal . u.a;*: r!-Yr 4 Ur'+r a,-u( '*.b: ,y'A\ e!.-)t;,,. JS C ;+: OT]",,"a .*-tlt p_:* dJt J t iu ,1$,Sl g| t .oJr; ,irr &-$rA\. ^L- .eFt: Segala puji bagi Allah yang memberi atas hambanya dengan

4 t*

AiL-!"r\"'1

il+t le'.,*
(

I.*^.

^!.o-h.\
LLU
.

lY!A\"

lz"F.

vl

beberapa nikmat Allah yang tiada terhingga dan rahmat Allah dan salamnya atas mereka yang dijalankan pada malam dengan dia daripada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa dan atas segala keluarganya dan segala sahabatnya yang mempunyai beberapa if", rair 1J kelebihan yang tiada dapat dihingga [dihitung]... Od.lun kemudian daripada itu, maka inilah suatu ta'liq"!'ang sedikit pada menyatakan iilv.A^J4\41 tiap-tiap daripada lsrak dan Mikraj dan kunamakan dia dengan Kifayat i;i/r"v.*-al al-Muhtaj Fi al-lsra' Wa al-Mi'raj. Telah menjadikan dia Allah taala semata-mata bagi zatNya yang maha mulia, lagi memberi manfaat l{,il\ d'
bagi yang menuntut akan dia pada hari kembali kepada Allah. Firman Allah taala:
wr^]m^,L; al(tri
yz,,r"L

a;",1.

6fi #-ai S1ft.ti )*ti C; fr 1* a;i e iy;,4 61'*ii [":li'ro ,i)'-ta;t; n ,L.]1 |j-K;. ofi
Maksudnva:

ut- tlf,*

+'uL

'&t/ s!.i Lt"'a'1a'

VvL.,r

L., l, r.F

-{-d rr

Maha suci Tulen vang menjalankan dengan hgUlg:AE Muhammad s.a.w pada malam daipada Masjidil Haram kepada Masjidil Aqsa yang Kami berkatkan kelilingnya supaya Kqmi, perlihatkan dia beberapa tanda ajaib kudrat Kami bahawasanyab# amat mendengar dan amat melihatl . iv\'"\*, ( p-\- a\al u rL f.r.;.) 9, 4*.". ftr,q;E f 1,, " r [hsq (.,.rt"5 r'1^h l f '"{,") {., i,-. h.
I

f.- r(rr"{!, ^ \ | +Lt..C


.

))

".i

Al-eu/an, Al-tsra' 17:1

6q,
r,\ir,..,'n

i;, : J^

r-{,/.{{lq

r({/

tvtv l*l^r^t\

G-".)"

1r"^Lr, Vi,r,Ui".

"

!-a n

[Faedah] tersebut di dalam Syarah Mi'raj al-Ghaiti bagi Sheikh alQulyubi, tersebut di dalam Hadith, sabda Nabi s.a.w:

J1 V;:ei.-;*f

"irr

J,

a^;n

.t\.!

r,b V- ,-F r:;/ JJt ar .lU-.- JU

O..

.-.,tJl

Maksudnya:

Barangsiapa membaca subhanallah seibu kali pada tiapiiap hari maka sesungguhnya telah menebuskan dirinya daripada Ailah yakni dimerdekakannya dari api neraka2.
Lagi sabda Nabi saw: -t";

;[,

c--;t-f

,l\

*.3;>

er;] e F r:6y a3V or^1.9.1f ,:U-...- .1U dJ,


-f-)l

Maksudnya:

Barangsiapa membaca subhanallah wabihamdihi serafus kati pada tiap-tiap hari diampunkan dosanya dan jikalau ada ia seumpama buih di laut sekatipun3.
Lagi Sabda Nabi saw:

e- J,P' Jlt;r-:J\ el -a3v| ;ldt, i aJt, ,!t e.:- dr, F u,s'+) xu 6*i o-s,ll-ts Jb .r: ajj..uu t* ,is.rtteujf ;Ilt .ql.e ,!,, ,i Yi c +f t, Jrl i"tiJt l_:* -r--i c.,'U- / CX.iS-,irt "U, .1U.r
..r,J aa+ ajl,. Maksudnya:
2

wa al-Tarhib iuga bersandar kepada tbn 'Abbas (al-Asbahani 1993. 1 : 437), begitu juga al-Haythami di dalam Majma' al-zawa'id dengan bersandarkan riwayat kepada tbn Abbas (al-Haythami 1994. Kitab al-adhkr. 10:151). Kesemua perawi ini membawa sanad yang serupa. Menurut at-Tabrani sanad hadith daripada Taus ibnu Fayad ini hanya diriwayatkan daripada Muhamad ibn yahya (al-Tabrani 1996.4: 381). Menurut al-Haythami di dalam kitabnya Majma' al-zawa'id, Hadith ini telah diriwayat oleh al-Tabrani. terdapat perawi pada hadith ini yang majhul [tidak dikenali] (al-Haythami 1994. Kitab al-adhkr. 10: 151.). Menurut al-suyuti, hadith perawi majhultidak diterima oleh jumhur ulama hadith, Hadith ini hukumnya da'if (al-Suyuti 1993: 209). 'Hadith ini telah dikeluarkan oleh al-Tirmidhi menerusi riwayat daripada Abu Hurayrah (al-Tirmidhi t.th. Abwab al-dadwat 5:u4), ia juga dikeluarkan oleh lbn Majah dalam sunannya menerusi riwayat Abu Hurayrah (lbn Majah t.th. Kitab al-adab, bab fadlu al-tasbah. 2:1253). Menurut al-Tirmidhi, ini adalah Hadith hasan sahih (al-Tirmidhi t.th.Abwab al-daa'wat. S: 174).

Lafaz Hadith ini dikeluarkan oleh al-Tabrani di dalam Mu'jam al-Ausat menerusi riwavat daripada lbnu 'Abbas (alTabrani L996. 4; 381), Hadith ini juga diriwayat oleh al-Asbahani di dalam al-Targhib

yang mengerjakan seratus kali haji dan barangsiapa mengucap Alhamdulillah seperti demikian itu adatah ia seperti mereka yang peryi
berperang pada jalan Allah seratus kali perang dan barangsiapa yang mengucap tahlil sepefti demikian itu adalah sepefti mereka yang memerdekakan serafus hamba sahaya dan barangsiapa mengucap takbir seperti demikian itu tiada didatangkan seseorang itu pada hai kiamat dengan seumpama barang yang didatangkan dengannya melainkan mereka yang mengucap seumpama itu atau lebih atasnyaa.
Lagi sabda Nabi saw:

Barangsiapa mengucap tasbih akan Attah taala serafus kati pada tiap_ tiap pagi dan seratus kali pada tiap-tiap petang adatah seperti mereka

.iut O" Maksudnya:

e-;

6;:t t;i t,

.-bJi d4..,-

it

y! .Jl y JU !..

Barangsiapa yang mengucap Lailahaittaltah tujuh puluh ibu kati maka sesungguhnya telah menebus diinya daipada AIIahTaalas. Maka nyatalah dari beberapa hadith ini bahawa sayugianya dikerjakan segala perkara yang tersebut itu kerana adalah hikayat daripada seorang muda dari ahli kashaf telah mati ibunya, maka ia kerjakan panggilan bagi kematian dan dihimpunkan beberapa manusia yang banyak dan adalah pada mereka itu seorang sheikh daripada ahli sufi. Maka tatkala berhimpunlah mereka itu maka hasillah bagi orang muda itu berubah warnanya dan berteriak menyesal. Maka ditanya oleh orang yang hasillah daripada demikian itu. maka katanya. 'Aku lihat ibuku di sana telah dibawa ke neraka dan ia diseksa di dalam neraka",
4

ambil daripada 'Amr ibn shaibi daripada bapanya daripada datuknya menerusi Rasulullah s.a.w. Menurut al-Tirmidhi, Hadith ini hasan gharib (al-Tirmidhi t.th. Abwab al-daa.wat. 5: 176). t Hadith yang dicatatkan ini tidak dapat dikesan sumbernya melalui kitab hadith begitu juga dengan hukumnya. Namun terdapat riwayat lain yang mempunyai maksud yang sama dengan Hadith di atas.

Hadith yang didatangkan ini telah diriwayatkan oleh al-Tirmidhi di dalam sunannya dengan sanad di

Ahmad dengan bersandarkan Hadith melalui sanad daripada Hudhaifah (Ahmad 1995. 16:590) Menurut Hamzah Ahmad zin, isnadnya sahih (Hamzah Ahmad zin 1995. 16:590) Menurut riwayat daripada al-Hakim dalam Mustadrak, beliau mensanadkan hadith daripada Abu Talhah al-Ansari.
Menurut aFHakim hadith ini sahih (al-Hakim 1990. Kitab al-Taubah wa allnabah. 4:279) AlAllamah Al Albani mengatakan yang hadis; 4i ,. ( e*. ) , I i-rjt Jr, q{ 0)u it )l dlj Jri O. r ,,.r,Jr r!-1.: rr..,.,\i ] . dly, et r+'uiir .rr. {ir U-r: Jt&. n 4,,J.l.j.-.irue ,& i#,r"l!t [r.!-te-.*. (.fir ): Jrj +j4, ^i,r ir Jn c<-i : JG : lri ei ,!J rel ail, . A.a $L.tr. r ir U-J !.,.!,r J<, rj! : JU s r.e rr : jri : rjl6

Hadith ini diriwayatkan oleh al-suyuti dalam Jami' al-saghir dengan sanadnya daripada Bazar daripada Abu said. Menurut al-suyuti, ini adalah Hadith sahih (al-suyuti 1990. 2; 539). Menurut riwayat lmam

c!"

'irt

Jt t lt ai

lt g.y

Ci u

,*

.ii'

:!

l! f

JE J. sle )LJr f,r'.r ;,,

.L! ei uJ er_r,Jl JJ't .,,! v4, u? nj

,rll

,rr drr)J d oW)+ yr<Jr Fr I . r,u: ..b .ir ,lI., 297 | ! '/' "a.t eatv\ I :t-.1- ( ,.r.l'Jrii

bahawasanya aku berikan zikir itu bagi ibu orang muda ini',. Maka tiada selesai cita hati sheikh itu dengan demikian hingga berubahrah orang muda itu tertawa-tawa, maka ditanya orang baginya akan dia, maka berkata ia, 'Aku lihat ibuku itu dikeluarkan daripada api neraka dibawa ke syurga". Maka berkata sheikh itu, "Maka hasiilah bagiku daripada dua faedah, satu sahih kashafnya orang muda dan keduanya sahih
hadith"6.

dan adalah sheikh sufi itu mendengar ia akan perkataan itu dan baginya zikir yang sudah disediakan bagi dirinya tujuh puluh ribu. Maka berkata ia pada dirinya, ',Hai Tuhanku, bahawasanya telah ku sediakan zikir tujuh puruh ribu bagi diriku dan ku saksi akan diKau

Dan lagi fiman Allah taala:

ae.

eir-if."=v.F

r:

(D

,yr;rs1rati,

Maksudnya Demi bintang ketika apabita mengeram ragi hilang, tiada disesat tauran kamu itu daripada jalan yang sebenarnya dan tiada jahil dan tertipu dayaT .

@.rj?;9iot ()6J^rOtdF4 t
,,a- t .'tf . tt

-,.,
-9

Maksudnya:

hawa nafsunya, tiada


kepadanyas.

Dan tiada berkata ia dengan barang yang didatangkan kamu

ia

itu

daipada

melainkan wahyu yang diwahyukan Ailah

J;ili"iger

6l.1

e'F:u

i,

ris @)

u'Fi

'**

':^te

Maksudnya: Telah mengajar akan dia oleh malaikat yang sangat kuat yakni mahir irmunya dan atau hafaznya yang mempunyai kerusi dan kuat iaitu Jibrail a.s . Maka tetap ia iaitu pada tepi tangit yang tinggi iaitu tempat terbit matahai padahat atas rupanya yang asri yang dijadikan Ailah raara akan dia iaitu enam ratus
yang didatangkan oleh pengarang mengenai cerita lelaki saleh ini disebut oleh Al Allamah Al Munawi di dalam Faidh Ar eadir diriwayatkan oreh rbn Arabi daripada Abu Ar Abbas Ar eastarani daripada Abu Rabi'Al Matiqi ( tihat Faidh At eadir 5 /245 )
i

6kisah

' AlQu/an, An-Najm 53:1-2 Al-Qu/an, An-Najm 53:3-4.

sayapnya, safu-safu sayapnya itu kira-kira memenuhi antara masyrig dan maghrib [timur dan baratf . Maka melihat Nabi s.a.w dan adalah Nabi itu di bukit Jabal Nur, maka lalu pengsan Nabi s.a.w, maka lalu rebah. Maka lalu turun Jibrail kepada Nabi padahal ia kembalikan rupanya seperti rupa manusia.
Kemudian maka firmanNya:

q'i"vtss
Maksudnya:

kepada Nabi maka beftambah hampimya maka adalah kiranya hampir dua busar dan panah atau terlebih hampir lagi, maka mewahyu Allah Taala kepada hambanya Jibrait barang
yang diwahyukan kepada Muhammad s.a.w10.

Kemudian maka hampir ia Jibrail

itu

Maksudnya:

mendustakan oleh hati Muhammad dengan matanya akan rupa Jibrail yang astill.

Tiada

ia

itu barang yang

dilihatnya

@u! 6 &,;t'r-6i
Maksudnya: Maka adakah kamu bantahi hai musyikin atas barang yang dilihatnya itu12.

p)

&jilif.; 6,,r

;jA it+r,, @ 671'af;Lr;; -,a-,

Maksudnya:

Dan sesungguhnya telah melihat Nabi pula akan Jibrail atas rupanya yang asli itu pada kali yang lain tatkala pada Sidrat al-Muntaha ketika Mikraj pada
e

Al-eu/an, An-Najm 53:5-7.


41-qu/an, An-Najm 53:8-10.
Al-Qur'an, An-Najm 53:11. Al-Qur'an, An-Najm 53:12.

10 11 12

10

kayu bidara yang muntaha, pada kanan .Arash bernama Jannah al-Ma'wal3.

pada ialah syurga

yang

Maksudnya:

memandangkan barang yang tiada diizinkan dia1a.

Tatkala beftalut-barut oreh sidrah itu barang rupa yang berbarut-batut daipada rupa burung dan rainJain barang yang menghairankan dia oteh akar, tiada beryaling oleh matanya dan tiada melalui puta ia daipada

@) &;{':i
Maksudnya:

*;,it; b ,yi: "cn

Sesungguhnya telah melihat ia daipada beberapa tanda Tuhannya yang amat besar daripada beberapa ajaib malakut sepefti rupa dua Rafraf yang hijau keduanya yang memenuhi tangit dan Jibrail enam ratus sayapnyals.
[Faedah] Telah ijmak segara urama bahawasanya rsrak dan Mikraj itu adarah keduanya itu dengan dia roh dan jasad dan adalah keduanya itu pada malam yang satu daripada Mekah dahulu daripada hijrah dengan setahun, kata setengahnya kemudian daripada mati Abu Tarib dan siti Khadijah pada malam lsnin pada tujuh rikur hari buran Rejab dan tiada jatuh seseorang daripada anbiya' yang dahulu-dahulu.

sucikan hatinya dan supaya ruas dadanya". Kemudian maka dikeruarkan jantungnya dan diberahnya kemudian dibasuhnya akan dia tiga kari dengan
I

hingga ke bawah perutnya. Kemudian maka berkata Jibrair bagi Mikair, "Bawa olehmu dengan satu batil [bekas air] daripada air zamzam supaya aku

Kata mualif [pengarang], antara Nabi s.a.w. pada baituflah di daram hijr bergulung di atas lambungnya yang kanan antara dua kaki bapa mudanya [bapa saudaranya] dan anak bapa mudanya [anak bapa saudaranya] iaitu Hamzah dan Jaafar anak Abu Tarib. Tiba-tiba datang akan dia Jibrair dan Mikail dan satu malaikat, maka menanggung mereka itu akan dia hingga didatangkan kepada zamzam. Maka melentangkan mereka itu akan Nabi s.a.w atas belakangnya. Maka adalah yang memerintah segala perkara itu Jibrail, maka memberahkan dadanya daripada rubbah [rekuk di bawah reher]

Al-Qur'an, An-Naim 53:13-15. l] nt-Qur.n, nn-ru.jm 53:10-17. '- AI-Qur'an, An-Najm S3:18.

13

$L yu.g^t L+
2,3, + x
y' Dl B".",

LUu
L

**
.

cu^gL

J,..-l

rns k{."

i,)

svt"^ A?t

nu),

iii/ jU^ 10."' Mi/ri ,"/ SH,a" lu lf1^r uvaTc l.

tiga batil daripada air zamzam dan dikeluarkan barang yang di dalamnya daripada darah yang hitam, maka berkata ia inilah bahagian syaitan dan
berulang-ulang Mikail kepada Jibrail dengan tiga batil air zamzam, kemudian maka didatangkan Jibrail dengan satu batil yang lain pula daripada emas, penuh di dalamnya hikmah dan iman. Maka menuangkan Jibrail ke dalam dada Nabi s.a.w maka penuhlah dengan hikrnah dan ilmu dan yakin dan lslam. Kemudian maka ditutupnya dan dijahitnya dengan ketiadaan pedih dan sakit. Kemudian maka dimeterikan antara dua belikatnya dengan khatamun al-Nubuwwah16.
Kemudian maka didatangkan dengan Buraq daripada syurga yang berpelana lagi berkekang. Maka iaitu satu binatang yang putih lagi besar daripada himar

dan kecil daripada baghal, empat kakinya dan amat pantas perjalanannya. Maka adalah antara satu langkah pada satu langkah kira-kira sepenglihatan mata lagi bergerak-gerak dua telinganyalT. Apabila naik kepada bukit maka panjang dua kakinya yang di belakang dan apabila turun bukit maka panjang dua kaki hadapannya. Lagi ada baginya dua sayap pada asal dua pahanya menerbangkan dangan keduanya itu akan kakinya.18.
Maka tatkala hendak menunggang Nabi s.a.w. akan dia, maka meliarkan dan mempayahkan tunggangannya, maka menghantar Jibrail akan tangannya pada lehernya serta berkata Jibrail akan dia, "Tidakkah engkau malu wahai Buraq, demi Allah tiada seorang menunggang akan dikau yang terlebih mulia

pada Allah Taala daripadanya". Maka tatkala mendengar Buraq itu akan perkataan Jibrail maka penuh tubuhnya dengan peluh dan tetap ia serta
16

Kisah yang di bawa oleh pengarang ini tidak dapat dikesan sumbernya secara terperinci. Namun begitu terdapat Hadith yang menggambarkan tentang sebahagian daripada kisah tersebut, di antara Hadith yang bersesuaian den8an kisah initelah diriwayatkan oleh al-Bukhari menerusi sanad daripada Anas ibnu Malik daripada Malik ibnu Sa'sa'ah daripada Nabi s.a.w. (al-Bukhari 1990. Kitab bab alkhalq, bab dhikr al-Malaikah. 4:135). Hadith dengan lafaz ini juga telah diriwayatkan oleh Muslim menerusi riwayat Anas ibn Malik daripada Malik ibn Sa'sa'ah (Muslim 1991. Kitab al-iman, bab lsra' biRasul ila al-samawat. 1:149) Hadith ini sahih kerana diriwayat bersama oleh al-Bukhari dan Muslim. 17 Bentuk Buraq yang dikisahkan oleh pengarang bersamaan dengan kisah daripada Hadith yang dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam sahihnya bersandarkan kepada riwayat Anas ibn Malik daripada Malik ibn Sa'sa'ah. (al-Bukhari 1990. Kitab managib al-ansar, bib al-Mi'raj. 5: 322). Hadith ini juga terdapat di dalam riwayat Muslim dan Ahmad dengan sanad mereka juga menerusi riwayat daripada Anas daripada Malik ibn Sa'sa'ah (Muslim 1991. Kitab al-iman, bib lsra biRasul ila al- samawat.l;149, Ahmad 1995. 13:5L6). Menurut Hamzah Ahmad Zin, Hadith ini sahih isnadnya (Hamzah Ahmad Zan 1995. l3:516). Hadith ini hukumnya sahih kerana diriwayat oleh al-Bukharidan Muslim. lsKisah yang tersebut ini bersesuaian dengan kisah daripada Hadith yang dikeluarkan oleh al-Tabarani menerusi riwayat daripada 'Abd al-Rahman Abi Laila. (al-Tabrani 7996. 4:342\. Hadith ini turut dikeluarkan oleh al-Haythami dengan sanad dan matan yang sama (al-Haythami 1994. Kitab al-jman. 1 :248). Menurut al-Haytham! Hadith ini telah diriwayat oleh al-Tabrani di dalam al-Awsat. pada isnad Hadith ini terdapat Muhamad ibn Abd al-Rahman ibn Abi Laila. beliau adalah seorang yang lemah di sisi ulama hadith (al-Haythami 1994. Kitab al-iman. 1:248). Menurut al-Razi, Muhamad ibn Abd alRahman adalah seorang perawi yang sering melakukan kesalahan dalam hafalannya.

12

merendahkan dirinya hingga naik Rasulullah s.a.w akan dia1s. Kata said bin Musayyab Rahimahuilah iaitu Buraq yang ditunggang oreh Nabi rbrahim a.s tatkala datang ke Baitullah al-Haram ziarah anaknya lsmail dan siti Hajaf'.

nakhlah yakni pohon kurma, Maka berkata Jibrail:

Maka berjalanlah ia padahar Jibrair pada pihak kanan serta memegang belakangnya dan lsrafil+ pada pihak kirinya serta memegang kekangnya. Maka sentiasa berjalan hingga sampai kepada satu dusun yang banyak

berkata Jibrail baginya, 'Adakah tuan hamba ketahui apa tempat sembahyang itu?". Maka sabdanya, ',Tiada". Maka katanya, ,,ltulah tuan
hamba sembahyang pada Bait ar-Lahm tempat diperanakan .rsa Nabi Alrah
a.s2tu

Muhammad sembahyang dua rakaat". Maka turun ia, maka sembahyang Nabi dua rakaat seperti yang disuruhnya. Kemudian maka menunggang ia maka katanya, 'Adakah tuan hamba tahu apa tempat ini ?". Maka sabdanya: ,,tiada,,. Maka katanya: "ltulah Madyan pada pohon kayu yang dengar Nabi Musa karam Allah dan khitabnya". Maka sentiasa berjaran ia, kemudian berkata Jibrair: "Turun ya Muhammad maka sembahyang dua rakaat,,. Maka memperbuat Nabi s.a.w seperti yang disuruhnya. Kemudian maka menunggang ia, maka

sepenglihatan mata. Maka berkata Jibrail: "Turun

"Turun ya Muhammad di sini, maka sembahyang dua rakaat,,. Maka turun ia dan sembahyang dua rakaat. Kemudian maka menunggang ia akan Buraq, maka berkata Jibrail baginya, "Adakah tuan hamba tahu tempat sembahyang itu?". Maka sabdanya, "Tiada". Maka katanya:, ,'ltulah Tibah yakni Madinah al-Munawwarah dan kepadanya tuan hamba berpindah,,. Dan sentiasa berjalan Buraq itu serta melangkahkan satu kaki kepada satu kaki sekira-kira

ya

te

Asbahani, ini adalah Hadith gharib (al-Asbahani 1993. 1: 202).

t'th. Abwab tafsir ar-ouran.4:363). Hadith kedua pura dikeruarkan oreh ar-Asbahani daram al-Targhib wa ar-Tarhib. Hadith ini bersanadkan kepada'Ari ibn Abu Tarib. Menurut ar-

Anas ibn Marik daripada Nabi s.a.w. (ar-Tirmidhi trh. Abwab tafsir ar-our'an. 4:36i). Hadith menerusi riwayat Anas ibn Malik ini turut dikeruarkan oreh rmam Ahmad ibn Hanbar, ar-Bayhaqi, ar-Hindi, ar-Tabari dan arBaghdadi (Ahmad 1995. 10;530; al-Bayhaqi 1985. Bab Jsra'. 2:363; .l-tiinai tgs:. 11: 397; alTabari 1992 a:74; ar-Baghdadi 1979. 4:33). Menurut ar-Tirmidhi, Hadith ini hasan gharib (alTirmidhi

Menerusi kisah di atas, terdapat dua buah Hadith yang bersesuaian dengan kisah ini. Hadith pertama diriwayatkan oreh ar-Tirmidhi dengan bersandarkan riwayatnya menerusi

anaknya Nabi lsmailtidak dapat dikesan sumbernya. *Moga-moga yang benar adalah Mikail. 2l Terdapat dua buah Hadith yang bersamaan dengan kisah di atas. Hadith yang pertama dikeruarkan oleh al-Nasaie di daram sunannya, Hadith ini bersandarkan riwayatnya kepada Anas ibn Marik. Riwayat yang kedua pura terah sarah dikeruarkan oreh ar-Bayhaqi dengan sanad mereka kesemuanya menerusi riwayat daripada shadad ibn Aus. Hadith yang disanadkan kepada shadad ibn Aus ini juga terdapat di dalam riwayat ar-Haythami dan rbn Kathir (ar-Haythami 1994. Kitab ar- iman. 1:243, rbn Kathir 1994. 3:14). Menurut ar-Bayhaqi, hadith ini isnadnya sahih (arBayhagi 198s. Bab tsra'. z:sss1.

-- Kisah yang didatangkan oreh pengarang menerusi riwayat said bin Musayyab yang mengatakan bahawa Nabi Muhamad menunggang Buraq yang ditunggang oleh Nabi lbrahim ketika menziarahi

13

Dan antara adalah Nabi s.a.w berjalan tiba-tiba melihat akan 'Afrit daripada jin berlutut akan dia dengan jambungan api dan jadilah Nabi s.a.w tiap-tiap berpaling melihat akan dia, maka berkata Jibrail: "Adakah hamba ajar akan tuan hamba beberapa kalimah apabila membaca akan dia nescaya padam jambungannya dan rebah ia atas mukanya". Maka bersabda ia: "Bahkan". Maka berkata Jibrail, "Ucap olehmu":

JS-

t U -rv \s -t Ctsla Y !1 ot UJl cUK.9 6flr "irr ^^21 4ci


t" 'a r ,ys W Al 4 ;r<lt * l,,i ,- ;rs W p-- Vj cV)l .f,t L- F. ap) ttV yl rkjb ,Hr ott* r ,rs

It<Jlr J.!l

Maksudnya:

Aku berlindung dengan wajah (zat) Allah yang mulia dan dengan kalimatkalimat Allah (al-Quran al-Karim) yang sempuma yang tidak melampaui kebanyakan orang saleh dan tidak orang fasik daripada kejahatan barang yang turun daipada langit daipada bala, dan kejahatan yang naik kepadanya daripada segala maksiat yang membawa kepada kemu*aan Allah Taala, dan daripada kejahatan bala-bala yang ada di bumi iaitu segala pe*ara yang menyakiti dan daipada kejahatan yang keluar daripada bumi, dan daripada fitnah malam dan siang, dan daripada kejahatan orang yang datang ketuk pintu waktu malam dan siang melainkan orang yang datang ketuk kerana tujuan kebaikan wahai Atlah yang bersifat Rahman22Maka mengucap Nabi s.a.w, maka tersungkur ia dan padam jambungannya. Kemudian sentiasa berjalan ia hingga berdapat beberapa kaum yang berhuma pada tiap-tiap hari dan mengetam pula pada tiap_-tiap hari. Tiap-tiap diketamnya kembali seperti barang yang dahulunya. Maka sabdanya, 'Apa ini ya Jibrail ?", maka katanya, "lnilah beberapa kaum yang berperang sabilillah, diganda Allah Taala bagi mereka itu kebajikannya yang satu kepada tujuh ratus ganda dan lebih yang amat banyak"23.

Menurut lbn Kathir, Hadith dari Shadad ibn Aus ini paniang, terkandung padanya kisah yang sahih seperti yang disebut oleh al-Bayhaqi, terdapat juga padanya cerita yang mungkar dan pelik seperti turun sembahyang di Bait Lahm, Hadith ini pelik dan lemah (tbn Kathir 1994.3: 14). " Hadith yang dicatatkan ini terdapat pada riwayat al-Tabarani di dalam Mu'jam al-Kabir dengan sanadnya daripada Khalid ibnu Walid daripada Nabi s.a.w. (at-Tabarani 1980.414) Hadith ini turut diriwayat oleh al-Hindi, al-Haythami serta al-Munziri dengan sanad mereka juga daripada riwayat Khalid ibn Walid. Menurut al- Haythami pada riwayat ini terdapat Musayyab ibn Wadih, setengah ulama mempercayainya dan ramai ulama yang melemahkannya, begitu iuga dengan Hasan ibn 'Ali alMua'mmari. dan baki rijal lain adalah thiqah. Hukum Hadith ini daif kerana pada sanadnya terdapat perawiyang lemah dan banyak melakukan kesalahan pada hafalannya (Muhamad 'Ajaj f975: 349). 2r Terdapat sebuah Hadith yang bersamaan dengan kisah ini. Hadith dengan sanad dan matan yang serupa juga turut dikeluarkan oleh al-Haythami, al-Suyuti begitu juga al-Tabari dan tbn Kathir (alHaythami 1994. Kitab al-iman. 1 :236; al-Sayuti 1985. 1:284; al-Tabari

1992.

8:8; tbn Kathir 1994.

14

Seperti firman Allah:

G;9i ;> ii':^i$';',6- n .*-a'iU3


Maksudnya:

Dan barang yang kamu nafkahkan daipada sesuafu maka iaitu digantinya dan iaitu sebaik-baik yang membei rezeki2a.
Dan sentiasa berjalan ia hingga berdapat dengan bauan yang harum, maka sabda Nab) s.a.w., "Ya Jibrail apa bauan yang harum ini ?". Maka katanya, "lnilah bauan Mashitah yakni perempuan yang menyisir akan anak Firaun dan bau anaknya dan suaminya". Antara adalah ia tiap-tiap menyisir akan dia apabila jatuh sisir pada tangannya maka berkata ia:,

r. oyj e . 9tr-i
ertinya: Dengan nama Allah binasa Firaun.

Maka berkata anak Firaun, 'Adakah bagi kamu tuhan yang lain daripada bapaku ?". Maka berkata Mashitah, "Bahkan tetapi ia tuhan engkau dan tuhan bapa engkau". Maka berkata anak Firaun itu, ,'Adakah redha engkau bahawa aku khabarkan bapaku ?". Maka katanya, "Bahkan,,. Maka pergilah ia mengkhabarkan bapanya Firaun, maka diserunya akan dia. Maka tatkala datang ia, maka kata Firaun baginya, 'Adakah bagimu tuhan yang lain daripada aku ?". Maka kata Mashitah, "Bahkan tetap tuhanku dan tuhan kamu itu Allah Subhanahuwataala".
Maka tatkala mendengar Firaun akan ia sangat marah ia, maka adalah bagi Mashitah itu suaminya dan dua anaknya satu besar dan satu kecil lagi menyusu, maka diseru pula akan suaminya dan menyuruh ia akan keduanya kembali kepada agamanya dan mengulangi ia akan keduanya, maka enggan keduanya itu daripada mengikut. Kemudian berkata Firaun, ,,Bahawasanya aku hendak bunuh kedua kamu jikalau tiada kedua kamu kembali kepada agama kamu". Maka berkata Mashitah, ,'Kebajikan kamu bagi kami jika engkau bunuh akan kami bahawa engkau jadikan kami pada kubur yang satu,

3: 17). Pada sanad Hadith ini terdapat perawi bernama Abu Ja'far al-Razi . Menurut lbn Kathir di dalam tafsirnya, Abu Ja'far al-Razi adalah seorang perawi yang membawa banyak waham pada
Hadith, sesetengah ulama mempercayainya dan setengahnya melemahkannya, secara terang dan jelas beliau adalah seorang yang pelupa dalam hafalan (tbn Kathir 1994. 3:20). tni adalah Hadith da'if kerana padanya terdapat perawiyang lernah dan pelupa dalarn hafalan (Muhamad 'Ainj 1975: 349). 24 Al-Qu/an, saba' 34:39.

15

maka engkau tanam akan kami sekarian padanya". Maka berkata Firaun, "Bagaimana yang kamu tuntut itu sebab ada kebajikan kamu bagi kami',. Maka menyuruh Firaun mendatangkan dengan satu kawah tembaga, maka dipanaskan di atas api padahal penuh air di dalamnya. Kemudian menyuruh menjatuhkan Mashitah dan suaminya dan anaknya ke dalam kawah itu, maka dijatuhkan, mula-mulanya akan suaminya dan anaknya yang besar. Maka tatkala hendak dijatuhkan pula anaknya yang kecil lagi menyusu, maka mengambil Mashitah shafaqah (kasih saying) akan anaknya kerana kecilnya. Bahawa mencita ia atas kembali kepada barang yang dituntut Firaun ibadat yang lain daripada Allah raala bahawa jangan jatuhkan anaknya yang kecil ke dalam kawah. Maka, menutur akan dia Allah Taala akan anak yang kecil itu dengan katanya, "Hai ibuku jatuhkan dirimu ke dalam kawah dan jangan tertangguh daripada menjatuh, maka bahawasanya engkau atas agama yang sebenarnya". Maka menjatuh ia akan dirinya kemudian daripada jatuhkan anaknya yang kecil itu25 .
[Faedah] Bermula segala anak yang berkata-kata di dalam buaian itu sepuluh orang seperti yang tersebut di dalam nazam [syair] yang dinazamkan oleh Jalaluddin al-Suyuti Rahimahullahutaala dengan katanya syair:

Vt W\ ,r*i !*1

r.;

Cr rdt ,l

d(
-r'-/

&

"-St-:t-t-Yl csiJ F!: ra J-rllt c>tLt ,/) t3s

.jL- ., -LAL, i ..-,<^-. \ (j-'r

4b ttfs r 4 "aL:,u,

Maksudnya:

Berkata di dalam buai itu nabi Muhammad dan nabi yahya dan nabi lsa dan nabi lbrahim al-Khalil dan siti Maryam dan yang melepaskan bagi Juraij kemudian yang menaik saksi bagi yusuf dan kanak-kanak pada ukhdud ya'ni anak yang menyuruh akan ibunya menjatuhkan diinya di dalam tubang di
".Kisah yang dikeluarkan oreh pengarang in] bersamaan dengan satu kisah yang terdapat daram sebuah Hadith yang telah dikeluarkan oleh Ahmad ibn Hanbal di dalam Musnad menerusi riwayat
daripada 'Abbas.

iaitu 'Ata ibn s'd'ib adalah thiqah (a1-Haythami 1994. Kitab al-iman. 1:233). Menurut Ahmad Muhamad shakir dalarn Musnad, seorang lagi perawi Hadith ini iaitu Abu 'Amr earir iuga adalah thiqah, berkata Abu Hatim: beliau adarah suduq [benarj. Hadith ini sahih isnad (Ahmad Muhamad
Shakir 1995. 3: 253).

zawa'id dan lbn Kathir di dalam tafsirnya (al-Bayhagi 1985. Bab rsra". 2: 389; al-suyuti 1 98s. 1:255; alHaythami 1994 Kitab al-iman.1:233;rbn Kathir 1994. 3:1s). Menurut ar-Hawhami, perawi Hadith ini

lbn (Ahmad 1995. 3:253). Hadith dengan matan dan sanad yang serupa juga turut diriwayat oleh al-suyuti di daram Khasa'is, ar-Bayhaqi di daram Dara'ir, ar-Haythami ai daram ar-

16

orang.

dalamnya api yang sangat nyala yang diiwayat pada kitab Musrim dan Masyitah yang mati pada zaman firaun anaknya dan pada zaman nabi yang Hadi Muhammad saw namanya Mubarak yang menyempurnakan sepuluh

keluarnya ayat:

Maka kisah Nabi s.a.w. itu tatkara keruar daripada perut ibunya bersin ia, maka mengucap ia 'Alhamdulillah', maka menyahut segala malaikat dengan katanya: 'Yarhamkailah'. Dan pada satu riwayat awar perkataan nabi tatkara

'u .>*oir;J, "ir ..rr,---,

;*:tn rJtJ r-rrri.irr

Dan kisah nabi Yahya bahawa ia menaik saksi bagi nabi rsa padahar umurnya setahun dan sebulan dengan katanya:

,,
Maksudnya:

.u_rr.iur

,* guf ,{jf

Aku bersaksi bahawasanya engkau hamba Altah dan utusan_Nya.


Dan kisah Nabi 'rsa itu seperti yang tersebut di daram ar-euran, tatkara keruar daripada perut ibunya kemudian daripada saatjua dengan katanya:

q
Maksudnya:

&J6i

gr;i,ti'.ti 61ls

Sesungguhnya aku adalah hamba Altah dan diberikan kepadaku kitab dan dijadikan aku NabPg.

berdiri ia atas dua kakinya berkata ia:

Dan kisah Nabi lbrahim, tatkala keluar ia daripada perut ibunya, bangun

2n.Ut*

a;j.Jt

-dt

4lJ

glllt

4J 4J

d.t.: y o.r-j .ir yl

4J!

Kisah Nabi Muhammad bercakap pada waktu kecir dengan rafaz yang tersebut tidak dapat dikesan sumbernya merarui kitab-kitab hadith. Namun begitu kisah ini tera; dikeruarkan oreh ar-suyuti daram Khasa'is al-Kubra ar-suyuti198s. 2:91). Tidak dinyatakan daram Khasa'is tentang sanad dan hukum Hadith ini. ".Kisah Nabi Allah Yahya bercakap pada waktu kecil dengan lafaz di atas tidak dapat diketahui dan dikesan dari mana sumber asalnva. " Al-Qur'an, Maryam 19:30, 2e Kisah Nabi errih tbrahim bangun dan berkata-kata pada waktu kecir dengan rafaz seperti yang tersebut di atas tidak dapat dikesan sumber asalnya.

26

17

Tidak ada tuhan yang disembah melainkan Allah yang maha Esa, yang telah memberi petunjuk kepada kami, tidak ada sekutu bagiNya. BagiNya segala kerajaan dan bagiNya segala pujian.

Maka sampai suaranya pada segala bumi dan mendengar segala binatang. Dan kisah Siti Maryam itu seperti yang tersebut di dalam al-euran dengan katanya menjawab bagi pertanyaan Nabi Zakaria dengan katanya: "Dari mana buah kayu yang bukan musimnya ?". Maka jawab Siti Maryam padahal
umurnya tengah dua tahun dengan katanya
I

/+ i+ tLx.c; 3i;.6i'of&i * o i
Maksudnya:

Sesungguhnya ia adalah pembeian dari Atlah sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada seslapa yang dikehendakinya tanpa dapat dihitung.

Dan kisah yang melepaskan Juraij tatkala dituduh orang akan berzina dan anak ini dia empunya anak, maka bertanya Juraij itu akan kanak-kanak itu, maka sahut ia aku anak si anu gembala kambing3l.
Dan kisah Syahid Yusuf itu seperti yang tersebut di dalam al-euran dengan firmanNya:

\'--- v'u /

:. :;-);'.i"r.:-lJi L,,

iS-K l3 n fr ,Li ,:i'o( 4:

Maksudnya: Sekiranya bajunya koyak di belakang, maka berdustalah wanita itu dan yusuf dai kalangan orang yang benar.32 Dan kisah Tiflu Ukhdud itu adalah seorang raja yang zalim ia menyalakan api di dalam lubang yang besar, memasukkan segala manusia yang tiada mengikut agamanya kafir itu ke dalam api itu. Maka ada satu perempuan ada baginya anak yang kecil umurnya tujuh bulan padahal benci ia akan
30

sebuah Hadith yang telah diriwayatkan oleh al-8ukhari. Hadith ini sanadnya daripada Abu Hurayrah. (al-Bukhari 1990. Kitab alanbiya', bab wadhkr fi al-kitab Maryam. 4: 246). Hadith ini turut dikeluarkan oleh Muslim di dalam Sahihnya dan iuga al- Mawsili di dalam kitabnya Jam'u Bayna Sahihayn dngan riwayatnya juga daripada Abu Hurayrah (Muslim 1991. Kitab al-bir wa al-silah, bab tagdim bir al-walidaln. 4: L976; alMawsili 1995. 2: 327) menurut al-Mawsili, Hadith ini adalah Hadith sahih diriwayat bersama oleh alBukharidan Muslim (al-Mawsili 7995. Z:327]|. 32Al-qur'an, yusuf L2:27.

Ali lmran 3:37. tt41-qu/an, Kisah yang dibawa oleh pengarang ini menepati kisah daripada

18

dijatuhkan ke dalam api itu, maka berkata anak itu, "Hai ibuku jangan engkau terkejut maka bahawasanya engkau atas jalan yang betul,,33.
Dan kisah anak Mashitah itu telah terdahulu sebutnya. Dan kisah Mubarak itu iaitu bahawasanya satu perempuan datang kepada Nabi s.a.w. dengan satu

ia akan anaknya, didudukkan pada ribanya, maka bersabda Nabi s.a.w. dengan sabdanya, "Hai Ghulam, siapa aku ini?". Maka sembah Ghulam itu dengan katanya, "Engkaulah Rasulullah yang sebenarnya maka dapat kemenangan bagi mereka yang mengikut akan dikau dan binasa bagi mereka yang menyalahi akan dikau". Maka dinamakan anak itu Mubarak yamamahs. Wallahu A.lam.
Maka sentiasa berjalan Nabi dan Jibrail hingga datang atas beberapa kaum yang memecahkan kepala mereka itu, tiap-tiap dipecahnya maka kembali pula seperti dahulu kalanya dan tiada lumpuh mereka itu daripadanya sekalisekali. Maka sabdanya, "Siapa ini ya Jibrail?,'. Maka katanya, ',Mereka yang memberatkan kepala mereka itu daripada sembahyang". Kemudian maka datang pula di atas beberapa kaum pada hadapan mereka itu satu perca dan pada belakang mereka itu satu perca menutup akan dua ,baimana,nya (kemaluannya) dihalau mereka itu seperti dihalaukan binatang ke padang memakan mereka itu akan Zaqum iaitu bara api jahanam dan batunya. Maka sabdanya, "Siapa ini ya Jibrail?". Maka katanya, ',ltulah mereka yang tiada memberi zakat harta mereka itu", seperti firman Allah:

anaknya yang kecil, maka mengambil Nabi s.a.w.

@l #" "&Ai ii t
Maksudnya:

6 i "fi;,:ta i
c

Dan tiada zalim Kami akan mereka itu dan tetapi adalah mereka itu menzatim akan diinya3s.
Kemudian maka datang pula atas beberapa kaum yang adalah pada hadapan mereka itu daging yang masak lagi baik di dalam periuk dan lagi ada pula daging yang mentah lagi busuk, maka memakan mereka itu daging yang mentah lagi busuk itu dan ditinggalkan daging yang masak yang baik. Maka
Peristiwa yang disebutkan ini bersamaan dengan satu kisah yang terbit daripada sebuah Hadith yang telah diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Muslim mengeluarkan Hadith ini menerusi riwayat Abu Hurayrah r.a daripada Nabi s.a.w. (Muslim 1991. Kitab zuhud, bab ashab al-ukhdud. 4: 2299). Hadith ini juga dicatatkan oleh al-Mawsili dalam kitabnya dengan sanad dan matan yang serupa dengan riwayat Muslim Menurut al-Mawsili, Hadith ini adalah Hadith sahih (al-Mawsili 1995.
2:3261.
33

Kisah kanak-kanak bernama Mubarak yamamah bercakap pada waktu kecil sepertimana yang disebutkan oleh pengarang ini tidak dapat dikesan sumber asalnya. 3s Al-Qur'an. An-Nahl 16:u8.

3a

19

sabdanya, "Apa ini ya Jibrail?". Maka katanya, "lnilah laki-laki dari umat tuan hamba ada perempuannya yang halal dan baik maka ditinggalkan bermalam padanya dan mendatang ia pada perempuan yang zaniah maka bermalam padanya dan mendatang ia sertanya hingga subuh, dan perempuan dari umat tuan hamba keluar daripada suaminya maka datang pada lakiJaki yang zani maka bermalam sertanya hingga subuh". Kemudian maka lalu pula atas suatu kayu yang mempunyai beberapa durinya dan cabangnya tiada lalu yakni tiada bersentuh kain dan sesuatu melainkan dicariknya. Maka sabdanya, 'Apa ini ya Jibrail?". Maka katanya, "lnilah umpama beberapa kaum daripada umat tuan hamba duduk ia pada jalan mengintai-intai orang lalu, lalu dirampasnya. Kemudian maka membaca Jibrail akan firman Allah Taala:

;t:
Maksudnya:

+i

lv

"tr

iit:':;:'.t't

Dan jangan kamu duduk dengan tiap-tiap jalan kamu menakuti akan orangf6.

Kemudian maka melihat akan seorang lakiJaki yang berenang di dalam sungai daripada darah, dilontarkan di dalam mulutnya dengan beberapa batu. Maka sabdanya, "Apa ini ya Jibrail?". Maka katanya,"lnilah laki-laki yang
memakan riba".

Kemudian maka datang

pula atas laki-laki sesungguhnya telah

menghimpunkan beberapa berkas kayu yang tiada kuasa membawa dia, tiaptiap tiada kuasa ditambahi lagi. Maka sabdanya, 'Apa ini ya Jibrail ?", maka katanya, "lnilah laki-laki dari umat tuan hamba ada padanya beberapa amanah manusia tiada kuasa menunaikan dia dan ditambahi lagi". Kemudian datang pula atas beberapa kaum yang menggunting akan lidahnya dan bibirnya dengan penggunting besi.Tiap{iap kali diguntingnya kembali semula seperti dahulunya. Tiada lumpuh mereka itu sekali-kali. Maka sabdanya, "Siapa ini ya Jibrail?", maka katanya, "lnilah khutaba al-fitnah yakni orang yang mengajarkan manusia dengan tiada sebenarnya daripada umat tuan hamba dan tiada ia kerjakan bagi dirinya".

Kemudian maka datang pula akan beberapa kaum adalah kuku mereka itu daripada tembaga, menggaru-garu mereka itu akan mukanya dan dadanya hingga keluar daging dan darah. Tiap-tiap digarunya kembali pula sepertinya. Maka sabdanya, "Siapa itu ya Jibrail?", maka katanya, "lnilah mereka yang memakan akan daging manusia dengan mengumpat-umpat dan menjatuh pada kemaluan manusia". Kemudian datang pula atas satu lubang yang
36

41-qu,3n, Al-A,af 7:8G.

20

sempit mulutnya, maka tiba-tiba keluar daripadanya lembu jantan yang besar. Maka jadilah ia berkehendak kembali masuk kepada lubang itu, tiada dapat lagi. Maka sabdanya, "Apa ini ya Jibrail ?,,, maka katanya, "lnilah seumpama

seorang laki-laki daripada umat tuan hamba berkata-kata dengan satu kalimah yang amat besar daripada yang dimurkai Allah raara, kemudian
maka menyesal ia maka tiada kuasa mengembali lagi',37.

Maka antara adalah berjalan tiba-tiba diseru oleh yang menyeru pada pihak kanannya dengan katanya:

ets-j,i:tA;i'*1v
yakni hai Muhammad nanti akan daku, aku berkehendak beftanya akan dikau.

Tiada menjawab Nabi s.a.w. Kemudian maka sabdanya, 'Apa ini ya Jibrair ?", Maka katanya, "lnilah seru Yahudi, adapun jika tuan hamba jawab akan dia nescaya banyak umat tuan hamba jadi yahudi',. Dan antara berjalan-jalan pula tiba-tiba diseru oleh yang menyeru daripada pihak kiri dengan katanya:

gj'r:"f

:,.'$ii:/
dikau.

yakni hai Muhammad nanti akan daku, aku befuehendak beftanya akan

Maka tiada menjawab akan panggilan itu. Maka sabdanya, "Apa ini ya Jibrail?", maka katanya, "lnilah seru Nasara, adapun jika tuan hamba jawab
akan dia nescaya banyak umat tuan hamba jadi Nasrani,,.

tt

Kisah yang panjang ini adarah orahan pengarang. Kisah ini mempunyai persamaan dengan satu Hadith yang telah diriwayatkan oreh ar-Bayhaqi menerusi riwayat daripada Abu Hurayrah r.a. (arBayhaqi 1985. Bab rsra'.2:398). Hadith

di dalam Khasa'is, aFAsbahani dalam al-Targhib dan al-Tabari dan lbn Kathir masing-masing di daiam tafsir mereka. Kesemua mereka mensanadkan Hadith ini menerusi riwayat daripada Abu Hurayrah r.a seperti riwayat al-Bayhaqi (al-Haythami 1994. Kitab ar-iman. 1:236,237; al-suyuti 198s. 1 :284; arAsbahani 1993. L;346i ar- Tabari 1992. 8:8; rbn Kathir 1994. 3:r7\. Menurut rbn Kathir, Hadith yang diriwayatkan oleh Abu Hurayrah ini panjang. Terdapat perawi bernama Abu Ja'far al-Razi padi sanadnva. Abu Ja'far al-Razi adalah su' hifzi [pelupa dalam hafalan] dan ramai ulama yang melemahkannya. Pada Hadith ini juga terdapat banyak waham (rbn Kathir 1994. 3:20). Menurui 'Abdullah Muhamad Darwish, pada Hadith ini terdapat lafaz yang pelik ('Abdullah Darwish 1994. l:236). Menurut al-Dhahabi, Abu Ja'far al-Razi nama sebenarnya ialah'lsa ibn Mahin. Menurut lbn Main, beliau boleh dipercayai lthiqahl. Berkata Ahmad dan al-Nasaie, riwayatnya tidak kukuh, berkata lbnu Madini boleh dipercayai tetapi ada ikhtilat lpercampuran]. Berkata al-Fa1as, ada kesalahan dalam hafalan, berkata Abu zahrah, riwayatnya terdapat banyak waham (al-Dhahabi 1963. 3:319). Hadith ini hukumnya da'if kerana terdapat perawi pada sanad Hadith ini yang lemah dan melakukan kesalahan dalam hafalannya (Muhamad'Ajaj 1975: 349).

initurut diriwayat oleh al-Haythami dalam al-zawa'id, al-suyuti

21

Dan antara berjalan-jalan Nabi s.a.w. tiba{iba dengan satu perempuan hal keadaannya membukakan dua lengannya dan adalah atasnya daripada tiaptiap perhiasan yang dijadikan Allah Taala, maka menyeru ia dengan katanya:

ui:"i s./ii 3J

v.

yakni hai Muhammad nanti akan daku, aku be*ehendak beftanya akan dikau.

Maka tiada berpaling Nabi s.a.w kepadanya. Maka sabdanya, "Apa perempuan ini ya Jibrail?", maka katanya, "lnilah dunia, adapun jika tuan
hamba jawab akan dia nescaya memilih oleh umat tuan hamba akan dunia atas akhirat".

Dan antara berjalan-jalan Nabi s.a.w. tiba-tiba berdapat akan satu orang tua dudukjauh daripada jalan, menyeru dengan katanya:

i{t \'"ru
eftinya hadir olehmu, hai Muhammad.

Maka berkata Jibrail, "Berjalan hai Muhammad", maka sabdanya, "Siapa


orang tua ini?", maka katanya, "lnilah 'aduwallah lblis berkehendak ia bahawa mencenderungkan kepadanya".

Kemudian maka berjalan ia, maka tiba{iba berdapat satu perempuan yang tua tepi jalan, maka berkata ia:

U\:"i g./ii !,riu.


yakni ya Muhammad nanti olehmu akan daku, aku hendak bedanya akan dikau. Maka sabdanya, "Apa perempuan ini ya Jibrail ?", Maka katanya, "lnilah umur dunia tiada tinggal lagi melainkan selama umur perempuan yang tua ini jua"38.

38

Peristiwa Nabi ditegur oleh Yahudi, Nasrani, lblis dan Dunia telah didatangkan kisahnya oleh pengarang dengan teratur. Kisah ini mempunyai persamaan dengan dua buah Hadith. Hadith pertama diriwayatkan oleh Abu Said aFKhudrT dan Hadith kedua adalah riwayat daripada 'Abd al-Rahman Abi Laila. Hadith yang diriwayat Abu" Sa'td al-KhudrT telah dikeluarkan oleh al-Bayhaqi di dalam Dala'il alNubuwwah. Hadith ini turut dikeluarkan oleh ai-SuyutT dalam K'hasa'is, begitu juga al-Tabari dan lbn Kathir dalam tafsir mereka dengan sanad dan matan yang sama. Menurut lbn Kathir, sanad Hadith ini diambil menerusi Abu Harun aF'Abdi daripada Abu Said al-Khudri. Hadith ini panjang dan terdapat padanya perkara pelik dan mungkar (lbn Kathir 1994.3: 13). Menurut'Abd al-Mu'ti Qalaji, Abu Harun al-'Abdi nama sebenarnya 'lmarah ibn Jaw-in telah meriwayatkan hadith ini daripada Abu Said alKhudri, Abu Harun al-'Abdi adalah seorang yang lemah. Telah berkata al-Bukhari, beliau meninggalkan Yahya al-Qatan. Berkata lbn Main, tidak boleh dipercayai pada Hadithnya. lbn Hatim dan Abu Zar'ah juga melemahkannya. Menurut al-Nasaie dan al-Hakim, beliau adalah matruk. Menurut lmam Jurjani, Kadhab muftari Ipembohong yang melampau]. Menurut al-Bayhaqi, ini adalah Hadith matruk. Hukum

22

dia hingga sampai kepada sakhrah satu batu yang terhampar, maka dicucukkan dia dengan tangannya maka tebuk batu itu dan ditambat akan Buraq, maka masuk Nabi s.a.w. dan Jibrail ke dalarn masjid daripada pintu yang cenderung matahari dan bulan. Kemudian maka sembahyang ia dan Jibrail dua rakaat tahiyyyat al-Masjid3e.
menuntun akan
Maka tatkala selesai keduanya tiada ada berhenti melainkan sedikit hingga dilihatnya akan manusia yang amat banyak penuh masjid. Maka mengenal Nabi s.a.w. akan segala Nabi dan lainnya antara yang berdiri dan rukuk dan

Kemudian maka berjalan ia hingga sampai kepada Madinah [bandar] Bait alMuqaddas. Maka masuk Nabi s.a.w. pada pintu kanan hingga sampai kepada masjid. Maka turun ia daripada Buraq, maka mengambil Jibrail akan Buraq

sujudnya. Kemudian maka bang [azan] Jibrail maka iqamah pula ia, maka berdiri sekelian mereka itu menanti akan siapa yang jadi imamnya, maka mengambil Jibrail dengan tangannya Nabi s.a.w maka didahulukan dia
pada mehrab, maka sembahyang ia dengan segala manusia dua rakaatao.
ii

{ir ru

ffi

Kata Ka'ab al-Ahbar, maka tatkala azan Jibrail maka turun beberapa malaikat daripada langit dan berhimpun pula sekelian anbiya' dan mursalin kerana sembahyang mereka itu di belakang Nabi s.a.w. Maka tatkala berpaling yakni selesai daripada memberi salam, maka kata Jibrail baginya, 'Adakah tuan hamba tahu siapa yang sembahyang di belakang tuan hamba ini?", maka sabdanya, "Tiada". maka katanya, "laitulah aruvah segala nabi dan mursalin

q
I
l

Hadith ini matruk dan daif kerana diriwayat oleh perawi yang melakukan pendustaan, bohong dan fasiq (Muhamad 'Ajaj 1 975: 348). Hadith kedua pula diriwayat oleh 'Abd al-Rahman Abu Laila. Hadith ini telah dikeluarkan oleh al-Tabarani. Menurut al-Haythami di dalam al-zawa'id, pada sanad Hadith ini terdapat Muhamad ibn'Abd al-Rahman ibn Abu Laili, beliau adalah lemah. Hukum Hadith ini adalah da"if kerana diriwayat oleh perawi yang lemah ingatan dan melakukan kesalahan (Muhamad
'Aja.i 1975:349).
3e

segi lafaz yang dikeluarkan oreh rmam Musrim. Kisah Maraikat Jibrair menebuk

datangnya daripada riwayat Musrim dalarn sahihnya, sanadnya daripada Anas ibn Malik. Hadith kedua pula datangnya daripada riwayat al-Haythami. Beliau bersandarkan Hadith ini menerusi riwayat daripada shadad ibn Aus. Menurut lbn Kathir Hadith yang diriwayat oleh Shad-ad ibn Aus ini adaiah panjang dan terdapat padanya kisah yang sahih dan terdapat juga padanya kisah yang mungkar. Hadith yant ketiga pula telah dikeluarkan oleh al-Tirmidhi di dalam sunannya. Hadith ini berbeza dari

Kisah yang didatangkan ini merupakan olahan pengarang. Kisah ini bersesuaian dan boleti dikatakan ianya olahan pengarang menerusitiga buah Hadith yang diriwayat secara berasingan. Hadith pertama

tangannya seperti yang didatangkan dalam kisah di atas bertepatan dengan Hadith ini. Menurut alTirmidhi, Hadith ini adalah hadith gharib. @ Kisah Nabi s.a.w. bertemu para nabi dan menjadi imam bersembahyang di bait al-Muqaddas seperti

batu

dengan

yang dinyatakan pengarang bersamaan dengan satu hadith yang dikeluarkan oleh lbnu Kathir di dalam tafsirnya. Menurut rbnu Kathir, isnadnya Gharib dan terdapat padanya kisah pelik dan berlawanan dengan kisah yang sahih. Menurut kisah yant sahih, Nabi Muhammad s.a.w. bertemu
dengan para nabi pada malam lsrak dan Mikraj itu sewaktu berada di langit dan bukannya di Bait al-Muqaddas, seperti yang tercatat pada Tafsir lbnu Kathir.

23

yang diwahyukan Allah Taala". Kemudian maka memuji mereka itu akan
tuhan mereka itu dengan beberapa puji yang elokal.

Maka bersabda Nabi s.a.w., "Tiap{iap kamu memuji tuhannya, maka


bahawasanya aku memuji pula atas tuhanku dengan katanyaa2'.

-1,i. -UJ aiKv-Jt J- -J l"i t- . a)


menyukakan dan menakutkan.

tJ

i+, ,<iJr n JJl tL> .L,i J ./

Segala puji bagi Allah tuhan yang menyuruh akan daku hal keadaannya membei rahmat akan sekalian alam lagi lengkap bagi segala manusia

Dan menurunkan atasku al-Quran padanya itu menyatakan bagi tiapliap


sesuatu.

'e ,F utii 4.r,i\r"all J*

Jlit

,"tJJ c.--._r+l ui t9 6,i S' Dan menjadikan umatku itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi segala
manusia.

.,-r1;Yr

fr: ,!r!l e,.fiJ,-.r Vs i ,Fs

Dan menjadikan umatku itu umat yang dipilihi dan menjadikan umatku itu mereka itu yang umat yang permulaan takdimya dan mereka itu yang
kesudahan pada wujudnya.
at

Kisah yang didatangkan oleh pengarang menerusi riwayat daripada Ka'ab al-Ahbar ini tidak

diketahui sumber asalnya. Tidak diketahui sama ada hadith atau sebaliknya. Periwayat kisah ini iaitu Ka'ab al-Ahbar merupakan seorang tabi'ien yang masyhur dengan kisah israilliyyat. Nama
sebenarnya Abu lshak Ka'ab ibn Matiq (Muhammad Hasan az-Dhahabi 1990:74)
42

Lafaz Hadith ini terdapat di dalam riwayat al-Bayhaqi melalui sanadnya daripada Abu Hurayrah. (al-Bayhaqi 1985. Bab lsra'2:400). Lafaz Hadith yang serupa dengan sanad yang sama juga telah diriwayat oleh al-Haythami, al-Suyuti, al-Tabari dan lbn Kathir (al-Haythami L994. Kitab al-iman.1:238; al-Suyuti 1985.1:286; al-Tabari 1992.8:9: lbnu KathirL994.3:L 8).

Menurut lbn Kathir, Hadith yang diriwayat oleh Abu Hurayrah ini adalah panjang dan banyak waham, serta pelik dan mungkar pada sesetengah lafaznya. Pada Hadith ini terdapat seorang perawi bernama Abu la'afar al-Razi, beliau mendatangkan banyak
keraguan pada Hadith, ramai ulama melemahkannya dan yang jelas beliau adalah seorang yang pelupa dalam hafalannya dan melakukan banyak kesalahan (lbn Kathir: 7994: 3:2o1.

Menurut al-Dhahabi, Abu Ja'afar al-Razi nama sebenarnya ialah'lsa ibn Mahin. Menurut Ahmad dan al-Nasaie, tidak kukuh. Menurut lbnu Madini, thiqah tetapi ada ikhtilat, menurut al-Falis, kesalahan dalam hafalan. Menurut Abu Zar'ah, banyak waham (alDhahabi 1963.3:319). Hadith da'if kerana terdapat perawi yang lemah pada Hadith ini serta banyak kesalahan dan hafalannya tidak sempurna (Muhamad'Ajaj 1975: 349).

24

.ut*r tru

it'4

G-ft

Dan meluaskan bagiku dadaku dan membuangkan daripadaku dosaku,gan

) gs s-b \f (n qe J C4

diangkatkan bagiku sebutanku dan menjadikan daku permuraan dan


kesudahan.

Maka tatkala selesai Nabi s.a.w. daripada memuji, maka bersabda Nabi lbrahim a.s, "Dengan inilah kelebihan kamu ya Muhammad"a3.
Maka hasillah Nabi s.a.w dahaga akan sangat dahaga, maka mendatangkan Jibrail dengan tiga bijana [bekas], satu daripada raban [susu], satu daripada khamr [arak] dan satu daripada 'asal [madu] dan satu riwayat mengatakan air tawar. Maka memilih Nabi s.a.w. akan laban [susu], maka dibenar oleh Jibrail, maka berkata ia. "Telah tuan hamba pilih akan asal kejadian dan jika tuan hamba meminum arak ini nescaya banyak sesat umat tuan hamba dan tiada yang mengikut melainkan sedikit jua"a.
l

daripada syurga bersama-sama dengan malaikat dan sembahyang mereka itu di belakang Nabi s.a.w. Maka duduk ia pada sisi
sakhrah [batu besar] Bait al-Muqaddas, maka memberi salam Nabi s.a.w. akan mereka itu, maka menjawab akan salam dan bertanya pula Nabi s.a.w. akan mereka itu, "Siapa ini?". Maka sahutnya, ,Adalah kami yang baik lagi amat elok beberapa isteri bagi kaum yang suci mereka itu daripada dosa lagi tetap mereka itu tiada musafir dan tiada lagi datang lagi kekal tiada fana
Ibinasa]'as.

mereka

Maka melihat Rasulullah s.a.w akan Bidadari, maka memohon segala mereka itu kepada Allah raala akan ziarah Nabi, maka diizinkan dia, maka turun

itu

a3

kisah yang dibawa oreh pengarang ini, Nabi s.a.w terah didatangkan dengan tiga bijana atau bekas minuman iaitu arak, air dan susu sewaktu baginda berada di Bait alMuqaddas. Kisah yang didatangkan ini bercanggah dan tidak bertepatan dengan darir daripada Hadith sahih yang diriwayatkan oreh ar-Bukhari dan Musrim. Menurut riwayat daripada al-Bukhari dan Musrim, Jibrair hanya membawa datang kepada Nabi s.a.w dua bekas minuman sahaja semasa berada di Bait al-Muqaddas dan bukannya tiga bekas iaitu satu bekas berisi arak dan satu bekas ragi berisi susu (Muhy ar-Din ar-T'ami 1991. 14). as Kisah Bidadari melihat Rasurulah dan bersembahyang di berakang baginda seperti yang
didatangkan oleh pengarang tidak dapat dikesan sumber asalnya.

* Menurut

Kisah yang didatangkan oreh pengarang mengenai Nabi rbrahim berucap dengan kata-kata demikian kepada Nabi Muhamad s.a.w tidak dapat dikesan sumbernya.

25

[Faedah] warid daripada hadith adalah Bidadari itu dijadikan Allah Taala daripada za'faran dan pada satu riwayat daripada tasbih malaikat atau daripada titik air sayap Jibrail tatkala keluar daripada sungai syurgaa6.
Kemudian didatangkan dengan Mikraj iaitu tangga yang sangat eloknya tiada melihat segala makhluk yang terlebih elok daripadanya. Adalah baginya beberapa anak tangga, satu daripada emas dan satu daripada perak, iaitu dikeluarkan daripada syurga yang bernama syurga Firdaus. Ditatahkan dengan beberapa permata yang indah-indah. Pada kanannya beberapa malaikat dan pada kirinya demikian pula. Tiap-tiap satu tangga kepada satu tangga itu lima ratus tahun seperti antara langit dan bumi. Satu langit pada satu langit yang di atas lima ratus tahun juga. Maka tangga yang pertama daripada sakhrah [batu besar] diangkat kepada langit yang pertama, maka datang pada tangga yang kedua pula pada langit yang kedua, diangkatkan

dia hingga langit yang ketiga. demikianlah tebal tiap-tiap langit itu lima ratus
tahunaT.

Demikian pula maka mendirikan tangga itu Jibrail, maka naiklah ia serta Jibrail atas tangga yang pertama maka terangkat naik. Maka mengikut pula

sakhrah, maka berkata Jibrail. "Berhenti olehmu", maka berhenti ia, demikianlah tergantung antara langit dan bumi dengan tiada bertali hingga hari kiamat. Maka adalah demikian itu beberapa lama hingga lalu di bawahnya perempuan yang hamil. maka melihat ia akan batu itu, maka terkejut lalu gugur anak di dalam perut. Maka dibina di bawahnva supaya
jangan terkejut orang yang lalu di bawahnya. Maka adalah antara langit dunia ini satu laut yang makfuf (.;t<.) yakni yang tertegah daripada titik airnya ke bawah. Maka adalah besarnya jikalau dinisbahkan dengan segala laut dunia ini seumpama setitiknya juaa8.

Maka naiklah keduanya itu hingga sampai kepada langit dunia pada pintu yang dinamakan bab Hafazah yang menunggu ia malaikat namanya lsmail. Tiada ia naik ke atas dan tiada ia turun ke bawah sekali-kali melainkan hari

a6

Kisah Bidadari dijadikan daripada titisan air sayap malaikat seperti yang didatangkan ini tidak dapat

dikesan sumber asalnya. Tidak diketahui sama ada ia Hadith atau sebaliknya.

tt

Kisah yang didatangkan oleh pengarang mengenai peristiwa Mikraj Nabi s.a.w ketiga diangkat ke langit dengan menaiki tangga daripada batu, emas, perak dan sebagainya ini tidak dapat dikesan sumber asalnya. Menurut Muhy al-Din al-T'ami, kisah Nabi diangkat dengan tangga ke langit ini tidak terdapat di dalam Hadith sahih. Kisah ini merupakan pembohongan yang melampau dan bersalahan

dengan Hadith sahih yang menyatakan bahawa Nabi naik ke langit dengan menunggang Buraq (Muhy al-Din al-T'ami 1991. 15). nt Kisah yang dinukilkan oleh pengarang seperti di atas ini tidak dapat dikesan sumbernya, tidak diketahuisama ada ia hadith atau sebaliknya.

wafat Nabi s.a.w jua. Adalah sertanya tujuh puluh ribu malaikat di bawah
khadamnyaae.

Kata ulama hikmah bahawasanya adalah langit dunia itu dijadikan daripada mauju (ur,) yang makfuf yakni daripada ombak yang tertegah adalah ia tedebih putih daripada laban [susu] dan nyata hijau itu daripada hijau bukit Qaf kerana ia dijadikan daripada zamrud yang hijau. Langit yang kedua daripada batu yang putih dan langit yang ketiga dijadikan daripada besi dan langit yang keempat dijadikan daripada tembaga dan langit yang kelima dijadikan daripada perak dan langit yang keenam dijadikan daripada emas dan yang ketujuh dijadikan daripada yaqut yang merah. Adapun kerusi itu dijadikan daripada yaqut yang putih dan 'Arsh dijadikan daripada yaqut yang
hijau50.

Kata Ka'ab al-Ahbar, telah menjadikan Allah akan 'Arsh daripada jauhar yang hijau baginya seribu-ribu dan enam ratus ribu kepala. Tiap-tiap satu kepala

seribu-ribu dan enam ratus ribu mukanya dan tiap{iap satu mukanya itu seribu-ribu dan enam ratus ribu lidah dan tiap-tiap satu lidah seribu+ibu dan enam ratus ribu lughat [bahasa] dan satu lughat itu mengucap tasbih akan Allah Taala dengan berlain-lainan bangsa. Dan satu lughat itu mengucap
tasbih akan Allah Taala dengan berlain-lainan bangsanya5l.

Maka menuntut buka Jibrail, maka berkata yang menunggu pintu langit dunia itu, "Siapa ini ?". Maka sahut ia, "Aku Jibrail,,, dan katanya pula, "Siapa serta kamu?", katanya, "Muhammad", katanya, "Telah dibangkitkan padanya?". Maka sahut Jibrail, "Telah dibangkitkan padanya", maka dibukanya, maka katanya:
ae

i!
:

Kisah yang dibawa oleh pengarang mengenai malaikat bernama rsmail sebagai penunggu pintu langit dunia serta mempunyai tujuh puluh ribu malaikat di bawah penjagaannya dan tidak pernah turun ke dunia kecuali pada hari kewafatan Nabi s.a.w tidak dapat disahihkan kerana Nabi s.aw tidak menyebut di dalam Hadith sahih bahawa baginda bertemu dengan lsmail penjaga langit dunia pada malam lsrak dan Mikraj dan tidak terdapat pada Hadith sahih bahawa malaikat penjaga langit dunia

to

bernama lsmail (Muhy al-Din al-T'ami 1991:17). Kisah ini tidak dapat dikesan sumbernya.

Pengarang memasukkan kisah tentang kejadian rangit seperti yang dinyatakan di atas bersamaaan dengan sebuah hadith yang diriwayatkan oleh at-Tabarani (at-Tabarani 1996 6:66) Hadith ini juga dikeluarkan oleh al-Haythami dengan sanad dan matan yang serupa. Menurut al-Haythami pada hadith ini terdapat perawi yang bernama Abu Ja'afar al-Razi,

beliau adalah perawi yang lemah dalam hafalan dan melakukan banyak kesalahan (alHaythami 1988, Kitab at-Tafsir 8:31) Hadith ini juga dikeluarkan oleh al-Alusi di dalam tafsirnya. Menurut beliau kisah ini tidak boleh dipegang dan diyakini (al-Alusi 1994 29:7)

Hadith
51

ini da'if kerana terdapat perawi lemah dan

melakukan banyak kesalahan

(Muhammad'Ajaj 1975:349).
Kisah yang dimasukkan oleh pengarang menerusi riwayat Ka'ab al-Ahbar seperti yang dinukilkan ini tidak dapat dikesan sumber asalnya. Tidak diketahui sama ada ia Hadith atau sebaliknya.

27

.rl*

".r*l .-,J

u$l r-r

ilt

.*,

u}

us

ti

,y,nr ,r"- >rr!, r--,

Maksudnya: Telah memanjangkan Allah daripada saudara dan daipada khalifah Ailah. Maka sebaik-baik saudara dan sebaik-baik khalifah dan sebaik-baik yang datang itu
datangnyas2
.

Telah engkau mendapat keluasan dan engkautah ahtinya.

Maka masuk keduanya lalu daripadanya, tiba{iba padanya itu Nabi Adam a.s seperti kelakuan yang dijadikan Allah Taala dilentangkan atasnya segala arwah zuriatnya. Apabila melihat ia akan zuriatnya yang mukmin maka berkata ia, "lnilah roh yang baik dan nafsu yang baik dijadikan akan dia pada 'illiyin" dan apabila melihat atas roh zuriatnya yang kafirin maka katanya, "lnilah roh yang jahat dan nafsu yang jahat dijadikan akan dia pada sijjin"s3.

Dan melihat pula akan dia pada kanannya beberapa manusia dan lagi ada padanya satu pintu yang keluar daripadanya bau yang harum dan pada pihak kirinya beberapa manusia dan ada padanya satu pintu yang keluar daripadanya bau yang busuk. Maka apabila melihat pihak kanan tertawa dan suka ia dan apabila melihat pihak kiri dukacita dan menangis ia. Maka
memberi salam Nabi s.a.w . Maka menjawab salam. Kemudian berkata ia: :JlJ tt-pJt J,tYt' Telah dapat keluasan dengan anak yang saleh dan nabi yang sateh. Maka sabda Nabi s.a.w "Ya Jibrail siapa laki-laki ini dan siapa manusia yang banyak-banyak dan apa pintu ini ?". Maka kata Jibrail. "lnilah bapa tuan hamba Adam dan yang di kanan dan yang di kirinva itu daripada beberapa manusia zuriatnya, yang pihak kanan itu ahli syurga dan pihak kirinya itu ahli neraka, maka apabila melihat pihak kanan tertawa-tawa dan apabila melihat pihak kiri menangis dan pintu yang pihak kanan itu pintu syurga dan bau yang keluar daripadanya itu bau syurga dan pintu yang pihak kiri itu pintu neraka dan bau itu bau neraka". Maka apabila melihat zuriatnya yang masuk syurga

tteJt

q-r,

s'?Kisah

Malaikat Jibrail menuntut agar dibuka pintu lan-it dunia seperti yang tercatat ini bersamaan dengan Hadith yang dikeluarkan oleh al-Haythami menerusi riwayat daripada Abu Hurayrah. (alHaythami 1994. Kitab al-iman.1:239). Hadith ini dengan sanadnya iuga daripada Abu Hurayrah telah dikeluarkan oleh al-Tabari dan lbn Kathir (al-Tabari 1992.8:9; lbn Kathir1994.3:18). Menurut tbn Kathir, Hadith yang diriwayat oleh lbn Jarir daripada sanad Abu Hurayrah ini panjang dan terdapat padanya kisah-kisah yang pelik. Pada Hadith ini terdapat seorang perawi bernama Abu Ja'far al-Razi. Beliau adalah seorang pelupa dalam hafalan dan banyak keraguan dalam riwayatnya, ramai ulama melemahkannya (lbn Kathir 1994.3:20). Hadith ini dihukum da'if kerana perawinya lemah dan pelupa (Muhamad 'Ajaj 1 975:349). Kisah seperti yang dinukilkan oleh pengarang berkenaan Nabi Adam bersama roh para zuriatnya dan terbahagi roh yang mukmin dan roh yang kafir initidak dapat dikesan sumbernya.
s3

28

tertawa-tawa
menangis
ia54.

ia dan apabila melihat akan zuriatnya yang masuk

neraka

Kemudian maka berjalan pula ia, maka didapatinya akan mereka yang memakan riba dan memakan harta anak yatim dan dapat pula akan mereka yang berzina atas kelakuan yang terlebih jahat dan keji. Kemudian melihat akan orang yang bezina itu bergantung dengan susu mereka itu55.
Kemudian maka naik Nabi s.a.w serta Jibrail kepada langit yang kedua, maka telah terdahulu bahawasa adalah ia daripada batu yang putih, maka menuntut buka Jibrail, maka berkata yang menunggu pintu itu, "Siapa ini?", maka kata Jibrail, "Aku Jibrail". Katanya, "Siapa serta kamu ?", katanya,"Muhammad". katanya. "Telah dibangkitkan kepadanya", katanya, "Bahkan", maka dibukakannya, maka berkata ia seperti kata yang menunggu langit dunia. Demikianlah pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya. Dan masuk keduanya, maka tiba-tiba ada padanya dua anak saudara ibunya iaitu 'lsa dan Yahya anak Zakaria, hal keadaannya menyerupai salah seorang bagi taulannya pada pakaiannya dan rambutnya dan ada serta keduanya beberapa kaum keduanya dan tiba{iba adalah 'lsa bulat tubuhnya lagi sederhana dan warna

I
I

tubuhnya antara merah dan putih dan terhulur rambutnya seolah-olah ia keluar daripada tempat mandi dengan air panas56 Maka memberi salam Nabi
5a

rl
I

Kisah yang didatangkan oleh pengarang seperti di atas bersesuaian dengan dua buah Hadith. Pertama, Hadith yang diriwayatkan oleh Anas ibn Malik dan yang keduanya diriwayatkan oleh Abu Hurayrah. Hadith riwayat Anas ibn Malik telah dikeluarkan oleh al-Bukhari di dalam Sahihnya. (alEukhari 1990. Kitab Salah,bab kaifa furada al-salati al-khamsah.l:97). Hadith ini juga terdapat di dalam riwayat Muslim (Muslim 1991. Kitab al-iman, bab lsra bi Rasul ilaal-samawat. 1:148). Hadith ini adalah Hadith sahih yang diriwayat bersama oleh al-Bukhari dan Muslim. Hadith kedua pula daripada riwayat Abu Hurayrah. Hadith ini dikeluarkan oleh al-Hawhamy dalam al-Zawa'id. (al-HaythamT 1994. Kitab al- iman. Hadith dengan matan dan sanad yang sama juga terdapat di dalam tafsir al-Tabari dan lbn Kathir (alTabari 1992.8:9; lbn Kathir 1994. 3:18). Menurut lbn Kathir, Hadith yang diriwayat oleh lbn Jarir daripada sanad Abu Hurayrah ini panjang dan terdapat padanya kisah-kisah yang pelik. Pada sanad hadith ini terdapat Abu laafar al-R'azi. Beliau adalah seorang pelupa dalam hafalan dan banyak keraguan dalam riwayatnya, ramai ulama melemahkannya (lbn Kathir 1994. 3: 20). Hadith ini hukumnya da'if kerana perawinya seorang yang pelupa dan lemah ingatan (Muhamad 'Ajaj 1975:
349).
Kisah yang dinukilkan oleh pengarang ini bersesuaian dengan sebuah Hadith yang telah dikeluarkan oleh al-Bayhaqi dalam Dala'il. Hadith ini sanadnya daripada Abu Said alKhudri. (al-Bayhaqi 1985 Bab lsra.2:392). Hadith dengan sanad dan matan yang serupa turut diriwayat oleh al-Suyuti dalam Khasa'is dan Tafsir al-Ma'thur, al-Tabari dalam tafsirnya begitu juga lbn Kathir (al-Suyuti 1985.2:278; 1995.5:196; al-Tabari 1992.8:13; lbn Kathir 7994. 3:t21. Menurut Abd al-Mu'ti, pada Hadith ini terdapat perawi bernama Abi Harun al-'Abdi, beliau adalah matruk dan melakukan pembohongan ('Abd al-Mu'ti 1985.2;396). Menurut lbn Kathir Hadith ini panjang dan padanya terdapat perkara pelik. Hadith ini riwayat daripada Abu Harun al-'Abdi, beliau adalah seorang yang lemah di sisi ulama hadith (lbn Kathir 1994.3:13). lni adalah Hadith daif kerana diriwayat oleh perawi yang lemah dan berdusta (Muhamnad'Ajaj 1975: 348). s6 Kisah Nabi Muhammad bertemu dengan Nabi 'lsa dengan keadaan seperti yang tersebut di atas bersamaan dengan satu Hadith yang telah dikeluarkan oleh lmam al-Bukhari. Hadith inl diriwayatkan melalui sanad daripada 'Abd al-Razaq daripada Mu'ammar daripada Zuhfi daripada lbn Musayyab daripada Abu Hurayrah daripada Nabi s.a.w. (al-Bukhari 1990. Kitab al-anbiya', bab wadhkl- fi kitab
ss

29

s.a.w akan keduanya, maka menjawab keduanya akan salam dan berkata
keduanya:

tr^4Jre_:Jtr Telah dapat tempat keluasan dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh dan mendoa keduanya dengan kebajikansT .

tLrt a!! q-r,

Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang ketiga, telah terdahulu bahawa ada ia daripada besi, maka menuntut buka Jibrail, maka dikatakan baginya seperti dahulu jua. Demikian lagi pada tiap-tiap langit hingga ketujuhnya. Maka dibukakan, maka masuk ia. Tibatiba didapati padanya Nabi Yusuf a.s dan sertanya beberapa daripada kaumnya. Maka
memberi salam Nabi s.a.w, maka menjawab ia akan salam, maka berkata ia:

.tL."Jl :JlJ

|u;t i!! |rr

Telah berdapat tempat keluasan dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh dan mendoa ia dengan kebajikan. Maka tiba-tiba adalah ia terlebih elok barang yang dijadikan Allah Taala telah dilebihi daripada segala manusia dengan keelokan seperti bulan atas segala

bintang. Maka sabdanya, "Ya Jibrail siapa ini?", maka katanya, "lnilah
saudara tuan hamba Nabi Yusuf a.s".

Kemudian maka naik pula Nabi s.a.w. serta Jibrail kepada langit yang keempat, telah terdahulu ia daripada tembaga. Maka menuntut buka Jibrail, maka dikatanya seperti dahulu jua, maka dibukanya, maka masuk keduanya. Maka tiba-tiba didapatinya Nabi ldris a.s. Sesungguhnya telah ditentukan Allah dengan bahawasanya diangkatkan dia akan tempat yang tinggi. Maka memberi salam Nabi s.a.w atasnya, maka menjawab ia akan salam, maka
katanya:
Maryam.4: 247). Hadith dengan sanad dan matan yang sama juga terdapat di dalam riwayat Muslim (Muslim 1991. Kitab al-insan, bab dhikr al-Masih ibn Maryam. 1;155). Menurut Ahmad Muhamad
Shakir, Hadith ini isnadnya sahih (Ahmad Muhamad Shakir 1995. 12). lni adalah Hadith sahih, diriwayat bersama oleh al-Bukhari dan Muslim. s7 Kisah yang dibawa oleh pengarang mengenai langit kedua diperbuat daripada batu putih tidak

3:

dapat dikesan sumbernya yang asal. Namun begitu, kisah keseluruhan Nabi s.a.w diangkat naik ke langit yang kedua dan bertemu dengan Nabi lsa dan Yahya seperti yang dinukilkan oleh pengarang dalam kisah ini serasi dengan satu Hadith yang telah dikeluarkan oleh al-Bukhari dengan sanadnya
daripada Anas ibn Malik daripada Malik ibn Sa'sa'ah. (al-Eukhari 1990. Kitab al-managih al-ansar, bab al-Mi'raj. 5:322). Hadith ini juga dikeluarkan oleh Muslim (Muslim 1991. Kitab al-iman, bab lsra bi Rasul ila al-samawat. 1:149). Hadith ini adalah Hadith sahih diriwayat bersama oleh al-Bukhari dan Muslim.

30

.lLJrJt,lu-Jr.1)! L:r \Y '\Telah dapat tempat keluasan dengan anak yang saleh dan nabi yang sateh dan mendoa ia dengan kebajikann. [Faedah] adalah Nabi ldris itu hidup berjumpa dengan Nabi s.a.w. dengan roh dan jasad. tiada ia mati pada tiap-tiap sangkakala kemudian kerana sudah mati dahulu dan kembali hidup pula. Maka adalah ia tiada dibinasakan seperti Haur dan Wildan dan 'Arsh dan Kursi dan Lauh dan Qalam dan Jannah dan Neraka dan Roh. Maka adalah segala perkara itu istithna daripada firman Allah Taala:

@yG
Maksudnya:

t$:i

Tiap-tiap sesiapa yang di atas bumi akan binasass.


Firman Allah Taala lagi:

'Gi$otc
Maksudnya:

z:sr'S

Tiap-tiap sesuatu itu akan binasa kecuali Atlah Taala60.


Dan demikian lagi Nabi 'lsa itu pun berjumpa dengan roh dan jasad, belum ia mati lagi, akan turun pada akhir zaman ke dunia. Kemudian mati dikuburkan di Madinah serta Nabi s.a.w. Adapun yang lain daripada keduanya itu hanya berjumpa dengan arwah, wallahua'lam.

Kemudian maka naik keduanya pada langit yang kelima, telah terdahulu ia daripada perak. Maka menuntut buka Jibrail, maka dikatakan baginya seperti dahulu jua. Maka dibukakan bagi keduanya, maka masuk keduanya, maka tiba-tiba ada di dalamnya Nabi Harun dan adalah setengah janggutnya putih
tt
pengarang memasukkan kisah langit ketiga diperbuat daripada besi dan langit keempat diperbuat daripada tembaga. Kisah ini tidak dapat dikesan sumbernya. Walaupun begitu, peristiwa Nabi dinaikkan ke langit yang ketiga dan keempat seperti yang dikisahkan oleh pengarang seperti di atas
bersesuaian dengan hadith yang telah diriwayatkan oleh alBukhari dengan sanadnya daripada riwayat Anas ibn Malik daripada Malik ibn Sa'sa'ah daripada Nabi s.a.w. (al-Eukhari 1990. Kilab al-manaqib al-

5s
60

ansar, bab al-W rai. 5: 322). Hadith dengan sanad dan matan yang sama turut terdapat di dalam riwayat Muslim. (Muslim 1991. Kitab al-inzan, bab tsra biRasul ila al-samawat. 1:150). tni adalah Hadith sahih yang diriwayat bersama oleh al-Eukhari dan Muslim.

Al-Qu/an, Ar-Rahman 55:26.


41-qg13n, Al-easas 29:gg.

dan setengahnya hitam dan bahawasanya hampir sampai kepada pusatnya


daripada panjangnya dan kelilingnya beberapa kaum daripada Bani lsrail dan ia mengkhabar akan beberapa khabar-khabar yang dahulu akan segala umatnya. Maka tatkala memberi salam Nabi s.a.w. atasnya, maka menjawab ia akan salam. Maka sabdanya, "Siapa ini ya Jibrail?", maka katanya, "lnilah Harun yang dikasihi oleh segala kaumnya"6l. Kemudian maka naik pula keduanya kepada langit yang keenam dan telah terdahulu ia daripada emas, maka menuntut buka Jibrail. Maka dikatanya seperti dahulu jua, maka dibukanya. Maka melihat Nabi s.a.w. di dalamnya beberapa anbiya' pada pihak kanan jalan dan kirinya. Maka jadilah berjalan Nabi s.a.w. dengan satu nabi kepada satu nabi dan seorang sendirian dan satu yang lain beberapa kaum sertanya. Demikianlah didapatinya beberapa banyak. Kemudian maka lalu pula ia dengan beberapa manusia yang amat banyak. Maka sabda Nabi s.a.w, "Siapa ini Jibrail ?", maka katanya, "lnilah Musa dan sertanya segala kaumnya". Tetap angkat kepala tuan hamba, maka mengangkat Nabi s.a.w. akan kepalanya, maka tiba-tiba didapatinya akan hitam yang amat banyak dan sesungguhnya telah memenuhi tepi langit daripada pihak ini dan pihak ini. Maka kata baginya, "lnilah umat tuan hamba dan lain daripada ini tujuh puluh ribu, masuk mereka itu ke dalam syurga dengan tiada hisab dan lagi aku pinta tambah, maka ditambahi pula tiap-tiap satu daripadanya tujuh puluh ribu yang lain pula"62.
Maka tatkala lalu Nabi s.a.w. daripadanya, maka tiba-tiba didapatinya dengan Nabi Musa iaitu seorang lelaki yang merah kulitnya lagi tinggi lagi banyak bulunya lagi berdiri bulunya sekira-kira jikalau dipakai dua baju nescaya terasa keluarnya63. Maka tatkala hampir Nabi s.a.w, memberi salam Nabi atasnya, maka menjawab ia akan salam. Kemudian berkata ia:

61

Kisah berkenaan langit kelima diperbuat daripada perak seperti yang didatangkan oleh pengarang dalam kisah ini tidak dapat dikesan sumbernya. Namun, peristiwa mengenai Nabi s.a.w dinaikkan ke langit kelima dan bertemu dengan Nabi Harun seperti dalam kisah ini bersamaan dengan Hadith yang dikeluarkan oleh al-Bukhari. Hadith ini sanadnya daripada riwayat Anas ibn Malik daripada Malik ibn Sa'sa'ah. (al-Bukhari 1990. Kitab al-managib al-ansar, bab al-Mi'raj. 5:323). Hadith ini dengan sanad yang sama turut diriwayat oleh Muslim (Muslim 1991. Kitab al-iman, bab lsra bi Rasul ila al-samawat. 1:150). Hadith ini riwayat al-Bukhari dan Muslim, Hadith ini dihukum sebagai Hadith sahih. 5'?Kisah Nabi s.a.w diangkat naik ke langit keenam yang didahului daripada emas dan bertemu dengan para nabi serta melihat umatnya dimasukkan ke syurga tanpa hisab dan sebagainya seperti yang didatangkan oleh pengarang di atas tidak dapat dikesan sumber asalnya.

ut

di atas bersamaan dengan hadith yang dikeluarkan oleh al-Bayhaqi dalam Dala'il. Hadith ini
Kisah yang didatangkan oleh pengarang mengenai rupa Nabi Musa a.s seperti

sanadnya daripada Abu said al-Khudri (al-Bayhaqi 1985 Bab lsrak 2:393) Hadith dengan sanad yang sama juga terdapat di dalam riwayat as-suyuti dalam Khasa'is dan tafsirnya. Begitu juga dalam riwayat at-Tabari dan lbnu Kathir. Menurut lbnu Kathir, Abu Harun al'Abdi yang meriwayatkan hadith ini dari Abu Said al-Khudri merupakan seorang perawi

32

at.4jldtr tL."Jt-!! U,r,


Maksudnya: Telah dapat keluasan dengan saudara yang saleh dan nabi yang saleh dan mendoa ia akan kebaiikan. lsrail bahawasanya aku terlebih mulia atas Allah Taala daripada ini yakni daripada Muhammad s.a.w, tetapi ia terlebih mulia atas Allah Taala daripada aku". Maka lalu Nabi s.a.w akan dia, maka menangis Nabi Musa. Maka dikata orang baginya, "Apa yang menangiskan tuan hamba ?", Maka sabdanya, "Menangis akan daku barang yang meluputkan daku daripada pahala, sebab luput umatku daripada beriman akan daku dan tiada yang beriman melainkan sedikit jua dan adalah anak ini dibangkitkan kemudian daripada aku dan masuk umatnya ke dalam syurga terlebih banyak daripada umatku. Menyangka oleh Bani lsrail bahawasanya aku terlebih mulia kepada Allah Taala daripada segala anak Adam dan ini satu lakilaki daripada anak Adam kemudian daripadaku, ia di dalam dunia dan aku pada akhirat dan ikutannya terlebih banyak daripada yang mengikut akan daku, maka jikalau adalah ia kemuliaannya pada dirinya tiada yang mengikut akan dia tiada kuhiraukan dan tetapi yang mengikut akan dia daripada umatnya terlebih banyak daripada umatku"6a.

Maka berkata ia, "Telah menyangka oleh manusia iaitu Bani

Kemudian maka naik keduanya kepada langit yang ketujuh, iaitu telah terdahulu daripada yaqut yang merah. Maka menuntut buka Jibrail, maka dikatanya seperti dahulu jua. Maka tatkala dibukanya, maka masuk keduanya, maka tiba-tiba dengan Nabi lbrahim a.s hal keadaannya bersandar ia, belakangnya kepada Bait al-Ma'mur dan sertanya beberapa orang
daripada kaumnya6s.

Maka memberi salam Nabi atasnya, maka menjawab ia akan salamnya dan berkata ia baginya:
I

yang lemah di sisi ulama Hadith (lbnu Kathir 1994 3:12). Hukum hadith ini adalah da'if kerana diriwayakan oleh perawi yang lemah dan bedusta (Muhamad'Ajaj 1975:348).

e Peristiwa Nabi diangkat

ke langait keenam bertemu dengan Nabi Musa seperti yang diceritakan di atas ini bersamaan dengan dua buah hadith. Hadith pertama diriwayatkan secara bersama oleh lmam al-Bukhari dan Muslim melalaui Anas bin Malik sementara hadiht yang kedua yang dinilai sebagai da'if dikeluarkan oleh al-Haythami, at-Tabari dan juga lbnu Kathir melalui Abu Hurayrah..

ut

Pengarang memasukkan kisah tentang langit ketuiuh diperbuat daripada yaqut merah seperti dalam kisah initidak dapat dikesan sumbernya. Kisah berkenaan Nabi dinaikkan ke langit ketuiuh dan bertemu dengan Nabi lbrahim seperti yang terdapat dalam kisah ini bersamaan dengan hadith yang diriwayatkan oleh Muslim di dalam Sahihnya. Hadith ini bersanadkan Anas bin Malik.

33

L
Maksudnya:

.,L L.-tLJt t;z./L ^ijt. lL."jt u,. . J

Telah berdapat tempat keluasan dengan anak yang saleh dan nabi yang
saleh dan mendoa ia akan kebajikan.

Kemudian berkata, "Hai anakku, bahawasanya engkau berjumpa dengan tuhan engkau pada malam ini dan bahawasanya umat engkau terlebih dipilih lagi akhir umat dan terlebih daif umat. Maka jika kuasa engkau bahawa engkau minta hajat pada tuhanmu pada umat kamu maka perbuat".
Kemudian maka bersabda ia, "Ya Muhammad suruh umatmu membanyakkan bertanam di dalam syurga, maka bahawasanya tanahnya sangat baik lagi sangat luas". Maka sabda Nabi s.a.w, "Apa tanaman syurga itu?". Maka sabdanya:

uu.lt, yl

.y

Y9

J3-

Pada satu riwayat yang lain, "Khabarkan olehmu ya Muhammad akan mereka itu bahawasanya syurga itu sangat baik tanahnya dan sangat tawar airnya dan tanamannya itu dengan lima kalimat, ditanamkan tiap-tiap satu kalimahnya bagi orang yang mengucap akan dia satu pohon kayu di dalam syurga dan iaitu:
ut,:,'.'1

y! .y Yl

Jr

)r

rii.lr:

.irr V1 .11 Ye

.l .r-f9.lr or--.-

Dan lagi ada padanya beberapa kaum duduk sertanya, adalah muka mereka itu seumpama kertas. Lagi ada pula beberapa kaum yang lain muka mereka itu warnanya itu putih, tetapi berubah sedikit. Maka berdiri segala mereka itu yang warna berubah itu, masuk ia pada satu sungai maka mandi mereka itu di dalamnya. Kemudian maka keluar ia dan keluar ia daripada warnanya sesuatu yakni bersih ia sedikit, kemudian masuk pula ia pada sungai yang lain maka mandi ia di dalamnya, dan keluar ia daripadanya maka bertambah bersih pula daripada dahulu. Kemudian maka masuk pula ia pada sungai yang ketiga maka mandi di dalamnya maka jadilah mereka itu seumpama taulannya, maka datang mereka itu duduk pada taulannya, maka sabda Nabi s.a.w, "Siapa itu ya Jibrail yang putih muka mereka itu dan siapa yang ada pada warna muka mereka itu sesuatu dan apa sungai ini ?", maka katanya,
Riwayat mengenai Nabi lbrahim menyampaikan perkhabaran dan kalimat seperti yang dinyatakan oleh pengarang di atas initidak dapat dikesan sumbernya.
66

Matan Hadith dan perkhabaran daripada Nabi lbrahim ini telah diriwayatkan oleh at-Tirmidhi di dalam sunannya. Hadith ini bersandar sanadnya kepada 'Abdullah ibn Masud. (at-Tirmidhi t.th. Abwab al-Daa'wat. 5:173). Menurut at-Tirmidhi, hukum Hadith ini adalah Hasan Gharib (at-Tirmidhi t.th. Abwab al-Daa'wat. 5:173).

67

34

"Adapun segala mereka yang putih muka mereka itu maka iaitulah kaum yang tiada memakaikan yakni tiada menyempurnakan iman mereka itu dengan zalim yakni dengan maksiat, adapun segala mereka yang ada pada muka mereka itu sesuatu itu, maka mereka itu yang menyempurnakan amalan yang saleh dan yang lainnya kejahatan maka taubat ia, maka diterima oleh Allah Taala akan taubatnya". Adapun sungai ini maka yang pertamanya 'Afwan Lillah dan keduanya Ni'mah Allah dan ketiganya:

@,;5:*(.C'&'&nt
Maksudnya

Dan Tuhan mereka membei minuman mereka dengan minuman yang sucfa. Kemudian dikatanya akan baginya, "lnilah tempat tuan hamba dan tempat umat tuan hamba"6e. Maka tiba-tiba terbahagi dua bahagi dan pada satu riwayat, maka tiba-tiba terbahagi dengan umatku dua bahagi. Satunya atas mereka itu kain yang putih dan satu bahagi kain mereka itu kelabu. Kemudian maka masuk Nabi s.a.w akan Bait al-Ma'mur, maka masuk sertanya mereka yang atas mereka itu kain yang putih dan didindingkan akan yang lain iaitu yang atasnya kain kelabu. Mereka itu atasnya kebajikan yakni agama lslam, maka sembahyang Nabi s.a.w dan sembahyang sertanya segala mukminto. Maka tiba{iba memasuk ke dalam Bait al-Ma'mur itu tiap-tiap hari tujuh puluh ribu malaikat dan tiada keluar lagi hingga hari kiamat7l. Bahawasanya adalah Bait al-Ma'mur itu pada langit yang ketujuh di bawah syurga dan berbetulan dengan kaabah Allah. Jikalau dijatuhkan daripadanya batu nescaya jatuh di atas kaabah Allah. Kemudian maka keluar ia dan keluar sertanya segala mereka itu yang mukmin.
68

Al-Qu/an, Al-lnsan 75:21. Kisah yang panjang ini terbit daripada olahan pengarang. Kisah ini bersamaan dengan kisah daripada sebuah Hadith yang diriwayatkan oleh al-Bayhaqi di dalam Dala'il al-Nubuwah. Hadith yang sama dikeluarkan oleh al-Hayhami, at-Tabari dan lbnu Kathir. lbnu Kathir menyatakan hadith yang diriwayatkan oleh at-Tabari terdapat banyak perkara pelik dan lemah serta diriwayatkan oleh perawi yang pelupa dalam hafalan. Hadith ini hukumnya da'if (Muhamad 'Ajaj 1975:348) to Kisah yang di bawa oleh pengarang mengenai satu riwayat yang menyatakan bahawa umat Nabi

tt

s.a.w akan terbahagi dua bahagian ini tidak dapat dikesan sumbernya yang asal. Tidak diketahui sama ada ianya riwayat daripada Hadith atau sebaliknya.

i1

Cerita yang dicatatkan oleh pengarang mengenai malaikat masuk ke dalam Bait al-Ma'mur tujuh puluh ribu setiap hari bertepatan dengan dua buah Hadith. Hadith pertama telah dikeluarkan oleh alBukhari dengan bersandarkan sanadnya kepada Anas ibn Malik daripada Malik ibn Sa'sa'ah daripada Nabi s.a.w. Hadith dengan sanad yang sama juga terdapat di dalam riwayat lmam Muslim. Hadith yang kedua dikeluarkan oleh lmam Muslim daripada Anas bin Malik.

35

Kemudian dibawa pula bagi Nabi s.a.w bijana yang tiga itu dan memilih ia akan laban [susu], maka membenarkan dia Jibrail dengan katanya, 'Telah tuan hamba pilih akan asal kejadian bagi tuan hamba dan umat tuan
hamba"72.

Kemudian maka diangkatkan keduanya kepada Sidrah al-Muntaha dan kepadanya kesudahan barang yang naik daripada pihak bumi. Maka diterima daripadanya dan kepadanya kesudahan barang yang turun daripada pihak atas. Maka diambil daripadanya, maka tiba-tiba aku lihat pohon kayu baginya batang. Maka keluar daripadanya asal pohonnya itu empat sungai. Suatu sungai daripadanya air yang tiada berubah dan yang keduanya daripada laban yang tiada berubah rasanya dan ketiga daripada arak yang lazat bagi orang yang minum dan keempat sungai daripada air madu yang suci daripada lilin. Maka adalah naungnya sekira-kira diperlari kuda pada bayangbayangnya itu tujuh puluh tahun tiada memutuskan dia dan adalah buahnya seperti qirbah air dan daunnya adalah seperti telinga gajah pada rupanya,
hampirlah satu daunnya itu bahawa menutup akan segala umat ini73. Dan pada satu riwayat, satu daunnya menutup akan segala makhluk dan tiaptiap daunnya ada malaikat yang mengucap tasbih akan Allah Taala. Maka berbalut-balut ia warnanya yang bersalah-salahan ia, maka tatkala berbalutbalut daripada pekerjaan Allah Taala yang turun barang yang berbalut-balut dan berubah-ubah dan berpaling-paling, maka jadi yaqut dan zabarjad dan lain dari keduanya. Maka tiada kuasa seseorang bahawa merupakan dan

72

Kisah Nabi s.a.w diberikan tiga bijana atau tiga bekas yang berisi minuman iaitu arak, madu dan susu ketika berada di Bait al-Ma'mur adalah bersesuaian dengan Hadith yang diriwayatkan oleh lmam a1-Bukhari. Hadith ini sanadnya daripada Anas ibn Malik daripada Malik ibn Sa'sa'ah. Hadith dengan sanad yang sama juga terdapat lada riwayat lmam Muslim. Hadith ini adalah hadith Sahih kerana diriwayat bersama oleh al-Bukhari dan Muslim. 73 Peristiwa Nabi s.a.w dan Jibrail naik ke Sidrat al-Muntaha dan melihat empat sungai seperti yang

dinukilkan oleh pengarang dalam kisah inl bersesuaian dengan dua buah Hadith. Hadith prtama telah diriwayatkan oleh al-Haythami dengan bersandarkan riwayat kepada Abu Hurayrah. Hadith ini turut diriwayat oleh al-Tabari dan lbn Kathir dengan sanadnya juga daripada Abu Hurayrah. Menurut 'Abdullah Darwish, Hadith yang diriwayatkan oleh lbn Jarir ini terdapat kelemahan dan pelik pada setengah lafaznya, pada sanadnya terdapat perawi bernama Abu Ja'afar al-Razi ('Abdullah Darwish L994. L: 236 ). Menurut lbn Kathir, Hadith ini sangat panjang dan terdapat padanya lafaz yang pelik dan mungkar. Pada sanadnya terdapat Abu Ja'far al-Razi, beliau adalah seorang yang pelupa (lbn Kathir 1994. 3; 1 7). Hukum Hadith ini adalah dadif kerana perawinya lemah dan pelupa dalam hafalan (Muhamad 'Ajaj 1975:349). Hadith kedua pula dikeluarkan oleh al-Bayhagi dalam Dala'il. Hadith ini bersandar kepada riwayat Abu Said al-Khudri. Menurut 'Abd al-Mu'ti, pada Hadith ini terdapat perawi bernama Abi Harun al 'Abdi, beliau adalah matruk. Menurut al-Hakim, matruk,
menurut Jurjani, pembohongan melampau ('Abd al-Mu'ti 1985. 2: 390). lni adalah Hadith matruk dan

da'if. Hadih ini diriwayat oleh perawi yang berdusta dan melakukan pembohongan (Muhamad'Ajaj
1975: 348).

36

menghilangkan sifatnya daripada eloknya dan adalah pada cawangan


[cabangnya] beberapa belalang daripada emasTo. sungai tersembunyi dan dua sungai yang nyata. Maka sabda Nabi, "Apa sungai ini ya Jibrail ?". Maka katanya, "Dua sungai yang tersembunyi itu maka iaitu dua sungai di dalam syurga, satu Salsabil dan satu Zaryabil. Maka dua sungai yang zahir itu iaitu Nil dan Furat75.

Dan tiba-tiba adalah pada asalnya empat sungai pula. Dua

(Dan) melihat pula nabi s.a.w akan Jibril pada Sidrah al-Muntaha pada rupanya yang asli, baginya enam ratus sayap dan satu-satu sayapnya memenuhi akan alam ini dan bertaburan daripada sayapnya barang yang
menghairankan daripada Dur dan Yaqut76.

Kemudian maka masuk pula Nabi s.a.w dan Jibrail ke dalam syurga, maka melihat di dalamnya barang yang tiada pernah dilihat oleh mata dan tiada dengar oleh telinga dan tiada terlintas oleh hati manusia ". Maka adalah syurga itu delapan, (pertama) lagi yang lebih afdal lagi terlebih tinggi jannah al-Firdaus iaitu tempat ketetapan segala anbiya' dan segala syuhada dan salehin, (kedua) jannah 'Adni, (ketiga) jannah al-Khulud, (keempat) jannah alNa'im, (kelima) jannah al-Salam, (keenam) jannah al-Ma'wa, (ketujuh) jannah al-Jalal, (kelapan) jannah Maqam Wa Qarar.
Maka adalah jannah Firdaus itu daripada emas dan jannah 'Adni itu daripada zabarjad yang hijau dan jannah al-Salam itu daripada yaqut yang merah dan jannah al-Jalal itu daripada lu'lu' [mutiara] yang putih dan jannah al-Maqam Wa Qarar itu daripada kasturi yang harum77.

ia

Kisah yang dicatatkan oleh pengarang mengenai satu riwayat berkenaan daun pokok di Sidrat alMuntaha yang terdapat padanya malaikat yang sentiasa bertasbih kepada Allah ini tidak dapat dikesan dari mana sumber asalnya. Tidak diketahui sama ada Hadith atau sebaliknya. 75 Peristiwa Nabi s.a.w melihat sungai Nil dan Furat sewaktu berada di Sidrah al-Muntaha sepertiyang dinyatakan oleh pengarang di sini bersamaan dengan sebuah Hadith yang dikeluarkan oleh al-Bukhari. Hadith riwayat daripada Anas ibn Malik daripada Malik ibn 5a'sa'ah. Hadith dengan sanad yang sama

juga diriwayatkan oleh lmam Muslim. Hadith ini hukumnya Sahih kerana diriwayatkan bersama oleh al-Bukhari dan Muslim. tt Pengarang memasukkan kisah Nabi s.a.w melihat librail dalam bentuknya yang asal mempunyai enam ratus sayap seperti di atas. Kisah ini bersesuaian dengan dua buah Hadith. Hadith pertama telah

dikeluarkan oleh al-Bukhari melalui riwayat daripada 'Abdullah ibn Masud

r.a.

Hadith ini turut

dikeluarkan oleh Muslim dan as-Suyuti di dalam Jami' as-Saghir. Riwayat mereka juga bersandarkan Abdullah bin Mas'ud. Hadith kedua pula dikeluarkan oleh lmam Ahmad. Hadith ini lebih bertepatan dingan kisah di atas. Sanad hadith ini juga bersandarkan kepada riwayat Abdullah bin Mas'ud. Menurut Sheikh Ahmad Muhammad Syakir, isnad hadith iniSahih. 77 Kisah Nabi s.a.w masuk ke dalam syurga seperti yang dibawa oleh pengarang bersamaan dengan Hadith yang terdapat melalui riwayat al-Tabari di dalam tafsirnya. Hadith ini sanadnya disandarkan

37

Maka tiba-tiba adalah di dalamnya beberapa kubah lu'lu' [mutiara] yang berongga. Maka tiba-tiba aku lihat bersurat pada pintu syurga ilu sedekah dengan sepuluh gandanya dan hutang itu dengan lapan belas gandanya. Maka sabdanya, "Betapa kelakuan ini ya Jibrail, memberi hutang terlebih
afdal daripada memberi sedekah ?". Maka katanya, "Kerana yang meminta itu terkadang meminta ia pada hal ada ia mempunyai dan yang berhutang itu tiada ada ia berhutang melainkan kerana hajatnya"78.

Maka tiba-tiba adalah sungainya daripada laban [susu] yang tiada berubah rasanya dan sungai daripada arak yang lazat bagi yang meminum dan sungai daripada madu yang jernih. Dan tiba{iba adalah buah delimanya seumpama timba dan demikian lagi segala buah-buah kayunya. Maka keluar dari buah kayu itu segala pakaian isi syurgaTe. Tiba-tiba pula burungnya seumpama unta, maka sembah saidina Abu Bakar al-Siddiq, "Ya Rasulallah, bahawasanya demikian burung itu baik rasanya ?",

maka sabdanya, "Dimakan akan dia itu terlebih lazat rasanya dan bahawasanya aku harap bahawa engkau memakan daripadanya
kemudian"so.

Maka melihat pula Nabi s.a.w akan sungai al-Kauthar. Maka adalah di dalamnya tujuh puluh ribu persakh, mengalir ia di atas batu yaqut dan zabarlad dan pada tepinya lu'lu' [mutiara] yang besar lagi berongga dan adalah mengalir ia kepada haud Nabi s.a.w dengan di saluran dan adalah
menerusi riwayat Abu Said al-Khudri. lni adalah Hadith matruk dan daif kerana terdapat perawi yang matruk dan melakukan pembohongan (Muhamad 'Ajaj 1975: 34S) '" Kisah yang didatangkan di atas bersamaan dengan sebuah hadith yang dikeluarkan oleh lbnu Majah dalam Sunannya. Hadith ini sanadnya daripada Anas bin Nlalik. Hadith inijuga terdapat dalam riwavat at-Tabarani di dalam al-Awsat dan as-suyuti di dalam Jami'as-Saghir. Menurut as-Suyuti hadith ini adalah hadith Hasan. te Pada kisah ini pengarang memasukkan peristiwa Nabi melihat sungai di dalam syurga dan peristiwa Nabi mellhat pakaian isi syurga keluar daripada buah kayu di dalam syurga. Kisah pakaian isi syurga keluar daripada buah kayu syurga tidak dapat dikesan sumbernya. Namun begitu, peristiwa Nabi s.a.w menemui suntai di dalam syurga seperti yang dicatatkan oleh pengarang bersamaan dengan sebuah Hadith yang dikeluarkan oleh al-Bayhaqi dalam Dala'il. Riwayat yang sama juga terdapat pada alSuyuti dalam Khasa'is dan Tafsir al-Ma'thur dan lbnu Kathir dalam Tafsir al-Our'an al-'Azim. Menurut lbn Kathir, pada sanad Hadith ini terdapat Abu Harun al-'Abdi. beliau adalah seorang yang lemah. Menurut 'Abd al- Mu'ti, Abu Harun al-'Abdi adalah seorang yang matruk dan melakukan pendustaan. Hadith matruk dan da'if kerana diriwayatkan oleh seorang perawi yang lemah dan melakukan pendustaan (Muhamad'Ajaj 1975: 348). 80 Kisah Saidina Abu Eakar bertanya kepada Rasulullah tentang burung di syurga ini bersamaan dengan catatan daripada dua buah Hadith. Hadith pertama telah diriwayatkan oleh lmam Ahmad. Hadith ini bersandarkan sanadnya kepada Anas ibn Malik Menurut Hamzah Ahmad Zin, isnadnya sahih (Hamzah Ahmad Zin 1995. 11 :145). Hadith yang kedua pula diriwayatkan olh al-Tabari dengan bersandarkan riwayatnya kepada Abu Said al-Khudri. Pada sanad Hadith ini terdapat perawi bernama Abu Harun aljAbdi Menurut 'Abd al-Mukti, Abu Harun al-'Abdi ini matruk, menurut al-Nasaie, alHakim, Abu Hatim, beliau matruk ('Abd al-Muir 1985. 2: 390). Hadith matruk dan da'if kerana telah diriwayat oleh seorang perawiyang lemah dan melakukan pendustaan (Muhamad 'Ajaj 1975:348).

38

bijananya yakni gayungnya seperti bintang di langit daripada emas dan perak dan tanahnya daripada kasturi yang amat harum81.

Kemudian maka keluar Nabi s.a.w daripada syurga maka melihat pula akan neraka. Maka tibatiba ada di dalamnya ghadaballah [kemurkaan Allah] atas seterunya dan nuqmahnya fazabnyal, jikalau dijatuhkan padanya batu dan besi nescaya dimakannyas2. Dan tiba-tiba ada padanya beberapa kaum yang memakan bangkai, maka sabdanya, "Siapa ini ya Jibrail?", maka katanya, "lnilah mereka yang memakan daging manusia dengan mengumpat-umpat"83. Dan melihat pula akan Malik yang menunggu neraka iaitu seorang malaikat yang sangat masam mukanya diketahui akan marahnya pada mukanya. Maka memberi salam akan Nabi s.a.w , maka menjawab Nabi akan salamnyasa. Maka adalah neraka itu tujuh pangkat, (pertama) Jahannam, (kedua) Lazha, (ketiga) Huthomah, (keempat) Sa'ier, (kelima) Saqar, (keenam) Jahim, (ketujuh) Hawiyah dan tiap-tiap pintu satu daripadanya di dalam yang lainnya dan dalam satu-satunya itu dari atas ke bawahnya tujuh ratus lima tahun dan kayunya dan baranya anak Adam dan batu yang disembahnya, na'udhubillah minha.

Peng"r"ng menukilkan kisah Nabi s.a.w diperlihatkan telaga Kauthar sewaktu berada di dalam syurga. Kisah ini didapati bersesuaian dengan sebuah Hadith berkenaan dengan telaga Kauthar yang telah dikeluarkan oleh Ahmad melalui riwayat daripada Anas ibn Malik. Hadith yang sama juga dikeluarkan oleh as-Suyuti di dalam Khasa'is dan Jami'as-Saghir. Begitu juga at-Tabarani di dalam alAwsat dan at-Tabari di dalam tafsirnya. Menurut Hamzah Ahmad Zin isnadnya Sahih dan as-Syuti di dalam jami' as-Saghir, hadith ini 5ahih.
82

tt

Kisah Nabi s.a.w diperlihatkan keadaan neraka seperti yang dinyatakan oleh pengarang ini bersesuaian dengan Hadith yang dikeluarkan oleh al-Bayhaqi. Hadith ini sanadnya daripada Abu Said al-Khudri. Hadith dengan perawi yang sama iuga terdapat pada riwayat as-Suyuti dan lbnu Kathir. Hadith ini dinilai matruk dan da'if kerana terdapat perawi iaitu Abu Harun al'Abdi yang lemah dan melakukan pendustaan. tt Pengarang memasukkan kisah mengenai Nabi bertemu dengan kaum yang memakan bangkai kerana balasan atas dosa mengumpat. Kisah ini tidak dapat dikesan sumbernya. Namun begitu terdapat satu Hadith yang dikeluarkan oleh lmam Ahmad dalam Musnad. Hadith ini mempunyai persamaan maksud dan serasi dengan kisah yang di bawa oleh pengarang. Hadith ini mengisahkan orang yang suka mengumpat akan mencakar wajah mereka dengan kuku besi. Hadith ini diriwayat menerusi sanad daripada Anas ibn Malik. Turut meriwayat hadith dengan sanad dan matan yang sama ialah at-Tabarani di dalam Mu'jam al-Awsat dan al-Asbahani di dalam at-Targhib wa at-Tarhib. Menurut Hamzah Ahmad Zin, lsnadnya Sahih. Al-Asbahani pula mengatakan hadith ini Sahih. e Kisah yang diolah oleh pengarang mengenai peristiwa Nabi s.a.w bertemu dengan Malik iaitu malaikat peniaga neraka bersamaan dengan sebuah riwayat yang sahih dikeluarkan oleh Muslim dalam Sahihnva. Hadith ini bersandarkan riwayatnya daripada Abu'Hurayrah.

39

Maka adalah melihat Nabi s.a.w itu muhtamil akan rupanya atau dijadikan Allah ketika itu kerana adalah warid daripada cerita hadith, neraka itu di bawah tujuh petala bumi85.
Kemudian diangkatnya Nabi s.a.w ke atas sidrat al-Muntaha, maka menutup akan dia oleh awan, maka terkemudian Jibrail daripadanya serta berhenti ia dan memasukkan Jibrail akan Nabi ke dalam Nur, maka berkata ia baginya:

,l!5 3 it;i
Maksudnya: Engkau dan Tuhan engkau.

Dan pada satu riwayat bersabda Nabi akan Jibrail, "Di sinikah meninggalkan taulan akan taulannya?", maka berkata Jibrail, "lnilah tempatku, jikalau lalu aku nescaya terbakar aku dengan Nur"86. Maka lalu Nabi s.a.w akan tujuh

puluh ribu hijab daripada Nur hingga sampai kepada mustawa tempat
87.

mendengar Sarif al-Aqlam yakni qalam rnenyurat pada Lauh al-Mahfuz

Maka melihat Nabi s.a.w di sana akan seorang lakiJaki yang ghaib ia di dalam nur'Arash. Maka sabda Nabi s.a.w., "Siapa ini, iakah malaikat?,,. maka katanya, "Tiada", dan "iakah nabi ?", katanya, "Tiada, maka sesungguhnya ia

seorang laki-laki adalah

ia pada dunia lidahnya itu basah daripada

menyebutkan zikir Allah dan hatinya dengan masjid dan tiada memaki akan dua ibu-bapanya sekali-kali"88. Dan pada satu riwayat bahawasanya, tatkala sampai pada tempat itu maka hasillah bagi Nabi s.a.w liar hati, maka mendengar ia akan suara seperti

suara Abu Bakar al-Siddiq, berkata ia, "Berhenti ya Muhammad, bahawasanya tuhan lagi sembahyang". Maka hairan Nabi daripada

mendahului Saidina Abu Bakar kepada demikian maqam ini dan daripada sembahyang tuhanku. Maka aku bertanya tatkala munajat akan demikian itu.
85

-'

daripada cahaya untuk sampai ke tempat mendengar sarif ar-Aqram ini tidak dapat dikesan Aqlam seperti yang dinyatakan oreh pengarang bersamaan dengan sebuah Hadith yang terah

Riwayat yang dicatatkan oleh pengarang berkenaan kisah mengenai neraka di bawah tujuh petara b,umitidak dapat dikesan sumber asalnya. 86 Kisah yang didatangkan oleh pengarang mengenai Nabi s.a.w ditinggalkan oleh Jibrail kerana takut terbakar oleh Nur seperti di atas tidak dapat dikesan sumber asalnya. Pengarang memasukkan cerita berkenaan Nabi s.a.w dibawa merarui tujuh puruh ribu huab

sumbernya. Adapun kisah nabi diangkat hingga sampai ke mustawa iaitu tempat mendengar sarif ar-

dikeluarkan oleh al-Bukhari. Hadith ini bersandar kepada riwayat Anas ibn Malik. Riwayat yang sama juga dikeluarkan oleh Muslim. Hadith ini diriwayat bersama oleh al-Bukhari dan Muslim dalam Sahih mereka dan ia adalah Hadith sahih. 88 Peristiwa Nabi bertemu dengan seorang pemuda di dalam nur'Arash seperti yang dinukilkan oleh pengarang tidak dapat dikesan punca asalnya. Tidak dapat dipastikan sama ada ia Hadith sahih atau
sebaliknya.

40

Maka firmanNya, "Tatkala adalah Abu Bakar itu taulan kamu dan jinak dengan dia, Aku jadikan suatu malaikat yang menyerupai ia dengan rupa
suara Abu Bakar supaya hilang daripada kamu liar hati"8s. Dan adapun sembahyangKu itu iaitu kataKu:

"'' r' "' tt-rt)*l-)-.ltMaksudnva:

t;

i't o-A' (s-" &Iti

ija,:;ar;u,'r'i,i'"o,
4/

@tt-"1;
Sesungguhnya Allah Taala dan Para malaikat berselawat mereka ke atas Nabi, wahai orang-orcng yang beiman selawatlah kamu ke atasnya dan sejahteralah kamu dengan kesejahteraanso.

Kemudian maka diangkatkan Nabi s.a.w. kepada hadrat al-Qudsi, maka melihat ia akan Tuhannya Subhanahuwataala dengan barang yang patutnya dengan dia dan dengan tiada berkaifiyat dengan mata kepala kuat yang dijadikan Allah Taala pada keduanya. Maka tiada jatuh bagi seorang segala nabi dan mursalin melihat dengan mata kepala sebelum mati itu yang lain daripada Nabi s.a.w, maka iapun lalu sujud kepada hadratnya dan
sembahnya.

Maka firman Subhanahuwataala: "Ya Muhammad", Maka sembahnya: "Labbayk" Maka firmanNya, "Angkatkan kepalamu dan pohonkan barang
yang engkau kehendak aku berikan". Maka angkat Nabi s.a.w. kepalanya
maka bersembah dengan katanya:

.t+r KL.+t"l; )tJ. .+!! .:jgt


.U.l*
"r-,9,

.t!

c-,.-2tr

Bahawasanya hai tuhanku Engkau jadi akan lbrahim Khalil [kekasih] dan Engkau bei akan dia kerajaan yang amat besar.

c---lf:

Dan Engkau berkata-kata akan Musa akan beberapa perkataan

.J+t

.J

o4t

4.r-!t

aJ

ditu.bt

KU rrt, c;.c!,

Dan Engkau berikan Daud kerajaan yang amat besar dan Engkau lembutkan baginya besi dan Engkau mudahkan baginya segala bukit.

te

Kisah yang dibawa oleh pengarang berkenaan Nabi s.a.w mendengar suara Abu Bakar sewaktu berada di Sidrat al-Muntaha initidak dapat diketahui dan dikesan sumbernya. eo Al-Qu/an, Al-Ahzab 33:55.

41

4J

OJI^,,-

j^l!.:llJ
"JylJ

#l

o)

oV-.2

t+' Kt oLJ- -.-,, \ l,)\


aJ

rrheiJ

t\2,c+..1 Y Engkau beikan hai tuhanku akan Sulaiman kerajaan yang amat besar dan Engkau mudahkan baginya jin dan manusia dan syaitan yang bekerja baginya
barang dikehendakinya dan Engkau mudahkan baginya angin dan Engkau beri akan dia kerajaan yang tiada patut bagi seorang yang kemudiannya.

.o& .r, ,r-!

t<L 4:-tr!,

or,--"9

JXi!

jr.l &-s ."-t\ts {.fYl ccrre 4:l'-J JB4Yb 6\4t 6-* .>..2 \ e-J-c1 .y*" t+ atLr:J;(1 d r-Jl oU+jJl irl -\,:*i1

Dan Engkau ajarkan hai tuhanku akan lsa Taurat dan lnjil dan Engkau jadikan dia menghilangkan buta dan sopak dan menghidupkan yang mati dengan izin Engkau dan Engkau pelihara akan dia dan ibunya daipada syaitan al-rajim, maka tiada bagi syaitan atas keduanya jalanel . Maka firman Allah Taala:

.b.j.jrt''4 a.il'.r.ulj oa-1i, t-.-

$jit $

Maka sesungguhnya telah Aku jadikan akan dikau kekasih dan Kusuruhkan akan dikau bagi segala manusia sekaliannya menyukakan dan menakutkan itu.

.:lF

d-U

e;y

lr1j

C* e'+y $.t-a,) e.-;1

Dan Aku luaskan bagi kamu dada kamu dan Aku buangkan daipada kamu dosa kamu dan Aku angkat bagi kamu sebutan kamu.

.A,.t

.)ri

sI'.-.J

..r,ulJ

e.o;i -i g 4-i d'-t

Dan Aku jadikan umat kamu itu sebaik-baik umat yang dikeluarkan bagi segala manusia dan Aku jadikan umat kamu itu pertengahan.

el

Lafaz hadih yang didatangkan oleh pengarang ini terdapat di dalam riwayat al-Bayhaqi. Beliau meriwayatkan Hadith ini dengan bersandarkan kepada riwayat Abu Hurayrah r.a dalam satu matan hadith yang pan.iang. (al-Bayhaqi 1985. Bab lva'. 2:402). Hadith ini juga terdapat pada riwayat alHaytham, al-Tabari, dan lbn Kathir dengan sanadnya juga daripada Abu Hurayrah r.a (al-Haythami 1994. Kitab al-iman. 1:241; al-Tabari 1992.8tIl; lbn Kathir 1994. 3:19). Menurut pendapat lbn Kathir, Hadith yang diriwayatkan oleh lbn Jarir daripada Abu Hurayrah ini adalah lemah kerana terdapat lafaz-lafaz yang pelik, pada sanad Hadith ini terdapat Abu Ja'far al-Razi. Beliau merupakan seorang yang lemah dan pelupa dalam hafalan (lbn Kathir 1994. 3:20). Hadith ini daif kerana diriwayat oleh perawiyang lemah dan pelupa dalam hafalan (Muhamad'Ajaj 1975: 349).

42

..-;-

;)t

)9;..tr d jr4 y gl',i

c-J,*J llJtTb OrJll

gL,l c-L-J

.J-yts gt+.-Ui g-raa


Dan Aku jadikan umat kamu itu, mereka itu yang permulaan dan kesudahan dan Kujadikan umat kamu itu tiada melalui bagi mereka itu kejahatan dan sembahyang hingga naik saksi mereka itu bahawasanya engkau hambaKu dan pesuruhKu.

.e* 4 r+L-ui {.*uttti


.U+

a-bi

u d.-J

Dan Aku jadikan daipada umat kamu beberapa kuat hati mereka itu, pengajaran di dalam mereka itu.

.r;l: Uit deJl J_9i etrt -.,


,hi,-;r Jjl e-**,
hai kiamat.

Dan Aku jadikan akan dikau awal Nabi kejadian dan akhir Nabi dibangkitkan.

.a,.!ijl lJ{ n

Dan Aku jadikan dikau awal mereka itu yang dihukumkan pada

.e!; u

r*r^.i

/ 3ulr J'u"- 0+e\'

Dan Aku berikan dikau akan tujuh ayat yang diulang-ulangi akan dia di dalam sembahyang, iaitu Fatihah, tiada Kuberi akan dia akan satu Nabi yang dahu lu-d ah ul u dai pada kam u.

.drj U tats.\ |

;|r -j

;S

u i,j)t rr^" t.- A+e\t

Dan Aku berikan dikau kesudahan surah al-Baqarah daipada perbendaharaan di bawah 'Arash tiada Kubei akan dia seorang Nabi dahuludahulu daipada kamu.

e.LL-.e

JrIt

f *4\ ,-4f\\ t'<i\ "alrj,tt efJ\J p>t--)t ,a-i 4G A*'\


.AXj

rt sp ;.ft p:-U.r-!l +).!+eit

Ul-,.J t-4U

Dan Aku beikan dikau lapan kelebihan iaitu lslam dan berpindah dan sedekah dan menyuruh dengan makruf dan menegah daipada mungkar dan Aku jadikan akan dikau permulaan dan kesudahan dan Kuberikan dikau panji-

panji kepujian, maka Adam dan lainnya di bawah panji-panji engkau.

V. C;)\-a

dr-; C-l J-: e* c*j ri ub)\ etyJt c-;L


.

p3:

g!

et-!; c-,i

43

Dan bahawasanya Aku pada hai Aku jadikan tujuh petala langit dan bumi, sesungguhnya telah Aku fardukan atas kamu dan atas umat kamu lima puluh sembahyang, maka dirikan dengan dia kamu dan umat kamue2.

Kemudian maka tatkala selesailah daripada munajat akan tuhannya, kembali ia hingga terbukalah awan yang dahulu yang dinamakan dia rafraf hijau dan yang hijab nur itu. Telah mengambil Jibrail dengan tangannya turun hingga datang ia kepada Nabi lbrahim as, maka tiada berkata ia sesuatue3.

Kemudian maka datang kepada Nabi Musa as, maka sabda Nabi s.a.w sebaik-baik sahabat itu Musa adalah ia menolong kami. Maka katanya, 'Apa diperbuat akan kamu oleh tuhan kamu ya Muhammad dan apa yang difardhukan kamu dan umat kamu?". Maka sabda Nabi s.a.w iaitu, "Memfardhukan Allah Taala akan daku dan akan umatku lima puluh sembahyang pada tiap-tiap sehari semalam". Maka berkata Nabi Musa, "Kembali engkau ya Muhammad kepada tuhan kamu dan pohonkan ringan daripada kamu dan daripada umat kamu, maka bahawasanya umat kamu itu tiada kuasa demikian itu, maka bahawasanya aku cubakan manusia yang dahulu-dahulu daripada kamu dan aku cubakan dia Bani lsrail terlebih sangat keras, sungguhnya pada yang kurang daripada ini maka lemah mereka itu dan tinggal mereka itu akan dia, dan bahawasanya umat kamu terlebih daif tubuhnya dan hatinya dan penglihatannya dan pendengarannya". Maka tatkala mendengar Nabi s.a.w demikian itu berpaling ia kepada Jibrail, maka mengisyarat kepadanya Jibrail dengan kembali. Maka kembali ia hingga sampai ia kepada Sidrat al-Muntaha. Maka menutup pula oleh awan yang dahulu, maka tatkala melalui hingga sampai kepada Hadrat al-Qudsi lalu sujud dia serta bersembah ia, "Hai tuhanku ringankan olehmu daripada umatku, maka bahawasanya terlebih daif umat". Maka firmanNya Subhanahuwataala, "Sesungguhnya telah Ku ringankan daripada mereka itu lima sembahyang". Kemudian maka turun Nabi s.a.w. dan terbuka awan dan kembali pula kepada Musa. Maka katanva, "Baginya telah dikurangkan daripada aku lima sembahyang". Maka kata Nabi Musa, "Kembali olehmu kepada tuhan kamu, maka pohonkan ringan, maka bahawasanya umat kamu tiada kuasa demikian itu". Maka kembali pula Nabi s.a.w, maka dikurangkan pula lima sembahyang dan sentiasa kembali pergi datang oleh Nabi s.a.w
e2

Lafaz Hadith yang didatangkan ini adalah sebahagian daripada Hadith sebelumnya, ia juga telah dikeluarkan oleh al-Bayhaqi. Hadith ini adalah yang sama diriwayatkan oleh Abu Hurayrah seperti hadith yang lalu (al-Bayhaqi 1985. Bab lsra'. 2;402). Hadith ini juga diriwayat oleh al-Haythami, alTabrani serta al-Tabari (al-Haythami 1994. Kitab al-lman.1:241; al-Tabrani 1995.4:229; al-Tabari 1992. 8:1L; lbn Kathir 1994.3:19). Menurut lbn Kathir Hadith ini terdapat banyak perkara pelik dan lemah. Pada sanad Hadith ini terdapat Abu Jaafar al-Razi, beliau merupakan seorang yang pelupa dalam hafalan (lbn Kathir 1994. 3:20). Hadith inida'if. Lihat keterangan pada Hadith sebelumnya. e3 Peristiwa Nabi di bawa turun setelah selesai bermunaiat dengan Allah Taala dan menemui Nabi Allah lbrahim a.s seperti yang diriwayatkan oleh pengarang tidak dapat dikesan sumbernya.

antara Musa dan tuhannya. Dikurangkan lima-lima sembahyang hingga


tinggal lima sembahyang pada sehari semalams. Maka firmanNya, "Telah Ku jadikan lima sembahyang itu pahala lima puluh sembahyang gandanya tiap-tiap satu sepuluh, tiada menukar perkataan yang padaKu dan tiada menghilangkan suratanKu lagi". Dan barangsiapa bercitacita akan berbuat kebajikan maka tiada dikerjakannya nescaya disuratkannya satu kebajikan, maka jika ia mengerjakan dia nescaya disuratkan baginya sepuluh kebajikan. Dan barangsiapa bercita-cita dengan berbuat kejahatan maka tiada dikerjakannya akan dia, maka tiada disuratkan baginya satu kejahatan dan jika dikerjakannya akan dia disuratkan satu kejahatan juaes.
Kemudian maka turun ia hingga sampai kepada Musa, maka mengkhabarkan dia dengan dikurangkan lima-lima tinggal lima. Maka berkata baginya, "Kembali olehmu ya Muhammad kepada tuhan kamu, maka pohonkan ringan, maka bahawasanya umat kamu tiada kuasa demikian itu". Maka sabda Nabi s.a.w, "Sesungguhnya telah kupergi datang kepada tuhanku beberapa kali hingga malulah aku akan tuhanku dan tetap kuserahkan pekerjaanku ini bagiNya". Maka tatkala itu menyeru oleh yang menyeru, "Sesungguhnya telah Ku lakukan yang Ku fardhu dan Ku ringankan daripada hambaKu"e6.

Maka berkata Nabi Musa, "Turun olehmu ya Muhammad, Bismillah". Maka turunlah Nabi s.a.w dan Jibrail dan tiada lalu dengan beberapa jamaah
daripada malaikat melainkan berkata mereka itu baginya:

i"U.lu fJ:,i
Maksudnya:

,". a,t-a.}'t

r^3

t- ,J,LIFJ

Lazimkan olehmu ya Muhammad dengan berbekam dan suruh olehmu umat kamu dengan befuekameT .

ea

Peristiwa difardukan sembahyang ke atas umat Muhammad seperti

di atas menepati dan

bersamaan dengan Hadith Sahih yang telah diriwayat oleh Muslim di dalam Sahihnya. HadTth in' bersandarkan riwayatnya kepada Anas ibn Malik. Hadith dengan riwayat yang sama juga telah djkeluarkan oleh Ahmad, al-Bayhaqi dan al-Nasai. Hadith inijuga turut diriwayat oleh al-Bughawi dan
al-Baghdadi dalam tafsir mereka.

tt
tu

Nukilan daripada pengarang mengenai kisah ini bersesuaian dengan Hadith Sahih yang telah dikeluarkan oleh Muslim. Sanad Hadith ini didatangkan menerusi riwayat Anas ibn Malik. Turut
meriwayat hadith ini ialah an-Nasaie dan lmam Ahmad, juga melalui Anas bin Malik. olahan daripada pengarang mengenai kisah ini bersamaan dengan hadith yang telah dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim menerusi riwayat daripada Anas ibn Malik daripada Malik ibn Sa'sa'ah. tt Hadith ini telah dikeluarkan oleh al-Tirmidhi menerusi riwayat daripada'Abdullah ibn Masud r.a. Hadith ini juga diriwayat oleh lbn Majah dalam Sunannya, Ahmad dalam Musnad, al-Tabarani di dalam Mu'jam al-Ausat, al-Hakim dalam Mustadrak dan al-Suyuti di dalam Jami'al-Saghir. Menurut at-Tirmidhi, hadith ini hasan gharib. Menurut pendapat al-Suyuti, hadith ini adalah Hadith Hasan.

45

(Faedah) Adapun berbekam itu terlebih afdal daripada berpetik dan sunat berbekam pada syarak dan pada tabib. Jikalau ada sesuatu yang berkehendak kepadanya atau sebab banyak darah atau berat tubuhnya atau lain-lainnya, istimewa pula pada negeri yang panas seperti negeri Hijaz. Seperti sabda Nabi s.a.w:

.aj- elJ ,ltt


Maksudnya:

r+-:Jl

J,tlo gJ

,tlUJt ly- a,t."..It

Bermula berbekam itu pada hari selasa pada tujuh belas haibulan daripada tiap-tiap bulan ubat setahunes.

,)pilt lr+lt l-i..j!..r3:-t UV.-V csi t

t;l

y d

rLt

r"'1rlt

a,.t-.lt

.* e 6-4 a.Jbg -.Al


Maksudnya:

g.SS

gt\Ats

Bermula berbekam kepala

itu ubat daipada tujuh penyakit apabila

menyatakan empunya peftama daripada gila dan keduanya daipada sakit kepala dan ketiga daripada penyakit pitam dan keempat daripada sopak dan kelima daipada penyakit mengantuk dan keenam daripada penyakit gusi dan ketujuh daipada penyakit kelam yang didapat akan dia daipada dua
matanyaee
.

Dan lagi sabda Nabi s.a.w:

e ns-s'6ts rU; t*,i, Fl Olt *I" t #! elt up ot-.1!l ;;u i,te"]l b.ji+b oll .r *y-i ^+.irt ut" a;i.tt ptl 4j!i rb{:Jb

*j)l

f-:*

lj-*:-u

Jd^ll1

-btLl

.'t-.l!t i!.r-9
Maksudnya:
tt

"t-.-l!t l-q.') U

,fJ.\) plj* 14 v1 q9-i r+ rrlal crijt

Hudith

init"l"h diriwayatkan

oleh at-Tabarani dalam Mu'jam al-Kabir. Hadith ini sanadnya daripada

Ma'qil ibn Yasar. Hadith yang diriwayat oleh Ma'qil ibn Yasar ini turut diriwayat oleh al-Suyuti di
dalam Jami'al-Saghir, al-Hakim pada Mustadrak, al-Haythami dalam Majma' al-Zawa'id. Menurut alHaythami, Hadith ini diriwayat oleh at-Tabarani, terdapat padanya Zayd Abu Hawa al-A'ma, beliau seorang yang lemah. Baki rijal hadith yang lain adalah thiqah. Menurut as-Suyuti dalam Jami' alSaghir, Hadith ini dihukum sebagai Hadith hasan. " Hadith ini dikeluarkan oleh at-Tabarani di dalam Mu' jam al-Kabir dan Mu'jam al-Awsat. Hadithnya bersanadkan kepada riwayat lbn 'Abbas dengan matan seperti di atas. Hadith ini juga dikeluarkan oleh as-Suyuti dan al-Haythami, dikeluarkan juga oleh al-Hindi dalam Kanzu al-'Ummal dengan sanadnya juga daripada lbn Abbas. Menurut pendapat al-Haythami di dalam al-Zawa'id, Hadith riwayatal-Tabarani ini terdapat perawi bernama'Amr ibn Riyah, beliau adalah matruk. Menurut lbn lauzi, Hadith ini tidak sah kerana terdapat padanya 'Amr ibn Riyah. Menurut Daraqutni, Hadith ini adalah Hadith matruk. Berkata Abu Hatim, hadith riwayat'Amr ini adalah hadith mawdu'. Menurut pendapat lmam al-Suyuti, Hadith ini dihukum sebagai Hadith da'if.

46

Bermula beftekam sebelum lagi makan itu teflebih patut dan padanya berkat dan beftambah akal, maka berbekam olehmu atas berkat Allah Taala pada hai Khamis dan jauhkan berbekam pada hari Jumaat dan Sabtu dan hai Ahad dan berbekam olehmu pada hai lsnin dan Se/asa, maka bahawasanya ia hai yang disembuhkan Allah Taala padanya Nabi Ayub daipada bala dan jauhkan olehmu beftekam pada hari Rabu, maka bahawasanya ia hari yang dibala padanya Nabi Ayub dan tiada dinyata penyakit buduk dan sopak melainkan pada hari Rabu atau pada malam Rabu100.

.J>tll ,-;r,
Maksudnya:

6- t6.-i .r-.J )9 JXll 4i 't';

i,.t-=.!t

Bermula behekam itu makruh pada awal bulan dan tiada harap manfaatnya hingga kurang bulanlol .
Maka difahami daripada beberapa Hadith ini berbekam itu dituntut. Tetapi hari Selasa tujuh belas haribulan tiap-tiap bulan itu terlebih utama dan jikalau tiada pada hari lsnin pada nisfu akhir pada tiap-tiap bulan dan yang witir daripadanya itu aula apabila tiada sangat hajatnya. Maka jika sangat mudarat, maka ketika mudarat itu dikerjakan tiada makruh lagi dan berpetik itu makruh jika tiada takut dan jika takut mudaratnya maka haram pula.

Kemudian maka turun Nabi s.a.w beserta dengan Jibrail kepada langit dunia maka bersabda Nabi, "Ya Jibrail tiada hamba lalu akan isi langit dan memberi salam akan mereka itu melainkan menjawab ia dan memuliakan dan tertawatawa melainkan satu orang tiada tertawa-tawa". Maka katanya, "Ya Muhammad itulah Malik yang menunggu neraka dan kelakuannya tiada tertawa-tawa ia masa dijadikan Allah Taala dan tiada tertawa-tawa bagi seseorang, jikalau tertawa-tawa bagi seseorang nescaya tertawa{awa ia bagi tuan hamba"l02.

tt

H"dith ini terdapat di dalam riwayat lbn Majah pada Sunannya. Beliau meriwayatkan Hadith ini dengan bersandarkan sanadnya kepada'Abdullah ibn'Amr. (lbn Majah t.th. Kitab al-gib, bab fi ai alayam yahtajm. 2: 1153). Hadith ini .luga terdapat dalam riwayat al-Suyuti di dalam Jami al-Saghir dan al-Hakim dalam Mustadrak dan al-Hindi di dalam Kanzu al-'Umal. Kesemua mereka meriwayatkan Hadith ini dengan bersanadkan kepada 'Abdullah ibn'Amr (al-Suyuti 1990. 1:230; al-Hakim 1990. Kitab al-rb. 4: 235; al-Hindi 1993. 10:101 Menurut al-suyuti, Hadith ini adalah Hadith da'if (al-Suyuti 1990. 1:230 ). tot H"dith yang didatangkan ini telah dikeluarkan oleh al-suyuti dalam Jami' al-saghir. Hadith yang dikeluarkan ini tidak terdapat padanya sanad perawi hadith. Hadith inijuga turut dikeluarkan oleh al-

Hindi dalam Kanzu al-'Umal dan al-'Ajluni pada Kashf al-Khafa. Kedua-dua periwayat ini juga tidak datangkan sanad perawi hadith. Menurut lmam al-suyuti, Hadith ini dihukurn sebagai Hadith da'if. Berkata Zarkashi, tidak boleh berpegang padanya. Berkata Syed Ma'inuddin, tidak boleh disabitkan ianya sebagai Hadith dan berkata yang lain, ia adalah perkataan setengah ulama salaf. 102 Terdapat satu Hadith yang bertepatan dengan kisah yang dinukilkan oleh pengarang ini. Hadith ini diriwayatkan oleh lmam Ahmad di dalam Musnad. sanad Hadith disandarkan kepada riwayat Anas ibn

47

Maka tatkala adalah ia sampai kepada langit dunia maka menilik ia ke bawah, maka tiba-tiba melihat ia akan debu dan asap dan suara yang mersik. Maka sabdanya, 'Apa ini Jibrail?", Maka katanya, "lnilah syaitan yang menutup atas

mata manusia anak Adam hingga tiada berfikir mereka itu kepada barang yang di dalam malakut al-samawat wa al-ard dan jikalau tiada demikian itu
nescaya melihat mereka itu akan beberapa ajaib"l03.

Kemudian maka turun ia kepada Bait al-Muqaddas, maka menunggu akan buraq dahulu itu dan berjalan berhadap ke Mekah. Maka lalu pada beberapa unta bagi kaum Quraish yang datang ia daripada Sham pada tempat begianbegian. Ada padanya satu unta atasnya dua karung satu hitam dan satu putih, maka tatkala berbetulan aku dengan dia terkejut ia dan berkeliling maka jatuh unta itu, maka patah ia dan ditinggalkan unta itu. Kemudian lalu pula aku dengan beberapa unta yang lain pula, sesungguhnya telah sesat bagi mereka itu satu unta, kemudian didapatinya dan dihimpunkan satu. Maka memberi salam Nabi s.a.w atas mereka itu, maka berkata mereka itu, "lni suara Muhammad", dan mengengkarkan setengahnya dan berdapat Nabi s.a.w. akan satu qodah yakni mangkuk kayu yang besar berisi air maka meminum Nabi s.a.w 1e. Dan berkekalan Nabi s.a.w berjalan hingga hampir Mekah, maka sabdanya, "Hai Jibrail bahawasanya kaumku tiada membenarkan daku", maka kata Jibrail, "Membenarkan tuan hamba Abu
Bakar"105.

Malik. (Ahmad 1995. 11:153). Hadith ini iuga trdapat pada riwayat al-Haythami di dalam al-Zawa'id, al-Suyuti di dalam dua kitabnya iaitu Khasa'is dan al-Tafsir al-Ma'thur dan lbn Kathir pada tafsirnya. Hadith ini juga dikeluarkan menerusi riwayat Anas ibn Malik (al-Haythami 1994. Kitab al-adhkr. L0:705; al-Suyuti L985. L:257; 1993. 5;188; lbn Kathir 1993. 3:8;). Menurut Hamzah Ahmad Zin, Hadith ini isnadnya hasan (Hamzah Ahmad Zin 1995. 11:153). Menurut lbn Kathir pada Hadith ini terdapat beberapa perkara pelik (lbn Kathir 1994.3:8). Menurut al-Haythami, Hadith yang dikeluarkan oleh Ahmad ini terdapat perawi bernama lbn 'lyyas llsmail ibn 'lyyas), beliau adalah daif fiemah], baki rijal yang lain adalah thiqah. Hadith ini adalah Hadith daif (al-Haythami 1994. Kitab al-adhkr. 10:705). 103 Kisah yang didatangkan oleh pengarang mengenai syaitan menutup mata anak Adam daripada melihat dan berfikir tentang perkara yang ada di alam Malakut ini tidak diketahui sumber asalnya. Tidak diketahui sama ada Hadith sahih atau sebaliknya. 14 Kisah nukilan daripada pengarang ini bersesuaian dan bersamaan dengan sebuah Hadith yang diriwayatkan oleh al-Bayhagi. Hadith ini diriwayat melalui sanad daripada Shadad ibn Aus. Hadith dengan sanad ini juga turut diriwayat oleh al-Haythami. lanya diriwayat iuga oleh al-Suyuti di dalam Khasa'is dan al-Tafsir al-Ma'thur. Begitu juga lbn Kathir pada tafsirnya. Menurut lbn Kathir, tidak syak Hadith yang diriwayat oleh Shadad ini panjang dan terdapat padanya banyak kisah yang iemah. Pada sanad Hadith ini terdapat perawi bernama lshaq ibn lbrahim, menurut al-Haythami, alNasai telah melemahkannya. Hadith ini dihukum sebagai Hadith Da'if kerana pada sanadnya terdapat perawi yang lemah di sisi ulama hadith. tot Kisah yang dicatatkan oleh pengarang ini bersamaan dengan sebuah Hadith yang telah diriwayatkan oleh al-Tabrani di dalam Mu jam al-Ausat.. Hadith ini dikeluarkan menerusi sanad daripada Abu Hurayrah. Hadith ini turut diriwayatkan oleh al-Bughawi dan al-Baghdadi di dalarn tafsir mereka tanpa didatangkan sanad Hadith. Menurut al-Tabrani,tidak meriwayat Hadith ini kecuali daripada sanad al-Mughirah dan berseorangan Ahmad ibn'Abd al-Rahman dalam meriwayat Hadith. Hadith ini tidak terdapat di dalam riwayat al-Bukhari dan Muslim. Kedudukan hukum bagi Hadith ini tidak dapat dikesan.

48

Maka sampai ke Mekah dan kepada segala sahabatnya dahulu sedikit daripada waKu subuh. Maka turun Nabi s.a.w. daripada Buraq, terangkat Buraq itu ke langit ke dalam syurga dan berkekalan duduk Nabi s.a.w pada rumahnya. Maka tatkala subuh, maka keluarlah ia daripada rumahnya hal keadaannya berfikir pada pekerjaannya dan memutuskan ia lagi ketahuinya bahawasanya segala manusia itu mendustakan dia kerana adalah pekerjaan
itu mencarikkan adat.

Maka duduk Nabi s.a.w hal keadaannya dukacita, maka lalu dengan dia 'aduwallah wa Rasulnya Abu Jahal, maka melihat akan dia dukacita. Maka datang ia hingga duduk kepalanya, maka berkata ia bagi Nabi s.a.w. dengan bersenda-senda baginya, "Adakah ada bagimu sesuatu khabar?", maka menjawab Nabi s.a.w., "Bahkan". Maka katanya, 'Apa ia?", maka sabdanya, "Sesungguhnya telah dijalankan daku pada malam ini". Maka katanya, Ke mana dijalankan kamu?. Maka sabda Nabi s.a.w, "Kepada Bait al-Muqaddas". Maka katanya, "Dijalankan kamu kepada Bait al-Muqaddas berpagi-pagi kamu antara kami" ?", maka sabda Nabi s.a.w "Bahkan". Maka tiada melihat Abu Jahal bahawa mendustakan Nabi kerana takut ia pada sangkaannya akan Nabi mengengkarkan katanya dahulu itu, maka ia menyeru segala kaumnya. Maka berkata Abu Jahal bagi Nabi s.a.w, "Adakah engkau lihat jika aku serukan kaummu kepada kami engkau khabarkan mereka itu barang yang kamu datangkan dengan dia seperti kamu khabarkan daku?". Maka sabdanya, "Bahkan aku khabarkan mereka itu". Maka menyeru oleh Abu Jahal 'alaihi laknatullah dengan suara yang keras dengan katanya, "Hai segala Bani Ka'ab, hai Bani Luwai, berhimpun kamu sekelian kepadaku". Maka bersegera segala kaum itu daripada kedudukan mereka itu datang kepada Nabi s.a.w dan kepada Abu Jahal alaihilaknatullah. Maka berkata Abu Jahal itu, "Khabarkan olehmu ya Muhammad kepada segala kaummu dengan barang yang kamu khabarkan daku". Maka sabda Nabi s.a.w, "Bahawasanya aku sesungguhnya telah dijalankan akan daku pada malam ini". Maka berkata mereka itu, "Ke mana dijalankan kamu ?", maka sabdanya, "Kepada Bait al-Muqaddas". Maka berkata pula mereka itu, "Maka berpagi-pagi kamu antara kami ?", maka sabdanya, "Bahkan". Maka tatkala mendengar mereka itu maka gempa mereka itu dan bersalah-salahan hal mereka itu dan perkataan mereka itu. Maka setengahnya yang bertepuk tangan dan setengahnya yang menghantarkan tangannya pada kepalanyal6.

t*

olahan daripada pengarang mengenai peristiwa Nabi s.a.w dipermainkan oleh Abu Jahal ini

bersamaan dan bertepatan dengan satu riwayat yang telah dirakamkan dan dikeluarkan oleh lmam Ahmad. Hadith ini turut dirakamkan oleh at-Tabarani, al-Haythami dan al-Bayhaqi. Hadith ini dirakamkan iuga oleh lbn Kathir di dalarn tafsirnya dan al-Eidayah Wa al-Nihayah. Kesemua mereka

Maka tatkala sangat gempa mereka itu, maka datang beberapa orang daripada musyrikin kepada saidina Abu Bakar padahal ia di rumahnya dan berkata mereka itu baginya, "Bahawasanya sahabat engkau mengata ia bahawasanya ia datang daripada Bait al-Muqaddas pada malam ini". Maka kata saidina Abu bakar, "Adakah dia berkata demikian itu?". Maka sahut mereka itu, "Bahkan". Maka berkata saidina Abu Bakar, "la yang
sebenarnya"loT.

Maka datang saidina Abu Bakar kepada Nabi s.a.w, maka didapati akan dia sertanya beberapa kaum Quraish. Maka berkata Mut'im bin 'Adi alaihilaknatullah katanya, "Ya Muhammad tiap-tiap pekerjaan kamu dahulu daripada hari ini adalah mudah, lain daripada kata kamu hari ini bahawasanya aku naik saksi bahawa pekerjaan kamu ini dusta dan kami berjalan pelari unta mempenatkan dia kepada Bait al-Muqaddas hal keadaannya pergi sebulan, demikian pula, maka kamu sangka bahawa engkau datang akan dia pergi datang pada satu malam jua, maka demi Latta dan'Uzza tiada aku percaya akan dikau". Maka menjawab saidina Abu Bakar al-Siddiq sangat marah. Maka berkata ia, "Hai Mut'im sejahat-jahat perkataan itu barang yang kamu berkata bagi anak saudara kamu, sesungguhnya telah engkau tuduh akan dia dengan dusta, demi Allah bahawasanya aku naik saksi akan dia ia sebenarnya"lo8. Maka dengan sebab itulah dinamakan dia Abu Bakar alSiddiq Radiallahuanhu dan namanya 'Abdullah bin Quhafa dan laqabnya 'Atiq. Kemudian maka berkata mereka itu, "Ya Muhammad. sifatkan olehmu akan kami rupa Bait al-Muqaddas betapa binanya daripada batu atau betapa dan betapa kelakuannya daripada panjangnya dan pendeknya dan betapa
mengeluarkan Hadith ini daripada riwayat lbn 'Abbas. Menurut Ahmad Muhamad Shakir. Hadith ini isnad sahih (Ahmad Muhamad Shakir 1995. 3: 251 ). Menurut al-Haythami, hadith ini diriwayat oleh Ahmad dan at-Tabarani, rijal daripada riwayat Ahmad adalah rijal sahih. Menurut lbn Kathir perawi Hadith ini semuanya thiqah. Hadith sahih kerana diriwayat oleh perawi yang thiqah dan memenuhi syarat sahih (al-Suyuti 1993:197). tot Kisah yang dinukilkan oleh pengarang mengenai Abu Bakar membenarkan segala perkhabaran Nabi ini bersamaan dengan hadith yang dirakamkan di dalam Mustadrak oleh al-Hakim. Hadith ini sanadnya melalui riwayat daripada Saidatina 'Aishah. Hadith menerusi riwayat daripada Saidatina 'Aishah ini juga terdapat dalam Dala'ii al-Nubuwvwah oleh Bayhaqi, di dalam Tafsir al-Bughawi, di dalam Khasa'is al-Kubra oleh as-suyuti, di dalam Fath al-Bary daripada lbn hajar . Kisah ini juga

terdapat di dalam israh lbn Hisham. Menurut al-Hakim, Hadith ini sahih isnadnya. Menurut'Abd alMu'ti, al-Hakim berkata, Hadith sahih isnad, ini dipersetu.iui oleh al-Dhahabi ('Abd al-Mu'ti 1985. 2: 361). Menurut Mustafa 'Abd al-Qadir, Hadith ini hukumnya sahih (Mustafa 'Abd al-Qadir 1990.3: 55). t* Kisah yang dimasukkan oleh pengarang mengenai Nabi bersemuka dan dihina oleh musyrikin selepas peristiwa lsrak dan Mikraj ini serasi dengan sebuah Hadith yang diriwayatkan oleh al-Tabrani pada Mu'jam al-Kabir. Hadith ini sanadnya daripada riwayat Ummu Hani. Hadith ini dengan sanad dan matan yang serupa juga telah diriwayatkan oleh al-Haythami dalam al-Zawa'id dan al-Suyuti dalam Khasa'is dan tafsirnya. Menurut al-Haythami, pada sanad Hadith ini terdapat perawi yang bernama
'Abd al'Ala ibn Abu Musawar, beliau adalah matruk dan pendusta. Hadith ini dihukum sebagai hadith matruk dan da'if kerana terdapat perawi yang lemah dan pendusta.

hampirnya dengan bukit'. Maka adalah hadir di sana beberapa orang yang tahu ia akan sifatnya Bait al-Muqaddas. Maka mensifatkan oleh Nabi s.a.w bagi mereka itu dengan katanya, "Adapun binanya begian-begian dan kelakuannya begian-begian dan hampir bukitnya begian-begian". Maka sentiasa Nabi mensifatkan bagi mereka itu, maka kesamaran atas Nabi setengah sifatnya. Maka hasil bagi Nabi kesusahan akan sebagai susah yang sangat tiada seumpamanya dahulu{ahulu. Maka didatangkan Bait al-Muqaddas oleh Jibrail ke Mekah dihantar akan dia terlebih hampir kepada Nabi daripada kampung Aqil. Kata qil, bahawasanya telah memukul saidina Jibrail dengan sayapnya maka hilang dinding antara Nabi s.a.w dan Bait al-Muqaddas hingga melihat Nabi akan dia dan kata qil, dirupakan Allah Taala rupa Bait al-Muqaddas dihadapan Nabi s.a.w, maka mensifatkan Nabi s.a.w akan mereka itu tiap-tiap ditanyanya akan dia hingga berhenti daripada tanyanya. Kemudian maka kembali bertanya akan pintunya. Maka berkata mereka itu, "Ya Muhammad berapa pintu masjid itu ?", maka jadilah Nabi s.a.w melihat dan membilang akan dia satu-satu dan mengkhabarkan bagi mereka itu dengan dia akan segala rupanya hingga
habisloe.

Maka adalah saidina Abu Bakar Radiallahhuanhu berkata ia baginya tiap-tiap berkata nabi. "sadaqta, sadaqta" hingga selesai dan berkata pula ia:

..!r Jr_,,
Maksudnya:

eli

,*i

ui .r:Lp eui .ra;i ui

Aku bersaksi bahawa sesungguhnya kamu seorang yang benar, aku bersaksi
bahawasanya kamu adalah utusan Allah.

Maka sebab itulah dinamakan dia Abu Bakar al-Siddiq seperti yang telah tersebut dahulu. Maka berkata kaum setengah akan setengahnya adapun
Kisah yang diutarakan oleh pengarang berkenaan Nabi ditanya oleh musyrikin tentang Bait alMuqaddas ini bersesuaian dengan tiga buah Hadith. Pertamanya riwayat al-Bayhagi di dalam Dala'il al-Nubuwah dengan sanadnya daripada Abu Said al-Khudri. Menurut 'Abd al-Mu'ti, pada sanad hadith ini terdapat Abu Harun al-'Abd. Menurut al-Nasaie dan al-Hakim, beliau matruk, menurut Abu Zur'ah dan Abu Hatim, beliau adalah daif emahl. Hadith ini dihukum sebagai hadith matruk dan da'if kerana perawi Hadith ini lemah dan melakukan pendustaan. Hadith kedua pula telah dikeluarkan oleh al- Bukhari dengan bersandarkan riwayatnya daripada Jabir r.a. Hadith ini juga terdapat di dalam riwayat Muslim dalam Sahihnva dan al-Suyuti di dalam lami al-Saghir. Mereka juga meriwayatkan Hadith ini daripada Jabir r.a Menurut al-suvuti. Hadith ini hukumnya sahih. Menurut riwayat yang ketiga pula dikeluarkan oleh lmam Ahmad. Beliau meriwayatkan Hadith ini dengan sanad daripada lbn 'Abbas. Hadith yang diriwayat oleh Ahmad menerusi sanad lbn 'Abbas ini terdapat juga pada riwayat al-Haythami dan lbn Kathir. Menurut Ahmad Muhamad shakir, isnadnya sahih. Menurut alHaythami dalam al-zawa'id, rijal daripada riwayat Ahmad adalah rijal sahih. Menurut lbn Kathir semua perawinya thiqah. Hadith sahih kerana diriwayat oleh perawi yang thiqah dan memenuhi syarat sahih (al -Suyuti 1993: 197).
t@

51

sifatnya maka demi Allah sesungguhnya telah kena daripadanya. Kemudian maka berkata mereka itu bagi saidina Abu Bakar. "Adakah engkau benarkan dia bahawasanya ia pergi ke Bait al-Muqaddas pada malam ini, maka kembali kepada kamu dahulu daripada subuh". Maka berkata saidina Abu Bakar Radiallahuanhu, "Bahkan, dan bahawasanya demi Allah aku benarkan dia pada barang yang terlebih jauh daripada itu dan bahawasanya aku benarkan ia dengan segala khabar di dalam tujuh petala langit pada satu pagi dan satu petang"l lo.

Adalah ia bersahabat dengan Nabi s.a.w pada hal umur Nabi lapan belas tahun. Adalah dahulu daripada ini saidina Abu Bakar itu sekali peristiwa pergi berniaga kepada Syam atau ke Yaman. Maka mimpi ia begian-begian, maka dikhabarkan Buhaira rahib, maka berkata ia, "Jikalau sungguh mimpi engkau ini, maka bahawasanya lagi akan dibangkitkan satu Nabi daripada kaummu dan lagi adalah engkau wazirnya pada hidupnya dan khalifahnya pada ketika matinya". Maka sembunyi ia akan dia, maka tatkala dibangkitkan Rasulullah s.a.w risalah maka duduk Rasulullah pada masjid menyeru manusia pada tauhid. Maka berkata segala musyrikin, "Hai Abu Bakar sahabat kamu telah gila". Maka berkata ia baginya, "Dan apa kelakuannya", maka berkata mereka itu, "la duduk di masjid mendakwa akan Nabi dan menyeru manusia akan agamanya". Maka datang saidina Abu Bakar kepada Nabi s.a.w, maka sembah ia, "Ya Muhammad telah sampai kepada hamba daripada tuan hamba begian-begian?", maka sabdanya, "Bahkan". Maka katanya, "Demi Allah tiada hamba dapat pada tuan hamba dusta tetapi apa tanda yang tuan hamba dakwa itu". Maka sabda Nabi s.a.w, "Mimpi kamu dahulu itu". Maka katanya, "Berikan tangan tuan hamba supaya hamba ambil janji", maka mengucap ia"l11. Maka adalah ia awal-awal lslam daripada lakilaki dan Siti Khadijah awal lslam daripada perempuan.
Maka berkata pula segala musyrikin, "Ya Muhammad ceritakan kami daripada beberapa unta kami yang membawa dagangan dari Sham itu dari mana mereka itu", maka sabdanya, "Sesungguhnya telah datang aku atas beberapa unta Bani Fulan pada satu dusun kira-kira lapan marhalah dari Mekah, sesungguhnya telah hilang bagi mereka itu satu unta, maka pergi mereka itu
Kisah tentang Abu Bakar digelar al-siddiq dalarn membenarkan segala yang datang dari Nabi sewaktu peristiwa lsrak dan Mikraj ini bersamaan dengan satu riwayat yang telah dicatatkan dengan panjangnya di dalam Mustadrak oleh al-Hakim. Eeliau meriwayatkan Hadith ini dengan bersandarkan kepada riwayat daripada Saidatina 'Aishah. Hadith dengan sanad dan matan yang serupa dengan riwayat al-Hakim ini turut dirakamkan dalam Dalail al-Nubuwwah olh Bayhagi, di dalam Tafsir alBughawi, di dalam Khasa'is al-Kubra oleh al-Suyuti dan dicatatkan juga oleh lbn Hajar di dalam Fath alBari , kisah ini juga terdapat di dalam Sirah lbn Hisham. Menurut al-Hakim, Hadith ini sahib isnad. Menurut'Abd al-Mu'ti, al-Hakim berkata, hadith ini sahih isnad, ini dipersetujui oleh al-Dhahabi. Menurut Mustafa 'Abd alQadir, Hadith ini adalah Hadith sahih (Mustafa 'Abd al-Qadir 1990.3; 65). ttt Kisah yang didatangkan berkenaan Abu Bakar bermimpi tentang kerasulan Muhamad dan sebagainya seperti dalam kisah initidak dapat dikesan sumbernya.

"o

menuntut akan dia, kemudian didapatinya. Dan lagi aku dapati satu qodah [mangkuk] ada air di dalamnya, maka aku minum akan dia. Kemudian maka sampai aku kepada beberapa unta Bani Fulan di tempat begian-begian, ada padanya satu jamal [unta] yang merah, atasnya dua karung, satu putih dan satu hitam. Maka tatkala berbetulan aku dengan dia lari ia terkejut berkelilingkeliling, maka rebah ia lalu patah kakinya, kemudian sampai aku kepada beberapa unta dari Bani Fulan pada Tana'im, didahului dia satu jamal [unta] yang warna yang kelabu dan pelapitnya hitam dan di atasnya dua karung yang hitam kedua-duanya". Maka berkata mereka itu, "Mengkala [bila] datangnya ?", sabdanya, "Pada hari Rabu". Maka tatkala adalah hari Rabu, keluar segala Quraish kepada zahir Mekah dan menantilah mereka itu akan datangnya. Maka terkemudian datangnya hingga hampir jatuh matahari. Maka Nabi pun minta doa kepada Allah Taala, maka dilebihkan baginya dengan saat dan dihabaskan baginya matahari hingga datang. Maka tatkala datang berhadaplah segala Quraish bertanya akan mereka itu yang datang itu dengan katanya, 'Adakah hilang bagimu satu unta, kemudian kamu dapati akan dia?", maka sahut mereka itu, "Bahkan". Dan bertanya pula akan yang lainnya, 'Adakah bagimu patah kaki unta yang merah?", maka sahut mereka itu, "Bahkan". Dan katanya pula, "Adakah pada kamu satu khodah [mangkuk] di dalamnya air diminurnkan orang akan airnya tiada kamu tahu?", maka sahut seorang daripada mereka itu, "Demi Allah kami taruh di dalamnya air dengan tanganku, maka tiada seorang daripada kami minum akan dia dan tiada menumpahkan dia, maka tiba-tiba tiada ada padanya
ai,t112.

Maka tatkala adalah segala pekerjaan yang dikhabarkan itu sekaliannya benar, maka tiada ada baginya jalan pada mendusta akan Nabi s.a.w. Maka kembali mereka itu kepada 'inad dan mungkar dan dalal [sesat] dan kafir.
1t2

Kisah Nabi menceritakan kepada pihak musyrikin mengenai pertemuan Nabi dengan para

pedagang Quraish sewaktu kembali dari lsrak dan Mikraj sepertimana yang dibawa oleh pengarang ini

di dapati bersesuaian dan bersamaan dengan dua buah Hadith. Hadith yang pertama diriwayatkan oleh al-Bayhaqi di dalam Dala'il. Hadith yang dikeluarkan oleh al-Bayhaqi ini datangnya menerusi
riwayat daripada Shadad ibn Aus. Hadith ini iuga dapat dilihat pada riwayat al-Haythami, as-Suyuti,

lbn Kathir, at-Tabari, al-Bughawi dan al-Baghdadi. Hadith yang dirakamkan oleh para perawi ini juga kesemuanya bersandarkan sanadnya melalui riwayat daripada Shadad ibn Aus Menurut lbn Kathir, Hadith yang diriwayat oleh Shadad ini terdapat padanya riwayat yang sahih sepertimana yang dikatakan oleh al-Bayhaqi dan terdapat juga padanya riwayat yang lemah. Pada sanad Hadith ini terdapat perawi bernama lshaq ibn lbrahim ibn 'Ala, menurut al-Haythami, al-Nasai telah melemahkannya. Hadith ini dihukum sebagai hadith da'if kerana terdapat pada sanadnya perawi yang lemah di sisi ulama hadith (Muhamad'Ajaj 1975: 349). Hadith yang kedua pula diriwayatkan oleh al-Tabarani. Hadith ini dikeluarkan menerusi riwayat daripada Ummu Hani. Hadith ini dengan
sanad dan matan yang lama juga telah dikeluarkan oleh al-Haythami dalam al-Zawa'id. Menurut alHaythamT, pada sanad Hadith initerdapat perawiyang bernama 'Abd al-'Ala ibn Abu Musawar, beliau

adalah matruk dan pendusta. Hadith ini adalah Hadith matruk dan daif kerana padanya terdapat perawiyang lemah dan pendusta (Muhamad 'Ajai 1975: 348).

53

Maka dituduh akan dia dengan sihir dan kihanah dan berkata mereka itu telah benar oleh perkataannya itu. Maka adalah setengah mereka yang murtad daripada lslamnya setengahnya yang munafik pada perkataannya dan setengahnya yang mencercakan dan mendustakan dan setengahnya yang membenarkan dan membetulkan dan setengahnya yang terhenti pada perlakuannya dan pekerjaannya dan setengahnya yang taraddud pada hatinya.

dan

itu

Maka diturunkan Allah Taala firmannya:

qtu

q I p;:i a,

UzJi

tis; cl

Dan tiada Kami jadikan akan pedihat yang Kami perlihatkan kamu ya
Muhammad melainkan fitnah bagi segata manusial13.

Kata lbn'Abbas r.a, dan adalah nyata pada ayat ini bahawasanya lsrak dan Mikral itu adalah keduanya dengan roh dan jasad. Kata Anas r.a, adalah s.a.w kemudian daripada masa lsrak itu adalah baunya amat harum sepe(i bauan pengantin selamalamanyalla.

lnilah akhir barang yang menyahaja faqir yang muhtaj kepada rahmatullah Daud bin Abdullah al-Fatani pada mentaswidkan bicara lsrak dan Mikraj daripada bahasa Arab kepada bahasa Jawi risalah Najmuddin al-Ghaiti setengah syarahnya bagi Ahmad Shihabbddin al-Qulyubi pada hari Selasa antara zuhur dan asar di dalam Mekah al-Musharrafah pada dua puluh tujuh hari bulan al-Muharram al-Haram pada hijrah Nabi s.a.w seribu dua ratus dua
puluh empat (1224H).

ItS yJ

# * ;+ ;,); tzt-"51jw1 Qul Vui Vt: <tii it t5c,5 t\t;


iirr

;f Jr

:,+:i

';.t*:.|l

,v

i>'-'j

6j41t o):--) 'atla- w o';Jl

'-9

::f.tit 'r;; & rrt g3; Lr;+ 'aiii .tuj';5 yt>.-?tt . .lt.n, . . Jlll M Jr all 3-tg* 9--\
.F"

"gJ

113

4;-qu/3n, Aflsra, 17;60.

114

Riwayat daripada Anas yang dimasukkan oleh pengarang mengenai Nabi s.a.w mempunyai bauan harum seperti pengantin selepas peristiwa lsrak dan Mikraj ini tidak dapat dikesan sumbernya.

54

.i :-=,.!i-ae-:,

lni doa yang dibaca akan dia kemudian daripada membaca Mikraj iaitu:-

r*.1t

;4t

ittt

t'-a

LJ! -JI'J * ,us;Yg iet lJ JWll .){\ ei,.ri ;9i ti-" -6ut rklYr .J1 r ,\:*Il ;! J.lJl ,l:"s , ruJtr eFl ,rll .J .-r J! rw)b
JiJ! alu\-3:s Or\ ti

*.y

wu J! eFlr

r!-)l ;!-i
i.lLJt

.r+iq

r^:;3 r

-,t"+!t +.V"cl3
Jt"

^\dV J;;lt.J

a,I drl-,,I!

dlft

.ry a.', gU4 a-?rt


GJI

.,v'Nt

s;c

At w

9.,Y1 ,-.-.-1 ,jJl

lj,

,J c-J-

JltYlJ .1trl 4ib.nj

e'irl a-JlJ

*-V & F: F ji.+tl itllij-Jt o!/l: v-Sl.r


d!
4tJeJ g;jJl :_r*}t

,prnrr*--:

l$l .:',tb a':rll a--.rJlj il*'illt il?jl q-t iJ eFlJ e\:Jl U;-lf o-r d^C"- \+\ *: A, U ,-f.,r"t a:cli.tr e-.->3:'-.t- ;tt 4""aV9 t-J'1
li-al iUJl
o-r.^

.s- d!

.-u$

p!+t grU"b

Wn 8y) J l& U;--\t ^r-? ,j-+


a-eLJl

6-/s

Jt;; o\; * t*,Llr tj,-Jltj uJ -*s *lt dlr,-t}lJ jrL:i-rb A\ alt d .r frt-!: .:trll; ge- ,!r!r .:,,UL-tg a4*Ltl1 ,'<-;U:,r l.j-*jl'J e"'tJltt J'"r?V\ u 0,, -t6 \ .tvi u- w.\ v, jci v9 v-,-i \ u;l t.J tj,ri tI iLl*i ;;i, "* r* 6;L2\t -r-*f ;4r .,y & F: ,r).a:s '>d;.,dl JLtlb 4-itJl J-3 f,61,-b
ews r+'.M:

c-t*f,! u.$ ,ii9 ;r;.t

oio

.rb ey.-f

.Js.^

^t

*-e

o|\

u.-t

gtJ ol-.* .,t'.+1 o-*S


.;a,i
.;nJ.Ur .-.,

4JI

$lt1 Jd'-r'l

I ,.;9;ot-}t

55

lni doa yang dibaca akan dia kemudian daripada khatam membaca Mikraj
iaitu:Jr.rAL.:Jl

d/

dJJ)

*,r':

Ftsl

,-Jl dl ^l-, &J f=Hl -ur .lr a.r-.,._1

.rrJ.tJt

r-f,,
rzt
-.,.r,1r

g.lt ii:)t
Jy4

):tt

r**

u-f

.rJl

JJJ Ll,J

\i ,i*-y'uptK-1 o-'; Qty- t-r-F (;dul


r*U!

-ult

,* l-t;f-a1 .4J9!t J r^, uyJ,J u+- ,rt'JkJ


,J,.+-ll r-r

,.j'ltlL pb1 eV:

&: ,-P:r'g,"r*!t 4 -r..9 Ui:,r U{q*)l g .u-+ UY;r,-9 u+- ,J" +"J oylt J .r^.c UY:,r U*ks fLl "b .gya\ o,.,-o9 df ..rbf -r..-+ U!3,"1 U+- & &: k:.;,-"rJl p Jl ,,l.e!l
.i^+ l;!,,1 U+- .-F 6.-.V

f&V

ll

.rU asr.4e
u1

Pb 6\ * dr
.FiIl r-,'rlt ;-+t +
tl;,.--.,t 1r.", tJ

eev

u*. J$ u! rrul
,l: 4 lt#
J..ai
4J1J

,s;L4\l (sjjl ola eUL

I**Ul

L",JIJ ,a.';J! ,:f

Yl uta \i.1)1 liS


.,. y.iJl

u*t

V vl

JF

"urttj
ut

drrl

Lr

,"trL.!r

*t^-.e\ -,t$!t .j1 Jur.ll J!::1

J-f

4t .u;s tfs
,j
l41

U+ Call (JtE Yb

j9l-.Ir g,r

V 6r\S

-tVl- S-fL-.irrg ,i,rq ;rlq ,59!9


,,r\.,iJt -,1>

t:,lrg cr!-!19 ..r)p!l


V-Jt

.l

uJt"-ei

,r+ d/ lr,{i U u J+:

Ot,.l;}l9 ,Jl U

4 t-r tjl ,*elJl .ruJl 4!t c;i dJ! tjJ rel1 cd-l;t'J * ;r J r:*r .J*Jtr .:.Jl ,rs.J3!
.-,lj-c tjrJ ,*elJl .rLJl

Urll J t:i LlJ .Jl--rl *ts 4.1\

Up Jt t;.:LIf
tJ

t+rJU:

U,&l

a:"-+;;lt

;--9

i,"-.-

.r-, -jb eN\, b.-,, !.:-i;,-jJl L:;l_e*Y; t" .:Li A relr .a4Lur .-,.y ! ;ry.rJl u !,1t lt 4 usdy -,tsJts epb Cl-+ll J+rf
iiulJ a,)tJl .51
rCJl

'."Tr-

r".3 i)t Yl .J! i Jy

U.rJr

y t )Kr-] ,j^\

6r

(5le

ujtL

YJ ':t1

ili;

+ tj+

q'-l f*Ul 'd-'J t"It J, Ll,*lJ t4-It t Ab Q.l" t;,l9 kJo


.g.L
.-.,

,L" 'lt Jr-r

\-e

nr

;i y Y! .re+ Y1 Jt,.Cil ) pr- ra r-nil Ur^i"rbt


fr-' r^t u4.,y'rJr
,.,,le

.l .i-19

S],r'Ur!'

;)''At J'b'it +*11 ,$lJ

57

Ol','-" '-b--J

i!

eLc: Uo9

a:+ (+uJ9y

At J*."a <Jr!t> c-,!, e.,)L o-- 6.ts- ..yJt ;>t- J+ )9i


el t')l c\j; l^K1./tJl i,f
pL,.:^"Yl

o1.,6

tAr+

oJ,

c.\c.il og:

e;

G:JtiJlr)

rlt g:

li. f^:

Yl all

Jl li t- ,-3,iJl :.!-uc 6:5g;.fJl fCl * ;;:t}'t oL..! ;,-13:Jt .1t-.9 ;a*)Ul ,& ai !
lt-j)t9 Jr&Jl r:
u-e

plf-'!l: Jy4l r: t- ."1" df" !9

dJIa+ rCt

yv o;)t e U'tj;. ti t",h, tl ut-t ei r.:: ,-,g1' ,1 ,


.

Uri-r l-l,r-., .--tr(Jt ri ,i :J-r-:e\:':.:.ii. .!l, t ,ljl.tr .4>Jac .'r1,.>. i.L;-: . t VttJ ./ J 9/ t J Y') JJr Y \
='

crJ

eLr- U nr ,"-r-

&fr

eUu<

e ,*l Ji: c-tj

.rU!, c,l-xnU

ur_e,.

fJt oU; :*-" ,t" ud il) a ltblt l'lJLr #f r.7k(Jt 7i o-t-cj fL ) l-f d.j 1,. ,)1Jl O' l:e .-1^<t Oi I,l,-: ,.<.- ,,i Jf Ue ;r+ ;t
,r,!r ;r
-Lc-+ u

L" .-J' at J-r: ff'!\;.e!l .-.;i t'Jl rl"i r c-;i t-3


.l--1 ^-*o5
AT

Jot

58