Anda di halaman 1dari 1

CONTOH PENULISAN RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN BAHASA MALAYSIA KBSR

MATA PELAJARAN: KELAS: MASA: TEMA / TAJUK : KEMAHIRAN : FOKUS UTAMA (contoh = 1.4 Aras 2 (i) merujuk kepada HSP FOKUS SAMPINGAN (contoh = 10.2 Aras 1 (i) merujuk kepada HSP HASIL PEMBELAJARAN : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: satu objektif daripada fokus utama dan satu objektif daripada fokus sampingan SISTEM BAHASA : TATABAHASA = morfologi & sintaksis SEBUTAN DAN INTONASI = bahasa baku dan intonasi merangkumi jenis ayat (penyata, tanya, seruan, perintah), susunan ayat (biasa dan songsang) dan ragam ayat (aktif dan pasif) KOSA KATA = kata umum dan istilah PERIBAHASA = simpulan bahasa, bandingan semacam, kata-kata hikmat, perumpamaan, bidalan, pepatah PENGISIAN KURIKULUM : ILMU = mata pelajaran lain (contoh : Pendidikan Sivik & Kewarganegaraan) NILAI MURNI = nilai, pengajaran atau amalan baik KEWARGANEGARAAN = unsur patriotisme PERATURAN SOSIOBUDAYA = kesantunan bahasa, laras bahasa KEMAHIRAN BERNILAI TAMBAH: *KEMAHIRAN BERFIKIR: (kreatif & kritis) *KECERDASAN PELBAGAI: (verbal linguistik, logik matematik, visual ruang, muzik, kinestetik, interpersonal, intrapersonal, naturalis) KONTEKSTUAL: pengalaman sedia ada KONSTRUKTIVISME: pengalaman baru daripada pengalaman sedia ada KAJIAN MASA DEPAN: lampau, semasa, depan TEKNOLOGI MAKLUMAT & KOMUNIKASI BELAJAR CARA BELAJAR BAHAN BANTU MENGAJAR : AKTIVITI P & P: REFLEKSI / CATATAN : nyatakan bilangan murid yang menguasai dan tidak menguasai hasil pembelajaran serta tindakan susulan (pemulihan, pengayaan) *untuk penulisan kemahiran bernilai tambah, kemahiran berfikir dan kecerdasan pelbagai perlu ditulis manakala yang
selebihnya hanyalah sebagai pilihan.

*rujukan: 1. Huraian Sukatan Pelajaran KBSR, 2. Buku Panduan Guru Bahasa Melayu SK Disediakan oleh: Panitia Bahasa Malaysia SK Kota Aur