Anda di halaman 1dari 9

TEKNOLOGI

PENGAJARAN

Teknologi
Pengajaran
Domain teknologi Penagajaran
Definisi dan tafsiran teknologi pengajaran yang berkesan
Fungsi teknologi pengajaran
Sumber dan pengurusan p&p
Peranan teknologi pengajaran
OBJEKTIF
 Menghuraikan konsep teknologi, pengajaran dan
teknologi pengajaran.
 Menghuraikan perbezaan yang terdapat dalam
definisi teknologi pengajaran yang wujud pada masa
kini dengan yang sedang digubal.
 Menghuraikan inti pati konsep teknologi pengajaran.
 Mengenal pasti domain teknologi pendidikan tahun
1977 dan 1994 serta fungsi-fungsinya.
 Menghuraikan bagaimana masalah pembelajaran
dapat diatasi berdasarkan kefahaman terhadap
domain ini.
 Menghuraikan peranan teknologi pengajaran.
KONSEP TEKNOLOGI
kemahiran menggunakan pengetahuan
(saintifik mahupun tidak) secara sistematik
sehingga terbit satu amalan yang praktikal
bagi melaksanakan sesuatu tugas.

…the systematic application of scientific


knowledge and other organized knowledge to
practical tasks.
Galbraith, 1967.
KONSEP TEKNOLOGI
Teknologi bukanlah semata-mata alat dan mesin
sahaja, tetapi ia merangkumi proses dan idea.
Kekuatannya terletak terutamanya pada proses dan
idea, manakala kejayaan untuk mencapai sesuatu
maksud atau objektif terletak pada alat. Ini bermakna
dalam merancang sesuatu pengajaran, perancangan
awal yang melibatkan penggunaan idea sama ada
dalam bentuk teori, pendekatan, kaedah dan
sebagainya adalah merupakan proses yang
terpenting. Alat pula merupakan ‘pemangkin’ ke arah
mencapai kejayaan.

Heinich,Molenda dan Rusell, 1969


KONSEP TEKNOLOGI

“Technology is not a tool – it is an art or science


of how to use a tool for a purpose.”

Evans dan Nation, 2000, hal. 2.


SOALAN

Apakah pengetahuan saintifik yang telah anda


gunakan dalam pengajaran anda?
KONSEP PENGAJARAN
Proses bekerja bersama pelajar untuk membantu
mereka berkebolehan dan berkemungkinan untuk
belajar. Ia melibatkan usaha mencari dan mengenal
pasti salah tafsiran pelajar terhadap sesuatu yang
diajarkan, mengambil tindakan untuk memastikan
perubahan kefahaman dan mencipta konteks
pembelajaran yang menggalakkan pelajar terlibat
secara aktif dalam pelajaran yang diikuti.

Tafsiran thdp: Ramsden,1993;


Trigwel,Prosser&Lyons, 1997.
KONSEP
BELAJAR/PEMBELAJARAN
Satu pergerakan ke arah pembentukan insan yang
berupaya menyelesaikan persoalan yang kompleks,
mengiktiraf kuasa dan keelokan konsep-konsep
sesuatu bidang pelajar, dan menggunakan ilmu yang
dipelajari di dalam kelas dalam menyelesaikan
masalah di luar kelas. Ertinya pembelajaran itu
berguna bagi mentafsir dunia yang kita diami ini.
Pembelajaran yang sebenar dapat mengubah
kefahaman seseorang mengenai sesuatu.

Ramsden, 1988.
KONSEP PENGAJARAN
…untuk melahirkan pembelajarana yang
berkualiti – membebaskan manusia daripada
ikatan pandangan yang sempit dan terbatas.
Ia hanya dapat dicapai jika manusia didorong
untuk mencari makna, memahami dan
melihat realiti seperti adanya.

Anda mungkin juga menyukai