Anda di halaman 1dari 91

Buku Panduan SK Satak

2013

Kata Alu-Aluan Guru Besar

Assalamualaikum wrth.wb dan Selamat Sejahtera serta Salam 1 Malaysia


Syukur Alhamdulillah, dengan keizinan dan inayahNya jua, Buku Panduan Tugas Guru &
Staf Sekolah Sk Satak Raub 2013 telah dapat diterbitkan untuk rujukan dan tatapan
bersama. Ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih ditujukan kepada semua pihak yang
terlibat khasnya kepada
Pn Elly Nordiana bt Hj. Noh, GPK HEM serta Memangku GPK Kurikulum,
Guru Penolong Kanan Kokurikulum, En Mat Radi bin Yaacob
serta guru-guru dan staf sokongan sekolah yang turut membantu menyediakan buku panduan
ini. Sesungguhnya dengan dedikasi,komitmen dan keikhlasan anda semua,
buku ini telah dapat disediakan dengan baik sekali.
Mudah-mudahan dengan adanya Buku Panduan SK Satak 2013 ini,
warga Sekolah Kebangsaan Satak akan dapat melaksanakan segala tugas
yang diamanahkan dengan penuh rasa tanggungjawab
dan dapat berganding bahu sesama rakan sejawat untuk merealisasikan
objektif, misi dan visi sekolah. Begitu juga kepada pihak-pihak yang berkepentingan terutama PIBG
sama ada secara individu mahu pun agensi atau badan-badan kerajaan dan bukan kerajaan, buku
panduan ini boleh menjadi rujukan dan dapatan maklumat berkaitan sekolah ini.
Marilah kita bersama berganding bahu, menanam semangat yang tinggi, bersatu hati dan
melipatgandakan usaha ke arah dan tahap yang lebih Cemerlang, Gemilang dan Terbilang. Insya Allah
hasrat murni ini akan diberkati oleh Allah SWT
Akhir kata, saya ingin mengucapkan selamat menjalankan tugas kepada warga sekolah ini. Dipohonkan
kemaafan jua jika terdapat kesilapan dan kekurangan yang terdapat di dalam buku panduan ini.
Sekian,Terima kasih.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,

(JAAFAR BIN OMAR)


Guru Besar
Sekolah Kebangsaan Satak
27610 Raub, Pahang
Elyzai73

Buku Panduan SK Satak

2013

LOKASI SEKOLAH KEBANGSAAN SATAK


27610 RAUB, PAHANG DARUL MAKMUR

KE FELDA SUNGAI KOYAN

SUNGAI
LIPIS

KG TERSANG
SK SATAK
1 KM

SK SATAK
KE KG BUNTU

KG ULU SUNGAI

SIMPANG
BATU MALIM

12 KM
KG BATU TALAM

KE GESING
PEKAN CHEROH

JARAK
BANDAR RAUB KE SPG BATU MALIM 21KM
SIMPANG BATU MALIM KE SK SATAK 13 KM
JALAN UTAMA KE SK SATAK
- 1 KM

DARI BANDAR RAUB

Buku Panduan SK Satak

2013

PELAN LAKAR CADANGAN PEMBINAAN


BANGUNAN BARU DAN KABIN

S
U
N
G
A
I

SURAU

RUMAH
GURU

CADANGAN KABIN

DEWAN
MAKAN
ASRAMA

TAPAK BANGUNAN
YG DICADANGAN

P.JAGA

PAM
AIR

PRA
SEKOLAH

LIBRARY

PADANG PERMAINAN

A
S
R
A
M
A

RUMAH
GURU

CADANGAN KABIN

S
A
T
A
K

RUMAH
REHAT

RUMAH
GURU

A
S
R
A
M
A

KABIN

BANGUNAN UTAMA
PEJABAT DAN BILIK DARJAH
BANGUNAN
TANDAS

DATARAN
KEJAT
KANTIN

KITAR
SAMPAH

P.JAGA

GARAJ KERETA

MAKMAL
KOMPUTER

PONDOK
LINUS

Buku Panduan SK Satak

2013

LENCANA SEKOLAH / LOGO SEKOLAH

Logo sekolah mengandungi 4 warna asas dan lambang iaitu:i.

Hijau
- melambangkan sekolah ini terletak di kawasan alam
semulajadi (pedalaman). Dikelilingi dengan tumbuhan
yang menghijau dan menyegarkan.

ii.

Kuning
- melambangkan daulat diraja dan taat setia

iii.

Belang hitam & putih


- melambangkan kekuasaan dan kedaulatan negeri Pahang
dengan sebelas daerah

iv.

Obor
- Melambangkan kekuatan dan semangat kerjasama yang
erat antara warga SKS.

v.

Buku Terbuka
- Melambangkan pendidikan yang disediakan untuk semua
warganegara tidak kira di mana sahaja mereka tinggal

vi.

Bentuk Asas Bulat


- Melambangkan lahirnya generasi yang berwawasan dan
bersatu tekad untuk merubah kehidupan melalui pendidikan.

Buku Panduan SK Satak

2013

LAGU SEKOLAH

Berbakti dan berusaha


Menuju kearah jaya
Tunaikan bakti yang mulia
Demi bangsa dan NegaraNegara
Semangat bersatu padu
Menjadi generasi cemerlang cemerlang
Ke atah wawasan yang dituju
Sekolah Satak yang gemilanggemilang
Ulang (2 X)

Buku Panduan SK Satak

2013

RUKUN NEGARA
BAHAWASANYA NEGARA KITA MALAYSIA
Mendukung cita-cita hendak
Mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh Masyarakatnya;
Memelihara satu cara hidup yang demokratik;
Mencipta satu masyarakat yang adil di mana Kemakmuran Negara akan
dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama;
Menjamin satu cara hidup yang liberal terhadap tradisi-tradisi kebudayaannya
yang kaya dan berbagai corak;
Membina satu masyarakat progresif yang akan menggunakan sains
dan teknologi moden;
MAKA KAMI, rakyat Malaysia berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha
kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan atas prinsip-prinsip yang
berikut:Kepercayaan Kepada Tuhan
Kesetiaan Kepada Raja dan Negara
Keluhuran Perlembagaan
Kedaulatan Undang-Undang
Kesopanan dan Kesusilaan

FALSAFAH PENDIDIKAN KEBANGSAAN


Pendidikan di Malaysia adalah suatu usaha
berterusan ke arah memperkembangkan lagi potensi individu
secara menyeluruh dan bersepadu untuk mewujudkan insan yang
seimbang dan harmonis dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani
berdasarkan kepercayaan dan kepatuhan kepada
Tuhan. Usaha ini adalah bagi melahirkan bangsa Malaysia yang
berilmu pengetahuan, berketrampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai
kesejahteraan diri dan keluarga serta memberi sumbangan terhadap
Keharmonian dan kemakmuran masyarakat dan negara.

Buku Panduan SK Satak

2013

IKRAR PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA


KAMI YANG TELAH DILANTIK BERKHIDMAT DENGAN KERAJAAN MALAYSIA,
MEMBUAT IKRAR DI SINI, BAHAWA SEMASA DAN SELAGI KAMI BERKHIDMAT
DENGAN KERAJAAN MALAYISA, KAMI PATUH DAN MENGAMALKAN TERASTERAS PERKHIDMATAN SEMASA MENJALANKAN TUGASTUGAS KE ARAH INI, KAMI:

BERAZAM MENINGGIKAN MUTU PERKHIDMATAN


BEKERJA DENGAN PENUH TANGGUNGJAWAB
BERUSAHA MENGIKIS SIKAP MEMENTINGKAN DIRI
BERKHIDMAT DENGAN MUHIBAH DAN KEMESRAAN
BEKERJA KE ARAH MEMAJUKAN PEMIKIRAN RAKYAT DAN
PENBANGUNAN NEGARA
BEKERJASAMA DALAM MEMBANTERAS KELEMAHAN DAN MUSUHMUSUH NEGARA
BERPEGANG TEGUH KEPADA AJARAN AGAMA

IKRAR INTERGRITI PERKHIDMATAN AWAM MALAYSIA


Kami, Pegawai Awam Malaysia dengan sepenuh rela hati mempertahan dan
memperkukuhkan intergrti Perkhidmatan awam dengan mencegah
dan membanteras segala bentuk rasuah,salah- guna kuasa dan
penyelewengan melalui tindakan-tindakan berikut:
Pertama

: Berusaha memupuk dan mengamalkan nilai-nilai membenci rasuah;

Kedua

: Menutup semua ruang dan peluang yang mendedahkan


kepada amalan rasuah;

Ketiga

: Bertindak tegas terhadap mereka yang melanggar undangundang, peraturan dan etika jabatan;

Keempat : Bekerjasama sepenuhnya dengan mana-mana pihak untuk


memerangi sebarang perlakuan jenayah rasuah;
Kelima

: Bertindak tegas terhadap mereka yang cuba menggugat intergriti dan


imej pegawai awam; dan

Keenam : Mematuhi sepenuhnya kod etika jabatan dan mengamalkan nilainilai murni yang berteraskan ajaran agama dalam melaksanakan
tugas.

Buku Panduan SK Satak

2013

ETIKA KERJA
Setiap pekerja hendaklah sentiasa berusaha menunaikan tugas mereka masingmasing. Sesebuah organisasi amat bergantung kepada pekerja yang produktif dan
cemerlang dalam melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Terdapat etika kerja
yang boleh dipraktikkan dalam tugas seharian untuk mendapat keredhaan Tuhan
seterusnya meningkatkan kualiti sesebuah organisasi.
Bekerja Dengan Azam Mengabdikan Diri Kepada Tuhan
Sebagai seorang pekerja,seseorang itu hendaklah menyedari bahawa tugas yang
dilaksanakan adalah amanah Tuhan. Sekiranya dia tidak menunaikan tugas tersebut
sebaik-baiknya, maka bererti dia tidak menunaikan amanah Tuhan. Bekerja juga
adalah seperti ibadat. Maka sewajarnya setiap pekerja menunaikan tugas sebaikbaiknya demi kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat. Sesungguhnya Tuhan itu
maha melihat dan mendengar. Setiap gerak seseorang itu tidak lepas daripada
pandangan-NYA.
Bekerja Dengan Ikhlas Dan Amanah
Seseorang pekerja itu harus menyedari bahawa jawatan yang dipegang adalah hasil
permohonannya sendiri. Oleh yang demikian, wajarnya dia menjalankan tugasnya
dengan penuh kerelaan dalam usaha mengabdikan diri kepada Tuhan di samping
berusaha untuk menyara diri dan keluarga dengan rezeki yang halal.
Bekerja Dengan Tekun dan Cekap
Ketekunan adalah suatu sifat yang perlu ada dalam setiap individu yang bergelar
pekerja.Setiap pekerja akan dapat meningkatkan kecekapan dalam menjalankan
tugas masing-masing sekiranya meeka tekun. Rasullah s.a.w bersabda yang
bermaksud :
Sesungguhnya Allah suka apabila seseorang itu melakukan sesuatu pekerjaan
dengan tekun.
Mutu kecekapan seseorang itu akan meningkat sekiranya pekerja itu sanggup
belajar dan menambahkan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan tugasnya
sepanjang masa.
Bekerja Dengan Semangat Satu Pasukan Dan Berpadu Fikiran
Untuk menghasilkan perkhidmatan yang cemerlang, semangat bekerja sebagai satu
pasukan dalam melaksanakan tugas amat penting. Sikap saling bantu membantu an
tara pekerja akan menimbulkan suasana bekerja yang aman dan gembira.

Buku Panduan SK Satak

2013

PELAN INDUK PEMBANGUNAN PENDIDIKAN (PIPP) - (2006-2010-2015)


TERAS 1: MEMBINA NEGARA BANGSA
Fokus 1: Memperkasakan Bahasa Kebangsaan
Fokus 2: Memantapkan perpaduan negara dan integrasi nasional
Fokus 3: Memupuk kecintaan terhadap seni, warisan dan budaya bangsa
Fokus 4: Memupuk kefahaman yang jelas terhadap pendekatan Islam Hadhari

TERAS 2: MEMBANGUNKAN MODAL INSAN


Fokus 1: Mengadakan lebih banyak pilihan pendidikan kepada ibu bapa dan pelajar
Fokus 2: Meningkatkan keupayaan dan penguasaan ilmu pengetahuan
Fokus 3: Memupuk pelajar memiliki kemahiran dan keterampilan
Fokus 4: Memantapkan sistem pentaksiran dan penilaian supaya lebih holistik
Fokus 5: Memantapkan program kokurikulum dan sukan
Fokus 6: Memperkukuh disiplin pelajar
Fokus 7: Memantapkan kurikulum
Fokus 8: Mempercepatkan perkhidmatan system aduan masalah disiplin
Fokus 9: Meningkatkan kerjasama KPM dengan pelbagai agensi

TERAS 3: MEMPERKASAKAN SEKOLAH KEBANGSAAN


Fokus 1: Peluasan Program Prasekolah
Fokus 2: Pemantapan Kepimpinan Pengetua/Guru Besar dan Kualiti Guru
Fokus 3: Pengukuhan Budaya Sekolah
Fokus 4: Pemantapan Kurikulum
Fokus 5: Pemantapan Aktiviti Kokurikulum dan Sukan
Fokus 6: Penambahbaikan Sistem Sokongan
Fokus 7: Peningkatan Prestasi Akademik
Fokus 8: Menyediakan Infrastruktur Dan Kemudahan Asas Mencukupi Dan Berkualiti

TERAS 4: MERAPATKAN JURANG PENDIDIKAN


Fokus 1 : Membangunkan infrastuktur dan kemudahan pendidikan luar Bandar
Fokus 2: Meningkatkan kadar penyertaan dan mengurangkan risiko keciciran
Fokus 3: Meningkatkan bilangan guru terlatih dan mengikut opsyen di kawasan
pendalaman
Fokus 4: Menambahbaik system pengagihan bantuan kepada pelajar miskin,
berkeperluan khas dan kumpulan minority

TERAS 5: MEMARTABATKAN PROFESION KEGURUAN


Fokus 1: Menambahbaik system pemilihan calon guru
Fokus 2: Memantapkan latihan perguruan
Fokus 3: Memantapkan Kerjaya guru
Fokus 4: Menambahbaik persekitaran kerja dan kebajikan guru
Fokus 5: Memantapkan perancangan dan pengurusan sumber manusia

TERAS 6 : MELONJAKKAN KECEMERLANGAN INSTITUSI PENDIDIKAN


Fokus 1: Memastikan kepimpinan teguh dan berkesan
Fokus 2: Pemilihan guru dan jurulatih berkebolehan dan berkemahiran tinggi
Fokus 3: Memberikan lebih autonomi kepada sekolah
Fokus 4: Mewujudkan system akauntabiliti
Fokus 5: Mewujudkan piawaian dan penanda aras
Fokus 6: Menjadikan Malaysia Pusat Kecemerlangan Pendidikan
Fokus 7: Merintis Perubahan dan Pembaharuan

Buku Panduan SK Satak

2013

VISI SEKOLAH
SK Satak Mencapai Tahap Band 3 Menjelang 2015

MISI SEKOLAH
SK Satak Akan Berusaha Melahirkan Pelajar Sempurna
Dan Berketrampilan Melalui pelaksanaan Kurikulum,
Ko-kurikulum serta Pemupukkan Sahsiah
Dan Rohani
Yang Berkesan Dan Berterusan.

FALSAFAH SEKOLAH
SK Satak berazam untuk melahirkan murid yang berkembang
secara harmonis serta seimbang dari segi
intelek, rohani, emosi dan Jasmani untuk memenuhi
keperluan dan cabaran masa hadapan Negara
selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan

MATLAMAT SEKOLAH
Murid boleh menguasai 3M, Murid Islam boleh menguasai PAFA
Murid boleh bertutur, membaca dan menulis dalam
Bahasa Malaysia .
Murid mempunyai kesedaran dan mengamalkan kebersihan,
Kesihatan dan kecerdasan diri, membina daya kepimpinan,
daya keyakinan dan semangat patriotisme

MOTTO SEKOLAH
BERUSAHA BERJAYA

10

Buku Panduan SK Satak

2013

PIAGAM PELANGGAN SK SATAK


Sebagai memenuhi keperluan pelanggan, warga kerja SK Satak menggariskan
piagam yang berbunyi:
Kami Warga SK Satak, dengan penuh tekad dan iltizam memenuhi setulus amanah
dan berjanji akan member kepuasan kepada murid, guru dan staf, ibu bapa serta
stakeholder berdasarkan piagam pelanggan seperti berikut:

a.

Murid:
i. Akan sentiasa hadir ke sekolah dan berada di dalam kelas mengikut jadual
yang telah ditetapkan.
ii. Akan sentiasa mematuhi peraturan sekolah dan mempunyai disiplin yang
tinggi.
iii. Akan menumpukan pada usaha untuk meningkat dan mencapai prestasi
pelajaran yang cemerlang.

b.

Guru dan Staf Sokongan:


i.
ii.
iii.
iv.

v.
vi.
vii.

Sentiasa menepati masa, berintegriti serta amanah dalam menjalankan


tugas sebagai seorang guru.
Memastikan prestasi murid sentiasa memuaskan dan memenuhi target.
Akan sentiasa memeriksa dan menyemak kerja-kerja murid.
Mengemaskini segala fail Panitia, menyediakan segala laporan, minit
mesyuarat dan sebagainya dengan lengkap dan baik pada masa yang
ditetapkan.
Menghadiri kursus yang diarahkan.
Mengambil tindakan segera ke atas disiplin murid dan guru yang
melanggar peraturan sekolah.
Sentiasa member layanan mesra, perkhidmatan yang cekap,
mempertingkatkan prestasi perkhidmatan dan kecemerlangan pendidikan.

11

Buku Panduan SK Satak

2013

BUDAYA SEKOLAH
SK SATAK BERCITA-CITA
MEWUJUDKAN SUATU BUDAYA SEKOLAH YANG
UNGGUL KE ARAH PENDIDIKAN YANG
CEMERLANG MELALUI
CARA HIDUP:- Belajar bersungguh-sungguh
- Bermain bersungguh-sungguh
- Sentiasa menepati masa
- Berdisiplin dan mematuhi peraturan
- Bersopan- santun
- Berpakaian kemas dan bersih diri
- Kerja sentiasa kemas kini
- Celik huruf dan Bijak Berbahasa
- - Celik IT dan Bijak Sifir

12

Buku Panduan SK Satak

2013

Takwim Cuti Umum 2013 dan Takwim Cuti Sekolah 2013


January 2013
Sun Mon Tue Wed Thu

Fri

Sat

February 2013
Sun Mon Tue Wed Thu

Fri

Sat

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

10

11

12

13

14

15

16

20

21

22

23

24

25

26

17

18

19

20

21

22

23

27

28

29

30

31

24

25

26

27

28

Fri

Sat

March 2013
Sun Mon Tue Wed Thu
31

Fri

Sat

April 2013
Sun Mon Tue Wed Thu
1

10

11

12

13

10

11

12

13

14

15

16

14

15

16

17

18

19

20

17

18

19

20

21

22

23

21

22

23

24

25

26

27

24

25

26

27

28

29

30

28

29

30

Fri

Sat

June 2013
Sun Mon Tue Wed Thu

Fri

Sat

May 2013
Sun Mon Tue Wed Thu
1

30

10

11

12

13

14

15

16

17

18

10

11

12

13

14

15

19

20

21

22

23

24

25

16

17

18

19

20

21

22

26

27

28

29

30

31

23

24

25

26

27

28

29

Fri

Sat

August 2013
Sun Mon Tue Wed Thu

Fri

Sat

July 2013
Sun Mon Tue Wed Thu
1

10

11

12

13

10

14

15

16

17

18

19

20

11

12

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

26

27

18

19

20

21

22

23

24

28

29

30

31

25

26

27

28

29

30

31

13

Buku Panduan SK Satak

September 2013
Sun Mon Tue Wed Thu

2013

Fri

Sat

October 2013
Sun Mon Tue Wed Thu

Fri

Sat

10

11

12

13

14

10

11

12

15

16

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

18

19

22

23

24

25

26

27

28

20

21

22

23

24

25

26

29

30

27

28

29

30

31

Fri

Sat

November 2013
Sun Mon Tue Wed Thu

December 2013
Sun Mon Tue Wed Thu

Fri

Sat

10

11

12

13

14

10

11

12

13

14

15

16

15

16

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

22

23

22

23

24

25

26

27

28

24

25

26

27

28

29

30

29

30

31

Cuti Umum Seluruh Negara


Cuti Negeri
Cuti Sekolah

CUTI BAGI NEGERI PAHANG 2013


01-01-2012
24-01-2013
10-02-2013
11-02-2013
01-05-2013
07-05-2013
24-05-2013
01-06-2013
06-06-2013
26-07-2013

TAHUN BARU 2013


MAULIDUR RASUL
TAHUN BARU CINA
TAHUN BARU CINA
HARI PEKERJA
HARI HOL PAHANG
HARI WESAK
KEPUTERAAN DYMM AGONG
ISRAK & MIKRAJ
NUZUL QURAN

08-08-2013
09-08-2013
31-08-2013
16-09-2013
15-10-2013
24-10-2013
02-11-2013
05-11-2013
25-12-2013

HARI RAYA AIDIL FITRI


HARI RAYA AIDIL FITRI
HARI MERDEKA
HARI MALAYSIA
HARI RAYA AIDIL ADHA
KEPUTERAAN SULTAN PAHANG
DEEPAVALI
AWAL MUHARRAM
HARI KRISMAS

14

Buku Panduan SK Satak

2013

TAKWIM PERSEKOLAHAN TAHUN 2013


PENGGAL

MULA
PERSEKOLAHAN

AKHIR
PERSEKOLAHAN

JUMLAH
HARI

JUMLAH
MINGGU

02.01.2013
01.02.2013
01.03.2013

31.01.2013
28.02.2013
22.03.2013

22
20
16

12

JUMLAH HARI

58

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 1


1

01

23.03.2013

31.03.2013

01.04.2013
01.05.2013

30.04.2013
24.05.2013

22
18

JUMLAH HARI

08

40

CUTI PERTENGAHAN TAHUN


02
25.05.2013

09.06.2013

16

10.06.2013
01.07.2013
01.08.2013

30.06.2013
31.07.2013
06.08.2013

15
23
4

JUMLAH HARI

42

CUTI PERTENGAHAN PENGGAL 2


2

07.08.2013

18.08.2013

12

19.08.2013
31.08.2013
01.09.2013
30.09.2013
01.10.2013
31.10.2013
01.11.2013
15.11.2013
JUMLAH HARI

10
21
23
11
65

CUTI AKHIR TAHUN


01.12.2013

47

16.11.2013

09

JUMLAH

289

Jumlah Hari Persekolahan Termasuk Cuti Am


Jumlah Hari Cuti Penggal

13

6
52

: 205
: 84

JADUAL PEMBAYARAN GAJI 2013


JANUARI
FEBRUARI
MAC
APRIL
JUN
JULAI

23 JAN 2013
25 FEB 2013
25 MAC 2013
25 MAC 2013
25 JUN 2013
25 JUL 2013

(RABU)
(ISNIN)
(ISNIN)
(KHAMIS)
(SELASA)
(KHAMIS)

OGOS
SEPTEMBER
OKTOBER
NOVEMBER
DISEMBER

22 OGO 2013 (KHAMIS)


25 SEPT 2013 (RABU)
10 OKT 2013 (KHAMIS)
25 NOV 2013 (ISNIN)
19 DIS 2013 (KHAMIS)

15

Buku Panduan SK Satak

2013

SENARAI GURU DAN KAKITANGAN SK SATAK 2013


BIL
1

NAMA
JAAFAR BIN OMAR

JAWATAN / GRED

NO IC

OPS

NO HP

GURU BESAR / DGA 34

600110-06-6011

BM/GEO

019-9059053

2
3

ELLY NORDIANA BT NOH

GPK HEM / DGA 32

730212-06-5442

PM

012-9220942

MOHD RADI B YAACOB

GPK KOKU/ DGA 32

730525-03-5391

PI

0139760493

TAMBI BIN YIN

G.PENOLONG/ DGA 32

570620-06-5599

PM

012-9521226

HASAN BIN MAT

G.PENOLONG/ DGA 32

550719-03-5009

PM

017-3190559

MOHD RAMLEE B MAT NASIR

G.PENOLONG/ DGA 32

741209-06-6089

MT/PM

012-9454993

MOHD SAFE'I BIN ISMAIL

G.PENOLONG / DG41

790226-03-5935

PEM

014-2942366

MOHD ZAIDI BIN YAACOB

G. PENOLONG/ DGA29

830806-02-5155

SNS/PI

019-5727012

10

MOHD ZI IZANI BIN MOHAMED

G.PENOLONG DGA 32

640829-03-5607

SNS

013-9048518

11

AINUL AZWAN BIN AZMAN

G.PENOLONG/ DGA 29

831130-06-5521

SNS/KH

012-9591060

12

MOHD ROFIZI BIN MAT KASIH

G.PENOLONG / DGA32

710105-06-5449

MZ

014-2147522

13

MOHAMAD AZMI BIN ALI

G.PENOLONG/ DGA 32

771427-11-5239

MT

019-9379697

14

WAN MOHD KHAIRI BIN W.HASSAN

G.PENOLONG / DG41

870225-11-5089

KH

017-9344740

15

MUHAMAD AZREEN BIN MUHAMMAD

G.PENOLONG / DG41

871107-05-5217

KH

017-7338901

16

MOHD NOR HISHAMUDIN BIN M. NOR

G.PENOLONG / DG41

760130-03-5079

BK

012-9469538

17

HISHAM BIN MOHD SAFRI

G.PENOLONG / DG41

711029-10-5979

BI

019-9307115

18

AMIN REZA BIN TARMIZI

G.PENOLONG/DG41

850806-06-5497

BI

19

HAMDAN BIN ISMAIL

G.PENOLONG/DGA32

700301-03-5889

MZ

20

MOHD IZZUL HISYAM B ALAMUDIN

G.PENOLONG/DGA29

780910-065381

SN

21

SHAH IRYANI BT MD SHAH

G. PENOLONG/ DGA32

800623-01-6128

MZ

019-9661012

22

MALIDA A/P CHE MAT

G.PENOLONG / DG41

810716-08-5404

MT

012-5702392

23

SHARIFAH BT ABAS

G. PENOLONG/ DGA32

760428-11-5178

PI

012-6784074

24

NOOR SYUHADA BT ABU BAKAR

G.PENOLONG / DG41

800426-06-5414

J-QAF

013-9500880

25

NURUL IDAYU BT ABDUL AZIZ

G.PENOLONG / DG41

861022-29-5044

PRA

017-2210302

26

SITI NURBAIYAH BT HUSIN

G.PENOLONG/DC 41

850926-06-5256

J-QAF

017-9553659

27

RAZAMAN BIN ISHAK

28

ADI BIN AHMAD

PENYELIA ASRAMA

27

MOHD FAIZAL B NASIR

PPM ASRAMA/ N17

850923-03-5537

012-9394681

28

MOHD FIRDAUS BIN ISMAIL

PPM ASRAMA/ N17

831021-04-6229

019-9668714

29

NOR SHUADA BT SAID

PPM ASRAMA/ N17

830726-08-5502

014-2925070

30

MAINI BT AZIZ

PPM PRASK/ N17

681030-06-5128

014-7106297

31

SALMIAH BT DOLLAH

PEM.AM PEJ/N1

630112-06-5372

011-2954682

G.PENOLONG/ DGA32

BM

16

Buku Panduan SK Satak

2013

JADUAL GURU BERTUGAS MINGGUAN 2013


MGU

TARIKH

GURU BERTUGAS

TEMA

JANUARI
1

02 - 04.01.2013

TAMBI YIN / NURUL IDAYU/ MOHD ZAIDI

Matlamat Datang Ke Sekolah

07 - 11.01.2013

MOHD ROFIZI / NOORSYUHADA / MOHAMAD AZMI

Kebersihan Diri

14 - 18.01.2013

M. NOR HISHAMUDIN / SHARIFAH / MOHD RAMLEE

Hormat- Menghormati

21 - 25.01.2013

MOHD SAFE'I / AMIN RIZA / SHAH IRYANI

Kepentingan Menuntut Ilmu

FEBRUARI
5

28.01 - 1.02.2013

MOHD ZI IZANI / HISHAM / AINUL AZWAN

Kebersihan Kawasan Sekolah

04 - 08.02.2013

HASSAN / MALIDA / WAN MOHD KHAIRI

Menghormati ibu bapa

11 - 15.02.2013

MUHAMAD AZREEN / SITI NORBAIYAH / HAMDAN

Kepentingan Bersukan

18 - 22.02.2013

TAMBI YIN / NURUL IDAYU / MOHD ZAIDI

Semangat Setiakawan

25.02 - 1.03.2013

MOHD ROFIZI / NOORSYUHADA / MOHAMAD AZMI

Kepentingan Masa

MAC
10

04 - 08.03.2013

M. NOR HISHAMUDIN / SHARIFAH / MOHD RAMLEE

Kepentingan Iman

11

11 - 15.03.2013

MOHD SAFE'I / AMIN RIZA / SHAH IRYANI

Sifat Orang Yang Berilmu

12

18 - 22.03.2013

MOHD ZI IZANI / HISHAM / AINUL AZWAN

Belajar Berkumpulan

APRIL
13

01 - 05.04.2013

MOHD IZZUL / MALIDA / WAN MOHD KHAIRI

Tolong-Menolong

14

08 - 12.04.2013

MUHAMAD AZREEN / SITI NORBAIYAH / HAMDAN

Persaingan Sihat

15

15 - 19.04.2013

TAMBI YIN / NURUL IDAYU / MOHD ZAIDI

16

22 - 26.04.2013

MOHD ROFIZI / NOORSYUHADA / MOHAMAD AZMI

Makanan Sihat
Tanggungjawab Murid

MEI
17

29.04 - 3.05.2013

M. NOR HISHAMUDIN / SHARIFAH / MOHD RAMLEE

Nilai Persahabatan

18

06 - 10.05.2013

MOHD SAFE'I / AMIN RIZA / SHAH IRYANI

Menghormati Guru

19

13 - 17.05.2013

MOHD ZI IZANI / HISHAM / AINUL AZWAN

Akhlak Seorang Murid

20

20 - 23.05.2013

MOHD IZZUL / MALIDA / WAN MOHD KHAIRI

Amanah Dan Telus

JUN
21

10 - 15.06.2013

MUHAMAD AZREEN / SITI NORBAIYAH / HAMDAN

22

17 - 21.06.2013

TAMBI YIN / NURUL IDAYU / MOHD ZAIDI

23

24 - 28.06.2013

MOHD ROFIZI / NOORSYUHADA / MOHAMAD AZMI

Disiplin Diri
Cita-cita
Adab Dalam Menuntut Ilmu

JULAI
24

01 - 05.07.2013

M. NOR HISHAMUDIN / SHARIFAH / MOHD RAMLEE

Iman Membentuk Peribadi

17

Buku Panduan SK Satak

2013

25

08 - 12.07.2013

MOHD SAFE'I / AMIN RIZA / SHAH IRYANI

Kejujuran Dalam Diri

26

15 - 19.07.2013

MOHD ZI IZANI / HISHAM / AINUL AZWAN

Erti Sebuah Kejayaan

27

22 - 26.07.2013

MOHD IZZUL / MALIDA / WAN MOHD KHAIRI

Menghargai Jasa Pejuang

OGOS
MUHAMAD AZREEN / SITI NORBAIYAH / HAMDAN

28

29.07 - 2.08.2013

29

19 - 24.08.2013

TAMBI YIN / AZLIN / MOHD ZAIDI

30

26 - 30.08.2013

MOHD ROFIZI / NOORSYUHADA / MOHAMAD AZMI

Cinta Akan Negara


Semangat Kenegaraan
Jalur Gemilang

SEPTEMBER
31

02 - 06.09.2013

M. NOR HISHAMUDIN / SHARIFAH / MOHD RAMLEE

Tokoh Kemerdekaan

32

09 - 13.09.2013

MOHD SAFE'I / AMIN RIZA / SHAH IRYANI

Usaha Tangga Kejayaan

33

16 - 20.09.2013

MOHD ZI IZANI / HISHAM / AINUL AZWAN

Kebersihan Sekolah

34

23 - 27.09.2013

MOHD IZZUL / MALIDA / WAN MOHD KHAIRI

35

30.09-04.10.2013

Beradab Mulia

MUHAMAD AZREEN / SITI NORBAIYAH / HAMDAN

Ketepatan Masa

OKTOBER
Kepentingan Teknologi
Maklumat

36

07 - 11.10.2013

TAMBI YIN / NURUL IDAYU / MOHD ZAIDI

37

14 - 18.10.2013

MOHD ROFIZI / NO0RSYUHADA / MOHAMAD AZMI

Kejayaan Milik Semua

MUHAMAD AZREEN / SITI NORBAIYAH / HAMDAN

Amalkan Cara Hidup Yang


Sihat

38

21 - 25.10.2013

39

28.10 - 1.11.2013

MOHD SAFE'I / AMIN RIZA / SHAH IRYANI

Sabar Sifat Mulia

NOVEMBER
40

04 - 08.11.2013

MOHD ZI IZANI / HISHAM / AINUL AZWAN

41

11 - 15.11.2013

MOHD IZZUL / MALIDA / WAN MOHD KHAIRI

Persediaan Diri Semasa Cuti


Aktiviti Berfaedah Semasa Cuti

ATURCARA PERHIMPUNAN RASMI SETIAP PAGI ISNIN

Perhimpunan Bermula Jam 07.40 Pagi Hingga 08.15 Pagi


1. Nyanyian Tiga Buah Lagu :
1.1.1 Bacaan Doa oleh Guru
1.1.2 Nyanyian Lagu Negaraku
1.1.3 Nyanyian Lagu Negeri Pahang
1.1.4 Nyanyian Lagu Sekolah

(05 Minit)

2. Pesanan Mengikut Tema Mingguan (Guru Bertugas)

(05 Minit)

3. Aktiviti Mingguan Murid Mengikut Mata Pelajaran

(10 Minit)

4. Ucapan / Pesanan dari Tuan Guru Besar/ GPK

(08 Minit)

5. Komen / Pesanan/ Ulasan Guru Bertugas Minggu Lepas

(02 Minit)

6. Ulasan guru bertugas dan Majlis Bersurai


NOTA :

Kehadiran diwajibkan
Pesanan / Ucapan hendaklah ringkas / padat / bernas

18

Buku Panduan SK Satak

2013

SENARAI TUGAS (GURU BERTUGAS MINGGUAN)

1. Guru bertugas harian hendaklah datang sekurang-kurangnya 15 minit sebelum


persekolahan bermula dan pulang sekurang-kurangnya 15 minit selepas sekolah berakhir.
2. Memastikan bilik-bilik darjah telah disapu, sampah-sampah telah dibuang / tingkap telah
ditutup setelah tamat persekolahan.
3. Mengawasi disiplin murid di luar waktu belajar seperti pada waktu rehat dan waktu
sebelum loceng pertama dibunyikan, di sekitar sekolah dan mengambil tindakan segera
dan munasabah jika perlu.
4. Mengawasi kebersihan bilik-bilik darjah, tandas, dapur RMT, bilik-bilik khas dan kawasan
sekolah.
5. Mengurus rawatan murid yang sakit dan menghantar mereka ke hospital / ke rumah.
6. Mengeluarkan surat kebenaran ke hospital dan merekodkan nama murid yang memohon.
7. Mengawasi murid menepati waktu datang dan pulang ke sekolah, masa rehat dan masa
pertukaran guru atau mata pelajaran.
8. Mengurus hal-hal bersabit dengan kehilangan barang-barang.
9. Menentukan keselamatan murid di sekitar kawasan sekolah serta mengawasi harta benda
sekolah.
10. Mencatat kegiatan-kegiatan sekolah seperti sukan, persatuan-persatuan, unit beruniform
dan aktiviti-aktiviti lain yang dijalankan di sekolah.
11. Membuat catatan mengenai perkara-perkara penting yang berlaku sepanjang hari /minggu
persekolahan ke Buku Laporan Bertugas, antara perkara-perkara yang dicatat ialah:
11.1
11.2
11.3
11.4
11.5
11.6

kedatangan murid, guru dan staf sokongan


murid ponteng, tidak hadir atau sakit
lawatan-lawatan / pelawat
ucapan / pengumuman-pengumuman dalam perhimpunan
laporan hari Isnin ditulis di dalam buku khas mengenai perhimpunan
Laporan mingguan ditulis mengikut format yang disediakan dan masukkan ke
dalam fail Laporan Mingguan

12. Menyemak dan merekodkan kahadiran harian murid dan melaporkan kepada pengusaha
RMT dengan kadar segera serta memastikan murid-murid makan RMT
13. Mencatat kehadiran murid bagi guru-guru kelas yang tidak hadir
14. Bertanggungjawab kepada Papan Jadual kedatangan Murid dan fail kehadiran serta
menghantar buku laporan bertugas kepada Guru Penolong Kanan Hem untuk
ditandatangani dan disahkan pada akhir minggu bertugas

19

Buku Panduan SK Satak

2013

20

Buku Panduan SK Satak

2013

OBJEKTIF

Mengamalkan pengurusan dan pentadbiran berkualiti menyeluruh,


cekap, berkesan, telus dan adil
Membina pasukan kerja yang padu berteraskan semangat
kekeluargaan yang tinggi serta dibajai oleh sifat jujur dan tulus
ikhlas.
Meningkatkan keberkesanan kepimpinan pendidikan di setiap
peringkat dan unit.
Menjalinkan hubungan erat dengan komuniti secara permuafakatan
dalam proses memajukan pendidikan di sekolah

21

Buku Panduan SK Satak

2013

CARTA ORGANISASI SK SATAK TAHUN 2013


GURU BESAR
EN JAAFAR B OMAR

GPK HAL EHWAL MURID


PN ELLY NORDIANA BT NOH

GPK KO-KURIKULUM
EN MAT RADI B YAACOB

GPK PENTADBIRAN
EN CHE RAHIM B ABDULLAH
GURU BIMBINGAN & KAUNSELING
EN MOHD NOR HISHAMUDIN B M.NOR

KAKITANGAN AKADEMIK
EN MOHD SAFEI B ISMAIL
EN WAN MOHD KHAIRI B W. HASSAN
CIK MALIDA A/P CHE MAT
PN NOOR SYUHADA BT ABU BAKAR
EN TAMBI B YIN
EN MOHAMAD AZMI B ALI
EN HASSAN B MAT
EN AINUL AZWAN B AZMAN
CIK NURUL IDAYU BT ABD AZIZ
EN AMIN REZA B TAMIZI
EN HAMDAN BIN ISMAIL

EN MUHAMAD AZREEN B MUHAMAD


EN HISHAM B MOHD SAFRI
PN SITI NORBAIYAH BT HUSIN
EN ROFIZI B MAT KASIH
EN MOHD ZI IZANI B MOHAMED
EN MOHD RAMLEE B MAT NASIR
EN MOHD ZAIDI B YAACOB
PN SHAH IRYANI BT MD SHAH
PN SHARIFAH BT ABAS
EN MOHD IZZUL HISHAM B ALAMUDIN

KAKITANGAN BUKAN AKADEMIK


PEMBANTU TADBIR N17

PEM. PENG MURID PRA N17


PN MAINI BT AZIZ
PEMBANTU AM PEJABAT N1
PN SALMIAH BT DOLLAH
JAGA SWASTA
EN BEDI B DEK
AHMAD HAIRIY B ISMAIL
ZAINUDIN B BAKAR
SANI BIN TENLAN
ROSLI A/L RODIN
JANG BIN JOHARI
ROSLI B AKEH

PENYELIA ASRAMA
EN ADI BIN AHMAD
PEM.PENG MURID ASRAMA N17
EN MOHD FAIZAL B NASIR
EN MOHD FIRDAUS B ISMAIL
PN NOR SHUADA BT SAID

PEKERJA AM SWASTA
EN YOK ZAINAL A/L YOK TOH
PN SITI SABARIAH BT MOHD NOR
PN MARIA A/P GELAHOK
EN AHMAD BIN TOK
PN KAKA A/P SAIDI
MOHAMAD NAZRI B SAAID
EN MISRAN B ABD RAHMAN

22

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA PENINGKATAN KURIKULUM DAN KEMAJUAN


PENDIDIKAN (PKKP) SEKOLAH KEBANGSAAN SATAK 2013

PENGERUSI
EN JAAFAR B OMAR
(GURU BESAR)
NAIB PENGERUSI
EN CHE RAHIM B ABDULLAH
(GPK PENTADBIRAN)
SETIAUSAHA
EN TAMBI BIN YIN

KURIKULUM
NAIB PENGERUSI
EN CHE RAHIM B ABDULLAH

HAL EHWAL MURID


NAIB PENGERUSI
PN ELLY NORDIANA BT NOH

SETIAUSAHA
EN TAMBI BIN YIN

SETIAUSAHA
EN SAFEI B ISMAIL

KO-KURIKULUM
NAIB PENGERUSI
EN MAT RADI B YAACOB

BINA INSAN
NAIB PENGERUSI
PN ELLY NORDIANA BT NOH

SETIAUSAHA
EN MOHD ZAIDI B YAAKOB

SETIAUSAHA
PN SHARIFAH BT ABAS

PBS/KSSR
NAIB PENGERUSI
EN CHE RAHIM B ABDULLAH

3K
NAIB PENGERUSI
PN ELLY NORDIANA BT NOH

SETIAUSAHA
EN M AZREEN B MUHAMMAD

SETIAUSAHA
EN MUHD AZREEN B MUHAMMAD

23

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA PERANCANGAN SEKOLAH / EXCO


Pengerusi
:
Setiausaha
:
Ahli Jawatankuasa:

En Jaafar b Omar
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
En Tambi bin Yin
Cik Malida a/p Che Mat
En Mohd Rofizi bin Mat Kasih
En Wan Mohd Khairi b Wan Hassan
En Faizal bin Nasir

JAWATANKUASA KEWANGAN
Pengerusi
:
Setiausaha
:
Ahli Jawatankuasa:

En Jaafar bin Omar


En Mohd Faizal bin Ismail
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
Pn Norshuada b Said

Juru Audit Dalaman:


JAWATANKUASA PERMUAFAKATAN
Pengerusi
:
Naib Pengerusi :
N/Pengerusi 1 :
N/Pengerusi 2 :
Setiausaha
:
Ahli Jawatankuasa:

En Jaafar bin Omar


En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
En Tambi bin Yin
En Razali b Rais
(Pengerusi PIBG)
En Mohd Rofizi bin Mat Kasih
Penghulu Mukim Batu Talam
Ketua Kampung Satak
Batin Satak, Ruai, Rensong, Kelang
Wakil Balai Polis Cheroh

JAWATANKUASA MAKLUMAT AM SEKOLAH


Pengerusi
:
Naib Pengerusi :
N/Pengerusi 1 :
N/Pengerusi 2 :
Setiausaha
:
Ahli Jawatankuasa:

En Jaafar b Omar
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
En Ainul Azwan bin Azman
En Mohd Safei bin Ismail
Pn Noor Syuhada bt Abu Bakar
En Mohd Firdaus bin Ismail

JAWATANKUASA PEMANTAUAN
Pengerusi
:
Setiausaha
:
Ahli Jawatankuasa:

En Jaafar b Omar
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
Semua Ketua Panitia

24

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA PERKEMBANGAN STAF DAN LDP


Pengerusi
:
Naib Pengerusi :
N/Pengerusi 1 :
N/Pengerusi 2 :
Setiausaha
:
Ahli Jawatankuasa:

En Jaafar b Omar
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
En Tambi bin Yin
En Safei bin Ismail
En Ramlee bin Mat Nasir
En Mohd Rofizi bin Mat Kasih

JAWATANKUASA CARTA ORGANISASI & PAPAN KENYATAAN SEKOLAH


Pengerusi
:
Naib Pengerusi :
N/Pengerusi 1 :
N/Pengerusi 2 :
Setiausaha
:
Ahli Jawatankuasa:

En Jaafar b Omar
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
Pn Nor Shuada bt Said
Pn Salmiah bt Dollah
Pn Maini bt Aziz
En Faizal b Nasir
En Firdaus bin Ismail

JAWATANKUASA TINDAKAN DAN TATATERTIB


Pengerusi
:
Setiausaha
:
Ahli Jawatankuasa:

En Jaafar b Omar
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob

JAWATANKUASA PELAN PEMBANGUANAN PENDIDIKAN SK SATAK


PENGERUSI
TIM.PENGERUSI
N/PENGERUSI 1
N/PENGERUSI 2
SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA

:
:
:
:
:
:

EN JAAFAR BIN OMAR


EN CHE RAHIM B ABDULLAH
PN ELLY NORDIANA BT HJ NOH
EN MAT RADI B YAACOB
EN TAMBI BIN YIN
EN AINUL AZWAN BIN AZMAN
EN MOHD ROFIZI BIN MAT KASIH
EN MOHD RAMLEE BIN MAT NASIR
EN MOHD FAIZAL BIN NASIR
EN RAZALI BIN RAIS

25

Buku Panduan SK Satak

2013

CARTA ORGANISASI PENGURUSAN KURIKULUM 2013


PENGERUSI
EN JAAFAR BIN OMAR
(Guru Besar)

NAIB PENGERUSI 1
PN ELLY NORDIANA BT NOH
(GPK HEM)

TIMBALAN PENGERUSI
EN CHE RAHIM B ABDULLAH
(GPK PENTAD. & KURIKULUM)

NAIB PENGERUSI 2
EN MAT RADI B YAACOB
(GPK KO-KURIKULUM)

SETIAUSAHA
EN TAMBI BIN YIN

JADUAL WAKTU/ PROTIM


EN MOHD ROFIZI B MAT KASIH

DATA & MAKLUMAT


EN AINUL AZWAN AZMAN

S/U PEPERIKSAAN
EN MOHD RAMLEE M.NASIR

LINUS
EN W. MOHD KHAIRI W.HASSAN

PUSAT SUMBER
EN AMIN REZA B TAMIZI

ICT / MAKMAL KOMPUTER


EN TAMBI BIN YIN

PANITIA M/PELAJARAN
BAHASA MELAYU
EN TAMBI BIN YIN
BAHASA INGGERIS
PN SHAH IRYANI MD SHAH
MATEMATIK
CIK MALIDA CHE MAT
SAINS
EN.AINUL AZWAN AZMAN
PENDIDIKAN ISLAM/ MORAL
PN SHARIFAH ABAS

PEMULIHAN
EN SAFEI ISMAIL

KSSR
EN MUHD AZREEN MUHAMAD

BAHASA ARAB
PN NURSYUHADA ABU BAKAR
KAJIAN TEMPATAN
EN. MOHD RAMLEE M.NASIR

PPSMI/ MBMMBI
PN SHAH IRYANI MD SHAH

UPSR
CIK MALIDA A/P CHE MAT

SIVIK/PJK
EN. MOHD ZAIDI B YAACOB
KEMAHIRAN HIDUP
EN. MOHD AZMI B ALI

BUDDY SUPPORT
EN HISHAM B MOHD SAFRI

J-QAF
PN NURSYUHADA ABU BAKAR

PENTAKSIRAN KSSR / PBS


EN MOHD AZREEN MUHAMMAD

PRA SEKOLAH
PN NURUL IDAYU BT ABD AZIZ

PSV
W. MOHD KHAIRI B.W.HASSAN
PENDIDIKAN MUZIK
EN. HAMDAN BIN ISMAIL
BAHASA SEMAI
EN. HASSAN MAT

26

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA INDUK KURIKULUM

PENGERUSI
: EN JAAFAR BIN OMAR
NAIB PENGERUSI : EN CHE RAHIM B ABDULLAH
N/PENGERUSI 1
: PN ELLY NORDIANA BT HJ NOH (GPK HEM)
N/PENGERUSI 2
: EN MAT RADI B YAACOB
(GPK KO-KURIKULUM)
SETIAUSAHA
: EN TAMBI BIN YIN
AHLI JAWATANKUASA:
EN MOHD RAMLEE B. M.NASIR
EN TAMBI BIN YIN
PN SHAH IRYANI BT MD SHAH
CIK MALIDA CHE MAT
EN AINUL AZWAN B. AZMAN
EN HASSAN BIN MAT
PN SHARIFAH BT ABAS
PN NURSYUHADA ABU BAKAR
EN WAN MOHD KHAIRI W.HASSAN
EN SAFEI B ISMAIL
EN MOHD ROFIZI B MAT KASIH
EN AMIN RIZA B
EN MOHD ZAIDI B YAACOB
EN TAMBI BIN YIN
PN NURUL IDAYU BT AB AZIZ

(SUP /K.TEMPATAN)
(BAHASA MELAYU)
(BAHASA INGGERIS
(MATE/ PUSAT SUMBER)
(SAINS)
(BAHASA SEMAI)
(P.ISLAM /MORAL)
(BAHASA ARAB / JQAF)
(LINUS)
(PEMULIHAN)
(MUZIK)
(PSV)
(PJK / SIVIK)
(ICT)
(PRASEKOLAH)

JAWATANKUASA PEPERIKSAAN, UJIAN DAN PENILAIAN


PENGERUSI
:
NAIB PENGERUSI :
N/PENGERUSI 1
:
N/PENGERUSI 2
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Jaafar b Omar
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
En Mohd Ramlee bin Mat Nasir
Semua Guru Kelas

JAWATANKUASA JADUAL WAKTU


PENGERUSI
:
NAIB PENGERUSI :
N/PENGERUSI 1
:
N/PENGERUSI 2
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Jaafar bin
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
En Mohd Rofizi b Mat Kasih
En Mohd Zi Izani b Muhamad
Pn Siti Norbaiyah bt Husin

27

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA PUSAT SUMBER / NILAM


PENGERUSI
:
NAIB PENGERUSI :
N/PENGERUSI 1
:
N/PENGERUSI 2
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Jaafar b Omar
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
En Amin Reza b Tamizi
Pn Shah Iryani Md Shah
(Guru / Bilik Gerakan)
Cik Malida b Che Mat
(Guru / Nilam)
Pn Sharifah bt abas
(Guru/ Bilik Tayangan)
En Mohd Azreen b Muhammad (Guru/ Bilik SAL)
En Hisham b Mohd Safri
(Guru/Bilik BBM/Etems)
En Tambi b Yin
(Guru/Bilik Komputer)
En Zi Izani bMohamed
(Guru/Bilik Galeri)
Semua Ketua Panitia
En Razali b Rais
(Wakil PIBG)

JAWATANKUASA PPSMI / MBMMBI


PENGERUSI
:
NAIB PENGERUSI :
N/PENGERUSI 1
:
N/PENGERUSI 2
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Jaafar b Omar
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
Pn Shah Iryani bt Md Shah
En Amin Reza b Tamizi
En Hisham b Mohd Safri
En Mohd Zi Izani b Muhamad
En Mohd Azmi b Ali
Cik Malida a/p Che Mat

JAWATANKUASA PEMULIHAN KHAS


PENGERUSI
:
NAIB PENGERUSI :
N/PENGERUSI 1
:
N/PENGERUSI 2
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Jaafar b Omar
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
En Safei b Ismail
En Wan Mohd Khiri b Wan Hassan
Pn Sharifah bt Abas
En Mohd Azmi b Ali
En Mohd Nor Hishamudin Mohd Nor

JAWATANKUASA PROTIM
PENGERUSI
:
NAIB PENGERUSI :
N/PENGERUSI 1
:
N/PENGERUSI 2
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Jaafar b Omar
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
En Rofizi bin Mat Kasih
Guru Bahasa Melayu 1 - 6
Guru Matematik
16

28

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA LINUS
PENGERUSI
:
NAIB PENGERUSI :
N/PENGERUSI 1
:
N/PENGERUSI 2
:
SETIAUSAHA
:
N/SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Jaafar b Omar
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
En Wan Mohd Khairi b Wan Hassan
En Mohd Azmi b Ali
Guru Bahasa Melayu 1 - 3
Guru Matematik
13

JAWATANKUASA TRANSISI
PENGERUSI
:
NAIB PENGERUSI :
N/PENGERUSI 1
:
N/PENGERUSI 2
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Jaafar b Omar
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
Pn Sharifah bt Abas
Pn Shah Iryani bt Md Shah
En Ainul Azwan b Azman
En Mohd Ramlee b Mat Nasir
En Hamdan b Ismail
Pn Nursyuhada bt Abu Bakar
Pn Siti Nurbaiyah bt Husin

JAWATANKUASA J-QAF / B.ARAB


PENGERUSI
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

Pn Nursyuhada bt Abu Bakar


Pn Syarifah bt Abas
En Mohd Radi b Yaacob
Pn Siti Nurbaiyah bt Husin

JAWATANKUASA BAHASA MELAYU


PENGERUSI
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Tambi Bin Yin


En Rofizi Bin Mat Kasih
Semua Guru Yang Mengajar Bahasa Melayu

JAWATANKUASA BAHASA INGGERIS


PENGERUSI
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

Pn Shah Iryani bt Md Shah


En Hisham b Mohd Safri
Semua Guru Yang Mengajar Bahasa Inggeris

JAWATANKUASA MATEMATIK
PENGERUSI
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

Cik Malida Che Mat


En Mohd Azmi b Ali
Semua Guru Yang Mengajar Matematik

29

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA SAINS
PENGERUSI
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Ainul Azwan b Azman


En Muhd Izzul Hisyam b Alamudin
Semua Guru Yang Mengajar Sains

JAWATANKUASA MORAL / PENDIDIKAN ISLAM


PENGERUSI
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

Pn Sharifah bt Abas
En Zaidi b Yaacob
Semua Guru Yang Mengajar Pend. Islam/Moral

JAWATANKUASA KEMAHIRAN HIDUP


PENGERUSI
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Mohd Azmi b Ali


En Hisham b Mohd Safri
Semua Guru Yang Mengajar K. Hidup

JAWATANKUASA MUZIK
PENGERUSI
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Hamdan bin Ismail


En Mohd Rofizi b Mat Kasih
Semua Guru Yang Mengajar Muzik

JAWATANKUASA PSV
PENGERUSI
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Wan Mohd Khairi b Wan Hassan


En Amin Reza b Tamizi
Semua Guru Yang Mengajar PSV

JAWATANKUASA PJK
PENGERUSI
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Mohd Zaidi b Yaakob


En Muhd Azreen b Muhammad
Semua Guru Yang Mengajar PJK

JAWATANKUASA SIVIK
PENGERUSI
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Mohd Zi Izani b Mohamed


En Mohd Ramlee b Mat Nasir
Semua Guru Yang Mengajar Sivik

JAWATANKUASA BAHASA SEMAI


PENGERUSI
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Hassan b Mat
En Tambi bin Yin
Cik Malida a/p Che Mat

30

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA PRASEKOLAH
PENGERUSI
:
NAIB PENGERUSI :
N/PENGERUSI 1
:
N/PENGERUSI 2
:
SETIAUSAHA
:
N/SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Jaafar b Omar
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Che Rahim b Abdullah
En Mat Radi b Yaacob
Pn Nurul Idayu bt Abd Aziz
Pn Maini bt Abdul Aziz
En Hamdan b Ismail
En Wan Mohd Khairi W.Hassan
Pn Shah Iryani Md Shah

(PPM)
(Muzik)
(B.Melayu)
(B.Inggeris)

JAWATANKUASA PEMANTAUAN
PENGERUSI
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA :

En Jaafar b Omar
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
Semua Ketua Panitia

JAWATANKUASA IT DAN MAKMAL KOMPUTER


PENGERUSI
:
NAIB PENGERUSI :
N/PENGERUSI 1
:
N/PENGERUSI 2
:
PENYELARAS
:
SETIAUSAHA
:
AHLI JAWATANKUASA:

En Jaafar b Omar
En Che Rahim b Abdullah
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
En Mat Radi b Yaacob
En Tambi bin Yin
En Muhd Azreen b Muhamad
En Ainul Azwan b Azman
En Hisham b Mohd Safri

JAWATANKUASA KECEMERLANGAN UPSR


PENGERUSI
TIMBALAN PENGERUSI
N/PENGERUSI 1
N/PENGERUSI 2

:
:
:
:

EN JAAFAR BIN OMAR


EN CHE RAHIM BIN ABDULLAH
PN ELLY NORDIANA BT HJ NOH
EN MAT RADI B YAACOB

SETIAUSAHA
AHLI JAWATANKUASA

:
:

CIK MALIDA CHE MAT


EN TAMBI BIN YIN
EN MOHD ROFIZI MAT KASIH
PN SHAH IRYANI BT MD SHAH
EN HISHAM B MOHD SAFRI
EN AINUL AZWAN B AZMAN
EN RAMLEE B MAT NASIR
EN ZI IZANI B MOHAMAD

31

Buku Panduan SK Satak

2013

GURU-GURU UPSR 2013


BAHASA MELAYU
6 HARAPAN
6 PINTAR
-

EN TAMBI BIN YIN


EN MOHD ROFIZI B MAT KASIH

BAHASA INGGERIS
6 HARAPAN
6 PINTAR
-

EN HISHAM B MOHD SAFRI


PN SHAH IRYANI B MD SHAH

MATEMATIK
6 HARAPAN
6 PINTAR

EN RAMLEE B MAT NASIR


CIK MALIDA CHE MAT

SAINS
6 HARAPAN
6 PINTAR

EN MOHD ZI IZANI B MOHAMAD


EN AINUL AZWAN B AZMAN

PERANCANGAN PROGRAM UPSR TAHUN 2013


1. Ujian Saringan Khas Murid Tahun 5

26 27 OKT 2012

2. Perjumpaan Bersama Ibu bapa/Penjaga

Januari 2013

3. Program Motivasi 1

Februari 2013

4. Kelas Tambahan Petang (2.00-3.00 )

Februari 2013 (Isnin-Khamis)

5. Kem Bersama Guru Pakar

Mac 2013

6. Kelas Tambahan Malam(Asrama)

Februari 2013

7. Program Motivasi 2

April 2013

8. Kelas Intensif Fasa 1

Cuti Semester 1/2013

9. Pecutan A

Jun 2013

10. Motivasi JKOA

Jun 2013

11. Bengkel Bersama (Zon)

12. Kelas Intensif Fasa 2

Cuti Inter Semester 2013

13. Jadual Anjal

Julai September 2013

14. Solat Hajat

September 2013

15. Majlis Restu Ilmu

September 2013

16. Hadiah Galakan

Setiap Kali Ujian/ exam

32

Buku Panduan SK Satak

2013

PROGRAM GALUS (GAGAL/LULUS) 2013

A. PROJEK PANITIA / GURU MATA PELAJARAN


1. Bahasa Melayu
i. Program Pulih Bacaan (2 Kali Seminggu)

Jan-Julai

ii. Latihan Menulis-Kertas 2

Berterusan

2. Bahasa Inggeris
i. Vocabulary Modul 1

Jan- Mac

ii. Vocabulary Modul 2

Mac Ogos

iii. Vocabulary Modul 3

Jun- September

3. Matematik
i.

Mengenal Operasi Asas

Jan- Februari

ii.

Topic Drilling

Mac Ogos

iii.

Paper 1

Jun September

i.

Ulang kaji Silibus Thn 4 & 5

Jan Jun

ii.

Latihan Modul Bahagian B

Berterusan

4. Sains

B. POST MORTEM
-

Mata pelajaran setiap kali selepas PKBS / Ujian

C. PROGRAM MENTOR MENTEE

33

Buku Panduan SK Satak

2013

PROGRAM KURIKULUM 2013

1. Mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum

- 4 kali Setahun

2. Mesyuarat Panitia

- 4 Kali Setahun

3. Jawatankuasa Setiap Tahun

- Tahun 1 5

4. Melantik seorang penyelaras bagi setiap tahun

- Tahun 1 6

5. Program Peningkatan Prestasi Mata Pelajaran

-3 Program Setahun

6. Bengkel P & P untuk guru-guru

-LDP & Panitia

7. Penilaian Kemajuan Berasaskan Sekolah (PKBS)

- 4 Kali Setahun

8. Headcount Mata Pelajaran & Lulus

- +5%

9. LINUS Tahun 1

- 80% Lulus

10. LINUS Tahun 2

- 50% - 80%

11. Linus Tahun 3

- 50% - 80 %

12. Celik Huruf (Pemulihan,Protim) Tahun 3 6

- 80%

13. Prasekolah

-50% Celik Huruf/No

14. Program Luhur Budi (tandatangan Masuk Kelas)

- Tahun 1 6

15. Pemantauan & Pencerapan Guru

- 3 kali Setahun

34

Buku Panduan SK Satak

2013

FOKUS PERANCANGAN KURIKULUM TAHUN 2013

35

Buku Panduan SK Satak

2013

36

Buku Panduan SK Satak

2013

SENARAI GURU KELAS 2013

KELAS

NAMA GURU

6 PERDANA

EN MOHD ROFIZI B MAT KASIH

6 HARAPAN

EN MOHD ZI IZANI BT MOHAMED

5 PERDANA

SITI NURBAIYAH BT HUSIN

5 HARAPAN

EN HISHAM BIN MOHD SAFRI

4 PERDANA

CIK MALIDA A/P CHE MAT

3 HARAPAN

EN MUHD AZREEN B MUHAMMAD

3 PERDANA

EN HAMDAN BIN ISMAIL

2 PERDANA

EN WAN MOHD KHAIRI B W. HASSAN

1 PERDANA

PN SHARIFAH BT ABAS

PRASEKOLAH

PN NURUL IDAYU BT ABD AZIZ

37

Buku Panduan SK Satak

2013

PELAN BILIK DARJAH TAHUN 2012


BANGUNAN PENTADBIRAN
TINGKAT BAWAH

BILIK GURU

5P

5H

6H

PEJABAT

TINGKAT ATAS
BILIK
GERAKAN

MAKMAL
SAINS

BILIK
B&K

BILIK
TAYANG

6P

2P

1P

BANGUNAN ASRAMA PUTRA


TINGKAT BAWAH
3H

3P

ASRAMA

TINGKAT ATAS
4P

JQAF

MZ

PEM

BLOK B
PRA SEKOLAH

PUSAT SUMBER

38

Buku Panduan SK Satak

2013

TAKWIM PENTADBIRAN,KURIKULUM & HEM


(JANUARI MAC)
HB

ISNIN

31

SELASA

RABU
KHAMIS
JUMAAT

2
3
4

SABTU

AHAD

Januari
Mesyuarat Guru & Staff
Kali Pertama
Orentasi Thn 1/ Para &
Gotong Royong
Sesi Persekolahan 2012
Mesyuarat Panitia 1
Mesyuarat Disiplin

HB

FEBRUARI

3
Pelantikan Pengawas/
PPS/ Ketua Kelas
Mesyuarat UPSR 1
Mesy. JK kantin & RMT
Mesyuarat J/Kuasa
Asrama

ISNIN

SELASA
RABU

8
9

KHAMIS

10

JUMAAT
SABTU
AHAD

11
12
13

Minggu Orentasi Asrama

ISNIN

HB

Mesyuarat J/K
Bantuan/Biasiswa

4
5
6

PKBS 1
PKBS 1

PKBS 1

8
9
10

Tahun Baru Cina

8
9
10

14

Minggu Keceriaan Kelas/


sekolah/asrama

11

Tahun Baru Cina

11

SELASA

15

Mesyuarat JK HEM 1

12

Cuti Tahun Baru Cina

12

RABU

16

Mesyuarat 1 /Protim &


Linus

13

Cuti Peristiwa

13

KHAMIS

17

14

JUMAAT
SABTU
AHAD

18
19
20

15
16
17

ISNIN

21

SELASA
RABU

22
23

KHAMIS

24

JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD

25
26
27
28
29
30
31

Pelantikan Pengawas
Asrama

18
19
20

Maulidur-rasul

21
22
23
24
25
26
27
28

Gotong Royong
Asrama & Sekolah

3
Program Back To
School dijalankan

5
6
7

MAC

14
Kawad Kebakaran SK
Gotong-royong Asrama
Program kekemasan
Diri
Motivasi Tahun 6
Kawad Kebakaran
Asrama

Mesy. Kurikulum ke 2

Mesyuarat Guru &


Staff Kali ke 2

Program Meniti Alam


Remaja

15
16
17
18
19
20

Mesy. J/K 3 K

21

Mesy. Panitia 2

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

CUTI
PERTENGAHAN
SEMESTER 1

BULAN
HARI

39

Buku Panduan SK Satak

2013

TAKWIM PENTADBIRAN,KURIKULUM & HEM


(APRIL JUN)
HB

APRIL

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mesyuarat Kurikulum 2
Mesyuarat J/K HEM

KHAMIS

11

JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN

12
13
14
15

10
11
12
13

SELASA

16

14

RABU

17

15

12

KHAMIS

18

16

13

JUMAAT

19

17

14

SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

20
21
22
23
24
25
26

18
19
20
21
22
23
24

15
16
17
18
19
20
21

SABTU

27

AHAD
ISNIN
SELASA
RABU

28
29
30
31

Mesyuarat Guru & Staff


Kali ke 3

Pengesanan Thn 6
Pengesanan Thn 6
Pengesanan Thn 6
Gotong- Royong Asrama

MEI

1
2
3
4
5
6
7
8

Cuti Hari Pekerja

25
26
27
28
29

KHAMIS

30

JUMAAT
SABTU
AHAD

31

Hari Hol Pahang


Mesy. J/K Bimbingan &
Kaunseling/ Bina Insan

HB

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Mesy. J/K Displin


Mesy. J/K RMT/kantin

PKBS 2/ Stgh Tahun


PKBS 2/ Stgh Tahun
PKBS 2/ Stgh Tahun
PKBS 2/ Stgh Tahun
Hari Wesak
CUTI SETENGAH
TAHUN

Mesyuarat UPSR 2
Mesyuarat Asrama

HB

11

22

JUN

CUTI SETENGAH TAHUN

BULAN
HARI
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU

Mesyuarat Guru &


Staff Kali ke 4

Tarikh Akhir Key In


Markah

Mesyuarat Panitia 3
Mesyuarat Panitia 3

Gotong-royong
Asrama

23
24
25
26
27

Kawad Kebakaran
Sekolah

28
29
30

40

Buku Panduan SK Satak

2013

OGOS

1
2

Mesy. Kurikulum 4

LADAP

AHAD
ISNIN

7
8

4
5

SELASA

RABU

10

KHAMIS

11

JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

SELASA

30

RABU

31

HB

SABTU

SEPTEMBER

Ceramah Kesihatan

Gotong-royong Keceriaan
Sekolah / Asrama

Awal Ramadhan

Percubaan UPSR
Percubaan UPSR
Percubaan UPSR
Nuzul Al-Quran

27
Mesyuarat J/K Disiplin

1
2
Mesyuarat UPSR 3

CUTI PERTENGAHAN SEMESTER

1
2
3
4
5

JULAI

HB

BULAN
HARI
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT

HB

TAKWIM PENTADBIRAN,KURIKULUM & HEM


(JULAI SEPTEMBER)

PKBS 3
PKBS 3
PKBS 3

Mesyuarat Guru &


Staff Kali ke 4

28

KHAMIS

29

JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN

30
31

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23

Mesy. J/K Kantin/ RMT


& PSS/SPBT
Mesy. J/K Bina Insan /
Bim. & Kaunseling

Cuti Hari Satu Malaysia

LADAP

24
25

Kawad Kebakaran
Asrama
Hari Kebangsaan

26
27
28
29
30

41

Buku Panduan SK Satak

2013

ISNIN

14

SELASA
RABU

15
16

KHAMIS

17

14

JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU

18
19
20
21
22
23

15
16
17
18
19
20

KHAMIS

24

JUMAAT
SABTU
AHAD

25
26
27

ISNIN

28

SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA

29
30
31

PKBS 4/Akhir Thn


PKBS 4/Akhir Thn
PKBS 4/Akhir Thn
PKBS 4/Akhir Thn

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hari Raya Aidil Adha


Hari Raya Aidil Adha

Mesyuarat Kurikulum
Hari Keputeraan Sultan
Pahang

22
23
24
Mesyuarat HEM
(Perancangan 2013)

Deepavali

Awal Muharam

Mesyuarat Guru &


Staff kali ke 5

12
13

21

25
26
27
28
29
30

DISEMBER

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

Hari Penyampaian
Hadiah

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

CUTI AKHIR TAHUN

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

NOVEMBER

HB

BULAN
HARI
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD
ISNIN
SELASA
RABU
KHAMIS
JUMAAT
SABTU
AHAD

CUTI AKHIR TAHUN

OKTOBER

HB

HB

TAKWIM PENTADBIRAN,KURIKULUM & HEM


(OKTOBER DISEMBER)

23
24
25
26
27
28
29
30
31

42

Buku Panduan SK Satak

2013

43

Buku Panduan SK Satak

2013

MENJANA INSAN KAMIL, BERAKHLAK MULIA, TINGGI AKAL BUDI, LUHUR JIWA, INDAH SUSILA, CAKNA
BUDAYA, DAN BERILMU

SEKOLAH BERHARAP DAPAT MELAHIRKAN MURID-MURID YANG BERSOPAN SANTUN, BAIK BUDI
PEKERTI DAN MENGHORMATI UNDANG-UNDANG, AGAMA DAN NEGARA SEPERTI YANG TERCATAT
DALAM FALSAFAH PENDIDIKAN NEGARA.

Memantapkan sistem pengurusan dan pelaksanaan semua unit di bawah HEM


Melaksanakan sistem pengurusan Hal Ehwal Murid secara berkesan berasaskan
keadilan dan keprihatinan.
Menguatkuasakan undang-undang dan peraturan sekolah mengikut piawaian yang telah
ditetapkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.
Memperkasakan program pembangunan modal insan dalam kalangan pelajar.
Mempertingkatkan daya kepatuhan pelajar terhadap budaya disiplin kendiri melalui
latihan dan panduan yang berterusan.
Mewujudkan situasi yang kondusif untuk pengajaran dan pembelajaran.
Menjalin kerjasama dengan agensi kerajaan dan swasta serta komuniti setempat
melalui pendekatan Muafakat Membawa Berkat

SEKALI KITA CEMERLANG AKAN TERUS GEMILANG

44

Buku Panduan SK Satak

2013

PROGRAM UTAMA HEM 2013


DISIPLIN
1
Spot Check Berkala
2
Program Ponteng Sifar
3
Sistem Merit Demerit
4
Program Anti Buli
5
Program Anti Jenayah
BINA INSAN
1
Kem Bina Sahsiah
2
Sambutan Perayaan-perayaan Islam
3
Majlis Berbuka Puasa
4
Sambutan Perayaan Kaum Semai
5
Ihya' Ramadhan
6
Program Kekemasan Diri
7
Program Meniti Alam Remaja ( Murid Perempuan)
BIMBINGAN & KAUNSELING
1
Majlis Permuafakatan
2
Majlis Restu Ilmu
3
Motivasi Perdana
4
Aktiviti Selepas UPSR
5
Kem Kepimpinan
6
Kemahiran Pelajar
7
Pendaftaran Pelajar Tahun 1 & Orentasi
KEBERSIHAN, KESELAMATAN & KECERIAAN ( 3K )
1
Gotong-royong Perdana
2
Pertandingan Kelas
3
Gotong-royong Dwibulanan
4
Kawad Kecemasan
5
Kempen Tandas Bersih
ASRAMA
1
Pendaftaran Asrama
2
Gotong-royong
3
Kelas Tambahan
4
Pertandingan Dorm Tercantik
5
Majlis Sambutan Hari Jadi
6
Jamuan Akhir Tahun
7
Ihya' Ramadhan
8
Malam Aneka Ragam
KESIHATAN
1
Ceramah & Pameran "Bahaya Merokok"
2
Ceramah & Pameran "Bahaya Dadah"
3
Ceramah & Pameran "Denggi"

45

Buku Panduan SK Satak

2013

CARTA ORGANISASI HAL EHWAL MURID


PENGERUSI
EN JAAFAR BIN OMAR (GURU BESAR)

TIMBALAN PENGERUSI
Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh (GPK HEM)
NAIB PENGERUSI 1
En Che Rahim b Abdullah (GPK 1 )
NAIB PENGERUSI 2
En Mat Radi b Yaacob (GPK KOKU)

SETIAUSAHA
En. Mohd Shafie Bin Ismail
PENGAWAS / DISIPLIN
Pn. Shah Iryani bt Md. Shah

PENDAFTARAN / SMM
En. Mohd Shafie Bin Ismail

KANTIN
En Mohd Rofizi b Mat Kasih

SKIM PINJAMAN BUKU TEKS


En. Mohd Azmi bin Ali

BINA INSAN
Pn Sharifah bt Abas

BANGUNAN / PENYELENGGARAAN
En. Mohd Zi Izani bin Mohamad

RMT DAN PSS


Pn. Siti Nurbaiyah bt Hussin

STOK DAN IVENTORI


Cik Malida a/p Che Mat

BILIK GERAKAN
Pn Nurul Idayu bt Abd Aziz

ASRAMA
En Wan Mohd Khairi b Wan Hassan
Muhamad Azreen b Muhamad

BIMBINGAN & KAUNSELING


En. Mohd Nor Hishamudin b M.Nor

PEND. PNCGHN DADAH ( PPDa)

KELAB PENCEGAHAN JENAYAH


En Hisham b Mohd Safri

BIASISWA / BANTUAN
En Tambi b Yin

BILIK GURU
Pn Nurul Syuhada bt Abu Bakar

TANDAS BERSIH
En Amin Riza b Tarmizi

En. Mohd Zaidi bin Yaakob

3K
En Muhamad Azreen b Muhamad
KEBAJIKAN & KESIHATAN
En Mohd Ramlee b Mat Nasir
KEBERSIHAN & KECERIAAN
Pn Sharifah bt Abas
KESELAMATAN
En Ainul Azwan B Azman
46

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA HAL EHWAL MURID

Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2
Setiausaha

:
:
:
:
:

En Jaafar b Omar
Pn. Elly Nordiana bt Hj Noh
En Che Rahim b Abdullah
En Mat Radi b Yaacob
En. Mohd Safie Bin Ismail

( Guru Besar )
( GPK HEM )
( GPK 1)
( GPK Koku)

Ahli Jawatankuasa :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

En Mohd Safei b Ismail


Pn. Shah Iryani bt Md Shah
En. Mohd Azmi bin Ali
Pn. Sharifah bt Abas
En. Mohd Zi Izani bin Mohamad
Pn Siti Nurbaiyah b Hussin
En Mohd Rofizi b Mat Kasih
En Tambi Bin Yin
En Muhammad Azreen b Muhammad
8.1 En Mohd Ramlee b Mat Nasir
8.2 En Ainul Azwan b Azman
8.3 Pn Sharifah bt Abas
En. Mohd Nor Hishamudin Bin Mohd Nor
Cik Malida a/p Che Mat
En Mohd Zaidi bin Yaakob
En Wan Mohd Khairi b Wan Hassan
En Amin Reza b Tamizi
En Hisham b Mohd Safri
Pn Nurul Idayu b Abd Aziz
Pn Noor Syuhada bt Abu Bakar
En Mohd Nor Hishamudin b M. Nor

- Pendaftaran / SMM
- Disiplin & Pengawas
- Skim Pinjaman Buku Teks
- Bina Insan
- Bangunan & Penyelenggaraan
- RMT & PSS
- Kantin
- Biasiswa & Bantuan
- 3K
- Kebajikan dan Kesihatan
- Keselamatan
- Kebersihan & Keceriaan
- Bimbingan & Kaunseling
- Stok & Iventori
- PPDa
- Asrama
- Tandas
- Pencegahan Jenayah
- Bilik Gerakan
- Bilik Guru
- Guru Penyayang

1. Jawatankuasa Pendaftaran / Sistem Maklumat Murid ( SMM )


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK:

:
:
:

En Jaafar bin Omar


Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh
En. Mohd.Shafie Bin Ismail
Semua Guru Kelas

(Guru Besar)
(GPK HEM)

2. Jawatankuasa Skim Pinjaman Buku Teks (SPBT)


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK:

:
:
:

En Jaafar bin Omar


Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh
En. Mohd Azmi bin Ali
Semua guru kelas

(Guru Besar)
(GPK HEM)

47

Buku Panduan SK Satak

2013

3. Jawatankuasa Bina Insan


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK:

:
:
:

En Jaafar bin Omar


Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh
Pn. Sharifah bt Abas
Pn. Nur Syuhada bt Abu Bakar
En Tambi Bin Yin
Pn Siti Nurbaiyah bt Hussin

(Guru Besar)
(GPK HEM)

4. Jawatankuasa Bangunan / Penyelenggaraan


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK:

:
:
:

En Jaafar bin Omar


Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh
En. Mohd Zi Izani bin Mohamad
En. Mohd Safei bin Ismail
En. Mohd Ramlee bin Mat Nasir
En. Hassan Bin Mat

(Guru Besar)
(GPK HEM)

5. Jawatankuasa RMT / PSS


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK :

:
:
:

En Jaafar bin Omar


Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh
Pn Siti Nurbaiyah bt Hussin
En Mohd Rofizi b Mat Kasih
Cik Malida a/p Che Mat

(Guru Besar)
(GPK HEM)

En Jaafar bin Omar


Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh
En Che Rahim b Abdullah
En Mat Radi b Yaacob
En Mohd Rofizi b Mat Kasih

(Guru Besar)
(GPK HEM)
(GPK Kurikulum
(GPK Koku)

Pn Shah Iryani bt Md Shah


En. Ainul Azwan bin Azman
En. Razali b Rais
En Mohd Firdaus b Ismail

(Wakil Guru)
(Wakil Guru)
(Wakil PIBG)
(Wakil Staf Sokongan)

6. Jawatankuasa Kantin
Pengerusi
Timbalan Pengerusi
Naib Pengerusi 1
Naib Pengerusi 2
Setiausaha
AJK:

:
:
:
:
:

7. Jawatankuasa Disiplin / Pengawas


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK:

:
:
:

En Jaafar bin Omar


(Guru Besar)
Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh
(GPK HEM)
Pn. Shah Iryani bt Md Shah
En Mohd Nor Hishamudin Bin Mohd Nor
En. Mohd Rofizi bin Mat Kasih
En. Mohd Safei bin Ismail
En Hisham b Mohd Safri

48

Buku Panduan SK Satak

2013

8. Jawatankuasa Biasiswa / Bantuan


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK:

:
:
:

En Jaafar bin Omar


Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh
En Tambi Bin Yin
En. Hasan bin Mat
Cik Malida a/p Che Mat
Pn Shah Iryani bt Md Shah
En. Mohd Azmi bin Ali

(Guru Besar)
(GPK HEM)

9. Jawatankuasa Bimbingan Dan Kaunseling


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK :

:
:
:

En Jaafar bin Omar


(Guru Besar)
Pn. Elly Nordiana Bt Hj Noh
(GPK HEM)
En. Mohd Nor Hishamudin Bin Mohd Nor
En. Amin Reza b Tamizi
Pn. Shah Iryani bt Md. Shah
Pn. Norsyuhada bt Abu Bakar

10. Jawatankuasa 3K (Keselamatan, Keceriaan & Kebersihan)


Pengerusi
Timb. Pengerusi
N/Pengerusi 1
N/Pengerusi 2
Setiausaha
AJK:

:
:
:
:
:

En Jaafar bin Omar


(Guru Besar)
Pn. Elly Nordiana bt Hj Noh
(GPK HEM)
En Che Rahim b Abdullah
(GPK Pentad.)
En Mat Radi b Yaacob
(GPK Koku)
En Muhamad Azreen Bin Mohammad
Cik Malida a/p Che Mat
En. Mohd Rofizi bin Mat Kasih
En. Mohd Zaidi bin Yaakob
Pn Sharifah Bt Abas
PIBG
Klinik Kesihatan
Tok Batin Tok Batin
Pegawai Perhubungan Polis
Pegawai JKOA

11. Jawatankuasa Stok / Inventori


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK:

:
:
:

En Jaafar bin Omar


Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
Cik Malida a/p Che Mat
En. Mohd Zi Izani bin Mohamed
En Mohd Izzul Hisyam b Alamudin
En Hamdan b Ismail
Pn Nurul Idayu b ab. Aziz
En Amin Reza b Tamizi
Pn Nor Shuada Bt Said
En Mohd Firdaus b Ismail
En Mohd Faizal b Nasir

(Guru Besar)
(GPK HEM)

(Asrama)
(Asrama)
(Asrama)

49

Buku Panduan SK Satak

2013

12. Jawatankuasa Pendidikan Pencegahan Dadah


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

En Jaafar bin Omar


(Guru Besar)
Pn Elly Nordiana bt Hj Noh
(GPK HEM)
En. Mohd Zaidi bin Yaakob
En Mohd Nor Hishamudin Bin Mohd Nor
En. Mohd Azmi bin Ali
En. Muhamad Azreen B Muhamad
En Mohd Izzul Hisyam b Alamudin

13. Jawatankuasa Asrama


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK:

:
:
:

En Jaafar bin Omar


(Guru Besar)
Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh
(GPK HEM)
En Wan Mohd Khairi b W.Hassan (Warden)
Pn. Shah Iryani bt Md Shah
Cik Malida a/p Che Mat
En Muhamad Azreen Bin Mohammad
En Mohd Nor Hishamudin Bin Mohd Nor
En. Mohd Faizal bin Nasir
(PPM)
En. Mohd Firdaus bin Ismail
(PPM)
Pn. Norshuada bt Said
(PPM

14. Jawatankuasa Kebajikan & Kesihatan


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK:

:
:
:

En Jaafar bin Omar


(Guru Besar)
Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh
(GPK HEM)
En Mohd Ramlee b Mat Nasir
En Muhamad Azreen b Muhammad
En Wan Mohd Khairi b Wan Hassan
En Hassan b Mat
Pn Sharifah bt Abas

15. Jawatankuasa Kelab Pencegahan Jenayah


Pengerus
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

En Jaafar bin Omar


(Guru Besar)
Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh
(GPK HEM)
En Hisham b Mohd Safri
En Mohd Nor Hishamudin Bin Mohd Nor
En Tambi Bin Yin
En. Mohd Zaidi bin Yaakob
En Ainul Azwan Bin Azman
En. Mohd Rofizi bin Mat Kasih
En Zi Izani Bin Mohamed

50

Buku Panduan SK Satak

2013

16. Jawatankuasa Tandas


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
N/Setiausaha
AJK:

:
:
:
:

En Jaafar bin Omar


(Guru Besar)
Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh
(GPK HEM)
En Amin Reza b Tamizi
Pn Siti Nurbaiyah bt Husin
Pn Nurul Idayu bt Ab Aziz
En Mohd Nor Hishamudin Bin Mohd Nor
En Mohd Azreen Bin Muhammad
En Mohd Ramlee Bin Mat Nasir
Pn Maini Bt Aziz
En Mohd Izzul Hisyam b Alamudin

17. Jawatankuasa Bilik Gerakan


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK:

:
:
:

En Jaafar bin Omar


Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh
Pn. Azlin bt Abd. Aziz
Pn Maini Bt Aziz
Pn Salmiah Bt Dollah
En. Mohd Faizal bin Nasir
En Mohd Firdaus b Ismail
Pn Nor Shuada bt Said

(Guru Besar)
(GPK HEM)

18. Jawatankuasa Bilik Guru


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK

:
:
:
:

En Jaafar bin Omar


Pn Elly Nordiana Bt Hj Noh
Pn Noor Syuhada bt Abu Bakar
En Mohd Rofizi Bin Mat Kasih
En Mohd Izzul Hisham b Alamudin
Siti Nurbaiyah bt Husin

(Guru Besar)
(GPK HEM)

19. Jawatankuasa Guru Penyayang


Pengerusi
Naib Pengerusi
Setiausaha
AJK :

:
:
:

En Jaafar bin Omar


(Guru Besar)
Pn. Elly Nordiana Bt Hj Noh
(GPK HEM)
En. Mohd Nor Hishamudin Bin Mohd Nor
Semua Guru
Semua Staff Sokongan

51

Buku Panduan SK Satak

2013

52

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA DISIPLIN & BADAN PENGAWAS


Bidang Tugas :
1. Mengadakan mesyuarat Lembaga Disiplin Murid bagi memilih dan melantik Pengawas.
2. Membentuk Lembaga Pengawas dan menyusun tugas masing-masing.
3. Mengambil tindakan disiplin terhadap pengawas dan murid-murid lain serta mengambil tindakan
sewajarnya jika didapati perlu.
4. Memanggil mesyuarat guru-guru disiplin untuk mengambil sesuatu keputusan jika berlaku sesuatu
masalah besar dan melaporkannya kepada Guru Besar.
5. Menyelesaikan masalah murid yang melanggar disiplin serta diambil tindakan, jika difikirkan perlu
6. Menggubal undang-undang disiplin sekolah.
7. Menyediakan buku catatan atau lembaran bersepadu mengenai disiplin tiap- tiap orang murid
sekolah ini.
8. Menghantar Laporan SSDM setiap bulan pada atau sebelum 5 haribulan ke PPD.
9. Laporan G1 dan G2 rujuk Penghantaran Laporan dan Data ke PPD
10. Laporan LDM Tindakan Guru Kelas Murid Tukar

JAWATANKUASA PROGRAM 3K (KECERIAAN ,KESIHATAN & KESELAMATAN)


Bidang Tugas :
1. Menetapkan kenyataan polisi kesihatan melalui pemerhatian, maklumbalas komuniti
(sekolah/setempat), data kesihatan sekolah dan kajian pihak sekolah dan agensi yang berkaitan.
2. Merancang dan melaksanakan pelan tindakan merancang pelan tindakan, memaklumkan kepada
semua pihak berkenaan tentang pelan tindakan yang hendak dilaksanakan dan melaksanakan
pelan tindakan tersebut
3. Membuat pemantauan dan penilaian mengikut kaedah yang telah ditetapkan dalam pelan
tindakan.
4. Menyediakan laporan gunakan Borang PBSS 1/ KD1(Rekod Sekolah)/KD2 Laporan ke Pejabat
Kesihatan Daerah dan hendaklah disimpan di sekolah sebagai rujukan dan semakan oleh manamana pihak yang memerlukan.

JAWATANKUASA KECERIAAN DAN KEBERSIHAN


Bidang Tugas :
1. Membantu pihak sekolah mengawasi dan mempertingkatkan kebersihan dan keceriaan sekolah
dari semasa ke semasa.
2. Menyediakan pelan induk landskap sekolah.
3. Merancang dan menaja pelbagai projek kebersihan dan keceriaan sekolah :Kempen kebersihan
Pertandingan Kebersihan kelas
Ceramah kebersihan
Pertandingan poster kebersihan
Pertandingan mengarang esei kebersihan
Menanam pokok / bunga di kawasan sekolah
Lawatan ke sekolah lain
Budaya pagi seperti mengutip sampah
Laporan dan program Aedes
4. Mengadakan projek bersama di antara pihak sekolah dengan agensi luar bagi meningkatkan mutu
kebersihan sekolah.

53

Buku Panduan SK Satak

2013

5. Menguatkuasakan segala arahan dan peraturan sekolah mengenai kebersihan dan keceriaan dan
menyelia kerja-kerja kebersihan.
6. Menyusun pelan tindakan kebersihan, jadual tugas jawatankuasa dan melaporkan dari semasa ke
semasa.
7. Menyediakan pelan dan perancangan jangka pendek dan jangka panjang.
8. Menyediakan dan mendapatkan keperluan-keperluan bahan dan tenaga mahir.
9. Menyediakan anggaran perbelanjaan.
10. Menyelaraskan kerja mengikut keutamaan.
11. Mengawas projek serta membuat laporan kepada Guru Besar.
12. Mengawal kebersihan kawasan sekolah / tandas / bilik darjah / kantin dan lain-lain.
13. Mengadakan sistem pembuangan sampah yang baik.

JAWATANKUASA KESIHATAN
Bidang Tugas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Mengurus dan mempastikan bilik rawatan digunakan sebaik mungkin.


Peti ubat disediakan dan dilengkapkan.
Menyediakan peraturan penggunaan bilik rawatan (sick bay).
Mengumpulkan dan menguruskan kad kesihatan dengan kerjasama guru kelas.
Bertanggungjawab menguruskan pemeriksaan kesihatan dengan kerjasama guru kelas.
Menyediakan Jadual Tugas bilik rawatan.
Merancang dan melaksanakan program kesihatan seperti ceramah, pameran, tayangan dan lainlain.
8. Menguruskan pelajar yang memerlukan rawatan.

JAWATANKUASA KESELAMATAN
Bidang Tugas :
1. Membaca, memahami dan melaksana semua arahan yang dihantar oleh Kementerian, Jabatan
dan PPD.
2. Merancang Program keselamatan sekolah seperti :Mewujudkan kerjasama antara pihak sekolah dengan Polis / Polis Trafik / Bomba / JKR dan
JKR elektrik.
Menggalakkan skim perlindungan diri kepada pelajar / insurans.
Mempastikan semua sistem dan alat melawan kebakaran mencukupi dan berfungsi.
Mempastikan sistem lalulintas di kawasan sekolah dan persekitaran selamat.
Menetapkan pergerakan lalulintas dan tempat letak kereta pada masa majlis rasmi sekolah.
3. Menyediakan papan makluman untuk memberitahu pelawat supaya mendapat kebenaran Guru
Besar sebelum berurusan di sekolah.
4. Mencadangkan lantikan pengawal lalulintas sekolah kepada Guru Besar.
5. Mendapatkan kerjasama pihak polis untuk mengawal keselamatan lalulintas.
6. Merancang dan melaksanakan program keselamatan.
7. Mengadakan latihan mengosongkan bangunan 2 kali setahun.
8. Mempastikan peraturan keselamatan bilik-bilik khas ditampal di bilik darjah dan di dalam buku
latihan pelajar.
9. Meletakkan tanda amaran BAHAYA di tempat-tempat yang berbahaya.
10. Merancang pergerakan lalulintas dan tempat kenderaan pada masa majlis rasmi sekolah.
11. Menetapkan laluan tertentu untuk pelajar bagi mengelakkan kesesakan.

54

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA KANTIN
Bidang Tugas :
1. Mempastikan pengusaha kantin mematuhi peraturan dan pekeliling Kementerian Pelajaran/
Kesihatan.
2. Mempastikan jenis-jenis makanan dan minuman yang dijual mengikut syarat perjanjian.
3. Mempastikan mutu makanan dan harga jualan berpatutan mengikut syarat-syarat perjanjian dan
senarai harga hendaklah dipamerkan.
4. Mempastikan tidak ada makanan yang bahannya tidak halal seperti minyak babi (lard), makanan
yang menggunakan lemak binatang campuran dalam mee dan sebagainya.
5. Mempastikan penyediaan dan peralatan yang digunakan bersih dan selamat serta menggunakan
penyepit untuk mengambil makanan.
6. Mempastikan keadaan dalam dan luar kantin sentiasa bersih, kemas dan ceria.
7. Mempastikan semua pekerja kantin telah menjalani pemeriksaan kesihatan dan memiliki kad
kesihatan yang sah.
8. Mempastikan pihak pengusaha kantin berada di premis supaya mudah dihubungi
9. Mempastikan semua penjual dan kakitangan di kantin sentiasa memakai apron, tutup kepada yang
bersih dan kemas mengikut pekeliling Kementerian Kesihatan.
10. Mempastikan semua makanan ditutup denga tudung saji / kain maslin / disimpan dalam bekas
yang bertutup
11. Memaklumkan kepada pihak pengusaha tentang hari-hari persekolahan.
12. Mempastikan makanan yang disediakan untuk harian mencukupi.
13. Mempastikan pelajar dan guru mempunyai tempat duduk yang mencukupi, selamat dan sesuai.
14. Membuat laporan mingguan di dalam buku / borang laporan kantin.
15. Menyampaikan Laporan Bulanan kepada Guru Besar / Penolong Kanan HEM tentang prestasi
kantin. ( Laporan Kendiri 1A/1B/2)
16. Mengadakan mesyuarat jawatankuasa kantin 3 kali setahun dan perbincangan semasa ke semasa.
17. Mempastikan perkhidmatan dan layanan cepat dan mesra.

JAWATANKUASA PINJAMAN BUKU TEKS / SPBT


Bidang Tugas :
1. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Buku Teks :
o Mesyuarat diadakan dua kali iaitu di awal dan akhir tahun.
o Pembahagian tugas pagi / petang.
o Taklimat untuk guru kelas.
o Pembahagian tugas pentadbiran :
o Buku Stok (ikut tahun)
o Pengedaran / pengumpulan
o Buku rosak / hilang
o Menubuhkan Pasukan Petugas SPBT (pelajar).
2. Borang permohonan SPBT :
o Mengedarkan borang kepada setiap pelajar.
o Borang yang lengkap dikumpul oleh guru kelas dan diberi kepada guru SPBT.
3. Mesyuarat Jawatankuasa SPBT bagi menentukan pelajar-pelajar yang layak mendapat bantuan
bagi tahun semasa.
4. Keputusan permohonan pelajar : Mengedarkan senarai nama pelajar yang layak dan gagal kepada
guru kelas.
5. Membuat pesanan buku :
Membuat pesanan pada pertengahan tahun ke Biro Buku Teks.
Mencadangkan pertukaran buku pada awal tahun (jika perlu).
Membuat anggaran yang tepat untuk tahun berikutnya.
Mengisi borang maklumat berkomputer dan menghantar mengikut jadual.

55

Buku Panduan SK Satak

2013

6. Pengedaran :
Mengedarkan mengikut tahun.
Menentukan tarikh pengedaran.
Mengesan kelancaran pengedaran
Mendapatkan borang dari pelajar yang baru masuk / bertukar sekolah.
Mengedarkan buku kepada pelajar-pelajar yang baru masuk.
Mampastikan borang SPBT telah dihantar ke sekolah pelajar yang bertukar.
Mempastikan guru kelas telah mengagihkan buku pinjaman kepada semua pelajar yang layak.
Memastikan semua guru kelas telah melengkapkan borang pinjaman SPBT borang G
mengikut jadual.
7. Pengurusan Rekod dan Dokumen :
Menyelenggarakan fail yang kemaskini mengikut jenis.
Rekod buku stok yang kemaskini (ikut tahun).
Senarai tugas guru pengedaran / pengumpulan.
Menyimpan rekod, hapuskira, rosak dan hilang.
8. Pengurusan Keselamatan Buku
Memastikan ada Bilik SPBT & Mengurus bilik SPBT.
Membuat peraturan penggunaan bilik SPBT.
Peraturan mengedarkan ke sekolah lain.
Mempastikan pelajar membalut buku SPBT dengan pembalut plastik.
Pengurusan pemulangan Buku Teks.
Menentukan tarikh pemulangan mengikut tahun.
Menyediakan senarai nama guru bertugas mengikut tarikh / tahun.
Melapor kepada Guru Besar / GPK HEM tentang proses pemulangan.
Peratus rosak / hilang.
Guru bertugas.
Buat Laporan tentang Hapus kira /Kekurangan / lebihan.
9. Pengurusan Stok dan Inventori
Surat menyurat kepada Biro Buku Teks dan Jabatan Pelajaran.
Menyimpan invois, bil dan pengesahannya.
Melengkapkan buku stok dan menyimpan dokumen dengan teratur dan selamat.
Mengemaskini inventori SPBT.
Mengisi borang maklumat kekurangan / lebihan buku ke PPD.
10. Cadangan Buku Bacaan Tambahan
Mendapatkan maklumat dari Ketua Panitia / Guru Kanan Mata Pelajaran.
Merekodkan dan menyimpan buku-buku bacaan tambahan.
Mamaklumkan kepada Guru Besar / GPK HEM.
11. Menyediakan senarai buku teks bagi setiap kelas untuk diedarkan kepada pelajar yang tidak
mendapat pinjaman buku teks (jika berlebihan).
12. Mengadakan buku stok SPBT dan mengemaskinikannya.
13. Menerima dengan teliti buku-buku SPBT dari pembekal.
14. Memproses borang SPBT.
15. Agihkan buku SPBT serta mempastikan buku teks tersebut disampul dengan baik dan kemas.
16. Mempastikan keselamatan buku-buku SPBT.
17. Merancang proses menghapuskira buku SPBT.
18. Merekod pengeluaran buku-buku yang dihapuskira di dalam buku stok
19. Menjawab segala surat-surat yang berkaitan dengan SPBT.

56

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA KEBAJIKAN DAN KESIHATAN


Bidang Tugas :
1. Menguruskan hal ehwal kebajikan pelajar yang memerlukan bantuan khusus seperti :Pelajar miskin
Kemalangan
Rawatan berterusan (penyakit kronik)
Kematian
Kecemasan / bencana
2. Mendapatkan senarai nama pelajar yang layak mendapat bantuan berdasarkan keutamaan dan
keperluan.
3. Merancang program untuk mengutip sebarang sumbangan di semping meningkatkan keprihatinan
pelajar terhadap kebajikan.
4. Mengadakan daftar sumbangan dan daftar penerima yang dikemaskini dan disahkan oleh Guru
Besar.
5. Menubuhkan Tabung Kebajikan Pelajar.
6. Bertanggungjawab kepada Guru Besar.
7. Mengurus dan mempromosikan kebaikan menyimpan agar murid-murid lebih berminat untuk
menabung.
8. Mempastikan murid-murid mendapat kemudahan yang sewajarnya semasa dan selepas
menguruskannya.
9. Menguruskan simpanan murid dengan pihak berkenaan berjalan dengan licin dan sempurna.
10. Menghubungi Guru Besar jika terdapat sebarang kerumitan.

J/KUASA RANCANGAN MAKANAN TAMBAHAN (RMT) / PROJEK SUSU (PSS)/ VITAMIN


Bidang Tugas :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Menyelaraskan pemberian RMT / PSS kepada murid-murid yang terlibat.


Memberi penerangan betapa pentingnya menyertai Projek Susu Sekolah terhadap murid-murid.
Mengedarkan borang-borang pesanan kepada guru-guru kelas atau darjah.
Menguruskan pesanan kepada pihak pengedar.
Menerima serta mengagihkan susu & Vitamin kepada guru-guru kelas.
Merekodkan nama murid-murid yang layak mendapat susu percuma.
Menggalakkan murid-murid menyertai sebarang peraduan yang dianjurkan oleh Projek Susu
Sekolah (PSS).

PANDUAN PELAKSANAAN RMT


1.
2.
3.
4.

RMT 2013 bermula pada 2 Januari 2013.


Guru bertugas diminta melengkapkan Buku Laporan RMT berdasarkan Jadual Tugasan RMT.
Guru bertugas harian diminta mengambil satu menu untuk dibuat penilaian.
Guru bertugas boleh mamaklumkan kepada Pengusaha kantin sekiranya ada syor/
cadangan atau apa-apa yang berkaitan dengan menu RMT dan sebagainya.
5. Guru bertugas diminta memastikan perjalanan RMT pada setiap pagi berjalan dengan lancar.
6. Guru bertugas diminta memastikan murid RMT mengambil satu menu pada waktu yang ditetapkan.
7. Guru bertugas diminta memastikan murid yang tidak berminat untuk makan RMT
untuk digantikan dengan murid lain

57

Buku Panduan SK Satak

2013

58

Buku Panduan SK Satak

2013

2013

59

Buku Panduan SK Satak

2013

60

Buku Panduan SK Satak

2013

61

Buku Panduan SK Satak

2013

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM 2013


PENGERUSI
EN JAAFAR BIN OMAR
GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI
EN MAT RADI BIN YAACOB
GPK KOKURIKULUM

NAIB PENGERUSI 1
EN CHE RAHIM B ABDULLAH
GPK KURIKULUM

SETIAUSAHA KOKURIKULUM
PN KAMISAH BT ABD HAKIM

PENYELARAS KELAB/
PERSATUAN
PN SHARIFAH BT ABAS

PENYELARAS UNIT
BERUNIFORM
CIK MALIDA CHE MAT

NAIB PENGERUSI 2
PN ELLY NORDIANA BT NOH
GPK HEM

SETIAUSAHA SUKAN
EN MOHD ZAIDI BIN YAAKOB

PENYELARAS KELAB/
SUKAN
EN MOHD ROFIZI B
MAT KASIH

GURU
RUMAH SUKAN

GURU PENASIHAT / AJK DAN AHLI UNIT BERUNIFORM/ KELAB


PERSATUAN/ KELAB SUKAN DAN RUMAH SUKAN

62

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA KOKURIKULUM 2013


PENGERUSI

EN JAAFAR BIN OMAR

TIM.PENGERUSI

PN YUHANA BT MIHAT

NAIB PENGERUSI 1 :

EN CHE RAHIM B ABDULLAH

NAIB PENGERUSI 2 :

PN ELLY NORDIANA BT HJ NOH

S/U KO KURIKULUM :

PN KAMISAH BT ABD HAKIM

S/U SUKAN

EN MOHD ZAIDI B YAAKOB

AHLI JAWATANKUASA

PN SHARIFAH BT ABAS

(KP PERSATUAN & KELAB)

CIK MALIDA CHE MAT

(KP UNIT BERUNIFORM)

EN MOHD ROFIZI B MAT KASIH (KP PERMAINAN)


EN MOHD ZI IZANI B MOHAMAD
EN MOHD RAMLEE MAT NASIR
EN TAMBI BIN YIN
EN MOHD AZMI BIN ALI
EN AINUL AZWAN B AZMAN
PN SHAH IRYANI MD SHAH
PN NURSYUHADA BT ABU BAKAR
EN WAN MOHD KHAIRI B W.HASSAN
EN MUHAMAD AZREEN B MUHAMMAD

63

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA UNIT BERUNIFORM

PENGERUSI

PN TIMBON BINTI ISMAIL

TIM.PENGERUSI

PN YUHANA BT MIHAT

SETIAUSAHA

CIK MALIDA CHE MAT

TUNAS KADET REMAJA


EN MOHD ZI IZANI BIN MOHAMED
EN MOHD AZMI BIN ALI
EN MOHD SHAFEI BIN ISMAIL
EN MOHD RAMLEE BIN MAT NASIR
EN TAMBI BIN YIN
EN AINUL AZWAN BIN AZMAN
EN MOHD ZAIDI BIN YAAKOB
EN ROFIZI BIN MAT KASIH
EN NOR HISHAMUDIN M. NOR
TN SYED ABI GHUFRAN B SYED AHMAD

TUNAS PUTERI
CIK MALIDA CHE MAT
PN KAMISAH BT ABDUL HAKIM
PN SHAH IRYANI BT MD SHAH
PN AZLIN BT ABUDUL AZIZ
PN SHARIFAH BT ABAS
PN NURSYUHADA BT ABU BAKAR

64

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA SUKAN & PERMAINAN

PENGERUSI

PN TIMBON BINTI ISMAIL

TIM.PENGERUSI

PN YUHANA BT MIHAT

SETIAUSAHA

EN MOHD ROFIZI B MAT KASIH

OLAHRAGA

SEPAK TAKRAW

EN MOHD RAMLEE B NASIR

EN MOHD ZAIDI B YAAKOB

EN MOHD SHAFEI ISMAIL

EN TAMBI BIN YIN

PN KAMISAH ABD HAKIM

EN HASSAN B MAT

BOLA SEPAK

HOKI

EN MOHD AZMI ALI

EN MUHD AZREEN MUHAMMAD

EN ZI IZANI MOHAMED

EN W.MUHD KHAIRI B. W.HASSAN

EN AINUL AZWAN AZMAN

MR/MRS X

EN MOHD ROFIZI MAT KASIH

TN SYED ABI GHUFRAN

BOLA JARING

BOLA BALING

CIK MALIDA CHE MAT

PN SHAH IRYANI MD SHAH

PN NURSYUHADA A.BAKAR

PN SHARIFAH ABAS

PN AZLIN BT ABD AZIZ

EN NOR HISHAMUDIN M. NOR

65

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA KELAB & PERSATUAN

PENGERUSI

PN TIMBON BINTI ISMAIL

TIM.PENGERUSI

PN YUHANA BT MIHAT

SETIAUSAHA

PN SHARIFAH BT ABAS

PERSATUAN BAHASA MELAYU

PERSATUAN B. INGGERIS

EN TAMBI BIN YIN

PN SHAH IRYANI BT MD SHAH

EN W.MOHD KHAIRI W.HASSAN

CIK MALIDA CHE MAT

PN AZLIN BT ABD AZIZ

MR/MRS X

MR/MRS Y

PERSATUAN MUZIK/ SENI

PERS. SAINS/MATEMATIK

EN MOHD ROFIZI MAT KASIH

EN AINUL AZWAN AZMAN

CIK KAMISAH ABD HAKIM

EN ZI IZANI MOHAMED

EN HASSAN BIN MAT

EN SHAFEI ISMAIL

EN MOHD AZMI ALI

KELAB DOKTOR MUDA

PERS. AGAMA ISLAM

EN MOHD AZREEN MUHAMAD

PN SHARIFAH ABAS

EN MOHD RAMLEE B MAT NASIR

PN NURSYUHADA A.BAKAR

EN MOHD ZAIDI BIN YAAKOB

TN SYED ABI GHUFRAN

EN NOR HISHAMUDIN MOHD NOR

66

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA INDUK
BANTUAN PAKAIAN SERAGAM 2012

PENGERUSI

PN TIMBON BINTI ISMAIL

TIM.PENGERUSI

PN YUHANA BT MIHAT

NAIB PENGERUSI 1 :

EN CHE RAHIM B ABDULLAH

NAIB PENGERUSI 2 :

PN ELLY NORDIANA BT HJ NOH

SETIAUSAHA

EN NOR HISHAMUDIN MOHD NOR

AJK

:
1. EN ZI IZANI BIN MOHAMED
2. EN MOHD AZMI BIN ALI
3. EN SHAFEI BIN ISMAIL
4. CIK MALIDA CHE MAT
5. PN KAMISAH BT ABD HAKIM
PANEL PEMILIH BANTUAN PAKAIAN SERAGAM 2012

PENGERUSI

PN TIMBON BINTI ISMAIL

SETIAUSAHA

PN YUHANA BT MIHAT

AJK :
1.

PN ELLY NORDIANA BT HJ NOH (GPK HEM)

2.

CIK MALIDA CHE MAT

(TUNAS PUTERI)

3.

EN ZI IZANI MOHAMED

(TKRS)

4.

YDP PIBG

5.

AJK PIBG

67

Buku Panduan SK Satak

2013

JAWATANKUASA INDUK
BANTUAN PAKAIAN SERAGAM 2012

PENAUNG

PENGARAH PELAJARAN PAHANG

PENASIHAT

PEGAWAI PEJABAT PELAJARAN DAERAH

PENGERUSI

PN TIMBON BINTI ISMAIL

1. Jawatankuasa Kecil Pembangunan Fizikal Sukan Sekolah


Pn Elly Nordiana bt Hj .Noh (GPK HEM)

2. Jawatankuasa Kecil Penggalakan Sukan


Pn Yuhana bt Mihat (GPK Ko-kurikulum)

3. Jawatankuasa Kecil Sumber Manusia


En Che Rahim b Abdullah (GPK Pentadbiran)

4. Jawatankuasa Kecil Pemantauan Dan Penilaian


En Mohd Zaidi b Yaakob (Setiausaha Sukan)

5. Jawatankuasa Kecil Peningkatan Profesional


En Tambi b Yin (Ketua Panitia Bahasa)

6. Jawatankuasa Kecil Kewangan


En Angan bin Jak (YDP PIBG)

7. Jawatankuasa Kecil Teknikal


YDP / NYDP PIBG

68

Buku Panduan SK Satak

2013

SENARAI GURU RUMAH SUKAN SK SATAK 2012

DATO BAHAMAN (KUNING)


EN WAN MOHD KHAIRI B WAN HASSAN
EN TAMBI BIN YIN
EN ZI IZANI BIN MOHAMED
PN SHARIFAH BT ABAS
PN NURSYHADA BT ABU BAKAR
EN RAMLEE BIN MAT NASIR
EN MOHD FIRDAUS BIN ISMAIL
PN NOR SHUADA BT SAID

MAT KILAU (MERAH)


CIK KAMISAH BT ABD. HAKIM
PN SHAH IRYANI BT MD SHAH
EN MOHD AZREEN B MUHAMMAD
EN MOHD AZMI BIN ALI
EN MOHD SAFEI BIN ISMAIL
TN SYED ABI GHUFRAN B SYED AHMAD
CIK AZIHAN FAIROS BIN ARSHAD
EN MOHD FAIZAL BIN NASIR
MR/MRS Y

TOK GAJAH (BIRU)


CIK MALIDA A/P CHE MAT
EN AINUL AZWAN BIN AZMAN
EN MOHD ROFIZI BIN MAT KASIH
EN MOHD NOR HISHAMUDIN B MOHD NOR
EN HASSAN BIN MAT
PN NORRASOLAWATI BT LONG

69

Buku Panduan SK Satak

2013

PN MAINI BT AZIZ
PN SALMIAH BT DOLLAH
MR/MRS X

TAKWIM KO-KURIKULUM SK SATAK 2012

JANUARI

BLN TARIKH

AKTIVITI
Pendaftaran ke ahlian pasukan badan beruniform/
persatuan & kelab, Sukan & Permainan (murid baharu)
Mesyuarat Rumah Sukan & Pendaftaran Ahli baharu

CATATAN/
TINDAKAN

Mesyuarat Pemilihan J/K Unit Beruniform


Mesyuarat Pemilihan J/K Persatuan
Mesyuarat Pemilihan J/K Kelab& Sukan

FEBRUARI

MESYUARAT PROGRAM MERENTAS DESA


MESYUARAT SUKAN TAHUNAN SEKOLAH
Latihan Merentas Desa
KEJOHANAN MERENTAS DESA
Latihan Rumah Sukan
Latihan Rumah Sukan dan acara Sukantara
KEJOHANAN SUKAN OLAHRAGA SEKOLAH

MAC

Perjumpaan Unit Beruniform


Perjumpaan Persatuan/ Kelab
Pertandingan Kawad Kaki
MESYUARAT PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM
Perjumpaan Unit Beruniform

APR

Perjumpaan Persatuan / Kelab


Perkhemahan Bersepadu Unit Beruniform
Perjumpaan Kelab Sepak Takraw
Perjumpaan Unit Beruniform

70

Buku Panduan SK Satak

2013

Perjumpaan Persatuan/ Kelab

KARNIVAL SUKAN ANTARA PERSATUAN

MEI

Perjumpaan Unit Beruniform


Perjumpaan Persatuan/ Kelab
Perjumpaan Kelab Bola Jaring
Perjumpaan Kelab Hoki

JUN

Perjumpaan Unit Beruniform


Perjumpaan Persatuan/ Kelab
Ceramah Kesihatan

OGOS

JULAI

Pertandingan Memasak Tanpa Api


Perjumpaan Unit Beruniform
Perjumpaan Persatuan/ Kelab
Perjumpaan Unit Beruniform
Perjumpaan Persatuan/ Kelab

SEPT

CERAMAH UNIT BERUNIFORM


Pertandingan Membuat Gajet
KARNIVAL SUKAN ANTARA UNIT BERUNIFORM

OKT

LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE IPD POLIS RAUB


LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE TEKNOLOGI PARK
LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE RAGM RAUB

SEPT

Perjumpaan Persatuan / Kelab


Perjumpaan Unit Beruniform
FUTSAL TERBUKA SATAK

71

Buku Panduan SK Satak

2013

72

Buku Panduan SK Satak

2013

73

Buku Panduan SK Satak

2013

74

Buku Panduan SK Satak

2013

NKRA
The Government is set to begin the transformation process in strengthening the efficiency of its delivery system
The KPI / KRA are not mere acronyms as they offer clear measures designed to ensure that the government is
continuously working to better serve the needs of Malaysians
Our real work will begin as we make the transformation of government services happen

BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) PENDIDIKAN


Dalam Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) Pendidikan, kerajaan akan member tumpuan kepada 4 subNKRA untuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.

1. Sub-NKRA Prasekolah
7 teras untuk meluaskan akses kepada pendidikan prasekolah yang berkualiti dan berkemampuan:
1. Penubuhan Jawatankuasa Penyelarasan Prasokolah Kebangsaan dan Bahagian Prasekolah dan
PERMATA Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM)
2. Perlaksanaan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK)
3. Menyeragamkan bantuan kepada murid prasekolah kerajaan
4. Meningkatkan kualiti guru dan pembantu guru
5. Menambah bilangan kelas prasekolah di kawasan miskin Bandar, luar Bandar dan pedalaman
6. Meningkatkan Perkongsian Pintar Kerajaan-Swasta dalam pendidikan Prasekolah.
7. Mewujudkan Sistem Maklumat Prasekolah Kebangsaan

2. Sub-NKRA Literasi dan Numerasi


NKRA Peluasan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan

75

Buku Panduan SK Satak

2013

Setiap kanak-kanak* menguasai kemahiran asas literasi dan numerasi selepas 3 tahun mengikuti pendidikan
rendah pada akhir tahun 2012
*Kanak-kanak berkeperluan khas didefinisikan sebagai murid bermasalah pembelajaran, masalah
pendengaran, masalah pertuturan, masalah penglihatan, terencat akal, mempunyai pelbagai kecacatan, dan
kurang upaya secara fizikal. Kurikulum khas literasi dan numerasi dibentuk untuk kanak-kanak berkeperluan
khas.

3. Sub-NKRA Sekolah Berprestasi Tinggi


3.1 Mengangkat kualiti sekolah-sekolah yang terbaik
Meningkatkan kualiti pencapaian institusi pendidikan melalui peningkatan tahap autonomi dan
akauntabiliti, membenarkan sekolah melaksanakan inovasi dalam pengurusan masing-masing (pemusatan
dalam aspek kurikulum dan anggota perkhidmatan)
3.2 Menghasilkan pelajar yang cemerlang
Sebagai tempat untuk melatihkan pelajar cemerlang bertaraf antarabangsa dan yang menjadi personaliti
unggul dalam semua bidang
3.3 Merapatkan jurang antara sekolah-sekolah di dalam sistem
Sebagai inspirasi kepada sekolah-sekolah lain untuk membangunkan kecemerlangan tahap yang lebih tinggi
melalui bimbingan dan jaringan antara sekolah sekolah tersebut.

4. Sub-NKRA Tawaran Baru kepada Pemimpin Sekolah


Meningkatkan kualiti keberhasilan murid menerusi peningkatan prestasi pemimpin sekolah di Malaysia:

76

Buku Panduan SK Satak

2013

77

Buku Panduan SK Satak

2013

78

Buku Panduan SK Satak

2013

79

Buku Panduan SK Satak

Perkara

:____________________________________________________________

Tarikh

:__________________________

Hari

:__________________________

Masa

:__________________________

Agenda

2013

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

80

Buku Panduan SK Satak

Perkara

:____________________________________________________________

Tarikh

:__________________________

Hari

:__________________________

Masa

:__________________________

Agenda

2013

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

81

Buku Panduan SK Satak

Perkara

:____________________________________________________________

Tarikh

:__________________________

Hari

:__________________________

Masa

:__________________________

Agenda

2013

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

82

Buku Panduan SK Satak

Perkara

:____________________________________________________________

Tarikh

:__________________________

Hari

:__________________________

Masa

:__________________________

Agenda

2013

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

83

Buku Panduan SK Satak

Perkara

:____________________________________________________________

Tarikh

:__________________________

Hari

:__________________________

Masa

:__________________________

Agenda

2013

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

84

Buku Panduan SK Satak

Perkara

:____________________________________________________________

Tarikh

:__________________________

Hari

:__________________________

Masa

:__________________________

Agenda

2013

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

85

Buku Panduan SK Satak

Perkara

:____________________________________________________________

Tarikh

:__________________________

Hari

:__________________________

Masa

:__________________________

Agenda

2013

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

86

Buku Panduan SK Satak

Perkara

:____________________________________________________________

Tarikh

:__________________________

Hari

:__________________________

Masa

:__________________________

Agenda

2013

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

87

Buku Panduan SK Satak

Perkara

:____________________________________________________________

Tarikh

:__________________________

Hari

:__________________________

Masa

:__________________________

Agenda

2013

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

88

Buku Panduan SK Satak

Perkara

:____________________________________________________________

Tarikh

:__________________________

Hari

:__________________________

Masa

:__________________________

Agenda

2013

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

89

Buku Panduan SK Satak

Perkara

:____________________________________________________________

Tarikh

:__________________________

Hari

:__________________________

Masa

:__________________________

Agenda

2013

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

90

Buku Panduan SK Satak

Perkara

:____________________________________________________________

Tarikh

:__________________________

Hari

:__________________________

Masa

:__________________________

Agenda

2013

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________-

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________________________

91