Anda di halaman 1dari 57

KEMAHIRAN MENULIS

KONSEP KEMAHIRAN MENULIS


Don Bryne (1979) menyatakan bahawa simbol grafik semasa menulis ialah penggunaan huruf-huruf atau gabungan huruf-huruf yang berkaitan dengan lambang bunyi yang kita buat semasa kita bercakap. Hal ini meliputi beberapa aspek, iaitu; (a) menggunakan pelbagai jenis ayat (b) mencatat dan menyusun maklumat (c) menghasilkan penulisan kreatif dan bukan kreatif (d) membuat ulasan tentang bahan yang didengar, ditonton dan dibaca.

KONSEP KEMAHIRAN MENULIS


Kemahiran menulis merujuk kepada keupayaan murid menulis perkataan dan ayat, dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang dilalui. Penekanan dalam kemahiran menulis ialah terhadap penggunaan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, di samping tulisan yang jelas, cantik dan kemas.

KONSEP KEMAHIRAN MENULIS


Menulis melibatkan murid-murid supaya berfikir, menaakul, menyusun dan mengolah idea sebelum dilahirkan dalam bentuk wacana yang lengkap. Murid-murid juga perlu menguasai struktur karangan seperti tahu menulis panduan, pemerengganan dan menulis kesimpulan.

RUMUSAN KEMAHIRAN MENULIS


Merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan bahan berunsur pengetahuan dan penulisan imaginatif.

MATLAMAT KEMAHIRAN MENULIS


Supaya sesuatu idea, maklumat, pendapat dan ilmu pengetahuan dapat disampaikan dengan tepat, jelas dan berkesan. Meluaskan pengetahuan, pengalaman dan perhubungan. Memberikan kepuasan jiwa dalam pemikiran, pengalaman dan perasaan.

TUJUAN MENULIS
Tujuan mengarang bagi peringkat sekolah rendah secara amnya adalah untuk melahirkan murid-murid yang dapat mengolah idea atau pendapat berdasarkan situasi atau tajuk tentang sesuatu ke dalam sesuatu bentuk karangan tertentu. Melatih murid-murid melahirkan idea. Melatih murid menghujah dan mengembangkan idea Melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul Melatih murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan jenis karangan tertentu.

TUJUAN MENULIS
Melatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar sehari-hari Menyiapkan murid menghadapi peperiksaan. Menyuburkan minat Meluaskan kosa kata Memberikan kepuasan jiwa.

PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS


Kemahiran menulis merupakan keupayaan murid menulis perkataan dan ayat dan mengeluarkan idea melalui pelbagai jenis penulisan yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman peribadi yang telah dilalui dengan menggunakan ayat yang gramatis, tanda baca dan ejaan yang betul, serta tulisan yang jelas, cantik dan kemas. Murid juga digalakkan menggunakan kreativiti mereka untuk menghasilkan penulisan imaginatif. Peringkat- peringkat kemahiran menulis terdiri daripada :

PERINGKAT KEMAHIRAN MENULIS


Peringkat Pramenulis Peringkat Mekanis Peringkat Pelahiran

PERINGKAT MENULIS
1. Peringkat Pramenulis Murid disediakan dengan aktiviti menulis sebelum mereka dapat menulis huruf dengan kemas dan betul. Latihan otot tangan dan jari serta kordinasi tangan dan mata diberikan kepada murid. Berikut ialah contoh aktiviti pramenulis: Menulis dari kiri ke kanan Latihan mewarnakan dari kiri ke kanan. Latihan membentuk bulatan di udara, di atas meja, pasir, lantai tanpa menggunakan alat tulis.

PERINGKAT MENULIS
1. Peringkat Pramenulis Menyambung titik Latihan membentuk corak campuran bulatan dan garisan lurus yang dilakukan secara bebas. Latihan membentuk garisan lurus Latihan melukis gambar yang mengandungi garis lurus dan bulat. Membuat pelbagai jenis garisan atau bentuk Melukis gambar

PERINGKAT MENULIS
1. Peringkat Pramenulis Strategi Pengajaran Pratulisan a. Latihan pergerakan tangan b. Latihan pergerakan mata c. Latihan kordinasi tangan dan mata

PERINGKAT MENULIS
2. Peringkat Mekanis Selepas murid-murid melalui peringkat pramenulis, mereka akan melangkah ke peringkat mekanis. Pada peringkat ini, murid diajar menguasai kemahiran membentuk huruf besar dan kecil dalam abjad. Seterusnya menguasai kemahiran menulis huruf, suku kata, perkataan dan ayat. Untuk membolehkan murid-murid menguasai kemahiran ini, anda boleh menjalankan aktiviti-aktiviti yang berikut: Latihan menulis bentuk-bentuk yang mirip kepada huruf mengikut teknik menulis. Latihan menulis huruf berdasarkan gambar-gambar yang mirip kepada bentuk-bentuk huruf tertentu.

PERINGKAT MENULIS
2. Peringkat Mekanis Latihan menekap huruf mengikut acuan huruf yang diperbuat daripada kad yang berlubang. Latihan menekap huruf atau perkataan yang ditulis dalam bentuk garis putus-putus. Latihan menulis huruf dalam suku kata. Latihan melengkapkan huruf pada perkataan bergambar. Latihan menamakan gambar-gambar. Latihan menyalin frasa atau ayat. Latihan menyalin ayat daripada buku

PERINGKAT MENULIS
2. Peringkat Mekanis Strategi Pengajaran a. Mengajar tulisan tangan b. Mengajar ejaan

PERINGKAT MENULIS
3. Peringkat Pelahiran (Mengarang) Pada peringkat ini murid-murid sudah menguasai pelbagai kemahiran seperti kemahiran mendengar, bertutur membaca dan mengeja. Mereka sudah boleh menulis pelbagai jenis karangan. Anda boleh memulakan pengajaran menulis pada peringkat ini dengan jenis-jenis penulisan terkawal, berpandu, separa terkawal,dan separa berpandu. Kemudian mereka boleh didedahkan dengan penulisan bebas dan kreatif.

PERINGKAT MENULIS
3. Peringkat Pelahiran (Mengarang) Pada peringkat ini, murid-murid dapat melahirkan idea dan pendapat tentang pengetahuan serta pengalaman yang telah dilalui. Dalam masa yang sama mereka akan menggunakan kemahiran tatabahasa dan ejaan yang telah mereka kuasai. Mereka juga akan merancang penulisan mereka dengan menggunakan bentuk-bentuk grafik yang sudah dipelajari.

CONTOH AKTIVITI MENULIS


Ejaan Imlak / Rencana Menulis jawapan pemahaman Menulis karangan Menulis ayat berdasarkan gambar Membina ayat Memanjangkan ayat Menulis rencana Mengisi silang kata Melengkapkan ayat

EJAAN
Melibatkan proses perkembangan mental dan pembinaan konsep Tujuan ejaan untuk melatih murid mendengar dan menulis dengan tepat, meningkatkan pemahaman makna perkataan dan perbendaharaan kata murid Aktiviti ejaan; menulis perkataan, rangkai kata, ayat dari sebutan, gambar, pita rakaman; membetulkan kesalahan ejaan dan kenal pasti ejaan yang salah dari petikan

CARA PENGAJARAN EJAAN


Pilih perkataan yang sesuai dengan kemampuan murid Perkataan itu pernah dipelajari Jumlah ejaan tidak terlalu banyak Dijalankan selepas aktiviti bacaan Guru menyebut murid mengeja Disemak bersama

IMLAK
Aktiviti menulis semula sesuatu petikan yang dibaca atau diperdengarkan Murid perlu kuasai kemahiran membentuk huruf, mengeja, menggunakan tanda bacaan dan perbendaharaan kata Petikan perlu sesuai dari segi panjang petikan, bahasa, kandungan, dan kosa kata Pastikan tempat hentian bacaan Petikan perlu dibaca dengan jelas

CARA PENGAJARAN IMLAK


Berikan petikan teks dan minta murid baca Guru memilih bahagian dalam teks untuk diimlakkan Guru menyebut perkataan secara lisan atau rakaman dan murid menulis Aspek yang dinilai seperti ketepatan ejaan, penggunaan perkataan, bentuk huruf dan tanda baca Dilaksanakan selepas aktiviti lisan atau membaca

JENIS-JENIS PENULISAN
Penulisan boleh dibahagi kepada lima kategori, iaitu a. karangan, b. penulisan ringkas, c. penulisan untuk majlis rasmi, d. surat dan e. penulisan untuk papan kenyataan.

JENIS PENULISAN KARANGAN


Terkawal Karangan yang disediakan oleh guru. Penggunaan bahasa dan isi yang terdapat dalam Karangan Terkawal ditentukan oleh guru, bertujuan untuk mengurangkan kesilapan dalam penulisan. Karangan ini dapat membantu murid mengeluarkan idea tanpa diganggu oleh kesilapan penggunaan bahasa. Contoh : (vii)Mengisi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai dalam karangan yang disediakan. (ii) Menyusun ayat-ayat yang disediakan mengikut urutan supaya menjadi sebuah karangan lengkap.

JENIS PENULISAN KARANGAN


Separa Terkawal Karangan Separa Terkawal ialah karangan yang disediakan oleh guru, tetapi murid diberi peluang untuk menggunakan daya pemikiran mereka bagi membuat pemilihan perkataan sesuai dengan tajuk yang disediakan. Contoh : (viii)Menggantikan beberapa perkataan yang telah dipadamkan dengan perkataanperkataan lain yang telah disediakan.

JENIS PENULISAN KARANGAN


1. Berpandu Karangan berpandu ialah satu penulisan karangan berdasarkan panduan guru. Contoh: (ii) Menulis semula cerita/petikan yang dibaca. (iii) Menulis karanagn berdasarkan soalan-soalan berurutan mengenai sesuatu tajuk. (iv) Menulis karangan dengan memindahkan bentuk daripada dialog kepada karangan penceritaan atau sebaliknya.

JENIS PENULISAN KARANGAN


2. Separa Berpandu Karangan ini merupakan satu penulisan karangan yang mendapat sedikit maklumat atau panduan guru. Contoh : (i)Menulis semula cerita yang diperdengarkan. (ii) Menyudahkan cerita. (iii) Menulis karangan berdasarkan gambar bersiri atau tunggal. (iv) Menulis karangan daripada perenggan atau isi-isi yang disediakan. (v) Menulis karangan berdasarkan ayat atau frasa yang diberikan.

JENIS PENULISAN KARANGAN


3. Bebas Jenis karangan ini memberi kebebasan kepada murid untuk melahirkan idea tentang sesuatu tajuk yang disediakan dengan menggunakan perkataan sendiri. Bentuk karangan bebas seperti berikut : Naratif: cerita, berita, laporan, rencana, ulasan. Argumentatif: bahas, perbincangan, kritikan. Deskriptif: gambaran, peristiwa, benda, perwatakan. Kreatif: puisi, cerpen, drama Imaginatif: pengalaman.

PERANCANGAN PENGAJARAN MENGARANG


Pengajaran mengarang memerlukan perancangan berdasarkan objektif yang ditentukanoleh guru. Selain itu, pengajaran mengarang juga mengambil kira aspek aktiviti peringkat pra mengarang, semasa mengarang dan pasca mengarang. Murid perlu diberikan pendedahan yang secukupnya sebelum mereka benar-benar terlibat dalam aktiviti mengarang yang serius.

OBJEKTIF MENGARANG
Objektif mengarang bagi sekolah rendah adalah seperti yang terdapat di dalam Sukatan Pelajaran Bahasa Melayu Sekolah Rendah. Objektif ini disesuaikan dengan kemahiran-kemahiran yang hendak dikuasai oleh murid-murid pada sesuatu tahap tertentu. Namun begitu, objektif mengarang pada umumnya adalah untuk: Melatih murid-murid melahirkan idea Melatih murid-murid menghujah dan mengembangkan idea Melatih murid-murid mengembangkan karangan dalam bentuk pemerengganan yang betul Melatih murid-murid menggunakan bentuk penggunaan bahasa yang betul berdasarkan sesuatu jenis karangan tertentu. Melatih murid-murid menggunakan format karangan yang betul Menggunakan pengalaman menulis karangan ke dalam situasi sebenar seharihari

PERINGKAT PENGAJARAN MENGARANG


Melibatkan aktivit-aktiviti pra mengarang, semasa mengarang dan pasca mengarang. 1. Pra mengarang (i) Berbincang untuk menentukan format (ii) Berbincang untuk menentukan isi (iii) Mendapat bahan daripada sumber bahan bercetak, internet dan bahan elektronik yang lain (iv) Membuat peta minda atau carta alaira cerita (v) Menentukan watak (vi) Menyaring bahan (vii) Menulis draf

PERINGKAT PENGAJARAN MENGARANG2. Semasa mengarang (iii)Mentransformasikan perancangan kepada bentuk karangan (ii) Menentukan format (iii) Mengambil kira aspek penghuraian yang melibatkan kosa kata, sistem bahasa, gaya bahasa, tanda baca, ejaan (termasuk bentuk huruf) dan wacana. (iv) Mengambil kira aspek kohesi dan koherens 3. Pasca mengarang (i) Menyemak karangan (ii) Melakukan pembetulan (iii) Membuat penambahan sekiranya perlu (iv) Menghantar karangan

PERINGKAT PENGAJARAN MENGARANG3. Pasca Mengarang (i) Menyemak karangan (ii) Melakukan pembetulan (iii) Membuat penambahan sekiranya perlu (iv) Menghantar karangan

MEMBINA BAHAN SUMBER PENGAJARAN MENULIS


Bahan sumber daripada internet Guru memuat turun bahan-bahan yang berkaitan daripada internet. Bahanbahan berkenaan disimpan dalam folder. Bahan-bahan berkenaan boleh dipancar tayang dengan menggunakan projektor LCD semasa di dalam bilik darjah. Murid-murid berbincang dan berinteraksi dengan bahan yang berkenaan sebagai persediaan mendapatkan idea untuk menulis karangan. Bahan sumber digital Guru menyediakan bahan yang disediakan sendiri, bahan yang diimbas dengan mesin pengimbas, atau bahan terpilih yang diturun muat daripada cakra digital untuk dibakar. Cakra padat CD rom berinformasi itu kemudian boleh digunakan oleh guru dalam pengajaran karangan mereka. Bahan audio dan audio visual Di ambil daripada sumber media elektronik. Dirakam dan diedit untuk digunakan olehmurid-murid sebagai bahan rangsangan.

MEMBINA BAHAN SUMBER PENGAJARAN MENULIS


Bahan audio dan audio visual Di ambil daripada sumber media elektronik. Dirakam dan diedit untuk digunakan oleh muridmurid sebagai bahan rangsangan Gambar-gambar Dalam bentuk gambar tuggal, gambar bersiri, atau gambar foto yang diambil dengan menggunakan kamera Filem Filem jalur atau filem slaid.

CIRI BAHAN SUMBER YANG BAIK


Sesuai dengan bilangan murid-murid di dalam kelas dan cara pengelolaan kelas guru semasa mengajar. Sesuai dengan wang peruntukan yang ada terutama yang melibatkan pralatan ICT. Mengambil kira kebolehupayaan murid-murid menggunakan bahan berkenaan terutama sekiranya melibatkan bahan-bahan berteknologi digital dan elektronik.

CIRI BAHAN SUMBER YANG BAIK


Mengambil kira kebolehupayaan guru untuk mengendalikan bahan yang disediakan sendiri. Sesuai dengan peringkat umur murid-murid dan perlu juga diambil faktor keselamatan murid-murid. Sesuai dengan latar belakang agama dan kepercayaan murid-murid yang berbilang bangsa Sesuai dengan objektif pengajaran yang telah ditetapkan terlebih dahulu oleh guru Hendaklah digunakan sekurang-kurangnya 70 peratus dalam langkah pengajaran, terutama sekiranya bahan berkenaan mengambil masa dan menggunakan kos yang tinggi dalam mengadakannya.

PENDEKATAN PENGAJARAN MENGARANG


Kemahiran mengarang boleh diajarkan secara berperingkatperingkat. Untuk mencapai objektif kemahiran yang hendak dicapai, pengajaran karangan boleh diajarkan dengan menggunakan pendekatan tertentu seperti: 1. Terkawal 2. Berpandu 3. Bebas 4. Proses 5. Komunikatif 6. Pengalaman Bahasa

PENDEKATAN PENGAJARAN MENGARANG


1. Pendekatan Terkawal Pendekatan terkawal merupakan satu pendekatan yang digunakan bagi membantu murid-murid menimba pengalaman mengarang supaya mereka biasa dengan struktur karangan. Selain itu, pendekatan ini dapat mengelakkan murid-murid daripada melakukan kesalahan baik dari segi bahasa mahu pun dari segi isi. Murid-murid menulis karangan dengan berpandukan sepenuhnya kepada bahan yang disediakan oleh guru. Contoh aktiviti: 1. mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataanperkataan yang telah disediakan terlebih dahulu.. 2.menulis karangan berdasarkan gambar bersiri, menyusun ayat sehingga membentuk sebuah karangan yang lengkap 3.menyusun bahagian pendahuluan, bahagian isi dan bahagian penutup untuk membentuk sebuah karangan yang lengkap bersturuktur

PENDEKATAN PENGAJARAN MENGARANG


2. Pendekatan Berpandu Isi karangan telah diberikan oleh guru Murid membina ayat berdasarkan perkataan atau rangkai kata yang telah diberikan oleh guru. Murid-murid mengisi tempat kosong dengan menggunakan perkataan mereka sendiri bagi melengkapkan perenggan. Kad imbasan dan kad perkataan digunakan bagi membantu murid-murid. Murid mengolah isi berdasarkan pendahuluan atau pengakhiran cerita yang telah diberikan oleh guru Kesalahan yang minima dapat dielakkan daripada dilakukan oleh murid Latihan memadankan ayat boleh diberikan terlebih dahulu kepada murid Murid-murid yang pandai diberikan aras latihan yang lebih mencabar. Penulisan karangan boleh dilakukan dalam bentuk grafik sebelum ditulis dalam bentuk wacana yang lengkap.

PENDEKATAN PENGAJARAN MENGARANG


3. Pendekatan Bebas Sesuai untuk kumpulan murid yang sudah menguasai aspek penulisan dengan baik. Murid menulis karangan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru Murid-murid mencari isi karangan sendiri Murid-murid menyusun isi dan membuat rangka karangan Guru memberikan beberapa perkataan ataua rangkai kata tertentu bagi membantu murid memantapkan lagi pengolahan. Penggunaan peribahasa digalakkan.

PENDEKATAN PENGAJARAN MENGARANG


4. Pendekatan Proses Tidak memberatkan hasil tetapi melibatkan proses yang dilalui oleh murid-murid. Murid-murid mengumpul bahan berdasarkan tajuk yang diberikan oleh guru Boleh dilakukan secara berkumpulan atau individu Bahan-bahan yang telah dikumpul disimpan di dalam folio Bahan daripada folio disaring untuk menentukan kesesuaian dengan tajuk karangan yang diberikan Penggunaan sumber bahan berasaskan ICT adalah sangat digalakkan.

PENDEKATAN PENGAJARAN MENGARANG


4. Pendekatan Proses Bahan yang tidak digunakan disimpan semula ke dalam folio untuk digunakan kepada tajuk karangan yang lain. Aktiviti Pengajaran: Murid-murid menyusun isi Dalam peringkat menyusun isi, murid berbincang dengan guru. Isi yang telah disusun, ditulis dalam bentuk rangka karangan Rangka karangan yang telah mantap, ditulis dalam bentuk penulisan yang lengkap. Murid-murid mengedit karangan yang telah disiapkan dan melakukan pembetulan. Setelah siap dan lengkap, karangan dihantar kepada guru untuk dinilai.

PENDEKATAN PENGAJARAN MENGARANG


4. Pendekatan Proses Peringkat Pengajaran a. Penentuan tajuk dan pengumpulan maklumat b. Penulisan draf c. Penyemakan pertama d. Penyemakan kedua e. Penulisan draf akhir f. Persembahan

PENDEKATAN PENGAJARAN MENGARANG


5. Pendekatan Komunikatif Penulisan karangan berdasarkan fungsi bahasa sebagai alat perhubungan Penekanan diberikan kepada penggunaan bahasa yang berkesan dalam mengungkapkan isi cerita dan kurang kepada aspek penstrukturan karangan Murid-murid diberikan latihan mengemukakan pendapat mereka tentang sesuatu idea. Murid-murid diminta bercerita tentang sesuatu dalam konteks perbincangan yang autentik Bentuk penulisan murid-murid lebih mirip kepada melaporkan sesuatu kejadian dalam konteks dan suasana kejadian sebenar. Penggunaan bahan rangsangan seperti bahan multi media dapat membantu murid-murid dalam mengemukakan penceritaan.

PENDEKATAN PENGAJARAN MENGARANG


6. Pendekatan Pengalaman Bahasa Guru meransang perbincangan berkaitan dengan tajuk yang dipilih Murid-murid digalakkan memberi sumbangan untuk membina cerita Perkataan-perkataan tertentu yang akan digunakan dalam petikan disebut dalam perbincangan oleh guru Murid-murid diminta membina ayat berdasarkan berdasarkan idea yang mereka berikan Setelah selesai, guru membimbing murid memberi tajuk cerita

PENDEKATAN PENGAJARAN MENGARANG


6. Pendekatan Pengalaman Bahasa Guru menulis ayat-ayat untuk membina cerita bertulis Setelah cerita selesai Guru membaca secara nyaring, murid mendengar Murid menyalin teks yang telah ditulis oleh guru Murid menggariskan perkataan yang mereka tahu Guru meminta murid-murid menggunakan perkataan yang mereka tahu dalam situasi

MASALAH PENGAJARAN MENGARANG


Terdapat banyak masalah yang berhubung kait dengan pengajaran menulis di sekolah di negara ini. Antaranya pengaruh kesebatian penggunaan bahasa dialek Bahasa Melayu Brunei (BMB), daerah /tempatan dan inilah faktor utama menyumbang kepada berlakunya kesalahanpenggunaan tatabahasa Bahasa Melayu Standard (BMS) dengan betul.

PENILAIAN KEMAHIRAN MENGARANG


1. Peringkat Pramenulis Penilaian secara tidak formal Melalui pemerhatian terhadap gerak balas murid dalam aktiviti pramenulis Contoh aktiviti; gerak tangan, kordinasi tangan dan mata sama atas kertas atau udara, pasir membentuk bulatan, garisan, awan larat, huruf.

PENILAIAN KEMAHIRAN MENULIS


2. Peringkat Penulisan Mekanis Teknik yang boleh digunakan ialah; Menekan dan menyambung garis Memadankan Menyalin Mengisi ruang atau petak kosong Melabel dan menamakan gambar Membetuk perkataan daripada suku kata

PENILAIAN KEMAHIRAN MENULIS


3. Peringkat Mengarang (Aspek Teknikal) Teknik yang boleh dilakukan ialah; Menyalin Ujian Imlak Menulis semula petikan

PENILAIAN KEMAHIRAN MENGARANG


Menyambungkan beberapa ayat untuk membentuk satu ayat kompleks Meluaskan ayat dengan menambah keterangan Melengkapkan ayat Membina ayat daripada perkataan Menyusun semula perkataan untuk membentuk ayat Menulis cerita

PENILAIAN UMUM KARANGAN


Aspek yang dinilai: Isi Ejaan Bahasa Kosa kata Kelancaran Pengolahan isi Ketepatan dengan tajuk Format (sekiranya karangan berformat)

PENILAIAN KARANGAN
1. Penilaian Secara Holistik atau Global Karangan dibaca dengan menanda kesalahankesalahan ejaan, tanda baca, ayat, fakta, kelancaran dan kepesongan Berikan kedudukan markah berdasarkan gred secara keseluruhan Tolak sejumlah markah yang dibenarkan bagi kesalahan format Berikan markah akhir.

PENILAIAN KARANGAN
2. Penilaian Secara Analitikal Menilai mengikut aspek/ bidang yang ditetapkan dalam pemarkahan Contoh aspek ejaan, bahasa, isi, gaya penyampaian, tanda bacaan Markah keseluruhan berdasarkan campuran keseluruhan aspek yang dinilai

SEKIAN. TERIMA KASIH