Anda di halaman 1dari 7

ALCALDE DO CONCELLO DE COTOBADE

SECRETARIO XERAL CALIDADE AVALIACIN AMBIENTAL

Antonio Fernndez Cordeiro (doutor en Bioloxa) con DNI XXXXXXXX, no seu propio nome e como membro da asociacin GRUPO DE ANELAMENTO ANDURIA, inscrita no Rexistro de Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia, co n 2008/0083, e con domicilio en ra O Tobal 35, de Cangas, comparece e como mellor proceda

EXPN: Que como cidadn especialmente interesado na tramitacin do proxecto de Creacin de instalacins de tiro olmpico na parroquia de Borela, en Cotobade, actualmente en perodo de informacin pblica, desexo formular en forma e prazo as seguintes

ALEGACINS: 1. Lugar non axeitado para a instalacin dun complexo deportivo. a. Zona cun potencial equiparable a un espazo natural protexido Os Campos da Graa e zonas limtrofes teen valores naturais recoecidos polas Directivas europeas para a conservacin do medio natural (ver apartado Presenza de hbitats prioritarios na zona de Campos da Graa e ros Menios e Pequeno), ademais o proxecto de Creacin de instalacins de tiro olmpico na parroquia de Borela o suficientemente agresivo co medio como para ser susceptible de ser avaliado mediante un proceso de Estudio de Impacto
Grupo de anelamento ANDURIA. Entidade Cientfica sen nimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia co n 2008/0083. 1 de 7

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Ambiental. Lembrar administracin que no grupo 1 de proxectos ou actividades, que requiren a presentacin dun Estudio de Impacto Ambiental atpase a Corta de arborado para outro uso do chan, en superficies maiores a 20 Hectreas, grupo no que se encadra o proxecto promovido pol a CMVMC de Borela e o concello de Cotobade. A Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad outrgalle unha grande importancia aos corredores ecolxicos, espazos que debido sa disposicin e ao seu estado de conservacin, conectan funcionalmente espazos naturais de singular relevancia para a flora ou a fauna silvestres, separados entre si, permitindo, entre outros procesos ecolxicos, o intercambio xentico entre poboacins de especies silvestres ou a migracin de especmenes desas especies (artigo 3 da Lei 42/2007). Nomeadamente, incorpranse planificacin ambiental ou aos Plans de Ordenacin dos Recursos Naturais, os corredores ecolxicos, outorgando un papel prioritario s vas pecuarias e as reas de montaa. A mesma lei define estas reas de montaa como territorios continuos e extensos, con altimetra elevada e sostida respecto aos territorios circundantes, cuxas caractersticas fsicas causan a aparicin de gradientes ecolxicos que condicionan a organizacin dos ecosistemas e afectan aos seres vivos e s sociedades humanas que nelas se desenvolven. Esta definicin completamente acada aos montes da parroquia de Borela. Temos que engadir ademais que este espazo montaoso serve de corredor natural a un grande nmero de especies vexetais e de vertebrados, particularmente aves e mamferos. Destacar especialmente a importancia da zona como corredor da ornitofauna. Un grande nmero de aves terrestres utilizan a serra nos seus desprazamentos migratorios prenupcial e postnupcial: Oenanthe oenanthe, Motacilla flava, Ficedula hypoleuca, Muscicapa striata, Saxicola rubetra, Upupa epops, Jynx torquilla, Anthus trivialis, Cuculus canorus, etc. A estas especies temos que sumarlles diversas rapaces, que utilizan da mesma maneira os montes de Borela e zonas contiguas como corredor nos
Grupo de anelamento ANDURIA. Entidade Cientfica sen nimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia co n 2008/0083. 2 de 7

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

seus desprazamentos migratorios, especies estas que estn includas no Anexo I da Directiva 2009/147/CE do Parlamento Europeo e do Consello. Volvendo Ley 42/2007 del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad , a mesma lei sinala que estes corredores deben participar no establecemento da rede europea e comunitaria de corredores biolxicos definidos pola Estratexia Paneuropea de Diversidade Ecolxica e Paisaxstica e pola propia Estratexia Territorial Europea. En particular, as Comunidades Autnomas podern utilizar estes corredores ecolxicos, ou a definicin de reas de montaa, co fin de mellorar a coherencia ecolxica, e a conectividade da Rede Natura 2000. A pesares da ampliacin da superficie da nova Rede Natura en Galicia apenas acadar o 15% do noso territorio, co cal continuaremos na posicin de cola de todo o Estado Espaol (onde a media do 25,5%), superando tan s Cidade Autnoma de Melilla. O caso particular da provincia de Pontevedra especialmente grave, pois neste caso a porcentaxe de territorio protexido baixa at pouco mis do 9% (moito menos na realidade xa que se incle nesta porcentaxe grandes extensins de superficie maria e o clculo se realiza sobre a superficie terrestre do territorio).

b. A zona proposta presenta unha alta fraxilidade ao movemento de terras, con perigo de escorrentas con materiais alctonos cara o sistema fluvial do ro Menios que desemboca no ro Pequeno que pasa por Borela , sendo o principal afluente do ro Almofrei. Na zona de estudo existe unha alta precipitacin, o que facilitara a escorrenta superficial de materiais si se chegan a realizar as obras de movemento de terras propostas. A precipitacin elevada sumado nula permeabilidade do chan produce un efecto sinrxico con resultado de escorrentas superficiais elevadas. As actividades de movemento de terras propostas polo promotor privado causaran o arrastre de materiais alctonos aos ecosistemas vulnerables da
Grupo de anelamento ANDURIA. Entidade Cientfica sen nimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia co n 2008/0083. 3 de 7

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

zona de Campos da Graa, onde se localizan as especies de alto interese, e previsiblemente acadara o ro Menios e por continuidade o ro Almofrei, producndose a colmatacin parcial ou total dos mesmos.

c. A zona proposta para a construcin do complexo deportivo para tiro olmpico a cabeceira do ro Menios As obras proxectadas afectaran gravemente as nacentes de augas que se atopan na zona. O uso intensivo do campo de tiro, en especial dalgunhas das modalidades, supor un problema de contaminacin crnica por metais pesados (chumbo da municin) que se dispersar e depositar sobre o terreo, sen control, sen posibilidade de retirada do medio e o seu arrastre ro abaixo.

2. Impactos SEVEROS sobre os hbitats. a. Alteracin da braa de Campos da Graa A zona conta con valores intrnsecos ao ser unha das poucas braas existentes nunha zona climtica con compoentes mediterrneos prxima costa.

b. Presenza de hbitats prioritarios na zona de Campos da Graa e ros Menios e Pequeno. Na zona existen hbitats includos na Directiva 92/43/CEE, por poer algns exemplos dos mis importantes atopamos Brezales oromediterrneos endmicos (cdigo 4090), bosque de ribeira de ameneiros, salgueiro, bidueiro do ro Menios e Pequeno, bosque que ten a consideracin de hbitat de interese comunitario de conservacin PRIORITARIA (cdigo 91E0), o hbitat 4090 est representado directamente na rea de implantacin da
Grupo de anelamento ANDURIA. Entidade Cientfica sen nimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia co n 2008/0083. 4 de 7

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

infraestrutura deportiva e o hbitat 91E0 atpase representado preto, regatos abaixo, nun bo estado de conservacin e se ver afectado polo arrastre dos sedimentos procedentes dos movementos de terra durante a construcin. O mis grave que, o ltimo, se trata dun hbitat PRIORITARIO, concepto bsico e importantsimo da Directiva Hbitats. En Campos da Graa atpanse tamn outros hbitats da directiva, falamos de hbitats como Uceiras hmidas atlnticas de zonas temperadas de Erica ciliaris e Erica tetralix (*) (4020), representado na zona e ademais moi conspicuo, e que tamn ten a consideracin de PRIORITARIO na citada directiva. Xunto a este hbitat e mais ao 7110, aparecen nas zonas de maior hidromorfa: Depresins sobre substratos turbosos do Rhyncosporion (7150).

3. Aumento das posibilidades de riadas augas abaixo das instalacins de tiro olmpico na parroquia de Borela. As obras proxectadas afectarn cabeceira do sistema fluvial do ro Menios e Pequeno, e por continuidade ao ro Almofrei. O leito fluvial do ro Menios, de escasa entidade ter que soportar o proceso de urbanizacin proposto no proxecto de Creacin de instalacins de tiro olmpico na parroquia de Borela que prev a impermeabilizacin (porcentaxe de terra que est cuberto por tellados, pavimento e cemento) dunha superficie de terreo potencial de arredor de 22 Hectreas, as como o aumento da rea abastecida por sistemas de recollidas de augas pluviais que en conxunto levarn a escorrenta ao leito do ro con moita mis rapidez que no entorno natural actual, aumentando ademais o caudal pola falta de retencin (absorcin) por parte do solo, agravando as inundacins que poidan acontecer no tramo final do ro que xa propenso a elas. Tdolos procesos de artificializacin do sistema natural sumado construcin de novas infraestruturas e equipamentos no sistema de drenaxe do Campo da Graa, coto do Curro e O Solar causarn un incremento nos episodios de avenidas.
Grupo de anelamento ANDURIA. Entidade Cientfica sen nimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia co n 2008/0083. 5 de 7

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Do mesmo xeito, o caudal diminuir nas pocas de seca debido a que desaparecer o aporte de auga fretica que xa non estar absorbida nesas 22 ha. de terreo da cabeceira. 4. Conclusins e outras consideracins. Por suposto, descoecemos como pode afectar o proxecto aos hbitats protexidos pola Directiva 92/43/CEE anteriormente mencionados, ao non existir ningn Estudio de Avaliacin ou de Impacto Ambiental. Descoecemos se existen especies vulnerables de flora e fauna pertencentes ao Catlogo galego de especies ameazadas segundo o Decreto 88/2007 do 19 de abril (modificado polo Decreto 167/2011), anda que entre as especies que poden aparecer na zona atpanse a saramaganta (Chioglossa lusitanica), a r patilonga (Rana iberica), a gatafornela (Circus cyaneus) ou diferentes morcegos (Myotis emarginata, Rhinolophus euryale, Rhinolophus ferrumequinum e Rhinolophus hipposideros). Tamn salientar a presenza de greas do denominado cabalo de pura raza galega includo no Grupo de Razas Autctonas en Perigo de Extincin do RD 2129/2008, de 26 de diciembre, por el que se establece el Programa nacional de conservacin, mejora y fomento de las razas ganaderas. O proxecto supn, ademais dunha agresin ambiental, un gasto de recursos pblicos (inversin mnima de 1,1 millns de euros, anda que algunhas fontes comparan a infraestrutura co campo de tiro de Gabias que custou 10 millns de euros), a administracin pblica financiar a obra, nun momento en que s se producen recortes sociais e diminucins nos presupostos para servizos bsicos de primeira orde (sanidade, educacin, cultura, medio ambiente, ...). Mis inxustificable a proposta se temos en conta que existe outro campo de tiro olmpico a menos de 8 quilmetros (o campo de tiro olmpico pblico de Cernadias Novas, no concello de Pontevedra). A isto haber que engadirlle o enorme custe de descontaminar o monte no momento en que cese a actividade, debido gran dificultade que supor realizar tal labor.
Grupo de anelamento ANDURIA. Entidade Cientfica sen nimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia co n 2008/0083. 6 de 7

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) E-mail anelamento.andurinha@gmail.com

Polo exposto,

SOLICITO: 1) Que tea por formuladas as presentes alegacins ao proxecto que se atopa en fase de exposicin pblica. 2) Que, polas razns expostas anteriormente, o rgano correspondente da Consellera de Medio Ambiente Territorio e Infraestruturas determine a necesidade de elaboracin dunha avaliacin ambiental (Estudio de Impacto Ambiental ou outra, de ser o caso) para o proxecto Creacin de instalacins de tiro olmpico na parroquia de Borela.

Pontevedra, 20 de xuo de 2013

Asdo.: Antonio Fernndez Cordeiro.

Grupo de anelamento ANDURIA. Entidade Cientfica sen nimo de lucro fundada en 1985. Inscrita no Rexistro de Entidades de Carcter Ambiental da Comunidade Autnoma de Galicia co n 2008/0083. 7 de 7

O Tobal 35, Cangas (36940-Pontevedra) E-mail anelamento.andurinha@gmail.com