Anda di halaman 1dari 15

PENGENALAN KEPADA KESELAMATAN DAN KESIHATAN PEKERJAAN

MAKSUD KESELAMATAN
Suatu

keadaan terpelihara atau terhindar daripada bahaya, bencana atau gangguan yang boleh menyebabkan berlakunya kemalangan. kamus dewan, keselamatan ialah suatu perkara atau langkah yang perlu diambil bagi mengelakkan berlakunya peristiwa yang tidak diingini seperti kecederaan atau kehilangan nyawa.

Mengikut

MAKSUD KESIHATAN
WHO

Kesihatan adalah sesuatu yang sempurna dari segi fizikal, mental dan sosial. R.,1968 : Kesihatan adalah kualiti hidup yg melibatkan sosial, emosi, mental, spritual dan kecergasan biologikal individu hasil dari adaptasi individu terhadap persekitaran.

Dubos

MAKSUD KEMALANGAN

Dewan Bahasa & Pustaka


-

Kejadian yang berlaku tanpa sebab yang boleh di duga.

Strasser, Aron & Bohn, 1981


-

Perbuatan atau peristiwa tidak dirancang yang menyebabkan kecedaraan atau kematian kepada individu atau kerosakan kepada harta benda.

Colling, 1990
Peristiwa yang tidak di rancang atau di kawal, yang disebabkan oleh faktor manusia, faktor keadaan persekitaran ataupun kombinasi mana-mana faktor. Ia akan mengganggu proses kerja, mungkin menyebabkan kecederaan, kesakitan, kematian, kerosakan harta benda ataupun peristiwa lain yang tidak dikehendaki.

TEORI PENYEBAB KEMALANGAN


1. Teori Domino Henrich 2. Teori multi-causation(Faktor Manusia) 3. Teori Epidemiologikal 4. Teori Bird dan Lofus 5. Teori Peristiwa/kemalangan

Teori Domino Heinrich


Teori

Domino Heinrich diperkenalkan oleh H.W.Heinrich pada tahun 1959. Ia adalah berdasarkan kepada rangkaian atau urutan peristiwa. Peristiwa tersebut disusun secara kronologi hinggalah kepada kejadian kemalangan. Lima faktor/peringkat dalam rangkaian/ urutan peristiwa 1) Persekitaran 2)Kesilapan seseorang 3)Tindakan yang tidak selamat 4)Kemalangan 5)Kecederaan

Heinrich

mengatakan kecederaan adalah disebabkan oleh kemalangan ( rujuk pada domino pertama sebelah kanan), dan kemalangan pula disebabkan oleh perlakuan dan keadaan yang tidak selamat. Manakala perlakuan dan keadaan tidak selamat adalah berpunca daripada kelemahan manusia yang disebabkan oleh latar belakang manusia itu sendiri seperti sikap atau personaliti seperti panas baran, jahil, degil yang berpunca dari persekitaran sosial atau keturunan pekerja yang mengalami kecederaan tersebut.

Teori multi-causation(Faktor Manusia)

Menurut teori multi-causation, mungkin terdapat lebih daripada satu penyebab kepada kemalangan Penyebab a Penyebab b Penyebab c

Kemalangan

Setiap penyebab ( a, b, c ) ini mempunyai persamaaan dengan peringkat ketiga teori Heinrich yang mewakili tindakan yang tidak selamat. Teori ini juga menyatakan bahawa kemalangan ialah satu rantaian peristiwa yang berpunca daripada kesilapan manusia iaitu beban berlebihan,tindakbalas yang tidak sesuai dan aktiviti yang tidak sesuai.

Teori Epidemiologikal
Teori

epidemiological menyatakan bahawa model-model yang digunakan untuk mengkaji dan menentukan hubungan ini boleh juga digunakan untuk mengkaji hubungan sebab akibat di antara faktor persekitaran dengan kemalangan atau penyakit.

TEORI EPIDEMIOLOGIKAL

Ciri-ciri kecenderungan

Cirri-ciri mengikut keadaan

Pengaruh terhadap orang Tanggapan Faktor persekitaran

Penilaian risiko oleh individu Tekanan rakan sekerja Keutamaan oleh penyelia Sikap

Teori Bird dan Lofus


memahami

sesuatu kemalangan itu berlaku dan hasil utama ialah majikan dan pekerja perlu bertanggungjawab dalam hal-hal isu keselamatan & kesihatan di tempat kerja

Mengikut

gambarajah di atas pengurusan yang kurang kawalan keselamatan akan menyebabkan sebab-sebab asas kemalangan wujud. Sebagai contoh di sebuah pasaraya susu tin yang disusun terlalu tinggi boleh dijadikan asas akan berlakunya kemalangan. Carta alir yang berikut merujuk kepada simtonsimton berlakunya kemalangan dan sebagai contoh jika terdapat pekerja atau pelanggan yang melanggar tin susu tersebut akan mendatangkan bahaya dan seterusnya mengundang kepada kemalangan. Ini akan menyebabkan berlakunya kecederaan pada pekerja atau pelanggan yang datang.

Teori Peristiwa/kemalangan
diasaskan

oleh Dan Petersen. Petersen telah memperkenalkan unsur-unsur baru seperti perangkap ergonomik dan kesilapan dalam membuat keputusan

Teori Kemalangan / Peristiwa

Lebih Bebanan

Perangkap Ergonomik Tempat kerja tidak sesuai Jangkaan tidak tepat

Kesilapan Keputusan Salah nilai risiko

Tekanan

Keletihan

Tidak menyedari kesilapan Keputusan berdasarkan logik

Motivasi

Dadah Keraguan