Anda di halaman 1dari 6

FORMAT PENULISAN LAPORAN PENYELIDIKAN

I.

MUKA SURAT PENDAHULUAN ABSTRAK PENGHARGAAN KANDUNGAN SENARAI JADUAL SENARAI RAJAH

III.

TEKS

BAB 1 : PENGENALAN (6-7 halaman) 1.1 PENGENALAN / LATAR BELAKANG 1.2 PERNYATAAN MASALAH KAJIAN 1.3 TUJUAN KAJIAN 1.4 OBJEKTIF KAJIAN 1.5 KEPENTINGAN KAJIAN 1.6 BIDANG DAN BATASAN KAJIAN

BAB 2 : KAEDAH PENYELIDIKAN / TINJAUAN LITERATUR (8-9 halaman) 2.1.KAJIAN-KAJIAN LEPAS / ULASAN KARYA

BAB 3 : METODOLOGI PENYELIDIKAN (7-8 halaman) 2.1 PENGENALAN 2.2 REKABENTUK KAJIAN 2.3 SAMPLE 2.4 ALAT KAJIAN / INSTRUMEN 2.5 TATACARA KAJIAN / PROSEDUR PENGUMPULAN DATA 2.6 ANALISIS DATA

APENDIKS RUJUKAN / REFERENSI