Dokumen Standard Kurikulum Dan

Pentaksiran
(DSKP)
Matematik Tahun 4
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ………………………………………………........

Dokumen Standard Kurikulum Dan Pentaksiran

Kurikulum:
Satu Program Pembelajaran
Satu Pelan Pendidikan

Pentaksiran:
Satu proses yang sistematik untuk memperoleh maklumat perkembangan murid bagi membantu guru membuat penilaian terhadap mereka dengan tujuan mengenalpasti tindakan susulan yang sesuai untuk membantu murid mencapai objektif pengajaran dan pembelajaran yang dihasratkan
………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Seharusnya mengandungi perkara berikut:
• Objektif pembelajaran/hasil pembelajaran yang dihasratkan melalui sistem pendidikan/mata pelajaran tersebut. • Pengalaman pembelajaran yang seharusnya dilalui/diberikan ke arah mencapai objektif tersebut.

• Susunatur pengalaman pembelajaran tersebut agar mencapai objektif pembelajaran yang berkenaan (urutan kandungan dll).
• Kaedah yang digunakan untuk menentukan objektif pembelajaran tersebut telah dicapai.
Tyler, 1949
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ………………………………………………........

Standard Kandungan
Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Contoh:
Standard Kandungan Standard Pembelajaran
5.1 Mengaplikasi pembahagian (i) Membahagi sebarang nombor dua nombor. hingga 100 000 dengan nombor satu digit, dua digit, 5.2 Mengaplikasi pembahagian 100 dan 1000 menggunakan dua nombor. pelbagai strategi pengiraan.
(ii) Menyelesaikan masalah harian melibatkan pembahagian dua nombor dengan menggunakan pelbagai strategi pengiraan.
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ………………………………………………........

Seharusnya mengandungi perkara berikut:
KSSR
• Objektif pembelajaran/hasil pembelajaran yang Standard Kandungan dihasratkan melalui sistem pendidikan/mata Dan Standard pelajaran tersebut. Pembelajaran • Pengalaman pembelajaran yang seharusnya dilalui/diberikan ke arah mencapai objektif tersebut.
Standard Pembelajaran dan Modul pdp

• Susunatur pengalaman pembelajaran tersebut Standard Pembelajaran dan Cadangan Strategi agar mencapai objektif pembelajaran yang dalam DSK berkenaan (urutan kandungan dll).
• Kaedah yang digunakan untuk menentukan objektif pembelajaran tersebut telah dicapai.
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

?

Standard Prestasi Tyler, 1949

………………………………………………........

Standard Prestasi
Pernyataan tentang tahap perkembangan pembelajaran murid yang diukur berdasarkan standard dan menunjukkan di mana kedudukan murid dalam perkembangan atau kemajuan pembelajarannya

Standard Prestasi
Satu set kriteria umum yang menunjukkan tahap-tahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid (indicator of success)

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Standard Kandungan
Penyataan spesifik tentang perkara yang murid patut ketahui dan boleh lakukan dalam suatu tempoh persekolahan merangkumi aspek pengetahuan, kemahiran dan nilai.

Standard Pembelajaran
Satu penetapan kriteria atau indikator kualiti pembelajaran dan pencapaian yang boleh diukur bagi setiap standard kandungan.

Standard Prestasi
Satu set kriteria umum yang menunjukkan tahaptahap prestasi yang perlu murid pamerkan sebagai tanda bahawa sesuatu perkara itu telah dikuasai murid (indicator of success)

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Satu dokumen yang mengintegrasikan kurikulum dan pentaksiran. DSKP menyenaraikan Standard Kandungan(SK), Standard Pembelajaran (SP) dan Standard Prestasi(SPi) untuk sesuatu tajuk, SK, SP dan SPi untuk sesuatu tajuk dijajarkan.
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ………………………………………………........

Setelah 3 tahun pelaksanaan KSSR dan PBS serta berdasarkan pemantauan yang dibuat didapati banyak pertanyaan, teguran dan salah faham dalam melaksanakan PBS. Rungutan daripada guru-guru dalam melaksanakan PBS menyebabkan pihak pengurusan tertinggi KPM berusaha menambahbaik perlaksanaan PBS. DSKP akan digunakan mulai Januari 2014.
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ………………………………………………........

Pentaksiran Sumatif Pentaksiran Formatif Standard Prestasi dalam DSKP adalah penting untuk Pentaksiran Formatif

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

• •

Mengenal pasti kelebihan dan kekurangan murid Menjalankan tindakan susulan yang sesuai dengan serta merta - pengukuhan dan penggayaan - pemulihan dan bimbingan Meningkatkan pembelajaran murid bukan untuk melabel dan membandingkan antara murid.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

• Bersifat authentik • Dijalankan secara berterusan dan bukan hanya pada akhir pembelajaran • Dijalankan dalam suasana semulajadi (naturalistik) • Boleh dijalankan dalam suasana tidak formal • Bersifat diagnostik: mengenalpasti kekuatan, kekurangan dan keperluan • Mementingkan proses daripada produk

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

• Mendapatkan gambaran tentang perkembangan murid • Menilai keberkesanan P&P • Membantu memperbaiki P&P • Membantu perancangan tindakan susulan

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Melalui maklumbalas pentaksiran, murid akan dapat : • Memahami tujuan mereka belajar dan perkembangan mereka • Motivasi dan keyakinan diri untuk mencuba lagi

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

• • • • • • • •

Pemerhatian Tugasan Projek Kuiz Hasil kerja Anekdot, running record Lisan Drama dll…

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

BAND
1 2 3 4 Tahu

STANDARD

TAFSIRAN
Murid tahu perkara asas atau boleh melakukan kemahiran asas atau memberi respons terhadap perkara yang asas. Murid menunjukkan kefahaman untuk menukar bentuk komunikasi atau menterjemah serta menjelaskan apa yang telah dipelajari. Murid menggunakan pengetahuan untuk melaksanakan sesuatu kemahiran pada suatu situasi. Murid melaksanakan sesuatu kemahiran dengan beradab iaitu mengikut prosedur atau secara sistematik.

Tahu dan faham

5

6

Tahu, faham dan boleh buat Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab terpuji Tahu, faham dan boleh buat dengan beradab mithali

Murid melaksanakan sesuatu kemahiran pada situasi baru dengan mengikut prosedur atau secara sistematik serta tekal dan bersikap positif.
Murid mampu menzahirkan idea yang kreatif dan inovatif, mempunyai keupayaan membuat keputusan untuk mengadaptasi permintaan serta cabaran dalam kehidupan seharian serta boleh berbicara untuk mendapatkan dan menyampaikan maklumat menggunakan ayat yang sesuai secara bertatasusila dan menjadi contoh secara tekal.
………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

BAND
1 2 3

STANDARD Tahu pengetahuan asas matematik.

Tahu dan faham pengetahuan asas matematik.
Tahu dan faham pengetahuan asas matematik bagi melakukan operasi asas matematik, penukaran asas dan menyelesaikan masalah yang melibatkan perkataan.

4

Tahu dan faham pengetahuan matematik bagi melakukan langkahlangkah pengiraan matematik secara terbimbing, penukaran dan menyelesaikan masalah matematik mudah.
Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks dengan menggunakan pelbagai strategi. Menguasai dan mengaplikasi pengetahuan dan kemahiran matematik dalam menyelesaikan masalah matematik yang kompleks secara kreatif dan inovatif.
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ………………………………………………........

5

6

Bidang Pembelajaran

Tajuk

Tahun Pembelajaran

Penguasaan tahap asas

Penguasaan tahap yang dihasratkan

Penguasaan tahap cemerlang

Standard Kandungan

Standard Pembelajaran

Tahap Penguasaan Murid (Band 1 – 6) ………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

Konsep PBS masih sama. Dokumen DSK dan DSP tidak bersendiri secara berasingan.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Objektif bengkel: Memahami DSKP dan maksud setiap band. Berbincang tentang kaedah menggunakan DSKP dalam pdp.

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Setiap kumpulan dikehendaki • Meneliti Standard Kandungan, Standard Pembelajaran dan Standard Prestasi untuk tajuk yang dikenalpasti • Berbincang dalam kumpulan dan melakukan tugasan berikut:
o Membuat satu lakaran/ graphical representation Standard Kandungan, Standard Pembelajaran, Standard Prestasi untuk tajuk berkenaan. o Menyatakan apa yang kurang difahami, apa yang dirasakan sukar untuk dilaksanakan. o Memberi cadangan penambahbaikan jika ada o Membincangkan kaedah penggunaan DSKP dalam rancangan pelajaran.
Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia ………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Bahagian Pembangunan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia

………………………………………………........

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.