Anda di halaman 1dari 198
Corpul Expertilor Contabili si Contabililor Autorizati din Romania © Prof, univ. dr. Marin Toma INITIERE iN AUDITUL SITUATIILOR FINANCIARE ALE UNEI ENTITATI Eeiva a Il, revieuia siadaugia~ Baitura CECCAR, Bucuresti, 2009 tor: Edtura CECCAR Intarea Pitas, sector 4 Bucurest Tel: 02190-6869 70/71 Fax 021/900.88.8 matt edhuraoscear@ yahoo sm ‘Tipit Tpogratia EVEREST Tot: 02149900708 /02 00 (Bocce CP nocd stoi Romdnic Iniere adi stuaio Prefata {nto lume a afacerilor din ce in ce mai activa, performanjele ‘ntreprinderi sunt asteptate de cate parteneriacesteia — actionari, banc, analistfinanciari,furnizori, creditor etc. Ansamblulactivi- tailor sae, traduse in limbaj contabil face, intro prima etap’,obiec- ‘ul unor verficari interne, efectuae de citre controlori de gestiune sau de etre auditor’ intern, care intervin in domeniul gestiunit afacerilor inteprinderi; ei contribuie la ameliorarea organizirii {ntreprinderi gi, prin aceasta, a capaciti de a atinge obiectivele stabilte de catre conducereaintrepeinderi Fiabilitateainformajiorfinanciare si contabile, sinttizate fn situate financiare, este poi validata de catre un profesionistcontabil, vind calitatea de auditor sau expert contabil; acesta nu mai reia ‘verificil deja realizate in interior inteprinderi, verificari acaor amploare variazA in functie de taliaintreprinderi, CCartea lui Marin Toma, nifere tn audiou situaiforfinan- tare ale wei entra” incepe prin aclarifica, n unetie de standar- dele si practica international in domeniu, conceptul de audit, dife- rite tipari de audit fnanciar,oprindu-se la cea ce standardeleinter- nationale si Directivaa VIll-a europeana definese ca find ,auditul statutay”adic auditulfnanciar efectuatasuprastuailo inanciare ale uneientitti, in ansamblut lor, sau misiunea de audit de baza — singurul tip de audit roglementat de legislate nationale. Autorl prezintain contnuare si alte misiuni pe cae le poate cfectua auditorl sau expertul contabil, cum sunt misiunile de audit speciale si misiunile conexe, importanta controlului de calitate in Profi. dr MARIN Tos actvitatea de audit, se apleaca destul de serios asupraroului etic ‘simi ales asupra aspectelor legate de independenta auditorului, rezentind in continuareintregul flux” al lucrrilo obliga- {oriu de realizat potrivit normelor profesionale, in succesiunea lor logica, inepind cu orientarea si planificarea auditului si pind la claborarearaportului si documentarealucrtilor de audit, cartea se constitu intr-o lucrare de referinta in domeniu, care poate fi folo- siti cu succes de cate student si ali specialist ce vor sa pitrunda in aceasté,jungla” a auditurilor, cum o numeste autor, iar prin propunerle de prezentae a dferitelor lucrtisi documented ait, se constituieintr-un adevaratghid practic pentru auditor i expert ‘contabili in exeritul profesie lor. De remarcat prezentarea pedagogics a lucritii, ceca ce faci taza lectura si activitatea de invatare a tinerilor auditor, dar si a contabililor de fntreprindere. Cred in succesul deplin al acest lucrir, care va reconforta vointa autoruui ~ce nu se afl la prima lucrare fn domeniu —de asi largi colectia Prof. univ. dr. Mihai Ristea Cuprins PARTEA A~ PRINCIPH SI REGULI GENERALE, PRIVIND AUDITUL sane 1B CAP. I~ Auditulfinanciar: concept, tipuri, rl on. 14 1 Nofiunea de audit in general 4 2. Conceptul de audit financiar. 15 2.1. Augitfinanciar sau audit statutar.. 15 22. ,Auditfinanciar versus ,cenzorat™.... 17 23, Tipuri de audit. ” 2.4, Categori de auditor. 19 3. Conceptul de audit tatutar rene BAL, Defiitieennsennnnnnnsns 33 3.2, Agteptiile utlizatorilorsituatilor FinaNCIAE oes 4 3.3, Distincia audit starutar (legal) — audit Conta ne 20 4, Servicii de audit i serviciiconexe 31 4.1, Examenl limita 32 42. Misiuni de proceduriconvenite 32 43. Misiuni de compilare 3 5. Roll sobiectul audituli stautar. 34 6. Auditut intern si controll intern 38 6.1. Avital intern 35 6.2. Controlul intern: definiie, obiectve, clemente de baz 36 6.3, Limitele controlulti inter 54 64, Relatiacontolintern—auditintern.... 56