Anda di halaman 1dari 3

Nama Kursus Kod Kursus Kredit Jam Kontak Bahasa Pengantar Prasyarat Semester Hasil Pembelajaran

Hafazan Al-Quran (Hafazan Al-Quran ) PQE3104 3(2+1) 60 jam Bahasa Melayu Tiada Pertama/Kedua 1. Menerangkan panduan hafaz Al-Quran secara sistematik 2. Menjelaskan adab-adab hamlah Al-Quran 3. Mengaplikasi kaedah hafazan dalam surah-surah pilihan 4. Mentasmi` hafazan surah-surah pilihan dengan fasih, lancar dan bertajwid

Sinopsis

Kursus ini memberikan pendedahan kepada pelajar tentang Mabadi` dan panduan yang berkaitan dengan hafazan al-Quran secara teori. Di samping itu pelajar akan dibimbing menghafaz dan mentasmi` secara tadwir bertarannum surah-surah Luqman, ar-Rahman, Nuh, Jin, alQiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. The course will expose and guide students on the theories of memorization the Al-Quran and tasmi` using tadwir with tarannum on chapters such as Luqman, ar-Rahman, Nuh, Jin, al-Qiamah and all chapters in Juzu` Amma.

Tajuk
1

Kandungan
Teori Mabadi` Hifz Al-Quran Ihklas niat dan DOA hafazan Motivasi dalaman (Ad-Dafiyyah Az-Zatiyyah) Ketekalan Rasm dan Mashaf Mengelokkan sebutan Memilih kaedah hafazan Memilih waktu dan tempat menghafaz Hadis-Hadis berkaitan kelebihan hafazan Al-Quran Adab Hamlah Al-Quran Adab dengan Al-Quran Adab dengan muallim dan sahabat Adab dengan dirinya dan tempat Faktor Memudahkan dan Mengekalkan Hafazan Talaqqi Musyafahah Surah-Surah Pilihan Untuk Hafazan Luqman, ar-Rahman, Nuh, Jin, al-Qiamah dan semua surah dalam Juzu` Amma. Amali 1 Tasmi` Hafazan Surah-Surah berikut Surah Luqman (34 ayat) - Ayat 1- 21 - Ayat 22-34 - Mengulang ayat 1-34 Surah ar-Rahman (78 ayat) - Ayat 1 - 40 - Ayat 41 - 78 - Mengulang ayat 1- 83 Surah Nuh (28 ayat) dan Surah Jin(28 ayat) - Surah Nuh Ayat 1 - 28 - Surah Jin Ayat 1 - 28 - Mengulang Surah Nuh ayat 1 28 dan Surah Jin Ayat 1-28 Surah al-Qiamah (40 ayat) dan Surah an-Naba` (40 ayat) - Surah an-Naba` Ayat 1 - 40 - Surah al-Qiamah Ayat 1 - 40 - Mengulang Suarah an-Qiamah dan Surah an-Naba` keseluruhannya Surah an-Nazi`at (46 ayat) dan Surah `Abasa (42 ayat) - Surah an-Nazi`at Ayat 1 - 46 - Surah `Abasa Ayat 1 - 42 2

Jam

15

15

15

Tajuk
3

Kandungan
Mengulangi Surah an-Nazi`at dan Surah Abasa keseluruhannya.

Jam

Amali 2 Tasmi` Hafazan Surah-Surah berikut Surah at-Takwir, al-Infithar, al-Mutaffifin dan al-Insyiqaq Surah al-Buruj, at-Toriq, al-A`ala dan al-Ghasyiah Surah, al-Fajr, al-Balad, Asy-Syams, al-Lai, ad-Dhuha, as-Syarh dan at-Tin Surah al-`Alaq, al-Qadr, al-Baiyinah, azZalzalah, al-`Adiat, al-Qariah dan at-Takathur Surah al-`Asr, al-Humazah, al-Fil, al-Quraisy, alMa`un,al-Kauthar, al-Kafirun, an-Nasr, al-Masad, al-ikhlas, al-Falaq dan an-Nas Jumlah

15

60

Pentaksiran Rujukan Asas

Kerja Kursus Peperiksaan Akhir Al-Quran Al-Karim.

60 % 40 %

Abdul Kadir Muhammad Riyadh Tulaimat, (1997), al-Adab ii al-tullab halaqat wa khalawi wa mahid tahfiz al-quran al-karim. Saudi Arabia: Dar Nur al-Maktabat. Aliullah bin Ali Abu al-Wafa, (2003). An-nur al-mubin li tahfizi al-quran alkarim. Kuwait: Dar al-Wafa. Muhammad Hussain ar-Rantawi (2003), al-Barnamij al-amali li hifzi alquran al-karim. Jordan: Dar Ar-Razi. Muhyiddin Abi Zakaria Yahya bin Syaraf al-Nawawi, al-Imam al-Hafiz Sheikh al-Islam, (1999). At-Tibyan fi adab hamlati al-quran. Beirut: Muassasah ar-Raiyan. Rujukan Tambahan Abdul Karim Ibrahim Audu Solih. (2006). al-Waqfu wa al-Ibtida. Cetakan Pertama. Jumhuriah Mesir al-Arabiah : Dar as-Salam lit-Thobaah wa an-Nashr Wa at-Tauzi Wa at-terjemah Ahmad al-Bulk, (t.t). Asyhuru min qura`al-quran fi al-asr al-hadith. Kahirah: Dar al-Marif. Muhammad al-Habasy, Sheikh (1990), Kaifa tahfazu al-quran. Beirut: Dar al-Khair. Muhammad Hussain ar-Rantawi (2003), al-Barnamij al-amali li hifzi alquran al-karim. Jordan: Dar Ar-Razi. 3

Anda mungkin juga menyukai