Anda di halaman 1dari 35

Nama : _____________________________________________________________ Kelas : _______________________ Tarikh : ______________________

Skor :

Kemahiran 1 : Mengenal abjad a- z (kecil)


1

Arahan : Susun semula huruf mengikut turutan.


1.

2.

3.

4.

5.

Arahan : Bulatkan huruf kecil yang sama.


1.

2.

3.

4.

5.

Kemahiran 2 : Mengenal abjad besar ( A-Z)


3

Arahan : Isikan huruf besar.

A F J L R U V G

D I

M S X

Arahan : Tuliskan huruf kecil bagi huruf yang berikut.


1. 2. 4

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Kemahiran 3 : Huruf Arahan : Tulis huruf awal berdasarkan gambar.


1. 5

2.

3.

4.

5.

Arahan : Warnakan gambar berdasarkan huruf.


1.

b
2.

j
3.

k
4.

p
5.

r
Arahan : Warnakan huruf vokal.

Kemahiran 4 : VKV Arahan : Suaikan gambar dengan perkataan.


1.

ibu

2.

api

3.

aci

4.

ubi

5. 9

aki

Arahan : Isikan tempat kosong dengan huruf vokal yang betul.

1. ____ bu

2. ____ bi

3. ____ li

10

4. ____ pi

5. ____ lu

Arahan : Susun semula perkataan menjadi ayat bermakna. 1. Ana ubi cuci ______________________________________________________. 2. api Uda Ini ______________________________________________________ . 3. beli Ibu alu ______________________________________________________ . 4. aki Isa Itu ______________________________________________________ . 5. Ayu ibu ada ______________________________________________________ .

11

Kemahiran 5 : KVKV Arahan : Warnakan perkataan berpandukan gambar. cili pili lidi sudu gigi keju

kuku buku duku

saku paku siku

bola bela bila


12

Arahan : Lengkapkan perkataan dengan sukukata yang betul.

1.

p a __ __

2.

__ __ d a

3.

r o __ __

4.

s a __ __

5.

__ __ k o

6.

t o __ __

7.

s u __ __

8.

p a __ __

13

9.

__ __ r i

10.

l a __ __

Arahan : Susun semula huruf supaya menjadi perkataan yang betul.

14

Arahan : Lengkapkan ayat dengan perkataan berpandukan gambar.

1. Bapa bawa _______________ .

2. Saya makan nasi guna _______________ .

3. Nani suka _______________ biru.

4. Dalam _______________ ada buku.


15

5. _______________ adik saya luka.

Arahan : Baca dan jawab soalan.

Ini buku cerita. Ini buku cerita Nani. Ibu beri buku cerita ini kepada Nani. Nani suka baca buku cerita ini. Nani baca buku cerita pada waktu malam. 1. Ini apa? __________________________________________ . 2. Ini buku cerita siapa? __________________________________________ . 3. Siapa beri Nani buku cerita ini? __________________________________________ .
16

4. Bila Nani baca buku cerita? __________________________________________ . 5. Siapa suka baca buku cerita ini? __________________________________________ .

Kemahiran : KVK Arahan : Suaikan gambar dengan perkataan.

nat pin jam pam kek

17

Arahan : Warnakan kotak perkataan berdasarkan gambar.

pin pan pun

ros rus ras

tan tin ten

zip zep zap

jem jam jim

18

Arahan : Tulis perkataan berpandukan gambar.

19

Arahan : Lengkapkan perkataan berpandukan gambar.

1. Pak Abu bawa __________________ .

2. Din ada __________________ .

3. Bapa beli _______________ baru.

4. Ayu suka _________________ .

5. Ibu ada __________________ .


20

Kemahiran : VKVK Arahan : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar berikut.

itik obor

ulat adik

epal

21

Arahan : Pisahkan perkataan mengikut suku kata yang betul. 1. otak = _______ + _______ 2. ayam = _______ + _______ 3. epal = _______ + _______ 4. obor = _______ + _______ 5. emas = _______ + _______ 6. ubat = _______ + _______ 7. ikan = _______ + _______

8. atap = _______ + _______ 9. itik = _______ + _______

10. ulat = _______ + _______

22

Arahan : Lengkapkan perkataan pada ayat berpandukan gambar.

1. Ini Encik Ali. Dia __________ saya.

2. Saya suka makan buah __________ .

3. Ema lari sambil bawa __________.

4. Anak __________ mandi di kolam.

5. Kakak beri adik makan __________.

23

Kemahiran : KVKVKV Arahan : Suaikan perkataan dengan gambar berikut.

kelapa

kamera perahu kereta kerusi

kemeja tomato rebana perigi

pelita

24

Arahan : Lengkapkan suku kata berdasarkan gambar. 1.

k e

2.

h u

3.

m a

4.

5.
25

Arahan : Tuliskan perkataan yang sesuai berdasarkan gambar. 1.Bapa ke laut dengan _______________ .

2. Adik pakai _______________ ke sekolah.

3. Ibu parut _______________ .

4. Kakak suka makan _______________ .

5. Opah mandi di _______________ .

26

Kemahiran : KVKKVK Arahan : Tuliskan perkataan pada gambar yang sesuai. cincin masjid pensel cermin posmen senduk sampul mentol sampah sampan

mentol

27

Arahan : Pisahkan perkataan mengikut suku kata yang betul. 1. k e r t a s = _______ + _______ 2. p e n s e l = _______ + _______ 3. c e r m i n = _______ + _______ 4. m a n c i s = _______ + _______ 5. p o s m e n = _______ + _______ 6. k e r b a u = _______ + _______ 7. c i n c i n = _______ + _______

8. s a m p ah = _______ + _______ 9. t a n d a s = _______ + _______ 10. p o n d o k = _______ + _______

28

Arahan : Isikan suku kata yang betul berpandukan gambar.

pen

cin

mas

duk

men

Kemahiran : KVKVK
29

Arahan : Bulatkan perkataan yang betul berpandukan gambar.

bedak budak badak

bakul bakol bekal

gajeh gajah gajih

cerak cerik cerek

kasot kasut kesot

Arahan : Tuliskan perkataan yang sesuai berpandukan gambar.

30

1. Emak masak air guna _______________ .

2. Bapa jual buah-buahan di __________ .

3. Kakak suka makan _______________ .

4. Ini _______________ Anis.

5. Datuk suka makan _______________ .

Arahan : Padankan suku kata yang betul untuk setiap gambar. 1.


31

po

pas

2.

ki

til

3.

be

yur

4.

ka

kok

5.

sa

lon

Kemahiran : KVKKV Arahan : Tuliskan perkataan yang betul pada gambar.

jambu

teksi kunci

lampu

bendi mandi

kendi

pintu baldi

lembu

32

Arahan : Lengkapkan ayat dengan perkataan yang betul berpandukan gambar.

1. Bapa bawa _______________ .

33

2. Adik suka makan _______________ .

3. Ibu rendam baju dalam _______________ .

4. _______________ ada susu.

5. Ini _______________ kayu.

Arahan : Isikan suku kata yang betul berdasarkan gambar.

ta

war pin

34

bu

di

Disediakan oleh : ______________________ Noor Suhaili Nordin Guru Pemulihan Khas SKPDL
Created by NSN July 2009

35